Skip to main content

Full text of "Dictionary of the English and Slovak languages for general use"

See other formats


DICTIONARY OF THE English and Slovak Languages 

FOR GENERAL USE 
/ 

BY JULIUS BUCKO. SLOVNÍK 

ANGL1CKO-SLOVENSKÝ 

PRE VŠEOBECNÚ POTREBU 
SPRACOVAL 

JULIUS BUČKO. NÁKLADOM A TLAČOU ROVNOSTI ĽUDU, 1510 W. 18th ST., 
CHICAGO, ILLINOIS. 
DEC .2 T. 200.1 J GIJJL .3*5 

Cfy J LC Control Number 
2002 IS-"! Copyright by: 

Rovnosť Ľudu Publishing Association, Chicago, Illinois. 

>361 PREDMLUVA. vxNvrvarAT Slováci sa začali prisťahovať do Ameriky asi pred 40 — 50 rokmi. 
Najprv došli sem robotníci, ktorí si chceli vyhľadať viac chleba. 
Tí zaiste prežili viac-menej ťažkostí, lebo prišli do krajiny, kde im 
reč bola celkom cudzou. Tí Slováci, čo sa ešte doma naučili 
čo to nemecký, mali sa tu trochu lepšie, lebo sa kde-tu postretli 
s Nemcom. Rozumie sa, robotník nemusí vedeť reč krajiny, lebo 
keď je robotníkom, nuž keď mu iný robotník ukáže j ako a čo má 
robiť, on sa to rýchlo naučí. A tak to bolo aj s našimi Slovákmi. 
Pracovali ťažko, krvopotne, ale iboli spokojní a to tým viac, keď 
vedeli, že za ich prácu dostali lepšie zaplateno, než v ich rodnej 
vlasti, a potom najväčšiu radosť im spôsobilo to, že keď si ameri- 
cký dollar vyrobili, hneď vyrátali, koľko zlatýchj koľko korún 
zarobili. Neskoršie začali sa robotníci priťahovať za sebou svoje 
manželky, utvorili sa "burdinghause", v ktorých často pohromade 
bývali mnohí Slováci. Slováci s Amerikánmi sa nestýkali po prvé 
preto, že ich americkí robotníci nenávideli a po druhé preto, lebo 
nevedeli sa s nimi dohovoriť. Za slovenským robotníkom prišiel sem 
žid, ktorý sa naučil v dosť krátkom čase niečo anglicky a ten po- 
tom sdieral slovenských robotníkov. Lebo žid bol tlumočníkom 
a obchodníkom a poneváč vedel so Slovákmi zachodiť, vodilo sa 
mu dobre. Za židom prišli všelijakí šibalskí, zo starej vlasti uprchli 
pisárici, ktorí tiež sa živili na ďobrodušnosti a nevzdelanosti slo- 
venského robotníka. Trochu na to dostavili sa aj kňazi, ktorí 
pravdepodobne najviac sdierali nevedomý robotnícky ľud. 

Tak to išlo postupne, kým konečne kde-tu objavil sa medzi pri- 
sťahovalcami nejaký mladý vzdelaný muž a medzi týmito bol aj 
Ján Slovenský, ktorý sem prišiel so svojím priateľom Júliusom Wol- 
form. Za týmito došiel sem Peter V. Rovnianek, zo školy pre čosi 
vyhodený študent na kňažstvo. Slovenský začal vydávať v Pitts- 
burghu časopis, ktorý bol písaný v šarišskom nárečí a s maďar- 
skými mäkčeniami. Za spoločníka prijal Rovnianka. ktorý neskor- 
šie začal v časopise písať správnou slovenčinou články a tak po- stupne to šlo, kým časopis začal vychodiť v správnej slovenčine. 
Kde-tu po mestečkách robotníci si sorganisovali medzi sebou spol- 
ky,, ktoré sa pokúsil Rovnianek sjednotiť — podarilo sa mu. Utvo- 
rený bol N. S. S. 

V spolkovom živote šlo všetko doibre, zvlášť hlavnému predse- 
dovi, ktorý cárskou mocou .nad všetkým panoval. Zakladaly sa 
banky, časopisy. Banky zarábaly peniaze, časopisy živorily, lebo 
slovenský robotník nedbal mnoho o čítanie á keď aj niečo čítal, 
nuž bola to modliaca knižočka. 

Vzdor tomu, že spolky sa vzmáhaly, robotníctvo nerobilo žia- 
den pokrok, lebo slovenské časopisy zaoberaly sa viac s maďar- 
skou vládou, než s robotníckymi otázkami. Koľko slovenskej krve 
sa vylialo počas rôznych strajkoch, to snáď nikto nikdy nebude ve- 
deť. Spolkové Slováci boli sriadení, ale plyvu žiadneho nemali. 
Časopis ani jeden neosmelil sa poukázať na to, aby isa slovenský 
robotník vzdelával, pre vtehdajších vodcov bolo predsa lepšie, keď 
ľud slovenský spal spánok nevedomosti. 

Potom páni kapitalisti sa nestarali tiež o slovenských robotní- 
kov. Ostatne im na vzdelaní robotníctva málo aj teraz záleží, im 
ide o to, aby robotníka vyúžitkovali, pozbavili sily a potom na jeho 
miesto dostať sviežu silu. 

Kto vie či by slovenský robotník aj do dnes nebol spal, keby 
nebolo silného hlasu, ktorý sa po celej Amerike rozniesol v časo- 
pise Rovnosť I/udu. Oh, jaké ťažkosti mal tento máš časopis, ale 
ešte dnes stojí, ešte žije a je istým postrachom mnohým pánom. 

V spolkových čarteroch čítame* že spolok bude .sa vynasnažo- 
vať vyučovať svojich údov anglickej reči, že sa bude -starať o to, 
aby zo Slovákoch, svojich údov urobil občanov Spojených Štátoch. 
Ale ktorý spolok sa o to staral, alebo ktorý sa o to dnes stará? . . . 
Žiaden. 

Národní vodcovia, zdá sa, uspokojili sa tým. keď sa oni na- 
učili reči anglickej a o ostatných sa nestarali, ale teraz už .bádať 
že kde a j ako ďaleko sme zaostali. Nielen že Slováci zaostali, za- 
ostali aj iní cudzinci a to tak, že vec prišla až do vládnych stredísk 
a to skončilo sa s tým, že teraz vynesený bol zákon, ktorý naria- 
ďuje každému cudzincovi istý počet hodín do roka navštevovať 
školu, aby sa mohol naučiť reči anglickej. 

Niekto bude vláde za toto zazlievať, a možno má k tomu prí- 
činu, ále nezaškodí nikomu, keď okrem svojej reči bude môcť roz- 
umeť aj anglickej reči. Je síce pravda, že keď je človeku niečo nútené, nie je mu to milé, ale Ameôkán má vo zvyku hovoriť: 
When in Rome, do as the Romans. (Keď si v Ríme, čin tak, jako 
Rimania). Teda, keď sme tuná, usilujme si privlastniť anglickú 
reč. Nebude nám to na škodu! 

Poneváč v posledné časy s každej možnej strany tejto veľkej 
krajiny počuť ozveny o Amerikanizovaní cudzincov, rozhodol som 
sa, že pokúsim sa o to, aby som sostaviil malý, jednoduchý slovník 
anglicko-slovenský. — Je síce pravda, že vydané holy už vzácne 
diela v tomto smere, ale tieto sa jakosi medzi naším slovenským 
ľudom slabo ujaly. Po prvé na príčine tomu bolo to, že Slováci 
neboli nútení k toímu, aby sa učili reči anglickej a po druhé niekto- 
ré z vydaných už diel baly trochu prihlboiké pre náš jednoduchý 
ľud, ktorý sa rád uči niečomu, jestli je mu to tak podané, že on 
tomu bez žiadnej ťažkosti porozumie. Jestli sa on musí učiť čítať 
aj také písmená, ktoré sú jemu neznáme, v tom páde on radšie ne- 
chá všetko tak. Prišiel som k tomu presvedčeniu, že slovník, 
z ktorého by sa mohli naši ľudia učiť, musí byť čím najjednodu- 
chejším a výslovnosť anglických slov, (ktorá je veru 'ťažká aj tu 
rodenému Amerikánovi a tým je ona ta'žšou nám Slovákom), musí 
byť tak písaná, žeby sa ju mohol náš Slovák bez ťažkosti naučiť 
a k tomu cieľu najlepšie je, užívať našich slovenských litier a chrá- 
niť sa všelijakých značkoy a komplikovaných akcentov, ktoré Slo- 
váka y istej miere hatia v učení. 

Preto nižepO'dpísaný, súc tiež len robotník, podujal tú ťažkú 
prácu, a dal sa do sostavenia Anglicko-Slovenského Slovníka. Usi- 
loval som sa o to, aby som tento Slovník sostaviil čím najjednodu- 
chejšie, tak, aby mohol mu každý Slovák porozumeť. K vysvet- 
leniu výslovnosti anglických slov upotrebil som len samé, všetkým 
Slovákom známe slovenské písmená a len vo výnimečných prípa- 
doch upotrebil som písmeno "ô", ktoré som nijako nemohol nahra- 
diť slovenskou písmenou. Hovorím, toto písmeno som upotrebil, 
aby som vyhol tomu, žeby som upotrebil nejakú celkom novú, 
Slovákovi neznámu písmenu. 

Tiež po dôkladnom rozmyslení si celej veci. prišiel som k to- 
mu náhľadu, aby som zo Slovníka vynechal vysvetlenia, týkajúce 
sa samohlások, prídavných mien, predložiek, podstatných mien atď. 
Tieto veci, v istom ohľade človeka, učiaceho sa, hatia. A preto 
bude asi najlepšie, keď sa ľudia nebudú tým trápiť. Je to už do- 
kázanou vecou, že málo je nás takých, aby sme základne vedeli 
gramatiku tak, aby sme vedeli hneď vriadiť slovo tam, kde ono 
právom patrí. Medzi Amerikánmi je na tisíce a tisíce ľudí, ktorí 
nevedia či slovo jedno, alebo druhé patrí medzi takzvané "verbs", 
"nouns' atď. Postačí, keď človek vie vysloviť slov a keď vie, čo toto slOvO 
znamená a potom, jestli sa bude zaujímať o reč, on si ľahko slová 
tie vie vysvetliť, či sú ony rodu mužského a či ženského, či sú to 
samohlásky, spoluhlásky atď. 

Je síce pravda, že v anglickej reči sú slová také, ktorých vý- 
slovnosť zretedlne napísať je absolútnou nemožnosťou. Dá sa na- 
písať približná výslovnosť, ale správna výslovnosť môže sa naučiť 
najlepšie s počutia výslovnosti od pravého Amerikána. Medzi ta- 
kýmito slovami nachodia sa aj nasledovné: — 

That, these, there, their, this, think, those, through, atď. 

V slovníku itomto tieto a podobné slová budem označovať tak, 
že predné dve litery budú podávané tučnejším písmom a síce 
takto: 

That, these, there, their, this, atď. 

Najlepšie urobí ten, ktorý si chce nadobudnúť správnu výslov- 
nosť týchto slov, keď požiada niektorého Amerikána o to. aby ho 
naučil tejto výslovnosti. Pochybujem, žeby sa našiel jeden Ame- 
rikán, ktorý keď ho o to požiadate^ nebol ochotný poskytnúť vám 
pomoci, ba bude pyšný na to, že vám bude môcť byť na ipomoci, 
bude mať k vám viac lásky a dôvery, keď bude videť, že sa chcete 
naučit reč tejto veľkej vlasti. 

Iné slová budem sa vynasmažovať našimi písmenami napísať, 
aby som čo najviac obľahčil ich výslovnosť. 

Nemienil som ani zďaleka sostaviť slovník itaký, v ktorom by 
boly všetky v anglickej reči sa upotrebiace slová, to by bola práca 
ohromná. Mienim podať ale toľko a také slová, ktoré keď sa člo- 
vek naučí, bude sa môcť poshovárať anglicky. 

Súc socialistom, nabídol som túto prácu súdruhom pri "Rov- 
nosti L/udu", ktorí ju vydali so značným nákladom len preto, aby 
sa mohla poskytnúť slovenskému robotníkovi j akási tá pomoc pri 
učení sa anglickej reči. 

Ďaleko som od toho, aby som tvrdil, že táto práca je tou naj- 
lepšou, najdokonalejšou. Bolo by snáď lepšie, keby sa do takejto 
práci dali ľudia, ktorí sú schopnejšími ktorí majú viac svobodného 
času, ale zdá se, že tým taká práca nie je po srsti. Ja túto prácu, 
tento Slovník sostavil som mimo mojej každodennej ťažkej práci. 
Pracoval som na Slovníku večerami, nedeliami, pracoval som tak, 
že som sa zriedka s mojou rodinou shováral za celé mesiace jeden 
večer do týždňa. Ba moja verná družka mňa už až prosila, aby 
som viac času venoval oddychu a rodine, ale ja som zostal verný 
môjmu predsavzatiu, že Slovník dohotoviť musím dľa mojich naj- 
lepších schopností. A dohotovil som Slovník, ktorý je vám teraz k službám. 

Nič by mi väčšej radosti nespôsobilo jako to, keby aspoň kaž- 
dý slovenský robotník venoval Slovníku trochu času, vtedy, keď 
vidí nejaké slovo, ktorému nerozumie. 

Drahí bratia robotníci! Jesitli s takou chuťou budete sa učiť 
so Slovníka, s jakou som ho ja písal, som si istý toho, že nikdy 
neoľutujete ten peniaz, ktorý ste za knižočku túto zaplatili. Okrem 
toho. že vám knižočka bude slúžiť k prospechu, môže ona poslú- 
žiť aj vaším deťom. 

Jako každá iná vec, aj táto práca vystavená je kritike, ktorej 
sa jej zaiste mnoho dostane, ale prosím pánov "kritikov", aby prá- 
cu kritisovali až vtedy, keď oni sami niečo lepšieho sostavia. Ľah- 
šie je vynášať kritiku, jako vykázať niečo lepšieho. 

Prajúc si, aby Slovník tento sa dostal do rúk každého sloven- 
ského robotníka, som váš priateľ a spolurobotník 

Julius Bučko. ANGLICKÁ ABECEDA. Anglická "abeceda" pozostáva zo 26 'litier. Každý, kto -sa chce 
učiť, musí začat od začiatku. 

Výslovnosť tejto '"abecedy* je, j ako tuná udané: 

Litera: Jako sa vysloví. Litera: Jako sa vysloví. 

A ej N en 

B bi O óu 

C cí P pi 

D dí Q kjú 

E íj R ár 

F ef S es 

G dží T tí 

H éjč U ju 

I áj V vi 

J. džéj W dabljú 

K .kéj X eks 

ÍL.. : el Y váj 

M em Z zíj. 

Pripomenúť nutno, že výslovnosť jednotlivých litier v angli- 
ckej reči sa na mnohých miestach úplne mení v istých slovách. Tak 
na príklad litry c, e, g, i, o, a, t, dositanú trochu iný prízvuk v istých 
slovách, jako sa to pozdejšie dá videt pri slovách a ich výslovnosti. Jako hľadať slovo? Keď chcete nájsť čo znamená napríklad slovo: "Absolution", 
nuž hľadajte ho dľa litier "Abs". Keď chcete napríklad slovo 
"Slave", nuž hľadajte ho pod literami: "Sla", atď. Vždy musíte 
pozerať za prvými dvoma alebo troma literami. Keď nájdete 
hľadané slovo, pozorne prečítajte si podanú výslovnosť a potom 
prečítajte, čo to slovo v slovenskej reči znamená. Jestli to raz-dva 
urobíte, potom už celkom ľahko nájdete slovo, ktoré chcete vedeť. Krátka história o anglickejtreči. Anglická reč, ktorá sa dnes ozýva takrečeno po celom šírom 
s^ete, a o ktorej sa tvrdí, že ju užíva blízo 130 millionov ľudí po 
celom svete, vzala svoj vznik v Anglii, kde reč táto bola pomaly vy- 
vinutá. Najprv sa ozývala veľmi smiešaná mnohými slovami, ktoré 
došlý do Anglii s rôznymi väčšími a menšími kmenami najviac zo 
Severného Nemecka, ztadiaľ do Anglii v piatom a šiestom storočí 
mnoho ľudí prišlo a medzi ktorými najväčšiu čiastku tvorili tak- 
zvaní Jutovia, Saksoni a Anglesovia. Títo, keď prichádzali do tej- 
to zemi, rozumie sa. vytiskávali prastarých domorodých obyvate- 
ľov čo raz tým ďalej. Následkom toho kmeň Celtov ustupoval 
vždy ďalej do vrchovitých krajoch západným smerom a tiež do 
Waleska, kde ešte aj dnes ľud na mnohých miestach hovorí starou 
celtickou rečou. Nezadlho na to, keď horespomenuté Ikmeny došlý 
do tejto zemi, pomenovali túto zem k pocte svojho vodcu menom 
Angeland. to jest zem Angelesov — alebo England. Reč, ktorou 
vtedy kmeny hovorily, bola jakousi smiešaninou rôznych dialektov 
a v tom čase táto reč menovala sa anglo-saksonskou rečou. 

Väčšina slov v dnešnej anglickej reči a tiež všetky originálne 
anglické slova pochodia z anglo-saksonskej reči, a medzi týmito 
slovami nachodia sa aj tie najjednoduchejšie a najznámejšie slová, 
ako na príklad: as (ak, jako, keď, tak); go (pôjdem, ideme, pôjdu); 
can (môže, môžem, môžu) will (budem, budeme, vôľa); good (do- 
bre, dobrý, dobrá, dobrí) ; see (vidí, vidíš) ; hear (počuj, slúchaj, 
počuješ); above (povyše); horne (doma domov); bad (zlý, nedo- 
brý). Potom sú v reči anglickej slová, ktoré pochodia priamo, ale- 
bo nepriamo z reči latinskej, ktorá bola hovorená v starobylom 
Ríme Rimanmi. Tiež v anglickej reči nachodí sa mnoho slov z cel- 
tickej, francúzkej, nemeckej reči a okrem týchto aj niečo z rečí 
skandivianských kmeňov. Neskoršie dostalo sa do reči tejto dosť 
hodné gréckych slov, ktoré slová v anglickej reči týkajú sa z väč- 
šej čiastky vedeckých výrazov. Latinské islová boly do reči prida- 
né samými Rimanmi, ale väčšia časť týchto slov dostala sa do 
anglickej reči skrze kňazov rímsko-katolíckej cirkvi hneď za tým, 
jako isa kresťanstvo rozšírilo a upevnilo a tiež aj cestou múdrych 
a učených ľudí v tej dobe fc keď začalo sa pátrať po starobylých 
rečiach okolo 15. a 16. storočia. Francúzske slová do anglickej 
reči sa dostaly cestou Normancov po víťazstve svojom a tieto slo- 
vá ostaly tam do dnešného dňa. Pridávanie gréckych slov k angli- 
ckej reči začalo sa vtedy, keď sa začalo v Anglii umenie. V 17. storočí, v dobe panovania Jamesa I., anglická reč začala nabývať 
tú formu, ten -sloh, v ktorom ju dnes nachodíme a tak od tejto 
doby táto reč celým právom môiže sa menovať anglickou rečou. 
Najprv v reči tejto písané boly modlitebné knihy a pozdejšie bola 
preložená do anglickej reči aj Biblia, Iktorá bola v tom čase veľmi 
čítanou knihou v kostoloch. Neskoršie veľkí spisovatelia jako 
Spencer, Shakespeare, Ben Johnson, Bacon a Millton začali v tejto 
reči písať svoje nikdy nevyhynúce diela. Písali tak, jako ľud vtedy 
hovoril. Je síce pravda, že od tejto doby k reči anglickej boly 
pridané mnohé grécke a latinské slová, ktoré väčším dielom ozna- 
čujú umenie a vedu, ale od 17. storočia reč anglická nezmenila <sa 
ani najmenej vo svojej forme a je ona tou istou, jakou bola za 
doby kráľovni Alžbety a za doby jej nástupcu, Jamesa I. 

Reč anglická prežila síce štyri periódy, a síce: 1.) Reč bola 
známa pod menom Anglo-Saxon, alebo Staroangličtina, ktorou sa 
hovorilo od 450. do 1100; 2.) Značne sa zmenila v rokoch 1100. do 
1250 kedy do reči pridané boly francúzske slová a keď istý nedo- 
statok reči bol odstránený; 3.) V rokoch 1250. do 1485. v reči sa 
zase urobil veľký pokrok, a mnohé slová, ktoré boly nedostačiteľ- 
nými z reči pomaly vyhynuly a ich miesto zaujaly slová z francúz- 
skej reči; 4.) V reči od roku 1485. robil sa vždy istý pokrok, kým 
konečne dosiahla tej výšky, na ktorej sa ona dnes nachodí. A — ej — prvá litera v abecede. — 

A, An. — ej, en — ten, to. 

Aback — abäk — nazpät. 

Abacus — äbekus — tabuľa, ploťna. 

Abandon — ebändon — opustiť, 
vzdať sa niečoho, zanechať. 

Abandoned — ebändond — opu- 
stený, opustená, opustené mie- 
sto. 

Abase — ebejs — ponížiť. 

Abasement — ebejs me n t — poní- 
ženie. 

Abash — ebäš — zahanbiť, do roz- 
pakov ipriviesť. 

Abashment — ebäšment — za- 
hanbenie, rozpaky. 

Abate — ebéjt — zmenšiť, zmier- 
niť, uľaviť, prehliadnuť niečo, 
pominúť. 

Abatement — ebéjtment — zmen- 
šenie, uľavenie, odstránenie. 

Abbey — äbí — kláštor. Abbot — 
äbet — predstavený medzi mní- 
chami. 

Abbreviate — ebríviejt — zkrátiť. 

Abbreviation — ebríviejšn — rkrá- 
tenina. 

Abbreviator — ebríviejtr — ten čo 
zkrácuje. 

Abdicate — äbdikejt — poďako- 
vanie sa. 

Abdomen — ebdomen — brucho. Abdominal — ebdominl — týka- 
júce sa života, brucha. 

Abduct — ebdakt — odniesť, (od- 
niesť násilne a tajne). 

Abduction — ebdakšn — únos. — 

Abductor — ebdaktr — ten čo 
prevedie únos. 

Aberation — äberejšn — poblú- 
denie. 

Abet — äbet — podnecovať, štváť. 

Abetment — abetment — podne- 
covanie, štvanie. 

Abettor — äbetr — ten čo pod- 
necuje, podnecovateľ. 

Abhor — ebhór — niečo, nieko- 
ho nenávideť, mať ošklivosť. 

Abhorence — ebhórens — oškli- 
vosť, nenávisť. 

Abide — ebájd — sotrvať, vy- 
čkať, zostať. 

Abiding — ebájding — stály, tr- 
valý. 

Ability — ebility — schopnosť. 

Abject — äbdžekt — biedny, 
rnzky. — Abjectly — äbdžekly 
— biedne. 

Abjuration — äbdžúrejšn — zriek- 
nuť sa pod prísahou. 

Ablaze — äblejz — horiaci pla- 
meňom. 

Able — éjbl — schopný, obrat- 
ný, šikovný, je vstave. . Able 14 — Abs Ablebodied — éjblbodíd — zdra- 
vého, silného tela. 

Ablegation — ä'bligejšn — vy- 
slanie. 

Abloom — eblúm — ip r ek vítajú- 
ci, keď je kvet, strom v kvete. 

Abnegate — äbnigéjt — upierať. 

Abnegation — äbnigejšn — upie- 
ranie, zaprenie. 

Abnormal — ebnorml — nepra- 
videlný. 

Aboard — abóurd — na lodi, na 
palube, na vlaku. 

Abode — ebóud — bývanie, oby- 
dlie. 

Abolish — äboliš — vyzdvihnúť 
zrušiť. 

Abolition — äbolišn — vyzdvih- 
nutie, zrušenie. 

Abolitionist — äbolišnist — pro- 
tivník otroctva. 

Aboriginal — äboridžinl — pô- 
vodný, 'pôvodné. 

Abortion — ebóršn — predčasný 
pôrod. Criminal abortion — kri- 
minl ebóršn — vyhnanie plodu. 

Abound — ebaumd nachádzať 

sa v hojnosti. 

Abouding — ebaunding — hoj- 
nosť. 

About — ebaut — asi, okolo. — 

All about — al ebaut — všade. 

Above — ebáv — -povyšie, na- 
hore. 

Abrasion — ebrejšn — odrenie, 
oškrábanie. 

Abreast — ebrest — stáť, alebo 
kráčať jeden vedľa druhého v 
iednej rovnej čiare. 

Abridge — ebridž — niečo zkrá- 
tiť. Abroad — ebród — - von, ísť, byť 
za hraniciami. 

Abrupt — ebrapt — náhly, prch- 
ký, úsečný. 

Abscess — äbses — naoberani- 
na. vred. 

Absence — äbsens — neprítom- 
nosť. 

Absent — äbsnt — neprítomný, 
neprítomná; — Absentminded 
— äbsnt-majnded, — roztržitý, 
roztržitá — Absentmindedly — 
äbsnt-majndedly — roztržito. 

Absentee — äbsntý — nepríto- 
mný. 

Absist — äbsist — odstúpiť, o- 
pustiť od niečoho. 

Absolute — äbsolút — neobme- 
dzený, absolútny; Absolutely — 
äbsolútly — každopádne, roz- 
hodne, naprosto; Absoluteness 
— äbsolútnes — absolútnosť. 

Absolution — äbsolúšm — roz- 
hrešenie. 

Absolutism — absolutism — ab- 
solutismus. 

Absolve — ebsolv — .pozbave- 
nie sa, odbyť, pominúť. 

Absorb — ebsorb — pohltiť, 
vssiať. 

Absorption — ebsoripšn — po- 
hltenie, vssanie. 

Abstain — ebstéjn — vyhýbať 
sa zlému, zdržiavať sa od nie- 
čoho. 

Abstainer — ebstéjnr — ten 
kto sa od niečo zdržuje. 

Abstinence — ebstinens — zdr- 
žanlivosť. 

Abstract — ebsträkt — oddia- 
liť, odtiahnuť, tajne vziať. Abs — 15 — Acer Abstracted — ebsträkted — od- 
delený. 

Abstraction — ebsträkšn — od- 
lúčenie. 

Abstruse — ebstrús — nepo- 
chopiteľný, temný. 

Absurd — e b so r d — n e srny s el- 
ný. 

Absurdly — ebsôrdli — nesmy- 
seFné. 

Absurdity — ebsôrdity — ne- 
smyseľ. 

Abundance — ebandens — mno- 
ho, hojnosť. 

Abundant — ebandent — hojný. 

Abuse — ebjúz — nadužívať, 
tupiť, pohana, zle zachádzenie 
s niekým. 

Abusive — ebjúsiv — naduží- 
vať. potupný, hanlivý. 

Abusiveness — ebjúsivnes — ne- 
šetrnosť, potupnosť. 

Abut — ebat — hraničiť, kon- 
čiť. 

Abyss — ebys — priepasť. 

Academic — äkedemik — aka- 
demický. 

Academy — äkädemi — akadé- 
mia. 

Accede — äksíd — súhlasiť. 

Accent — äksnt — prízvuk 
zvuk, čiarka na litere. 

Accept — äksept — prijať. 

Acceptable — äkseptebl — pri- 
jateľný, vhodný. 

Acceptance — äkseptens — pri- 
jatie. 

Access — äkses — prístup. 

Accessary — äksesery — zú- 

Častnenv. Accession — äksešn — prístup, 
nastúpenie na trón. 

Accessory — äksessôry — spo- 
luvinný, spoluvinník, alebo 
spoluvinná. 

Accident — äksident — náho- 
da. 

Accidental — äksidentl — ná- 
hodilý. 

Accidentally — äksidently — 
náhodou. 

Acclaim — äkléjm — vzdať nie- 
komu pochvalu. 

Acclamation — äklemejšn — po- 
chvala alebo (potlesk. 

Accomodate — äkomodejt — po- 
slúžiť vyhoveť, prispôsobiť. 

Accomodating — äkomodejting 

— ochotný. 
Accompaniment — äkompeny- 

ment — sprevádzanie. 

Accompany — äkompeny — 
sprievádzať. 

Accomplice — äkomplis — spo- 
luvinník, spoluvinná. 

Accomplish — äkomplis — vy- 
ikonať, docieliť. 

Accomplishment — äkompliš- 
ment — vykonané, iprevedené. 

Accord — akord — súhlas, sú- 
zvuk. Accordance — äkordens 

— ipriznať, povoliť. 

Accost — äkost — osloviť nie- 
koho, prehovoriť k niekomu. 

Account — äkaunt — účet, po- 
drobná zpráva, popis. opis. 

Account — äkaunt — súčtovať, 
podať účet. On account — on 
äkaunt — následkom, príčina. 

Accredit — äkredit — poveriť, 
dať moc. j Accri 16 — Act Accriminate — äkriminejt — ob- 
viniť zo zločinu. 

Accumulate — äkjúmulejt — 
hromadiť, shromaždiť, nahro- 
madiť, niečo. 

Accuracy — äkjúresy — pres- 
nosť, správnosť. 

Accurate — äkjúrejt — presný, 
správny. 

Accurse — äkôrs — preklínať 
niekoho. 

Accusable — äkjúzebl — obvi- 
niteľný. 

Accusation — äkjúzejšn — ob- 
vinenie, obžaloba. 

Accuse — äkjúz — obviňovať, 
obžalovať. 

Accuser — äkjúzr — o'bviňova- 
teľ, žalobník. 

Accustom — äkastom — navy- 
knúť, privyknúť. 

Accustomed — äkastomd — na- 
vyknutý, privyknutý. 

Ace — éjs — túz v kartách. 
(Posledne upotrebujú slovo to- 
to aj k tomu, keď sa hovorí 
alebo píše o šikovnom vojen- 
skom vzduchop'lavcovi.) 

Acetic — esetyk — octový, ky- 
selinový. 

Ache — éjk — boľasť. 

Achievable — ečívebl : — dosaži- 
teľný, docieliteľný. 

Achieve — ečív — dokázať, do- 
siahnuť, previesť niečo. 

Achievement — ečívmenť — 
skutok, výkon. 

Aching — é j king- — boľavý, bo- 
ľastný. 

Acid — äsi'd — kyselina. Acknowledge — eknuledž — 
doznať, priznať, potvrdiť. 

Acknowledged — eknouledžd — 
doznaté, uznáte, priznáte, po- 
tvrdené. 

Acknowledgement — eknou- 
ledžment — doznanie, uznanie, 
priznanie, potvrdenie. 

Acorn — é j kom — žaluď. 

Acquaint — ekvejnt — sosna- 
miť sa s niekým, s niečím. 

Acquaintance — ekvejntenc — 
známosť, známy, známa. 

Acuainted — ekvejnted — obo- 
známený, oboznámená. 

Acquire — ekvájr — nadobud- 
núť, získať. 

Acquirement — ekvájrment — 
nadobudnutie, získanie, schop- 
nosť, vedomosť. 

Acquisition — äkvizišn — zisk. 
získanie, vymoženosť. 

Acquisitive — äkvizitiv — zi- 
skuchtivý. 

Acquit — ekvit — kvitovať, 
prepustiť, osvobodiť s obžalo- 
by. 

Acre — ejkr — aker zeme. 

Acrid — äkrid — ostrý, prudký, 
prchký. 

Acrimony — äkrimony — trp- 
ikosť, ostrosť, prchkosť. 

Acrobat — akrobat — akrobat. 

Acrobatic — äkrobätik — akro- 
batický. 

Across — äkros — krížom, prez, 
na kríž položiť, krížom ukla- 
dať. 

Act — akt — chovanie sa, dr- 
žanie sa, počínať si, hrať úlo- Act — 17 — Adj hu v divadle, čin, skutok, vý- 
čin. 

Act of Congress — äkt ov kon- 
gress — uznesenie kongressu, 
zákon. 

Acts of Apostles — äkts ov 
eposťls — skutky apoštolov. 

Acting — äkting — účinkujúci, 
úradujúci, výkonný. 

Action — äkšn — skutok, čin, 
činnosť, jednanie, boj, bitva. 

Active — äkt i v — činný, čulý, 
živý, bystrý, usilovný. 

Actively — äktivly — činné, ču- 
lé, usilovné. 

Activeness — äktivnes — čin- 
nosť,, čulosť, bystrosť, usilov- 
nosť. 

Actor — äktr — divadelný he- 
rec, ten kto niečo koná alebo 
činí. 

Actress — äktres — divadelná 
herečka. 

Actual — äkčuel — skutočný. 

Actually — äkčuely — skutoč- 
ne, opravdu. vskutku. 

Actuality — äkčuälity — sku- 
točnosť. 

Acute — ekjút — ostrý, prud- 
ký, ostrý b ô T. 

Acutely — ekjútly — ostro, 
prudko. 

Acuteness — ekjútnes — o- 
strosť, iprudkosť. 

Adage — ädidž — (príslovie. 

Adam's apple — ädems äpl — 
Adamove jablko, hrdlový o- 
hrýzok. 

Adapt — edäpt — prispôsobiť. 

Adaptable — edäptebl — pri- spôsobiteľný, iprispôsobiteľná, 
prispôsobiteľné. 

Adaptability — edäptebility — 
prispôsobiteľnosť. 

Adaptation — edäpt e j sn — pri- 
spôsobenie. 

Add — äd — pridať, priložiť 
;na váhu, pripočítať, srátať. 

Adder — ädr — istý druh jedo- 
vatých hadov. 

Addict — ädikt — venovať sa 
niečomu. 

Adict one self — ädikt van 
self — oddať sa niečomu. 

Addiction — ädikšn — odda- 
nosť. 

Addition — ädišn — ipridavok, 
rátanie. 

Additional — ädišnl — doda- 
točný, pridaný. 

Address — ädres — adressa, o- 
sloviť, prehovoriť. 

Addressee — ädresí — osoba, 
na ktorú je niečo adressované. 

Adduce — edjús — uviesť. 

Adept — adept — zasvätený, 
znalec, zasvätenec. 

Adequate — ädekvéjt — dosta- 
točný, primeraný. 

Adequately — äde-kvéjtly — do- 
statočné, primerané. 

Adequateness — ädekvéjtnes — 
dostatočnosť, primeranosť. 

Adhere — edhyr — držať sa, 
lnúť k niečomu. 

Adherence — edhyrens — lnu- 
tie, prilnutie. 

Adherent — edhyrent — lnúci. 

Adjacent — edžéjsnt — vedľaj- 
ší, susedný. Adj — 18 — Adop Adjective — ädžektyv — prí- 
davné meno. 

Adjoin — edžojn — pridať sa, 
is tykať sa. 

Adjoining — edžojning — ve- 
dľajší. 

Adjourn — edžôrn — -pokračo- 
vať so dňa na deň, odročiť. 

Adjournment — edžôrnment — 
odročenie. 

Adjudge — edžádž — prisúdiť, 
rozsúdiť, 

Adjunction — ädžankšn — pri- 
pojenie. 

Adjuration — ädžurejšn — za- 
riekanie. 

Adjure — ädžúr — zariekať. 

Adjust — edžast — priviesť do 
poriadku, popasovať, dať do 
poriadku, prispôsobiť. 

Adjustable — eďžastebl — niečo 
čo sa dá priviesť do poriadku, 
vec, ktorá sa dá napraviť, vy- 
rovnať. 

Adjustment — edžastment — 
vyrovnanie, prispôsobenie. 

Adjutant — ädžútent — poboč- 
ník. — Adjutant-general — ad- 
žútent-dženerel — generálny 
pobočník. 

Administer — edministr — po- 
dať, poskytnúť, spravovať. 

Administrate — edministrejt — 
spravovať. 

Administration — edministrejšn 
— správa, administrácia, ude- 
lenie. 

Administrative — edministrej- 
tiv — ten kto má v rukách 
správu, spravovanie. Administrator — ädministrejtr 
— správca, administrátor. 

Administratrix r— ädministrej- 
triks — správkyňa, administrá- 
torka. 

Admirable — ädmirebl — oku 
ľahodiaci, ľahodiace, obdivu- 
hodné, obdivuhodný, obdivuho- 
dná. 

Admiral — ädmirel — admirál. 

Admiration — ädmirejšn — ob- 
div. 

Admire — edmajr — ctit si nie- 
koho alebo niečo vysoko, ob- 
divovať niečo, obdivovať nie- 
koho. 

Admirer — edmajerer — ctiteľ, 
obdivovateľ. 

Admissible — edmisi(bl — prí- 
pustný. 

Admission — edmišn — pripu- 
stenie, prístup, vstupné, prizna- 
nie sa, dopustiť doznať. 

Admit — edmit — pripustenie, 
pripustiť, vpustiť dnu, dopu- 
stiť. 

Admitance — edmitenc — pri- 
pustenie, vpustenie, vstup. 

Admix — edmiks — miešať s 
niečím iným, jedno s druhým. 

Admonish — edmoniš — dávať 
niekomu napomenutie, napomí- 
nať. 

Admonition — edmonišn — na- 
pomenutie. 

Adopt — e d opt — prijať za svo- 
je (prijať si dieťa), prijať ne- 
jaké usnesenie. 

Adoptable — edoptebl — prija- 
teľné, niečo čo sa dá prijať. Ador 19 — Adv Adorable — edorebl — lásky- 
hodný. 

Adoration — ädorejšn — úcta. 
— Received with adoration — 
resivd with adoration — prija- 
tý s úctou. 

Adore — edór — pokoriť sa, 
mať v úcte, pokorne sa modliť. 

Adorn — edórn — ozdobiť, o- 
krášliť, vyobliekať sa do háb 
najnovšej módy. 

Adornment — edórmment — o- 
zdobenie. 

Adown — edaun — s hora na 
dol, dolu zdľžkou, na spodku. 

Adrift — edrift — nachodiť sa 
na vode vydaný osudu vietru, 
v silnom prúde vodnom. 

Adroit — edrojt — obratný. 

Adroitness — edrojtnes — ši- 
kovnosť, obratnosť. 

Adry — edráj — smädný, túžia- 
ci za vodou na uhasenie smä- 
du. 

Adulate — ädjúlejt — pocheblo- 
vať sa niekomu. 

Adulation — ädjúlejšn — po- 
chlebenstvo, lichotenie. 

Adult — edalt ■ — dospelý, plno- 
letý. 

Adulterate — edalterejt — cu- 
dzoloižiť, falšovat pokrm. 

Adulteration — edalterejšn — 
falšovanie. 

Adulterer — edalterer — cudzo- 
ložník. 

Adulteress — edalteres — žen- 
ská, ktorá sa dopustí cudzolož- 
stva. 

Adulterous — edalterus — cu- 
dzoložný. Adultery — edaltery — cudzo- 
ložstvo. 

Adultness — edaltnes — dospe- 

' losť. 

Adust — edast — ohorené, oho- 
rený slnkom oborený, suchý 
výhľad. 

Advance — ädväns — postúpiť, 
pokročiť, napredovať, tisnúť 
sa k predu, povýšenie, zvýše- 
nie, dať napred splátku, do- 
stať niečo platu napred (for- 
šus). 

Advance guard — ädväns gárd 

— predstráž, predvoj. 
Advancement — ädvänsment — 

pokrok, postup. 

Advantage — edväntedž — pre- 
vaha, prospech, výhoda. To 
the best advantage — tu the 
best adväntedž — k najlepšie- 
mu prospechu, najlepší pro- 
spech. 

Advantageous — ädväntejdžeš 

— výhodný, prospešný. 
Advent — advent — advent, 

príchod Krista, štyri týždne 
pred Vianocami. 

Adventure — ädvenčr — dobruž- 
stvo, príhoda. 

Adventurer — ädvenčurer — do- 
brodruh. 

Adventurous — ädvenčures — 

dobrodružný. 
Adventurously — ädveneuresly 

— dobrodružne. 

Adversary — ädverseri — od- 
porný, protivný, odporca, pro- 
tivník. 

Adverse — ädvers — protivný. Adv — 20 Affi Adversely — adversely — pro- 
ti vnasť. 

Adversity — adversity — proti- 
venstvo. 

Advert — edvôrt — 'byť pozor- 
ným, upozorniť. 

Advertence — edvôrtens — po- 
zornosť. 

Advertise — ä d ver t áj z — ohla- 
sovať v časopise, na plákate 
a ináč. 

Advertiser — ädvertájzr — ten, 
kto ohlasuje, oznamovateľ. 

Advertisement — ädvertájjz- 
ment — ohláška, oznámka. 

Advice — edvajs — rada. Ask 
for advice — äs k for edvajs — 
žiadať o radu. 

Advisability — edvajzibility — 
radnosť. 

Advisable — edvajzebl — rad- 
ne, prospešné. 

Advise — edvajz — radiť, po- 
radiť. 

Advised — edvajzd — opatrný. 
I have been advised — aj häv 
bin edvajzd — bolo mi radeno. 
He advised me — hi edvajzd 
mi — on mi radii. 

Advisedly — edvajzedly — o- 
patrne. 

Advisedness — edvajzednes — 
opatrnosť. 

Advisement — edvajzment — 
rada. porada. 

Adviser — edvajzr — radca, ten 
kto dáva radu, kto radí. 

Advocacy — ädvokäsy — háje- 
nie. 

Advocate — ädvokejt — obhaj- 
ca zastanec, hájiť zastávať. Aerial — ejírieľ — vzdušný, pa- 
triaci k vzduchu. 

Aerogram — ejrogräm — zprá- 
va podaná cestou bezdrôtneho 
telegrafu. 

Aerometer — ejromítr — vzdu- 
chomier. 

Aeronaut — ejronóut — vzdu- 
choplavec, letúň. 

Aeroplan — ejróplän — vzdu- 

. choloď. 

Afar — efár — vo vzdialenom 
opustenom mieste. 

Afeard — efírd — naľakaný, 
zastrašený. 

Affair — efér — záležitost. — 
That's his affair — thäts his 
efér — to je jeho vec. 

Affect — afekt — účinok, pô- 
sobiť, vliv. It will affect him 

— her — them — us — it wil 
afekt him — här — them — as 

— týkať sa to bude jeho — jej 

— ich, nás. 

Affected — afekt ed — dojatý, 
pohnutý, pretvarený. 

Affectingly — äfektingly — do- 
jemné. 

Affection — äfekšn — láska k 
niekomu,, náklonnosť, prítuľ- 
nosť, dojatosť, porušený, po- 
rušené. 

Affectionate — äfekšoneť — lá- 
skavý, láskyplný. 

Affectionately — äfekšonetly — 
láskavo, milo, prívetivo. 

Affiance — efajenc — zasnúbiť. 

Affidavit — äfidejvit — pod prí- 
sahou udané podanie. 

Affiliate — efiliéjt — prijať do Affi Aged rodiny, do spoločnosti, pridr- 
žať sa. 

Affiliation — efiliéjšn — prija- 
tie, pridr~anie sa, spojenie, 
sdrúženie. 

Affinity — efinity — -príbuznosť 
skrze manželstvo. 

Affirm — efôrm — tvrdiť, pri- 
svedčiť. 

Affirmation — äfermejšn — tvr- 
denie. 

Affirmative — efermejtiv — po- 
tvrdzujúci. 

Affix — efiks — pridať, prilo- 
žiť, prilepiť, priložiť pečať. 

Afflict — äflikt — trápiť, za- 
rmútiť. 

Afflicting — äflikting — tráp- 
ny, bofastný. 

Affliction — äflikšn — súženie, 
trápenie. 

Affluence — äfluens — hojnosť, 
mnoho, zbytok svetských vecí. 

Affluent — äfluent — hojný, 
bohatý. 

Afford — eford — dovoliť si. 
I can afford to give — aj kän 
eford tu giv — ja som vstave 
dať. 

Affranchise — efränčiz — osvo- 

bodiť. 

Affranchisement — efränčiz- 

ment — osvobodenie. 
Affray — efréi — trmol-vrmol, 

štvanica. naťahovanie sa s nie- 

kvm. 
Affront — efront — pohana, u- 

rážka. uraziť. 
Affronting — ef r on ting — u- 

rážlive, urážlivý. Affuse — efjúz — poliať niečo, 

pofrkať vodou, tekutinou. 
Affield — efíld — na poli, v ipoli. 
Afire — efájr — horiaci, v ohni. 
Aflame — efléjm — v plameni, 

v plameňoch. 
Afoam — efóum — peniaci, pe- 

niace, penivé, spenené. 
Afoot — efut — íst, prist pešky. 
Afore — efour — napred, pred. 

Afore going — efour going — 

— predchádzajúci. Afore men- 
tioned — efour menšend — zpr- 
voty menovaný. — zprvoty me- 
nované. Afore said — efour 
sed — prv spomenutý, iprvspo- 
me.nuté. 

Afraid — efréjd — bojazlivý. 
He is afraid, she is afraid, — 
hi is efréjd, ši iz efréjd — on 
sa bojí, ona sa bojí. 

Afresh — efreš — .poznovu,. zno- 
vu, zase. 

After — äftr — po, za, dľa. 
After that — äftr thät — po- 
tom, žatým. After all — äftr 
ál — konečne, predsa. 

Afterbirth — äftrbirth — lôžko 
popôrodné. 

Afternoon — äftrnún — popo- 
ludní. 

Again — egén — opätovné, zase. 

Against — egénst — proti, na- 
oroti. 

Agate — äs-eit — agát. 

Age — éidž — staroba, vek, 
storočie. He is, I am of age — 

— hi iz, áj äm ov éjdž — ja 
som. on ie plnoletý. 

Aged — éjdžed — starý, staro- 
bou zošlv. Agen Ail Agency — éjdžncy — jednateľ- 
stvo, pôsobenie. 

Agent — éjdžnt — jednáte F. 

Aggravate — ägrevejt — urobiť 
ťažším, zhoršiť. 

Aggravation — ägrevejšn — 
priťa'ženie, zhoršenie. 

Aggregate — ägregejt — hro- 
madiť. 

Aggregation — ägregejšn — 
hromada, hromadenie. 

Aggresion — ägrešn — napade- 
nie, prechmat, útok. 

Aggressive — ägresiv — útočli- 
vý. 

Aggressor — ägresr — útočník. 

Aggrieve — egrív — mrzeť, 
zkracovať. 

Aghast — egäst — zarazenie, 
zdesenie. 

Agility — edžility — šikovnosť, 
obratnosť, ohybnosť. 

Agitate — ädžitejt — pôsobiť, 
hýbať, agitovať, poburovať, 
rozčulovať. 

Agitated — ädžitejted — pobú- 
rený, pobúrené, rozčúlený, roz- 
čúlená. 

Agitation — ädžitejšn — nepo- 
koj, pobúrenie, pohyb. 

Agitator — ädžitejtr — agitá- 
tor, poburovač, burič. 

Agnostic — ägnostik — ten kto 
taji jestvovanie Boha, ktorý ne- 
verí pôvod tvorstva, ktorý ne- 
verí v inom jako v materiál- 
nom zjave, ägnostik. 

Ago — egó — pred, kedysi — 
Some time ago — sam tájm egó 
— pred istým časom, kedysi. Long ago — long ago — dávno 
Agonize — ägonájz — trýzniť. 

mučiť, hrozné trápiť, trápiť, 

zápasiť so smrťou o život. 
Agonising — ägonájzing — veľ- 
mi trápny, veľmi trpký, boľást- 

ný. 
Agony — ägony — smrteľné 

múky, trýznenie. 
Agrarian — egrejrien — týka- 
júci sa rovnomerného delenia 

pozemku. 
Agree — egríj — usrozumeť sa, 

shodovať, usniesť sa spolu na 

/niečom. 
Agreeable — egríj ebl — shovie- 

vavý, príjemný. 
Agreement — egríj ment — 

smluva, súhlas, srovnalosť, 

(kontrakt). 
Agricultural — ägrikalčurel — 

roľnícky, hospodárksy. 
Agriculture — ägrikalčr — roľ- 
níctvo, hospodárstvo], zemedel- 

stvo. 
Agriculturist — ägrikalčurist — 

roľník. 

Aground — egraund — keď sa 
loď pristaví v plavbe na dne 
vody, keď uviazne na dne. 

Ahead — éhed — napred, ku 
predu. 

Aid — éjd — pomoc, podpora, 
pomôcť, pomocník. 

Aid-de-camp — éjd-de-kämp — 
pobočník. 

Aidless — éjdles — bez pomoci, 
bez podpory. 

Ail — éjl — boleť. Tell me 
what ails you? — tel mi what 
éjls jú? — povedz, (povedzte) Ail — 23 — All mi. čo vám chybí, čo ťa (vás) 
bolí? 

Ailment — éjlment — nemoc, 
boľasť. 

Aim — éjm — cieliť počas streľ- 
by, mieriť do cieľa, cieľ, účel. 

Aimless — éjmles — bez cieľa. 

Aimlessly — éjmlesly — bez- 
cieľne. Aimlessness — éjm- 
lesnes — bezcieľnosť. 

Air — ér — vzduch, prevetriť 
niečo, melódia nápevu. Air 
castle — ér kästl * — kaštiel v 
v povetrí. Take air — tejk ér — 
ísť trochu na vzduch. 

Airy — éry — nestály, ľahkomy- 
seľný, vetroplach. 

Aisle — ájl — (krídlo v budove, 
chodba medzi stoličkami v di- 
vadle, v kostole. 

Ajar — edžár — na široko roz- 
tvorené. 

Akin — äkin — príbuzný, blíž- 
ky. 

Alarm — elarm — hluk, po- 
plach, prestrašenie, zdesenie, 
učiniť poplach, poplašiť. Alarm 
clock — elarm klák — budí- 
ček. 

Alarmed — el arm d — pobúrené, 
naľakaný, nadesený. 

Alarming — elarming — desný, 
hrozný. 

Alarmist — elarmist — ten, kto 
zapríčiní ooplach, postrach. 

Alas — eläs — žial. But alas — 
bat eläs — ale žiaľ. 

Alcohol — alkohol — špiritus, 
kvit. 

Alderman — alderman — rych- 
tár, starejší. Aldermanship — aldermanšip — 
rychtárska hodnosť. 

Alert — alert — bystrý, čulý, 
bystrozraký, bystrozraká. 

Alertness — alertnes — by- 
strosť, čulosť, bystrozrakosť. 

Alias — ejlies — ináč aj. 

Alibi — älibáj — obrana, ktorú 
obvinený upotrebuje a ktorou 
chce dokázať, že v tom čase 
on sa nachodil niekde inde. 

Alien — ejlien — cudzý, cudzo- 
zemský, cudzinec. 

Alienable — ejlienebl — odcu- 
dzí teľný. 

Alienage — ejlienedž — cudzo- 
zemstvo. 

Alienate — ejlienejt — odcudziť 

— odvrátiť. 

Alienation — ejlienejšn — od- 
cudzenie, odvrátenie. 

Alight — elajt — dostať sa do- 
lu, zliesť, spustiť sa. 

Alike — elájk — jednaký, po- 
dobný, jednaké, čo je jedno mu 
druhému podobné. 

Aliment — aliment — potrava. 

Alimentary — älimentory — živ- 
nostný. 

Alimentation — älimentejšn — 
výživa. 

Alimony — alimony — výživné. 
(Keď sudcu prisúdi manželovi 
platiť manželke istý obnos na 
výživu.) 

Alive — elájv — živý, pri živo- 
te, všímavý, všímavá. 

All — ál — všetko, všetci. All 
at once — ál ät vans — všetci, 
všetko razom, naraz. All over 

— ál óvr — po celom. All the J All _- 24 ■— Along better — ál the betr — tým 
lepšie. Not at all — nát ät ál 
— naskrze nie. Once for all — 
vans for ál — raz na vždy. 

All conscious — ál končies — 
vševedúci. On all fours — on 
ál fórs — štvornožky. All 
powerful — ál pawrful — vše- 
mohúci. All saint's day — ál 
séjnts dej — deň všetkých svä- 
tých. 

Allegation — älegejšn — po- 
dotknutie, poznámka, tvrdenie. 

Allege — äledž — podotknúť, 
tvrdiť. 

Alleged — äledžed — podotknu- 
tý. 

Allegiance — elidžens — prísluš- 
nosť, vernosť, sľub vernosti. 

Alleviate — elíviéjt — poľahčiť, 
uľahčiť, zmierniť. 

Alliviation — elíviéjšn — po- 
ľahčenie, zmiernenie. 

Alley — äly — úzka chodba von- 
ku, úzka ulička. 

Alliance — elájens — sdruženie 
spolok. 

Allied — elájd — spoločný, 
spoločné. 

Alligator — äligejtr — aligátor. 

Allopathist — elopätist — alo- 
pát. 

Allot — elót — prideliť. 

Allotment — elótment — pride- 
lenie, podelenie na čiastky. 

Allow — eláu — dovoliť, povo- 
liť. 

Allowable — eláuebl — dovoli- 
teľné, povoliteľné. 

Allowableness — eláueblnes — 
dovoliteľnosť. Allowance — eláuens — povole- 
nie. We will give you allow- 
ance — wí wil giv jú eláuens — 
my vám dáme srážku. 

Allude — eljúd — dotknúť sa, 
týkajúce sa. 

Allure — elúr — niekoho ľakať, 
vábiť. 

Allurement — elúr me n t — lá- 
kadlo, vábidlo. 

Alluring — elúring — lákavý, 
vábivý. 

Allusion — elúšn — narážka. 

Ally — eláj — spojiť, spolčiť, 
spojiť sa s niekým, spojenec. 

Almanac — ál man ä/k — kalen- 
dár. 

Almightiness — ál maj tine s — 
všemohúcnosť. 

Almighty — álmajty — všemo- 
húci. 

Almond — amnd — (litera "ľ' 
je v tomto slove bezhlasná) 
mandíá. 

Almond milk — amnd milk — 
mandlové mlieko. 

Almoner — älmonr — almužník. 

Almost — almost — bez mala, 
skoro taký. 

Alms — ámz — almužna. 

Aloft — eloft — na vysoko, do 
hora, vysoko nad zemou. 

Alone — älóun — sám, samá, sa- 
mi, samé. All alone — ál älóun 
celkom sám, celkom samá, osa- 
mote. 

Along — elong — po zdlžke. 
All along — ál elong — po ce- 
lej dĺžke. Along side — elong 
sájd — po boku, vedľa. Along Ame Along shore — elong šór — po- 
zdĺž pobrežia. 

Aloof — elúf — ďaleké, ďale- 
ko vzdialené. 

Alaud — elaud — nahlas, hlasno. 

Alow — elóu — dolu, nízko. 

Alp — älp — alpa, vysoiký vrch. 

Alpaca — alpaka — zver prislú- 
chajúci ku kmeňu ťa v, žije v 
Andes, zo srsti tohoto zviera- 
tá vyrába sa súkno. 

Alpha — alfa — prvá litera v 
gréckej abecede. 

Alphabet — älfabet — abeceda. 
Alphabetic — älfebetik — abe- 
cedné. 

Alpine — älpájn — alpský, alp- 
ské. 

Already — álredy — už, hotové. 

Also — also — tiež, taktiež, aj. 

Altar — áltr — oltár. 

Alter — áltr — premeniť, opra- 
viť trocha, zmeniť. 

Alteration — áltrejšn — zmena, 
oprava. 

Alternate — altrnejt — premie- 
ňať, striedať. 

Alternation — áltrnejšn — strie- 
danie. 

Although — althó, trebárs, áč- 
ko ľvek. 

Altitude — ältitjúd — výška, 
najvyšší bod, vysoký stupeň. 

Altogether — áltugethr, do- 
hromady, spolu, úhrnnom. 

Altruism — altruism — odda- 
nosť voči ľudstvu, protiveň se- 
beckosti. 

Alum — älum — ľadek. 

Always — álvez — vždy, vždy- 
cky. Am — äm — som. I am here — 
aj äm hír — já som tu. 

Amalgamte — emälgemejt — 
spolčiť, slúčiť sa. 

Amalgamation — emälgemejšn 
— slúčenie. 

Amass — emäs — nahromadiť, 
sosbierať. 

Amateur — ämeťjúr — ochot- 
ník. 

Amaze — emejz — prekvapiť, 
zaraziť, zdesiť. 

Amazedly — emejzedly — so 
zarazením, s udivením. 

Amazement — emejzment — za- 
čudovať sa, udivenie. 

Amazing — emejzing — obdi- 
vuhodný. 

Amazingly — emejzingly — ob- 
divuhodné, podivuhodné. 

Amazon — ämazon — amazon- 
ka. 

Ambassador — embäsedr — vy- 
slanec, ambasádor. 

Ambiguous — embigjúes — 

dvoj s mys e ľný. 

Ambition — embišn — túženie 
za mocou, ctižiadosť. 

Ambitious — embišes — ctižia- 
dostivý, ctižiadostivá. 

Ambulance — ämbjúlens — špi- 
tálsky voz, v ktorom sa do ne- 
mocnice dovážajú ranení a ne- 
mocní. 

Ambuscade — ämbuskejd — 

miesto, v ktorom vojsko v ú- 

krytu leží, úkryt. 
Ambush — ämbuš, ležať v ú- 

kryte a čakajúc na príležitosť 

k útoku. 
Amen — ejmen — amen. Ame — 26 — Ana Amenable — eminejbl — zodpo- 
vedný, kto môže byť citovaný 
pred súd. 

Amend — emend — opraviť, 
zlepšiť. 

Amendment — emendment — 
oprava, zmena. 

Amenity — emenity — príjem- 
nosť. 

Amerce — emôrs — pokutovať. 

American — emeriken — Ame- 
rikán. 

Americanizm — emerikenizm — 
amerikanizovanie, ctiť si do- 
bro americkej krajiny. 

Americanize — emerikenájz — 
zamerikanizovanie, urobiť z cu- 
dzinca občana. 

Amicable — ämi-kebl — priateľ- 
ský, dobrý, priaznivý. 

Amicableness — ämikeblnes — 
priaznivosť. 

Amicably — amikebly — po pria- 
teľský. 

Amid — emid — medzi. Amidst 
— emidts — v prostriedku. 
Amid ship. — emid sip — v 
prostred lodi. 

Amiss — emis — nepravé, ne- 
príslušné. 

Amity — ämity — dobrá vôľa. 
harmónia, dobrá shoda. 

Ammonia — amonia — amo- 
niak. 

Ammunition — ämjunišn — 
strelivo, válečné zásoby jako 
strelivo, prachno, guľky atd\ 

Amnesty — amnesty — dať mi- 
ľosť, omilostniť. 

Among — emang — medzi. (Tiež sa užíva slovo Amongst 

— emangst.) 

Amoret — ämoret — milenec. 

Amorous — ämorus — náchyl- 
nosť lásky voči protivnému 
pohlaviu. 

Amount — emaunt — obnos, 
suma. It will amount to — it 
will emaunt t u — bude to či- 
niť, bude obnášať. 

Amphibious — emfibies — o- 
bojživeľný. 

Ample — ämpl — veliký, hojný, 
dostatočný. 

Amply — amply — plné, hojné. 

Amputate — ämpjútéjt — odre- 
zať, odlúčiť, odrezať úd tela. 

Amputation — ämpjútejsn — 
odrezanie. 

Amuck — emak — divo, besno. 
To run amuck — tu ran emak 

— besno behať. 

Amuse — emjúz — zabávať, 
pobaviť. 

Amusement — emjúzment — 

zábava, veselá hrá. 
Amusing, amusive — emjúzing. 

emjúziv — zábavný, krátko- 

chvíľa. 
An — än — ten, tá, to, jeden, 

jedna, jedno. 
Anababtist — änabäbtist — kto 

drží, že len plnoletí majú <sa 

krstiť. 

Anabasis — änäbäsis — vojen- 
ská expedícia. 
Anaemia — enímia — chudo- 

krevnosť. 
Anaesthetic — anestetík — to 

čo uspáva — (v lekárstve). Ana Anne Analogical — äneládžikl — po- 
dobný. 

Analysis — enälisis — lučba. 

Analyze — änalájz — rozobrať, 
lúčiť, ipodrobiť skúmaniu. 

Anarchie — enärkik — anarchi- 
cký. Anarchical — enärkikí — 
anarchistický, bez vlády. 

Anarchist — enärkist — anar- 
chista. 

Anarchy — enärky — anarchia. 

Anatomy — enätomy — telove- 
da. 

Anatomize — enätomájz — py- 
tvať. 

Ancestor — änsestr — predok. 

Ancestral — änsestrel — po 
predkoch. 

Ancestry — änsestri — naši 
predkovia, z ktorých pochodí- 
me my. 

Anchor — änkr — kotva. Ride 
at anchor — rájd ä t änkr — 
keď je loď zakotvenou. To 
weigh anchor — tu wéj änkr 
— vytiahnuť kotvu. 

Anchorage — änkoredž — mie- 
sto, kde loď môže zakotviť. 

Anchorite — änkorajt — pu- 
stovník, (užíva sa aj slovo: 
hermit — hermit). 

Ancient — éjnšent — starodáv- 
ny, staroveký. 

And — änd — znamená asi toľ- 
ko čo a alebo i. Slovo toto je 
spojkou slov. 

Andiron — ändájrn — kus že- 
leza, ktorý drží väčší kus dre- 
vo v ohnisku. 

Anecdote — anekdot — krátka 
rozprávka, anekdota. Anew — eňjú — znovu. 

Anemograph — änemograf — 
prístroj, pomocou ktorého sa 
merá rýchlosť a smer vietru. 

Angel — ■ éjndžl — anjel. An- 
gelic — endželik — anjelský. 

Anger — ängr — hnev, zlosť, 
hnevať, zlobiť. 

Angle — ängl — uhoľný, vy val- 
cované trojhranné železo. 

Anglican — ängliken — angli- 
cký. 

Anglo-American — ängló-äme- 
rikn — anglo-americký. 

Angry — ängry — zlý, nazlo- 
stený, namrzený, hneváci, na- 
zlostená, hneváca. 

Angrily — ängryli — hnevaco, 
nazlosteno. 

Anguish — ängviš — múka, úz- 
kosť, mučiť, trápiť. 

Anguished — ängvišd — úskost- 
livý, mučiteľný. 

Animal — äniml — zver, zviera, 
zverský. 

Animate — änimejt — žijúci, o- 
živený. 

Animation — änimejšn — oži- 
venie. 

Animosity — animosity — mať 
veľkú nenávisť odpor proti 
niečomu, niekomu. 

Animus — änymas — úmyseľ. 

Ankle — änkl — členok, prvý 
shýb nad šľapadlom nohy. 

Anise — änajs — anis. Anise 
seed — änajs síd — anisové se- 
miačko. 

Annals — änels — letopis. 

Anneal — äníl — rozohriať na 
horúco a potom nechať porna- Annex 28 — Ans lý chladiť, rozpáliť k vôli vpá- 
leniu barvy, enamilovanie. 

Annex — eneks — pridať, pri- 
staviť k budove, privesiť, pri- 
vteliť, zmocniť sa. 

Annexation — eneksejšn — pri- 
vtelenie. 

Annihilate — enájhiléjt — zni- 
čiť, vykynožiť. 

Annihilation — enájhiléjšn — 
vyničenie. 

Anniversary — äniversôry — 
výročie, výročitý deň, sláv- 
nosť. 

Annotate — änotejt — pozna- 
menať. 

Annotator — änotejtr — ten, 
kto píše komentár. 

Announce — enáuns — ozná- 
miť ústne, listovne a či verej- 
nou tlačou. Announcement enáunsment oznámenie. 

Annoy — enój — obťažovať 
niekoho niečím, znepokojovať, 
domrzať. 

Annoyance — enójens — zne- 
pokojenie, obťažovanie, dómr- 
zanie. 

Annoying — enójing — znepo- 
kojujúci, mrzutý. 

Annual — änjúel — ročný, roč- 
né, výročitý, výročité. 

Annuity — eňjúiti — ročný 
plat, doživotný ročný plat. 

Annul — enal — zmenšiť na 
nič, vyhlásiť za neplatné. 

Annular — änjúlr — okrúhly, 
majúc podobu prsteňa. 

Annulated — änjúlejted — o- 
krúhlovitý. Annulet — änjúlet — maličký 
prstenčok. 

Annunciate — enanšiéjt — do- 
niesť zvesť, zvestovať. 

Anodyne — änodájn — to, čo 
uľavuje boľasť, umierňuje bôľ. 

Anoint — enojnt — pomazať, 
pomastiť s masťou, s olejom. 

Anointment — enojntment — 
pomazanie, pomastenie. • 

Anon — enón — hneď, čo naj- 
skôr. 

Anonymity — änonimity — bez- 
mennosť. 

Anonymous — enonímes — bez- 
menný, nepodpísaný. 

Anonymously — enonimesly — 
bez podpisu. 

Anorexy — änoreksi — keď 
chybuie chuť k jedlu. 

Anosmia — anosmia — keď 
človek utratí smyseľ vôni, keď 
necíti vôľu, smrad. 

Another — enathr — iný, roz- 
dielny, nie taký. — ešte jeden, 
ešte jedna. One another — wan 
enathr — jeden druhého, jedna 
druhú, navzájom. One after 
another — wan äftr enathr — 
jedna za druhým, jedna za 
druhou. One with another — 
wan with enathr — i e den s 
druhým, jeden a s druhou. 

Answer — änsr — odpoveď, 
odpovedať, odvetiť, byť zod- 
povedným, vyhoveť, dať od- 
vetu. 

Answerable — änsrebl — odpo- 
vedný, zodpovedne. 

Answerless — änsrles — bez 
odpovede. Ant — 29 — Anti Ant — änt — mravec — Ant hill 

— änt hil — mravenčí kopec. 
Ant eater — änt ítr — štyrono- 
hé zvieratko, ktoré žere mrav- 
ce. 

Antagonism — entägonizm — 
odpor. 

Antagonist — entägonist — od- 
porca. 

Antagonistic — entägonistik — 
odporný, odporná, odporné. 

Antagonize — entägonájz — od- 
porovať. 

Antagony — entägoni — od- 
pornosť, vzdorovitosť. 

Antartic — entarktyk — juho- 
polárny, okolie južnej točni. 

Antecedence — äntisídens — 
prednosť predošlosť. 

Antecedent — äntisídent — pre- 
došlý, predchádzajúci. 

Ante-chamber — äntyčéjmbr — 
izba„ miestnosť, nachodiaca sa 
pred inou izbou, sálou, pred- 
sieň. 

Antidate — äntidejt — datovať 
pred pravým časom. 

Antediluvian — äntidyljúvien 

— predpotopný, predpotopné. 

Antelucan — äntiljúkän — pred 
rozbrieždením sa dňa, pred svi- 
tom. 

Antemetic — äntimetik — liek 
na zastavenie vracania. 

Antemundane — äntymandéjn 

— ešte pred stvorením sveta. 
Antenatal — äntinéjtl — ešte 

pred narodením. 
Anterior — entírijr — predošlý, 
na predku. Anteroom — änt i rum — pred- 
sieň. 

Anthem — änthem — choralný 
spev. 

Anthracite — änthresajt — tvr- 
dý nerost, tvrdé uhlie. 

Anthropoid — änthropojid — 
človeku sa podobajúci. 

Anthropology — änthropólodží 
— náuka o človeku. 

Anthropophagy — änthropófe- 
dží — ľudožrútstvo. 

Anti — änti — proti. Anti-pro- 
hibition — änti-prohibišn — 
proti prohibícionarský. 

Antic — äntik — podivný, po- 
divná fanastická figúra, socha. 

Antichrist — äntikrajst — pro- 
tiikrist (neznaboh) antikrista. 

Antichristian — äntikriščien — 
proťikresťanský, protikreštan- 
ská, protikresťanské. 

Anticipant — äntisipent — pred- 
chodiaci. 

Anticipate — äntisipejt — pre- 
dísť niečomu. 

Anticipation — äntisipejšn — 
očakávanie, predtucha. 

Antidote — äntydout — proti- 
jed, protidávka. 

Antipathy — antipathy — nená- 
visť, odpor. 

Antiquarian — äntikvéjrien — 
starožitný. 

Antiquated — äntikvéjted — za- 
staralý. 

Antique — antík — divný sta- 
robylý, starožitný. 

Antiquity — äntikvity sta- 
rožitnosť. Antí 3ó — Apo s Antiscriptural — äntiscripčjiu- 
rél — nie v súvise s Písmom. 

Antiseptic — äntiseptik — liek 
na rany, ktorý zamedzuje hno- 
jenie. 

Antislavery — äntisléjveri — 
proti-otroctvo, nepriateľstvo 
otroctva. 

Antlers — äntlerz — rohy jele- 
ňa. 

Anvil — anvil — kováčske ko- 
vadlo. 

Anxiety — ängsajeti — úzkosť, 
starosť. 

Anxious — ängšies — starostli- 
vý, starostlivá, nedočkavý, ne- 
dočkavá. 

Any — any — jakýkoľvek, bo- 
dá j j aký, všelijaký. 

Anybody — enybady — ktokoľ- 
vek, každý. 

Anyhow — enyháu — jakokoľ- 
vek, predsa. 

Any time — eny tájm — b o daj - 
kedy, kedykoľvek, hociktorý 
čas. 

Anywhere — enywhér — kde- 
koľvek, -bodaj kde, hocikde. 

Anywise — enywájz — j ako- 
koľvek, bodajjako. 

Apace — epejs — rýchlym kro- 
kom. 

Apart — epárt — pre seba roz- 
delení, rozídení, oddelený. 

Apartment — apartment — čia- 
stka domu, budovy, ktorá je 
oddelená od ostatnej časti do- 
mu, ibudovy stenou, alebo pre- 
hriadkou. 

Apathy — äpethi — netečnosť. Apathetic — äpethetik — ľah- 
komyseľný. 

Ape — éjp — opica. 

Apeak — epíjk — na končiari, 
na špicu. 

Aperient — epírient — liek, pi- 
lulky alebo tekutina na preči- 
stenie vnútornosti. 

Aperture — äperčúr — otvor. 

Apex — ejpeks — vrchol. 

Aphorism — äfórizm — aforis- 
mus. Náuka vyslovená v nie- 
koľkých slov. 

Apiary — éjpieri — miesto, kde 
sa držia včeli, včelník. 

Apiece — epíjs — každý osve, 
pre každého po kuse. 

Apish — éjpiš — smiešnym, o- 
pičím spôsobom. 

Apodal — äpódäl — bez nôh. 

Apology — epólodží — omlu- 
va. 

Apologetic — äpólodžetík — o- 
náuvujúci. 

Apologist — epólodžist — o- 
mluvač, ten kdo prednesie o- 
mluvu. 

Apoplexy — äpopleksy — mrt- 
vica. 

Apostasy — epástesi — odpa- 
dlíctvo. 

Apostate — epástejt — odpad- 
lík (aj ten, kto odpadne od 
viery). 

Aposteme — äpostím — vred. 

Apostle — epásl — apoštol. 

Apostleship — epáslšip — apo- 
štolstvo. 

Apostolic — apoštol ik — apo- 
štolský, apoštolské. Apo — 31 — Appr Apothecary — epátekéry — a- 
patekár, ten čo pripravuje lie- 
ky. 

Apparatus — äpäretas — prí- 
stroj. 

Apparel — epärel — oblek, o- 
dev. 

Apparent — epärent — viditeľ- 
ný, patrný, badateľný. 

Apparently — epärently — pa- 
trné, očividomé. 

Apparition — äpärišn — videnie 
zjavenie, mátoha. 

Appeal — epíl — apelácia, od- 
volať sa na niečo. 

Appealable — epílebl — vec, čo 
sa dá apelovať. 

Appear — epír — dostaviť sa, 
ukázať sa, objaviť sa. To make 
appear — tú méjk epír — za- 
príčiniť zjavenie, ukázanie. 

Appearance — epír ens — obja- 
venie, ukázanie sa. At first ap- 
pearance — ät fôrst epírens — 
na prvý pohľad, na prvé shlia- 
danie. 

Appease — epíjz — ukojiť, po- 
tešiiť, umierniť. 

Appeasive — epíjziv — krotiace, 
smienlivé. 

Appelant — epelent — ten kto 
apeluje, kto sa odvoláva. 

Appelation — äpelejšn — apelo- 
vanie, odvolávanie sa. 

Append — epend — privesiť, 
pridať, priložiť, pristaviť. 

Appertaining — äpertéjning — 
príslušný, tam patriaci. 

Appetite — äpetajt — chuť k 
jedlu, apetít. Appetize — äpetájz — dodávať 
chuti ik jedlu. 

Applaud — epláud — tlieskať, 
dávať pochvalu. 

Applaus — epláuz — potlesk. 

Applausive — epláuziv — po- 
chvalný. 

Apple — äpl — jablko Apple 
tree — äpl tri — jabloň. 

Appliance — eplájens — prípra- 
va, prístroj. 

Applikant — äplikent — žiada- 
teľ, ten čo podáva žiadosť, kto 
aplikuje. 

Application — äplikejšn — žia- 
dosť, aplikácia. 

Applied — eplájd — praktický. 

Apply — äpláj — upotrebiť, 
priložiť. Apply for some thing 

— äpláj for samthing — uchá- 
dzať sa o niečo. 

Appoint — epojnt — vymeno- 
vať, ustanoviť nariadiť. 

Appointed — epojnted — vy- 
menovaný, ustanovený. 

Appointment — epojnment — 
určenie, ustanovenie. 

Apportion — epôršn — pomer- 
ne podeliť, rozdeliť. 

Apportionment — epôršnment 

— pomerné rozdelenie. 
Apposite — äpozit — primera- 
ný, vhodný. 

Apposition — äpozišn — doda- 
tok. 

Appraise — epréjz — odhad- 
núť,, odšacovať. 

Appraiser — epréjzr — ten kto 
odhadúva. odšacúva, niečo. 

Appraisment — epréjzment — 
odšacovanie, odhadnutie. App — 32 — Ava Appreciate — epríšiéjt — ceniť 
si, vážiť (si. 

Appreciable — epríšiéjbl — ce- 
inu majúcii, majúce. 

Appreciation — epríšiéjšn — o- 
cenenie, dvíhanie sa v cene. 

Apprehend — äprehend — chy- 
tiť, chápať, rozumeť, mať 
strach pred niečim. 

Apprehensive — äprehensív — 
pochopiteľný, srozumit e ľ n ý, 
plný strachu. 

Apprehensiveriess — äprehen- 
sivnes — pochopiteľnosť, bo- 
jazlivosť. 

Apprentice — eprentis — učeň. 

Apprise — ' eprájz — dať na 
známosť, upovedomiť, obo- 
známiť. 

Approach — epróuč — sblížiiť 
sa, priblížiť sa trochu bližšie, 
priblíženie sa. 

Approachable — epróučebl — 
prístupný. 

Approaching — epróučing — 
blížiaci sa. 

Approachless — epróučles — 
neprístupný. 

Approachment — epróučment 
— pristúpenie, priblíženie. 

Approbation — äprobejšn — 
pochvala, schválenie. 

Approbate — äprobejt — schvá- 
liť. 

Appropriate — eprápriejt — po- 
voliť primeraný, privlastniť. 
Appropriate money — eprá- 
priejt many — povoliť penia- 
ze. 

Appropriately — eprápriejtly — 
vhodne, primerané. Appropriation — eprápriejšn — 
povolenie, privlastnenie. (Po- 
voliť istú čiastku peňazí). 

Approve — eprúv — schváliť, 
potvrdiť. 

Approval — eprúvl — pochvá- 
lenie, schválenie. 

Approvable — eprúvebl — 
schváliteľné, zasluhujúce. 

Approximate — eproksiméjt — 
sblížovať, povzniesť niečo 
bližšie. 

Approximately — eproksiméjt- 
ly — približne. 

Approximation — eproksiméjšn 
— priblíženie. 

Appulse — äpals — ikeď o nie- 
čo udreme (na príklad keď u- 
dreme o stenu). 

Appurtennance — eportenens — 
príslušnosť. 

Appurtennant — eportenent — 
príslušný. 

Apricot — éjprikot — marhuľa. 

April — ejpril — mesiac apríl. 
April fool — ejpril fúi — aprí- 
lový blázon (ten, alebo tá s 
ktorého a! 1 ebo s ktorej urobí 
niekto apríla.) 

Apron — éjprn — kožená alebo 
plátenná zástera, zápona. 

Apropos — apropo — prípadný. 

Apt — äpt — šikovný, zručný, 
naklonný. 

Aptness — äptnes — zručnosť, 
šikovnosť, náklonnosť. 

Arabic — ärebik — arabský, a- 
rabské, arabská. 

Arable — ärebl — orná zem, 
zem, ktorá sa dá orať. Arb 33 — Arid Arbitrament — árbitrement — 
rozhodnutie. 

Arbitrarily — árbitrerily — ľu- 
bovoľne. 

Arbitrary — árbitreri — ľubo- 
voľný. 

Arbitrate — arbitréjt — roz- 
hodnúť. 

Arbitration — arbitrejšn — roz- 
hodnutie. 

Arbitrator — arbitrejtr — ten 
čo rozhoduje. 

Arbor — árbr — besedka. 

Arbor day — árbr dej — deň 
sadenia stromov. 

Arcade — árkéjd — rada oblú- 
koch. 

Arch — árč — stavba, ktorá 
pozostáva s viacerých oblúko- 
vých častí. 

Archangel — ■ árkéjndžl — ar- 
chanjel. 

Archbishop — árčbišop — ar- 
cibiskup. 

Archduches — árčdačes — arci- 
kniežňa. 

Archduke — árčdjúk — arci- 
i knieža. 
j Archfiend — árčfínd — arci- 

čert. 
\ Archtraitor — árčtréjtr — arci- 
zradca. 

Archeology — arkeoládží — 
starožitnosť. 

Archeological — arkeoládžikl — 
starožitný. 

Architect — árkitekt — stavi- 
teľ, ktorý vypracuje plány, ar- 
chitekt. 

Architecture — árkitekčr — ■ sta- 
viteľstvo. Archive — árkajv — archív — 
skrýň kde sa niečo písaného a- 
lebo tlačeného odkladá. 

Archly — árčli — huncútsky, 
šelmovský, laganský. 

Archness — árčnes — huncút- 
stvo, šelmovstvo. 

Archrogue — árčroug — arei- 
zlodej. 

Artic — ártik — týkajúce sa 
arktického, arktický. 

Ardent — árdent — horúci, te- 
plý, horlivý. 

Are ■ — ár — sme, ste, sú. We 
are here — wí ár hír — my 
sme tu. They are here — thé 
ár hír — oni sú tu. 

Area — ejrie — plocha, vyme- 
raný priestor, miesto obtočené 
hraniciami. 

Arena — eríne — miesto kde sú 
zápasy, arena. 

Argent — árgent — majúc bar- 
yu striebra. 

Argil — árdžil — biela hlina, 
hrnčiarska hlina. 

Argol — árgol — surový tar- 
tar. 

Argosy, árgosi — obchodná 
loď, ktorá má bohatý náklad. 

Argue — árgjú — spriečať sa, 
dokazovať. 

Argument — árgjúment — 
spriečka, dôvod, dôkaz. 

Argumentation — árgjúmentej- 
šn — dôvodenie, dokazovanie. 

Argus — árgus — rozhľadný 
človek, bystrozraký. 

Arid — ärid — vyziably, vy- 
schlý, vyschlé, vyschla, veľmi 
suchý. Aria 34 — Ärra Aria — ária — pieseň, melódia. 

Aright — erajt — správne. 

Arise — erájz — povstať, s ta- 
núť, vzniknúť. 

Aristocracy — e rist okresy — 
šľachta, vláda v ktorej vládne 
šľachta. 

Aristocrat — eristokrät — šľach- 
tic, aristokrat. 

Aristocratic — eristokrätik — 
šľachtický, šľachtická. 

Arithmetic — erithmetic — po- 
čtárstvo — srátavanie číslic. 

Arithmetical — erithmetikl — 
•počtársky. 

Ark — árk — archa, koráb. 

Arm — árm — rameno, zbraň, 
ozbrojiť, zbroj iť, vyzbrojiť. 

Armed — ármd — vyzbrojený, 
vyzbrojení, vyzbrojená. 

Armchair — árm čer — stoli- 
čka, na ktorej sú operadla pre 
ramená. 

Armfull — ármful — pilné náru- 
čia. 

Armpit — ármpit — podpazu- 
cho, podpážie. 

Armless — armies — bezruký, 
bezbranný, bezbranne. 

Armlet — ármlet — náramnica. 

Armada — arméjde — flottila 
ozbrojených lodí. 

Armedillo — ármedilo — štyro- 
nohé zvieratko, ktoré sa na- 
chádza v Južnej Amerike. Chr- 
bát tohoto zvieratá je chráne- 
ný tvrdou škrupinou, ktorou je 
ono chránené pred nepriate- 
ľom. 

Armament — ármement — zbroj, zbrojenie vojska, muní- 
cia vojenskej lodi. 

Armistice — ármistis — príme- 
rie. 

Armor — ármr — obrnenie. 

Armor bearer — ármr bérer — 
zbrojnoš. 

Armory — ármory — sklad kde 
sa naehodí zbroj. 

Arms — ármz — rôzna zbraň. 
Arms length — arms length — 
na dilžku ramená. To arms — 
tu árms — do zbrane. 

Army — army — vojsko, armá- 
da. 

Army corps — ármy kóur — 
vojenský oddiel, sbor. 

Army worm — ármy vôrm — 
chrobáci, ktorí obyčajne idú v 
ohromnom množstve a ktorí 
obyčajne narobia veľkej ško- 
dy, lebo kde sa objavia, oni sú 
vstave zničiť celú úrodu. 

Arnica — árnike — rastlina, 
ktorá rastie v Europe a z kto- 
rej sa robí liek. 

Aróma — eróume — pekná vôňa, 
príjemná vôňa. 

Aromatic — erómätik — jedno 
vonný, jemno vonné. 

Arose — eráuz — povstal, sta- 
nul, vstal hore. 

Around — eraund — okolo, do- 
okola. 

Arouse — erauz — prebudiť, 
zbudiť, vyburcovať. 

Arrack — äräk — opojný ná- 
poj varený v Indii z ryže. 

Arraign — eréjn — obžalovať, 
dohnať k zodpovedaniu, pred- 
volať pred súd. Arra — 35 — Art Arraignment — eréjment — 
obžaloba, predvolanie. 

Arrange — eréjndž — usporia- 
dať, do poriadku privesť, srov- 
nať, zariadiť. 

Arrangement — eréjndžment — 
zariadenie, usporiadanie, urov- 
nanie. 

Arrant — ärent — chýrny, vy- 
kričaný, zlopovestný, zlopo^- 
vestná. 

Arrantly — ärentiy — zlopo- 
vestné, zlé meno. zlý chýr ma- 
júce, majúci. 

Array — éréj — pravidelný po- 
riadok, ipovo'lanie porotcov, so- 
staviť porotu, oblek, háby, ša-< 

ty. 

Arrear — erir — byt* v niečom 
pozadu (n. pr. byť pozadu s 
poplatkom), zadný oddiel voj- 
ska. 

Arrest — erest — zastaviť, za- 
medziť, zadržať, zatknúť, áre- 
štovať. 

Arrival — erájvl — dostavenie 
sa na miesto, príchod, dosia- 
hnuť istý výsledok, stav. 

Arrive — erájv — dôjsť, prísť. 

Arrogance — ärogens — dômy- 
šľavosť, namyslenosť. 

Arrogant — ärogent — namy- 
slený, mysleť si mnoho o se- 
be. 

Arrogation — ärogejšn — (pre- 
li na tie nárokojy. 

Arrow — äró — šíp, ktorý sa 

vypúšťa z kuše. 

Arrow root — äró rút — fija- 
lový korienok, galganový ko- 
reň (dáva sa malým dietkám hrýzť, keď im idú zúbky, uží- 
va sa aj čo liek. 

Arsenal — ársenl — vojenský 
magazín, kde je držaná alebo 
vyrábaná vojenská zbraň. 

Arson — ársn — podpaláčstvo. 

Art — árt — umenie. 

Artesian — ártýžn — artézska. 

Artful — ártful — umelý, ume- 
lé, klamlivý. 

Artfulness — ártfulnes — ume- 
losť. 

Article — ártykl — článok, 
-predmet, odsek smluvy, oso- 
bitný odsek. 

Articular — ártykjúlr — pa- 
triaci k článku, k spojky. 

Articulate — ártykjúlejt — člán- 
kovaný, jasný, zretedlný. 

Articulation — ártykjúlejšn — 
jasná, srozumiteľná vysvetliv- 
ka, jasné a dobré vysvetlenie. 

Artifice — ártifis — šikovné, 
ale klamlivé chytráctvo, klam. 

Artificer — ártifisr — ten, kto 
vyrába niečo takého, čo je 
klamlivé. 

Artificial — ártifišl — umelé, 
napodobnina. 

Artillery — artileri — delostre- 
lectvo, kanoníctvo. 

Artilleryman — artilerimän — 
delostrelec, kanonier. 

Artisian — artizen — remesel- 
ník jakéhokoľvek remesla, po- 
volania. 

Artist — ártist — umelec, ma- 
liar. 

Artistic — ártistik — umelecký. 

As — äz — keď, jak, jako, tak. 
As big as that — äz big äz -. Asc -36- Asp that — tak veľké jako to. As 
I came — äz á j ké j m — keď 
som prišiel, prišla. 

Ascend — äsend — ísť hore, 
škriabať sa hore. vystúpiť ho- 
re, výnsť hore. 

Ascention — äsenšn — vstúpe- 
nie. Ascention Day — äsenšn 
déj — na nebe vstúpenie Krista. 

Ascent — äsent — cesta, ktorá 
vedie na hore, schodorád. 

Ascertain — äsôrtéjn — pre- 
svedčiť sa, zistiť, vyšetriť. 

Ascertainment — äsôrtéjnment 

— dosiahnuté presvedčenie, zi- 
stenie. 

Ascetic — äsetik — pustovník, 
pustovnícky. 

Asceticism — äsetikizm — pu- 
sto vní c t vo. 

Ascribe — eskrájb — pripísať 
to tomu alebo inému. 

Ascribable — eskrájbebl — pri- 
písateľné, môže sa pripísať. 

Ash — äš — popol. Ash pan 
ä š pän — nádoba na popol, ma- 
lá lopatka k vyberaniu popola 
z peci. Ash Wednesday — äš 
wendzdéj — popolná streda — 
popelec. 

Äshame — ešéjm — zahanbe- 
nie, zahanbený, zahanbená. 

Ashamed — ešéjmd — hanbiť 
sa, zahanbiť sa. — I was 
ashamed — á j waz ešéjmd — 
ja som sa hanbil, ja som sa 
hanbila. I would be ashamed 

— áj wud bi ašéjmd — ja by 
som sa musela hanbiť, musel 
by som sa hanbiť. — They 
were not ashamed — théj wôr nat ošéjmd — oni sa nehan- 
bili. 

Ashore — ešóur — na brehu, 
na (breh, ,na zem, na zemi. 

Aside — esájd — stranou, na 
stranu, vedľa. 

Asnine — äsnájn — oslovský, 
s o marsky. 

Ask — äsk — pýtať si niečo, 
žiadať prosiť, vyzvať, 

Asking — asking — pýta, žiada, 
prosí. He is asking for help 
— hi iz asking for help — on 
žiada, prosí o pomoc. 

Aslant — eslänt — šíkmo. 

Aslope — eslóup — keď nie je 
rovné, ale viac dolu vrchom. 

Asleep — eslíp — keď spí, spi- 
spiaci, počas spaní. — I fell 
asleep — áj fel eslíp — ja som 
zaspal. He will fall asleep — 
hi wil fál eslíp — on zaspí. 

Asparagus — espäregus — špar- 
gľa. 

Aspect — aspekt — pohľad, po- 
stavenie, výhľad. 

Asperity — äsperiti — drsnosť, 
surovosť. 

Asperse — äspôrs — pofrkať, 
pokropiť, ohovoriť. 

Aspersion — äspôršn — pofr- 
kanie, pokropenie, ohovorenie. 

Aspersive — äspôrsiv — ohôvo- 
rujúci, ten alebo tá, kto rád 
alebo rada ohovára. 

Aspic — äspik — jedlo, v kto- 
rom je smiešané mäso kurie, 
rybie atd^. 

Aspirate — äspiréjt — bez dy- 
chu vysloviť slovo, vetu. 

Aspiration — äspiréjšn — túž- Asp 37 — Ass ba, snaha, keď za niečim túži- 
me. 

Aspire — äspájr — priať si, 
túžiť. 

Aspiring — äspájring- — snaži- 
vý, snaživá. 

Ass — äs — osol, she ass — 
ši äs — oslica. 

Asail — eséjl — urobiť písom- 
ný útok, udreť. 

Assailable — eséjlebl — to, čo 
je vystavené útoku. 

Assailant — eséjlent — útoč- 
ník, útočný. 

Assasin — äsäsin — vrah, kto 
útoči cieľom vraždy. 

Assassinate — äsäsinejt — za- 
vraždiť. 

Assassination — äsäsinejšn — 
zavraždenie. 

Asault — esált — útok, prepad- 
nutie, učiniť útok. 

Assay — äséj — próba, zkúška, 
p rob ova ť, zkúšať. 

Assemble — esembl — shromáž- 
diť sa, sísť sa niekam ku 
schôdzi, k posedeniu. 

Assemblage — esemblidž — 
shromaždenie, schôdza. 

Assembly — esembly — odbor, 
snem, snemovňa, konvencia. 

Assent — esent — privoliť, pri- 
stať, prisvedčiť, keď súhla- 
síme s mienkou iného, privole- 
nie, prisvedčenie. 

Assentingly ^ — esentingly — 
prisvedčiteľné, súhlasne. ' 

Assert — esôrt — tvrdiť, stáť 
na svojom. 

Assertion — esôršn — tvrde- 
nie, hájenie svojho práva. Assess — eses — ustálenie po- 
platku, odhadnúť hodnotu ma- 
jetku, vyhodiť obnos dane. 

Assessable — esesebl — to, od 
čoho sa má platiť, ten, kto je 
povinný 'platiť. 

Assessed — esesd — odhadnu- 
tý, podrobený poplatku. 

Assessment — esesment — u- 
stálenie, uloženie dani. 

Assessor — esesr — ten, kto 
odhaduje, asesor. 

Assets — äsets — veci, majetok, 
ktoré zostaly po zomrelom, z 
ktorých sa dá zaplatiť dlh zo- 
mrelého, majetok insolventného 
dlžníka, celý súhrnný majetok 
obchodníka, obchodu. 

Asseverate — eseveréjt — tvr- 
diť pod prísahou. 

Asseveration — eseveréjšn — 
slávne tvrdenie. 

Assign — esájn — ustanoviť, 
orideliť uviesť, vyznačiť, vy- 

. hradiť miesto. 

Assignable — esáinebl — pride- 
liteľné, uvediteľné, vyznačiteľ- 
né. 

Assignee — äsáiní — ten, komu 
ie čo pridelené, vyznačené, atď. 

Assignor — äsáiner — ten, kto 
vyznačuje, prideľuie, atd\ 

Assimilate — esimiléjt — pri- 
spôsobiť, slúčiť sa. 

Assimilation — esimiléjšn — 
prispôsobenie, slúčenie. 

Assisí — esist — poskytnúť po- 
moc, pomáhať, prispeť. 

Assistance — esistens — výpo- 
moc, podpora. 

Assistant — esistent — výpo- Ass 38- Asun mocný, výpomocná, pomocník, 
pomocníčka. 

Assize — esájz — ustanovenie, 
spravovanie váhy a miery. 

Assizer — esájzer — úradník, 
ktorý dozerá na váhy á miery. 

Associate — esóšiejt — stýkanie 
sa, spolčovanie, slúčovať, pri- 
pojiť sa, priateľ, kamarát, spo- 
ločník. 

Associable — esóšiebl — spolo- 
čenský, spoločenská. 

Association — esóšiejšn — spol- 
čenie, spojenie sa, spoločnosť. 

Assort — äsort — : preberať nie- 
čo, roztriedovať, triediť, urov- 
nať. 

Assortment — äsortment — veľ- 
ký výber, sklad alebo zásoba. 

Assuage — äsjúéjdž — ukojiť, 
zmierniť. 

Assumable — esjúmebl — pred- 
pokladiteľné, dá sa predpokla- 
dať. 

Assume — esjúm — predpokla- 
dáte prijať, prijať na seba, 
vzchopiť sa* 

Assuming — esjúming — hrdý, 
pyšný, hrdá, pyšná. 

Asumption — esampšn — pri- 
jatie. 

Assumption day — esampšn déj 
na nebe vzatie. 

Assure — ešúr • — ubezpečiť, u- 
jistiť. 

Assurable — ešúrebl — ubezpe- 
čiteľné. 

Assurance — ešúrens — dôve- 
ra, ujistenie, bezpečnosť. 

Assured — ešúr d — isté, bez- 
pečné. Astern — estôrn — zadná časť 
lode. 

Asteroid — asteroid — maličká, 
drobulienka pflaneta. 

Asthma — astme — záduch. 

Asthmatic — ästmetik — zádu- 
šlivý. 

Astir — estôr — činy. 

Astonish — estániš — prekva- 
piť, vzbudiť strach, úžas. 

Astonishing — estánišing — pre- 
kvapujúci, prekvapujúca, úžas 
vzbudzujúca. 

Astonishment — estánišment 
prekvapenie. 

Astound — r estaund — (to isté 
čo astonish). 

Astral — ästrel — hviezdový, 
patriaci k hviezdam. 

Astray — estréj .— poblúdilý, 
poblúdilá, po'blúdiť na ceste, 
ztratený. 

Astrict — ästrikt — silno sviä- 
zať, stiahnuť. 

Astringent — ästrindžent — 
liek, ktorý je určený na stiaho- 
vanie ciev ľudského tela, na 
zamedzenie častej stolice. 

Astrology — estrálodži — hve- 
zdárstvo. 

Astrologer — estráHodžr — hve- 
zdár. 

Astronomy — estránomy — 
hvezdárstvo. 

Astronomic — estránomic — 

hvezdársky, hvezdárske. 

Astute — estjút — chytrý, šel- 
movský. lstivý, listivá. 

Astuteness — estjútnes — chy- 
trosť, lstivosť. 

Asunder — äsandr — rozdvojiť, Asy — 39 — Atten roztrhnúť na dva, oddeliť je- 
dno od druhého. 

Asylum — esájlum — útulok, 
miesto, budova, v ktorej sme 
istí, bezpeční. 

At — ät — dľa, ,pri tam. 

Atavism — ätavizm — -potomok 
podobajúci sa predkom. 

Ataxia, ataxy — ätäksie, ätäksi 
— potrebnosť, potreba poriad- 
ku. 

Ate — éjt — zjedol, jedli, po- 
jedli. 

Atheism — ejthyizm — bezbož- 
stvo, nevera v Boha. 

Atheist — ejthyist — neverec. 

Athirst — ethôrst — smädný, 
smädná. 

Athlete — äthlít — silák, cviče- 
ný zápasník. 

Athletic — äthletik — silný. 

Athwart — ethwórt — krížom, 
na kríž, šikmo. 

Atilt — etylt — naklonené k 
predu, napred. 

Atlantic — etläntik — atlanti- 
cký. 

Atlas — ätles — sväzok máp, 
veľký hárok papieru. 

Atmosphere — ätmosfír — 
vzduch. 

Atmospheric — ätmosferik — 
vzduchový, vzdušné, vzdušná. 

Atom — ätom — maličká čiast- 
ka, omrvinka maličká. 

Atomize — ätomájz — zmen- 
šiť zdrobiť niečo na maličké, 
drobulinké kúsky. 

Atomizer — atomájzr — prí- 
stroj, ktorým sa strieka teku- 
tina do hrdla. Atone — ätóun — urobiť za- 
dosť, zodpovedať. 

Atonement — ätóunment — za- 
dosťučinenie, pokánie, vykúpe- 
nie. 

Atop — ätop — na vrchu, hore. 

Atramental — etramentl — a- 
tramentálne, čierne, jako atra- 
ment. 

Atrocious — etróšes — ukrutný, 
krutý, strašný, ohyzdný, krutá, 
ukrutná. 

Atrocity — etrásity — ukrut- 
nosť, krutosť. 

Atrophy — ätrofi — upadovanie 
na tele, tratiť na tele. 

Attach — etäč ■ — prilepiť, pri- 
pevniť, pripisovať. 

Attachment — etäčmenť — od- 
danosť, vernosť, pojatie oso- 
by, alebo tovaru zákonitou ce- 
stou pre dlh. 

Attache — atašé — podriadený 
pri vyslanectva, príslušník. 

Attack — etäk — útok, útočiť 
cieľom ublíženia, útočiť písom- 
ne, tlačou, napadnutie. 

Attain — ätéjn — docieliť, do- 
siahnuť. 

Attainable — ätéjnebl — docie- 
liteľné, dosiahnuteľné. 

Attaint — ätéjnt — udretie, na- 
na, odsúdiť zákonom. 

Attempt — etempt — pokus, 
pokúsiť o docielenie niečoho. 

Attend — etend — dozerať, do- 
hliadať, obslúžiť, zúčastniť sa, 
byť prítomný, prítomnou, dá- 
vať pozor. 

Attendance — etendens — zú- ^ Atten — 40 — Aud častnenie, brať účasť, pozor- 
nosť, obsluha, prítomnosť. 

Attendant — etendent — ten, 
kto dozerá, slúžiaci, poslúcha, 
poskytujúci. 

Attent — etent — pozorný. 

Attentate — etentéjt — útok, 
napadnutie. 

Attention — etenšn — pozor, 
pozornosť. 

Attentive — etentiv — pozorli- 
vý, pozorlivá, pozorliví. 

Attentiveness — etentivnes — 
pozornosť. 

Attentuate — etentjúejt — sten- 
čiť, urobiť riedším. 

Attentuated — etentjúejted — 
stenčenie, riedšie. 

Attest — atest — dosvedčiť. 

Attestation — ätestejšn — do- 
svedčenie, svedoctvo. 

Attic — ätik — pôjd, miestnosť, 
ktorá je zrovna pod pokrovom 
domu. 

Attire — etájr — obliecť, odeť, 
ozdobiť, oblek, odev vyoblie- 
kať. 

Attitude — ätitjúd — postave- 
nie, držanie tela. 

Attollent — ätolent — dvíhanie 
hore, nadvihovanie do výšky. 

Attorney — etorny — zástupca, 
splnomocnený. 

Attorney at law — etorny ät 
lá — advokát, právny zástup- 
ca, fiškáľ. 

Attorney general — etorny dže- 
nerel — najvyšší štátny zá- 
stupca. 

Attract — äträkt — • lákať pri- 
ťahovať, prilakávať. Attractable — äträktebl — pri- 
lakávý, to, čo sa dá prilákať. 

Attraction — äträkšn — príťaž- 
livosť, čo človeka priťahuje, 
vábi. 

Attractive — äträktiv — lákavý, 
lákavá, prítažlivý, prítažlivá. 

Attributable — ätribjútebl — 
pripísať sa dajúci. 

Attribute — ätribjút — pripočí- 
tať, pripisovať, vlastnosť. 

Attribution — ätribjúšn — pri- 
počítanie, pripisovanie. 

Attributive — äťribjútiv — pri- 
vlastňujúci, privlastňujúce. 

Attrite — ätrájt — keď je nie- 
čo zodreté šúchaním. 

Attrition — ätrišn — keď sa 
niečo derie šúchaním sa o iný 
predmet.* 

Attune — etjún — učiniť hudob- 
ný nástroj takým, aby hlasy 
strún, pier alebo trúb boly v 
súlade, aby neboly falošnými. 

Auburn — áubern — červeno 
hnedý, gaštanovej barvy. 

Auction — áukšn — licitácia, li- 
citovanie, dražba. 

Auctioneer — áukšnír — vyli- 
citovať, ten, ktorý predáva na 
licitácii. 

Audacious — áudejšes — od- 
važlivý, odvažlivá, smelý, smelá. 

Audaciously — áudejšli — sme- 
lo, bez strachu, bez obavy. 

Audaciousness — áudejšnes — 
smelosť, odvážlivosť. , 

Audible — áudibl — hlasný, sly- 
šitefný, to, čo sa dá počuť. 

Audibleness — áudiblnes — sly- 
šiteľnosť. Aud 41 Aut Audience — áudiens — poslu- 
cháčstvo, prijatie na rozhovor. 

Audit — audit — prezretie ú- 
čtov, prezerať a porovnať kni- 
hy. 

Auditor — áuditr — ten čo pre- 
zerá knihy, účty. 

Auditorium — auditorium — bu- 
dova, alebo čiastka budovy ve- 
novaná prednáškam, poslucháč- 
stvu. 

Augean — áudžíen — Augiášov, 
týkajúc sa nápadov, ktorých sa 
je ťažko sprostiť, zbaviť. 

Auger — áugr — prístroj po- 
mocou ktorého sa vŕtajú diery, 
neboziec. 

Auger bit — áugr-bit — tá čiast- 
ka, ktorá vrije sa do dreva a 
spôsobí dieru, nebozec, (švíder). 

Aught — áut — čokoľvek, niečo, 
hocičo, nie isté. He aught to 
know — hi áut tu nów — on 
by mal vedeť. 

Augment — augment — roz- 
množiť, zväčšiť, zvýšiť množ- 
stvo, zväčšiť pristavením, pri- 
ložením. 

Augumentation — áugmentejšn 
— rozmnoženie, zväčšenie. 

Augur — áugr — hadáč, veštec, 
bosorák. Hádať, veštiť. 

Augury — áugri — veštenie, há- 
danie. 

August — august — mesiac au- 
gust. 

Auk — áuk — istý druh vod- 
ných husí. 

Aunt — ánt — tetka, sestra náš- 
ho otca alebo matky. Aural — áräl — týkajúce sa u- 
cha, operácia ucha. 

Aurate — árejt — zlatu sa po- 
dobajúce. 

Auriferous — óriferes — zlato- 
nosný, majúc v sebe zlato. 

Auriform — óriform — niečo čo 
je uchu podobné. 

Aurist — órist — lekár ktorý 
je sbehlý v ušných nemociach. 

Aurora — ■ áróra — ranná rosa. 

Auspice — áuspis — dobrý vliv. 
znamenie, záštita, ochrana. 

Auspicious — áušpišes — dobrej 
povesty, dobrá povesť. 

Austere — óstír — trpkej chuti, 
prísny, krutý. 

Austerity — osteriti — krutosť, 
prísnosť, kyslosť, drsnosť. 

Author — : óthr — pôvodca kni- 
hy, článku, spisovateľ. 

Authoress — óthres — spisova- 
teľka, pôvodkyňa. 

Authority — ótháriti — váž- 
nosť, moc verejná, úradná 
moc, autorita. 

Authorative — óthárejtiv — na 
slovo vzatý, bratý, ten kto má 
autoritu. 

Authorization — óthárizejšn — 
oprávnené, zmocnenie sa. 

Authorize — óthárájz — povo- 
lenie, súdne povolenie, opráv- 
niť. 

Authorship — óthršip — pôvod, 
spisovateľstvo. 

Autobiography — ótobájógräfi 

— vlastný životopis. 

Autocracy — otókresi — samo- 
vláda, autokrácia. Aut — 42 — Avo Autocrat — otókrät — samo- 
vládea, autokrat. 

Autocratic — otókrätik — sa- 
movládny, autokratický. 

Autograph — áutogräf — pod- 
pis, vlastnoručne. 

Automatic — ótomätik — sa- 
mohybný, automatický. 

Automation — ótomejšn — sa- 
mohybný stroj. 

Autonomy — áutonomi — sa- 
mospráva, autonómia. 

Autonomous — áutónomes — 
samosprávny. 

Autopsy — ótopsi — vlastne 
prezkúmanie:, prehliadn u ti e , 
vlastný názor, vlastná mienka. 

Autumn — á t um — jaseň. 

Auxiliary \ — ógziliery — ná- 
pomocný, výpomocný, pomoc- 
ník. 

Avail — evéjl — prospech, úži- 
tok, pomoc, osoh. 

Available — evéjlebl — to čo sa 
dá vhodne upotrebiť, prospeš- 
né, prospešný. 

Availability — evéjlebiliti — u- 
potrebiteľjnosť, vhodnosť. 

Avalanche — ävelänč — hro- 
madne sossunutie sa snahu ale- 
bo ľadu dolu strmým vrchom, 
hocijaká rýchla zkázá. 

Avarice — äveris — lakomstvo, 
skúposť. 

Avaricious — äverišes — lako- 
mý, 'lakomá, skúpi, skúpa. 

Avast — ävást — rozkaz na lodi 
k pristaveniu, zastaveniu, zadr- 
žať zastaviť. 

Ave Maria — ej vi maria — zdrá- 
vas Mária. Avenge — ävendž — pomstiť 
sa, pomsta. 

Avenger — ävendžr — ten čo sa 
pomstí, pomstiteľ. 

Avenue — äveňjú — cesta, chod- 
ník, ktorou alebo ktorým dá 
sa priblížiť, ktorým alebo 
ktorou se dá prejsť, chodba. 

Aver — ävôr — dôverne tvr- 
diť. 

Average — äveredž — priemer, 
priemerný, priemerná. 

Averse — ävers — odvrátený, 
odvrátené, nechutné, odporné, 
odporný. 

Aversion — ävôršn — odvráte- 
nie, odpor. 

Avert — ävôrt — odvrátiť sa 
stranou. 

Aviary — éj viery — dom, alebo 
ohradenie nejaké k pestovaniu 
vtákov. 

Aviculture — éjvikalčr — pesto- 
vanie vtáctva, zaoberať sa vtá- 
ctvom. 

Avid — ävid — chtiaci, nenásyt- 
ný. 

Avidious — ävidies — chtivý, 
pažravý. 

Avidity — avidity — chtivosť, 
pažravosť, hltavosť, skúposť. 

Avocation — ävokejšn — povo- 
lanie, zamestnanie, remeslo, 
ktorým sa kto zaoberá. 

Avoid — ävojd — strániť sa, 
vyhýbať sa, chrániť pred nie- 
čím. 

Avoidable — ävojdebl — to čo- 
mu sa dobre chrániť, vystrí- 
hať, pred čím treba ustúpiť, 
čomu sa treba vyhýbať. Avo 43 — Babí Avouch — ävauč — podopreť 
svoje tvrdenie, ubezpečiť. 

Avow — ävou — priznať sa ot- 
vorene. 

Avouwable — ävouebl — celkom 
otvorené priznanie. 

Await — äwejt — očakávať. 

Awake — ewejk — prebudený 
zo spánku, prebudená, čulý, 
čulá. 

Awaken — ewejkn — prebudiť, 
prebrať zo spánku. 

Awakening — ewejkning — pre- 
budzujúci, prebudzujúca, pre- 
budenie. 

Aware — ewär — mať o nie- 
čom známosť, vedomý, keď je 
človek na niečo, o niečom u- 
pozornený. 

Award — e war d — výrok, pri- 
znanie. 

Away — ewéj — preč. 

Awful — áful — desný, hrozný, 
strašný. 

Awfully — áfuly — hrozné. 

Awhile — ewájl — krátky beh 
času. nejaká chvíľočka, chvíľka. 

Awkward — ókword — nemo- 
torný, nešikovný. 

Awkwardness — ókwordnes — 
nemotornosť, nešikovnosť, ne- 
obratnosť. 

Awl — ól — šidlo. Awning — óning — plachta, 
ktorá tieni. (Jaké sú na ob- 
chodoch oonad dvermi alebo 
oknami. 

Awry — óri — nerovné, skrúte- 
né. 

Ax, axe — äks — väčšia seke- 
ra, taká, aká sa upotrebuje pri 
ťažšom rúbaní dreva a ktorá 
má dlhé porysko. 

Axiom — äksiom — rukolapná 
pravda. 

Axiomatic — äksiomätik — to, 
čo v sebe obsahuje rukolapnú 
pravdu. 

Axle — äksl — os na ktorej se 
točí koleso. 

Axle pin — äksl pin — zaosek, 
klin, ktorý sa dáva na konec 
osi, aby koleso sa nesosunulo 
(lunik). 

Axle grease — äksl gríjs — 
masť na os. kolomaz. 

Axle nut — äksl nat — zátočka 
(šróbka, muterka), ktorá prí- 
de na koniec osi. 

Aye, ay — é j — áno, súhlasiaci 
hlas. 

Azure — éjžr — svetlomodrý, 
nebeská obloha. 

Azurite — éjžrájt — modrý kov, 
medená ruda. B — bi — druhá litera v abece- 
de, v hudbe siedma hláska v 
škále "C". 

Baa — bá — plakať, bečať, be- 
came oviec. Babble — bäbl — nedbalé ho- 
voriť, maznať. 

Babe — béjb — dieťatko. 

Babel — béjbl — zmätok, smie- 
šanie rôznych zvukov. Baby — 44 Bagg Baby — béjbi — decko, nemluv- 
niatko. 

Babyhood — béjbihud — vek 
nemluvňatka. v stave nemluv- 
niatka. 

Babyish — béjbiiš — detský, 
detská. 

Babylonian — bäbilónien — ba- 
bylonský, babilonská, babylon- 
ské. 

Bachelor — bäčlr — mužský, 
ktorý sa neoženil, starý mláde- 
nec. 

Bachelorism — bäčlrizm — stá- 
romládeneetvo. 

Back — bäk — chrbát, zadok, 
zadná strana, nazpät, nazad, 
zpiatký, na bývalé miesto, na 
zadku, cúvnuť. A short time 
back — e sort tá j m bäk — pred 
krátkym časom. Back and forth 
bäk änd forth — sem a tam. I 
will back you — aj wil bäk j ú 
— ja ťa budem podporovať, ja 
ťa podoprem. 

Back bone — bäk bóun — chr- 
batná kosť. 

Back ground — bäk graund — 
úzadie, pozadie. 

Back bite — bäk bajt — byť u- 
hryznutý na chrbte, pomlúva- 
nie. 

Back board — bäk bóurd — do- 
ska na stoličke, o ktorú sa chrb- 
tom opreme. 

Backed — bäkd — podporova- 
ný. Backed up — bäkd ap — 
cúvnul, eúvnúía, zacúvnuté do 
úzadia. 

Backer — bäkr — ten kto pod- 
poruje. Backstop — bäk stop — pri a- 
merickej hre na lobdu za chy- 
táčom z dosák sbitá ohrada, 
ktorá nedovolí ísť lobde ďalej, 
ktorá lobdu pristaví. Isté po- 
stavenie hráča, ktorého povin- 
nosťou je pristaviť, či chytiť 
lobdu, ktorú by nestačil zachy- 
tiť hráč pred ním. 

Backward — bäkword — zpia- 
tký, zpiatočný, opozdený, keď 
dieťa vo škole nenapreduje tak, 
jako by sa vyžadovalo. 

Backwardness — bäkwordnes — 
opozdenosť, nevrlosť, zaosta- 
losť. 

Backwoods — bäkwuds — lesy 
v úzadí, zadné lesi. 

Bacon — béjkn — slanina. 

Bad — bäd — zlý, zlá, zlí, ne- 
dobrý, nedobrá, nedobré. 

Badly — bädli — zlé, špatné. 

Badge ■ — bädž — odznak, kto- 
rý označuje spolok, ku ktoré 
mu človek patrí. 

Badger — bädžr — štvornohé 
zvieratko, ktoré žije na rôz- . 
ných zelinách. Napadnút nie- 
koho s ošklivými slovami, trá- 
piť niekoho, súdne stíhať. 

Baffle — bäfl — vyhýbať sa po- 
lície, prekaziť, zmariť. 

Baffling — bailing — prekáža- 
júce. 

Bag — bäg — vreco, taška, vre- 
cko. 

Bagatelle — bägatel — bagateľ, 
maličkosť. 

Baggage — bägidž — balíky, 
zajdy. zavazadlá. 

Bagging — bäging — plátno, Bag 45 — Ball súkno z ktorého sa vyhotovo- 
jú vreca. Dávať, tisnúť do 
vriec. 

Bagpipe — bägpajp — gajdy. 

Bagpiper — bägpajpr — gajdoš, 
ten, čo hrá na gájdoch. 

Bail — béjl — záruka. 

Bailiff — béjlif — úradný sluha, 
dozorca. 

Bait — béjt— občerstvenie, kto- 
ré si berieme na cestu, lákadlo. 
ktoré dáme na háčik pri chyta- 
ní rýb. 

Bake — béjk — piecť, sušiť, v 
horúcej peci alebo na slnku. 

Baker — bejkr — pekár. 

Bakery — bejkri — pekáreň, pe- 
kárstvo. 

Baking — bejking— pečiem, pe- 
čenie,, pečivo. 

Balance — tbälens — ostatek, vá- 
ha, rovnováha. 

Balance book — bälens buk — 
účtová kniha. 

Balance sheet — bälens šíj t — 
účtový hárok. 

Balance an account — bälens än 
äkount — uzavreť účet. 

Balcony — . balkóny — balkón, 
povlač. 

Bald — báld — plešivý, lisy, 
plešivá, lisá. 

Baldness — báldnes — holosť, 
Hsiná. 

Bale — béjl — balík, zajda, ne- 
šťastie, smútok. 

Baleful — bjélful — škodlivý, 
trúchlivý. 

Baling — béjling — balenie, do 
zajdy sviazovať, robiť batoh. 

Bailing press — béjling preš — stroj na balenie, upotrebúva sa 
k presovaní sena alebo slamy 
do balíkov. 

Balk — bák — kúsok zeme, 
ktorý je zanechaný nepooraný, 
prekážka, zádržka, sklamanie, 
keď sa kôň niečoho naľaká a 
skočí stranou, alebo keď ne- 
chce urobiť krok predu. 

Ball — bál — guľa, lobca, báli. 

Ballad — baled — báseň, mie- 
nená pre spev, ballada. 

Ballad singer — baled singer — 
speváčka, spevák ballád. 

Ballast — bälest — váha, kto- 
rá sa nachodí na dne lodi a 
ktorá drží loď v rovnováhe 
tak, aby sa tá nemohla 'prevrá- 
tiť na stranu, štrk medzi šína- 
mi železničnými. 

Ballet — bälé — divadelné pred- 
stavenie, tanec. (Môže sa vy- 
sloviť tiež aj balet, čo sa viac 
užíva.) 

Ballista — bäliste — stroj, kto- 
rý bol v starej dobe upotrebe- 
ný k vrhaniu skalí, upotrebil sa 
počas vojny. 

Balloon — bälún — balón, zo 
súkna alebo z koži zhotovené 
vreco, ktoré pomocou plynu je 
vynesené do povetria. 

Ballot — bälot — hlasujúci lí- 
stok pri voľbách, tiež tak sa 
menujú malé guľky, ktoré sa 

vo spolkoch upotrebujú pri hla- 
sovaní o niečom. 

Ballot box — bälot báks — 
skryňa. do ktorej sa hádžu hla- 
sujúce lístky, maličká skryň, v 
ktorej sa nachodia biele a čier- Balr 46- Bank ne guľôčky, ktorými sa hla- 
suje. 

Balm — bám — masť, alebo 
šťava na mastenie, bälsamo- 
vaťj balsamovanie. 

Balsam — bálsem — balzam. 

Baltic — báltik — baltické, vý- 
chodné more. 

Balustrade — bälastréjd — rada 
stĺpov, ktoré sú spojené ljasni- 
čkou, zábradlie pred písacím 
s tolíkom v úradovni, pred ol- 
tárom v kostole. 

Bamboo — bämbú — bambuso- 
vý, bambus. 

Bamboozle — bämbúzl — kla- 
mať,, šialiť, zavádzať, naliehať. 

Ban — bán — zákaz, kliatba, — 
vytvorenie z cirkvi, dať do 
kliatby. 

Banana — benäne — banán. 

Band — bänd — páska, ktorá 
spojuje, pás, obšívok na odeve, 
viac osôb pohromade, hudba, 
banda, golier kňazský. 

Bandage — bändidž — plátno, 
ktoré sa upotrebuje k obviaza- 
niu rán, obviazať, obväzok. 

Bandanna — bändena — hodváb- 
na alebo vlnená šatka na kto- 
rej sa nachodia biele alebo žlté 
figúrky, ale ináč je viac červe- 
nej barvy. 

Bandicoot — bändikut — istý 
druh veľkých potkanov, ktoré 
pochodia z Indii a Ceylonu. 

Bandit — bandit — zlodej, lú- 
pežník. 

Bandoleer — bändolír — plecný 
pás v ktorom sa nosia pajxóny, 
guľky. Bandy — bandy — palica alebo 
kľacek, ktorá alebo ktorý je 
na jednom konci zohnutá, zo- 
hnutý, týmto krivým koncom 
bije, udre sa lodba. 

Bandy-legged — bändy-legd — 
krivonohý, krivonohá. 

Bane — béjn — to, čo zapríči- 
ňuje smrť, zničenie, zlo. 

Baneful — béjnful — zkazonos- 
né. 

Bang — bäng — úder, tlkot, su- 
rovo s niečim narábať. 

Bangle — bängl — ozdoba oko- 
lo rámen alebo členkoch. 

Banish — bäniš — odsúdenie do 
vyhnanstva, vyhnať. 

Banishment — bänišment — vy- 
hnanstvo, vypovedanie, vypude- 
nie. 

Banister — bänister — obrádlie 
okolo verandy, na schodách. 

Banjo — bändžo — hudobný ná- 
stroj o šesť strún, ktorého spo- 
dná časť podobá sa tamburici, 
krk má taký, jako guitára. Ob- 
ľúbený hudobný nástroj ameri- 
ckých černochov. 

Bank — bank — breh pozdĺž po- 
toka alebo rieky, výsyp piesku, 
banka. 

Bank bili — bank bil — ban- 
kovka. 

Bank book — bank buk — ban- 
ková knižočka. 

Bank stock — bank isták — ban- 
kové účastiny. 

Banker — bänkr — bankár. 

Bankrupt — bänkrapt — sban- 
krotovaný. bankrot. Batirt — 47 — Bar Banner — bäner, prápor, zásta- 
va. 

Bannock — bänok — koláčik u- 
pečený z ovsenej múky. 

Banquet — bänkwet — hostina, 
príjemné pohostenie v spoloč- 
nosti, banket. 

Bantam — bäntem — istý druh 
malých kúr. 

Banter — bäntr — žart, žartov- 
ne niekoho napádať, t r opiť si 
žart. 

Banterer — bäntrer — žartov- 
»ník, ten kto vie rozveseliť, ro- 
zosmiať iných. 

Bantling — bäntling — malé 
decko. 

Baptist — baptist — baptista, 
krstiteľ, ten, kto krstí. Najviac 
meno toto sa užíva o Jánovi 
Krstiteľovi (John the Baptist) 
— džán the baptist. 

Baptism — bäptizm — krst. 

Baptize — bäptáiz — krstiť. 

Baptized — bäptájzd — pokr- 
stený, pokrstená, pokrstené. 

Baptistry — bäptistri — krsti- 
teľna v kostole, krstiteľnica. 

Bar — bár — kus dreva, kus že- 
leza, ktorý je dlhý. zápora, kto- 
rou sa založia dvere tak, že sa 
nedajú zvonka otvoriť, rýgeľ 
dverný, pult, šenk, prekážka, 
sbor advokátov, zamedziť, pre- 
kaziť. 

Barmaid — bárméjd — deva, 
ktorá nalieva nápoj, kellnerka. 

Barb — bárb — háčik, pichľák. 

Barbed wire — bárbd wájr — 
pichľavý drôt, drôt ktorý je o- 
patrený pichľakmi. Barbarian — barbejrien — bar- 
barsky. 

Barbarism — barbejrizm — ba- 
bárstvo, ukrutná surovosť. 

Barberous — barberes — ■ babár- 
sky. 

Barbecue — bárbekjú — v celo- 
sti upečené prase, ovca, krava 
atd\. hostina v svobodnom. 
(Na juhu je to do dnes oby- 
čajou piecť tak celú ovcu, ba- 
rana, alebo sviňu. Jedlo je 
veľmi opaprikované.) 

Barber — bárbr — holič. 

Bare — bér — holý, nahý, bez 
odevu, obnažiť, odhaliť, odo- 
kryť. 

Bareness — bérnes — nahota. 

Barebacked — bérbäkd — majúc 
holý chrbát, kôň bez sedlá. 

Barefoot — bérfut — bosé nohy. 

Barehead — bérhed — holá 
hlava. 

Bareheaded — bérheded — ho- 
lou hlavou. 

Barely — bérli — len-len, sotva. 

Bargain -r- bárgen — kúpna 
smluva, uza.vreť kúpu, predať. 
(Slovo bargain sa užíva aj vte- 
dy, keď chceme povedať, že 
sme dostali niečo lacno.) 

Barge — bárdž — plochá loď- 
ka obyčajne bez p okrová, v ja- 
kých sa po riekach dováža u- 
ihlie, piesok, atd\ 

Bark — bárk — kôra so stromu. 
Brechanie. ked* pes breše. 

Barking — barking — brechot. 

Barley — barly — jačmeň, 
(geršľa.) Bar -48- Bast Barley broth — barly broth — 
polievka z jačmenných krúp. 

Barmy — bármy — kysnúce, 
niečo čo obsahuje droždie. 

Barn — bám — stodola, šopa. 

Barn yard — bárn j ár d — kúsok 
zeme prislúchajúci k stodoly, k 
šope. 

Barometer — berometr — tla- 
komier, barometer. 

Barón — bäron — barón. 

Baroness — bärones — barónka. 

Baronét — bäronet — slobodný 
pán. 

Barouche — berúš — koč o šty- 
roch kolies, ktorého pokrov sa 
dá spustiť. 

Barrack — : bärek — budova, v 
ktorej je umiestnená vojsko, 
kasáreň. 

Barrage — bäredž — vodná hať. 

Barrel — bard — sud, bečká. 

Barren — bären — neplodná, 
neplodný, neúrodná zem, púšť. 

Barreness — bärenes — neplod- 
nosť, neúrodnosť. 

Baricade — bärikejd — zahrade- 
nie, barikáda. 

Barrier — bärier — prekážka, 
ohrada, zákop. 

Barrister — bäristr — právny 
zástupca. 

Barrow — bäró — taliga, ruč- 
ný vozík, malý trakáč. 

Barter — bártr — zamieňať je- 
dnu vec za druhú, obchodovať 
zamieňaním vecí. 

Barytone — bäritóun — hlas 
medzi tenorom a bassom. (Ba- 
ritone.) 

Basal — béjsl — základný. Basalt — besolt — tmavohnedý 
alebo čierny kameň. 

Base — bé j s — malej ceny, níz- 
ky, falošný, základ, základná 
podpora, bás s. 

Base ball — béjs bál — hrá v 
lobdu, lobda s ktorou sa hrá. 

Base born — béjs born — z ne- 
manželského páriku narodený, 
narodená. 

Basement — béjsment — izba, 
ktorá sa nachodí tak nízko, že 
je nižšie než drotoár, prízemie. 

Bash — bäš — silno tĺcť, ztlcť 
tak, že utratí svoju bývalú po- 
stavu, pokaziť celú formu veci. 

Bashful — bäšful — haneblivý, 
hanedblivá. nesmelý, nesmelá. 

Bashfully — bäšfuly — hanbli- 
vo, nesmelo. 

Basin — béj'sn — panva, misa, 
vodná nádržka. 

Basis — béjsis — podpora, na 
ktorej niečo spočíva. 

Bask — bäsk — ležať si pohodl- 
ne vonka na mieste, kde slnko 
•páli, ohrievať sa slnečnými lú- 
čami, slničíť sa. 

Basket — basket — košík, koš. 

Basket maker — basket mejkr 
— vyrábateľ košíkov. 

Bass — béjs — nízky hlas v 
hudbe. 

Bass-clef — béjs kief — baso- 
vý kľúč v hudbe. 

Basso — bäsó — ten, kto spieva 
bás. 

Bastard — bästerd — nemanžel- 
ské dieťa, pankárt, koprdán. 

Bastardy — bästerdy — neman- 
želský počiatok. Baste — 49 Bea Baste — bej st — biť s palicou, 
kapkať maslo alebo masť na 
pražiace sa mäso, prišiť veľký- 
mi štichami. 

Bastile — bästil — bašta, odboj- 
ná veža alebo odbojný múr, o- 
hrada. 

Bastinado — bästinedó — poku- 
ta počas ktorej pokutovaný je 
bitý po šľapadlách nôh. 

Bat — bät — netopier, kľacok, 
ktorý sa upotrebuje k bitiu 
lobdy. 

Batch — 'bate — hromada, práca 
naraz dohotovená, mnoho peči- 
vá. 

Bate — béjt — utlumiť, zmen- 
šiť. 

Batement — béjtment — utlume- 
nie, sníženie, zmenšenie. 

Bath — bäth — kúpeľ. I will 
take a bath — áj wil tejk a 
bäth — já idem sa kúpať, o- 
kúpať. 

Bath room — bäth rúm — kú- 
peľňa. 

Bathe — béjth — kúpať, okú- 
pať sa, umyť. 

Bather — béjthr — ten čo sa 
kúpe. 

Bathing tub — béjthing tab — 
vaňa na kúpanie. 

Baton — bätn — palička, ktorou 
kapelník dáva hudobníkom 
takt. 

Battalion — betälion — batali- 
on, oddiel vojska. 

Batten — bäten — úzky dlhý 
kus dreva, ktorý upotrebúva sa 
k obijaniu dlážky okolo steny. 

Batter — bätr — roztlcť, roz- biť ščúchať dlhou službou, zo- 
drať, robiť útoky. Rozmese- 
nie, roztrepanie rôznych vecí 
pri varení. 

Battle — bätl — bitka. boj. 

Battle field — bätl fí>ld — bitev- 
né pole, bojište. 

Battle flag — bätl fläg — váleč- 
ný, vojens-ký prápor, vojenská 
zástava. 

Battle song — bätl song — vá- 
lečná pieseň. 

Battle ship — bätl sip bitev- 

ná loď. 

Bawd — bád — osoba, ktorá vy- 
držiava nemravný dom, prosti- 
tútka, smilnica. 

Bawdiness — bádines — olz- 
íosť, nemravnosť. 

Bawl — bául — hlasno kričať, 
hlasno vynadať. 

Bay — béj — červený alebo čer- 
venkastý, červeno brňavý, zá- 
tok, záliv. 

Bay window — béj windó — o- 
kno, ktoré vyčnieva trochu ďa- 
lej než ostatok domu. 

Bayonet — bejonet — bajonet, 
bodák, prekľať bajonetom. 

Bazaar — bezár — miesto alebo 
miestnosť, kde sú vyložené ve- 
ci na predaj, bazár. 

Be — bi — bude. budem, bude- 
me, budeš, bud\ I will be there 

— áj wil bi thér — ja budem 
tam. He will be — hi wil bi — 
on bude. They will be — théj 

wil bi — oni budú. Will you be 

— wil jú bi — či vy budete, či 
ty budeš. 

Beach — bič — čiastka pobre- — 50 — Beau žia, ktorá je zaliata iprilívom. 
Vysadnúť na pobrežie. 

Beached — bíčd — keď je ľod 
uviazlá na brehu. 

Beacon — bíkn — nejaký pred- 
met, znak, ktorý výstrahu dá- 
va pred nebezpečím, signál, sve- 
tlo, alebo oheň, ktorým sa dá- 
va signál, že sa nepriateľ blíži. 

Beaconage — bíkonedž — penia- 
ze, ktoré sú určené k vydržia- 
vaniu signálnych staníc. 

Bead — bid — granatka, guľô- 
čka alebo maličký predmet cez 
ktorý je dieročkä cez ktorú sa 
pretisne šnôrka. 

Beads — bídz — granátky, kto- 
ré ženské nosia okol krku, pá- 
tričky. 

Beadle — bídl — súdny sluha, 
nižší úradník vo fare, v kostole. 

Beak — bík — dzobák vtáka, 
kury. 

Beaked -— bíkd — končistý, 
dzobáku podobný. 

Beaker — bíkr — veľká nádoba 
k pitiu vody, veľký pohár. 

Beam — bim — dlhý, silný kus 
dreva, trám, vážidlo váhy, pa- 
pršlek svetla. 

Beamful — bímful — žariaci, 
svetlo vrhajúci. 

Beaming — bíming — ožiarený, 
•naradostený, naradostená. — 

Beaming face — bíming fejs — 
naradostená tvár. 

Bean — bin — fazuľa, bob. 

Bear — ber — plodiť, plodenie, 
znižovanie hodnosti, medved. 

Bear down — bér dáun — tí- 
skať, tlačiť dolu. Bearable — bérebl — snášanlivý. 

Bearing — béring — nesenie, 
podporenie, plodivý, plodivá. 

Bearskin — bérskin — medvedia 
koža, vojenská čapica. 

Beard — bird — vlasami pokry- 
tá brada (brada fúzatá). 

Beardless — bírd'les — holobra- 
dok. 

Beast — bíst — zver, dobytok. 

Beastly — bístly — zverský, 
zverská. 

Beat — bit — biť, tĺcť. klopať 
silno, bubnovať, poraziť, pre- 
bôcť. Beat back — bit bäk — 
odraziť. Beat down — bit 
dáun — poraziť, sraziť k zerrii. 

Beaten — b it n — rozpľasnúť tl- 
čením, premôžený, unavený. 

Beater — bítr — ten kto po nie- 
čom tlče. 

Beatify — bítifáj — urobiť šťa- 
stným, blaženým, blaženou. 

Beatitude — hítitjúd — blaho- 
slovenie, blahoslovenstvo. 

Beau — bó — milenec. 

Beaux — bóz — milovník do- 
brých a pekných šiat, muž, kto- 
rý sa rád oblieka do tých naj- 
lepších háboch. 

Beauty — bjúty — krása, ktorá 
ľahodí oku, uchu, mysli, krása- 
vica. 

Beauteous — bjúties — krásny. 

Beauteness — bjútnes — krá- 

sosť. 
Beautified — bjútifájd — okrá- 

šlený, okrášlená. 
Beautiful — bjútiful — krásny, 

krásna, krásne, utešená. Beau 5i — Beg Beautify — bjútifáj — okrášliť, 
ozdobiť, urobiť pekným. 

Becalm — bikám — utíšiť, dr- 
žať loď bezhýbne na vode. 

Because — bikáz — poneváč. 
preto. 

Bechance — bičäns — náhodou, 
nenazdajky. 

Becharm — bičárm — okúzliť. 

Becloud — bikláud — zachmú- 
riť, zatiemniť. 

Become — bikam — stať sa, keď 
sa nám niečo páči, keď nám to 
-pristane. 

Becoming — bikaming — sluš- 
ný, prívetivý, zdvorilý, slušná, 
zdvorilá. 

Bed — bed — 'posteľ, lôžko, prie- 
hradka v záhrade, poloha, dno. 

Bed bug — bed bag — ploštica. 

Bed clothes — bed klóthz — po- 
steľné prádlo. 

Bed ridden — bed ridn — cho- 
rý, chorá. 

Bed time — bed tá j m >— čas k . 
spaní. 

Bedead — bided — omámiť. 

Bedeck — bidek — ozdobiť, o- 
krášliť. 

Bedevil — bidevl — do rozčúle- 
nia, do zmätku priviesť. 

Bedew — bidjú — porosiť. 

Bedlam — bedläm — blázinec. 

Bedlamite — bedlämajt — blá- 
zon. 

Bedrench — bedrenč — namo- 
čiť, pofrkať. 

Bedung — bidang — nahnojiť, 
pohnojiť. 

Bee — bi — včela. 

Beehive — bíhájv — včelinec, úl. Beeline — bílájn — rovná čiara. 

Beech — bič — buk. 

Beechen — bíčn — bukový. 

Beef — bíf — mäso z kravy, bu- 
jaka, vola — hovädzina. 

Beefsteak — bífstéjk — hovä- 
dzina, ktorá sa reže zo zadnej 
nohy hoväda. 

Beef tea — bíf tí — hovädzí čaj, 

Beet — bit — červená alebo bie- 
la repa (cvikľa). 

Beetle — bítl — ťažké drevené 
kladivo, hamer. 

Beetle head — bítl héd — hlu- 
pák, sprosták. 

Befall — bífál — prihodiť sa, 
postretnúť sa s nehodou. 

Befell — bífel — prihodilo sa. 

Befit — bifit — hodiť sa, šiknúť 
sa. 

Befitting — bifiting — slušný, 
slušná, vhodný, vhodná. 

Befoam — bifóum — speniť, 
rozpeniť. 

Before — bifóur — pred, pred- 
tým, prv než. 

Beforehand — bifóurhänd — naj- 
prv, z predu. 

Befoul — bifául — pošpiniť, zo- 
špiniť, poškodiť, zafľakovať. 

Befriend — bifrend — podať 
priateľskú pomoc, preukázať 
priazeň. 

Beg — beg — žobrať, prosiť, 
žiadať. 

Beggar — begr — žobrák. 

Began — bigän — začal, počal, 
začala, počala. 

Beget — biget — splodiť. 

Begeter — bigetr — ten čo splo- 
dil, sploditeT. Beg — 52 — Bel Begin — bigin — začni, začať. 

Beginner — biginr — začiatoč- 
ník. 

Biginning — bigining — začia- 
tok. From beginning — fram 
bigining — od začiatku. 

Begird — bigird — otočiť, opá- 
sať. 

Begnaw — bigná — ohrýzť, o- 
hrýzať. 

Begone — bigán — choď, id* 
preč, ztrať sa, pakuj sa. 

Begrudge — bigradž — ■ závideť. 

Begun — bigan — začal, začala, 
začali. 

Behalf — bihäf — obrana, pro- 
spech, úžitok, záujem. 

Behave — bihéjv — samo drža- 
nie sa, chovanie sa, spravovať 
sa. 

Behavior — bihéjviôr — chova- 
nie sa, držanie sa, móres. 

Behead — bihed — odťať hlavu. 

Beheading — biheding — sťatie. 

Behind — bihájnd — za, zadok, 
pozadu, nazad. 

Behind time — bihájnd tajm — 
pozde, opozdený. 

Behold — bihóld — zazreť, shla- 
dnuť, spatriť. 

Beholder — bihóldr ■ — divák, ten 
čo na niečo pozerá, prizerá sa. 

Behung — bihang — ovesený, 
povesený, ovesené. 

Being — bíing — jestvovanie, to 
čo má život, tvor. 

Bejewel — bidžúl — ozdobiť 
klenoťami. 

Belay — biléj — silno pripevniť 
otočením niečoho okolo pevné- 
ho stĺpa. Belch — belč — grganie, gr- 
gnúť, vracať. 

Belibel — bilajbl — tupiť, po- 
tupne opísať. 

Beldam — beldäm — hnusná, 
škaredá stará ženská. 

Belfry — belfráj — veža, v kto- 
rej sa naqhodia zjyony, zvonica. 

Belief — bilíf — viera, vyzna- 
nie, mienka. 

Believ — bilív — veriť. 

Believable — bilívebl — uveri- 
teľné. 

Believer — bilívr — veriaci. 

Belike — bilajk — možno, prav- 
depodobne. 

Belittle — biliťl — zmenšovať, 
uponížiť, uponížovať. 

Bell — bel — zvon, zvonec, 
zvonček. 

Bell-foundry — bel faundri — 
slieváreň v ktorej sa vyrábajú 
zvony. 

Belie — bel — pekná ženská, 
krásavica veľmi obľúbená. 

Belligerent — belidžerent — 
bojovník, strana válčiaca. 

Bellow — belou — bečať, revať. 

Bellows — belouz — mechy, kto- 
ré sa upotrebujú k fúkaniu do 
ohňa, jaké majú kováči. 

Belly — bely — brucho. 

Bellyache — belyéjk — brucho- 
bôľ. 

Belyband — belybänd — bruš- 
ný pás, opasok. 

Bellyworm — belywôrm — hlí- 
sta. 

Belong — bilong — náležať, pri- 
slúchať, patriť. 

Belongings — bilongings — pri- Bel — 53 Bes slušnosti, to čo nám patrí, čo 
je naše. 

Beloved — bilavd — obľúbený, 
drahý, obľúbená, drahá. 

Below — bilo — dolu, pod, na- 
spodok. 

Belt — belt — opáskový remeň, 
remeň na stroji. 

Belt shifter — belt šiftr — prí- 
stroj, pomocou ktorého sa pre- 
šinuje remeň na stroji keď je 
v behu, v pohybu. 

Bemangle — bimängl — roz- 
drancovať, roztrhať. 

Bemourn — bimourn — žialiť, 
oplakávať, smútiť za niečim, 
niekým. 

Bench — bene — lavička, lavica, 
na ktorú sa šedá, súdna stolica. 

Bend — bend — ohnúť, zohnúť, 
zohýňať, ohnutie, zohnutie, zá- 
kruta. 

Bendable — bendebl — to čo sa 
dá sohnúť. 

Bent — bent — sohnuté, krivé. 

Beneath — biníth — pod, dolu, 
v nižšom mieste. 

Benediction — benedikšn — po- 
žehnanie. 

Benefaction — benefäkšn — do- 
brodenie. 

Benefactor — benefäktr — do- 
brodinec. 

Benefactress — benefäktres — 
dobrodinka. 

Beneficense. — benefisens — 
blahodarnosť, dobročinnosť. 

Beneficent — benefišent — bla- 
hodárny, blahodárna, dobročin- 
ný. Beneficial — benefišl — prospeš- 
ný, užitočný. 

Beneficiary — benefišeri — ten 
alebo tá, kto alebo ktorá dedí, 
komu je poručená podpora, mať 
k niečomu právo. 

Benefit — benefit — preukáza- 
nie skutku milosti, osoh, úži- 
tok, prospech. Podpora zo 
spolku, získať, zisk. 

Benevolence — benevolens — 
dobrá vôľa. priazeň, náklon- 
nosť. 

Benevolent — benevolent — ná- 
klonnosť k dobročinným skut- 
kom, priaznivosť, dobropraj- 
ný, dobroprajná. 

Benight — binajt — zatemniť, 
obkľúčiť tmou, byť v tme, v 
nevedomosti. 

Benighted — binajted — pre- 
kvapený tmou. 

Benign — binájn — dobrotivý. 

Benum — binam — utratenie 
pochop cítenia, strpnutie. 

Bequeath — bikwíth — dať, a- 
lebo poručiť poslednou vôľou. 

Bequeathment — bikwithment 
— poručenstvo, poručenie. 

Berry — bery — jahoda. Straw- 
bery — stráwbery — jahoda. 
Blackberry — bläkbery — čer- 
nica. Raspberry — räspbery — 
malina. 

Berth — bôrth — lôžko na vla- 
ku, na lodi. 

Berretta — berete — červená 
čiapka kardinála. 

Bescorn — biskórn — robiť si z 
niekoho oosmech, vysmievať 
sa. Bes — 54 — Bet Bescreen — biskrín — zatieniť, 
zacloniť. 

Beseech — bisíč — úprimne pro- 
siť, žiadať. 

Beshrew — bišrú — žiadať 
kliatbu na niekoho. 

Beside — bisájd — po boku, ve- 
dľa, mimo, popri, okrem toho. 

Besiege — bisídž — obliehať, 
striehnuť. 

Besieging — bisídžing — oblie- 
hajúce, obliehajúci. 

Besmear — bismír — zabrbľať, 
zašpiniť, zaflakovať, 

Besmoke — dismóuk — očadiť, 
vyudiť. 

Besmut — bismat — omazať sa- 
dzou, začerniť sadzou. 

Besom — bizam — z prútikov 
urobená metla. 

Besot — bisot — učiniť spro- 
stým, hlúpym. 

Besotted bisoted — ohlúpe- 
ný, ohlúpená. 

Besottedness — bisotednes — 
osprostenosť, ohlúpenie. 

Bespit — bispit — oplúť, oplú- 
vať. 

Bespread — bispréd — rozpre- 
streť, zakryť. 

Best — best — najlepšie, najlep- 
ší, najlepšia, najlepšej j akosti. 

Bestead — bisted — pomôcť, 
dať podporu, prospeť. 

Bestain — bistéjn — poškvrniť. 

Bestial' — bestial — beštiálny, 
beštiálna, zverský, zverská. 

Bestiality — bestiality — bešti- 
álnosť, zverskosť, neľudskosť. 

Bestir — bistôr — priviesť do rýchleho, rezkého pohybu, do 
činnosti. 

Bestow — bistóu — odložiť 
stranou, dať, udeliť. 

Bestower — bistóur — ten kto 
udeľuje. 

Bestrew — bistru — rozsipávať, 
posypať. 

Bestride — bistrájd — prekro- 
čiť, stať tak nad niečim, že 
naše nohy sú tak rozšírené, že 
jedna je na jednej a druhá na 
druhej strane predmetu. 

Bestud — bistad — ozdobiť 
gombíkami. 

Bet — bet — staviť sa, stávka. 

Bettor — betr — ten, kto sa 
staví s niekým. 

Bethink — bithink — pomysleť. 
vzpamätať sa na niečo, rozmy- 
sleť. 

Betos — bitás — striasť so se- 
ba, otriasť. 

Betray — bitréj — zradiť, pre- 
zradiť, oklamať. 

Betrayal — bitréjl — zradenie, 
prezradenie. 

Betrayer — bitréjr — zradca. 

Betroth — bitróuth — zasnúbiť. 

Betrothal — bitróuthl — zasnú- 
benie. 

Betrothment — bitróuthment — 
obapolný sľub, manželský kon- 
trakt, smluva, dohoda manžel- 
ská. 

Better — betr — lepší, lepšia, 
lepšie. Better half — betr häf 
— lepšia polovička (manželka). 

Betterment — betrment — po- 
lepšenie. 

Between — bitwín — medzi, po- j Bev 55 Big medzi. Between you and I — 

bitwín jú änd áj — imedzi va- 
mi (tebou) a mnou. 

Bevel — bevl — nástroj, ktorým 
sa merá niečo šikmého, gehel- 
nica. 

Beverage — beveredž — nápoj 
varený k pitiu. 

Bewail — biwéjl — oplakávať 
žialiť. 

Bewailing — biwéjling — opla- 
kávanie, žialenie. 

Beware — bivér — byť na po-r 
zore, dávať na seba pozor. 

Bewilder — biwildr — priviesť 
do vzrušenia, zapríčiniť po- 
plach, zmätok. 

Bewilderment — biwildrment — 
pomätenosť. 

Bewitch — biwič — očarovať, 
okúzliť, bošoráctvom porobe- 
né. 

Bewitching — biwičing — ča- 
rovný, čarovné, očarujúci. 

Beyond — bijond — za, prez, 
na ďaľšej strane, ležiac za. 

Beyond belief — bijond bilíf — 
nedá sa veriť, neuveriteľné. 

Bezique — bezik — istá hrá v 
karty. 

Bias — bájes — náklonnosť, ná- 
chylnosť, predsudok. 

Bib — bib — podbradník, kúsok 
plátna, ktorý sa priviazuje ma- 
ličkým deťom okolo hrdla na 
šňôrku a ktorý chráni hádbky 
dieťaťa, aby sa nemohlo zabr- 
blať. 

Bible — bájbl — Biblia, Písmo 
Sväté. Biblical — biblikl — biblický, 
biblické, biblická. 

Biblicist — bájblisist — ten kto 
považuje bibliu za základ ná- 
boženský. 

Bibliology — bájbliolódži — bi- 
blická literatúra. 

Bibliographer — bibliogräfr — 
— knihopisec, znalec kníh. 

Bibliomania — biblioméjnie — 
až divá túžba po istých zried- 
kavých, čudných knihách. 

Bibulous — báj b j úle s — oddaný 
pijatike. 

Bicephalous — bájsfeljús — s 
dvoma hlavami. 

Bicker — bikr — dohadovať, 
vadiť sa. 

Bicorn — bájkorn — dvojrohý, 
dvojrohá. 

Bid — bid — nábidka, pozvať, 
povolať niekoho k sebe, priať. 

Bidder — bidr — ten kto dáva 
nábidku. . 

Bide — bajd — čakať, vyčká- 
vať. 

Bidental — bajdentl — dvojzu- 
bý, dvojzubá. 

Biennial — bajeniel — keď sa 
niečo odohráva, odbvva, vydr- 
žiava dva razy do roka. 

Bier — bír — nosidko na kto- 
rom sa mŕtvola nesie do hrobu, 
máry. 

Bifacial — bájféšl — dvojtvárny, 
človek, ktorý sa vie 'pretvaro- 
vať. 

Big — b i r — veľký, ťažký, veľ- 
ká, veľké, veľkú. 

Bigamy — bigämy — mnohožen- 
stvo, bigamia. Big —56 — Bir Bigamist — bigamist muž 

ktorý má viac než jednu man- 
želku, ženská, ktorá má viac, 
než jedného manžela. 

Bigness — bigness — veľkosť. 

Bigot — bigot — človek, ktorý 
sa voslep drží nejakej mienky, 
náboženstva, systému alebo 
politickej stránky, zarytý svä- 
tuškár. 

Bigotry — bigotri — pobožnič- 
kárstvo, zaryté nábožničkár- 
stvo. 

Bilateral — bájlätrel — niečo, 
čo má dve strany, dvojstranný, 
dvojstranná, dvojstranné. 

Bilbo — bilbó — šabľa. 

Bile — bájí — žič. 

Bilious — - bilies — narušené 
zdravie následkom veľkej žlče. 

Bilinguist — bilingjuist — člo- 
vek hovoriaci dve reči. 

Bilk — bilk — zaviesť cieľom 
klamania, oklamať. 

Bili — bil — písaný soznám. li- 
cet, banknóta, plakát, predloha 
zákona, vtáčí zobák. Bill of 
sale — bil of sale — listina pre- 
daju. 

Billet — bilet — menšia ceduľka 
na ktorej je niečo napísané, vy- 
tlačené, miesto, kde je umiest- 
nený vojak, malička okrúhla 
palička. 

Billiards — biľjrdz — biliard. 

Billiar dtable — biľjrd téjbl — 
stôl billiardový. 

Billion — biljon — billion, tisíc 
míllionov. Billow — bilóu — ohromná, 
veľká vlna na mori. 

Billowy — bilóuwi — keď sa 
voda začne dvíhať vo vyso- 
kých vlnách, vlnisté more. 

Bimensal — bajmensäl — keď 
sa niečo udáva dvakráť do me- 
siaca, dvojmesačná, dvojme- 
sačné. 

Bimonthly — bajmanthly — raz 
za dva mesiace. 

Bin — bin — sýpka, skrýň v 
ktorej sa niečo drží, do ktorej 
sa odkladá. 

Binary — bajneri — dvojitý, 
dvojitá. 

Bind — bájnd — - s viazať, zavia- 
zať, po viazať, spojiť, zaviazať 
smluvou. 

Binder — bájndr — ten čo via- 
že. Book binder — buk bájn- 
der — knihoviazač. 

Bindery — bájndery — viazá- 
reň. 

Binnacle — binäkl — kystnička, 
v ktorej sa nachodí loďný kom- 
pas. 

Binocle — bájnokl — ďaleko- 
hľad cez ktorý sa dajú videť 
predmety oboma očiama — na- 
raz (kukádlo). 

Biographer — bájogräfr — ži- 
votopisec. 

Biography — bájogräfi — živo- 
topis. 

Biology — bjálodži — náuka o 
živote v rôznych formách. 

Biped — bajped — zver o dvoch 
nohách, dvojnohý, dvojnohá. 

Birch — bärč — vŕba. Bird — 57 — Black Bird — bôrd — vták, vtáčik, 
malé vtáča. 

Bird cage — bôrd kéjdž — klie- 
tka pre vtákov. 

Bird fancier — bôrd fancier — 
milovník vtákov. 

Bird lime — bôrd lá j m — lep, 
ktorým sa pomažú konáriky 
cieľom chytania vtákov. 

Bird nest — bôrd nest — vtáčie 
hniezdo. 

Birth — bôrth — plod, narode- 
nie, pôvod. 

Birth day — bôrth dej — naro- 
deniny. 

Birth mark — bôrth márk — i- 
stý prírodný znak, s ktorým sa 
dieťa narodí. 

Birth place — bôrth plejs — 
miesto narodenia, rodisko. 

Birth right — bôrth rajt — zde- 
dené právo, mať k niečomu 
právo dľa rodu. 

Birth sin — bôrth sin — dedič- 
ný hriech s ktorým (sa vraj) 
narodí dieťa. 

Biscuit — biskit — tvrdý kolá- 
čik, suchár. 

Bisect — bajsekt — rozdeliť na 
dve rovnaké čiastky. 

Bisection — bajsekšn — rozde- 
lenie trebárs čoho na dva rov- 
naké čiastky. 

Bisexual — bájsekšjúel — oboj- 
pohlavý (osoba, ktorá má ú- 
stroj mužský a tiež aj ženský.) 

Bishop — bišop — biskup. 

Bishopric — bišoprik — úrado- 
veň biskupova, diocésia, bi- 
skupstvo. Bison — bájsn — divý vôl, 
(buffalo). 

Bissextile — bisekstyl — prie- 
stupný rok, každých štyri ro- 
kov. 

Bit — bit — kúsok, omrvinka, 
neboziec, zubadlo. 

Bitch — bič — suka. 

Bite — bajt — kúsať, uhryznúť, 
pohrýzť, pokúšať, zákuska, ra- 
na spôsobená uhryznutím. 

Biter — bajtr — ten čo hrýze, 
kto klame. 

Biting — bajting — hryzie, hrý- 
zol, kúsal. uštipačne. 

Bitter — bitr — - horké, horký, 
horká, hnevaci a surový. 

Bitterness — bitrnes — horká 
chuť, nenávisť, žiaľ. 

Bitter salt — bitr sált — horká 
soF. 

Bitters — biters — nápoj vyho- 
tovený z rôznych zelín. 

Biweekly — bájwíkly — každé 
dva týždne, raz za dva týždne. 

Bizarre — bizar — čudný, po- 
divný, podivné. 

Blab — bläb — mnoho hovoriť, 
keď niečo prezradí, vypovedať 
slova nerozmysleno. 

Black — bläk — čierny, čierna, 
čierne, tmavý, černoch. 

Blacken — bläkn — začierniť, 
počierniť, očerniť. 

Blackish — bläkiš — počierňa- 
vé, počierňavý, počierňavá. 

Blackberry — bläkberi — černi- 
ca. 

Blackboard — bläkbóurd — čier- 
na tabla jaké majú vo škole, 
na ktoré sa píše. Blac -58 Blaž Blackguard — blýkgárd — zlý, 
surový človek. 

Blacking — blýking — čierny 
lep na čiernenie topánok, čer- 
nidlo na pec. 

Blackleg — bläkleg — istá ne- 
moc, ktorá napadá ovce a iný 
statok na nohy, klamár, švin- 
dler. 

Blackjack — bläkdžäk — ple- 
chová nádoba, klacek, v ktorom 
na konci nachodi sa olovo (u- 
potrebujú ho často lúpežníci 
na svoju obeť). 

Blackmail — bläkméjl — vylu- 
dzovať od niekoho peniaze vy- 
hrážkou. 

Blacksmith — bläksmith — ko- 
váč. 

Bladder — blädr — močový me- 
chúr, mechúr nadutý, mechúr 
ktorý nastane po popálení ko- 
že. 

Blade — bléjd — steblo trávi, 
•lístok kukuričný. — Shoulder 
blade — plecná lopatka. 

Blame — bléjm — obviňovať, 
kárať, hovoriť hanobne o nie- 
kom, obvinenie, hana, haniť. 

Blamable — bléjmebl — trestu- 
hodný, trestuhodná. 
Blameless — bljmles — nevin- 
ný, nevinná. 

Blanch — blänč — obieliť, uči- 
niť bielym. 

Bland — bländ — príjemný, je- 
mný, ľúbezný, ľúbezná. 
Blandish — bländiš — lichotiť, 
hláskať, pohladiť. 
Blandishment — bländišment — upotrebiť jemných, lichotivých 
slov. 

Blank — blank — prázdny, či- 
stý, biely, prázdna, čistá, biela, 
biele, čisté, bledé, bledý, bledá, 
prázdnota. 

Blanket — blanket — pokrovec, 
deka, vlnené prikryvádlo. 

Blanketing — blýnketing — ma- 
teriál, z ktorého sa vyrábajú 
pokrovce, v pokrovci nadhá- 
dzovať, (pri vojsku: keď vo- 
jaci napadnú niektorého vojaka, 
alebo dôstojníka dekou a ho 
natlčú.) 

Blare — blér — kričať nahlas, 
.narobiť kriku. 

Blarney — blárni — upotrebe- 
nie až nad mieru lichotivých 
slov. 

Blaspheme — bläsfím — rúhať 
sa niečomu, proti niečomu. 

Blasphemer — bläsfímr — ten 
čo sa rúha proti niečomu. 

Blaspheme — bläsfími — rúha- 
nie, nadávať škaredo na bož- 
ské veci. 

Blast — blast — výbuch, zvuk 
spôsobený trúbením, silný ve- 
trný prúd, silné fúkanie. 

Blast furnace — blast fôrnes — 
taviaca paň, v ktorej sa taví že- 
lezná ruda. 

Blasting — blasting — trhanie 
skál pomocou nejakej výbuš- 
nej látky, ničiť, ničiaci. 

Blaze — bléjz — plameň, pla- 
menné osvetlenie, miesto na 
strome, keď sa odtrhne kus 
kôry, oznámiť niečo rozhláse- 
ním. Ble — 50 — Bloat Bleach — blíč — urobiť bielym 
pomocou slnka alebo . iným 
spôsobom. 

Bleak — blík — vystavený vie- 
tru a zime. 

Blear — blír — boľavý od reu- 
my. 

Bleareyed — blírájd — mať bo- 
ľavé oči. 

Bleat — blít — bečať jako ovca. 

Bleating — blíting — keď ovce 
bečia. 

Bied — bied — krvácal, vykr- 
vácal, vykrvácali, vykrvácala, 
krvácal. 

Bleed — blíd — krvácať. 

Bleeding — blíding — krváca- 
nie. He is bleeding — hi iz blí- 
ding — on krváca. 

Blemish — blemiš — lhanba. 
škvrna, označenie veci, ktorá 
nie je dokonalou. 

Blend — - blend — smiechať, 
rozmiechať spolu, pridať sa. 

Bless — bles — dať pochvalu, 
blahoslaviť, žehnať, preže- 
hnať sa. 

Blessed — blesd — požehnaný, 
požehnaná, blažený, blažená, 
posvätený, posvätená, posväte- 
né. 

Blessedness — blesednes — po- 
žehnanie. 

Blest — blest — urobený šťast- 
ným, urobená šťastnou. 

Blew — blú — fúkal, fúkalo, 
dúl. 

Blight — blájt — zkáza, úplné 
zničenie. 
Blind — blajnd — slepý, slepá* záclona na okne, rúško, zasle- 
piť, oslepiť. 

Blinded — blajnded — oslepe- 
ný, zaslepený, oslepená, zašle 
pena. 

Blindfold — blajnfóld — mať 
zastreté, prikryté oči. 

Blindly — blajndly — slepo, vo- 
slep. 

Blindness — blajndnes — sle- 
posť, zadubenosť, hlúposť. 

Blink — blink — žmurkať, mrk- 
núť okom. 

Blinker — blinkr — ten čo 
žmúrka. 

Blinkers — blinkers — to čo je 
na koňskom kantáru popri očí. 
aby kôň nemohol videť stra- 
nou. 

Bliss — blis — blahodarné šťa- 
stie, slasť. 

Bliss — blisful — plný, plná 
šťastia. 

Blissfulness — blisfulnes — bla- 
ženosť, ten najvyšší stupeň 
šťastia. 

Blister — blistr — mechúr na 
tele, keď od ťažkej práci do- 
staneme na ruku mechúr. 

Blithe — blajth — veselý, vese- 
lá. 

Blithness — blajthnes — vese- 
losť. 

Blithesome — blajthsom — roz- 
marný, rozmarná. 

Blizzard — blizerd — povíchri- 
ca sňahová, keď vietor silno 
duje, fúka. 

Bloat — blout — naduť, nafú- 
kať. Bloa — 60 Blu Bloated — blóutek — nafúkaný, 
nafúkaná, nadutý, nadutá. 

Bloatedness — blóutednes — na- 
fúkanosť. 

Bloater — blôutr — údený ha- 
ring. 

Block — blák — klát, štvor- 
hranný kus dreva, alebo žele- 
zá, prístroj cez ktorý je pretia- 
hnutý povraz, pomocou ktoré- 
ho dvihá sa nejaká ťarcha, 
prekážka, prekaziť. 

Block head — blák hed — hlu- 
pák. 

Block house — blák haus — dom 
postavený z klátov, trámov. 

Blockade — blokéjd — obkľú- 
čiť, uzavreť, obkľúčenie, blká- 
da. 

Blond blonde — blánd — blon- 
dýnka, mužský alebo ženská 
peknej pleti, majúc blond vla- 
sy. 

Blood — blad — krv, pokrev- 
nosť, príbuznosť. 

Blood heat — blad hit — teplo- 
ta tak teplá, jakou je krv. 

Bloodhound — bladhaund — psi, 
ktorých upotrebúva polícia k 
sledovaniu zlosynov, sliedaci 
pes. 

Bloodred — bladred — krvo- 
červený, krvovej barvy. 

Bloodstained — bladstéjnd — 
krvou pofrkaný, pofrkaná. 
Bloodthirsty — bladthôrsty — 
krvožíznivý, krvožíznivá. 
Bloodvessel — bladvesl — krv- 
ná žila. 
Bloody — blady — krvavý, kr- vavá, zakrvavený, zakrvavená, 
ukrutný, ukrutná. 

Bloom — blúm — kvet. 

Blooming — blúming — kvitne, 
kvitnú, rozkvituje, rozkvitujú, 
kvitnúce, kvitnúci, kvitnúca. 

Bloomer — blúmr — ženský ob- 
lek, ktorý pozostáva so širo- 
kých nohavíc, .prvý raz mala 
ho oblečený pani Bloomer, od- 
kiaľ pochodí aj meno obleku. 

Blossom — blásm — kvet keď 
rozkvitne. Apple blosom — 
äpl blásm — jabloňový kvet. 

Blot — blát — škvrna na nie- 
čom, poškvrniť šaty niečím. 

Blotter — blátr — pijací papier, 
ktorý sa upotrebúva pri písa- 
ní k vpíjaní atramentu, černi- 
dla. 

Blotch — bláč — vyrážok na 
kože, pupenec. slnečný úpal. 

Blouse — bláuz — blúza, žen- 
ský kabátik. 

Blow — blóu — fúkať, dúť, ú- 
der, rana, uderenie, zlým za- 
stihnutý, oddych, fúkať do trú- 

Blower — blóur — fúkač, ten 
kto fúka. 

Blow hole — blóu hóul — diera 
na peci, ktorou dodávaný je pe- 
ci prievan, priedušná rúra. 

Blowing — blóuing — fúka, fú- 
kajúci, fúkajúca, rýchle dýcha- 
nie, keď bežíme. 

Blowing machine — blóuing 
mešín — fúkací stroj. 

Blubber — blabr — tuk z veľry- 
by, plakať s veľkým krikom. Blu — 61 — Bode Blubber lip — blabr lip — na- 
puchla rta, hrubá rta. 

Bludgeon — bladžon — kľacek 
ktorý sa používa čo zbraň. 

Blue — blú — modrý, modrá, 
modré, modrú. 

Blue bird — blú bôrd — vták s 
modrým perím. 

Blue blood — blú blad — mo- 
drá krv, (krv šľachtická). 

Blue eyed — blú ájd — modro- 
oký, modrooká. 

Blueing — blúing — jakosť mo- 
dričky, ktorá so upotrebúva 
pri praní šiat. 

Blue laws — blú áls — staré zá- 
kony v štáte Connecticut, zná- 
me pre ich až premrštenú prís- 
nosť. 

Bluff — blaf — prudký, strmý 
vrch, úsečný, úsečná, drzý, dr- 
zá. 

Bluish — blúiš — modravé, mo- 
dravý", modravá. 

Blunder — blandr — urobiť 
chybu, chyba, omyl. 

Blunderer — blandrer — ten 
kto robí časté chyby. 

Blunt — blant — tupý. nešikov- 
ný, tupá, nejapný, sprostý, 
sprostá. 

Bluntness — blantnes — tuposť 
prostrosť. 

Blur — blor — čierna škvrna. 

Blurt — blôrt — vypovedať nie- 
čo rýchlo a celkom nerozmy- 
slene. 

Blush — bias — zarumeniť sa. 

Blushing — biasing — zarume- 
niaci, zarúmeniaca sa. Bluster — blastr — hučať, chvá- 
liť sa niečím, hukot vietru. 

Blusterous — blasterjes — chva- 
stajúci. 

Boa — bóa — meno istého dru- 
hu hada, kožušina na krky. 

Boar — bóur — sviňský samec, 
veper. Meno Boar upotrebuje 
sa keď' sa hovorí o divých 
sviň a tým sa menia oboje po- 
hlavia. 

Boarish — bóuriš — sviňský. 

Board — bóurd — doska, tabu- 
ľa, kost, ztráva, výbor, sbor, 
koštovať sa, bývať u niekoho, 
mať niekoho na koste, košto- 
vať niekoho. Boarder — bóur- 
dr — ztrávnik. 

Boarding house — bóurding 
hauz — kostovný dom, dom 
kde dostať bývanie alebo kost, 
ztrávu. 

Boast — bóust — chvastať sa, 
vychvaľovať sa, chlúba. 

Boaster — bóustr — ten kto sa 
vie chvastať. 

Boastfully — bóustfuly — chvä- 
stavo. 

Boat — bóut — loďka, loď, 
člnok. 

Boatman — bóutmän — muž 
spravujúci loď. 

Boatswain — bóutswéjn — loď- 
ný dôstojník, ktorý má pod do- 
zorom loďky. 

Bob — báb — klamať, trhavý 
pohyb, prívesok. * 

Bob tail — báb — téjl — odsek- 
nutý chvost. 

Bode — bóud — vraziť. 


Bodi — 62 — Bon Bodice — bádis — tesno prilie- 
hajúci životek, šnôrovačka, 
imýder. 

Body — bády — telo, teleso, 
trup. Bodiless — bádyles — 
beztelesný. 

Bodkin — bodkin — ostrý kon- 
čitý predmet, ktorým sa robia 
diery, ihla, šidlo. 

Bog — bág — bahno. 

Bogus — bogus — falošný, pa- 
delaný. 

Boil — boji — vred, variť, vreť, 
vretie. 

Boiled — bojld — varený, vare- 
ná, uvarený, uvarené, uvarená. 

Boiling — boljling — vriaca, 
vriaci, vre, varí, varia, vrelá. 

Boiler — bojlr — kotol. 

Boisterous — bojsteres — kri- 
kľavý, hlučný, nasršený. prud- 
ký, prudká, krikľavá, hlučná. 

Bold — bóuld — smelý, smelá, 
drzí, drzá. 

Boldly — bóuldly — ismelo, bez 
strachu, bez obavy, drzo. 

Boldness — bóuldnes — sme- 
losť, drzosť. 

Bolero — bóleró — bez ruká- 
voch, istý španielsky tanec. 

Bolo — bolo' — veľký a široký 
nôž, ktorý Filippinci upotrebu- 
jú čo zbraň. 

Boletus — bolítas — hríb, huba. 
kozár. 

Bolster — bóulstr — dlhý van- 
kúš, poduška, podpora, ktorá 
niečo drží vo výške. 

Bolt — bóult — srób, rýgeľ, 
hromový blesk, odstúpiť so 
stránky politickej. Bolter — bóultr — sito, ten čo 
odpadne od stránky svojej. 

Bolus — bólas — väčšia pilulka, 
ktorá sa razom prehltnúť. 

Bomb — bom — bomba, puma. 

Bombard — borbárd — bom- 
bardovať. 

Bombardment — borbárdment — 
bombardovanie. 

Bombastic — bombästik — vy- 
sokoznejúce. 

Bona fide — bone fajdi — • do- 
brej viery, bez zavádzania a 
bez klamstva. 

Bonanza — bonänze — mnoho 
bohatej rudy, veľké a bohaté 
šťastie. 

Bonbon — bonbon — dobrá cu- 
krovina, bonbon. 

Bond — bound — dlžobný úpis, 
sväzok, páska, spojenie. 

Bondage — bondedž — nevoľ- 
nosť, otroctvo. 

Bondmaid — bondméjd — ne- 
voľnica, otrokyňa. 

Bondman — bondmän — otrok. 

Bondsman — bondzmän — za- 
ručiteľ, ten čo za niečo ručí. 

Bone — bóun — kosť. 

Boneless — bóunles — bezkostí. 

Bony — bóuni — kostnatý, 
kostnatá. 

Bonfire — bonfájr — veľký o- 
heň rozložený vonka na svo- 
bodnom. 

Bonnet — bonet — ženský klo- 
búk, čapec. 

Bonny — bony — pekný, pek- 
ná, veselý, veselá. 

Bonus — bonus — dodávok, 


Booby -63 - Bott prémia k tomu, čo komu patrí 
pri mzde. 

Booby — búby — hlupák. 

Boobish — búbiš — hlúpy, hlú- 
pa. 

Boodle — búdl — peniaze dané 
na politické cieľe, podplatok, 
padelaný peniaz. 

Book — buk — knižka, kniha. 

Book account — buk ekaunt — 
knihový účet. 

Book case — buk ké j s — skrýň 
na knihy. 

Bookkeeper — bukkípr — kni- 
hovedúci. 

Bookseller — bukselr — kního- 
kupec. 

Book store — buk stór — kni- 
hový obchod, knižný obchod. 

Boom — bum — drúk vyčnie- 
vajúci von od lodi, podporujú- 
ci plachtu, dunenie kanóna, 
rýchlo rásť obchodne. 

Boor — búr — nevrlý a zadu- 
draný človek. 

Boost — búst — pozdvihnúť, 
potisnúť k predu. 

Boot — but — topánka, čižtna, 
zisk. 

Bootless — bútles — bez bôt, 
bez osohu. 

Booth — búth — dočasná búda, 
koliba. 

Booty — búty — korisť vojen- 
ská, korisť ktorá padne zlode- 
jovi do rúk. 

Booze — búz — opojný nápoj, 
bez miery piť. 

Boozy — búzi — torchu pod- 
napitý. Border — bórdr — hranica me- 
dzi dvoma krajinami, štátami, 
kraj, okrajok, byť blízko. 

Borderer — bórderer — ten čo 
býva na hranici. 

Bore — bóur — vŕtať, prevŕtať 
nudiť, dotieravý človek, dotie- 
ravá. 

Borer — zóurer — ten alebo to, 
čo vrtá, čo núdi. 

Born — born — narodený, na- 
rodená, vrodené, vrodený. 

Borough — boro — malé kor- 
porované mestečko, ktoré má 
svoju správu. 

Borrow — boró — požičať si, 
vypožičať. 

Boscage — boskejdž — husto 
jedno popri druhom rastúce 
stromy, hustý stromový les. 

Bosh — bás — blázonstvo, bláz- 
nivosť, nesmyseľ, trosky. 

Bosom — búzom — prsia, ňa- 
dra. 

Boss — bós — zamestnávateľ, 
predstavený robotníkom. 

Botany — botäni — rostlinove- 
da, botania. 

Botanist — botanist — ten kto sa 
zaoberá rostlinstvom. 

Botch — báč — opuchlina ko- 
že, práca ktorá je "sfušovaná." 

Both — bóuth — obidva, obi- 
dvoje, oboje. 

Bother — báthrr — obťažovať, 
obťažovanie, trápiť, trápenie. 

Bottle — bátl — fľaša, fľašečka, 
spúšťať, nalievať do fliaš. 

Bottom — bátom — dno, spo- 
dok, základ. Bong 64- Brabb Bough — bau — konár na stro- 
me, konárik. 

Bought — báut — kúpil, kúpi- 
la, kúpená, kúpený. 

Bouillon — buljen — polievka 
hovädzia. 

Boulder — bauldr — vodou vy- 
hladená väčšia skala. 

Bounce — baunc — udreť o nie- 
čo, rýchlo skočiť, vyskočiť. 

Bouncing — baunsing — silný, 
rázny, zdravý. Bouncing baby 
— baunsing béjby — silné a 
zdravé dieťa. 

Bound — baund — hranica, o- 
hraničiť, odmedziť. 

Boundless — baundles — bez 
hranici. 

Boundlessness — baundlesnes — 
neobmedzenosť. 

Bountiful — bauntiful — hojný. 

Bountifuly — bauntifuli — hoj- 
né, štedré. 

Bounty — baunti — dar, pré- 
mia daná mužom, aby sa ver- 
bovali. 

Bouquet — buké — kytica. 

Bourse — búrz — miesta kam 
sa schádzajú obchodníci cieľom 
obchodu, burza. 

Bout — baut — zápas dvoch o- 
sôb, obrátenie. 

Bow — bau — poklona, poklo- 
niť sa, ohnúť,, skloniť, kuša 
pomocou ktorej vrhá se šíp, 
hoci čo ohnuté, zohnuté. Rain 
Bow — réjn bau — dúha, kto- 
rá sa niekedy dá videť po daž- 
di. 

Bowed — baud — to čo je zo- 
hnuté. Bowels — baulz — vnútornosti. 
Did your bowels move? — did 

júr baulz múv? — Či ste mali 
stolicu? Do your bowels move 
regularly? — du júr baulz múv 
regjulerly — či máte riadnu 
stolicu? 

Bowl — bóul — malá misočka, 
nádoba podobajúca sa šiaľke, 
panva, guľe gúľať (v kolkár- 
ni). 

Bowler — bóulr — guľač, ten 
čo hrá v kolky. 

Bowling — bóuling — hrá v 
kolky. 

Bowling alley — bóuling äly — 
kolkáreň. 

Box — báks — truhlička, bed- 
na, škatuľka, zapakovať do 
škatuľky, pästný zápas medzi 
dvoma osobami, oflinok. 

Boxer — báksr — päsťový zá- 
pasník. 

Boxing — báksing — päsťový 
zápas, boj. 

Boxing glove — báksing glav 
= — rukavice upotrebené pri pä- 
sťovom zápase. 

Boy — bój — chlapec, chlap- 
čisko, chlapček. 

Boyish — bójiš — chlapčenský, 
detský. 

Boycott — bojkot — sdruženie 
sa k tomu aby sa odoprelo pra- 
sovať pre niekoho, sdruženie 
ktoré sa zaviaže nekupovať isté 
veci, ktoré sa zaviaže nepre- 
dávať, neobchodovať s niekto- 
rou firmou. 

Brabble — bräbl — svada — Brace -65- Bratt hádka, vadiť, hádať sa s nie- 
kým. 

Brace — brejs — niečo čím sa 
čo stiahuje, pás, potúžiť, to čo 
silno drží, doska, ktorá slúži k 
tomu, že niečo drží spolu. 

Bracelet — bréjslet — náram- 
nica, brazolettä. 

Bracket — bräket — podpora, 
kus dosky pribitý na stene ale- 
bo na stĺpu, na ktorý sa pri- 
pevný iná doštička a tak sa 
urobí polica, pri tlačiarstve zá- 
tvorka ( ). 

Brackish — bräkiš — slanistá 
chuť. 

Brad — bräd — malý klinčok 
s hlavičkou alebo bez hlavy. 

Brad awl — bräd ál — šidlo, 
ktorým sa robia dierky pre ma- 
lé klinčoky. 

Brag — bräg — chvastúň, chlú- 
biť sa. 

Braggingly — brägingly — chva- 
stavo, chvastavým spôsobom. 

Braid — bréjd — pliecť, vrkoč. 

Braided — bréjded — to čo je 
spletené vo vrkoč. 

Brain — brejn — modzok. 

Brainless — brejnles — bezroz- 
umu, bezrozumný, nezrozum- 
ná, nerozumný, nerozumná. 

Brainsick — brejnsik — pomä- 
tený, pomätená na rozume. 

Braise — bréjz — piecť, dyn- 
stovať v prikrytej nádobe. 

Brake — brejk — miesto pokry- 
té húštinou, zarážka, hám, ha- 
movať. 

Brakeman — brejkmän — há- 
momáč, na vlaku muž. ktorý má na starosti hámy, železni- 
čiar na nákladných vozňov. 

Bran — brän — otrúby. Bran 
new — brän ňjú — celkom no- 
vý. 

Branch — bränč — konárik, ve- 
tev, odvetvie, výhonok. 

Branchless — bränčles — bez 
vetví, bez konárikov. 

Branchline — bränčlájn — ve- 
tev cesty, dráhy. 

Blanchy — bränči — majúc 
mnoho konárov, košatý strom. 

Brand — brand — jakosť, vy- 
páliť na dreve, horúcim žele- 
zom značiť, vypálený znak. 

Brand iron — brand ajron — 
železo ktorým sa značí, vypa- 
ľuje znak. (Na západe značia 
statok tak, že horúcim železom 
vypália mu na kože istý znak. 

Brandish — brändiš — mávať s 
nejakou zbraňou, mať zbraň v 
ruke. 

Brangle — brängl — vadiť sa. 

Brass — bräs — mosadz. 

Bras band — bräs bänd — ka- 
pela na fúkacie nástroje. 

Brass foundry — bräs faundri — 
slievareň v ktorej sa vyrábajú 
mosadzné veci. 

Brassy — bräsi — mosadzné, 
podobné mosadze, tvrdé jako 
mosadz. 

Brat — brat — v zlosti pome- 
nované dieťa, ktoré je zlé, ne- 
zdáme. 

Brattice — brätys — prehriad- 
ke v bani (majne) k podpore a 
k cieju prevetrenia. Brav 66 — Bred Bravado — brevejdo — vypína- 
vosť. 

Brave — brejv — smelý, odváž- 
livý, odvážlivá, smelá, udatný, 
udatná. 

Bravery — brejvry — smelosť, 
statočnosť. 

Bravo — brejvo — bandita, zá- 
kerný človek, najatý vrah, vý- 
borné, dobré prevedené. 

Brawl — brául — robiť veľký 
krik alebo nepokoj, nahlas sa 
vadiť, dohadovať, krikľún, 
človek, ktorý sa rád sprieča, 
vadí. 

Brawler — bráulr — krikľavý, 
krikľavec. 

Brawn — brón — mäso z divej 
svini, svalovatá sila. 

Brawny — bróny — svalovitý, 
svalovitá. 

Bray — bréj — rozbiť, roztlcť 
rozmeliť na drobno, krik hý- 
kavý, podobný hlasu, jaký osol 
vie vydať. 

Braze — brejz — sliať spolu. 

Brazen — brejzn — mosadzný, 
s mosadzí vyhotovený. 

Brazeness — brejznes — nehan- 
blivosť. 

Breach — bríč — stav prelome- 
nia, pretrhnutia, pretrhnutie, 
prelomené, trhlina, prielom. 

Bread — bréd — chlieb, chleba. 

Breadth — bredth — šírka, ši- 
rokosť. 

Break — brejk — zlomiť, lá- 
mať, roztrhnúť, pretrhnúť, 
zničiť, zkaziť, odlúčiť, rozbiť. 

Breakable — brejkebl — to čo sa dá rozbiť, roztrhnúť, zni- 
čiť, zkaziť. 

Breakdown — brejkdaun — 
zlomené, zvalenie, pokazenie, 
podľahnúť. 

Breakneck — br ej nek — strmé 
a nebezpečné. 

Breakup — brejkap — roztrh- 
nutie, rozpadnutie. 

Breakfast — brekfest — raňaj- 
ky, (fruštík). 

Breakfasting — brekfesting — 
jesť raňajky, fruštíkovať, je- 
dol, jedla, jedli raňajky. 

Breast — brest — prsa, ženský 
prsník. 

Breast bone — brest bóun — 
prsná kosť. 

Breast pin — brest pin — o- 
zdobný náprsný špendlík. 

Breast wall — brest wál — múr 
ktorý podporuje istú čiastku 
zeme okolo domu, alebo inde. 

Breast work — brest work — 
ochranná hradba ktorá siaha 
po prsia. 

Breath — breth — - dych. Take 
breath — téjk breth — oddých- 
nuť si. 

Breathless — brethles — bez 
dychu, bezdyšný, bezdyšná. 

Breathe — bríth — dýchať, vy- 
dýchnuť. 

Breathing — bríthing — dýcha, 
dýchanie, dýchajúci, dýchajú- 
ce, dýchajúca. 

Bred — bred — vychovaný, vy- 
chovaná. Well bred — wel 
bred — dobre vychovaná, do- 
bre vychovan}^, dobre vycho- 
vané. Bree -67 - Brief Breech — bríč — zadný, zadný 
konec. 

Breech loading — bríč lóuding 
— od zadu nabíjaný. 

Breeches — bríčes — vonkajší 
oblek nosený mužskými, 
chlapcami, nohavice siahajúce 
len po kolená. 

Breed — bňá — plodiť, zplo- 
diť. vychovať, vypestovať, vy- 
sedeť, plemä. 

Breeder — brídr — ploditeľ, pe- 
stovateľ, dochovávateľ, sami- 
čka. 

Breeding — bríding — plode- 
nie, množiť sa, vychovávame, 
dopestovanie, dobrý inóres, 
dobre chovanie sa. 

Breeze — bríz — vánok, príje- 
mný vetrík v horúci deň, v ho- 
rúcu dobu. 

Breezeless — brízles — bez ve- 
tru. 

Breezy — brízi — povetrný čas, 
keď fúka vietor. 

Brethren — brethren — bratia. 

Brevet — brevet — dôstojnícka 
hodnosť, ktorá mu dovoľuje 
vyšší rang, vyšší plat. 

Brevier — brevír — istý drob- 
ný druh písma. 

Brevipennate — brevipenejt — 
s krátkymi krýdlami, vták s 
krátkymi krýdlami. 

Brevity — breviti — krátkosť, 
s krátkosťou, stručnosť. 

Brew — brú — variť, varenie a 
kystnutie, zapríčiniť, spôsobiť. 

Brewery — brúry — pivovar. 

Briar — brájr — istý druh tŕni- 
stého dreva. Bribe — brajb — podkúpiť nie- 
koho, úplatok, dať úplatok. 

Bribable — brajbebl — podkup- 
ný, to, ten, tá'čo sa dá podpla- 
tiť. 

Bribery — brajberi — podplá- 
canie, podkupovanie. 

Bric-a-brak — brik-e-bräk — 
predmety, ktoré majú cenu pre 
ich zriedkavosť a starožit- 
nosť. 

Brick — brik — tehla. 

Brick built — brik bilt — z te- 
hiel postavený, postavená. 

Brick clay — brik kléj — hlina 
z ktorej sa vyrábajú tehly. 

Brick kiln — brik kiln — pec, 
v ktorej sa sušia, pália tehly. 

Bricklayer — briklejr — tehlo- 
vý murár. 

Brick-yard — brik j ár d — mie- 
sto, kde sa vyrábajú tehly. 

Bride — brájd — mladuchá, 
ženská, ktorá sa vydala. 

Bridal — svatebná, svadba. 

Bride-chamber — brájd-čéjmbr 
— izba mladuchy. 

Bride groom — brájd grúm — 
mladoženích, muž, ktorý sa má 
ženiť. 

Bridesmaid— brájdsmejd — dru- 
žička. 

Bridesman — ■ brájdsmän — 
družba. 

Bridge — • bridž — most, pod- 
stavec pod struny na husliach. 

Bridle — brajdl — uzda, dať u- 
zdu na koňa. 

Brief — bríf — krátky, na krá- 
tko, stručný, bez upotrebenia 
mnoho slov. Brie 68 — Bro Briefless — brífles — bez krát- 
kosti. 

Briefly — brífly — zkrátka. 

Briefness — brífnes — krát- 
kosť, stručnosť. 

Brig — brig- — dvojstržnová 
loď. 

Brigade — brigejd — oddiel 
vojska, brigáda, vojsko pozo- 
stávajúce s viac regimentov. 

Brigadier — brigedír — brigád- 
ny dôstojník. 

Brigand — brigand — . zlodej, 
lúpežník. 

Brigandage — brigändidž — lú- 
pežníctvo. 

Bright — brajt — jasný, osve- 
tlený, svetlý, jasná, osvetlená, 
veselý, veselá, čulý, čulá. 

Brighten — brajtn — osvetliť, 
vyjasniť. 

Brightness — brajtnes — jasot 
jasnosť, ožiarenosť, lesk, ču- 
losť. 

Brilliancy — briliensi — lesk, 
skvelosť. 

Brilliant — brilient — lesklý, 
žiarivý, brilliant. 

Brim — brim — naplniť až po 
samý vrch, kraj. 

Brimstone — brimstóun — sír- 
kovec, šírka. 

Brine — brájn — slaná voda, 
morská voda. nasoliť, namočiť 
do slanej vody. 

Bring — bring — priniesť, pri- 
nesiem, prinesie. 

Bringer — bringr — ten čo pri- 
náša, donáša. 

Brink — brink — kraj na neja- 
kom strmom, vysokom mieste. Brisk — brisk — rýchly, rých- 
la, šikovný, šikovná, čulý, čulá. 

Briskly — briskli — rýchlo. 

Briskness — brisknes — rých- 
losť. 

Bristle — bristl — silná sviňská 
srsť, štetka, ukázať zlosť, na- 
ježenosť. 

British — britiš — týkajúce sa 
anglického, anglický, anglická. 

Brittle — britl — krehké, kreh- 
ký, krehká, ľahko zlomená, 
ľahko rozbité, rozmrvené. 

Brittleness — britlnes — kreh- 
kosť. 

Broach — bróuč — náprsný 
špendlík. 

Broad — brod — široký, široká, 
rozsiahly, rozsiahle, rozsiahla. 

Broadness — bródnes — širo- 
kosť. 

Broad shouldered — brod šoul- 
drd — ■ širokoplecí, širokople- 
cá. 

Brogue — bróug — bočkora, z 
kože vyhotovený krpec, dia- 
lektová výslovnosť. 

Broider — brójdr — výšivka. 

Broil — brojí — krik, hluk, sva- 
da, piecť nad žeravím uhlím, 
piecť na ražni. 

Broiler — brojlr — ten čo za- 
príčiný svadu, rôžeň. 

Broke — bróuk — zlomené, 
zlomil, zrušil. 

Broker — bróukr — obchodník, 
ktorý sa zaoberá kúpou a pre- 
dajom, ktorý organizuje spo- 
ločnosti účastinárske. 

Broken — bróukn — zlomené, 
zlomená, pokazená. Bro -69 Bud Broken-hearted — bróukn-hár- 
ted — skormútený, skormúte- 
ná, duševné zničený alebo zni- 
čená. 

Bronchial — bránkiel — týka- 
júce sa priedušníc. 

Bronchitis — bronkajtes — za- 
pálenie priedušnej blany. 

Broncho — bronkó — malý 
druh západných koni. 

Brooch — bruč — ozdobná spon- 
ka, kapča na opasku, ozdobná 
ihlica. 

Brood — brúd — iplod, pleme- 
no jedného hniezda, jedno vy- 
liahnutie, na vajciach, sedeť, 
mysleť ustavične o niečom, na 
niečo. 

Brooding — brúding — keď 
kura alebo vták sedí na vaj- 
ciach, zamyslený, zamyslená. 

Brook — bruk — potok, trpeť, 
zniesť. 

Broom — brum — metla. 

Broomstick — brúmstik — rú- 
čka, držatko na metle. 

Broth — bráth — mäsová po- 
lievka. 

Brothel — bráthl — nemravný 
dom ktorý je vydržiavaný k 
smilneniu. 

Brother — brathr — brat. 

Brotherhood — brathrhud — 

— bratstvo, braterskosť. 

Brother-in-law — brathr-in-lá — 
švagor. 

Brotherliness — brathrlines — 
bratskosť. 

Brought — brót — priniesol, 
priniesla, prinesené. Brow — brau — obrvá nad o- 
kom, čelo, tvár. 

Brown — braun — hnedý, hne- 
dé, hnedá. 

Browse — brauz — zelené past- 
visko, keď sa kravy pasú. 

Bruise — brúz — rana, úraz, 
■potlcť, rozmliaždiť. 

Brunette — brunet — počerňa- 
vej pleti. 

Brunt — brant — silný úder, 
náraz. 

Brush — braš, štetka, kefa, šte- 
točka na barvenie, oprášiť, sc- 
treť prach, okefovať. 

Brute — brút — zviera, doby- 
tok, surový, nerozumný. 

Brutal — brútl — zverský, su- 
rový, surová. 

Brutality — brutality — zver- 
skosť, surovosť. 

Brutally — brútäli — surovo, 
bezcitne. 

Bubble — babí — bublinka, hr- 
čať. 

Bubo — bjúbó — boľavá na- 
puchliná alebo vred pod pazu- 
chou. 

Buccaneer — bakenír — mor- 
ský lupič. • 

Buck — bak — kozel, samec, 
srnec. 

Buck-board — bak bóurd — 
ľahký vozík. 

Buck-wheat — bak wít - — po- 
hánka. 

Buckle — bakl — kapča na re- 
meni, na opasku. 

Buckled — bakld — skapčaný, 
spojený. 

Bud — bad — pupno, púk, keď Budd — 70 — Bull strom puči, keď sa rozvíjajú 
stromy. 

Budding — bading — pučiaci, 
pučiace, rozvíjajúce sa. 

Budge — badž — uhnúť, vystú- 
piť sa, vyhnúť sa. 

Budget — badžet — rozpočet, 
obsah. 

Buffet — bafet — úder s pä- 
sťou do tvári, miesto kde mož- 
no dostať občerstvenie. 

Buffoon — bafún — človek kto- 
rý si robí žarty nízkymi naráž- 
kami. 

Bug — bag — meno, dané roz- 
ličnému hmyzu. 

Buggy — bagy — meno dané 
rôznym ľahkým vozíkom, ťa- 
haným jedným koňom. 

Bugle — bjúgl — lesná trúba, 
trumpeta. 

Bugle horn — bjúgl horn — lo- 
vecká trúba. 

Bugler — bjúgler — trubač, pri 
vojsku hornista. 

Bugloss — bjúgl o s — jazyk 
volský. 

Build — bild — postaviť dom, 
stavať, budovať. 

Builder — bildr — staviteľ. 

Building — bilding — stavba, 
stavenie, dom. 

Building society — bilding so- 
sajiti — staviteľský spolok. 

Built — bilt — postavil, posta- 
vili, postavila, stavený, posta- 
vený. 

Bulb — balb — niečo podlho- 
vasto-okruhle. 

Bulge — baldž — napuchlý, na- 
duté, vyčnievajúc. Bulging — baldžing — vyduté, 
vydutý, vyvalený. 

Bulk — balk — hlavná čiastka, 
hromada, náklad. 

Bulkiness — balkines — veľ- 
kosť, objemnosť. 

Bull — bul — buják, býk, muž, 
ktorý na burze tak veci zaria- 
ďuje, aby sa cena mohla pový- 
šiť, pápežský list (bulla), keď 
si je človek v reči nedôsled- 
ným. 

Bull-baiting — bul-bejting — 
zvyk, nazlostiť bujaka pomo- 
cou psov. 

Bull-dog — bul dog — istý 
druh psov, ktorý má široký a 
až nadmieru krátky pysk a kri- 
vé nohy. 

Bull-calf — bul-käf — malý bu- 
jaček. býčok. 

Bull-fight — bul-fajt — zápas 
medzi ozbrojenými mužskými 
a bujákmi v ohradenej aréne 
(zvyk a či sport tento je veľmi 
obľúbený medzi Španielmi a 
Mexikánmi). 

Bull-fighter — bul-fajtr — ten 
čo vedie zápas s býkom. 

Bull-frog — bul-frág — veľká 
žaba. 

Bull-head — bul-héd — človek, 
ktorý nevie nič pochopiť, hlu- 
pák. 

Bulľs-eye — buls-áj — terč, 
ktorý je opatrený stredo- 
bodom do ktorého sa strieľa a 
ten stredobod menuje sa buľs 
eye, okrúhle okno. 

Bullet — bulet — guľka, ktorá Bullet — 7i Burn sa vystreli, náboj do palnej 
zbrane. 

Bullet-proof — bulet prúf — lá- 
tka cez ktorú vystrelená guľa 
neprenikne. Guľko vzdorovitá 
látka, obrnenie. 

Bulletin — buletin — zvláštna 
alebo úradná zpráva, zpráva o 
nejakej verejnej udalosti, prí- 
hode. Bulletin board — bulle- 
tin bóurd — miesto, kde sa ve- 
šajú, vystavujú, lepia také 
zprávy. 

Bullion — buljon — zlato ale- 
bo striebro v kuse. 

Bully — buli — človek krikľa- 
vý, svadlivý, svárlivý. 

Bullwark — bulwark — opev- 
nenie, pevnosť, ochrana bez- 
pečnostná. 

Bum — bam — lenivý a na nič 
súci mužský. 

Bumble — bambl — bzučať ja- 
ko včela. 

Bumble-bee — bambl-bí — istý 
druh veľkých včiel. 

Bump — bamp — vraziť do nie- 
čoho, ticnúť. 

Bun — ban — žemľa, žemlička. 

Bunch — banč — chomúč, via- 
ceré veci spolu sviazané, hro- 
mada, sviazať do hromady. 

Bunch-backed — banč bäkd — 
hrbatý, hrbatá, krivý chrbát. 

Bunchy — banči — schomole- 
ný, schomolená. 

Bundle — bandl — viazanica, 
balík, sviazať do uzlíka, zaba- 
liť. 

Bung — bang — - veľký špunt (štopeľ), ktorým sa zacpá otvor 
na boku sudu. 

Bungalow — bangeló — origi- 
nálny dom v Indii, ktorého iz- 
by sú prizemné. 

Bunk — bank — kystňa, truhla 
alebo lavica, ktorá slúži za se- 
dadlo cez deň a v noci slúži čo 
posteľ. 

Bunny — bany — maznavé me- 
no pre zajačka. 

Bunt — bant — lod'né plachty. 

Bunting — banting — istá silná 
látka súkenná z ktorej vyrá- 
bajú prápory. 

Burden — bôrdn — náklad, bre- 
meno, obťažiť. 

Bureau — bjuró — skrýň, úra- 
doveň, kancelária. 

Burg — bôrg — dedinka. 

Burges — bôrdžes ■ — obyvateľ 
dediny, dedinský zástupca. 

Burglar — bôrgler — lupič po- 
domový. 

Burial — bôriel — pohrab. 

Burial-ground — bôriel-graund 
— cintorín, pohrabné miesto. 

Buried — bôríd — pochovaný, 
ipohrabený. 

Burlap — bórlap — istý druh 
hrubého a drsného súkna. 

Burlesque — bôrlesk — posme- 
šný, smiešny, niečo takého čo 
zapríčiňuje smiech. 

Burn — bórn — spáliť, popá- 
liť, horeť. 

Burnable — bôrnebl — to čo sa 
dá spáliť, čo horí. 

Burning — bôrning — horí, ho- 
riaci, horelo. Burn — 72 — ■ By Burnt — born t — spálený, spá- 
ltná, spálené. 

Burnt offering — bornt áffring 
— obeť zápalná. 

Burow — bôróu — diery v ze- 
mi spôsobené zajacmi a inými 
zvermi, ryť v zemi. zaryť sa. 

Burst — bôrst — puknúť, prask- 
núťj roztrhnúť. 

Bury — bôry — zahrabať, po- 
hrabať, zakopať do zeme. 

Bush — buš — húšť, husté kro- 
vie, kríčok. 

Bushman — bušmän — lesník. 

Bushel — buši — korec, miera. 

Business — biznes — obchod. 
Mind your own business — 
májnd jur óun biznes — staraj 
sa o tvoje záležitosti, o svoje 
veci. 

Busied — bizid — zamestnaný, 
zamestnaná. 

Busily — bizily — usilovne, pil- 
ne. 

Bust — bast — poprsie. 

Bustle — bastl — krik, šromot, 
rýchle behanie sem tam, poná- 
hlať sa. 

Bustler — baslr — osoba, ktorá 
sa vie pri práci rýchlo obra- 
cať. 

Busy — bizi — zamestnaný, za- 
mestnaná. 

Butcher — bučr — ten čo zabí- 
ja stato, mäsiar, zabiť, zabí- 
jať, povraždiť. 

Butchery — bučeri — jatka kde 
sa statok bije, hrozná vražda. 

Butler — batlr — sluha v pan- 
skom dome, sluha majúci pod 
dozorom pivnicu s vínom. Butt — bat — koniec nejakého 
predmetu, obyčajne ten hrubší 
konec, osoba, ktorej sa týkajú 
humoristické slová, žart, sud 
na 126 gallónov. 

Butte — bjút — osamelý vrch. 

Butter — batr — maslo. 

Butter-knife — batr naj f — nôž 
na maslo. 

Butter-milk — batr milk pod- 

maslie, mlieko, ktoré je zmú- 
tené. 

Butter-fly — batr flaj — mo- 
týľ. 

Butterine — batrín — napodob- 
nené maslo. 

Buttock — batok — zadok, za- 
dná čiastka. 

Button — batn — gombík, zap- 
núť. 

Buttonhole — batnhóul — gom- 
bíčková dieročka. 

Buxom — baksom — veselý, ve- 
selá. 

Buy — báj — kúp, kúpiť, kú- 
pim, kúpime. 

Buyer — báj r — ten čo kupuje, 
kupec. 

Buying — bájing — kupuje, ku- 
pujem, kupovanie. 

Buzz — baz — bzučať, j ako 
včela, šeptať. 

Buzzard — bazrd — meno isté- 
ho vtáka prislúchajúceho do 
rodiny sokolskej, hlupák, spro- 
sták. 

Buzzing — bazing — bzučenie, 
bzučiaci. 

By — báj — od, pri, vedľa, mi- 
mo, skrze, za, po. Byg — 73 — Cad Bygone — bajgon — predo- 
šlý, prešlosť. 

Bylaws — bajláz — stanovy. 

Bypath — bajpäth — privátny 
chodník, vedľajší chodník. Bystander — bajständr — ten 
kto na blízku stojí, pozorova- 
teľ. 

Byword — bajwôrd — príslo- 
vie. C — si — tretia litera v angli- 
ckej abecede, originálne mala 
ona len jeden zvuk a síce jako 
"k", ale teraz má aj iné zvuky. 

Cab — käb — židovská suchá 
miera, kočík. 

Cabman — käbmän — kočiš. 

Cabal — kéjbäl — spojenie sa 
viacerých ľudí k nejakej tajnej 
alebo úkladnej práci. 

Cabaret — käberet — tiež kä- 
beréj — krčma, v ktorej sa 
spieva a tančí. 

Cabbage — käbič — kapusta ze- 
lená. 

Cabage head — käbič hed — 
hlávka kapusty. 

Cabin — käbin — malý domček, 
izbička, komora, chatrč, na lo- 
di kajuta. 

Cabinet — kabinet — skrýň, 
bodajaká skrýň, v ktorej je 
niečo cenného odložené, kast- 
nička so šuplikami, minister- 
stvo, ministerium. 

Cabinet-maker — käbinet-mejkr 
umelecký stolár. 

Cable — kéjbl — silný povraz 
lanný alebo z drôtu zhotove- 
ný, ktorým sa pripevní lod\ 
telegrafické drôty, kábel. Cablegram — kéjblgräm — ká- 
belogram. 

Caboose — käbús — kuchyňa 
na lodi, zadný vozeň na ná- 
kladnom vlaku, v ktorom si 
robotníci oddychujú, v ktorom 
sa nachodia potrebné nástroje 
na cestu. 

Cacao — kéjkóu — kakao, ka- 
kaosový strom. 

Cache — käsh — jama, do kto- 
rej si lesní cestovatelia skryjú 
potravu. 

Cackle — käkl — kvákať jako 
kura, chichotať sa. 

Cackler — käklr — chichotavý 
človek, ženská, ktorá vie mno- 
ho hovoriť. 

Cactus — kaktus — bezlistná 
rostlina rôzneho druhu, rastie 
v teplých krajoch. 

Cadaverous — kädävres — mŕt- 
voly podobný, bledý. 

Caddie — kädy — mužský, kto- 
rý koná všelijakú prácu, chla- 
pec ktorý posluhuje hráčom 
na golf. 

Caddy — kädy — malička ška- 
tuľka, v ktorej sa drží čaj. 

Cadet — kadet — najmladší syn, 
mladík chodiaci do vojenskej 
školy. Cadi — 74 — Call Cadi — 'kédi — sudca medzi 
Turkami. 

Cafe — käfé — kaviareň, hosti- 
nec. 

Cag — käg — malý súdok. 

Cage — kéjdž — klietka, dať 
do klietky, do klietky zavreť. 

Cáhoot — kähút — znamená asi 
toľko čo spoločníctvo, spoloč- 
ník. 

Cairn — kéjrn — hromada ská- 
lia. 

Caisson — kéjson — voz na vo- 
zenie, dovážanie munície, stav- 
ba jaká sa upotrebúva k stava- 
niu pilierov vo vode. 

Caitiff — kéjtif — stará mizer- 
ná, zlopovestná strýga, človek 
veľmi zlomyseľný, bezcharak- 
terný. 

Cajole — kädžóul — nahová- 
rať, lákať, lichotiť, chytiť do 
klepca, zaviesť alebo oklamať 
lichotením. 

Cajolery — kädžóulr — lichoti- 
vosť. 

Cake — ké j k — koláč, koláčik. 

Calaboose — käläbús — žalár. 

Calamity — kälämiti — veľká 
nehoda, veľké nešťastie, pohro- 
ma. 

Calamitous — kälämites — ne- 
šťastný, nešťastná. 

Calash — käläš — ľahký kočík, 
pokrov kočiara. istá ozdoba 
hlavy, vlasí. 

Calculate — kälkjulejt — počí- 
tať, rátať, hodlať. 

Calculation — kälkjulejšn — vy- 
počítavosť. Calculus — kälkjulus — zname- 
ná istý druh tvrdosti, ktorá sa 
utvorí v tele, jako na príklad 
utvoria sa kamene v mechúru. 

Caldron — kóldron — veľký 
hrnec alebo kotol. 

Calefy — kälifaj — urobiť te- 
plým alebo horúcim. 

Calefaction — kälifäkšn — roz- 
horúčiť. 

Calendar — kälendr — kalen- 
dár, súdny soznám. 

Calends — kälendz — medzi Ri- 
manmi prvý deň každého me- 
siaca. 

Calenture — kälentjúr — istý 
stav deliriumu spôsobený ná- 
sledkom vystavenia nesmiernej 
horúčosti. 

Calf — käf — teliatko, na nohe 
lýtko. 

Calf skin — käf skin — koža z 
telia ta. 

Caliber — kälibr — priemer rú- 
ry, kaliber, schopnosť mysle. 

Calico — kälikó — istý druh 
z vaty vyhotoveného plátna, 
obyčajne je farbisté (ženské z 
takého plátna robia si zápony, 
zásterky, (fertušky), kartún. 

Caliduct — kälidakt — rúra, 
cez ktorú dodávané je teplo. 

Calipers — kälipers — miera, 
ktorou sa meria kaliber. 

Calix. — käliks — pohárik, kolí- 
sok. 

Calk — kák — zamedziť vyte- 
čenie zacpaním, podkovu na 
koňskom kopyte zaostriť. 

Call — kál — volať, povolať, 
zavolať, volaj, nazývať, po- Call — 75 — Camp menovať, svolať. Call off — 
kál of — odvolať. 

Caller — kálr — ten alebo tá 
čo navštívi. 

Calling — káling — navštiviť. 
♦ I was out calling — áj waz aut 
káling — bol som (bola som) 
von na návšteve, remeslo, po- 
volanie, to čím si človek ži- 
vobytie vyhľadáva. 

Calliope — kálaj óp — hudobný 
nástroj, zvuky ktorého sú spô- 
sobené tým, že doň je fúkaná 
pára. 

Callous — käles — zatvrdlý, 
mozoľ, neciteľný, odtlak na 
spodku šlapadla na nohe. 

Callow — kälóu — obraté o pe- 
ria, keď je vták oškubaný, 
holý. 

Calm — kám — tichý, tichá, 
tiché, tiež, ticho, bezvetru, ti- 
chosť, utíšiť, ukrotiť, ukojiť. 

Calmnes — kámnes — tichosť, 
uspokojenosť. 

Calomel — kälomel — kalomel, 
ktorý je často upotrobený čo 
liek. 

Caloric — kälorik — týkajúce 
sa horúčosti, tepla, teplota. 

Calorific — kälorifik — horú- 
čosť, teplotu vydávajúci, vy- 
dávajúce. 

Calp — kälp — istý druh mäk- 
kého vápeníka, nachodí sa v 
írsku. 

Calumet — käljumet — medzi 
Indiánmi Severnej Ameriky — 
fajka, z ktorej sa fajčí na po- 
tvrdenie mieru. 

Calumniate — kälamniejt — ne- spravedlivé ohováranie, oho- 
vorenie, pomluva. utrhovať na 
cti niekomu ohováraním. 

Calumniator — kälamniejtr — 
ten čo ohovára, pomluváč. 

Calumniatory — kälamniejtori 
— utrhačský. 

Calumny — kälamni — falošne 
obvinenie, utrháčstvo. 

Calve — káv — otelenie, oteliť, 
otelila. 

Calvinism — kälvinism — kal- 
vínstvo, kalvinismus, náuka 
Kalvínova. 

Calvinist — kälvinist — kalvi- 
nista. 

Calvinistic — kälvinistik — kal- 
vínsky, kalvínska. 

Cam — käm — vyčnievajúca 
časť kolesa, alebo iné kolesko, 
ktoré príde s prvyou čiastkou 
do potyku, spôsobiac tak zvlá- 
štny pohyb. 

Cam wheel — käm wíl — prie- 
vodné koleso, koleso s hrbom. 

Camel — käml — ťava, vel- 
blub, zver ,s hrbom na chrbte. 

Camellia — kemelie — kamilky. 

Came — kéjm — prišiel, prišla, 
prišli, došiel došla. 

Camera — kamera — fotografi- 
cký aparát. 

Camisade — kämisejd — nočný 
útok. 

Camomile — kämomájl — ka- 
milkový kvet upotrebený v lie- 
koch. 

Camp — kämp — pozemok, na 
ktorom vojsko postaví svoje 
šiatre, tábor. Camp -76- Can Campkettle — kämpketl — veľ- 
ký poľný hrnec. 

Campmeeting — kämpmíting — 
vonkajšie nábožné shromažde- 
nie. 

Campaign — kämpéjn — čas, 
ktorý vojsko strávi vonku, ťa- 
ženie, politické prípravné prá- 
ce a tiež politické rečnenie. 

Campanile — kämpenile — ve- 
ža v ktorej sa nachodí zvon. 

Campfire — kämfajr — oheň 
vonku rozložený na holej ze- 
mi. 

Camphor — kämfr — gáfor, 
kafor. 

Camphor oil — kämfr oj el ka- 
frový olej. 

Can — kän — konvička, ple- 
chová nádoba, ukladať do ple- 
chovíc, môže, môžu. 

Cannanite — kánenajt — oby- 
vateľ Kánaanu. 

Canal — kenäl — prieplav, ka- 
nál. 

Canalize — känelájz — urobiť 
skrz niečo prieplav, kanaliso- 
vanie. 

Canard — känárd — roztruso- 
vaný nesmyseľ. vydanie faloš- 
nej, nepravdivej zprávy do ve- 
rejnosti. 

Canary — kenejri — víno, kto- 
ré je vyrábané na kanárskych 
ostrovoch, Canary-bird — ke- 
nejri-bôrd — kanárik (kaná- 
lik). 

Cancel — käncl — pretrhnúť, 
odhodiť, vymazať, preškrknúť. 

Cancer — känsr — nemoc rak. Cancerous — känseres — rako- 
vitý, rakovitá, rakovité. 

Candent — kändent — rozho- 
rúčený, rozpálený až na bielo. 

Candescent — kändesent — bri- 
liantný, briliantné svetlo. 

Candid — kändid — úprimný, 
úprimná, úprimne, otvorené. 

Candidness — kändidnes — ú- 
primnosť, otvorenosť. 

Candidate — kändidejt — ■ kan- 
didát, kandidátka. 

Candidacy — kändidejsi — kan- 
didátstvo. 

Candle — kändl — sviečka, 
svieca. 

Candle light — kändl la j t — 
sviečkové svetlo. 

Candle stick — kändl s tik — ná- 
doba, do ktorej sa postaví svie- 
čka, svietnik. 

Candlemas — kändlemas — 
kostolná slávnosť k pocte oči- 
ťovaní Pany Márie, matky Je- 
žiša — hromnice. 

Candor — kändr — úprimnosť. 

Candy — kändy — cukrovinky, 
obliať roztopeným cukrom. 

Cane — kejn — trstina, meno, 
ktorým sa často menujú pal- 
my. Sugar cane — šugr kejn 
— cukrová trsť. Walking cane 
wäking kejn — palička ktorá 
sa berie na prechádzku, na kto- 
rú sa ranený opiera. 

Cane chair — kejn čér — trsti- 
nová stolica, z trsti shotove- 
ná stolička. 

Canine — känajn — týkajúce 
sa psov, psí. Can 77 Cap Canister — känistr — piksľa na 
kávu alebo cukor. 

Canker — känkr — naoberani- 
na alebo rakovina na ústach, 
nemoc koňských nôh, nemoc 
stromov, hrobák, hmyz, ktorý 
ničí pupná na stromu. 

Cannibal — känibel — divoch, 
ktorý jie ľudské mäso. kani- 
bal. 

Cannibalism — känibelizm — 
ľudožrútstvo. 

Cannon — känon — strieľné de- 
lo, kanón. 

Cannonade — känonejd — de- 
lová streľba, strieľať z dela, ú- 
tok na nepriateľa, pri ktorom 
sa upotrebia veľké delá. 

Cannoneer — känonír — kano- 
nier, delostrelec. 

Cannot — känát — nemôže, ne- 
môžu, nemôžeme. 

Canny, Cannie — kani — šikov- 
ný v obchode, opatrný opa- 
trná. 

Canoe — kanú — malý člnok 
zhotovený z kôry stromovej. 

Canon — känon — cirkevný zá- 
kon, cirkevné nariadenie. 

Canyon — känjon — priesmyk 
medzi dvoma vrchami. 

Canopy — känopy — baldachýn 
nad trónom, alebo nad poste- 
ľou. 

Can't — känt — zvyčajná zkrá- 
tenina pre slovo "cannot", tá- 
to zkrátenina užíva sa viac v 
reči, než v tlači. 

Cantankerous — käntänkeres 
— zlé naladený, naladená, zlej 
vôľe, mrzutý, mrzutá. Canteen — kantín — barrako- 
vý obchod, v ktorom sa pre- 
dáva káva, atd\, nádoba, ktorú 
vojaci upotrebujú k nosení 
vody. 

Canter — käntr — podajjaký 
rýchlejší pohyb, menší skok 
koňský pri bežaní, menším 
gallopom. 

Cantharides — känthäridíz — 
španielske muchy upotrebené 
pri liečení najviac k tomu, aby 
spôsobilý mechúry na koži. 

Canton — känton — rozdelenie, 
podelenie okršleku, podeliť o- 
byvateľov mesta, vyhradiť i- 
sté miesta pre rôzne oddiele 
vojska. 

Cantonment — käntonment — 
tá časť mesta alebo dediny, 
ktorá je vykradená pre vojsko. 

Canvas — känväs — istý druh 
•hrubého a silného súkna, loď- 
ná plachta, plátno na ktoré 
maliari maľujú, pojednávať, 
rokovať o niečom, konať jed- 
nateľskú prácu, kortešovať v 
politike o hlasy, prijímať ob- 
jednávky na tovar. 

Cap — käp — čiapka na hlavu, 
vrchný kúsok na niečo, kapsľa. 

Capful — käp ful — toľko, koľ- 
ko do čiapky vojde. 

Capable — kejpebl — schopný, 
schopná, v stave. 

Capability — kejpebiliti — 
schopnosť. 

Capacious — käpejšes — prie- 
stranný, priestranná, veľký ob- 
jem. Capa - 78 — C apt Capacity — käpäsiti — snos- 
nosť, schopnosť, postavenie, 
objemnosť. 

Cap-a-pie — käp-e-paj — od 
hlavy po päty. po celom. 

Cape — kejp — plášť, manteľ. 

Caper — kejpr — skočiť, pod- 
skakovať. 

Capillary — käoileri — vlasu sa 
podobajúci, podajúce. 

Capillose — käpilóus — vlasi- 
tý, srstnatý, vlasatá, srstnatá. 

Capital — käoitl — hlavné me- 
sto, vrch stĺpu, veľká litera v 
tlače. Začiatočná veľká litera 
slova, kapitál. 

Capital crime — käpitl kraj m — 
zločin najvyššieho stupňa. 

Capital punishment — käpitl pa- . 
nišment — trestanie smrťou. 

Capitalist — käpitelist — bo- 
hatý mužský, ktorý má viac 
majetku než by sám stačil mi- 
núť na seba a na svoju po- 
trebu. 

Capitalize — käpitelajz — obrá- 
tiť na kapitál, sosbierať ka- 
pitál k nejakému obchodnému 
podujatiu. 

Capitate — käpitejt — vyvinu- 
júc sa v podobe hlavičky, upo- 
trebuje sa slovo vtedy, keď 
hovoríme o kvetov alebo o ze- 
lenine. 

Capitation — käpitejšn — spo- 
čítanie jednotlivcov, daň vy- 
vrhnutá na každú osobu alebo 
hlavu. 

Capitol — kapitol — budova, v 
ktorej sa schádzajú členovia kongressu, chrám spravedlno- 
sti v časoch rímskej ríši. 

Capitular — käpitular — kapi- 
tola, kapitolný, zákon, člen ka- 
pitoly. 

Capon — kejpon — kapún (vy- 
miškovaný kohút). 

Caponize — kejponájz — mi- 
škovať. 

Caprice — käpris — rýchle zme- 
nenie mysle, svehlavosť. 

Capricious — käprišes — plný. 
plná svehlavosti, meniaci sa. 

Capricorn — käprikorn — kozí 
samec. 

Capriform — kap r if or m — ma- 
júc formu kozy, hocičo patriace 
koze. 

Capsheaf — käpšif — snop, kto- 
ľý je na samom vrchu snopo- 
vej kôpky. 

Capsicum — käpsikum — po- 
menovanie istých tropických 
rastlín, ktoré keď sú už vysu- 
šené, sú zomleté a zomletý 
prach tvorí silnú papriku, kto- 
rá sa menuje cayenne peper — 
kejen pepr. 

Capsize — käpsajz — keď sa 
člnok vo vode prevrhne, pre- 
hodí. 

Capsule — käpsjul — kapslík 
kapsľa, ktorá je naplnená pra- 
chom alebo tekutinou v podo- 
be lieku. 

Captain — käptn — kapitán, ná- 
čelník, hlavný dôstojník na 
lodi, veliteľ oddielu vojska, 
vodca. « 

Captaincy — käptnsi — hod- 
nosť kapitána. Capt 79 — Caption — käpšn — bratie, od- 
nímanie súdnym výrokom. 

Captious — käpšes — prichy- 
tený pri prečinu, nájst chybu, 
pripravený k protive, podivný, 
lstivý. 

Captivate — käptivejt — uchvá- 
tiť, podmaniť v svoj prospech. 

Captivating — käptivejting — 
okúzlujúci, okúzlujúca. 

Capture — käpčr — zajať, chy- 
tiť, arreštovať, zmocniť sa 
silou, zmocniť sa prekvape- 
ním, korisť, urobiť väzňom, 
uväzniť. 

Captive — käptiv — zajatec, ten 
kto je okúzlený krásou, okú- 
zlená krásou, byť väzňom, kto 
je trafený láskou. 

Captor — käptr — ten kto nie- 
koho zajme, chytí. 

Capuchin — käpučin — kapú- 
cin. 

Car — kár — vozeň, vozík. 

Carat — käret — karát, váha 
štyri grainy, slovo toto užíva 
sa aj vtedy, keď sa hovorí o 
jakosti zlata. 

Caravan — kärevän — spoloč- 
nosť cestovateľov, karavána, 
veľký prikrytý voz v jakom 
cestujú komedianti s komédiou. 

Caravaneer — karevänír — ten 
čo vedie karavanu. 

Caravel — kärevel — malá loď- 
ka upotrebená k lovení rýb. 

Caraway seed — kärawej síd — 
kmín, raška. • 

Carbolic acid — kárbolik äcid 
— karbolová kyselina. Carbine — kárbajn — krátka 
puška, ktorú upotrebúva jaz- 
decké vojsko. 

Carbon — kárbon — drevené u- 
hlie, uhlík. 

Carbonaceous — kárbonejšes — 
uhlík obsahujúce. 

Carbonic acid — kárbonik äsid 
— uhličatá kyselina. 

Carboniferous — kárboniferes 
— ■ uheľný, uheľná, uheľné. 

Carbonize — kárbonájz — zme- 
niť v uhlík. 

Carbuncle — kárbankl — hlu- 
chý vred. 

Carcas — kärkas — mŕtvola, 
mrcina. 

Card — kárd — karotka, kar- 
ta, p 1 ákat, kus papieru, česať 
vlnu alebo laň. 

Cardboard — kárdbóurd — kus 
tvrdého papieru. 

Carder — kárder — kárdr — ten 
čo češe vlnu, stroj, ktorý roz- 
česujé vlnu. 

Card sharper — kárd šárpr — 
ten, kto žije z hrania v karty, 
kto vie pri kartách klamať. 

Card table — kárd tejbl — kar- 
társky stôl. 

Cardiac — kárdiek — týkajúci 
sa srdca, srdečná, srdečný, sr- 
dečné. 

Cardigan — kárdigen — plete- 
ný, štrikovaný životek. 

Cardinal — kardinál — popred- 
ný, kardinál. 

Cardinalship — kárdinälšip — 
kardinálstvo. 

Care — kér — dbá, dbať, dba- 
jú, mať starosť o niečo, do- Care — 80 — Cärou zerať na niečo, postarať sa o 
niečo, ošetrovať. 

Careful — kérful — pozorne, 
pozorný, pozorná, byť na po- 
zore, byť opatrným, opatrnou. 

Carefulness — kérfulnes — po- 
zornosť, opatrnosť. 

Careless — kérles — neopatrný, 
neopatrná, nevšímavý, nevší- 
mavá, nedbalý, nedbalá, ne- 
dbalo. 

Carelessly — kérlesly — ne- 
dbanlivo, nedbalé. 

Carelessness — kérlesnes — ne- 
dbalosť, nevšímavosť. 

Careworn — kérworn — utrá- 
pený alebo utrápená od sta- 
rosti. 

Careen — kärín — dať loď na 
bok ciefom opravy, cieľom o- 
barvenia, očistenia, nachýliť 
na bok. 

Career — kärír — dostih, rý- 
chle bežanie, životné povola- 
nie osoby. 

Caress — käres — hladkať, je- 
mno objať, ľúbostné dotknu- 
tie. 

Cargo — kárgó — náklad loď- 
ný, náklad na železničnom 
vozni. 

Caricature — kärikejčr — smieš- 
ny obraz vyobrazujúci nieko- 
ho, karikatúra. 

Caricaturist — kärikejčurist — 
ten kto robí smiešne karikatú- 
ry. 

Carillon — kärilon — zvonenie 
na zvonoch pomocou elektri- 
ny alebo vzduchu tak. že sa 
zvonár prstami dotýka klávesí. Cariole — kärióul — maličký 
kočiarik. 

Carl — kárl — zdravý a silný 
muž, surový mužský. 

Carline — kárlajn — surová 
ženská. 

Carmelite — kármelajt — mních 
z radu, ktorý bol utvorený v 
Mt. Carmel. 

Carminative — karmi nej ti v — 
liek, ktorý odstraňuje vietor 
z čriev. 

Carnage — kárnejdž — veľké 
krvepreliatie počas vojny, po- 
čas boju. 

Carnal — kárnäl — týkajúce sa 
telesných chúťok. 

Carnality — kárnälity — teles- 
ná žiadosť. 

Carnally — kárnely — telesným 
spôsobom, spôsobom [pohlav- 
ného spojenia. 

Carnation — kárnejšn — barva 
pleti, holé telo jako sa ma- 
ľuje, (v kvetinách) klinčok. 

Carnival — kárnivl — hody, 
fašiangy pred pôstom, kárni- 
vál. 

Carnivora — kárnivora — vý- 
raz, ktorý sa upotrebuje k o- 
značeniu zvera, ktorý sa živý 
na mäsitom nokrmu. dravý 
zver, šelma. 

Carnivorous — kárnivores — 
dravý, mäsožrút. 

Carol — kärol — veselý spev, 
chválospev, vianočná -pieseň. 

Carouse — kärauz — krikľavá 
pijacká hostina, hýriť. 

Carouser — kärauzr — ten čo 
veľmi pije a hýri. Carp 81 — Casi Carp — kárp — chytať pri ma- 
lých chybách alebo omyloch, 
nachádzať chyby, istý druh do- 
brých rýb k pokrmu — kapor. 

Carpenter — kárpentr — tesár 
konajúci ťažkú prácu dreven- 
nú. 

Carpentery — kárpentri — prá- 
ca tesárska. 

Carpet — kárpet — koberec na 
dlážku. 

Carpeting — kárpeting látka na 
vyrábanie kobercov. 

Carriage — käridž — nesenie, 
koč o štyroch kolách, dovozné. 

Carriageable — käridžeble < — 
to, čo sa dá odviezť na koči. 

Carrier — kärijr — ten čo ne- 
sie, čo donáša. 

Carrier pigeon — kärijr pidžen 
— poštovný holub. 

Carrion — kärion — hnilé zver- 
ské telá, mrcina. 

Carron oil — käron ojl — masť 
na natieranie, pozostávajúca z 
leného semiačka a vápenej 
vody. 

Carrot — kärot — mrkva. 

Čary — käri — niesť, zaniesť, 
odniesť, doniesť, donášať, do- 
vážať, nesie, odnesie, preniesť. 

Carrying — käriing — nesie, 
nesiem, nesieme, donáša, pri- 
náša, odnáša, odnášame, odná- 
šajú. 

Cart — kárt — teliga o dvoch 
koloch. 

Cartel — kartel — smluva me- 
dzi dvoma nepriateľskými voj- 
skami k zámene zajatcov. Cartoon — kártún — karika- 
túrny obrázok. 

Cartridge — kártridž — patrón, 
náboj do palnej zbrane. 

Cartridge box — kártridž báks 
— taška na patróny. 

Carve — kárv — vyriť do ka- 
meňa, do železa, vyrezávať z 
dreva, krájať, rozkrájavať. 

Carver — kárvr — rezbár, ten 
čo ryje do niečoho písmená. 

Carving — kárving — rezbárske 
zamestanie, vyrezávanie. 

Carving knife — kárving naj f 
— väčší nôž k rezaniu mäsa. 

Caryatides — käriätidz — figú- 
ra ženskej, ktorá sa upotrebú- 
va v stavbách nielen čo okrasa, 
ale aj čo podporný stĺp. 

Cascabel — käskäbel — zadný 
konec kanóna. 

Cascade — käskejd — malý vo- 
dopád . 

Case — kejs — kystnička, kyst- 
ňa, dať do kystni, kastlík sa- 
dzačský, pád, prípad, súdne po- 
jednávanie. 

Case-harden — kejs-harden — 
urobiť železo tvrdším tým, že 
jeho povrch obrátime na oceľ. 

Cash — käš — peniaze, hoto- 
vosť, v hotovosti, zpeňaženie. 

Cashier — käšír — kasír, kasír- 
ka. 

Cashmere — kašmír — drahá 
šatka, kašmier. 

Casing — kejsing — pokryť 
niečo, futro, obklad. 

Casino — kasíno — krčma, ka- 
síno. Cask -, 82 Cat Cask — käsk — veľký sud. dať 
do suda. 

Casket — käsket — väčšia tru- 
hla, rakev, (truna). 

Casation — käsejšn — zruše- 
nie niečoho, vyvrátenie súdne- 
ho výroku. 

Casava — käsejvä — istý druh 
kríčkov v^eltmi ipestované 'v 
tropických čiastkach sveta pre 
šťavu, ktorú kríčok vydáva. 
Zo šťavy tejto vyrába sa tak- 
zvaná tapioca, ktorá sa dá upo- 
trebiť čo pokrm. 

Cassia — käšie — istý druh 
škorice. 

Cassino — kasíno — meno istej 
hre v karty. 

Cassock — käsok — tesno pri- 
liehajúce rúcho jaké obyčajne 
nosia kňazi. 

Cast — käst — hodiť, vrhnúť, 
odhazovať, odhodiť, shodiť, 
nechať padnúť, porazenie pri 
súdnom pojednávaní, odsúdiť, 
forma liatinová, roztrúsiť, roz- 
trusovať, rozdelenie úloh v 
škole, pri divadelnej hre. 

Castaway — kästäwej — zavr- 
ženec, zavrhnutý, zavrhnutá, 
vyvrheľ. 

Caste — käst — kasta, vysoké 
sociálne postavenie. 

Castellan — kästelen — správca 
kaštieľa. 

Castellated — kästelejted — 
budova podobná zámku, ka- 
štieľu. 

Caster — kästr — ten čo hádže, 
ten čo rozdáva úlohy, maličké kolečko v postelnej alebo sto- 
lovej nohe. 

Castigate — kästigejt — kárať, 
trestať. 

Castigation — kästigejšn — ká- 
ranie, trestanie. 

Castigator — kästigejtr — ten 
čo trestá, káre. 

CžtStigatory — kästigejtory — 

Casting — kästing — hádzanie, 
káravý, káravá. 
vrhanie, kus liatiny, slievanie. 

Casting vote — kästing vóut — 
rozhodujúci hlas, jaký má na 
príklad predseda spolku. 

Cast iron — käst ájrn — že- 
lezná liatina. 

Castle — kästle — budova, kto- 
rá je opevnená proti nepriate- 
ľovi, zámok, jaké stavali nie- 
kedy aj po Slovensku zemani a 
kráľovia. 

Cast-off — käst of — odhodené, 
odhodený, odhodená, hociečo, 
čo je odhodené. 

Castor oil — kästr ojl — ry- 
cinový olej. 

Cast steel — käst stíl — oceľová 
liatina. 

Castrate — kästrate — vymi- 
škovať, rozdrandžirovať, u- 
robiť nedokonalým. 

Casual — käžuel — náhodilé, ná- 
hodilý, náhodilá. 

Casualy — käžueli — náhodou, 
príhodou. 

Casuality — käžuelity — neho- 
da, nešťastie. 

Casuist — käžuist — ten kto 
študuje prípady svedomia. 

Cat — kät — kočka, mačka. Cat -83- Cattle Cataclysm — käteklizm — zá- 
plava, veľká nenadala kata- 
strofa, pohroma. 

Catacomb — kätekóum — jama, 
jaskyňa do ktorej sa kladú 
mŕtvoly, katakomba. 

Catalepsy — kätelepsi — ner- 
vósny nápad ktorý na člove- 
ka tak účinkuje, že modzog 
prestane časom účinkovať. 

Catalogue — kätälog — soznám, 
cenník. 

Cataract — katarakt — blana 
na oku. ktorá odníma zrak, 
vodopád. 

Catarrh — kätár — silná ná- 
tcha, silné prechladenie. 

Catastrophe — kätastrofi — 
katastrofa, pohroma, ohrom- 
né navštívenie. 

Catawba — ketóuba — istý 
druh hrozna, vína. 

Catbird — kätbôrd — americký 
čierny drozd. 

Catcall — kätkál — zvuk po- 
dobný mravkaniu kočky. 

Catch — käč — chytiť, lapiť, 
pochytiť, schytiť, chytenie. 

Catcher — käčr — ten čo chytá, 
čo chytí. 

Catching — käčing — chytá, 
chytľavé, chytľavá nemoc. 

Catchup, Catsup — käčap — pa- 
radajkový sós, omáčka. 

Catechise — kätekájz — poučo- 
vať otázkami a odpoveďami. 

Catechism — kätekizm — kate- 
chismus. 

Catechetic — kätekist — kate- 
chéta. 

Category — kätegori — jedna z najvyšších tried, ktorá môže 
byť len pochopená umom. 

Categorical — kätegorikl — i- 
stý, istá, určitý, určitá, abso- 
lútny. 

Catenation — kätenejšn — spo- 
jenie viacerých obrúčok, svia- 
zanie. 

Catenate — kätinejt — s viazať 
spolu. 

Cater — kejtr — zakúpiť zado- 
vážiť pokrmné články. 

Caterer — kejtrer — ten čo zá- 
sobuje. 

Cateress — kejtres — tá čo zá- 
sobuje. 

Caterpillar — kätrpilr — húse- 
nica. 

Caterwaul — kätrwául — mrav- 
čať jako kočka. 

Catgut — kätgat — kočie črevo, 
struna na husle alebo bassu, 
ovčie črevo. 

Cathartic — käthertic — v me- 
dicíne liek na prečistenie. 

Cathedral — käthídrel — bi- 
skupský chrám, katedrála. 

Catheter — käthetr — tenká 
rúrka alebo cievka. 

Catholic — kätholik — katolík, 
katolíčka, katolícky, katolícka, 
katolícke. 

Catholicism — kätholikizm — 
katolíctvo. 

Cattle — kätl — hovädzí sta- 
tok, dobytok. 

Cattle pen — kätl pen — ohra- 
da, v ktorej je dobytok držaný. 

Cattle range — kätl rejndž — 
veľká plocha zeme ktorá slúži 
čo pastvisko pre dobytok. Catt -84- Cede Cattle show — kätl šóu — do- 
bytčia výstava. 

Caucus — kákus — poradná 
schôdza svolaná k voľbe vy- 
slanca, delegáta, politická schô- 
dza voličov. 

Caudle — kádl — nejaký teplý 
nápoj. 

Cauf — káuf — skrýn v ktorej 
sú navŕtané diery, do takej 
skryne dávajú sa ryby, aby zo- 
staly na žive. 

Caul — kául — sieť ktorú žen- 
ské nosia na hlavách k vôli u- 
držaniu vlasí v poriadku, kus 
blany. 

Cauliflower — káulifláwer — 
karfiol. 

Cause — káuz — príčina, dô- 
vod, pôvod, to čo niečo zaprí- 
čiňuje. 

Causeless — káuzles — bez prí- 
činy, bez dôvodu. 

Caustic — káustic — žeravý, 
páliaci príložok. 

Causticity — káustisity — o- 
strosť, štipľavé narážky. 

Caution — kášn — opatrnosť 
obozretnosť, výstraha, upozor- 
niť niekoho o niečo. 

Cautious — kášes — opatrný, 

. opatrná, pozorný, pozorná. 

Cautiously — kášesly — opatr- 
ne, obozretné, pozorne. 

Cautiousness — kášesnes — o- 
patrnosť, obozretnosť. 

Cavalcade — kävelkejd — po- 
chod jezdcov na koni, oddiel 
jazdectva. 

Cavalier — kävälír — ozbroje- 
ný jazdec, gavalier. Cavalry — kävälri — jazdecké 
vojsko, kavaléria. 

Cave — kej v — jama, jaskyňa. 

Cave dweller — kej v dwelr — 
obyvateľ jaskýň. 

Caveat — kej vi ej t — pokračo- 
vanie k zastaveniu súdneho po- 
jednávania, oznámenie, upo- 
zornenie, výstraha. 

Cavern — kävrn — jama, ja- 
skyňa (Cave — kej v). 

Cavernous — kävrnes — prázd- 
nota, dutiha, to čo je plné dier. 

Caviar — kaviár — ikry istých 
veľkých rýb pripravené v soli, 
kaviár. 

Cavil — kävil — uštipačné pro- 
tivenie, alebo uštipačne haniť. 

Cavity — kävity — diera vo 
vrchu, jaskyňa. 

Cavort — kävort — jazdiť sko- 
kom, sem-tam skákať. 

Caw — kóu — kvákať jako vra- 
na, kvákanie. 

Cayenne peper — kejen pepr t— 
ostrá červená paprika. 

Cazique — käzik — indiánsky 
náčelník. 

Cease — sis — prestať, opu- 
stiť, zastaviť, zastať, zdržia- 
vať sa od niečoho. 

Ceaseless — sísles — neprestaj- 
ný, ustavičný, nekonečne, bez 
koncá-kraja. 

Ceaselessly — síslesly — nepre- 
stajné, neustále. 

Cedar — sídr — cedrový strom. 
Cedar Wood — sídr wud — 
cedrové drevo. 

Cede — síd — ustúpiť, podro- 
biť sa. Ceiling — 85 — Cent Ceiling — šiling — povál v iz- 
be. 

Celandine — selendajn — istý 
druh kvetín majúci žlté kve- 
ty, kvet tento prislúcha rodine 
makovej, kvet sa upotrebuje v 
medicíne. 

Celebrate — selebrejt — sláviť, 
oslavovať. 

Celebrated — selebrejted — 

chýrny, famósny, oslavovali, o- 
slavovaný, oslavované, oslavo- 
vaná. 

Celebration — selebrejšn — 
slávnosť, oslava. 

Celebrity — selebrity — zná- 
mosť, dobré meno požívajúce, 
požívajúci. 

Celebrious — selibries — sláv- 
ne, slávny, slávna. 

Celebrant — selibrant — ten čo 
slávi. 

Celerity — sirelity — rýchlosť. 

Celery — seleri — zeler. 

Celestial — silesčl — nebeský, 
nebeské, nebeská, obyvateľ ne- 
bies. (Slovo celestial sa často 
užíva aj čo meno pre "čínske, 
čínska, Číňan.") 

Celibacy — selibesi — neman- 
želstvo, bezženstvo, život bez 
ženy, jaký vedú katolícki kňa- 
zi. 

Cell — sel — prekriadka vo vä- 
zení pre väzňa, cella, bunka. 

Cellular — - seljúlr — to, čo po- 
zostáva z mnohých ciel, bu- 
niek. 

Cellar — selr — pivnica, sklep 
pod domom. Celluloid — selulojd — celluló- 
sa. 

Celt — selt — istý kmeň ľudský 
obývajúci západnú časť Euró- 
py. 

Cement — siment — cement, 
zalepiť cementom. 

Cemetery — semetery cintorín, 
hrobitov, cmiter. 

Cenotaph — senotäf — pomník 
postavený niekomu, kto je in- 
de pochovaný. 

Censer — sensr — nádoba, v 
ktorej sa páli míra, kadidlo. 

Censor — sensr — sudca v sta- 
rom Ríme, človek, ktorý je 
splnomocnený prezerať knihy, 
časopisy prv, než sú tie vyda- 
né verejnosti, ktorý má právo 
prezerať listy prv, než tie mô- 
žu byť odoslané z krajiny, cen- 
sor. 

Censorial — sensóuriel — cen- 
sors ký. 

Censorship — sensršip — sen- 
sorstvo. 

Censurable — senšurebl — to, 
čo je censorstvu vystavené a- 
lebo podrobené. 

Censure — senšr — obviňovať, 
kárať, haniť. 

Census — sensas — úradné spo- 
čítanie ľudu v meste, v štáte 
ulebo v krajine. 

Cent — sent — jedna stotina z 
dollára. 

Cental — ■ sentl — sto funtová 
váha. 

Centaur — sentár — tvor. s 
ktorým sa stretáme v bájkach, Cent — 86 — Chaff ktorý je pol človekom a pol 
koňom. 

Centenarian — sentenejrian — 
človek majúci sto rokov alebo 
viac. 

Centenary — senteneri — sto- 
ročný. 

Centennial — senteniel — to, 
čo sa udáva každých sto ro- 
kov, storočné, storočná pamia- 
tka alebo slávnosť. 

Center — sentr — stredok, stre- 
dobod. 

Centigrade — sentigréjd — roz- 
delenie sa na sto stupňov, 
grádov. 

Centiped — sentipíd — chrobák, 
s mnohými nožičkami, stono- 
ha. 

Central — sentrel — stredný, 
stredná, ústredný, ústredná. 

Centralization — sentrelizejšn 
— sústrednenie. 

Centralize — sentrelajz — sú- 
stredniť. 

Century — senčry — stoletie. 

Cephalic — sifälik — týkajúce 
sa hlavy. 

Ceramic — sirämik — týkajúce 

»sa vyrábania porcelovaného 
náradia, hrnčiarstvo. 

Cerate sirejt — istý druh hu- 
stej masti, vosková masť. 

Cere — sír — omazať, pokryť 
voskom. 

Cereal — síriel — obilie, obilné, 
(kukurica, žito, rež atd\) 

Cerebellum — sirebellam — ma- 
lý bodzok. 

Cerebrum — serebram — väčšia 
časť modzgu. Ceremony — seremóuni — ná- 
boženská alebo iná ceremónia, 
nábožné obrady. 

Cereus — sírías — istý druh 
kaktusu. 

Cerise — seríz — čerešňovej 
barvy. 

Certain — sórten — bezpečná, 
bezpečný, bezpečné, istý, istá, 
isté. 

Certainly — sôrtenly — celkom 
isté, bez pochyby. 

Certainty — sôrtenty — istota, 
bezpochybnosť. 

Certificate — sôrtifikejt — vy- 
písené, napísané, dosvedčení e, 
vysvedčenie. 

Certify — sôrtifaj — dosvedčiť. 

Certifier — sôrtifajr — ten čo 
dosvedčuje. 

Certitude — sórtitjúd — celá i- 
stota. 

Cerumen — sírjúmen — vosku 
podobná masť pochádzajúca z 
ucha. 

Ceruse — sírjús — biele olovo. 

Cessation — sesejšn — zasta- 
venie, pretrhnutie, odpočinok. 

Cession — sešn — odstúpenie, 
podanie resignácii, poďakova- 
nie sa. 

Cesspool — sespúl — jama na 
hnoj. 

Cetacea — sitejšia — zver veľ- 
ryby sa podobajúci. 

Chafe — čéjf — zohriať, rozo- 
hriať trením, šúchaním. 

Chaff — čäf — plevy, ľahkomy- 
seľný a na nič súci. 

Chaffer — čäfr — jednať sa, Chain 87- Change dohadovať sa o cenu, srážať 
cenu niečoho. 

Chain — čejn — reťaz. Watch 
chain — wáč čejn — hodinko- 
vá retiazka. 

Chains — čejnz — okovy. 

Chair — čér — stolička. 

Chairman — čérmen — predse- 
dajúci úradník, predsedajúci 
na porade, na schôdzi, predse- 
da, predsedníčka. 

Chairmanship — čérmenšip — 
predsedníctvo, predsednícky ú- 
rad. 

Chaise — čéjs — ľahký kočík. 

Chalise — čälis — kalich, ktorý 
sa upotrebuje v kostoloch. 

Chalk — čák — krieda, kriedou 
zaznačiť. 

Challenge — čälendž — výzva, 
vyzvanie, vyzvať, vyzývať, ro- 
biť námietku. 

Challengeable — čälendžebl — 
to čo je vystavené námietkam, 
vyzvaniu. 

Challenger — čälendžr — ten 
čo vyzýva, čo robí námietky. 

Chamber — čejmber — izba, 
komora, rada. 

Chamberlain — čejmbrlejn — 
komora, komorník. 

Chaimbermaid — čejmbrméjd — 
komorná, chyžná. 

Chaimberpot — čejmbrpot — 
nočný hrnec. 

Chameleon — kämílíon — ma- 
ličký, krodilu podobný tvor, 
živiaci sa na hmyzu, a známy 
pre tú zvláštnosť, že vie dľa 
ľubovôle zmeniť svoju barvu, 
chameleon. (Chameleonom na- zýva sa aj človek posmešne, 
keď vždy mení svoje jedna- 
nie.) 

Chamois — sami — jemná kož- 
ka, ktorá sa upotrebúva naj- 
viac k čisteniu. 

Chamomile — kämomajl — her- 
manček, rumenček, kamilky. 

Champ — čämp — kúsak, po- 
hrýzť na drobno, dobre požu- 
vať. 

Champagne — šämpejn — šam- 
panské, víno francúzske. 

Champaign — šampejn — kus 
rovnej polohy zeme, kus rov- 
nej a čistej, holej zeme. 

Champion — čämpion — ten. 
kto podujme boj sám za seba, 
alebo kto zastáva niekoho iné- 
ho, víťazný zápasník. 

Chance — čäns — náhoda, ná- 
chodou, príležitosť, pokus. 

Chancel — čänsl — tá časť v 
kostole, kde sa nachodí oltár a 
stôl, kde sa prijíma, kde sa po- 
dáva večera Pána. 

Chancellor — čänslr — predse- 
da, alebo popredný úradník 
súdu, kancelár. 

Chandelier — čändelír — viac 
ramenný svietnik, visiaci na 
stred izby od povala dolu, a v 
ktorom nachodí sa viac svetiel. 

Chandler — čändlr — vyrábateľ 
a predavač sviečok. 

Change — čejndž — meniť, 
zmeniť, premeniť, zameniť, 
drobné. 

Changeability — čejndžebiliti — 
premenlivosť, nestálosť. 

Changeable — čejndžebl — pre- Chang — 88 Charge menlivý, premenlivá, nestály, 
nestala. 

Changing — čejndžing — mení, 
premenuje, ten alebo to, čo sa 
mení. 

Channel — čänl — kanál, žľab 
v dreve, robiť žľab v dreve. 
Chant — čänt — spievať, ospe- 
vovať niekoho v piesni. 
Chanter — čäntr — ten čo o- 
spevuje, spevák. 

Chantress — čäntres — speváč- 
ka. 

Chanticleer — čäntiklír — čisto 
kikirajúci kohút. 
Chantry — čäntr i — kaplnka, v 
ktorej kňazi denné spievajú a- 
lebo odbavujú služby za "du- 
šičky". 

Chaos — kejos — zmätená a 
bezformná hmota z ktorej po- 
vstala zem, zmätok. 
Chap — čap — keď sa od zimy 
popukajú ruky, rozpuknúť, 
chlapík. Good chap — gud čäp 
— dobrý chlapík. 
Chap book — čäp buk — knižoč- 
ka báječných rozprávok. 
Chaparral — čäpäräl — mladý 
dubový lesík. 

Chapel — čäpl — kaplnka, spo- 
lok sadzačský sorganisovaný v 
tlačiarni. 

Chaperone — šäperóun — čepe- 
ček, nosený v dávnych časov, 
ženská, ktorá sprevádza mladé 
dievčatá na verejné zábavy, 
sprievodkyňa, sprievádzať. 
Chaplain — čäplen — kaplán, 
vojenský kazateľ, kazateľ súd- 
ny. Chaplaincy — čäplensy — kap- 
lanstvo. 

Chaplet — čäplet — patričky 
ktoré sa upotrebujú k modli- 
tbe. 

Chapman — čäpmän — cestujú- 
ci predavač. 

Chapter — čäptr — kapitola v 
knihe, v smluve, spolok kaza- 
teľov % odbor alebo sbor brat- 
skej organizácie. 
Chapter house — čaptr haus — 
miestnosť, v ktorej sa sbor ale- 
bo odbor spolku side k pojed- 
návaniu záležitostí. 
Char — čár — meno dané isté- 
mu druhu rýb jazerných, spá- 
liť na drevený uheľ, čiastočne 
spáliť. 

Charcoal — čárkóul — dreven- 
né uhlie. 

Character — kärektr — vyritá 
známka, pečať, písmená, ka- 
rakter, hodnosť u človeka. 
Characterize — kärekterájz — 
karakterizovať, vyznačiť. 
Characterless — kärektrles — 
bez charakterný, bezcharakter- 
ná. 

Charge — čárdž — naložiť, po- 
ložiť náklad, útočiť zúrivo.- 
sťou, žiadať, alebo požiadovať 
cenu. udať cenu, sveriť, obvi- 
ňovať, nariadiť, keď sudca po- 
rote dáva isté pokyny o pravo- 
te prv, než sa porota utiahne. 
Chargeable — čárdžebl — ma- 
júce sa pripočítať. 
Charge d'affaires — šaržeďá- 
fér — ten čo vybavuje diplo- 
matické záležitosti pri cudzo- Charger - 89 - Chast zemskom súde v neprítomnosti 
vyslanca, námestník vyslanca. 

Charger — čárdžr — veľký ta- 
nier, misa. vojenský kôň. 

Chariot — čäriot — koč o šty- 
roch kolies. 

Charioteer — čäriotír — poho- 
nič koča, kočiš. 

Charity — čärity — dobrota, 
dobrodínstvo, láskavosť, ľudo- 
milnosť, almužna. 

Charitable — čäritebl — dobro- 
činný, dobročinná. 

Charlatan — šärläten — klamár, 
vydrigroš, šarlatán. 

Charlatanic — šärlätenik — kla- 
mársky. vydieračský. 

Charlock — čárlok — zelina, 
patriaca k horčičnej zeliny, ra- 
stie medzi kukuricou a kvet 
jej je žltý. 

Charlote — šárlot — pečená 
smiešanina chleba, hrozien, va- 
jiec a smotánky, alebo mlieka. 

Charm — čárm — okúzliť, o- 
kúzlenie, čary, agnusek nosený 
okolo hrdla na retiazke. 

Charmer — čármr — bosorák, 
kúzelník. 

Charming — čárming — okú- 
zlujúce, okúzlujúca, okúzlujú- 
ci, niečo čo veľmi ľahodí oku. 

Charmed — čármd — keď je 
človek niečím okúzlený. 

Charnel — čárnl — obsahujúce 
mŕtvoly. 

Charmel house — čárml h au s — 
dom, miestnosť kde sa dávajú 
mŕtvoly, trupáreň, miesto kde 
sa uklajú kosti ľudské. Chart — čárt — mappový ná- 
stin, mappa námorná. 

Charter — čártr — povoľujúca 
listina, spolkové alebo mestské 
právo, vziať alebo dať do pre- 
nájmu, povoliť isté výsady, 
práva. 

Chartered — čárterd — povole- 
né výsadným právom, chráne- 
ný čarterom. 

Charterparty — čártrparti — 
smluva týkajúca sa prenájmu 
lodi, podpísaná kupcom a ma- 
jiteľom lodi. 

Charwoman — čárwuman — 
ženská najáta k rôznej domá- 
cej práci. 

Chary — čejri — obozretný, o- 
bozretná. 

Chase — čejs — naháňať, leteť 
za niekým, za niečím, odohnať, 
odpúdiť, poľovať, rám tlačiar- 
sky, do ktorého sa zavre písmo 
keď ide do tlače. 

Chaser — čejsr — ten čo nahá- 
ňa, poľuje. 

Chasm — čäzm — veľký otvor v 
zemi, priepasť, roztrhlina spô- 
sobená otrasom, výbuchom. 

Chaste — čejst — nepoškvrne- 
ná, nepoškvrnený, čistá, čistý. 

Chastity — čejstiti — čistota, 
nepoškvrnenosť. 

Chasten — čejstiti — čistota, . . 

Chasten — čejsn — zavdať ra- 
nu, brzutosť, spôsobiť, kárať, 
trestať. 

Chastisement — čestájzment — 

pokáranie, potrestanie. 
Chastiser — čestájsr — ten čo 

kará, trestá. Chat 90 — Chest Chat — čät — milý rozhovor, 
keď niekto mnoho hovorí. 

Chatty — čaty — osoba, ktorá 
vie mnoho hovoriť, shovorči- 
vý, shovorčivá. 

Chateau, chateaux — šätóu, šä- 
tóuz — zámok, dom na ven- 
kove. 

Chatelet — čätelet — malý zá- 
mok, kaštielik. 

Chatter — čätr — rýchlo a zro- 
zumiteľné hovoriť, rýchle ho- 
vorenie, keď človek hovorí ne- 
smyseľ. 

Chatter box — čätr báks — šte- 
botka, ženská, ktorá vie rýchlo 
hovriť. 

Cheap — čip — lacné, lacný, 
lacná, tuni, za malý poplatok, 
to čo má málu alebo nízku ce- 
nu, nectený, nectená. 

Cheapness — čípnes — lacnota. 

Cheat — čít — klamár, klamár- 
ka, oklamať, klamať, šúdier. 
šúdierka, podviezť, podvádzať. 

Cheating — citing- — klame, kla- 
mú, klamal, klamala, klamstvo. 

Check — ček — zadržať, pre- 
kaziť, poukážka, prekážať, za- 
držat, hätiť. 

Checker — čekr — označovať 
označiť kockami štvorhran- 
nými. 

Checkered — čekrd — kockovi- 
tý, kockovitá, kockovité. 

Checker board — čekr bóurd — 
kockami označená tabuľka, 
ktorá sa upotrebuje pri hry na 
šach. 

Cheek — čík — líco na tvári, 
drzosť. Cheekbone — čík bóun — lícna 
kosť na tvári. 

Cheep — čip — piskot malých 
kuriatok. 

Cheer — čír — veselá a dobrá 
myseľ, veselosť, potlesk, roz- 
veseliť, tlieskať, rozveseliť, 
spôsobiť radosť. 

Cheerful — čírful — veselý, ve- 
selá, obveselujúci, obveselujú- 
ce, obveselujúca. 

Cheerfulness — čírfulnes — ve- 
selosť. 

Cheese — číz — syr. 

Cheese cake — číz kéjk — ko- 
láč syrový. 

Cheese cloth — číz kláth — 
drsné a riedke plátno. 

Chef — šéf — kuchár. 

Chemical — kemikl — týkajúce 
sa lučbárstva, lučebnícky. 

Chemist — kemist — lučbár. 

Chemistry — kemistri — luč- 
bárstvo. 

Chemiz — šimíz — dlhá ženská 
spodná košeľa. 

Cherish — čeriš — láskavé za- 
obchádzať s niekým, precho- 
vávať lásku, milovať, milo hlá- 
skať. 

Cheringly — čeringly — láska- 
vé, prívetivo. 

Cherry — čeri — čerešňa, če- 
rešňový strom. 

Cherubim — čerjúbim — anjel, 
figúra predstavujúca, znázor- 
ňujúca anjela, utešené dieťa. 

Chess — čes — šach. 

Chest — čest — veľká kystňa, 
skrýň, truhla, hruď. prse. Chest 91 — Chime Chest bone — čest bóun — prs- 
ná kosť. 

Chestnut — česnat — gaštan, 
gaštanový strom. 

Cheval glass — ševal gläs — 
veľké zrkadlo, v ktorom dá sa 
videť celá postava od hlavy 
po päty. 

Chevalier — ševelír — jazdec 
na koni, rytier. 

Cheviot — číviot — istý druh o- 
viec, meno toto pochádza od 
mena Cheviot vrchov, kde ten- 
že druh oviec je dochovávaný. 

Chew — čú — hrýzť medzi zu- 
bami, žvakať, prežúvať. 

Chic — čik — ľahkomyseľná 
elegancia, istá nadutá pýcha. 

Chick — čik — maličké kuria- 
tko. 

Chicken — čikn — kura, sliepka. 

Chicken feed — čikn fid — po- 
krm pre kury. 

Chicken hearted — čiken har- 
ted — tak sa prezýva bojaz- 
livý a zbabelý človek, tiež člo- 
vek mäkkého citu, mäkkého 
srdca. 

Chicken pox — čikn páks — 
istý druh chytľavých osípok u 
detí. 

Chicory — čikori — istý druh 
rastliny koreň ktorej sa často 
upotrebúva v káve. cigória. 

Chide — čájd — nadávať, hu- 
bovať. 

Chief — číf — hlavný, predný, 
vodca, náčelník, šéf. 

Chiefdom — čífdóm — hlavné 
úradníctvo. Chieftain — číftejn — hlavný 
náčelník, hlavný vodca. 

Chiffonier — šifonír — kastňa 
so šufľatkami. 

Chignon — ši n j on — kotúč vla- 
sov keď si žena vrkoč skrúti 
na hlave, (kotulec). 

Chilblain — čilblejn — naobc- 
ranina. 

Child — čájld — decko, dieťa. 

Children — čildren — deti. 

Childbed — čájldbed — pôrod. 

Childbearing — čájldbering — 
plodivá, zľahnúť, zľahnutie. 

Childhood — čájldhud — detský 
stav, detstvo, detinské dni. 

Childish — čájldiš — detský, 
jednať jako dieťa, sprostý, 
sprostá. 

Childless — čájldles — bezdet- 
ný, bezdetná, bezdetnosť. 

Chiliad — kiliäd — číslo "1000", 
doba tisíc rokov. 

Chill — čil — triasť sa násled- 
kom zimy, mráz, keď preletí 
človekom istý pocit, ktorý me- 
nujeme mráz. (Prešiel mňa 
mráz). A chill ran through me 
— é čil rän thru mi. 

Chilled — čild — prestydnutý, 
prestydnutá, ochladené, pre- 
chladnutie. 

Chilliness — čilines — chlad- 
nosť. 

Chilly — čili — mrazivo. 

Chilvary — šilveri — rytierstvo. 

Chilvaric — šilverik — rytier- 
sky. 

Chime — čajm — niekoľko zvo- 
nov so súzvučnými zvukami, Chim — 92 — Choose zvonenie na zvonov kostol- 
ných.. 

Chimney — čimní — komín. 

Chimpanzee, chimpansee — čím- 
pänzí — veľká opica pochodia- 
ca zo Západnej Afriky a pri- 
slúchújúca ku kmeňu anthro- 
poid, alebo človeku podobné- 
mu, tieto opice sa dajú dosť 
ľahko k všeličomu vycvičiť. 

Chin — čin — brada. 

China, chinaware, — čaj ne, čaj- 
newér — porcelán, porceláno- 
vé náradie. 

China shoo — čaj ne šáp — ob- 
chod, v ktorom sa predáva por- 
celánové náradie. 

Chinchilla — činčila — isté zvie- 
ratko v Južnej Amerike, z ko- 
že zvieratá robia sa výborné 
kožušiny. 

Chincough — činkáf — somár- 
sky, divý kašeľ. Whooping 
couhg — húping káf. 

Chine — čajn — chrbát — ale- 
bo chrbetná kosť zvieratá, kus 
mäsa z chrbta svini. 

Chink — cink — štrngáť s pe- 
niazmi, štrngot, štrbina, vyštr- 
biť. 

Chip — čip — maličký kúsok 
dreva alebo niečoho iného čo 
sa odštrbi následkom úderu, 
strúhať drevo na drobné štie- 
počky, odrobek. 

Chipping — čiping — trieska. 

Chipmunk — čipmank — ame- 
rický druh veveríc, ktoré si ro- 
bia hniezdo v zemi. 

Chirognomy — kirognomi — 
vraženie, vraziť. Chirographer — kirogräfr — 
vražec, hadáč. 

Chiromancy — kajromänsi — 
predpovedanie čítaním z dla- 
ní. 

Chiropodist — kajropodist — 
ten čo lieči nemoce rúk a nôh. 

Chirp — čirp — čvrkať jako 
nejaký vtáčik. 

Chirurgie — kajrôrdžik — ra- 
nyhojičstvo. ranyhojičský. 

Chisel — čisl — dláto, dlátom 
vyrezávať. 

Chit — čit — maličký výhonok, 
prútik, maličké decko. 

Chive — čájv — istý druh ma- 
lej, drobnej cibule. 

Chloroform — klóroform — 
chloroform, chloroformovať. 

Chock — čók — pristaviť alebo 
pripevniť, nacpať, naplniť. 

Chocolate — čákolet — . čuko- 
láda, čukoládové, čukoládový, 
čukoládová. 

Choice — čojs — výber, vybra- 
ný, vybraná, to najlepšie. 

Choir — kwajr — chór, sbor 
spevákov. 

Choke — čóuk — dusiť, škrtiť 
zadusiť, zaškrtiť. 

Choker — čóukr — ten čo dusí, 
škrtí. 

Choky — čóuki — dusivý, dusi- 
vá, dusivé, škrtiace. 

Cholera — kolera — cholera, 
kolera. 

Cholera morrbus — kolera mor- 
bus — ľahký druh kolery. 

Choose — čjúz — vybrať, vy- 
berať d ľa svojej vôle. Coos 93 — Chuffy Coosing — čjúzing — voliť, 
voľba. 

Chop — čáp — rúbať, sekať, po- 
rábať posekať, odseknúť, od- 
ťať. 

Choped — čápd — posekaný, 
porúbaný, porúbané. 

Chopping block — čáping blok 

— klát na ktorom sa seká, 
rúbe. 

Choral — kóurel — koral, cho- 
rál, chorálny. 

Chord — kóurd — súzvučné slú- 
čenie viacerých zvukov, stru- 
na, silná šnôra. 

Chore — kóur — menšia domá- 
ca práca. 

Chorister — kóristr — spevák, 
ktorý speva v chóre, koncer- 
tový spevák. 

Chorus — kóuras — spoločnosť 
alebo sbor spevákov a taneční- 
kov, speváček a tanečníc. 

Chow-Chow — čau-čau — čín- 
ske meno pre rôznu smiešani- 
nu pokrmov. 

Chawder — čaudr — jedlo po- 
zostávajúce z varených rýb a 
zelenín. 

Chrism — krizm — posvätný 
olejčok alebo masť, upotrebe- 
né pri krste. 

Christ — ■ krajst — Kristus. 
Jesus Christ — džizes krajst 

— Ježiš Kristus. 

Christen — krisn — krstiť, dať 

meno. 
Christendom — krisndom — 

kresťanstvo. 
Christening — krisning — krstí, 

krstiny. Christian — krisčien — kre- 
sťan, kresťanská, kresťanské, 
kresťanský. 

Christianity — krisčieniti — 

— kresťanstvo. 
Christianize — krisčienajz — 

pokrestančiť. 
Christmas — krismes — vianoce. 
Christmas gift — krismes gift — 

— vianočný darček. 
Christmas tree — krismes tri 

— vianočný stromček. 
Chromatic — kromätik — tý- 
kajúce sa barvy, v hudbe rád 
trinástich polohlások. 

Chronic — kránik — trvajúc 
dlhší čas, stály, chronický. 

Chronicle — kránikl — zapiso- 
vať svetské udalosti random dľa 
času, kronika. 

Chronology — kronálodži — ča- 
soznalstvo. 

Chronometer — kronámetr — 
časomer. 

Chrysanthemum — krisäntimum 
veľký žltý kvet, ináč aj zlatým 
kvetom nazvaný. 

Chub — čab — maličká riečka, 
tiež aj istý druh rýb nachádza- 
júci sa v riekach. 

Chubby — čaby — okrúhlolíci, 
plnej tvary. 

Chuck — čak — kvákanie kúr, 
kvočka. 

Chuckle — čakl — udusený 
smiech, ticho sa smiať. 

Chuckling — čakling — chicho- 
tavý, chichotavá. 

Chuff — čaf — tupý a v istom 
stupni surový človek. 

Chuffy — čafi — zadudraný, za- ~ Ghum — 94 Circ dudraná, mrzutý, mrzutá, mr- 
zutý človek. 

Chum — cam — blízky priateľ, 
priateľka, kamarát, kamarátka. 

Chiink — čank — krátky a hru- 
bý kus hocičoho. 

Church — čôrč — kostol, cirkev. 

Churchman — čôrčmän — du- 
chovný, člen cirkve. 

Churl — čorl — surový, nemo- 
resný človek, skupáň. 

Churn — čom — nádoba, v kto- 
rej sa múti mlieko na maslo, 
mútiť mlieko. 

Chute — šjút — rýňa z dosák 
zbitá alebo z iného materiálu 
hotovená, ktorou sa niečo spú- 
šťa dolu, spád alebo svoz. 

Cider — sájdr — jablčná šťava. 

Cigar — sigár — cigara. 

Cilicious — silišes — z vlasov 
alebo zo srsti spravený, chlpa- 
tý. 

Cinematograph — sinemätograf 
— fotograf, aparát ktorým sa 
dajú fotografovať pohyblivé 
predmety. 

Cinder — sindr — hrubý popol. 

Cinerary — sinireri — popoľový. 

Cineration — sinerejšn — spále- 
nie na popol, spáliť na popol. 

Cinnamon — sinemon — vnú- 
torná kôra istého stromu, kto- 
rý rastie v Ceylonu, z kôry tej- 
to robená je škorica. 

Cipher — sajfr — nulla, zero, 
nápis alebo monogram prvých 
dvoch litier mena, písanie v 
tajných písmenách. 

Circle — sôrkl — kruh, krúžok, 
dať do kruhu, obtočiť kru- hom, obkolesiť, kolovať do 
kola. 

Circlet — sôrklet — maličký o- 
krúhly predmet, prsteň. 

Circled — sôrkled — okrúhly, 
okrúhla, okrúhle, obkľúčený, 
obkľúčenie. 

Circuit — sôrkit — pohybujúci 
sa alebo točiaci sa dookola, 
obeh, usporiadaný prístroj, po- 
mocou ktorého elektrina je do- 
dávaná. 

Circular — sirkjúlr — okrúhle, 
okrúhly, obežník, leták, cirku- 
lár. 

Circulate — sirkjúlejt — behať 
do kola, obehovať, kolovať, 
rozšíriť, roznášať. 

Circulating — sirkjúlejting — 
krúžiaci, obehajúci, rozširova- 
nie. 

Circulation — sirkjúlejšn — o- 
beh, rozšírenosť. 

Circumsize — sôrkumsajz — ob- 
rezať (jako to nakladá židov- 
stvo). 

Circumcision — sôrkumsižn — 
obrezka, obrezávanie. 

Circumference — sôrkumferens 

— Oibvod, miera okolo niečoho 
okrúhleho. 

Circumflect — sôrkumflekt — 
ohnúť. 
Circumfluent — sôrkumfluent 

— tečúc dokola, tečúc okolo. 
Circumnavigation — sôrkumnä- 

vigejšn — plávit sa dookola. 
Circumnavigator — sôrkumnä- 
vigejtor — ten čo na lodi pla- 
vil okolo sveta. Cir 95 — Clasp Circumscribe — sô'rkumskrájb 
— opísať, obmedziť. 

Circumstance — sôrkumstäns — 
okolnosť, okolky. 

Circus — sôrkas — cirkus. 

Cistern — sistrn — vodová ná- 
držka v zeme, do ktorej sa chy- 
tá dažďová voda. 

Citadel — sitadl — pevnosť v 
meste alebo blízo mesta, zá- 
mok. 

Citation — sitejšn — citovanie, 
pozvanie. 

Citatory — sitetori — ten čo má 
právo citovať. 

Cithern — sithrn — citara, hu- 
dobný nástroj o strunách. 

Citizen — sitizn — občan, me- 
šťan. 

Citizenship — sitiznšip — ob- 
čianstvo, občianske. 

Citron — sitron — citron. 

City — sity — inkorporované 
mesto, mestický, mestické, me- 
stická. 

Civil — siví — štátny, štátna, 
štátne, civilné. 

Civilian — sivilien — ten čo je 
zamestnaný v povolaní nevo- 
jenskom ani štátnom, civil. 

Civility — siviliti — vzdelanosť, 
zdvorilosť. 

Civilization — sivilizejšn — 
vzdelanosť, civilizácia. 

Civilize — sivilájz — vzdelať. 

Civilized — sivilájzd — vzdela- 
ný, vzdelaná, civilisovaný, ci- 
vilisovaná, civilisované. 

Clabber — kläbr — keď sa 
sladké mlieko sekne, skysli. Clack — kläk — ostrý zvonivý 
buchot, silno zaklopať. 

Claim — klejm — robiť si ná- 
roky ,k niečomu, uchádzať sa, 
požadovať, právo, požiadavok. 

Claimable — klejmebl — to, čo 
sa dá a môže požadovať. 

Claimant — klejment — ten čo 
požaduje, čo podal žiadosť. 

Clam — klam — istý druh mu- 
šlí, ustríc. 

Claminess — klämines — lep- 
kavosť. 

Clamor — klämr — trvajúci 
krik, hluk, kričať, nahlas volať. 

Clamorous — klämores — hulá- 
kajúci, krikľavý, krikľavosť. 

Clamp — klämp — kus železa 
alebo dreva upotrebený tak, 
aby niečo dohromady, spolu 
držal, spojka. 

Clams — klämz — veľké a silné 
kliešte. 

Clan — klan — rod alebo kmeň. 

Clang — kläng — zvonivý zvuk, 
brinkot, brinčanie. 

Clap — klap — tlieskať, sraziť 
spolu s buchotom. 

Clapper — kläper — ten čo tlie- 
ska, zvonové srdce, bucháč. 

Clap doctor — klap doktr — 

' doktor mastičkár. 

Claret — kläret — istý druh 
ľahkého vína, hocičo čo má 
barvu claret vína. 

Clash — kläš — spôsobiť bu- 
chot srazením sa dohromady, 
potýk s protivníkom, odporo- 
vať. 

Clashing — kläšing — odporný. 

Clasp — kläsp — silné objatie, Class -96- Climer chytenie, chytiť a silno držať, 
pochytiť, kus železa ktoré slú- 
ži čo spojitko, spojka. 

Class — klas — trieda, triediť. 

Classmate — kläsmejt — člen 
tej samej triedy, spolužiak. 

Clasic — klasik — klasik, klasi- 
cký, klasická. 

Classify — kläsifaj — triediť 
na triedy. 

Classification — kläsifikejšn — 
roztriedenie. 

Classifier — kläsifaj r — ten čo 
triedi. 

Clatter — klätr — zapríčiňovať 
ostrý buchot, rýchlo hovoriť, 
brinkot. 

Clause — kláz — klausula, pod- 
mienka, odstavec. 

Claw — klá — zverský ostrý 
pazúr, poškriabať, škrabať, 
trhať. 

Clay — klej — hlina. Clayey 
— kleji — hlinisté, hlinistá. 

Clean — klin — čistý, čistá, či- 
sté, bez škvrny, hladký, čistiť, 
očistiť. 

Cleanliness — klínlines — čisto- 
ta. 

Cleanse — klenz — urobiť či- 
stým, očistiť. 

Cleanser — klenzr — čistič, to 
čo čistí. 

Cleaning — klíning — čistí, či- 
stiaci. 

Clear — klír — jasný, čistý, 
zretedlný, zretedlne, očistiť, 
vyčistiť, vyjasniť, objasniť. 

Cleave — klív — rozštiepiť, 
štiepať, pridržiavať sa niečeho. Cleaver — klívr — mäsiarsky 
sekáč. 

Clef — kief — hudebný kľúč. 

Cleft — kleft — roztrhlina, ro- 
puklina. 

Clemency - — klemensi — dobro- 
tivosť, milosť, miernosť. 

Clench — klenč — pribiť klin- 
com, pripevniť. 

Clergy — klerdži — duchoven- 
stvo, kňažstvo, kazateľstvo. 

Clergical — klerdžikl — kleri- 
kálny, duchovný. 

Clergiman — klerdžimän — 
kňaz, kazateľ, duchovný. 

Clerk — klerk — pisár, preda- 
vač. 

Clever — klevr — • šikovný, ši- 
kovná, obratný, obratná. 

Cleverness — šikovnosť, obrat- 
nosť. 

Clew — klú — v lobdu skrútená 
cverná, cverná lodba. 

Client — klájent — osoba na- 
chádzajúca sa pod ochranou 
inej osoby, osoba žiadajúca od 
advokáta poradu, osoba, ktorú 
advokát v súdnej alebo inej zá- 
ležitosti zastáva. 

Cliff — klif — vysoký skalnatý 
kopec, úskalie. 

Climate — klajmet — podnebie. 

Climax — klajmäks — vrchol, 
ten najvyšší stupeň, bod. 

Climb — klajm — liezť hore, 

. skriabať sa do výšky, zliecť. 

Climable — klajmebl — to hore 
alebo dolu čím dá sa zliecť ale- 
bo vylieť. 

Climer — klajmer — ten čo sa Cling — 97 Clout driape do výšky, kto lezie, la- 
zič. 

Cling — kling — túli ť sa k nie- 
čomu, držať sa niečoho, prile- 
piť. 

Clinker — klinker — na tvrdo 
upálená tehla. 

Clip — klip — odstrihnúť, ostri- 
hať, podstrihnúť. 

Clipper — klipr — ten čo stri- 
há. 

Clippers — klipers — ručný 
stroj na strihanie, veľké nožni- 
ce k obstrihovaniu konárikov. 

Clique — klik — klika. 

Cloak — klóuk — voľne prilie- 
hajúci oblek, mantel, plášť. 

Cloak maker — klóuk mejkr — 
vyrábateľ plášťov. 

Cloak room — klóuk rúm — 
šatňa, do ktorej sa počas zá- 
bavy odkladajú háby hosťov. 

Clock — klák — hodiny stojace 
a či stenné. 

Clock dial — klák dajl — hodin- 
nový ciferník. 

Clock hand — klák händ — ho- 
dinová rúčka. 

Clod — klád — hruda zeme, tu- 
pý a hlúpy človek, sprosták. 

Clog dance — klág dänc — tanec 
pri ktorom sa upotrebujú to- 
pánky s drevenými podešvami. 

Clog — klág — zacpať, prekáž- 
ka, topánky s drevenou pode- 
švou. 

Cloister — klojstr — kláštor. 
Clonic — klánik — kŕčovitý ale- 
bo trhavý pohyb žíl. 
Close — klóus — priblížiť dve 
veci spolu, blízko, zavreť, sti- snúť spolu, dokončiť, blízky, 

blízka, neďaleko. 
Closely — klóusli — blízko, te- 

sno, husto, sparno, neďaleko, 

na blízku. 
Closeness — blízkosť, tesnosť, 

skúpnosť. 
Closet — klázet — shránok v 

stene vmúrovaný, komôrka. 
Close tongued — klóusd tangd 

— malomluvný, mlčanlivý, ma- 
lomluvná, mlčanlivá. 

Closing — klóusing — zatvára, 
zaviera, zavretie, konečný. 

Closure — klóužr — uzavrenie. 

Cloth — kloth — plátno, súken- 
ná látka. 

Clothe — klóuth — obliecť sa, 
obliekol, obliecť na sebe háby, 
šaty, zašatiť. 

Clothes — klóuths — oblek, há- 
by, šaty, prádlo. 

Clothes brush — klóuthz braš 

— kefa na šaty. 

Clothes line — klóuths lájn — 

— povraz na ktorý sa vešajú 
háby pri praní. 

Clothier — klóuthjer — súken- 
ník, predavač súkna. 

Cloud — klaud — chmára, ob- 
lak, mraka. 

Clouded — klauded — zachmú- 
reno, keď je nebeská obloha 
pokrytá oblakmi, zamračene 

Cloudburst — klaudbórst — 
roztrhnutie sa mračien, veľký 
lejak. 

Clout — klaut — kus handry, 
záplata, znak nachodiaci sa sa- Clove — 98- Coarse mom prostriedku terča, do kto- 
rého sa strieľa. 

Clove — klóuv — hrebíčok. 

Cloven — klóuvn — rozštiepe- 
né, rozštiepená. 

Cloven-footed — klóuvn futed 
— majúc nohu alebo pazneti 
rozštiepené (j ako napríklad 
krava, ťava atď.) 

Clover — klóuvr — ďatelina. 

Clovered — klóuvered — pokry- 
tý, pokrytá ďatelinou, ďateli- 
nou zarostená zem. 

Clown — klaun — pajac v cir- 
kuse, grobian, bez moresný 
mužský. 

Club — klab — palica, kyj, kla- 
cok, karta žaľuď, spolok, sdru- 
ženie, spojenie. 

Club house — klab haus — 
miestnosť na schádzanie sa. 

Cluck — klak — kvákať, kvoka- 
nie. 

Clue — klu — návod, kľúč, keď 
polícia nájde stopu po zlosi- 
novi. 

Clump — klamp — veľká hrča, 

guľa bezforemnej hmoty. 

Clumpy — klampi — hrčovité, 

bezforemné, bezforemný, bezfo- 
remná. 

Clumsy — klamzy — nemotor- 
ná, nemotorné. 

Clumsiness — klamzy nes — ne- 
motornosť, nešikovnosť, ťar- 
bavosť. 

Cluster — klastr — hromada* 
keď niekedy pohromade niečo 
spolu rastie, keď sa viacerí 
jednotlivci sídu pospolu. 

Clutch — klač — chytiť alebo chmatnúť sa niečoho, silno sti- 
snúť a držať. 

Clutter — klatr — krik, zmätok, 
hrnúť sa v neporiadku. 

Clyster — klistír — klystier. 

Coach — kóuč — veľký koč o 
štyroch koloch; tutor alebo sú- 
kromný učiteľ, ktorý pripravu- 
je študentov k zkúškam, cvi- 
čiteľ telocviku. 

Coachman — kóučmän — kočiš, 
vozka. 

Coact — kóuäkt — jednať spo- 
ločne. 

Coaction — kóuäkšn — násilne, 
násilenstvo, prinútenie, prinú- 
tenosť. 

Coactive — kóuäktiv — jednať 
súhlasne, spolupôsobenie. 

Coagent — kóuejdžent — spo- 
lupôsobiaci, spolučinný. 

Coagulate — kóuägjúlejt — zrne 
niť tekutinu na hustú alebo 
tvrdú hmotu. 

Coal — kól — uhoľ, uhlie. 

Coalfield — kól fíld — uheľné 
pole, uheľné ložisko. 

Coal digger — kól digr — ko- 
páč uhlia. 

Coal gas — kól gas — plyn 
uhľový. 

Coal oil — kól ojl — uhľový 
olej. 

Coal pit — kól pit — uheľňa. 

Coalesce — kóules — slúčiť, 
spojiť sa. 

Coalition — kóulišn — spolče- 
nie sa, spolok, koalícia. 

Coarse — kóurs — drsný, drs- 
ná, drsné. 

Coarse grained — kóursgréjnd Coast — 99 — Coffer — hrubozrný, hrubozrná, hru- 
bozrné. 

Coast — kóust — breh pri mo- 
ri, plaviť k brehu, viezť sa 
dolu vrchom na sánkach. 

Coaster — kóustr — loď, kto- 
rá obchoduje z prístavu do 
prístavu v jednej a tej samej 
krajiny. 

Coast guard — kóust gárd — 
pobrežná stráž. 

Coat — kóut — kabát, koža na 
zvieratu, kôra. 

Coatee — kóutí — krátky, te- 
sno priliehajúci kabátik. 

Coating — kóuting — natreť 
niečim, pokryť. 

Coax — kóuks — lichotiť, na- 
hovárať. 

Coaxer — kóuksr — ten čo li- 
chotí a nahovára. 

Cob — káb — kukuričná šťut- 
ka, palica, hlaváč, okrúhly ka- 
meň, istý druh krátkonohých 
koni, známych pre svoju silu. 

Cobble — kábl — dávať na o- 
buv príštipok, podešvy, okrúhla 
skala, ktorá sa nachádza oby- 
čajne vo vode. 

Cobbler — káblr — prištipkár. 

Cobweb — kábweb — pavuči- 
na. 

Cock — kák — kohút, samec 
iných vtákoch, kohútik na re- 
volveri alebo pušky, klásť se- 
no do stohu. 

Cockeyed — kákájd — škuľa- 
vý, škuFavá, prižmúreným o- 
kom. 

Cockfight — kákfajt — bitka 
kohútov, zápas kohútov, pri ktorom sa mužovia stavia o 
peniaze. 

Cocktail — káktejl — viac lie- 
hových nápojov smiešaných v 
jeden nápoj. 

Cocoanut — kóukonat — kóku- 
sový orech. 

Cockroach — kákróuč — šváb. 

Cod — kád — istý druh rýb* 
ktorý sa menujú lusk. 

Codliver oil — kádlivr ojl — ru- 
biaci olej vyrábaný z pečienok 
rýb. 

Code — kóud — sbierka istých 
zákonov, istý spôsob signálo- 
vania, ktorému len ten rozu- 
mie, kto je zasvätený v kóde. 

Codger — kádžr — starý muž- 
ský s podivnými spôsobamí, 
skupáň. 

Coemption — kóempšn — sku- 
povanie vo veľkom množstve 
jakéhokoľvek zbožia, tovaru. 

Coffee — káfí — káva. 

Coffee berry — káfí beri — ká- 
vové zrnko. 

Coffee bug — káfí bag — istý 
hmyz, ktorý sa živí na rastliny 
kávovej a ktorý často narobí 
na kávovom krí mnoho škody. 
(Tak posmešne nazývajú člo- 
veka, ktorý veľmi rád pije sil- 
nú kávu.) 

Coffee house — káfí hauz — 
kaviareň. 

Coffee Mill — káfí mil — malý 
ručný mlýnčok, v ktorom sa 
melie káva. 

Coffer — káfr — väčšia silná 
bedna, truhla. Coffin — ioo — Colle Coffin — káfin — umrlčia tru- 
hla, rakev. 

Cog — kág — zubovité kolo v 
stroji, zub prislúchajúci k zu- 
ibovitému kolu. 

Cogent — kádžent — človek 
ktorý vie presvedčiť iného. 

Cogitate — kodžitejt — rozmý- 
šľať, premýšľať. 

Cognac — koniäk — koňak. 

Cohabit — kohäbit — bývať 
spolu, manželské obcovania. 

Cohabitation — kohäbitejšn — 
spolubývanie, spoluobcovanie. 

Coheir — kóhér — spoludedič. 

Coheiress — kóéres — spolude- 
dička. 

Cohere — kohír — viseť spolu, 
súviseť. 

Coherence — kohírens — súvi- 
slosť. 

Cohesion — kohížn — prívi- 
slosť spojenie. 

Cohort — kóuhort — tlupa voj- 
ska. 

Coil — kojí — skrútiť, svinúť, 
hocičo, čo je s vinuté do klbka. 

Coin — kojn — peňaz, raziť 
peniaze, vymysleť. 

Coinage — kojnidž — razenie, 
razené peniaze. 

Coiner — kojnr — ten čo v min- 
covni razí peniaze. 

Coincide — kóuinsajd — privo- 
liť k niečomu, súhlasiť. 

Coition — koišn — pohlavné 
sblíženie, pohlavné spojenie. 

Coke — kóuk — spálené uhlie 
— "koks". 

Colander — koländr — nádoba upotrebená v kuchyni k ocede- 
niu niečoho, cedidlo. 

Colchicum — kálčikam — rast- 
lina, ktorej kvet menuje sa ša- 
fran. 

Cold — kóuld — studený, stu- 
dená, zimný, zimná, zima, 
chladno, chladný, chladná, pre- 
stydnutie, prechladnutie. 

Cold blooded — kóuld bladed 
— ichladnokrevné, chladnokrev- 
ný, chlaďnokrevná. 

Cole — kóul ■ — istý druh kapu- 
stnej zeleniny, kel. 

Coleslaw — kóulslá — z kapu- 
sty zhotovený šalát. 

Colic — kálik — kŕče v črevách, 
v žalúdku. 

Collapse — kolaps — srútiť sa, 
spadnúť, neočakávaný úplný 
nezdar. 

Colar — kálr — golier, limec, 
koňský chomút. 

Collate — kálejt — položiť jed- 
no k druhému cieľom porov- 
naniu. 

Colleague — kolíg — spoločník, 
kamarát, kollega. 

Collect — kolekt — sbierať, so- 
sbierať. 

Collected — kolekted — sosbie- 
rané, sosbieraný, sosbieral, so- 
sbierala, sosbierali. 

Collection — kolekšn — sbier- 
ka. 

Collective — kolektív — úhrn- 
né, v celku. 

Collector — kolektr — sbiera- 
teľ. 

College — káledž — seminári- Colle 101 Comf um, škola vyšieho učenia, kol- 
legium. 

Collegian — káledžien — člen 
kollegia. 

Collet — kálet — golierik, tá 
časť prsteňa, v ktorej je vsa- 
dený kameň. 

Collide — kolájd — sraziť sa. 

Collier — kálijr — baník, loď 
ktorá prenáša uhlie. 

Colliery — kálijri — uhľový 
dol. 

Colligate — koligejt — s viazať 
spolu. 

Collision — koližn — srážka. 

Collude — kolúd — tajne plá- 
novať, robiť si tajné plány. 

Collusion — kolúšn — podvod- 
ná dohora, smluva. 

Collon — kóulon — dvojbod (:) 
hrubé črevo. 

Colonel — kôrnel — plukovník. 

(Toto je jedno z mnohých slov, 
ktoré sa číta celkom ináč než 
je ono napísané, lebo trebárs 
v ňom neni žiadnej písmeny 

"r", tá písmena pri výslovnosti 
tohoto slova sa užíva.) 

Colony — kolóny — osada. 

Colonial — koloniel — osadná, 
osadné, týkajúc sa osady. 

Colonist — kolonist — osadník. 

Colonize — kolonájz — osadzo- 
vať. 

Color — kalr — barva, ktorá sa 
líši od bielej, hocijaká barva, 
náter, pleť, barviť. 

Colorable — kalreble — miene- 
né ku oklamaniu, zavedeniu. 

Colorblind — kalrblajnd — bar- 
voslepý, barvoslepá. Colored — kalrd — zabarvený, 
zabarvená, zabarvené, zabarve- 
nie, barevný, barevné, barevná. 

Colosal — kolásl — obrovský, 
obrovská, ozrutný, ozrutná, o- 
hromné veľké. 

Colt — kóult — mladý kôň, 
žrebe, "hačurik". 

Coma — kóume — hlboký spá- 
nok, neciteľnosť. 

Comate — kóumejt — niečo vla- 
sitého a strapatého. 

Comb — kóum — hrebeň, če- 
sať, hrebeň na halve kohúta a- 
lebo kury. 

Combat — kámbät — zápas, bit- 
ka, bojovať. 

Combatant — kámbätent — ten 
čo berie podiel v boji, v zápase, 
bojovník. 

Combine — kámbajn — spojiť, 
slúčiť. 

Combination — kámbinejšti — 
spojenie, slúčenie. 

Combustion — kámbaščn — o- 
heň, plameň. 

Come — kam — príď, prídi, 
prísť, prichodiť, prichádzať, 
pochádzať, príde, prídu, dôjde, 
dôjdu. 

Comedy — kámedy — komédia, 
veselohra. 

Comedian — kámedien — ko- 
mediant, herec komických hier. 

Comer — kámr — príchodzí. 

Comet — kámet — kométa, vla- 
satica, nebeská metla. 

Comfort — kámfort — potešiť, 
útecha, pohodlie, pohodlnosť. 

Comfortable — kámfortebl — 
pohodlne, pohodlná, pohodlný, Comf — 102 — Comm Comforter — kámfortr — teši- 
teľ, potešovateľ. 

Comic — kámik — komický, ko- 
mická. 

Corning — káming — ide, idú, 
prichádzajúci, budúci. 

Comity — kámiti — zdvorilosť, 
spôsob. 

Coma — kárna — v písme čiar- 
ka " , ". 

Command — komänd — poru- 
čiť, nariadiť, veliť, kázať, roz- 
kazovať, rozkaz, príkaz. 

Commandant — komändent — 
veliteľ, komandant. 

Commandment — komändment 

— rozkaz, nariadenie. 
Commemorate — komemorejt 

— oslavovať pamiatku niečoho, 
niekoho. 

Commemoration — komemo- 
rejšn — oslávenie pamiatky. 

Commence — komens — počať, 
začiať, dať sa do toho. 
Commencement — komensment 

— počiatok, začiatok. 
Commend — komend . — odpo- 
rúčať, chváliť, pochváliť. 

Commendatory — komendetori 

— pochvalne, pochvalný, po- 
chvalná. 

Comment — koment — pozna- 
menať, urobiť poznámku, kri- 
t is ovanie. 

Commerce — kániers — zname- 
ná zbožia, obchod. 

Commercial — kámeršl — ob- 
chodná, obchodný. 

Commination — káminejšn — 
hrozba, vyhrážka, obviňovanie. 

Commiserate — komizrejt — cí- tiť žiaľ, boľasť, za iného, mať 
útrpnosť, súcitiť. 
Commiserative — komizréjtiv 

— súcitný, súcitná. 
Commissary — kámiseri — ten 

čo zásobuje, zásobujúca budo- 
va, komisár, majúci na starosti 
dodávanie pokrmu a iných po- 
trebností pri vojsku. 

Commission — komišn — povin- 
nosť, právomoc, oprávnenosť, 
keď je niekomu niečo sverené 
k prevedeniu, k vyplneniu. 

Commit — komit — dopustiť sa 
niečoho, spáchať niečo, do vä- 
zenia dať. 

Committee — komity — výbor. 
Commode — komóud — malý 

podstavec s fiočkami, nočný hr- 

nec. 

Commodious — komóudies — 
príhodný, pohodlný, pohodlné. 

Commodity — komádity — hoci 
čo, čo je ľudstvu potrebné, jako 
zbožie, oblek atd\, hocijaká ob- 
chodná potrebnosť. 

Commodore — kámodóur — dô- 
stojník, ktorý velí skupine lodí. 

Common — kámon — jednodu- 
chý, jednoduchá, jednoduché, 
všeobecné,, obyčajný, obyčaj- 
ná, obyčajné. 

Common law — kámon lá — 
všeobecné, obecné právo. 

Common sense — kámon sens 

— zdravý rozum, zdravým ro- 
zumom. 

Commonwealth — kámonwelth 

— obec, mesto, krajina, vše- 
obecné dobro. Comm — 103 Comp Commotion — komóušn — roz- 

čuleno, rozčúlenie, vzrušenie. 

Commune — komjún — vyja- 
drenie spoločnej mysle, obco- 
vať spoločne, radiť sa, vyjed- 
návať. 

Communicate — komjúnikejt — 
byť v spojení, sdeliť, odhaliť, 
dopisovať. 

Communication — komjúni- 
kejšn — zpráva, sdelenie. 

Communion — komjúníon — pri- 
jímať, prijať večeru Pánu. 

Communism — komjúnizm — 
náuka o všeobecnom vlast- 
níctve, to jest aby majetok ne- 
prináležal jednotlivcom, ale aby 
patril ľudu jako celku, ko- 
munism. 

Communist — komjúnist — ten, 
kto sa pridržuje, alebo hlasá 

náuku komunjsmu. 
náuku komunismy. 

Community — komjúniti — spo- 
lok verejnosti, obec, okolie, ob- 
čianstvo. 

Commute — komjút — vyme- 
niť, vymieňať, zamieňať. 

Commutable — komjútebl — vy- 
meniteľné, vymeniteľný, to čo 
sa dá zameniť. 

Compact — Jkámpäkt — blízke 
a silné spojenie, stisnúť silno 
spolu, sdrúžiť sa, spojiť, smlu- 
vä, dohoda. 

Companion — kompäňjon — 
kamarát, spoločník, priateľ. 

Companionship — kompäňjon- 
šip — kamarátstvo, spoloční- 
ctvo. Company — kampani — spoloč- 
nosť, stotina. 

Compare — kompér — porovať, 
jedno s druhým porovnať. 

Comparition — kompärišn — po- 
rovnanie, pomer. 

Comparable — kompärebl — po- 
rovnateľné, porovnateľný, po- 
rovnateľná. 

Compart — kompárt — oddeliť. 

Compartment — kompártment 

— oddelenie 

Compass — kampäs — kompas, 
kruh, diaľka medzi dvoma bo- 
dami. 

Compassion — kompäšn — s ľu- 
tovanie, súcit. 

Compassionate — kompäšnejt — 
ľútostivý, ľútostivá. 

Compel — kompeil — prinútiť, 
donútiť. 

Compedium — kompedium — 
krátky výťah. 

Compensate — kompensejt — 
dať náhradu, dať odškodné, vy- 
nahradiť. 

Compensation — kompensejšn 

— náhrada, odškodné. 
Compete — kompít — konkuro- 
val*, závodiť. 

Competition — kompetišn — zá- 
vodiť o poprednosť, konkuren- 
cia. 
Competent — kompetent — súci, 
súca, dostatočnosť, dostačiteľné. 

Compile — - kompail — sostaviť 
nejaké dielo tak, že sa sosbiera 
látka viacerých pôvodcov, so- 
sbierať z rôznych strán, medzí- 
tok, prameňov. Comp — 104 Comp Complain — komplejn — sťa- 
žovať sa, žalovať. 

Complainant — komplejnent — 
žalobník. 

Complaining — komplejning — 
keď sa niekto sťažuje, keď ža- 
luje. 

Complaint — komplejnt — sťaž- 
nosť, žaloba, nachodiť chybu, 
nemoc. 

Complaisance — kámplezäns — 
ochota. 

Complaisant — kámplezänt — 
zdvorilý, zdvorilá, ochotný, o- 
chotná. 

Complement — kámpliment — 
doplnok, to čo doplní, úplný 
počet. 

Complete — komplít — celý, ú- 
plný, dokončený, dohotovený, 
dohotoviť, dokončiť, skončiť. 

Completely — komplítly — ú- 
plné. 

Completeness — komplítnes — 
úplnosť, dokonalosť. 

Completion — komplíšn — do- 
hotovení e, dokončenie. 

Complex — kámpleks — splete- 
né spolu, složenie. 

Complextion — kámplekšn — 
barva kože, pelť. 

Compliance — komplajens — o- 
chota, povoľnosť, poslušnosť, 
podrobnosť. 

Comply — komplaj — pristať, 
podrobiť sa, svoliť, poslúch- 
nuť. 

Complicate — kámplikejt — po- 
skladať alebo zmotať, zamota- 
né. 

Complicated — kámplikejted — spletené, zmotané, niečo z čoho 
ťažko je výnsť, čomu ťažko 
rozumeť. 
Complicity — kámplísity — spo- 
ločinnosť, spoločník pri prie- 
stupku. 

Compliment — kámpliment — 
kompliment — pozdrav, poklo- 
na, pochvala, pochváliť, pozdra- 
viť. 

Complimentary — kámplimente- 
ry — komplementárny. 

Complot — kámplot — spiknu- 
tie. 

Component — kompóunent — 
súčiastka nejakej s miešaniny. 

Comport — kompóurt — usro- 
zumenie, hodiace sa, shodovať 
sa. 

Compose — kompóuz — skla- 
dať, složiť, utíšiť. 

Composed — kompóuzd — ti- 
chý, bez zlosti. 

Composer — kompóuzr — skla- 
dateľ hudby, sadzač v tlačiarni. 

Composing .stick — kompóuzing 
stik — sadzačský háček do kto- 
rého sa sádžu písmená. 

Composition — kompóuzišn — 
skladba, súvislosť, sadzba. 

Compound — kámpaund — smie- 
šanina, zmiiechaiť, vyrovnanie 
smluvou, nocičo, čo je utvorené 
z viacerých látok. 

Comprehend — kámprehend — 
mať pojem, pochopiť, porozu- 
meť 

Comprehensible — kámprehen- 
sibl — > pochopiteľné, to čo sa dá 
pochopiť. C o m p — 105 — Conc Comprehension — kámprehenšn 
— pochopenie. 
Comprehensive — kámprehensiv 

— to čo je obsažné, obšírne, 
chápavé. 

Compress — kompres — stis- 
núť alebo stlačiť spolu silou, 
vtisnúť do menšieho miesta, do 
menšej nádoby. 

Compressed — kompresd — stla- 
čiť na plochú plotňu, stlačené. 

Comprise — komprajz — obsa- 
hovať, zahrnúť. 

Compromise — kámpromájz — 
smluva na vyrovnanie sporu, 
vyrovnanie, dohoda, docieliť 
dohodu. 

Compulsion — kompa ľšn — do- 
nútenie, byť donúteným. 

Compulsive — kompalsiv — nú- 
tivý, na silu nútiť. 

Compulsiveness — kompalsiv- 
nes — nátlak. 

Compunction — kompankšn — 
— ■ oľutovanie malého priestup- 
ku, keď človeka trápi, hryzie 
svedomie. 

Compunctious — kompankšies 
zronený, zronená. 

Compute — kompjút — rozhod- 
núť alebo vypočítať pomocou 
číslic. 

Concatenation — korikätinejšn 
veľmi úzke spojenie. 

Concave — kánkejv — prázdno- 
ta, dutina, 
zatajenie, skrytosť. 

Conceal — konsil — skryť, scho- 
vať, ukryť, zatajiť, zadržať sa 
od výpovedi. 

Concead — konsíd — priznať, povoliť, dovoliť, privoliť, uro- 
biť ústupok. 

Conceit — konsít — úmyseľ, 
myšlienka, mienka, domnienka, 
domýšFavosť. 

Conceited — konsíted — domý- 
šľavý, domýšľavá, namyslený 
človek. 

Conceive — konsív — pochopiť 
myšlienku, chytenie zárodku, 
vpadnúť do samodruhého sta- 
vu, predstaviť si. 

Conceivable — konsívebl — po- 
chopiteľné, pochopiteľný, po- 
chopiteľná, srozumiteľné. 

Concentrate — kánsentrejt — 

upútať myseľ na niečo, sústred- 
niť. 

Concept — kánsept — pojem, 
utvoriť si o niečom pojem, kon- 
cept. 

Conception — konsepšn — záro- 
dok (počiatok v materníku), 
nápad. 

Concern — konsern — podnik, 
závod, týkajúci si, týkať sa, zá- 
ležitosť. 

Concert — konsôrt — spoločné 
dorozumenie, plánovať, vyrov- 
nať, urovnať, hudobný pôžitok, 
koncert. 

Concertina — konsôrtine — har- 
monika ručná, opatrená kľúča- 

mi na oboch bokoch, na ktorej 
sa hrá tak, že sa nástroj roz- 
ťahuje a zase sťahuje. 

Concerto — konsôrto — hudob- 
ný kus napísaný pre niektorý 
nástroj pri čom hudobník je o- 
statnými hudobníkmi len zľah- 
ka sprevádzaný. Cone 1 06 Cond Concession — konsešn — ústu- 
pok, povolenie. 

Conciliate — konsiliejt — - smier- 
riť, dosiahnuť priateľstvo. 

Conciliation — konsiliejšn — 
smierenie. 

Conciliator — konsiliejtr — ten 
čo smieruje, ami er it e ľ. 

Conciliatory — konsiliejtori — 
smierilivý, priateľský. 

Concise — konsájz — povedať 
mnoho v málo slov. vysloviť sa 
na krátko. 

Conclave — kánklejv — privát- 
ny byt, privátna izba, izba do 
ktorej sú v Ríme kardináli zam- 
knutí cieľom voľby pápeža, pri- 
vátne zasedanie, tajná schôdza. 

Conclude — konklúd — súdiť, 
uzavierať, ukončiť, rozhodnúť 
a konečne ustáliť sa na niečom. 

Concluding — konklúding — ko- 
nečný výsledok, záverečné, zá- 
verečný. 

Conclusion — konklúžn — kone- 
čne rozhodnutie, ukončenie. 

Conclusive — konklúsiv — pre- 
svedčujúci, konečný, platný, 
platné. 

Concoct — konkákt — vymy- 
sleť, vyplánovať, ztráviť. 

Concord — konkord — spoloč- 
ný cit, spoločná mienka, svor- 
nosť, istý druh hrozna. 

Concordance — konkordens — 
súhlas. 

Concourse — konkóurs — po- 
hybujúci, tečúci alebo bežiaci 
razom, schôdza, mnoho ľudí po- 
spolu. 

Concrete — konkrít — spolu sliata hustá tekutina, ktorá 
ztvrdne, ciment. 

Concubine — konkjúbajn — žen- 
ská, ktorá má pohlavný styk s 
mužským, ktorý nie je jej man- 
želom, súložnica. 

Concubinage — konkjúbajnidž — 

cúložníctvQ* 
Concure — konkôr — sblížiť, 

spojiť, shodovať sa, schváliť. 
Concurrence — konkôrens — 

jednať súhlasne, shoda, sísť sa 

spolu. 

Concurrent — konkôrent — sú- 
hlasný, spolupôsobný, jednomy- 
seľne. 

Concussion — konkašn — silný 
otras spôsobený silou výbuchu. 
Concussion of the brain — kon- 
kašn ov the bréjn — otrasenie 
modzgu pádom alebo úderom. 

Condemn — kondemn — odsú- 
diť, zatratiť. 

Condemnable — kondemebl — 
odsúdenia hodný, odsúdenia ho- 
dná, odsúdenia hodné, trestu- 
hodná, trestuhodné. 

Condemnation — kondemtiejšu 
■ — odsúdenie, zatratenie. 

Condemned — kondemnd — od- 
súdený, odsúdená, odsúdenie. 

Condense — kondenz — stisnúť, 
zmenšiť, zkrátiť na niekoľko 
slov. 

Condescend — kándisend — u- 
ponížiť sa v svojom stave, byť 
láskavým voči podriadeným. 

Condign — kondajn — zaslúžilý, 
zaslúžilá. 

Condiment -— káridiment — o- Cond — 107 Conf strý, korenná alebo chrenová 
omáčka k mäsu. 
Condition — kondin — stav, po- 
loženie, postavenie, podmienka, 
okolnosť. 

Conditionally — kondišnely — 
podmienečné. 

Condole — kondóul — mať sú- 
strasť s niekým, vysloviť sú- 
strasť. 

Condolence — kondólens — ľú- 
tosť, sústrasť, súcit, vyslovenie 
sústrasti. 

Condone — kondóun — odpu- 
stiť. 

Conduce — kondjús — predčiť, 
prispievať. 

Conduct — kondak't — spravo- 
vať, liadiť, viesť, sebadržanie, 
riadiť hudbu. 

Conductor — kondaktr — ria- 
diteľ, konduktor. 

Conductress — kondaktres — 
riaditeľka, konduktorka. 

Conduit — kondit — rúra cez 
ktorú je dodávaná voda, alebo 
para k ohrievaniu, kanál, kto- 
rým odteká špina, priechod. 

Confab — konfäb — rozhovor, 
viesť spoločný rozhovor. 

Confect — konfekt — dať spolu, 
spolu smiešať, robiť z cukru. 

Confectionery — konfekšnen — 
obchod v ktorom sa predávajú 
cukrové výrobky. 

Confederate — konfederejt — 
spojenie v spolku, sblížiť smlu- 
vou, spolkový spojenec, užíva 
sa toho slova tiež k označeniu 
tých ľudí, ktorí počas civilnej války nadržali stranu konfede- 
rátnych (južných) štátov. 

Confederacy — konfederesy — 
spolok, Confederation — kon- 
federejšn. 

Confer — konfór — hovoriť, 
shovárať spolu, radiť sa, daro- 
vať, dať do daru, povoliť. 

Conferee — konferí — ten, ko- 
mu je niečo hovorené, darova- 
né, 
rada, shromaždenie kazateľov. 

Confess — konfes — spovedať, 
keď sa človek spovedá, vyznať, 
priznať. 

Conference — konferens — po- 

Confessed — konfesd — vyspo- 
vedal, vyspovedaný, vyspove- 
daná, priznal, priznala. 

Confession — konfešn — spo- 
veď, vyznanie, priznanie sa k 
niečomu. 

Confessional — konfešnel — 
spovedeľnica. 

Confessor — konfesr — ten čo 
sa spovedá, vyznavač, kňaz kto- 
rý vypočúva spovediacich sa. 

Confide — kotnfajd — s veriť, 
dôverovať, spoliehať sa, mať 
k niekomu dôveru. 

Confidant — konfident — ten 
čo má dôveru, čo skladá dôveru. 

Confidence — konfidens — dô- 
vernosť, tajnosť. 

Confidentially — konfidentli — 
dôverne. 

Configure — konfigjúr — for- 
movať, tvoriť, utvoriť do for- 
my. 

Configuration — konfigjúrejšn Conf 108 Cong — tvar, týkajúc sa polohy pla- 
nét. 

Confine — konfajn — hranica, 
hraničiaci, susedný, - uzavreť, 
dať do väzenia. 

Confined — konfajnd — zavretý, 
zavretá, byť zatvoreným, ob- 
medzeným, nemocný, nemocná, 
ženská po pôrode. 

Confineless — konfajnles '• — bez- 
hraničný. 

Confinement — konfajnment — 
obmedzenosť, zatvorenosť, žen- 
ská očakávajúca čas pôrodu. 

Confirm — konfôrm — potvrdiť, 
birmovať. 

Confirmation — konfrmejšn — 
potvrdenie, birmovka. 

Confirmative — konfrmejtiv — 
potvrdzujúce, potvrdzujúci. 

Confirmed — konfôrmd — po- 
tvrdený, potvrdená, potvrdil. 

Confiscate — ■ konfiskejt — zhá- 
bať, zmocniť sa niečoho dľa 
znenia zákona. 

Confiscation — konfiskejšn — 
— zhabanie, konfiškovanie. 

Conflagration — konflägrejšn — 
veľký požiar, oheň. 

Conflict — konflikt — bitka, zá- 
pas, spor. 

Conflicting — konf likting — pro- 
tiviace si, protivné, sporné. 

Conform — konform — ushod- 
núť sa, byť si podobný v cha- 
rakteru. 

Conformable — konformebl — 
shodujúci sa, podobný. 

Confound — konfaund — pomie- 
šať, keď sa pomýlime a pova- žujeme jedno za iné, zdesiť sa, 
trochu prestrašiť. 

Confraternity — konfrätrnity 
bratský spolok. 

Confront — konfrant — posta- 
viť z oči-voči. 

Confucian — konfjúšän — na- 
sledovník konfuciusa, chýrneho 
čínskeho filosofa. 

Confuse — konfjrúz — spôsobiť 
neporiadok, zmiešať, pomätiť, 
priviesť do rozpakov. 

Confused — konfjúzd — pomä- 
tený, pomätená, v rozpakoch sa 
nachodiť. 

Confusion — konfjúžn — nepo- 
riadok, nepokoj, mrzutosť, za- 
hanbenie. • 

Confute — konfjút — dokázať 
nepravdivosť, presvedčiť o 
chybe. 

Congeal — kondžíl — zapríči- 
niť zmrznutie, obrátiť na Tad. 

Congenial — kondžíniel — jed- 
■nakej chuti, jedinej a tej istej 
náklonosti, príbuzný, súcitiaci. 

Congenital — kondženitl — od 
narodenia, zdedenie. 

Congest — kondžest — spôso- 
biť neprírodne hrotmadenie 
krve, zbytočné hromadenie. 

Congestion — kondžesčn — kr- 
vou zbytočne navreté žily, zá- 
cpa. 

Congratulate — kongrätjúlejt — 
blahopriať, gratulovať. 

Congratulation — kongrätjú- 
lejšri — blahopranie, gratulácia. 

Congregate — kongregejt — 
schádzať sa spolu, sjiromazdo'- 
vať sa. Cong — 109 — Cons Congregation — kongregejšn — 

shromaždenie cirkevné. 
Congress — kongres — poradne 

shromaždenie, kongress. 
Congressional — kongrešonl — 

kongressný, kongressné, kon- 

gressná. 
Congresman — kongresmän — 

člen kongressu, kongressník. 
Conifer — konifr — šíškovitý 

strom a-lebo šíškovitá rastlina. 

Conjecture — kondžekčr — pre 
nedostatočné dôkazy utvorená 
mienka, isté hádanie o veci, do- 
mnienka. 

Conjector — kondžektr — ten 
kto si o niečom utvoril mienku. 

Conjoin — kondžojn — spojiť 
alebo složiť tesno spolu, pripo- 
jiť sa. 

Conjoint — kondžojnt — spoje- 
ný, spojenie. 

Conjugal — kondžúgl — týka- 
júce sa manželského stavu, 
spojenia. 

Conjure — kondžúr — posvätné 
žiadať, spôsobiť kúzelníctvom 
alebo zaklínaním, zapríčiniť 
objavenie niečoho kúzlom. 

Conjurer — kondžúrer — kúzel- 
ník, čarodejník. 
Connate — konejt — súrodný, 
súrodná, dva výhonky z jedné- 
ho koreňa. 
Connect — konekt — spojiť, 
mať bližšie styky. 
Connection — konekšn — spoje- 
nie, jednota. 

Connective — konektiv — spo- 
jujúci, spojujúca, spojujúce. Connector — konektr — ten čo 
spojuje, čo spája. 

Connive — konajv — zažmúriť 
oči nad niečim keď je to hro- 
zne videť, nevšímať si náročky 
niečoho takého, čo by človek 
mal alebo mohol videť. 

Connivance — konaj vens — do- 
brovoľná slepota, videť a pred- 
sa zdanlivé nevideť -keď sa 
niečo nesprávneho deje. 

Connote — konóut — myšlien- 
kové zahrnutie. 

Conquer — konkôr — podma- 
niť, silou dobyť, vydobiť ví- 
ťazstvo. 

Conquering — konkoring — 
podmaňujúci, podmaň u j ú c a, 
podmaňujúce, víťazný, víťazná, 
víťazné. 

Conqueror • — konkôrer — pod- 

maniteľ, víťaz. 
Conquest — konkwest — pod- 

manenie, zmocnenie sa silou, 

víťazstvo. 
Consanguinity — konsängwiniti 

— jednej a tej istej krvi, krvné 
príbuzenstvo, potomok jedných 
a tých istých rodičov. 

Conscience — konšens — svedo- 
mie. 

Conscienceless — konšensles — 
bez svedomia, nesvedomitý, ne- 
svedomitá. 

Conscientiously — konšenčesly 

— svedomité. 

Conscious — konšes — vedomý, 

vedomá, pri vedomí. 
Consciousness — konšesnes — 

vedomosť. 
Conscript — konskript — zapi- Cons -**■ HO — Cons sany, zaznačený, registrovaný, 
rekrút, ktorý dľa nariadenia je 
zaznačený k službe vojenskej. 

Conscription — konskripšn — 
prijatie do služby, odvedenie do 
služby vojenskej. 

Consecrate — konsekrejt — za- 
svätiť posvätným potrebám. 

Consecutive — konsekjutiv — 
nasledujúc za sebou riadnym 
behom, poradne, bez pretrhnu- 
tia. 

Consent — konsent — dať svo- 
lenie, dovolenie, súhlas, povo- 
liť k niečomu. 

Consequence — konsekwens — 
následok, výsledok. 

Consequent — konsekwent — 
nasledujúci. 

Consequently — konsekwentli 
nasledovne. 

Conserve — konsôrv — zacho- 
vať, naložiť do fliaš k zacho- 
vaniu. 

Conserver — konsôrvr — ten 
alebo to čo zachováva, čo na- 
kladá. 

Conservation — konsôryejšn 
— zachovanie, zachovávanie. 

Conservatory — konsorvetori — 
sklom pokrytá budova* sklen- 
ník, konservatorium. 

Conservative — konsôrvejtiv — 
zachovávajúci, ten čo mieni za- 
chovať od zkazy, od radikál- 
nej zmeny, konzervatívny. 

Consider — konsidr — povážiť, 

rozmysleť si, do povahy brať. 
Considerable — konsidrebl — 
značne. Considerate — konsidrejt — po- 
zorný, rozvážny. 

Consideration — konsidrejšn — 
dôvod, ohľad, úvaha, predlože- 
nie, odmena, uznanie. 

Consign — konsajn preniesť, 

preložiť, odovzdať, sveriť, po- 
slať. 
Consignation — konsignejšn — 

— zaslaný tovar. 
Consignee — konsajnŕ — ten 

komu sa tovar zašle cieľom pre- 
dajú. 

Consignor — konsajnŕ — zasie- 
lateľ, ten čo s ver uje nikomu 
tovar. 

Consignment — konsajnment — 

— zásielka. 

Consist — konsist — pozostá- 
vať, keď niečo pozostáva z via- 
cerých vecí. 

Consistency — konsistenci — 

— hustosť, pevnosť, súvislosť. 
Consistent — konsistent — hu- 
sté, pevné, hustý, pevný, pev- 
ná. 

Consisting — konsisting — po- 
zostávajúce, pozostávajúci, po- 
zostávajúca. (Skladajúce sa z 
viacerých častí.) 

Console — konsóul — potešiť, 
dať útechu. 

Consolable — konsóulebl — po- 
tešiteľný, potešiteľná, poteši- 
teľné. 

Consoler — konsóulr — ten čo 
potešuje. 

Consolidate — konsolidejt — 
slúčiť spolu, sjednotiť, urobiť 
pevným, silným, spolčiť. Cons — in — Cons Consolidated — konsolidejted — 

pevný, pevná, sjednotená. 
Consolidation — konsolidejšn 
— silné sjednotenie. 
Consort — konsort — priateľ, 

spoločník, spoločníca, manžel, 

manželka. 
Conspicious — konspikjúes — 

nápadný, nápadná, nápadne, 

ľahko viditeľný, viditeľné. 
Conspiciously — konspikjúes H 

— nápadne. 
Conspire — konspajr — spik- 

núť sa, spolčiť sa, plánovať. 
Conspiracy — konspiresi — spik- 

nutie, sprisahanie. 
Conspirator — konspirejtr — 

spiklenec, ten ktorý berie ú- 
časť na spiknutí. 

Constable — kanstebl — súdny 
sluha alebo súdny policajt. 

Constabulary — konstäbjuleri — 
týkajúc sa konštábľov, oddiel 
konštábľov štátnych, ktorý ko- 
ná službu v Amerike obyčajne 
tain, kde robotníci výndu na 
štrajk. (Títo ľudia dostali be- 
hom posledných niekoľko rokov 
od ľudu meno "Cossacks" — 
kozäks — kozáci.) 

Constancy — konstänsi — stá- 
losť, vytrvalosť. 

Constant — konštánt — vytr- 
valý, vytrvalá, vytrvalé, verné, 
neotrasený, neotrasené, ustavi- 
čné. 

Constipate — konstipejt — zá- 

cpať, pristaviť odchod. 
Constipation — konstipejšn — 
zácpa, ťažká a neriadna sto- 
lica. Constituent — konstiťjuent — 
ten, kto vymenuje niekoho, ten 
čo volí, volič, tvoriaci, sklada- 
júci. 

Constituency — konstiťjuenci — 
s bo r voličov, sbor, ktorý volí. 

Constitute — konstitjút — sfor- 

sformovať, složiť, učiniť, tvoriť, 
zriadiť. 

Constitution — konstitjúšn — 
stanovy, systém základných zá- 
konov, ústava, pravidlá, vlast- 
nosť ľudská. 

Constitutional — konstitjúšnel 
— stanovíte, ústavné, ústavný. 

Constitutive — konstitjútiv — 
majúc moc k vynášaniu, ustá- 
vajúce 

Constrain — konstrejn — nútiť 
•násilným spôsobom, donútiť, 
zadržať. 

Constrained — konstréjnd — s 
donútením, alebo žiadanie svo- 
body. 

Constrict — konstrikt — spô- 
sobiť to, aby sa nejaká látka 
sbehla, súžila, sťahovať, stis- 
núť. 

Constriction — konstrikšn — 
sbehnutie sa niečoho, stiahnuté, 
stisnuté. 

Constrictor — konstrikt r — to 

alebo ten čo sťahuje, stíska, 
had, ktorý svoju obeť obtočí 
telom a zadlaví ju. 

Construct — konstrakt — posta- 
viť, vybudovať, složiť do hro- 
mady, urobiť, vyhotoviť, vy- 
mysleť niečo. 

Constructive — konstraktiv — .ons — 112 — Cont budujúci, náchylný k budova- 
niu, odvôvodňujúei. 

Construction — konstrakšn — 
stavba, zbudovanie, zriadenie. 

Construe — konstrú — prekla- 
dať, tlumočiť, vykladať, vy- 
svetľovať! 

Consul — konsul — konzul, oso- 
ba poverená vládou bývajúca v 

inej krajine, hájac záujmy tej 
prvej. 

Consulate — konsulejt — úra- 
doveň konzula. 

Consult — konsalt — poradiť 
sa, žiadať inú osobu o mienku, 
o radu. 

Consultation — k on salte j šn — 
porada, poradná schôdza. 

Consume — konsjúm — zničiť, 
spáliť, pomaly hynúť, trápiť 
sa. 

Consumer — konsjúmr — spo- 
trebiteľ. 

Consumnate — konsamejt — do- 
hotoviť, dokončiť, zdokonaliť, 
dokonalé, bezvadné. 

Consumption — konsampšn — 
spotrebenie, suchotiny pri kto- 
rých človek ustavične ^upadá na 
tele. t 

Consumptive — konsamptiv — 
suchotinár, suchotinársky. 

Contact — kontakt — styk, sblí- 
ženie sa, dotknutie. 

Contagion ^— kontejdžn — ná- 
kaza, šíriaca sa nemoc styka- 
ním sa. 

Contagious — kontejdžes — ne- 
moc, ktorá je chytľavá, nákaz- 
livá. Contain — kontejn — obsaho- 
vať, držať, vyrovnať. 

Contaminate — kontäminejt — 
kaziť, zničiť, pošpiniť, zo- 
škvrniť. 

Contamination — kontäminejšn 

— poškvrnenie, pošpinenie. 
Contemn — kontem — nenávi- 

deť, opovrhovať. 

Contemplate — kontemplejt — 
zamýšľať, premýšľať, pozoro- 
vať, mieniť. 

Contemplation — kontemplejšn 

— premýšlenie, pozorovanie, 
rozjímanie. 

Contemplative — kontemplejtiv 

— pozorujúci, pozorujúca, pre- 
myslivý. 

Contempt — kontemt — nená- 
visť, opovrženie, pohŕdanie, 
zneuctenie. 

Contemptible — kontemptibl — 
opovržlivý, opovržlivá, to čo je 
nemilé, nepekné, hnusné. 

Contemptibly — kontemptibli — 

opovržlivé. 
Contend. — kontend — vynasna- 

žovať sa, zápas it', hádka, škrie- 
piť sa, spierať sa. 

Content — kontent — spokoj- 
ná, byť spokojným alebo spo- 
kojnou. 

Contented — kontented — byť 
spokojným s niečim. 

Contentless — kontentles — ne- 
spokoj.ný, nespokojná. 

Contentment — kont e n tme nt — 
spokojnosť. 

Contest — kontest — debatovať 
sa, dohadovať, spor, zápas, há- 
jiť. Cont — 113 — Cont Contestation — kontestejšn — 
popieranie. 

Contested — kontested — spor- 
né, niečo čo nie je jasné a je 
popierané, keď je niečo nie- 
kým napadané. 

Context — kontekst — v písme 
tá časť, ktorá je uvedená v zá- 
tvorkách ( ), súvislosť. 

Contexture — kontekščr — tka- 
nivo, splietenie spolu. 

Continence — kont in ens — 
striedmosť, zdržanlivosť. 

Continent — kontinent — strie- 
dmy, striedma, zdržanlivý, zdr- 
žanlivá, jedna veľká časť zeme- 
gule, pevnina. 

Continental — kontinentl — tý- 
kajúce sa pevniny, pevnozem- 
ský, slovo toto bolo upotrebe- 
né počas revolučnej války v 
tom smysle, že ono označovalo 
osady a vojsko nachádzajúce sa 
na americkej pevnine. 

Contigent — kontidžent — ná- 
hodilé, náhodilý. 

Contigency — kontidženci — 
náhoda, neočakávaná udalosť. 

Continue — kontinjú — pokra- 
čovať. 

Continual — kontinjúel — stály, 
stála, bez pretrhnutia. 

Continualy — kontinjúeli — bez 
, prestajne, ustavične, súvislé, 
stále. 

Continuate — kontinjúejt — ne- 
pretržité, blízke spojenie. 

Continuation — kontinjúejšn — 
pokračovanie. 

Continuous — kontinjúes — ne- 
pretržitý, nepretržitá, Contort — kontort — skrútiť, 
zmotať, žmýkať krútením. 

Contortion — kontoršn — skrú- 
tenie čiastky tela, skrývenie. 

Contraband — kontraband — 
nezákonitý a nedovolený prie- 
voz, protiviace sa zákonu alebo 
ústave, zakázané zbožie, počas 
civilnej války boly černosi me- 
novaní "contraband". 

Contract — kontrakt — priťa- 
hovať spolu alebo bližšie, zkrá- 
tiť, smluva, dohodnutie pri kú- 
pe alebo pri inom obchode. 

Contraction — konträkšn — 
skrátenie, smrštenie. 

Contractor — konträktr — oby- 
čajne meno pre staviteľa, kon- 
traktor, osoba, ktorá uzatvára 
smluvu. 

Contradict — konträdikt — pro- 
tirečiť, odporovať, protiviť, 
tajiť. 

Contradiction — konträdikšn — 
protireč, odpor. 

Contradictory — konträdiktori 
— protirečiaci, odporujúci. 

Contralto — konträltó — naj- 
vyšší spevný hlas mužský. 

Contrary — kontreri — protiv- 
ný, protiviaci sa, odporný, od- 
porná, opak, protiva. 

Contrarily — kontrerili — od- 
porné, protivné. 

Contrariness — kontrerines — 
protivnosť, protiveň. 
Contrariwise — kontreriwájz — 
opačné, naopak. 

Contrast — kontrast — posta- 
viť jedno proti druhému, od- 
por protiva, keď sa jedno od Cont — 114 — Cor druhého líši, celkom iné a nie 
také. 

Contravene — konträvín — pro- 
tiviť sa, odložiť stranou, byť 
v spore. 

Contribute — kontribjút — pri- 
spievať s inými, poskytnúť 
svojej sily k pomoci. 

Contribution — kontribjúšn — 
príspevok na niečo. 

Contributive — kontribjútiv — 
priespievajúci, prispievajúca. 

Contributor — kontribjútr — 
prispevovateľ. 

Contributory — kontribjútori — 
pomoc poskytujúci, slúžiaci. 

Contrite — kontrajt — kájajúci 
sa za hriechy, skrúšený, skrú- 
šená. 

Contrition — kontrišn — srdeč- 
né kajanie sa za hriech, skrú- 
šenosť. 

Contrive — kontrajv — vyná- 
lezť, vymysleť, vyplánovať, u- 
robiť nás ty n. 

Contriver — kontrajvr — vy- 
nálezca, pôvodca. 

Contrivance — kontrajvens — 
plán, výmyseľ, vynález, machi- 
nácia. 

Control — kontróul — mať v 
moci, dohľadanie, dozor, moc, 
opanovať. 

Controller — kontróulr — do- 
zorca, dohliadač . 

Controllership — kontróulršip 
— dozorstvo. 

Controversial — kántrovôršl — 
sporný, svadlivý, sporná, svad- 
livá. Controversy — kántrovôrsi — 
spor, svada, debatta. 

Controvert — kántrovôrt — pro- 
tiviť, popierať. 

Contumacious — kántjumejšes 
neposlušný, svehlavý. 

Contumacy — kántjumesi — 
prchkosť', svehlavosť, nepo- 
slušnosť. 

Contuse — kontjúz — ublížiť 
úderom. 

Contusion — kontjúžn — teles- 
ný úraz, telesné ublíženie, úder. 

Conundrum — konandram — 
krátka hádanka, žartovná reč. 

Convalesce — konväles — zota- 
vovať sa z nemoci, uzdravovať 
sa, na ceste uzdravenia. 

Convelascent — konvelesent . — 
ten čo sa uzdravuje z nemoci. 

Convection — konvekšn — pre- 
vádzanie z jedného miesta na 
druhé teplo alebo elektrinu. 

Convene — konvín — sísť sa 
spolu, shromaždiť sa. 

Convenience — konvíniens — 
pohodlnosť, pohodlie. 

Convenient — konvínient — po- 
hodlný, pohodlná, pohodlné, 
súce, zručné. 

Convent — konvent — kláštor. 

Conventicle — konventikl — 
tajné náboženské shromažde- 
nie cieľom modlenia. 

Convention — konvenšn — schô- 
dza, shromaždenie sa cieľom 
poradenia sa, k porobeniu po- 
riadkov a nominovaniu, kon- 
vencia. 

Conventional — konvenšnel — 
jasne srozumiteľné, zvyklý. Conv — 115 Cool Conventionist — konvenšnist — 
ten kto berie účasť na konven- 
cii. 

Converge — konvôrdž — hnať 
sa k tomu jednému a istému 
bodu, sbehnúť sa spolu. 

Converse — konvôrs — shová- 
rať sa, hovoriť, obcovať spo- 
lu, rozhovor. 

Conversable — konvôrsebl — 
shovorčivý, shovorčivá. 

Conversation — konvôrsejšn — 
rozhovor, obcovanie. 

Converse — konvôrs — posta- 
viť naproti, oproti, obrátiť i- 
náč, naopak. 

Conversely — konvôrseli — o- 
pačne, proti rozkazu, nie dľa 
nariadenia. 

Convert — konvôrt — obrátiť, 
preináčiť, zmeniť, upotrebiť, 
obrátiť sa k inému nábožen- 
stvu, prijať nejaké nábožen- 
stvo, meniť členstvo jednej po- 
litickej stránky do druhej. 

Converter — konvôrtr — ten 
čo prevedie obrat, zmenu. 

Conversion — konvôršn — o- 
brátenie, zmenenie, preináče- 
nie. 

Convex — konveks — vypukli- 
na na niečom, dutina. 

Convey — konvej — niesť, od- 
niesť, odpratať, dopraviť, do- 
dať. 

Conveyance — konvej ens — do- 
prava, prevážanie, voz, na kto- 
rom sa niečo odváža alebo pri- 
váža. 

Convict — konvikt — dokázať, 
presvedčiť, usvedčiť, uznať za vinného, uznať za vinnú, oso- 
ba, ktorej je dokázaný istý 
priestlupok, trestanec. 

Conviction — konvikšn — doká- 
zanie, presvedčenie, odsúdenie, 
posúdenie. 

Convince — konvins — presved- 
čiť dôkazom, dokázať slovom. 

Convincible — konvinsibl — 
presvedčujúce, presvedčujúca, 
presvedčujúci. 

Convivial — konviviel — hostin- 
ný, společenský, veseliaci. 

Convivialist — konvivielist — 
človek pohostinný a veselý. 

Convoke — konvóuk — svolať 
spolu, vyzvanie k shromažde- 
niu. 

Convocation — konvóukejšn — 
shromaždenie. 

Convolve — konvolv — skrú- 
tiť do hromady, do klbka skrú- 
tiť. 

Convoy — konvoj — sprevá- 
dzanie cieľom bránenia, sprie- 
vody sprevádzať niekoho. 

Convulse — konvals — kŕčovi- 
tý nápad, kŕčovité trhanie, zne- 
p o kojiť. 

Convulsion — konvalšn — krč, 
mrcha, nemoc. 

Convulsive : — konvalsiv — kŕ- 
čovité. 

Cony — cóuni — zajac, zajaček. 

Coo — kú — vydávať zvuky 
podobné holubiacemu zvuku. 

Cook — kuk — variť, uvariť, 
kuchár, kuchárka. 

Cookery — kukeri — kuchár- 
stvo. 

Cool — kúl — chladné, nie ho- Cool — n6 — Copy rúče a nie zimné, letné, ochla- 
diť, vychládiť, nechať ochlad- 
núť, vychladnúť. 

Cooler — kúlr — chladiareň, ná- 
doba v ktorej sa veci držia 
chladnými, (ľadová domáca 
skýň) — Ice box — ajs báks. 

Cooly, coolie — kuli — náden- 
ník prišlý z Indii, z Činy. 

Coomb — kúm — miera na su- 
ché zbožie udržujúca štyri bu- 
šle. 

Coon — kún — skrátenina pre 
slovo "raccoon", malé štyri-no- 
hé zvieratko "kuna", slovo 

"coon" upotrebuje sa k posmeš- 
nému pomenovaniu černocha. 

Coop — kúp • — väčší sud alebo 
kystňa, menšia búdka, v ktorej 
sa drží menšia zverina, posmeš- 
né pomenovanie áreštu, Chick- 
en coop — čiken kúp — kur- 
ník. 

Cooper — kúp r — bednár. 

Cooperage — kúperedž — diel- 
ňa, v ktorej sa vyrábajú sudy, 
bednáreň. 

Co-operate — kó-operejt — spo- 
ločné pôsobenie. 

Co-operation — kó-operejšn — 
spolupôsobenie, vzájomnosť. 

Co-operative — kó -oper e j ti v — 
spolučinný, spolupôsobný, spo- 
lučinná práca alebo spolučinné 
jednanie k dosiahnutiu jedného 
a toho istého cieľu, svojpomoc- 
ný. 

Co-operator — kó-oparejtr -=- 
spolupracovník. Co-ordinate — kó-ordinejt ■— 
majúc to isté, jednaké posta- 
venie, právomoc. 

Coparcenary — kópárseneri — 
spoludedičstvo. 

Coparcener — kópársenr — spo- 
ludedič. 

Copartner — kópartner — spo- 
ločník v obchode. 

Copartnership — kópartnršip — 
obchodné spoločníctvo. 

Cope — kóup — plást', dlhé 
kňazské rúcho, ktoré kňaz ob- 
lečie pri istých náboženských 
slávnostiach, pokrov domu, 
merať svoju silu alebo schop- 
nosť s niekým. 

Copier — kopier — ten čo ko- 
píruje, čo napodobňuje prácu 
iného. 

Copious — kóupies — mnoho, 
hojnej plno. 

Copiously — kóupiesli — v hoj- 
nom, vo veľkom počte. 

Copper — kápr — meď. 

Copperhead — káprhed — ame- 
rický druh jedovatých hadov. 

Coppersmith — káprsmith *-* 
kotlár. 

Copula — kop júla — sponka. 

Copulate — kop j úle jt — spoje- 
nie sa, pariť po páre. 

Copulation — kopjúlejšn — pá- 
renie sa samca so samičkou. 

Copy — kápi — kópia, opis, du- 
plikát originálu, rukopis, kopí- 
rovať, nákres, odpísať, napo- 
dobniť. 

Copying press — kápiing preš 
— stroj, na ktorom sa odtla* 
čujú duplikáty. Copy — 117 — Cor Copyright — kápirajt — výluč- 
ne právo pôvodcu alebo jeho 
dedičov k vydávaniu napísanej 
práci za istý ustálený počet ro- 
kov, hájenie práva vydávania. 

Coquet — kóket — koketovať, 
koketka. 

Coral — koral — koral. 

Corbie — korbi — havran. 

Cord — kord — silný špagát, 
šnôra, siaha dreva 8 šuchov 
dlhá, 4 šuchy vysoká a 4 šuchy 
široká. 

Cordial — kordiäl — srdečný, 
srdečná, srdečné, liek, ktorý 
posilňuje, sladký slabý alkoho- 
lický nápoj. 

Cordiality — kordiäliti — srdeč- 
nosť. 

Cordiform — kordiform — ma- 
júc podobu srdca. 

Cordon — kordón — rád vojen- 
ských staníc, v rade sa nacho- 
diace vyčnievajúce skaly v 
stavbe, stuška nosená na pr- 
siach čo odznak úcty. 

Corduroy — korduroj — hrubá 
bavlnená látka, ktorá na líco- 
vej strane má hlbšie rovné ce- 
stičky, jaročky. Z tejto látky 
obyčajne zhotovené sú chlap- 
čenské a mužské obleky. 

Core — kóur — ohrýzok, srdce 
alebo stredok niečoho, vo vre- 
de stržeň. 

Co-respondent — korešpondent 
— spoluobvinený, obvinená, o- 
soba, pre ktorú je podaná žia- 
dosť o rozsobáš. 

Cork — kork — vonkajšia kô- 
ra istého druhu dubov, z kto- rej sa vyrábajú špunty, špunt 
(štopel), zátka, zatkať, zašpun- 
tovať. 

Cork leg — kork lég — umelá 
noha. 

Cork screw — kork škrú — prí- 
stroj upotrebený k vyťahova- 
niu špuntov z fliaš. 

Cormorant — kormóränt — istý 
druh morských vtákov patria- 
cich k rodine pelikánov. 

Corn — korn — kukurica, otlak, 
tiež obilie a zrno, naložiť do 
soli. 

Corn bread — korn bred — ku- 
kuričný chlieb. 

Corn-dodger — korn dodžr — 
koláč z kukuričnej múky, je 

" na tvrdo upečený a je na Juhu 
veľmi obFúbenou zákuskou. 

Cornel — kornl — drieň, istý 
strom, ktorého drevo je veľmi 
tvrdé a rohu sa podobajúce, na 
strome tom rastie ovocie podo- 
bajúce sa čerešňám. 

Corner — kornr — roh, kút, taj- 
né skryté miesto, nahnať do 
kúta. 

Cornered — kornrd — rohovi- 
vitý, pozostávajúci z mnoho 
kútov, nahnatý do kúta, pri- 
chytiť. 

Corner stone — kornr stóun — 
rohový kameň. 

Cornet — kornet — trumpeta 
opatrená kľúčami, pri vojsku 
prápor nik. 

Cornice — kornis — bodajčo, čo 
je dodané k práci cieľom doho- 
tovenia, úzky trojhranný pások 
dreva, na vrchu trochu zaokrú- Cor — 118 Corr hlený, ktorý sa pribíja na dláž- 
ku ku samej stene. 
Cornukopia — kornukópia — 
roh, ktorý je naplnený rôznym 
ovocím, vidíme to často vyte- 
sané z kameňa alebo namaľo- 
vané, ináč aj roh bohatstva me- 
novaný, lebo je to symbolom 
hojnosti. 

Corona — kóróuna — osvetlený 
kruh, nachodiaci sa okolo nie- 
ktorého nebeského telesa, žiara, 
okrúhly svietnik, v hudbe zna- 
čok znamenajúci pauzu, pre- 
stávku. 

Coronal -% kóróunäl — korunný, 
korunné, -niečo prislúchajúce 
ku korune. 

Coronation — kóronejšn — ko- 
runovanie, .prísaha, ktorá pri 
korunovaní sa skladá. 
Coronet — koróunet — ozdoba 
šperková nosená vo vlasoch 
princeznami. 

Coroner — koronr — úradník, 
ktorý vyšetruje príčinu násilnej 
smrti, ktorý má pod dozorom 
aj mestskú trupáreň. 
Corporal — korporel — najniž- 
officier pri stotiny pechoty, ka- 
prál'. 

Corporate — korporejt — utvo- 
renie sa v zákonité teleso, spol- 
čenie. 

Corporation — korporejšn — 
spoločnosť, korporácia, spolok, 
sdruženie. 

Corporeal — korpóuriel — po- 
zostávajúce z tela, telesný, pro- 
tiviac sa stavu duchovnému. 
Corps — kóur — sbor, oddiel vojenský. (Písmeny "p" a "s" 
sú nemými) 

Corps — korps — mŕtvola, te- 
lesné pozostatky. 
Corpulence — korpjúlens — ma- 
júc nazbyt tela, tučnosť. 
Corpulent — korpjúlent — tuč- 
ný, tučná. 

Corral — koral — ohrada pre 
kone a*iný dobytok. 
Corect — korekt — správny, 
správne, správna, opraviť, na- 
praviť chybu, uverejnená opra- 
va. 

Correctable — korektebl — to, 
čo sa dá opraviť, napraviteľné. 
Correction — korekšn — odstrá- 
nenie chyby, odstránenie nedo- 
statku, oprava, ukázať nieko- 
mu na chybu, káranie. 
Correctional — korekšnel — ká- 
rajúce, napravujúce. 
Corrective — korektiv — majúc 
právo alebo znalosť k oprave- 
niu, k napraveniu, odstrániu 
chýb. 

Correctly — korektli — správ- 
ne, bez vady, bezchybné. 
Correspond — korespond — od- 
povedať jeden druhému píso- 
mné, shodovať sa, mať styky. 
Correspondence — korespon- 
dens — dopisovanie, dopis, 
shoda. 

Correspondent — korešpondent 
— dopisovateľ, dopisovateľka. 
Corresponding — koresponding 
— 'súhlasiace, shodujúce, dopi- 
suj úci, dopisovať si. 
Corridor — koridóur — galéria 
alebo chodba okolo domu. Corr 119 Could Corrigible — koridžibl — to čo 
sa dá napraviť, napraviteľný, 
napraviteľná, napraviteľné. 

Corrigibleness — koridžiblnes — 
napraviteľnosť. 

Corroborate — korobóurejt — 
urobiť viac istým, potvrdiť, 
dodať presvedčujúci dôkaz. 

Corroborant — koroboränt — 
posilňovateľ slabého tela. 

Corroboration — koroborejšn 
— potvrdenie tvrdenia. 

Corrode — koróud — otráviť, 
keď je niečo postupné sožiera- 
né, jako na príklad železo hr- 
dzou, drevo hnilobou. 

Corrugate — korugejt — svrá- 
štiť, robiť do plechu isté men- 
šie shýby, hrby, járočky. 

Corrugated — korugejted — 
svrštené, svrštený, shýbami o- 
patrený. 

Corrupt — korapt — podplatiť, 
porušiť, kaziť, zkaziť, urobiť 
nečistým, uklesnúť do chýb, 
človek bez úcty, kaziteľ. 

Corruption — korapšn — hni- 
losť hniloba, -porušenosť, zka- 
zenosť, korupcia. 

Corruptive — ko rap ti v — kazia- 
ci, kaziaca, .nákazlivý, nákazli- 
vá. 

Corsage — korsédž — životek 
na ženských šatách. 

Corsair — korsér — zlodejská 
loď, morský zlodej. 

Corselet — korslet — obrnenie 
pre telo, oblek. 

Corset — korset — šnôrovačka, 
(míder). Coruscate — koraskejt — trblie- 
tať, blýskať. 

Coruscation — koraskejšn — 
trblietanie, blýskanie. 

Cosmetic — kosmetik — masť 
ktorá napomáha krásu pleti, 
ktorou sa potiera tvár. 

Cosmis, cosmical — kozmik, 
kozmikl — svetský, svetový, 
poriadkový. 

Cosmogony — kozmogoni — ná- 
uka o pôvodu sveta. 

Cosmography — kozmogräfi — 
opis sveta, svetopis. 

Cosmologist — kozmolodžist — 
svetoznalec. 

Cosmopolitan — kozmópolitän 
— občan sveta, človek, ktorý 
všade kam v svete príde, cíti 
sa celkom doma. 

Cost — kost — cena za ktorú sa 
dá vec kúpiť, výloha. 

Costive — kostiv — trpeť na 
zácpu. 

Costivness — kostivnes — zá- 
cpa, tvrdá stolica. 

Costless — kostles — bez vý- 
lohov. 

Costly — kostli — to čo je spo- 
jené s výlohami, náklad. 

Costume — kostúm — oblek, 
háby, kostým. 

Cottage — kotedž — pohodlný 
domček, búda. 

Cotton — kátn — bavlna. 

Cough — káf — kašeľ, kašľať. 

Coughing — káfing — kašle, 
kašľal. 

Could — kud — mohol, mohla, 
mohli. Coun — 120 — Cover Council — kaunsl — porada, 
pojednávanie, radenie sa. 

Counsel — kaunsel — poradiť, 
odporúčať, vystríhať, radiť. 

Count — kaunt — spočítať 
niečo, sčíslovať, porátať, spo- 
liehať sa, gróf. 

Countenance — kauntenens — 
ľudská tvár, pohľad, výraz 
tvary. 

Counter — kauntr — pult v ob- 
chode, protivný. 

Counteract — kaunträkt — za- 
držať, poraziť, prekaziť, za- 
medziť. 

Counterfeit — kantrfít — faloš- 
ný, falošné, napodobnenie, pa- 
delanie, padelať, sfalšovať. 

Counterfeiter — kaunfítr — pa- 
delač, ten čo falšuje, čo sfalšo- 
val. 

Countermand — kauntrmänd — 
odvolať predošlý rozkaz, pre- 
došlé nariadenie. 

Countermotion — kauntrmóušn 

— protinávrh. 
Countersign — kauntrsajn — 

dodatočný podpis, heslo, ktoré 
sa má dať stráži, tajný znak, 
po ktorom sa pozdravujú stráž- 
covia. 

Countes — kauntes — grófka. 

Countless — kauntles — nesčí- 
selné, nesčíselný, nesčíselná. 

Country — kantri — krajina, 
vlasť, zem, vonkov, kraj. 

Countryman — kantrimän — 
krajan, rodák, spolurodák. 

Countrywomen — kantriwumen 

— krajanka, rodáčka. County — kaunty — okres, o- 
kresný, okresná. 

Couple — kapl — párik, spojiť, 
skápčať, pariť. 

Coupling — kapling — to čo 
spojuje, čo skápčuje, čo spína 
spolu. 

Courage — karejdž — odvaha, 
odvážnosť, smelosť, ihrabrosť. 

Courageous — karej džes — 
smelý, smelá, odvážlivá, od- 
vážlivé. 

Courier — kúrier — poslík do- 
nášajúci listy alebo báliky. 

Course — kóurs — smer, dráha, 
cesta, životná drahá, kurs. 

Court — kórt — - dvoriť deve, 
uchádzať sa o priazeň, dvor, 
súdny sbor, zasedanie súdu. 

Courthouse — kórthaus — bu- 
dova, v ktorej zasedá súd, sú- 
dna budova. 

Courtroom — kórtrúm — súdna 
sieň. 

Courteous — kôrties — úctivý, 
zdvorilý, zdvorilá. 

Courteousness — kôrtiesnes — 
— zdvorilosť. 

Courtmartial — kórt mar ši — 
súd pozostávajúci z vojenských 
dôstojníkov, vojenský súd. 

Courtship — kórtšip — dvore- 
nie ženskej cieľom pojatia si 
ju za manželku. 

Cousin — kazn — bratranec, se- 
sternica. 

Covenant — kavenent — smlu- 
va, kontrakt, dohodnutie. 

Cover — kavr — pokrov, pri- 
kryť, zakryť, pokrivka. Covert 121 Creak Covert — kavert — držané v 
tajnosti, skryté. 

Covet — kavet — bážiť, túžiť 
veľmi za niečim. 

Cow — kau — krava. 

Coward — kaurd — zbabelec, 
bojazlivec. 

Cowardice — kaurdajs — zba- 
belosť. 

Cowardly — kaurdli — zbabelé. 

Cowboy — kauboj — mužský, 
ktorý dozerá na kravy. 

Cowhide — kauhajd — kravská 
koža, silný remenný bič. 

Coxwain — kákswejn — riaditeľ 
lode. 

Coy — koj — nesmelý, hanedli- 
vý, haneblivá. 

Coyote — kojóut — druh ame- 
rických vlkov. 

Cozy — kóuzi — príjemný, po- 
hodlný. 

Crab — krab — rak (slovo toto 
užíva sa aj k označeniu a smie- 
šnemu pomenovaniu robotníka, 
ktorý nedrží spolu s ostatnými 
robotníkmi). 

Crab-apple — kräb-äpl — divo 
rastúce malé jabĺčka, ktoré sú 
veľmi kyslé, upotrebujú sa v 
rôznej forme čo pokrm. 

Crack — kräk — špára v doske, 
rozpuklina, prasknúť, praskot, 
puknúť, rozštiepiť. 

Cracked — kräkd — rozštiepe- 
ný, puknutý. 

Cracker — kräkr — suchár upe- 
čený z múky, to čo štiepe, ten 
čo štiepe. 

Cradle — krejdl — kolíska, vy- 
mývať zlato zo zeme. Craft — kräft — povolanie, re- 
meslo, umenie, loď. 

Crafty — kräfty — šikovný, 
klamlivý, šikovná, klamlivá. 

Cramp — krämp — krč, kus že- 
leza ohnutý na oboch koncoch, 
ktorý slúži čo držadlo dvoch 
kusov dreva pospolu. 

Cranbery — kränbery — hlo- 
hýňa. 

Crane — krejn — prístroj alebo 
stroj pomocou ktorého sa dví- 
hajú ťažké predmety, škripec 
(čiga). 

Cranium — krejniam — lebka. 

Crank — kränk — kľuka, mrzu- 
tý a nespoľahlivý človek. 

Cranky — kränki — majúc viac 
kľúk, človek, ktorý vždy a na 
všetko šomre. 

Crash — kräš — srážka, roz- 
bitie, treskot, prasknutie banky. 

Crate — krejt — veľký koš zho- 
tovený z prútia a hrubej trávy, 
upotrebený k prevážaniu por- 
celánového riadu a skla. 

Crater — krejtr — kráter, otvor 
na samom vrchu sopky. 

Cravat — kravát — nákrčník, 
mašľa, mašlička na krky. 

Crave — kre j v — veľmi si niečo 
žiadať, mať veľkú túžbu po 
niečom t mať na niečo veľkú 
chuť. 

Crawl — král — plaziť sa, liezť, 
vyliezť na strom. 

Crayon — krejon — kresličská 
krieda. 

Crazy — krejzi — pomätený 
alebo pomätená na rozume. 

Creak — krík — vŕzgať, vrzgot Cream — 122 — Crim Cream — krím — smotánka. 

Cream of tartar — krím ov tartr 
— zkamenelá vínová pena, 
ktorá sa nachodí vo vínovom 
súde. Upotrebuje sa v kuchyne 
v rôznych pokrmoch. Dostať 
to v lekárni. 

Cream cheese — krím cheese — 
syr zrobený zo smetánky. 

Creamery — krímery — dieľna, 
v ktorej sa vyrába syr a maslo. 

Crease — kris — vrúbec, zahýb 
v sukne, faldík, ktorý zostane 
na mužských nohaviciach po 
presovaní, zahnúť. 

Create — kriejt — tvoriť, vy- 
robiť, vypracovať. 

Creation — kriejšn — stvorenie. 

Creative — krijetiv — majúc 
spôsob a schopnosť k tvore- 
niu. 

Creator — kriejtr — ten čo tvo- 
rí, Stvoriteľ. 

Creature — kríčr — tvor. 

Credence — krídens — viera, 
vieryhodnosť. 

Credential — kredentšl — pove- 
renie, poverejúca listina, pove- 
rujúce písmo. 

Credible — kredibl — vieryhôd- 
ný, hodný úveru. 
Credit — kredit — ú ve Jľ> dobrý 
chýr, pripísať k dobru. 
Creditor — kreditr — veriteľ, 
ten čo dáva úver. 
Creditrix — kreditriks ' — verí- 
te ľka. 

Credulous — kredjules — ľahko- 
verný, ľahkoverná, ľahko okla- 
maný. Credulousness — kredjules nes — 

— ľahkovernosť. 

Creed — kríd — vyznananie ná- 
boženské, viera. 
Creek — krík — potok, potoček, 

jarok. 

Creep — kríp — plaziť sa, pla- 
zenie, zimomrávka, husia koža. 

Cremate — krimejt — spáliť, 
zbavenie sa ľudskej mŕtvoly 
spálením. 

Crematory — krimejtori — bu- 
dovami opatrená pieckami, v 
ktorých sa pália mŕtvoly. 

Creole — krijóul — domorodec 
zo Západnej Indii. 

Creasent — kresnt — nový me- 
siačník, keď sa podobá rožku, 
turecký standard pozostávajú- 
ci z nového mesiačka a hviezdy, 
hocičo čo má podobu nového 
mesiačka. 

Cress — kreš — horká zelenina 
často upotrebená v šaláte. 

Crew — krú — mužstvo na lode, 
mužstvo konajúce istú prácu. 

Crib — krib — maličká posteľ 
pre dieťa, chliev, maštaľ pre do- 
bytok, žľab do ktorého sa dá 
pokrm pre dobytok. 

Cricket — kriket — cvrček. 

Cried — kraj d — zvolal, zvolala, 
plakal, plakala, plakali. 

Crier — krajr — vyvolávač pri 
súde. 

Crime — krájm — zločin. 

Criminal — kriminl — zločinný, 
zločinná, zločinec, kriminálnik. 

Criminalist — kriminälist — ad- 
vokát, ktorý je znalec v krimi- 
nálnych právotách. Crim 123 Crown Criminate — kriminejt — obvi- 
ňovať zo zločinu. 

Crimple — krimpl — zhúžvať, 
porobiť záhyby na niečom, po- 
krčiť. 

Crimson — krimsn — hlboko 
červená barva, začerveňať sa. 

Cripple — kripl — zmrzačiť, 
mrzák. 

Crisis — kraj sis — krísa, najpo- 
vážlivejší stav nemoci, nesná- 
dzä. 

Crisp — krisp — s krátkymi ka- 
derami, čerstvé, krehké. 

Crispin — krispin — pomenova- 
nie šustra, Krišpin. Toto po- 
menovanie šustra pošlo od me- 
na sv. Krišpina, ktorý bol 
vraj šustrom. 

Criss-cross — kris krás — krí- 
žom krážom. 

Critic — kritik — posudzovateľ, 
kritik, podsudzovanie, kritizo- 
vanie. 

Critical — kritikl — kritický, 
kritická, kritické, povážlivé, 
nebezpečné. 

Critically — kritikäli — veľmi 
povážlivé. 

Criticise — kritisájz — kritizo- 
vať, posudzovať. 

Crochet — króšé — háčkovať, 
hekfovať. 

Crock — krok — hlinená nádoba. 

Crockery — krokeri — z hliny 
zhotovené rôzne nádoby, kto- 
ré sú pálené soľou. 

Crocodile — krokodajl — kro- 
kodýľ. 

Crook — kruk — hák, háčik, zá- 
hyb, zákruta, zohnuté náčinie, pastierska palica, ktorá má je- 
den konec ohnutý, zlodej člo- 
vek, ktorý sa styká s kriminál- 
nikmi. 

Crooked — kruked — krivý, kri- 
vá, krivé, ohnuté, ohnutý, ohnu- 
tá, nerovné. 

Crop — krop — úroda, strihať, 
srezávať. 

Cross — kros — kríž, krížik, po- 
ložiť krížom, šíkmo, prejsť 
krížom cez ulicu, cez pole, mr- 
zutý, mrzutá, križovať doby- 
tok, statok. 

Cross bar — kros bár — krížom 
preložená žrď. 

Cross-examine — kros egzämin 
— podrobiť krížovému výslu- 
chu. 

Cross-examination — kros-eg- 
zämenejšn — krížový výsluch. 

Cross-eyed — kros-ajd — škú- 
ľavý, škúľavá, škúľavosť. 

Cross road — kros róud — krí- 
žová cesta, ktorá križuje cez 
inú cestu. 

Croup — krúp — nemoc dýcha- 
cej rúry, záškrt. 

Crow — kró — vrana. 

Crowd — kraud — viac ľudí 
shrknuto pospolu, hromada, 
množstvo, hrnúť sa razom, ti- 
snúť sa niekam v neporiadku, 
hromadiť, napchať, preplnenie. 

Crown — kraun — koruna, ko- 
runovať, vrch hlavy, temeno, 
zlatá škrupina na zubu. 

Crowned — kraund — koruno- 
vaný, korunovaná. 

Crown-prince — kraun-prins — 
korunný princ. Crown 124 — Cult Crownless — kraunles — bez- 
korunný. 

Crucial — krúšl — týkajúce sa 
kríža, hrozné trápenie, trýzne- 
nie. 

Crucible — krúsibl — taviaci 
kotol alebo kotlík, veľmi prí- 
sna próba. 

Cricifix — krúsifiks — kríž, na 
jakom vraj zomrel Ježiš. 

Crucifixion — krúsifikšn — ukri- 
žovanie. 

Crucify — krúsifaj — ukrižovať. 

Crude — krúd — surový, nepri- 
vedený k dokonalosti, drsný. 

Crudeness — krúdnes — suro- 
vosť, nedokonalosť, drsnosť. 

Cruel — krúel — nemilosrdný, 
krutý, bezcitný, ukrutný, u- 
krutný, ukrutná. 

Cruelty — krúelti — divá u- 
krutnosť, tyranstvo. 

Cruis — krúz — plaviť sa po 
mori, maličká loďka. 

Cruiser — krúzr — loď, ktorá 
sa plaví sem-tam po mori, kri- 
žiak, obyčajné meno pre vojen- 
skú ľod\ 

Crumb — krám — omrvinka, 
malý odpadok, podrobiť, roz- 
drobiť. 

Crumble — krambl — rozpad- 
núť sa, drobiť na drobky. 

Crunch — kranč — žvakať tak, 

,že sa pri tom vydáva zvuk mľa- 
skania. 

Crusade — krusejd — vojenské 

ťaženie kresťanov cieľom 

zmocnenia sa takzvanej svätej 

zeme. 

Crusader — krusejdr — mužský, berúci poddiel na kresťanskom 
ťažení. 

Crush — kras — rozpučiť zmač- 
knúť spolu, potlačiť, zničiť. 

Crushed — kras d — zničený, 
zničená, rozmačknutý, rozmač- 
knutá, rozdrvený, rozdrvená, 
popučené, popučený, popučená. 

Crust — krast — vonkajšia 
tvrdá kôira na chlebe, vrchná 
kôra zeme, niečo, čo je tvrdé. 

Crutch — krač — palica alebo 
berla o ktorej chodí chromý 
človek. 

Cry — kraj — výkrik, krik, vo- 
lanie, plač, plakať. • 

Crying — krajing — kričiaci, 
kričiaca, vyvolávajúci, vyvolá- 
vajúca, plačúci, plačúca, narie- 
kanie. 

Crypt — kript — krypta kam sa 
ukladajú mŕtvoly. 

Crystal — kristel — krištal, kri- 
štalový, krištalová, hladký po- 
vrch. 

Cuckold — kakold — manžel 
prostitútky. 

Cuckoo — kuku — vták pome- 
novaný tak následkom zvuku, 
ktorý on vydáva, kukučka. 

Cucumber — kjúkambr — svieža 
ogorka. 

Cuddle — kadí — ležať celkom 
blízko, stúliť sa spolu, objímať. 

Cuff — kaf — manžeta. 

Culprit — kalprit — zločinec. 

Cultivate — kal ti vej t — obrá- 
bať zem, pestovať, privádzať 
k dokonalosti, vzdelávať. 

Cultivation — kaltivejšn — ob- Cult 125 — Cur rábanie zeme, pestovanie, vzde- 
lávanie. 

Cultivator — kaltivejtr — pesto- 
vateľ, ten čo sdokonaľuje, vzde- 
lávateľ. 

Culture — kalčr — kultúra, 
vzdelanosť. 

Cultured — kalčrd — vzdelaný, 
vzdelaná. 

Cumbrance — kambräns — ob- 
taženie, ťarcha, bremeno. 

Cunning — kaning — chytrý, 
chytrá, chytrácky, chytrácka, 
lstivý, lstivá. 

Cup — kap — šiaľka, šiaľočka, 
malý hrnček. 

Cupboard — kapbóurd — 
schránka na kuchynské riady, 
polička. 

Cupid — kúpid — boh lásky. 

Cur — kôr — opustený a za- 
nedbaný pes, naničhodný muž- 
ský. 

Cure — kjúr — liek, vylíčiť. 

Curable — kjúrebl — vylieči- 
teľný, vyliečiteľná. 

Curative — kjúretiv — liečivý, 
hojiaci, liečivé, liečivá. 

Curator — kjúretr — kurátor. 

Curatrix — kjúretriks — kurá- 
torka. 

Curb — kôrb — pristaviť, za- 
medziť, obmedziť, koňské zu- 
badlo. 

Curbstone — kôrbstóun — ka- 
meň, ktorý sa nachodí na kraji 
chodníku a ktorý vyčnieva tro- 
chu ponad ulicou. 

Curd — kord — z mlieka vyro- 
bený syr, tvaroh. Curdle — kordl — keď sa mlie- 
ko sekne, keď zhustne. 

Cure — kjúr — liek, liečiť, ho- 
jiť naložiť do soli, zachovať. 

Curer — kjúrcr — ten čo lieči, 
čo nakladá. 

Curfew — kôrfjú — večerné zvo- 
nenie, ktorým sa dietkám dáva 
na vedomosť, že už sa majú s 
ulíc pobrať domov. 

Curiosity — kjúriositi — zveda- 
vosť, niečo nevšedného, čudné- 
ho. 

Curios — kjúries — zvedavý, 
zvedavá, zvláštny, zvláštna. 

Curl — kôrl — kadera, urobiť 
kaderavým, brčkatým. 

Curled, curly — kôrld, kôrli — 
brčkaté, kaderavé, kaderavý, 
kaderavá. 

Curling iron — kôrling iron — 
kôrling ajrn — železko, ktorým 
sa brčku j ú vlasy. 

Curly hair — kôrli hér — brčka- 
té, kaderavé vlasy. 

Currant — kôrant — rýbizle 
svieže a tiež aj sušené. 

Currency — karensi — mena, 
kurs, obeh. 

Current — karent — bežný, bež- 
ná, obežný, obežná, obecné, 
obecná, obecný, prúd vody. 

Curse — ■ kôrs — kliať, preklí- 
nať, hrešiť, kliatba, preklínanie. 

Cursed — kôrsd — prekliate, 
prekliaty, prekliata. 

Curser — korsr — ten čo pre- 
klína, zaklína. 

Cursiv — kôrsiv — rýchylm prú- 
dom, rýchly tok. Curt — 126 — Daddy Curt — kort — krátky, odbaviť 
na krátko. 

Curtail — kôrtejl — odrezať na 
krátko, zkrátiť, zmenšiť. 

Curtain — kôrten — záclona na 
okná, opona na javišti. 

Curve — kôrv — zákruta, záhyb, 
ohnúť, zahnať. 

Curved — kôrvd — zohnuté, zo- 
hnutý, zohnutá, krivé, nahnuté. 

Cushion — kušn — perinka, 
poduška. 

Cushioned — kušnd — vypcha- 
té, vypchatá, vypchatý, hocičo, 
čo je niečím mäkkým vypchaté, 
jako sú stoličky domáce a sto- 
lice v železničných vozňov. 

Cuspidor — kaspidor — pluvák. 

Custard — kustrd — miešanina 
pozostávajúca z mlieka a vajec, 
ktorá sa dá do peci upiecť, je 
to výborný pokrm pre deti. 

Custody — kastody — tútorstvo, 
dozor, mať na starosti chova- 
nie, nachádzať sa v moci po- 
lície, vo väzení. / 

Custodian — kastodien — ten čo 
má na starosti niečo, čo má 
niečo alebo niekoho pod svojím 
dozorom. Custom — kastom — zvyk, u- 

stálená móda, spôsob, clo. 
Customarily — kastomerli — 

zvyklé, zvyklý, zvyčajný. 
Customer — kastomr — ten čo 

kupuje v obchode, zákazník, 

kostýmer. 

Cut — kat — rezať, krájať, od- 
rezať, strihať, píliť pílou, vyre- 
zať, zárez, rezná rana, ritina. 

Cute — kjút — pekné, utešené, 
pekný, pekná, šikovný, šikovná, 
ostrovtipný, ostrovtipná. 

Cutler — katlr — predavač alebo 
otriteľ, brusič nožov. 

Cut-throat — kat-thróut — hr- 
dlorez, zločin, vrah. 

Cycle — sajkl — kruh na nebe- 
siach, obdobie rokov, vek. 

Cyclone — sajklóun — víchrica, 
silná vetrnná povíchrica, cy- 
klon. 

Cylinder — silindr — cilinder, 
valec. 

Cymbal — simbl — cimbaly, 
dva okrúhle plechy, ktorými sa 
sprevádza hudba kapelly. 

Czar — zár — cár. D — dí — štvrtá litera v angli- 
ckej abecede, v rímskych čísli- 
ciach litera "D" znamená 500- 

Dab — däb — zľahka udreť s 
niečím mäkkým, pľasnúť nie- 
koho. 

Dabble — däbl — o máčať, na- 
močiť, pofrkať, babrať sa vo 
vode. Dachshund — däkshund — pes 
s dlhým telom a krátkymi kri- 
vými nohami. 

Dadd, daddy, däd, dädy — detské 
pomenovanie otca, tatko, tatí- 
čko. 

Daddy-long-legs — dädy-long- 
\égs — maličký druh pavúkov 
s dlhými nohami. Daft 127 — Darí Daft — däft — pochybený, bláz- 
nivý, hlúpy. 

Dager — dägr — dýka, krátka 
šabľa, pichnutie s dýkou. 

Dago — dejgó — posmešné po- 
menovanie Talianov, Španielča- 
nov a Portugalčanov. 

Daily — dejly — denné, denná, 
každodenné, denník. 

Dainty — dejnty — vefmi než- 
ný, jemný, jemná alebo nežná 
látka, sladká lakota. 

Dairy . — dejry — dieľna v kto- 
rej sa mlieko upotrebuje k ro- 
beniu masla a syru, mliečareň. 

Dairy farm — dejry fárm — 
mliekárske hospodárstvo. 

Daisy — dejzi — kvet králik, nie- 
kde aj sedmokráska menovaný. 

Dam — däm — hať, zahatiť vo- 
du, samička medzi zvieratmi. 

Damage — dämedž — odškodné, 
škoda, ztratá. 

Damaged — dämedžd — poško- 
dený, poškodená, poškodené, 
utrpiť škodu. 

Dáme — dejm — dáma, staršia 
pani. 

Damn — däm — prekliať, za- 
kliať, zatratiť, odsúdiť. 

Damnation — dämnejšn — pre- 
kliatie, zatratenie, posúdený k 
večnému zatrateniu. 

Damp — dämp — vlhko, vlhké, 
vlhký, vlhká, vlhkosť, ztuhlosť. 

Damper — dämpr — dusivé, u- 
dusiace, čo dusí, v peci záklop- 
ka na zamedzení prievanu. 

Dampness — dämpnes — vlh- 
kosť, mokrosť. 

Damsel — dämzl — deva, dievča. Dance — däns — tanec, tanco- 
vať, tancujú . 

Dancer — dänsr — tanečník, 
tanečnica. 

Dandelion — dändi'lájn — pú- 
pava. 

Dandruff — dändraf — lupiny 
na hlave. 

Dandy — dändy — človek, kto- 
rý sa pomaly oblieka, alebo 
ktorý sa oblieka dfa najnovšej 
módy. 

Danger — dejndžr — nebezpe- 
čie, nebezpečenstvo. 

Dangerous — dejndžeres — vef- 
mi nebezpečné. 

Danger signal — dejndžr signel 
— výstražný znak, signál. 

Dangle — dängl — visiaci, klá- 
tiaci sa. 

Dangler — dänglr — mužský, 
ktorý sa rád pohybuje medzí 
ženskými. 

Dare — dér — mať smelosť, 
odvážlivosť, opovážiť sa. 

Dare devil — dér devl — osoba, 
ktorá nemá pred ničím na svete 
strach. 

Daring — déring — odvážlivý, 
odvážlivá, odvážlivosť. 

Dark — dárk — tma, tmota, bez 
svetla. 

Darken — dárkn — zatemniť, 
urobiť tmavým, tmavou. 

Darkish — dárkiš — počerňavý, 
počerňavá, trochu tmavé, polo- 
tma. 

Darky — dárky — posmešné 
pomenovanie černocha. 

Darling — darling — veľmi ob- Darn — 128 ■— Deb ľúbený, obľúbená, milovaný, 
milovaná. 

Darn — dárn — štopkať, látať 
štrimfle. 

Dart — dárt — ostrý predmet, 
zbroj, ktorý sa hádže rukou, rý- 
chle prebehnúť, preskočiť. 

Darwinism — dárwinizm — ná- 
uka Karola Darwina. 

Dash — däš — hodiť prudko, 
mrsknúť, rozbiť, pofrkať, be- 
žať rýchlo, pomimo prebehnúť, 
primiešať, iprihodiť, v tlači 
pauza " — " medzi slovami. 

Data — dejtä — udanie, pripu- 
stenie, fakt, skutočnosť. 

Date — dejt — dátum, udanie 
dňa kedy sa niečo udalo, datľa. 

Dateless — dejtles — bez dátu- 
mu. 

Daub — dób — oornazať, zama- 
zať, zafrkať blatom, drsno za- 
barviť. 

Dauber — dóbr — obyčajne me- 
no pre nešikovného robotníka, 
babrák. 

Daughter — dótr — dcéra. 

Daughter-in-law — dótr-in-lá — 
nevesta, manželka synova. 

Dawn — dóun — rozbrieždenie, 
úsvit, príchod dňa. 

Dawning — dóuning — keď sa 
rozbriežďuje. 

Dej — dej — deň, denné svetlo, 
doba. 

Day book — dej buk — denná 
kniha, denná zápisnici. 

Day labor — dej lejbr — denná 
práca. 

Day time — dej tajm — cez deň, 
vo dne. Daze — dejz — zaraziť, omrá- 
čiť. 

Dazed — dejzd — zarazený, za- 
razená, omráčený, omráčená. 

Dead — ded — mrtvý, mrtvá, 
pustý, opustený, nežijúci, zdo- 
chnutý. 

Dead beat — ded bit — nanesú- 
ci človek, klamár. 

Dead-lock — ded-lok — stav ta- 
ký, ktorý nedovoľuje ďalšieho 
postupu. 

Deaf — def — hlúchy, hluchá 
hluché. 

Deafness — defnes — hluchota, 
hlučnosť. 

Deaf-mute — def-mjút — hlu- 
chonemý, hluchonemá. 

Deal — dýl — jednať, obcovať, 
mať obchodné styky, rozdať, 
dávať karty, čiastka, mnoho. 

Dealer — dýlr — obchodník, 
ten čo dáva karty. 

Dear — dýr — drahý, drahá, 
drahé. 

Dearness — dýrnes — drahota, 
dražoba. 

Death — deth — smrť. 

Death bed — deth-bed — smr- 
teľná posteľ. 

Death blow — deth blów — 
rana ktorá spôsobí alebo zaprí- 
činila smrť, smrtná rana. 

Debar — dibár — zamedziť prí- 
stup, prekaziť, vylúčiť, vy- 
tvoriť. 

Debark — dibárk — opustiť loď 
a vysadnúť na zem. 

Debase — dibejs — uponížiť, 
s nížiť, zkaziť. ^N Deb — 129 — Deci Debasement — dibejsment — 
uponíženie, poklesok. 

Debaser — dibejsr — uponížo- 
vateľ, ničiteľ, poklesok zaprí- 
čiňujúci. 

Debate — dibejt — debatta, hád- 
ka, spor, rokovať o niečom. 

Debauch — dybáč — zavádzať, 
hýriť, zviesť k hýreniu, do- 
viesť k nemravnosti, k mravné- 
mu úpadku. 

Debaucher — dybáčr — človek 
oddaný hýreniu, svodca. 

Debauchery — dybáčry — hý- 
renie. 

Debilitate — dybilitejt — osla- 
biť, soslabiť, vysiliť. 

Debility — dybility — soslabe- 
nie, vysilenie, slabosť. 

Debit — debit — zaoísať na 
dlh, obťažiť dlžobou. 

Debris — debris — smety, od- 
padky, trosky, zrúcanina budo- 

vy * 

Debt — det — dlžoba, dlh, po- 
dlžnosť. 

Debtor — detr — dlžník. 

Decade — dekejd — desaťroč- 
né obdobie. 

Decadency — dekéjdensi — ú- 
padok, hnitie. 

Decamp — díkämp — opustiť 
ložisko, odsťahovať sa von z 
kämpu, utiecť, ufujazdiť tajne. 

Decanter — dikäntr — sklenný, 
krčah. 

Decapitate — dikäpitejt — sťať 
hlavu. 

Decapitation — dikäpitejšn — 
zoťatie hlavy. 

Decay — dykéj — meniť sa s dobrého zdravého stavu na stav 
ničiaci, hynúci, hnilosť, zkazu 
brať. 

Decayed — dykéjd — zhnitý, 
zhnitá, zhnité, zničené. 

Decease — dysís — smrť, zo- 
mretie, skonanie, skonať. 

Deceased — dysísd — nebohý, 
nebohá, zomrelý, zomrelá, ne- 
božtík. 

Deceit — dysíjt — podvod, klam. 

Deceitful — dysíjtfuil — klam- 
livý, klamlivá, klamlivé, pod- 
vodný, podvodná, klamlivá. 

Deceitfulnes — dysíjtfulnes — 
klamlivosť, podvodlivosť. 

Deceive — dysív — zaviesť 
klamom, klamať, naliehať. 

Deceivable — dysívebl — to čo 
je klamlivé. 

Deceiver — dysívr — ten čo kla- 
mom zavádza, oodvodník. 

December — dysembr — dvaná- 
sti mesiac v roku, december. 

Decency — dýsensi — mravo- 
nosť, slušnosť. 

Decent — dýsent — mravný, 
mravná, slušný, slušná, slušné. 

Deception — dysepšn — klam, 
podvod, zavedenie. 

Deceptive — 1 dyseptiv — klamli- 
vý, klamlivá, klamlivé. 

Decide — dysajd — odhodlať sa 
na niečo, k niečomu, rozhodnúť, 
ustáliť. 

Decided — dy saj ded — rozhod- 
nuté, ustálené, rozhodný, roz- 
hodná, rozhodné, odhodlaný, 
odhodlaná. 

Decider — dysajdr — ten čo roz- 
hoduje rozhodčí. Deci — 130 Defa Decision — dysižn — rozhodnutie. 

Decisive — dysajsiv — rozhod- 
ný, rozhodná, irozhodujúci, roz- 
hodujúce. 

Deck — dek — pokryť, ozdo- 
byť, paluba. 

Declaim — dikléjm — kázať, 
rozkladať,. 

Declamation — deklemejšn — 
deklamácia. 

Declare — dyklér — jasno po- 
ukázať, otvorené prehlásiť, o- 
námiť slovom, dať na vedo- 
mosť. 

Declaration — deklerejšn — pre- 
hlásenie, udanie, vyhlásenie. 

Declension — dyklenšn — úchy- 
lenie sa, úchylka, úklonok. 

Decline — dyklajn — ukloniť 
sa, ohnúť sa k predu alebo 
stranou, upadnúť, klesnúť, odo- 
preť, vyhýbať, strániť sa nie- 
komu, niečomu. 

Declination — deklinejšn — ú- 
klonok, úpadok. 

Decoct — dykokt — pripraviť 
varením, ztráviť ohňom. 

Decoloration — dykalorejšn — 
vyblednutie, bledé, nemajúc 
barvy, bezbarevné. 

Decomposition — dykômpozišn 
— hniloba, rozklad, rozpadnutie. 

Decorate — dekorejt — ozdo- 
biť, okrášliť. 

Decorated — dekorejted — o- 
krášlenie, ozdobenie, okrášle- 
ný, okrášlená. 

Decoration — dekorejšn — ozdo- 
ba, okrasa, ozdobenie, okrášlenie. 

Decorator — dekorejtr — ten čo 
ozdobuje, čo okrášľuje. Decoration Day — Dekorejšn 
dej — americký sviatok v kto- 
rý sa ozdobujú kvetinami hroz- 
by zomrelých. 

Decoy — dykoj — lákadlo, vábi- 
dlo, ktoré láka klamom. 

Decrease — dykris — zmenšiť, 
umenšiť, zmenšiť sa, úbytok. 

Decree — dykrí — dekrét, súdny 
rozkaz, nariadenie, rozhodnutie. 

Dedicate — dedykejt — venovať, 
povoliť, dať. 

Dedication — dedykejšn — ve- 
novanie, povolenie (tiež posvia- 
cka) . 

Deduct — dydakt — sraziť niečo 
s ceny, odrátať. 

Deduction — dydakšn — srážka, 
odrátanie. 

Deed — did — čin, výčin, sku- 
tok, docielenie, predajná smlu- 
va, kontrakt. 

Deep — dýp — hlboko, hlboká, 
hlboký, prenikavý. 

Deepen — dýpen — zahĺbiť, za- 
ryť sa do hĺbky. 

Deepness — ďýpnes — hlbká, 
hlbočina, hlbkosť. 

Deer — dýr — jeleň. 

Deface — difejs — zkaziť, zo- 
škriabať, zohaviť, vymazať. 

Defacement — difejsment — zo- 
havenie, zohavenosť, porušiteľ- 
nosť. 

Defalcate — defälkejt — zpre- 
neveriť. 

Defalcation — defälkejšn — 
zpreneverenie. 

Defamation — defämejšn — o- 
hovorenie, utrhovanie na cti, 
utrhačstvo. Defa 131 — Defra Defamation — defäbejšn — oho- 
vorenie, utrhovanie na cti, utr- 
hačstvo. 

Defamatory — dyfämetori — u- 
trhačný, utrhačná. 

Defame — dyféjm — ohovárať, 
na cti ubližovať. 

Defamed — dyféjmd — ohovo- 
rený, ohovorená. 

Defamer — dyféjmr — ohová- 
rač, utrhač. 

Default — defált — chyba, ne- 
dbalosť, nezadržanie slova, ne- 
dostavenie sa k súdu. 

Defeasance — difízäns — urobiť 
neplatnou, vyzdvihnúť smluvu, 
zrušenie. 

Defeat — difít — poraziť, po- 
rážka, prekaziť. 

Defect — difekt — chyba, nedo- 
statok. 

Defective — difektiv — chybný, 
chybná, chybné, nedostatočný. 

Defend — difend — brániť, há- 
jiť, zastávať, opevniť. 

Defendant — difendent — obža- 
lovaný, obžalovaná. 

Defender — difendr — obranca, 
hájiteľ. 

Defense — difens — hájoba, há- 
jenie, obrana. 

Defenseless — difensles — bez- 
branný, bezbranná, bez ochra- 
ny. 

Defensive — difensiv — obrana, 
defensíva. 

Defer — difôr — odložiť, pre- 
ložiť. 

Deference — difôrens — podro- 
benosť, poslušnosť. Defiance — difajäns — odpor, 
protiva, vzdor. 

Defiant — difajänt — ten čo sa 
protiví, čo vzdoruje. 

Deficient — difišnt — chybný, 
nedostatočný, nedostatočná. 

Deficiency — difišnsi — nedo- 
statok. 

Deficiently — difišntli — nedo- 
statočný, nedostatočné, nedo- 
statočná. 

Defile — difajl — odísť rad ra- 
dom, poškvrniť, znečistiť. 

Defiler — difajlr — ten čo za- 
príčiní poškvrnenie. 

Define — difajn — vysvetliť, ur- 
čiť, vyznačiť. 

Defined — difajnd — určené, 
jasno vysvetlené. 

Definite — definit — istý, istá, 
isté, určité, určitý, určitá. 

Definiteness — definajtnes — 
istota, určitosť. 

Definition — definišn — krátky 
jadrný opis niečoho, vyjadre- 
nie. 

Deflect — diflekt — odchýliť, 
odchyľovať. 

Deflected — diflekted — odchyl- 
ný, odchylná, odchylne. 

Deflection — diflekšn — odchy- 
tenie, odchýlnosť. 

Deform — diform — zpotvoriť, 
zohýzdiť. 

Deformed — diformd — zmrza- 
čený, zmrzačená. 

Defraud — difrád — ošudiť, 
oklamať, podviesť, zpreneve- 
riť. 

Defraudation — difrádejšn — 
zprenevrenie, podvod. Defra — 132 — Deli Defrauder — difrádr — ten čo 
zpreneverí, čo oklame, klamár, 
.podvodník. 

Defray — difréj — znášať, pla- 
tiť útraty, výlohy. 

Defy — difáj — protiviť, vzdo- 
rovať. 

Degenerate — dydženerejt — 
odrodilý, pokleslý, zvrhlý. 

Degeneracy — dydženerejsi — 
odrodilosť, pokleslosť, zvrh- 
losť. 

Degradation — dygrejdejšn — 
pokorenie, poníženie. 

Degrade — dygréjd — pokoriť, 
ponížiť. 

Degraded — dygrejded — poko- 
rený, pokorená, ponížený, poní- 
žená. 

Degree — dygrí — hodnosť, 
stupeň. 

Deist — díjist — človek, ktorý 
priznáva jestvovanie boha, ale 
zatajuje a neverí v náboženské 
zjavenie. 

Deject — dydžekt — opovrhnúť 
znechutiť, zarmútiť. 

Dejected — dydžekted — zne- 
chutený, znechutená, zkormú- 
tený, zkormútená. 

Delay — diléj — odložiť, odro- 
čiť, zadržať, opozdenie. 

Delegate — delegejt — povere- 
nec, delegát, delegátka. 

Delegation — delegejšn — po- 
verený výbor, kommissia, dele- 
gácia. 

Deliberate — deliberejt — ro- 
kovať, pojednávať, radiť sa, 
uvažovať. 

Deliberation — deliberejšn — uvažovanie, rokovanie, pretria- 
sanie. 

Delicate — deliket — nežný, než- 
ná^ jemný, jemná, lahodne. 

Delicacy — delikejsi — ľahod- 
nosť, jemnosť. 

Delicious — dylišes — lahodný, 
lahodne, keď je .niečo dobré k 
jedeniu, to čo má dobrú chuť. 

Delict — dylikt — priestupok. 

Delight — dylajt — radosť, te- 
šiť sa, potešenie, potešiť sa 
niečomu, rozkoš, spôsobiť ra- 
dosť. 

Delighted — dylated — nateše- 
ný, natešená, pocítiť radosť. 

Delightful — dylajtful — okú- 
zlújúce, okúzlujcí,, okúzlujúca, 
rozkošné, rozkošný, rozkošná. 

Delightless — dylajtles — bez 
radosti, bez potechy, bezrozkoš- 
ný, bezrozkošná. 

Delineate — dyliniejt — nabar- 

viť, namaľovať, urobiť nákres, 
podať nákres. 

Delinquency — dylinkwensi — 
nezadosťučinenie povinnosti, 
prestúpok, previnenie sa, dlž- 
nosť. 

Delinquent — dylinkwent — ten 
čo sa dopustí chyby, pristupku, 
previnelec, ten čo dlhuje, dlh. 

Delirium — dylíriam — pomú- 
tenie na rozume, blúznenie. 

Delirium tremens — dylíriam 
tremens — blúznenie násled- 
kom nemierneho užívania opoj- 
ných nápojov. 

Delirious — dylíries — ked* člo- 
vek btúzni, blúznivý, blúznivá. 

Deliver — dilivr — osvobodiť, Deli — 133 Demo vydať, prepustiť, zachrániť, 
poddať, dodať, doručiť, pri- 
niesť, doniesť. 

Deliverance — dilivräns — pre- 
pustenie, zachránenie, vykúpe- 
nie. 

Deliverer — dilivrer — ten čo 
dodáva, donáša, doručiteľ, osvo- 
boditeľ, záchranca. 

Delivery — diliveri — doručenie, 
odovzdanie, rozvážanie, doná- 
šanie, pôrod. 

Delude — dilúd — oklamať, o- 
šudiť, podviesť. 

Deluder — dilúdr — klamár, 
podvodník. 

Deluge — diilúdž — potopa, veľ- 
ká pohroma. 

Delusion — dilúžn — zavedenie 
mysle, falošná viera, chyba, 
klam, zavedenie klamom. 

Delusive — dilúsiv — to čo ve- 
die ku klamú, klamlivý, klam- 
livé, klamlivá ten alebo to, čo 
môže zaviesť, oklamať. 

Demagogue — demagog — člo- 
vek, ktorý príde k vlivu nad 
ľuďmi následkom nevedomosti 
toho ľudu, burič, demagog. 

Demagogism — demägogizm — 
rýpaľstvo, demagogismus. 

Demand — dymänd — požia- 
dovať, žiadať, hlásiť sa o svo- 
je právo, žiadosť, požiadavka. 

Demander — dymänder — žia- 
dateľ. 

Demean — dymín — držanie sa, 
chovanie sa, spravovanie sa, 
(slovo toto sa často upotrebuje 
k označeniu úpadku, uponíže- 
niu). Dement — dyment — nahnať 
do bláznovstva, do šialenstva. 

Demented — dymented — po- 
mätený, pomätená, choromy- 
seľný, choromyseľná. 

Dementia — dymenšia — pomä- 
tenosť, choromyseľnosť. 

Demersed — demôrsd — na- 
chádzajúce sa pod vodou, po- 
norený vo vode. 

Demigod — demigád — polo- 
boh. 

Demijohn — demidžán — veľká 
sklenná fľaša, ktorá je prútím % 
opletená. 

Demi-mond — demimond — 
ženská pochybného chýru. 

Demise — dymájz — zomretie 
niektorého vynikajúceho a zná- 
meho jednotlivca, úmrtie, dané 
■poslednou vôľou. 

Demit — dymit — formálne slo- 
žiť, položiť, poďakovať sa. 

Demission — dymišon — slože- 
nie, poďakovanie. 

Demobilize — dymobilájz — od- 
zbrániť, rozpustiť vojsko. 

Demobilization — dymobilizejšn 
— rozpustenie vojska, odzbro- 
jenie. 

Democracy — dymokräsi — ľu- 
dovláda, demokracia, forma kra- 
jinskej vlády, v ktorej ľud roz- 
hoduje. 

Democrat — demokrat — člen 
demokratickej strany, človek 
podporujúci ľudovládu. 

Democratic — demokrätik — de- 
mokratická, demokratické. 

Demolish — dymoliš — strh- 
núť dolu, zničiť, sboriť. Demo — 134 — Deuse sbo- Demolition — dymolišn 

renina. 
Demon — dymon — zloduch, 

zlý duch, zlostný človek. 
Demoniac — dymóuniäk — zlo- 

dušný, zlým duchom podsedlý 

človek. 
Demonism — dymonizm — viera 

v zloduchov. 
Demonstrate — demons t r ej t — 

dokázať, presvedčiť, vystaviť 

a vysvetliť čiastky. 
Demonstrable — demonstrebl — 

dokázateľný, dokázateľné, vec 

tak dokázaná, že sa podvrátiť 

nedá. 
Demonstration — demonstrejšn 

— dokazovanie, vystavenie nie- 
čoho, shrpmáždenie vojska na 
niektorom mieste, shromažde- 
nie ľudu cieľom protestujúcim 
alebo sympatisujúcim, demon- 
štrácia. 

Demonstrator — demonstrejtr 

— dokazovateľ, ten čo vysvet- 
ľuje. 

Demoralize — dymorelájz — 
znemravniť. 
Demoralizing — dymorelájzing 

— znemravňujúce, znemravňu- 
júci, znemravňujúca — to čo 
znemravňuje. 

Demoralization — dymoreli- 
zejšn — znemravnenie, demo- 
ralizácia. 

Demur — dymôr — mať alebo 
poukázať na ťažkosť, protiviť 
sa, robiť námietku, odložiť sú- 
dne pojednávanie, zastaviť po- 
jednávanie. Demurer — dymôrer — ten čo 
robí námietku, zastavenie. 

Demy — dymáj — istá veľkosť 
papieru, obyčajne 22x17 cóľov. 

Den — den — diera, jaskyňa v 
zemi, hocijaká miestnosť, kto- 
rá je upotrebená čo skrýš ľudí 
pochybného alebo nízkeho cha- 
rakteru. 

Denationalize — dynäšonälájz 

— odnárodniť, zbaviť národ- 
ného charakteru, pozbaviť ná- 
rodného práva. 

Denaturalize — dynäčurelájz — 
urobiť neprirodzeným, odeliť 
od prírody, pozbaviť občian- 
stva, nadobudnutého v cudzej 
krajine. 

Denial — dynajäl — odoprenie, 
zaprenie, tajenie. 

Denier — dynajer — ten čo tají, 
čo zapiera. 

Denizen — denizn — cudzinec 
pripustený k bydleniu v cudzej 
krajine. 

Denominate — dynominejt — 
pomenovať, menovať, ustano- 
viť. 

Denomination — dynominejšn 

— vyznanie, náboženstvo, po- 
menovanie, ustanovenie. 

Denote — dynóut — označiť 
značkom, alebo tabulou, ukazu- 
júc, označiť. 

Denounce — dynauns — vyhrá- 
žiať sa, obviniť. 

Denouncement — dynaunsment 

— vyhrážka, obvinenie, obža- 
loba. 

Dense — dens — tesno, husto, 


Dent — 135 Depo hustý, kde je málo vzduchu, 
málo povetria. 

Dent — dent — úderom zahnúť 
nejakú nádobu, urobiť na nie- 
čom vrub. 

Dented — dented — keď je nie- 
čo vrubovite. 

Dental — dentl — týkajúce sa 
zubov, zubný. 

Dentist — dentist — zubný le- 
kár. 

Dentition — dentišn — keď idú 
dieťaťku zúbky, keď sa mu 
prerezávajú. 

Denude — dynjúd — svliecť há- 
by, obnažiť, odokryť. 

Denudation — dynjúdejšn — 
vyzliečenie, obnaženie, odkry- 
tie náhosti. 

Denunciation — dynanšiejšn — 
hrozba, odsudzovanie, káranie. 

Deny — dynáj — tajiť, zapie- 
rať, dať proti odpoveď. 

Depart — depart — odobrať sa, 
rozlúčiť sa, odcestovať, odísť 
preč, odobrať sa na večnosť, 
zomreť. 

Departed — departed — odobral 
sa preč, odišiel, odišla, odišli. 

Department — dypártment — 
oddiel, vetev, odvetvie, odbor. 

Depend — dypend — spoliehať 
sa, záležať, záviseť. 

Dependence — dypendens — 
(spoliehanie, odvislosť závis- 
losť. 

Dependency — dypendensi — 
odvislý, odvislá, čiastka krajiny 
ktorá je odvislá od štátu, ku 
ktorému ona patrí. 

Dependent — dypendent — tá osoba, ktorá sa musí spoliehať 
na inú osobu o pokrm alebo 
udržanie, spoliehajúci, spolie- 
hajúca. 

Depict — dypikt — vylíčiť v 
barvách, podať slovom, opísať, 
urobiť nástin, náčrt. 

Deplore — dyplóur — cítiť ale- 
bo vysiloviť hlboký žiaľ na nie- 
čím, ľutovať, nariekať. 

Deplorable — dyplóurebl — po- 
ľutovania hodný, poľutovania 
hodná, poľutovania hodné, ža- 
lostný, smutný. 

Deplorably — dyplóurebli — 
smutno, žalostné. 

Deploy — diplój — roztvoriť, 
rozvinúť, utvoriť dlhšiu čiaru. 

Deplume — diplúm pozbaviť 
perí, o.škubať vtáka, kuru, hus. 

Deplumation — diplúmejšn — 
vypadávanie perí u vtáka. 

Deponent — dyponent — klade- 
nie dolu, človek svedčiaci pod 
prísahou. 

Depopulate — dypopjúlejt — 
pozbaviť sa obyvateľstva, vy- 
ľudnatenie. 

Deport — dyport — preniesť, 
odniesť, previesť z jednej kra- 
jiny do druhej proti vôli. 

Deportation — dyportejšn — 
prevezenie z jednej krajiny do 
druhej, deportovanie, vyhnan- 
stvo. 

Depose — dypóuz — sosadiť, 
shodiť, podať svedoctvo pí- 
somne dľa zákona. 

Deposit — dypozit — položiť 
dolu, dať na miesto k zachrá- 
neniu, odložiť k zachovaniu, Depo — 136 D esc e uložiť, bankový vklad, záruka, 
usadli na. 

Depository — dypozitori — o- 
soba, ktorej je niečo sverené k 
opatrovaniu, tútor, vkladovňa, 
ústav do ktorého sa dávajú 
vklady. 

Deposition — depozišn — sve- 
doctvo ústne a či písomné, ná- 
nos. 

Depositor — dypozitr — ten čo 
ukladá, čo má vklad. 

Depot — dypóu — železničná 
stanica, budova, ktorá slúži za 
sklad. 

Deprave — dyprejv — urobiť 
zlým alebo horším, zničiť, po- 
kaziť. 

Depravation — deprävejšn — 
zkazenosť, zničenosť, uponíže- 
nosť. 

Depraved — dyprejvd — zkaze- 
ný, zkazená, morálne zničený 
alebo morálne zničená. 

Depriciate — dyprišiejt — zní- 
ženie hodnoty, klesať v cene, 
podceňovať. 

Depress — dypres — tisnúť do- 
lu, stlačiť, snížiť, pokoriť. 

Depressed — dypresd — utisnu- 
tý, utisnutá, znížený, znížená, 
pokleslý, poklesla. 

Depression — dyprešn — utisk- 
nutie, zníženosť, pokorenosť, 
pokleslosť. 

Depressor — dypresr — ten čo 
utlačuje. 

Deprive — dyprájv — odobrať, 
odňať, pozbaviť, obrať. 
Deprivation — deprájvejšn — odobranie, odňatie, pozbavenie, 
ztráta. 

Depth — depth — hlbká, hlbo- 
kosť. 

Depurate — depjúrejt — po- 
zbaviť nečistoty, očistit.' 

Depute — depjút — vymenovať 
náhradníka, jednateľa, splno- 
mocniť. 

Deputation — depjútejšn — zá- 
stupca, vyslanec, výbor vysla- 
ný k vyjednávaní alebo k vyše- 
trovaní niečoho, deputácia. 

Derail — deréjl — vyšinúť, vy- 
rútiť sa s trate, opustiť šíny. 

Derailment — duréjlment — vy- 
hodenie so šín, keď vlak vysko- 
čí s ko Tajní c. 

Derange — deréjndž — porušiť, 
zapríčiniť neporiadok, pomätiť. 

Derelict — derelikt — opuste- 
ný, nedbalý, povinnosť zaned- 
bávajúci. 

Deride — dyrájd — robiť si z 
niekoho smiech, žart, posmie- 
vať sa niekomu. 

Derision — dyrižn — posmech, 
žart. 

Derider — dyrájdr — človek, 
ktorý si rád z iného robí žarty, 
posmievač. 

Derive — dyrájv — ťahať alebo 
obdržať, stiahnuť, ťažiť. 

Derrick — derik — prístroj na 
dvíhanie ťažkých predmetov. 

Descend — dysend — ísť dolu, 
sostúpiť dolu, stúpať dolu. 

Descendant — dysendent — 
potomok. 

Descension — dysenšn — pokle- 
sok, klesnutie, klesanie. Desc — 137 ~ Dcsp Describe — dyskrájb — opísať. 

Describer — dyskrájbr — ten 
čo opisuje. 

Describable — dyskrájbebl — o- 
pisateľné, to čo sa dá opísať. 

Description — dyskripšn — o- 
pis, opísanie. 

Desert — dezôrt — púšť, týka- 
júce sa púšti, divine, zanechať, 
opustiť, utiecť. 

Deserter — dezôrtr — úprchlík, 
ten čo utečie, opustí. 

Desertion — dezôršn — uprch- 
nutie, zanechanie. 

Deserve — dyzôrv — zaslúžiť, 
byť hodným zásluhy. 

Deserving — dyzôrving — za- 
slúžilý, zásluha. 

Design — dyzájn — plán, ná- 
kres, náčrt. 

Designate — designejt — vy- 
značiť, označiť, pomenovať, 
poznamenať. 

Designation — designejšn — ur- 
čenie, ustanovenie. 

Desire — dyzajr — dychtiť, dy- 
chtivosť, túžba, priať si, pra- 
nie žiadať, žiadosť. 

Desirous — dyzajres — túžiaci, 
túžiaca, dychtivý, dychtivá, 
/dychtivosť. 

Desirable — dyzajrebl — žeľa- 
teľný, želateľná, želateľné. 

Desired — dyzajrd — žiadateľ- 
ný, kýžený. 

Desist — dyzist — prestať, u- 
stať, ustúpiť, upustiť. 

Desk — desk písací stolík. 

Desolate — desolejt — zničiť, 
zkaziť, obrátiť na rumy, opu- 
stené, opustený, opustená, spu- stlosť, opustenosť, zanedba- 
losť 

Desolately — desolejtli — pu- 
sto, opustene 

Desolation — desolejšn — zbú- 
ranina, spustošenie, zničenie, 
smútok. 

Despair — dyspér — zúfať, zú- 
falstvo, vzdať sa všetkej ná- 
deje. 

Despairingly — dyspéringly — 
zúfale. 

Desperado — desperejdó — de- 
šperátny človek, nedbalý suro- 
vec, zbojník. 

Desperate — desperejt — od- 
vážlivý, odvážlivá, zúrivý, zú- 
rivá, bez nádeje, zúfalý, zúfalá. 

Desperately — desperejtly — 
divo, zúrivo. 

Desperation — desperejšn — zú- 
falstvo, zúrivosť, divokosť. 

Despise — dyspájz — nenávi- 
del', opovrhovať, hnevať sa na 
niekoho. 

Despisingly — dyspájzingli — 
opovržlivé, plné nenávisti. 

Despite — dyspajt — na truc, 
odpor, vzdorovitosť, vzdor. 

Despoil — dyspójl — obrať, o- 
kradnúť, pozbaviť. 

Despoiler — dyspójlr — okrá- 
dač, lupič. 

Despond — dyspond — byť bez 
nadeje, zúfat. 

Despondency — dyspondency — 
malomyseľnosť, beznádejnosť, 
zúfalosť. 

Despondingly — dyspondingly 
— beznádejne, malomyseľne, 
zúfale. Desp 138- Detra Despot — despot — vladár, kto- 
rý vládne bez jakej koľvek koh- 
trolly, bez dohľadu ľudstva, sve- 
voľný vladár, despot. 

Despotical — despotikel — ľu- 
bo vládne, tyranská vláda. 

Despotism — despotizm — ty- 
rania, despotismus. 

Desert — dezôrt — prívarok, 
zákuska. 

Destine — des tin — vyznačiť 
ustáliť. 

Destination — destnejšn — vy- 
značenie, ustálenie, určenie, 
cieľ. 

Destiny — destiny — osud, po- 
trebnosť, určenie. 

Destitute — destitjút — biedny, 
biedna, núdzny, núdzna, opu- 
stený, opustená. 

Destitution — destitjúšn — bie- 
da, núdza, opustenosť. 

Destroy — dystroj — strhnúť, 
zničiť, zkaziť, pokaziť. 

Destroyer — dystrojr — ten čo 

ničí, ^ničiteľ. 
Destruction — distrakšn — zma- 
renie, zničenie, záhuba, zkaze- 
nosť vraždenie. 
Desturctive — dystraktiv — 
zhubný, zkazu zapríčiňujúci, 
zapríčiňujúce. 
Desultory — desaltori — nestá- 
ly, nestála, povrchne. 
Detach — dytäč — odlomiť, od- 
trhnúť, oddeliť, odlúčiť. 
Detachment — dytäčment — od- 
diel vojska, oddelený od hlav- 
nej armády cieľom konania 
inej služby. 
Detail — dytejl — dopodrobna, podrobne, podrobnosť, dopo- 
drobna opísať, poslať k zvlášt- 
nej práci, povinnosti. 

Detain — dytéjn — držať v za- 
jatí, zadržať, podržať. 

Detainer — dytéjnr — zadrže- 
nie, ten čo drží, zadržuje. 

Detect — dytekt — objaviť, od- 
haliť, odokryť, priniesť niečo 
ma svetlo. 

Detection — dytekšn — odo- 
krytie, odhalenie. 

Detective — dytektiv — tajný 
policajt, detektív. 

Detention — dytenšn — zadrža- 
nie. 

Deter — dytôr — znechutiť, 
zadržať, zamedziť nariadením. 

Deterioration — dytiriorejšn — 
pohoršenie, zhoršenosť. 

Determent — dytôrment — zne- 
chutenie, zadržanie, odstraše- 
nie. 

Determine — dytôrmin — umie- 
niť si, rozhodnúť, určiť, usta- 
noviť. 

Determined — dytôrmind — 
pevná, rozhodný, rozhodná, ur- 
čitý. 

Determination — dytôrminejšn 
— pevný úmyseľ, rozhodnosť. 

Detest — dytest — prechovávať 
k niekomu alebo k niečomu ne- 
návisť, keď sa niečo hnusí člo- 
veku. 

Detestable — dytesebl — hnus- 
né, odporné. 
Dethrone — dethróun — pozba- 
viť trónu, shodiť s trónu. 
Detract — dyträkt — na cti u- 
krácovať, ohovárať, utrhovať. Detra — 139 Dick Detractor — dyträktor — ten čo 
ohovára, čo na cti utrhuje. 

Detriment — detriment — ško- 
da, škodný, škodná, to čo je 
niečomu na ujmu, na škodu. 

Detrimental — detrimentl — 
škodný, škodlivý, škodlivá, ško- 
dlivé. 

Deuce — djús — pri kartách 
dvojka, diabol. 

Devastate — devästejt — spu- 
stošiť. 

Devastation — devästejšn — 
spustošenie. 

Develop — develop — rozložiť, 
rozvinúť, objaviť sa, prírodné 
vyvinúť. 

Development — development — 
vývoj, rozvoj, vzrast, rozvinu- 
tie. 

Deviation — dyviejšn — uchy- 
lenie, odchýľka, zblúdenie. 

Device — dyvajs — prístroj, 
obrat, plán, výmysel'. 

Devil — devl — čert, diabol. 

Devilish — devliš — čertovský, 
diabolský, diabolská, huncút- 
sky, huncútska. 

Devise — dyvájz — vymysleť, 
vyplánovať, odkázať posled- 
nou vôľou. 

Devisee — dyvájzí — osoba, kto- 
rej je niečo poslednou vôľou 
odkázané, poručené, dané. 

Devote — dyvóut — venovať 
sa, venovať, obetovať. 

Devoted — dyvóuted — odda- 
<ný, oddaná, horlivý, horlivá, 
venovaný. 

Devotness — dyvóutnes — od- 
danosť. Devotion — dyvóušn — veno- 
vanie obetovanie, oddanie sa, 
horlivosť. 

Devour — dyvaur — sožrať, 
prehltnúť. 

Dew — djú — rosa, porosiť. 

Dewy — djúi — zarosená, zaro- 
sený. 

Dexter — dekstr — týkajúce sa 
pravej strany, protiva ľavej 
strane. 

Diabetes — dajäbítiz — nemoc 
močotok. 

Diabolic — dajäbolik — čertov- 
ský, diabolský. 

Diabolism — dajäbolizm — ďa- 
belstvo, keď je človek d'ablom 
podsedlý. 

Diagnose — dajägnóus — roz- 
poznať nemoc. 

Dial — dájl — cifer, ciferník, 

Diagram — dajägräm — nary s. 
slnečné hodiny. 

Dialect — dajälekt nárečie, dia- 
lekt. 

Dialogue — dajälog — rozho- 
vor medzi dvoma alebo viac 
osobami. 

Diameter — dajämetôr — prie- 
mer. 

Diamond — dajämond, dájmnd 

— diamant. 

Diaper — dajäpr — (tiež aj 
dájpr) — plienka, peľucha, ute- 
rák. 

Diarrhea — dajäriä — laksa, 
častá stolica. 

Dice — dajs — kocky, kocka. 

Dickens — dikens — diabol. 
What the dickens do you want? 

— what the dikens du jú want? Diet — ■ 140 Dilig Čo do čerta (do paroma) chceš? 

Dictate — diktejt — diktovať, 
rozkazovať, nakladať rozkazu- 
júcim hlasom, rozkaz. 

Dictation — diktejšn — diktá- 
ciá, rozkazovanie. 

Dictator — diktejtôr — diktá- 
tor, ten čo dáva rozkaz, čo roz- 
kazuje. 

Dictatorship — diktejtôršip — 
diktátorstvo. 

Dictionary — dikšoneri — slov- 
ník. 

Did — did — urobil, učinil, u- 
robila, učinila, urobili, učinili. 

Diddle — didl — aklamať, fí- 
gľom podviesť. 

Die — daj — zomreť, umreť, 
dokonať, zhynúť, železné ra- 
zítko, ktorým sa razia peniaze, 
nôž pomocou ktorého sa režú 
kvinty. 

Diet — dajet — snem, keď le- 
kár nariadi človeku jesť len 
istý pokrm, keď mu určí spô- 
sob, jakým má užívať pokrm, 
jesť. 

Differ — difr — keď sa dve veci 
jedna od druhej líšia, keď sú 
nie jednaké, byť inej mienky, 
nesúhlasiť s mienkou iného. 

Difference — diferens — roz- 
diel, nedorozumenie. 

Different — diferent — ináč, 
inakší, nie taký, nie taká, nie 
tak. 
Differing — difring — lišiace sa, 

nerovné, rozdielne, rozdielny. 

Difficult — difikalt — to čo sa 

nedá ľahko urobiť, previesť, ťažko, nesnádne, nesnadný, ne- 
snadná. obťažné. 

Difform — diform — nepravi- 
delný. 

Dig — dig — kopať zem čaka- 
nom alebo motykou vykopať, 
vyriť. 

Digest — dajdžest — sobranie 
dát usporiadať dľa poriadku 
pod riadne písmená, pod záhla- 
vie, ztráviť pokrm. 

Digestion — dajdžesčn — ztra- 
venie, zažitie. 

Digestive — dajdžestiv — zaží- 
vacie, zažívajúci, ztraviteľné. 

Digger — digr — kopáč. 

Dignity — dignity — dôstoj- 
nosť, hodnosť, česť. 

Dignified — dignifájd — ozna- 
čený, označená hodnosťou, po- 
výšený, povýšená, vznešený, 
vznešená. (Slovo toto sa často 
upotrebí k označeniu nafúkano- 
sti, nadutosti človeka). 

Dignify — dignifáj — povzniesť 
alebo povýšiť na hodnosť! 

Dignitary — dignitäri — osoba 
nachodiaca sa vo vážnom úra- 
de, na vysokej hodnosti. 

Dike — dajk — hradba, priekop, 
ochrániť hradbou, z kameňa a 
zeme zhotovená jakási hať k 
tomu cielu, aby nižšia zem ne- 
bola zaliata vodou. (Dyke). 

Dilemma — dilema — ibyť v roz- 
pakoch, nevediac sa rozhodnúť. 

Diligent — dilidžent — pilný, 
pilná, pilné, usilovné, usilovný, 
usilovná, pozorlivý, pozorlivá. 

Diligence — dilidžens — pilnosť, 
usilovnosť, pozornosť. Dill — 141 — Disa Dill — did — koper, rastlina s 
peknou vôňou, dáva sa do po- 
krmu a tiež medzi ugorky, keď 
sa tie nakladajú do fliaš, alebo 
súdka. 

Dilute — dilút — rozriediť, ne- 
chať roztopiť, riedky, riedka, 
oslabiť pridaním vody. 

Diluent — diljúent — rozriedzu- 
júci, to čim sa niečo rozried'uje. 

Dilution — dilúšn — rozriede- 
nie, rozpustenie,, roztopenie, 
oslabenie pridaním vody. 

Dim — dim — temný neosvetle- 
ný nejasný, nepochopiteľné. 

Dimly — dimly — nejasným, 
nepochopiteľným spôsobom. 

Dime — dajm — desák, desať 
centov. 

Dimension — dimenšn — objem. 

Diminish — dyminiš — urobiť 
menším, zmenšiť, zkrátiť, od- 
ňať. 

Diminished — dyminišd — 
zmenšený, zmenšená. 

Dimissory — dymisory — pre- 
púšťajúci, prepúšťajúce. 

Dimple — dimpl — prírodná 
jamka v líci človeka. 

Dine — dajn — obedovať, ho- 
stiť. 

Dining — dajning — obedova- 
nie, ho'stenie. 

Dining room — dajning rúm — 
jedáleň. 

Diocese — dajósí — dieocésa. 

Dip — dip — omáčať, namočiť, 
ponoriť sa do vody. 

Diphtheria — difthýriä — zá- 
škrt*, -difteritus. 

Diploma — diplóumä — diplom. Diplomat, diplomate — dipóu- 
mät — diplomat. 

Dipper — dipr — varecha, člo- 
vek, ktorý "šnupe" tabak. 

Dipping — diping — omáčanie, 
ponorenie do vody, potápať. 

Dire — dajr — hrozný, hrozná, 
hrozne, strašné, ohavné. 

Direct — direkt — rovný, otvo- 
rený, otvorené niečo povedať, 
poukázať cestu, viesť, vodiť. 

Direction — direkšn — riadenie., 
nariadenie, návod, smer. 

Directive — direktív — naria- 
ďujúce, poukazujúce. 

Directory — direktori — adre- 
sová kniha, adressár. 

Dirge — dôrdž — smutná meló- 
dia, pohrabný spev, pohrabná 
hudba. 

Dirt — dôrt — blato, špina, 
hnusobstvo, zem. 

Dirty — dôrty — zamazané, za- 
mazaná, zamazaný, špinavé, 
mrzké. 

Disable — disejbl — znemožniť, 
neschopný, neschopná. 

Disability — disebility — ne- 
možnosť, neschopnosť. 

Disadvantage — disädväntedž — 
nepriaznivosť, škoda, nevýho- 
da. 

Disadvantageous — disädvän- 
tedžes — nepríhodné, nevýho- 
dne. 

Disaffect — disäfekt — znechu- 
tiť, urobiť nespokojným. 

Disaffection — disäfekšn — ne- 
spokojnosť. 

Disaffirm — disäfôrm — odta- 
jiť, upreť, zrušiť. Disa — 142 — Disc Disagree — di'sägrí — nesúhla- 
siť, neshodpvať sa. 

Disagreeable — disägríebl — 
odporné, odporný, odporná, 
hoci čo, čo nie je pekne a čo 
sa človeku hnusí. 

Disagreement — disägríment — 
protivá, nesúhlas, nedoihodnutie 
sa. 

Disallow — disälau — nedovo- 
liť, nepovoliť, odopreť. 

Disallowance — disälauens — 
nepovoľnosť, nedovolenie, zá- 
kaz. 

Disannex — disäneks — rozlú- 
čiť, rozdvojiť. 

Disannul — disänal — zrušiť. 

Disappear — disäpír — stáť sa 
neviditeľným, zmiznúť. 

Disappearance — disäpírens — 
zmiznutie. 

Disappoint — disäpoint — zkla- 
mať, nezadržať daný sľub. 

Disappointed — disäpointed — • 
sklamaný, sklamaná. 

Disapprove — disäprúv — ne- 
schváliť, neschvaľovať. 

Disapproval — disäprúvl — ne- 
schválemosť. 

Disarm — disarm — odzbrojiť. 

Disarrange — disärejndž — pre- 
ináčiť, spôsobiť neporiadok, 
zmätok. 

Disaster — dizästr — nehoda, 
nešťastie. 

Disastrous — dizästres — ne- 
šťastne. 

Disband — disband — prepustiť, 
rozpustiť. 

Disbelief — disbilíf — pochybo- 
vať o niečom, nevera. Disbelieve — disbiliv — neve- 
riť, pochybovať. 

Disbeliever — disbilívr — neve- 
rec. 

Disbursement — disbôrsment — 
— výdaj peňazí, výlohy. 

Discard — diskárd — zavrhnúť, 
odhodiť. 

Discern — dizorn — rozoznať, 
spozorovať. 

Discharge — disčárdž — prepu- 
stiť, vypáliť, výstrel', o'svobo- 
idiť, Výkaľ, konanie povinnosti. 

Discipline — disiplín — kázeň, 
pravidlo, učeniej cvičenie, trest, 
disciplína. 

Disclaim — disklejm — neu- 
znať zapierať, tajiť, zatajovať. 

Disclose — disklóuz — odhaliť, 
odokryť. 

Disclosure — disklóužr — od- 
halenie. 

Discolor — diskalr — barvy 
zbaviť. 

Discomfort — idiskamfort — ne- 
pokoj, nepohodlie, nepohodl- 
nosť. 

Discompose — diskompóuz — 
domrzať, hnevať, neporiadok 
spôsobiť. 

Disconnect — diskonekt — od- 
lúčiť, oddeliť, rozobrať, jedno 
od druhého. 

Discontent — diskontent — ne- 
pokoj, nespokojnosť, znepoko- 
jiť. 

Discontented — diskontented — 
nespokojný, nespokojná. 

Discontinue — diskontinjú — 
prerušiť, prestať, zastaviť. 

Discord — diskord — rôznivosť, Disc — 143 Dises nesúhlas, neshoda, nie jednomy- 
seľnosť. 

Discordance — diskordens — 
•nesvornosť. 

Discount — diskaunt — srážka, 
sráziť, odrátať s pôvodnej 
summy. 

Discourage — diskaredž — zne- 
chutiť, odňať chuť, odstrašiť. 

Discouragement — diskaredž- 
ment — ztrata chuti, ztrata od- 
vahy alebo opovážlivosti. 

Discourager — diskardžr — ten 
čo odstrašuje, odníma chuť k 
niečomu, čo znechuťuje. 

Discourse — diskóurs — pred- 
náška, pojednávanie o niečom, 
rozhovor. 

Discourteous — diskórties — 
nezdvorilý, nezdvorilá. 

Discourtesy — diskórtesi — ne- 
zdvorilo sť. 

Discover — diskavr — vynájsť, 
odhaliť, odokryť, shliadnúť. 

Discoverer — diskavrer — ten 
čo vynájde, čo odháli, objaviteľ. 

Discredit — diskredit — pochy- 
bovať, neveriť, neprisoyať hod- 
novernosti, nepekná povesť, 
zneuctiť. 

Discreditable — diskreditebl — 
pravde nepodobné, nečestný, 
nečestná, bezhanebný, bezha- 
nebná, zlú povesť, požívajúci. 

Discreet — diskrít — obozret- 
ný, obozretná, opatrný, opatr- 
ná, skromný, skromná. 

Discriminate — diskriminejt — 
deliť, robiť rozdiel, rozozná- 
vať. Discrimination — diskriminejšn 
— líšenie sa, rozoznávanie. 

Discrown — diskraun — pozba- 
viť koruny. 

Discuss — diskas — pretriasať 
niečo slovom, rozobierať, uva- 
žovať, rokovať alebo pojedná- 
vať o niečom. 

Discussion — diskašn — rozo- 
bieranie, uvažovanie, v povahu 
braté, pojednávanie, rokova- 
nie. 

Desease — dyzíz — choroba, 
nemoc. 

Disembark — disembark — s 
lodi sostúpiť na suchú zem, 
vylodiť. 

Disembarkation — disembár- 
kejšn — vylodenie, sostúpenie 
s lodi. 

Disambarrass — disembäräs — 
pozbaviť rozpakov, vyviesť s 
nesnádze. 

Disembody — disembodi — zba- 
viť tela. 

Disemploy — disemploj — za- 
mestnania pozbaviť. 

Disenable — disenebl — urobiť 
neschopným, neschopnou. 

Disenchant — disenčänt — zba- 
viť očarovania^ kúzla zbaviť. 

Disengage — disengéjdž — po- 
zbavenie niečoho, osvobodenie. 

Disengagement — disengéjdž- 
ment — keď má človek svo- 
bodnú chvíľu, keď nie je zau- 
jatý, pozbavenie daného sľubu. 

Disentangle — disentängl — 
rozmotať, rozuzliť. 

Disestablish — disestäbliš — Dise 144 Disin zrušenie istého poriadku, na- 
riadenia. 

Disesteem — disestím — nevá- 
žiť, nectiť si, nevážnosť, zne- 
vážiť, zneuctiť. 

Disfavor — disféjvr — zapríči- 
niť nevôľu, nepriazeň, neprať 
niekomu. 

Disfigure — disfigjúr — zohý- 
zdiť, zkaziť. 

Disfranchise — disfränčájz — 
zbaviť mejakeho práva. 

Disfranchisement — disfrän- 
čájsment — pozbavenie voleb- 
ného práva. 

Disfurnish — disfôrniš — po- 
zbaviť nábytku, pozbaviť za- 
riadenia. 

Disgorge — disgórdž — vracať, 
grcať, rýhať. 

Disgrace — disgrejs — hanba, 
•potupenie, potupiť, zhanobiť, 
uponížiť, nemilosť. 

Disgraced — disgrejsd — pad- 
núť v nemilosť privedený k 
hanbe, byť potupeným, potupe- 
nou. 

Disgraceful — disgrejsful — 
hanebný, hanebná. 

Disgracefulness — disgrejsful- 
nes — hanebnosť. 

Disguise — disgájz — pretvár- 
ka, (pretvárať sa, "pod kepien- 
kom". 

Disgust — disgast — znechute- 
nie, odpor, hnus. 

Disgustful — disgastful — zne- 
chutenosť, ošklivý, ošklivá. 

Dish — diš — tanier, misočka, 
pokrm. Dish cloth — diš kláth — utie- 
rák na utieranie tanierov. 

Dishwasher — dišwášr — umý- 
vač alebo umývačka tanierov. 

Disharmony — disharmony — 
nesúlad, nie v jednej mysli. 

Dishearten — dishártn — od- 
ňať ducha, odstrašiť, odpúdiť 
od nejakého podujatia. 

Dishevel — diševl — rozčuchrať 
(jako na pr. vlasy). 

Dishonest — disonest — nepo- 
ctivý, nepoctivá, nepoctivé. 

Dishonesty — disonesty — ne- 
poctivosť. 

Dishonor — disonr — zneuctiť, 
znevážiť, nečesťnosť, hanba. 

Dishonorable — disonrebl — ne- 
čestný, nečestná. 

Disincorporate — disinkorpo- 
rejt — zbaviť práva korporač- 
ného, rozpustenie korporácii. 

Disinfect — disinfekt — zbaviť 
nákazy, vydýmiť niečim k vô- 
li vykynoženiu nákazy. 

Disinfectant — disinfektent — 
to, čo odstraňuje nákazu, jako 
na príklad sýrka^ karbolová ky- 
selina a ešte mnohé iné veci. 

Disinherit — disinherit — vy- 
dediť. 

Disinheritance — disinheritens 
— vydedenie. 

Disinter — disintr — vykopať, 
vyňat z hrobu. 

Disinterested — disinterested — 
nestranný, nemajúc záujem, ne- 
berúc účast, nezištný. 

Disinvolve — disinválv — roz- 
vinúť. Disj 145 Disp Disjoin — disdžójn — oddeliť, 
odtrhnúť, odňať. 

Disjoint — disdžójnt — vyra- 
ziť s miesta, vytknúť. 

Disjunction — disdžankšn — od- 
lúčenie, oddelenie. 

Dislike — dislajk — nenávideť, 
odpor, nechuť. 

Dislikeness — dislajknes — ne- 
podobnosť. 

Dislocate — dislokejt — vym- 
knúť. 

Dislodge — disládž — vyhnať, 
vyhodiť, odstrániť s obsade- 
ného miesta. 

Disloyal — di'slojäl — neverný, 
neverná, neverné. 

Disloyalty — dislojälty — ne- 
vernosť. 

Dismal — dizmäl — hrozný, 
temný. 

Dismantle — dismäntl — zrušiť, 
strhnúť. 

Dismast — dismast sobrať, 

sobranie plachiet na lodi. 

Dismay — dismej — omámiť, 
zdesiť. 

Dismember — dimembr — 
odtrhnúť úd od úda, roztrhať. 

Dismiss — dismis — prepustiť, 
poslať preč. 

Dismissal — dismisl — prepu- 
stenie. 

Dismount — dismaunt — sosko- 
čiť dolu s koňa, sostúpiť dolu. 

Disobedience — disobíďiens — 
neposlušnosť. 

Disobedient — disobídient — 
neposlušný, neposlušná. 

Disobey — disobéj — neposlúch- 
nuť. Disoblige — disoblájdž — ne- 
milo, nechutne jednať. 

Disobliging — disoblájdžing — 
neochotne, nevôľne, s istým 
odporom. 

Disorder — disordr — neporia- 
dok, nemoc. 

Disorganized — disorgänájzd 
— nesjednotenosť nespoje- 
nosť, rozpustiť . 

Disown — dizóun — zapierať, 
tajiť, nechce sa priznať. 

Dispatch — dispäč — zpráva, 
depeša, zaslať, zásielka. 

Dispatcher — dispäčr — zprávy 
podávajúci, zasielateľ, čo má 
na starosti zásielky. 

Dispel — dispel — rozohnať, za- 
hnať. 

Dispensary — disp ens ery — 
miestnosť 'kde sa chudobným 
ľuďom dávajú lieky. 

Dispense — dispens — udeľo- 
vať v čiastkach, rozdávať, pri- 
sluhovať, dovoliť, osvobodiť. 

Disperse — dispôrs — rozohnať, 
rozbehnúť sa sem-tam, rosísť 
sa. 

Displace — displejs — preložiť 
niečo na iné miesto a nie tam, 
kde ono malo byť. 

Displacement — displejsment — 
preloženie. 

Display — displej — výklad nie- 
čoho, vyložiť niečo cieľom uká- 
zania, ukazovanie cieľom ohlá- 
šky. 

Displease — displíz — nepáčiť 
sa, protiviť sa. 

Displeased — displízd — keď je Disp — 146 — Dist človek nemilo dojatý, nazlobe- 
ný, mrzutý. 

Displeasure — displežr — mrzu- 
tosť, nevrlosť. 

Dispose — dispóuz — nariaďo- 
vať a zavádzať poriadok, na- 
kloniť. 

Disposed — dispóuzd — naklo- 
nený, naklonená, opatrený, o- 
patrená, zariadené. 

Disposer — dispóuz r — riadi- 
teľ, ten čo rozdáva rozkazy. 

Disposition — dispozišn — ú- 
prava, zariadenie, povaha, ná- 
klonnosť, vlastnosť. 

Disproof — disprúf — n esch vo- 
liteľnosť, vyvrátenie. 

Disproportion — disproporšn — 
nepomerné, nepomer, urobiť 
tak, aby nebolo pomerným. 

Disprove — disprúv — dokázať 
faleš, neprávosť, nepravdu. 

Dispute — disp jut — hádka, 
dohadovať sa s niekým, vadiť 
sa, spor, popierať niečo. 

Disqualify — diskwälifáj — u- 
robiť nespôsobným, nespôsob- 
nou. 

Disqualification — diskwälifi- 
kejšn — nespôsobnosť, nesú- 
cosť. 

Disquiet — diskwajet — naru- 
šiť pokoj, znepokojovať. 

Disregard — disregard — nevší- 
mať si niečo, bezohľadnosť. 

Disremember — disrimembr — 
zabudnúť. 

Disreputable — disrepjútebl — 
neslušný, neslušná, mať zlý 
chýr. 

Disreputation — disrepjútejšn — zlá povesť, keď má človek 
zlú minulosť, zlú reputáciu. 

Disrespect — disrispekt -i bez 

vážnosti, bezúcta, nevážnosť. 
Disrespectful — disrispektful — 

nezdvorilý, nezdvorilá, nezdvo- 

rile. 
Disrobe — disróub — vyzliecť. 
Disrupt — disrapt — narušiť, 

roztrhnúť. 
Disruption — disrapšn — naru- 

šenosť, narušenie, roztržnosť. 
Dissatisfaction — disätisfäkšn 

— nespokojnosť. 
Dissatisfied — disätisfájd — ne- 
spokojný, nespokojná, nespo- 
kojní. 

Dissect — disekt — pytvať, roz- 
rezať. 

Dissection — disekšn — pytva- 
nie. 

Disserve — disôrv — poškodiť, 
uškodiť, ublížiť. 

Dissipate — disipejt — rozo- 
hnať, rozprášiť. 

Dissipated — disipejted — od- 
daný veselému a hýriacemu ži- 
votu. 

Dissoluble — disolúbl — to čo 
sa dá roztopiť. 

Dissolute — disolújt — oddaný 
hýreniu a nemravnému životu. 

Dissolution — disolúšn — roz- 
pustenie, zmeniť so stavu hu- 
stého na stav tekutý, rozpad- 
nutie, zrušenie. 

Dissolve — dizolv — rozpustiť, 
•roztopiť, rozísť sa, rozpadnúť. 

Distance — distäns — diaľka, 
vzdialenosť. Dist 147 — Dist Distant — distant — ďaleký, 
ďaleká, vzdialený, vzdialená. 

Distaste — distejst — vzbudiť 
nechuť, odpor, znechutiť. 

Distasteful — distejstful — ne- 
chutné, nechutný, nechutná, 
keď je niečo odporné, protivné. 

Distemper — distempr — špat- 
ná nálada, nemoc, choroba, na- 
mrzeť. 

Distend — distend — rozostreť 
jedno od druhého, roztiahnuť. 

Distil, distill — distil — tečúc 
po kvapke, kvapkať, páliť a 
prepaľovať pálenku, destilovať, 
variť cieFom vylúdenia alkoho- 
lu. 

Distilation — distilejšn — pále- 
nie, prepáľovanie. 

Distiller — distilr — ten čo pre- 
paľuje, čo páli zbožie alebo 
ovocie cieľom robenia alkoho- 
lu. 

Distillery — distilery — pálenka, 
pálenčáreň. 

Distinct — distinkt — jasný, 
rozdielny. 

Distinctly — distinktly — jas- 
né, zrozumiteľné, zretedlné. 

Distinction — distinkšn — roz- 
diel, rozoznávanie, povýšenie v 
spoločnosti, vyznamenanie. 

Distinctive — distinktiv — jas- 
né, jasný, jasnosť, rozdielny, 
líšiaci, zvláštnosť, zvláštne, 
zretedlný, zretedlná. 

Distinguish — distingwiš — ro- 
biť rozdiel, rozoznávať. 

Distinguished — disting-wišd — 
rozdielny od iných nejakým vyznamenaním, známy, známa, 
vzácny, vzácna. 

Distract — disträkt — odvrátiť 
pozornosť alebo myseľ z jedno- 
ho predmetu na iný, pomýliť, 
znepokojiť. 

Distracted — diträkted — nepo- 
kojný, nepokojná, pomätený 
alebo pomätená na rozume. 

Distrain — ■ distréjn — zmocniť 
sa niečoho zákonitou cestou 
pre dlh alebo pre nejakú dlžo- 
bu. 

Distress — distres — bieda, ne- 
snádz, trápenie, súženie, nebez- 
pečie, trápiť, nudiť. 

Distressed — ditresd — utrápe- 
ný utrápená, nešťastím 'sužo- 
vaný. 

Distribute — ditribjút — rozdá- 
vať, soznášať, šíriť, rozhadzo- 
vať. 

Distributer — distribjútr — ten 
čo rozdáva alebo roznáša, roz- 
hadzuje. 

Distribution — distribjúšn — 
rozdávanie, roznášanie, delenie. 

District — dištrikt — okres, 
istá časť mestá ktorá pozostá- 
va z obchodov menuje sa busi- 
ness district — biznis dištrikt. 

Distrust — distrast — nedôvera, 
nedôverovať, mať pochybnosť. 

Distrustful — distrastful — keď 
sa človeku nemôže dôverovať, 
človek, ktorý nemá dôveru. 

Distrustfulness — distrastfulnes 
— nedôvernosť, nedôverčivosť. 

Disturb — distôrb — vyrušiť, 
vyrušovať, znepokojiť, pobú- 
riť. Dist 148 — Doc Disturbance — distôrbens — vy- 
rušenosť, znepokojenie, nepo- 
koj, vyrušovanie, svada. 

Disturber — distôrbr — ten čo 
vyrušuje, čo znepokojuje, čo za- 
príčiny neporiadok, svadu. 

Disunion — disjúnien — nesvor- 
nosť. 

Disunite — disúnajt — rozdvo- 
jiť, roztrhnúť. 

Disuse — disjúz — odvyknúť, 
keď niečo už výnde z módy, 
alebo čo sa už nepotrebuje, ne- 
užíva. 

Disyoke — disjóuk — sňať jar- 
mo, zbaviť jarma. 

Ditch — die — priekop, jama v 
zemi vykopaná, vykopať jamu, 
obkľúčiť priekopom cieľom od- 
vádzania vody. 

Diuretic — daj ur e j tik — liek 
ktorý vyludzuje moč. 

Diurnal — dajôrnäl — denný. 

Diurnaly — dajôrnäly — denné. 

Divan — divän — kanapa, diván. 

Dive — dájv — ponoiiť sa úplne 
do vody. 

Diver — dájvr — potápač, ktorý 
ide pod vodu. 

Divers — daj vor s — rôzny, roz- 
ličný, všelijaké. 

Diversify — divôrsifáj — urobiť 
rôznym, rozličným, všelijakým. 

Diversion — divôršn — krátko- 
chviľa, odchýlenie, zábava. 

Divert — divôrt — zmeniť zmer, 
odvrátiť sa stranou, odchýliť. 

Divest — divest — vyzliecť z 
háb, odňať zbraň. 

Divide — divájd — deliť, rozde- 
liť, rozdvojiť. Dividend — dividend — istá 
čiastka zárobku, ktorá kynie z 
účastinárského obchodu. 

Divider — divájdr — ten čo 
deli. 

Dividing — divájding — delí, 
rozďeluje, deliace, rozdeľujú, 
delia. 

Divine — divájn — týkajúce sa 
božstva, božský, božská, bož- 
ské, kazateľ,, kňaz. 

Divinity — divinity — božstvo. 

Division — divišn — nesvornosť, 
nejednosť, delenie. 

Divorce — divóurs — rozvod, zá- 
konitou cestou roztrhnuté man- 
želstvo. 

Divulge — divaldž — podať do 
verejnosti, prezradiť, vyzradiť. 

Dixie — diksý — ideálne meno 
pre južné štáty americké, kto- 
rým boly tieto štáty pomenova- 
né čerňochami. 

Dizziness — dizines — závrat', 
keď človek sa cíti tak, že ide 
padnúť. 

Do — dú — urobiť, vykonať, 
previesť, vybaviť, pripraviť, je- 
dnať. 

Dock — dák — strhnúť, prísta- 
vište. 

Dock yard — dák j ár d — sklad 
v blízkosti prístavišťa. 

Docket — doket — menoslov, 
soznám mien, sudná tablica, na 
ktorej sú podané žaloby radom, 
jako nasledujú jedna za druhou. 

Doctor — doktr — lékar, doktor. 

Doctorship — doktršip — dok- 
tor s t vo. Doc 149 — Doub Doctrine — doktrín — náuka,, 
zásada, doktrína. 

Document — dokjúment — dô- 
kaz, nejaké písmo predosreté 
pred súd, dokument. 

Dodge — dodž — rýchlo odsko- 
čiť stranou, vyhnúť sa, upo- 
trebiť chytrého pohybu alebo 
chytráckeho spôsobu. 

Doe — dóu — jelenica. 

Dog — dog — pes, mizerný a 
podlý človek. 

Doggish — dogiš — psí. 

Dogma — dogma — náuka, člá- 
nok viery. 

Dogmatic, dogmatical — dogma- 
tik, dogmätikl — určitý, dogma- 
tický. 

Dogmatism — dogmätizm — pá- 
novité, tvrdohlavné tvrdenie, 
dogmatismus. 

Doll — dál — bábka, babička 
k baveniu. 

Domain — domej n — kraj, pan- 
stvo. 

Domestic — domestik — prislú- 
chajúce k domácnosti, domá- 
ce, sluha, slúžka. 

Domestication — domestikejšn 
— udomácnenie, zdomácnenie. 

Dominant — dominent — panu- 
júci, panujúca. 

Dominate — dominejt — pano- 
vať. 

Domination — dominejšn — 
panstvo, vláda. 

Domineer — dominír — vypí- 
nať sa, chceť nad niekým pa- 
novať. 

Domino — domino — maska na 
tvár, maškarný oblek, hrá s kôstkami, ktoré sú opatrené 

očkami. 
Don — don — španielsky titul 

pre pána, obliecť sa, natiahnuť 

na seba oblek. 
Donate — donejt — darovať, po- 
ručiť, povoliť. 
Donation — donejšn — dar, po- 

darovanie. 
Done — dan — dohotovené, 

skončené, urobené, ukončené. 
Donkey — donky — osoľ, somár. 
Doom — dúm — osud, trest, 

zkaza, zatratiť. 
Doomsday — dúmsdej — súdny 

deň. 
Door — dóur — dvere, vchod. 
Door keeper — dóur kípr — 

vrátnik, stráž u dverí. 
Dormitory — dormitori — bu- 
dova, ktorá je zariadená posteľ- 

mi, ložnica. 

Dose — dóus — dávka. 
Dot — dot — puntík, označiť 

puntíkami. 
Dotted — doted — očkovaný, 

keď je súkno opatrené rôznymi 

očkami. 
Double — dabl — raz toľko, 

dvojnásobne, dvojnás o b n ý, 

dvojnásobná, složiť spolu. 
Double-acting — dabl äkting — 

to čo má dvojitý účinok. 
Double-faced — dabl-fejsd — 

— dvojsmyseľne, dvojsmyseľ- 
ný. 

Double-meaning — dabl-míning 

— dvojsmyseľne, dvojsmyseľný. 
Doubly — dably — dvojnásob- 
ne. Doubt 150 — Drench Doubt — daubt — pochybovať, 
mať podozrenie alebo obavu, 
pochybnosť. 

Doubtful daubtful — pochyb- 
né, pochybný, pochybná. 

Douche — duš — vodná sprcha. 

Dough — dóu — z múky urobe- 
né cesto. 

Doughnut — dóunat — šiška 
alebo pampuška pražená v ho- 
rúcej masti. 

Dove — dav — holub. 

Dower — dauer — veno, dar, 
vdovský podiel. 

Down — daun — dolu. 

Downcast — daunkäst — skľú- 
čený, opovržený. 

Downfall — daunfal — padnutie, 
uklesnutie^ 

Downhearted — daunharted — 
málomyseľný, smutný, smutná, 
kleslý alebo klesla na duchu. 

Downtrodden — dauntrodn — 
potlačený, utlačený. 

Doze — dóuz — krátky spánok, 
zadriemať. 

Dozen — dazn — tucet, dvanásť. 

Draft — draft — odvedenie, od- 
vod, poukážka peňažná, ťah, vý- 
ťah, nákres, prievan. 

Drag — dräg — vliecť, ťahať, 
vlečka, dlhý nepokrytý voz. 

Dragon — drägn — pohádkové, 
v bájkach spomínané zviera, 
drak. 

Dragoon — dragún — vojak pri- 
slúchajúci k ťažkej kavalérie. 

Drain — dréjn ■ — vyprázdniť, 
vycediť, cediť, odvádzať. 

Drake — drejk — káčer. 

Drama — drämä — dráma. Dramatic — dramatik — drama- 
tický, dramatická, dramatické, 
dramatickú. 

Drank — dränk — pil, pila, pili, 
vypil, vypila, vypili. 

Drapery — drapery — súkenní- 
ctvo, odev, plátenníctvo. 

Drastic — drästik — mocné,, 
mocný, silný, silná, prudký, 
drastický. 

Draughtsman — draftsman — 
človek robiaci nákres pálnov. 

Draw — dró — pritiahnuť, ťa- 
hať, vytiahnuť, vytrhnúť, ťa- 
žiť z niečoho, dostávať niečo, 
lós. 

Drawback — dróbäk — to čo 
hatí postup, pokrok, prekážka. 

Drawer — dróer — šublátka v 
stolíku, ten čo ťahá, spodné no- 
havice. 

Drawing — dróing — ťahá, ťa- 
hanie, nákres, maľba, maľuje. 

Drawl — dról — vyslovovať 
slova ťahavým spôsobom. 

Dread — dred — bázeň, hroziť 
sa niečoho, mat* pred niečim 
strach, strachovať sa. 

Dreadful — dredful — hrozné, 
hrôzyplný, hrôzyplné. 

Dream — drím — sen, keď sa 
človeku sníva, sníť. 

Dreamy — dri my — j ako vo 
sne, plný snívania. 

Dreamland — drímländ — ríša 
snov. 

Dreary — dríry — zádumčivý, 
zádumčivá, sdlhavé. 

Drench — drenč — premočiť, 
obliať vodou. ~- " Dress — 151 Dual Dress — dres — sukňa, ošatiť, 
obliecť, srovnať, okrášliť. 

Dresser — dresr — kastňa na 
háby, ktorá je opatrená šubľat- 
kami a znkadlom. 

Dressing room — dresing rúm — 
šatnica, izba určená na oblieka- 
nie. 

Drift — drift — sňahový závej, 
smer, umy s e ľ. 

Drill — dril — vŕtať, nástroj, 
ktorým sa vrtá, cvičiť, cviče- 
nie. 

Drillmaster — drilmästr — cvi- 
čiteľ. 

Drillpress — drilpres — stroj, 
ktorý vrtá diery. 

Drink — drink — nápoj, piť, pi. 

Drinker — drinkr — pijak, ožran. 

Drip — • drip — kapkať, po kap- 
ke, jároček na streche, do kto- 
rého steká dážd'ova voda. 

Dripping — driping — vysmaže- 
ná masť z pečeného mäsa. 

Drive — drájv — poháňať, na- 
háňať, hnať, dohnať, vyhnať. 

Driver — drájvr — pohonič. 

Drizzle — drizl — drobný dážd\ 

Dromedary — dramedäri — ťa- 
va, ktorá je známa pre. svoju 
rýchlosť, má len jeden pukeľ. 

Drone — dróun — trud medzi 
včelami, ťahavo hovoriť, le- 
ňoch. 

Drop — drop — kvapka, pad, 
padnúť, odpadnúť, zanechať, 
opustiť. 

Dropsy — drápsi — vodnateľka. 

Dross — drás — odpadky z ko- 
vu, trosky. Drove — dróv — poháňal, hnal, 
odhnal, odhnala. 

Drown — draun — zatopiť, uto- 
piť, zahynúť utopením. 

Drowse — drauz — zadriemať, 
zaspať. 

Drowsiness — drauzines — o- 
spálosť. 

Drowsy — drauzi — cítiť sa o- 
spanlivým, ospalou. 

Drudge — dradž — otročiť, 
ťažko pracovať. 

Drug — drag — liek, dávať lieky. 

Drugist — dragist — lekárnik. 

Drum — dram — bubon, bubník. 

Drummer — dramr — bubeník, 
obchodný cestujúci jednateľ. 

Drum major — dram mejdžr — 
— hlavný bubeník pri vojsku, 
sprievodca kapely, ktorý ide po- 
pred kapelou. 

Drunk — drank — spitý, spitá, 
opitý, opitá, opití. 
. Drunkard — drankrd — pijak, 
ožran, opilec. 

Drunkeness — drankenes — o- 
pilstvo. 

Dry — dráj — smädný, smädná, 
smäd, spráchnulý, vyschlý, su- 
chý, sucho. 

Dry measure — dráj mežr — su- 
chá miera. 

Drying — drájing — sušiť, su- 
šiaci, sušiace. 

Dryly — drájly — sucho, ľaho- 
stajne, chladno. 

Dryness — drájnes — šuchotá, 
suchosť, ľahostajnosť. 

Dual — djúäl — dvojitý. 

Dualism — djúälizm — dualis- Dub 152 — Dune mus, systém založený na dvo- 
jitom základe. 

Dub — dab — urobiť hladkým 
na povrchu, mazať masťou, 
alebo kolomazou. 

Dubious — idjúbies — neistý, ne- 
istá, nejasné, nezretedlne. 

Duck — dak — kačka, ponoriť 
sa do vody, ale zase rýchlo z 
nej výnsť, omáčať si hlavu do 
vody, uloniť sa. 

Ducking stool — daking stúl — 
stolička, ku ktorej alebo do kto- 
rej boly v staršej dobe privia- 
zané ženské, ktoré boly svádli- 
vé. Keď boly trestané, nuž ich 
jednoducho s chvíli na chvíľu 
omáčali do vody. 

Duckling — dakling — malá, 
mladá kačička. 

Duet — dakt — trúbka alebo 
rúrka, tiež cieva, cez ktorú je 
dovádzaná alebo odvádzaná vo- 
da alebo tekutina. 

Dude — diúd — f aj očká. 

Dudgeon — dad ž on — menšia 
dýka, mrzutosť. 

Due — djú — majúci prísť v ur- 
čený čas, príspevok v spolku, 
dlh, to čo je už splatne, čomu 
už čas došiel, zapríčinené nie- 
čím, 

Duebill — djúbil — písomné u- 
znanie dlžoby dlhopis. 

Duly — djúli — pravidelné, na 
čas, slušné, správne. 

Duel — djúel — súboj medzi 
dvoma osobami. 

Duet — djúet — hudoibná sklad- 
ba určená pre dvoch hudební- 
kov, duetto. Duffer — dafr — naničhodný 
charakter. 

Dug — dag — kopal, kopala, ko- 
pali, keď je v zemi vykopaná 
jama, diera. 

Dugout — dagaut — vo vrchu 
vykopaná diera cieľom bývania 
v nej, z trámu zhotovený člnok. 
(Vo svetovej vojne takto me- 
novali aj šiance). 

Duke — djúk — vojvodca. 

Duli — dal — tupý, neostrý, hlú- 
py, ťažko rozumiaci alebo ťaž- 
ko rozumiaca, človek alebo die- 
ťa, ktorý a ktoré ťažko po- 
chopuje veci, nešikovný, ťar- 
bavý. 

Dullard — dalrd — hlupák. 

Dumb — dam — nemý, nemá, 
onemeť, utratiť reč. 

Dumbells — dambelz — železné 
a či drevené činky. 

Dumfound — damfaund — one- 
meť, ztratiť reč, nemožnosť 
prísť k slovu. 

Dummy — dámy nemý človek, 
keď je niečo tak zhotovené, že 
to napodobňuje pravú vec. 

Dump — damp — miesto urče- 
né k tomu, že sa tam môžu vy- 
sypávať, odpadky, popol a iné 
nepotrebné veci, vysypať. 

Dumpling — dampling — kne- 
dlá, z cesta pripravená. 

Dumpy — dampy — krátky ale 
ináč svalovitý človek. 

Dunce — dans — sprosták, hlu- 
pák, nesmierne zadubený a 
hlupý človek. 

Dune — djún — pieskový nános 
na pobreží. Dung 153 — Dysm Dung — dang — hnoj, trus, po- 
li n oj i ť. 

Dunghill — danghil — hrba 
hnoju, hnojištie. 

Dungeon — dandžon — tmavý 
žalár, tmavá cella vo väzení. 

Dunkers — dankrs — nábožen- 
ská sekta držiaca sa baptisti- 
ckého náboženstva a kvejker- 
skej náuky. 

Dupe — djúp — osoba, ktorá 
je oklamaná alebo podvodom 
zavedená. 

Duplex — djúpleks — dvojitý, 
dom pre dve rodiny. 

Duplicate — djuplikejt — dupli- 
kát, dvojnásobný, zdvojnásob- 
niť. 

Duplication — djuplikejšn — 
zdvojnásobnené, zdvojnásobe- 
nie. 

Durability — djúrebility — tr- 
vácnosť. 

Durable — djúrebl — trvalé, 
trvalý, trvalá, to čo dá dobrú 
službu. 

Duration — djúrejšn — moc, 
sila, tehotnosť, trvanie. 

During — djuring — počas, v 
čase, dobe, za času, za, po. - 

Durity — djúrity — zatvor- 
dlosť. 

Dusk — dask — šero, šerý, sú- 
mrak. 

Duskly — daskly — temno, 
temné. 

Dusky — dasky — tmavo, tma- 
vé, nejasno. 

Dust — dast — prach, oprášiť, 
vyprášiť, prach sotreť. Dusty — dasty — plno prachu, za- 
prášený, zaprášená, zaprášené. 

Dutch — dač — hollandský, tý- 
kajúce sa hollandského. 

Duteous — djútyes — posluš- 
ný, poslušná. 

Duty — djúty — povinnosť, 
poslušnosť, clo, úcta. 

Dutiful — djútyful — poslušný, 
alebo úctivý. 

Dwarf — dwárf — človek alebo 
zviera, ktorý alebo ktoré je 
malý alebo malé k priemerné- 
mu vzrastu, trpaslík. 

Dwarfish — dwárfiš — zakrpa- 
telý. 

Dwell — dwel — bývať, prebý- 
vať, zdržovať sa. 

Dwelling — dweling — príby- 
tok, dom k bývaniu. 

Dwindle — dwindl — pomalý 
sa míňať, pomalý miznúť. 

Dye — dáj — barva, farba, za- 
barviť. 

Dyehouse — dájhaus — dom, 
v ktorom sa barví. 

Dying — dájing — umierajúci, 
umiera, zomiera, keď niekto už 
koná. 

Dynamite — dájnämajt — dy- 
namit. 

Dynasty — dajnesty — dyna- 
stia. 

Dynamo — dajnämó — dyna- 
mo, stroj, ktorý dorába elektri- 
nu. 

Dysmenorrhea — dismenorýä 
— bofastná mesačná perióda 
u žien. Dysp — 154 — Eccen Dyspepsia — dipepsiä — ne- Dyspnoea — dispnýä — ťažké 

trávitefnosť, ťažké trávenie. dýchanie, záduch. 

^ . ,. * „, Dysuria — disjuriä — nemoc 

Dyspeptic - dispeptik človek počas , ktorej močenie sprevá . 

trpiaci na neztráviteľnosť. dzané je boľasťou. E E — í — piata litera v angli- 
ckej abecede. 

Each — íč — každý, každá, kaž- 
dé, každému, každej, každú. 

Eager — ígr — chtivý, chtivá, 
horlivý, 'horlivá, ostrý. 

Eagerly — ígrli — chtivé, hor- 
live. 

Eagerness — ígrnes — chtivosť, 
horlivosť. 

Eagle — ígl — orol, orlici, orli- 
čie. 

Ear — ír — ucho. 

Earache — írejk — bolenie uší. 

Earless — írles — bez uší, ne- 
. náchylný k načúvaniu. 

Earbob — írbob — zaušnica. 

Earwax — írwäks — ušný hnoj, 

Earn — ôrn — zaslúžiť, vyro- 
biť, zarobiť. 

Earning — ôrning — zárobok, 
zarabá. 

Earnest — ôrnest — horlivý, 
horlivé, opravdu, opravdivý, 
opravdivá, opravdivosť. 

Earnest money — ôrnest many 
— závdavok. 

Earth — ôrth — zemeguľa, zem, 
hlina. 

Earthen — ôrthn — hlinený, 
hlinená, z hliny urobené. 

Earthly — ôrthly — zemský, 
pozemský, svetský. Earthquake — ôrthkwéjk — ze- 
metrasenie. 

Earth worm — ôrth worm — 
zemský chrobák, obyč a j n ý 
chrobák. 

Ease — íjz — osvobodenie od 
veškerej práci, pohodlie, pokoj 
od veškerej starosti, voľnosť, 
bezstarostnosť. 

Easel — íjzl — maliarsky pod- 
stavec. 

Easely — íjzly — hladko, ľahko. 

East — is t — východ, východ- 
vchodná, východne. 

Eastward — ístwôrd — východ- 
ným smerom. 

Easter — ístr — veľká noc, veľ- 
konočné sviatky. 

Easy — íjsy — ľahko, tichý, po- 
hodlný, tichá, pohodlná. 

Eat — it — jesť, žuvať. 

Eatable — ítebl — k zjedeniu, 
to, čo sa dá jesť. 

Eater — it r — jedák. 

Eaten — ítn — zjedený, zjede- 
ná, pojedené, pojedená. 

Eating room — íting rúm — je- 
dáleň! 

Eaves — ívz — odkvap na dome. 

Ebb — eb — odliv, ubývanie. 

Eccentric — esentrik — vý- 
stredný, výstredná. Eccl — 155 Effort Ecclesiastic — eklezästik — cir- 
kevný, duchovný, duchovné. 

Echo — ekó — ozvena. 

Eclectic — eklektik — vybraný, 
vyvolený, vybiejavý, vybieravá. 

Eclips — íklips — zatmenie už 
či slnka a či mesiačka. 

Economy — ikonomi — spori- 
vosť, šetrnosť. 

Economist — ikonomist — ho- 
spodár, ten čo sporí. 

Economize — ikonomájz — ho- 
spodáriť, spravovať tak, aby 
sa sporilo. 

Economic — ikonomik — hospo- 
dársky, šetriaci. 

Economics — ikonomiks — ho- 
spodárska náuka. 

Ecstacy — ekstäsy — nadšenie, 
rozkoš. 

Ecstatically — ekstätikly — 
nadšené, rozkošné. 

Eczema — ekzíma — kožná ne- 
moc, kožné vyrážky. 

Eden — edn — ráj. 

Edge — edž — ostrie noža alebo 
britvy, pokraj, kraj, švík, ob- 
rúbok na šatách, pohybovať 
trochu po trochu. 

Edged — edžd — naostrený, na- 
brúsený, obrubom alebo šví- 
kom opatrený. 

Edging — edžing — okraj, ob- 
rúbenie. 

Edible — edibl — to čo je k 
jedeniu. 

Edict — edikt — rozkaz, súdne 
nariadenie, prehlásenie. 

Edifice — edifajs — budova, 
stavba. Edify — edifáj — povznášať, 
poučovať, vzdelávať. 

Edifying — edifáj ing — po- 
vznášajúce, vzdelávateľné. 

Edification — edifikejšn — po- 
vznášame, vzdelávanie. 

Edit — edit — redigovať, ria- 
diť časopis. 

Edition — edišn — vydanie, ce- 
lý súbor vydaných prác. 

Editor — editr — redaktor. 

Editorial — editoriel — úvaha 
napísaná redaktorom, redaktor- 
ský článok. 

Educate — edjúkejt — vzdelá- 
vať, vychovávať. 

Education — edjúkejšn — vzde- 
lanosť. 

Educator — edjúkejtr — vycho- 
vávateľ, vzdelávateľ. 

Eel — íl — úhor, ryba podoba- 
júca sa teľom hadovi. 

Eface — efejs — vymazať, vy- 
káliť. 

Effect — efekt — účinok, vý- 
sledok, vliv, dôraz, dojem. 

Effective — efektiv — účinlivé, 
to čo má účinok platné, platný, 
dôrazný, vlivný. 

Effeminate — efeminejt — ne- 
mužný, babský. 

Efficiency — efišnsi — platnosť, 
spôsobilosť, výdatnosť, 
to čo má účinok platné, platný, 
platná, spôsobilý, spôsobilá. 

Effigy — efidži — obraz, napo- 
dobnenie. 

Effluence — efluens — výtok. 

Effort — efort — pokus, náma- 
ha, snaha. Effr 156 Eleg Effrontery — efrantôri — dr- 
zosť, nehanebnosť. 

Effuse — efjúz — preliať, roz- 
liať. 

Egg — eg — vajco. 

Eggnog — egnog — nápoj pri- 
pravený z vajiee, cukru a vína 
alebo pálenky. 

Egoism — egoizm — samoľú- 
bosť, sobectvo. 

Egreš — egreš — východ, otvor 
kadial sa môže výnsť von, vy- 
chádzať. 

Eight — ej t — osem. 

Eighteen — ejtín — osemnásť. 

Eighteenth — ejtínth — osem- 
násty, osemnásta, osemnáste. 

Eight — ejth — ôsmy, ôsma, 
osmička, ôsma čiastka. 

Eightieth — ejtieth — osemde- 
siaty osemdesiata, osemdesiate. 

Eighty — ej ti — osemdesiat. 

Either — íthr — ktorýko-ľvek, 
ktorékoľvek, jeden alebo dru- 
hý, jedna alebo druhá, bodaj- 
ktoré, bodajktorú, bodajktorý. 

Ejaculate — edžäkjulejt — vy- 
kríknuť. 

Ejaculation — edžäkjulejšn — ■ 
výkrik. 

Eject — idžekt — vyhodiť. 

Ejection — idžekšn — vyhode- 
nie, vypudenie. 

Elaborate — iläborejt — vytvo- 
riť pomocou práci, zdokonaliť 
ustavičným skúmaním. 

Elaboration — iläborejšn — vy- 
pracované, zdokonalené. 

Elapse — iläps — pominúť sa 
v tichosti, pominúť, prejdenie 
istého času. Elastic — ilästik — spružný, 
spružná, spružné. 

Elate — ilejt — nafúkaný, na- 
dutý, povznesený, povzniesť. 

Elbow — elbóu — ľakeť na ra- 
mene, záhyb, hocičo tak skrče- 
né, že sa podobá sohnutému 
ramenu. 

Elder — eldr — starší, staro- 
sta. 

Elderly — eldrly — už obstar- 
ný, obstarná. 

Eldest — eldest — najstarší, 
najstaršia. 

Elect — ilekt — vyvoliť, vy- 
brať, zvoliť. 

Election — ilekšn — vyvolenie, 
voľba. 

Electioneer — ilekšnír — agi- 
tovať, kortešovať, ten čo sa 
uchádza o zvolenie, agitátor, 
kortešovač. 

Elective — ilektiv — volebný. 

Elector — ilektor — volič, vo- 
liteľ. 

Electoral — ilektorel — volič- 
ský, voliteľsky. 

Electric — ilektrik — elektri- 
cký, elektrická, elektrické. 

Electrician — ilektrišn — elek- 
trikár. 

Electricity — ilektrisity — elek- 
trina. 

Elektrocution — ilektrokjúšn — 
elektrisovanie, byť usmrteným 
elektrinou, popravenie elektri- 
nou. 

Elegance — eligäns — elegan- 
cia, úhľadnosť. 

Elegiac — elídžajäk — smutný, 
trúchlivý, smutno, trúchlivo. Elegy — 157 — Emar Elegy — elidži — trúchlivá bá- 
seň, trúchlospev, pohrabná pie- 
seň. 

Element — element — prvopo- 
čiatok, prvok, podstata, základ, 
živel. 

Elemental — elimentl — priro- 
dzené, základné, základný. 

Elementary — elimentäri — po- 
čiatočné, počiatočná, začiatoč- 
né, začatočná. 

Elephant — elefnt — slon. 

Elevate — elivejt — povzniesť, 
povýšiť, zvýšiť. 

Elevation — elívejšn — povzne- 
senie, povýšenie. 

Elevator — elívejtr — ten alebo 
to čo povznáša, vydvihuje, v 
budovách prístroj na ktorom sa 
ľudia dávajú vyvážať alebo 
spúštať, elevátor, obilný sklad. 

Eleven — ílevn — jedenásť. 

Eleventh — ílevnth — jedenásty, 
jedenásta. 

Elicit — ílisit — vylákať. 

Eligible — elidžibl — hoden vý- 
beru, voľby, hodiaci sa, spôso- 
bilý, spôsobilá. 

Eligibly — elidžibli — voliteľné, 
spôsobilé. 

Eliminate — eliminejt — polo- 
žiť na stranu, vynechať, vylú- 
čiť, odstrániť. 

Elimination — eliminejšn — od- 
stránenie, vynechanie, vylúčené. 

Elite — elijt — výber, to naj- 
lepšie. 

Elixir — eliksôr — istá prípra- 
va lieku, eliksír. 

Elocution — elokjúšn — výslov- 
nosť. Eloge — elóuz — pohrabná reč. 

Elogy — elóudži — pochvalná 
reč, chváloreč. 

Elope — ilóup — tajne utiecť, 
uprchnúť. 

Elopement — ilóupment — útek, 
keď párik utiekne. 

Eloquent — elokwent — vy- 
mluvný, výmluvná. 

Else — els — iný, iná, ešte nie- 
kto, okrem toho, mimo, inde. 
ináč. 

Elsewhere — elswér — niekam 
inam, niekde inde. 

Elucidate — ilúsidejt — objas- 
niť, urobiť porozumiteľným. 

Elude — ílúd — vyhýbať, utiek- 
núť. 

Elusive • — ilúsiv — vyhýbajúci, 
vykrútujúci. 

Elysian — íližiän — rajský, raj- 
ské, rajská. 

Elysium — íližiam — ráj, bodaj- 
jaké pekné miesto. 

Eli — el — miera pozostávajúce 
zo 45 cólov. 

Em — em — v tlačiarstve miera. 

Emaciate — imešiéjt — ubúdať 
na tele, tratiť váhu, chudnúť. 

Emanate — emänejt — vznik, 
mať pôvod, plynúť. 

Emanation — emänejšn — vý- 
sledok. 

Emancipate — imänsipejt — o- 
svobodíť. 

Emancipation — imänsipejšn — 
osvobodenie. 

Emancipator — ímänsipejtr — 
osvoboditeľ. 

Emarginate — imárdžinejt — 
odňať okrajec, obrubec. Emb - 158 Emi Embalm — embám — zabalzo- 
movať, balzamovať. 

Embank — embank — obtočiť 
kopcom. 

Embankment — embankment — 
pobrežie. 

Embargo — embargo — zaká- 
zať obchod s niečim, zadržanie 
lode, ktorá vezie zbožie, ktoré 
je zakázané. 

Embark — embárk — vysadnúť 
na loď, naložiť na loď. 

Embarrass — embäres — pri- 
viesť do rozpakoch, zmätiť. 

Embarrassed — embäresd — 
zmätený, zmätená. 

Embarrassment — embäresment 

— zmätenosť, všeobecný stav, 
rozčulenost. 

Embasador — embäsädor — vy- 
slanec. 

Embassy — embäsi — vysla- 
nectvo. 

Embed — embéd — dať do po- 
stele. 

Ember — embr — malý kúsok 

žeravého uhlia. 
.Embezzle — embezl — zprene- 
veriť. 

Embezzlement — embezlment 

— zpreneverenie. 
Embezzler — embezlr — ten čo 

zpreneverí. 

Embitter — embitr — ztrpčiť, 
nazlobiť, spôsobiť zlosť. 

Emblem — emblem — symboli- 
cký znak, emblem £slovo to sa 
často užíva aj k označeniu ame- 
rického prápora). 

Embody — embády — sformo- 
vať v telo, vteliť. Emboil — emboil — roznietiť, 
spôsobiť nespokojnosť, vre- 
losť 

Embrace — embrejs — objať, 
zahrňovať, obsahovať, objí- 
mať ramenami. 

Embrasure — embrejžr — diera 
v 'múre cez ktorú sa strieľa z 
kanóna. 

Embroider — embrojdr — vyší- 
vať, ozdobovať ihľovou prá- 
cou. 

Embroidery — embrojderi — 
výšivka. 

Embryo — embrio — zárodok. 

Emend — emend — opraviť 
sloh, .napraviť tak, aby to sa 
lepšie čítalo, aby lepšie znelo. 

Emerald — emerald — smaragd, 
cenný kameň majúci žltkavo- 
belasú barvu. 

Emerge - — emôrdž — vynoriť 
sa, objaviť sa. 

Emergency — imôrdžensi — ne- 
očakávaná a rýchla nehoda, 
príhoda, potreba. 

Emetic — ímetik — liek, ktorý 
zapríčiný vracanie, grcanie, rý- 
hanie. 

Emigrate — emigrejt — presťa- 
hovať sa z jednej krajiny do 
druhej,, prejsť z jedného stavu 
do druhého. 

Emigrant — emigrant — vysťa- 
hovalec, vysťahovalecký, vy- 
sťahovalecká. 

Emigration — emigre j šn — vy- 
sťahovateľstvo, vysťahovanie. 

Eminence — eminens — pový- 
šenosť. Emi — 159 — Emcro Eminent — eminent — povýše- 
ný, vysoký, vynikajúci. 

Emisary — emisári — vyslanec, 
jednateľ vyslaný niekam k pre- 
zvedeniu sa niečoho. 

Emit — emit — vyhodiť von, 
chrliť. 

Emotion — emóušn — pohnutie 
mys Tou. 

Emperor — emperôr — cisár. 

Emphasis — emfäsis — dôraz. 

Emphasize — emfäsajz — klásť 
dôraz na niečo, klásť váhu svo- 
jim slovám. 

Empire — empajr — cisárstvo, 
svrchovaná vláda. 

Employ — emplój — držať v 
práci, upotrebiť, najať, zamest- 
nanie. 

Employee — emplójí — zamest- 
nanec, osoba, ktorá pracuje pre 
iného. 

Employer — emplój r — zamest- 
návateľ. 

Emporium — emporium — ob- 
chodné stredisko. 

Empower — empowr — dať 
právomoc, plnomoc. 

"Empress — empres — cisárovná. 

Empty — empti — prázdno, 
prázdne, prázdny, prázdna. 

Emptiness — emptines — prá- 
zdnota. 

Emu — emjú — istý druh veľ- 
kých, pstrošu sa podobajúcich 
vtákov, ktoré žijú v Austrálii. 

Enable — enejbl — učiniť schop- 
ným, posilniť. 

Enact — enäkt — zostaviť ale- 
bo vyniesť zákon, ustáliť, na- 
riadiť. Enactment — enäktment — pri- 
jatie predlohy a učiniac ju zá- 
konom, nariadenie. 

Enamel — enäml — smiešanina, 
podobajúca sa veľmi sklu, uži* 
va sa k oblievaní a glasurovaní 
železných nádob. 

Encage — enkejdž — dať do 
klietky. 

Encamp — enkämp — táboriť, 
byť v lešení. 

Encampment — enkämpment — 
pozemok, na ktorom sa nachodí 
utáborené vojsko. 

Enchain — enčejn — sputnať 
reťazou, dať do reťazí. 

Enchant — enčänt — očiariť, 
okúzliť. 

Enchanter — enčäntr — čaro- 
dejník. 

Enchantment — enčäntment — 
porobenie, pobosorčené. 

Encircle — ensôrkl — obtočiť. 

Enclose — enklóuz — uzavreť 
niekam. 

Encore — enkóur — zvolať ešte 
raz. 

Encounter — enkaunter — po- 
stretnutie, srážka, bitka, spor, 
natrafiť na niekoho, na niečo, 
urobiť útok, zápas. 

Encourage — enkôredž — do- 
dať trochu povzbudenia, po- 
smeliť, dodať chuti. 

Encouragement — enkôredž- 
ment — povzbudenie. 

Encroach — enkróuč — prestu- 
povať sa, prechmat spáchať. 

Encroachment — enkróučment 
— nezákonitý prechmat, pre- 
kročiť proti zákonu. Encum 160 Ench Encumber — enkambr — obťa- 
žiť. 

Encumberance — enkambräns 
— obťažnosť, prekážka, dlžo- 
ba. 

End — end — koniec, dokonče- 
nie, skončiť, skončenie, cieľ, 
účef. 

Endless — endles — bez kon- 
ca, nekonečne. 

Endwise — endvájz — koncom 
napred. 

Endanger — endejndžôr — o- 
hrožovať, priviesť do nebez- 
pečenstva- 

Endear — endír — urobiť niečo 
alebo niekoho milým, drahým. 

Endeavor — en de vr — pokus, 
snaha, urobiť pokus, snažiť sa, 
vynasnažovať sa. 

Ending — ending — končiaci sa, 
keď sa už niečo blíži ku konci. 

Endorse — endors — schváliť, 
podpísať ček na zadnú stranu. 

Endow — endáu — obohatiť, 
obdariť, zariadiť. 

Endowment — endáument — 
obdarenie, prírodná schopnosť. 

Endure — endjúr — znášať, tr- 
peť, niesť svoj osud. 

Endurable — endjúrebl — zne- 
siteľné, to čo sa dá prežiť. 

Enemy — enemi — nepriateľ. 

Energy — enôrdži — dôraz, 
energia, sila. 

Energetic — enôrdžetik — ráz- 
ny, rázna. 

Enfeeble — enfíbl — oslabiť, so- 
slabiť. 

Enfeeblement — enfíblment — 
oslabenie, soslabenie. Enforce — enfóurs — donútiť, 
prinútiť. 

Enforcement — enfóursment — 
donútenie, donútenosť. 

Enfranchise — enfrenčájz — o- 
svobodiť. 

Engage — engejdž — najať, za- 
mestnať, sľúbiť. 

Engaged — engejdžd — byť za- 
snúbeným alebo zasnúbenou, 
byť najatým, zamestnaným ale- 
bo zamestnanou. 

Engagement — engejdžment — 
zasnúbenie, srážka medzi dvo- 
ma alebo viac ľudmi, zamestna- 
nie. 

Engine — endžin — stroj, hnací 
stroj, parostroj. 

Engineer — endžinír — stroj- 
vodič, riaditeľ stroju, merič. 

English — ingliš — anglický, 
anglická, anglické, Angličan 
Angličanka, (tiež: Englishman 
— inglišmän — Angličan; En- 
glishwoman — inglišwumän — 
Angličanka.) 

Engorge — engordž — shlnúť, 
prehltnúť. 

Engrave — engréjv — vyriť, 
vyrezať na niečom figúru. 

Engraver — engréjvr — ten čo 
vyrezáva na niečom figúry, li- 
tery. 

Engross — engróus — zajať nie- 
čo, obsadiť cieľom zajatia, na- 
písať alebo prepísať niečo veľ- 
mi zretedlným písmom. 

Engrossment — engróusment — 
zajatie, obsadenie, prepísanie. 

Enchance — enčäns — povýšiť 
na vyšší stupeň, rozmnožiť. Ench — 161 — Enta Enchancement — enčänsment 
— povýšenie, rozmnoženie. 

Enigma — enigma — pohádka, 
hádanka. 

Enjoin — endžojn — nariadiť 
právomocou, vydať súdny zá- 
kaz k zastaveniu pojednávania. 

Enjoy — endžoj — mať s nie- 
čoho radosť, pôžitok. 

Enjoyable — endžoj ebl — prí- 
jemné, príjemný, príjemná, to 
čo zapríčiňuje pôžitok, radosť. 

Enjoyment — endžojment — ve- 
selosť, pôžitok, radosť. 

Enlarge — enlárdž — zväčšiť, 
rozmnožiť, rozšíriť. 

Enlargement — enlárdžment — 
rozmnoženie, zväčšenie. 

Enlighten — enlajtn — osvetliť, 
objasniť. 

Enlightened — enlajtnd — osvie- 
tený, osvietená, rozsiahla my- 
seľ, rozsiahly pochop, človek 
vedomý. 

Enlightment — enlajtment — 
osvietenosť. 

Enlist — enlist — sverbovať, 
dať sa zapísať, verbovať mu- 
žov do vojny. 

Enlistment — enlistment — do- 
borovoľne sverbovanie sa do 
nejakej služby, do vojny, dať 
sa dobrovoľne zapísať. 

Enmity — enmity — nepriateľ- 
stvo. 

Enormous — inormas — veľký, 
veľká, ohromná. 

Enormously — inormasly — o- 
hromne, ukrutne. 

Enormity — inormiti — ohrom- 
nosť. Enough — inaf — dosť, dosta- 
točne, postačiteľné. 

Enounce — inauns — oznámiť, 
vyhlásiť. 

Enouncement — inaunsment — 
oznámenie, vyhlásenie. 

Enrage — enréjdž — nazlostiť, 
nahnevať, priviesť do zlosti. 

Enraged — enréjdžd — nazlo- 
bený, nazlobená. 

Enrich — enrič — obohatiť. 

Enrichment — enričment — o- 
bohatenie. 

Enroll — enróul — zapísať 

Enrollment — enróulment — za- 
písanie. 

Enroot — enrút — rozkoreniť. 

En route — en raut — keď sa 
nachodíme niekde na ceste, keď 
cestujeme. 

Ensanguine — ensängwin — za- 
krvaviť. 

Ensconce — enskons — skryť, 
ukryť. 

Enseal — ensíl — zapečatiť, 
zpečatiť. 

Ensemble — änsembl — dohro- 
mady, celok. 

Ensign — ensajn — odznak, 
význačný odznak, prápor, dru- 
hý poručík. 

Enslave — ensléjv — zotročiť. 

Enslaver — ensléjvr — otroči- 
teľ. 

Enslavement — ensléjvment — 
poroba, zotročenie. 

Entail — entéjl — odrezať de- 
dictvo, obmedziť dedictvo. 

Entangle — entängl — zamotať, 
zmotať. Ent — 162 Epil Entanglement — entänglment 

— zmotanina. 

Enter — entr — vojsť, vstúpiť; 
vkročiť, vniknúť, zaznačiť, za- 
písať. 

Enterprise — entrprájz — pod- 
nik, podniknúť, podujatie. 

Enterprising — entrprájzing — 
podnikavý, podnikavá. 

Entertain — entrtéjn — prijať 
niekoho, zabaviť, hostiť. 

Entertaining — entrtéjning — 
zábavný, zábavná, príjemný, 
príjemná. 

Entertainment — entrtéjnment 

— zábava, hostina, predstave- 
nie divadelné. 

Enthrall — enthral — zotročiť. 

Enthrone — enthróun — posa- 
diť na trón. 

Enthusiasm — enthjúziäzm — 
nadšenosť, nadšenie. 

Enthusiastic — enthjúziästyk — 
nadšený, nadšená. 

Entice — entajs — prilákať, 
sviesť niekam alebo niekde 
klamom. 

Enticement — entajsment — lá- 
kanie, svádzanie. 

Enticer — entajsr — ten čo láka, 
privádza, svodca. 

Entire — entajr — celý, celá, 
všetko, úplný, úplne. 

Entirely — entajrli — celkom, 
úplne. 

Entireness — entajrnes — cel- 
kosť, úplnosť. 

Entitle — entajtl — oprávniť, 
nazvať, dať záhlavie, titul. 

Entity — entity — jestvovanie, 
bytnosť. Entomb — v entúm — položiť do 
hrobu, hrobky, zahrabať, po- 
chovať. 

Entombment — entúment — po- 
hrobenie. 

Entrance — enträns — vstupné, 
vstup, vchod, otvor cez ktorý 
sa vchádza. 

Entrap — enträp — chytiť do 
klepca, prichytiť pri niečom. 

Entreat — entrít — verne žia- 
dať, prosiť, prosebné naliehať 

Entreaty — entríty — snažná 
žiadosť, snažná prosba. 

Entrust — entrust — sveriť, 
■dať niečo inému do opatery. 

Enumerate — injúmerejt — \ s rá- 
tať, spočítať. 

Enumerator — injúmerejtr — 
ten čo ráta. 

Envelop — envelop — zakryť, 
zabaliť. 

Envelope — envelop — obálka. 

Envy — envi — závideť, cítiť 
oproti niekomu závisť. 

Envyable — enviebl — hodný 
závidenia, hodná závidenia, zá- 
videnia hodné. 

Envious — envies — závislý, 
závistlivá. 

Envoy — envoj — vyslanec, člo- 
vek poslaný k vyjednávaniu nie- 
čoho. 

Epicure — epik júr — človek, 
ktorý sa venuje rozkošnosti. 

Epidemic — epidemik — mor, 
morový, nákaza, nákazlivý, epi- 
demický. 

Epilepsy — epilepsi — nemoc, 
ktorá keď napadne človeka, 
vrhne ho o zem, a údami mu Epil — 163 — Esq kŕčovite narabá (niekde to me- 
nujú "vred"). 

Epileptic — epileptic — človek, 
trpiaci na mrchu nemoc. 

Epiphany — ipifäny — sviatok 
"Troch Králov". 

Episcopal — episkopl — biskup- 
ský. 

Epitaph — epitaf — náhrobný 
nápis. 

Epitome — epitomi — krátky vý- 
ťah z knihy. 

Epoch — epok — doba. 

Epsom salt — epsom sált — 
horká soľ. 

Equal — ekwäl — rovný, rovná, 
tej istej hodnosti, výšky, j ako- 
sti, osoba, ktorá je na jednej a 
tej istej úrovni s druhou osobou. 

Equality — inkwälity — rovnosť. 

Equalization — íkwälizejšn — 
srovnanie, vyrovnanie. 

Equally — íkwäli — rovnomer- 
ne, jednako, spravedlivo. 

Equip — íkwip — vyzbrojiť, vy- 
strojiť, vypraviť. 

Equipment — íkwipment — za- 
riadenie, vystrojenie, zásoba. 

Equipped — íkwipd — keď je 
už niekto vystrojený, ozbroje- 
ný, keď obchod má zásobu. 

Equity — ekwiti — spravedl- 
nosť 

Equitable — ekwitebl — spra- 
vedlivý, slušný, slušná. 

Equivalent — ekwivälent — ma- 
júc rovnakú moc, rovnú cenu. 

Equivoke — íkwivóuk — dvoj- 
smyseľ. 

Era — írä — doba, čas, vek. 

Erasable — írejsebl — to čo sa dá vymazať, vymazateľné, vy- 
mazateľný. 

Erase — írejs — preškrtnúť, vy- 
mazať. 

Erect — irekt — pevný, priamy, 
postaviť, zriadiť. 

Erector — irektr — staviteľ, 
ten čo stavia. 

Err — or — chybiť, urobiť 
chybu. 

Errand — eränd — posolstvo. 

Erratic — erätik — tulák, človek 
nemajúci stáleho domova. 

Error — erôr — chyba, vada. 

Erupt — irapt — vybuchnúť. 

Eruption — irapšn — výbuch, 
vyrážky pupencov na koži. 

Erysipelas — erisipeläs — ne- 
moc sprevádzaná horúčkou a 
vyhodením sa boľastného vy- 
rážku na niektorej časti tela, 
(ruža). 

Escape — eskejp — utiecť, u- 
prchnúť, usjť pred niečim, útek. 

Eschar — eskár — vyschla chra- 
sta na popáleniny, na rane. 

Escort — eskort — sprievod, 
keď niekto dakoho sprevádza 
cieľom ochrany, sprievodca. 

Eskimo — eskimóu — Eskimák. 

Especial — espešl — zvláštne. 

Especialy — espešeli — zvlášt. 

Espionage — espionedž — za- 
mestnávať sa špionstvom, vy- 
zvedačstvom. 

Espy — espáj — shliadnuť, spo- 
zorovať, vysliediť. 

Esquire — eskwájr — pobočník 
rytiera, verejný alebo civilný ú- 
radník, (slovo toto pripisuje sa 
za menom čo titul z úcty.) Essay — 164 Every Essay — esej — urobiť pokus, 
probovať, literárne pojednáva- 
nie o niečom. 

Esence — esens — vôňa, vôňava 
vodička, to čím v kostole kädia, 
mira, podstata, bytnosť. 

Essential — esenšl — dôležité, 
dôležitý, dôležitá, potrebné, 
podstata. 

Establish — estäbliš — založiť, 
zariadiť, zaviesť. 

Establishment — estäblišment 
— závod, zariadenie. 

Estate — estejt — majetok, sta- 
tok, pozostalosť. 

Esteem — estím — ctiť, mať 
pred niekým úctu, úcta, hod- 
nosť. 

Estimable — estimebl — ctihod- 
ný, ctihodná. 

Estimate — estimejt — odhado- 
vať hodnotu, ceniť, vážnosť. 

Estimation — e s time j š n — od- 
hadnutie, uváženie. 

Estimator — estimejtr — ten čo 
odhaduje. 

Estray — estrej — domáci doby- 
tok, ktorý je najdenv a ktorého 
majiteľ nemôže sa nájsť. 

Eternal — itôrnel — nekoneč- 
ný, večný, večná. 

Eternity — itôrniti — nekoneč- 
nosť, večnosť. 

Ethical — ethikl — mravný. 

Ethics — ethiks — mravouka. 

Ethnography — ethnogräfi — 
národopis. 

Etiquette — etiket — spôsob ce- 
remónií, držanie sa, etiketa. 

Eulogy — júlodži — reč, alebo 
spis chváliac niekoho. Eulogist — júlodžist — chválo- 
rečník. 

European — júrópíen — Europ- 
ean, európsky, európske, európ- 
ska. 

Evade — ivejd — vyhýbať sa, 
strániť sa niečoho alebo nie- 
koho. 

Evangelic, evangelically — iven- 
dželik, ivendželikl — evanjeli- 
cký, evanjelická. 

Evangelist — - ivändželist — e- 
vanjelista. 

Evaporate — iväporejt — vy- 
pariť, zmeniť sa v páru, vysu- 
šiť, vyciyiet. 

Evaporation — iväporejšn — vy- 
párenie, vycivenie. 

Eve — ív — predvečer, večer. 

Even — ívn — rovné, rovná, 
rovný, rovno, zrovna, rovnako, 
rovnaké. 

Evening — ívning — skončenie 
dňa — večer. 

Event — ivent — prípad, prího- 
da, udalosť. 

Eventful — iventful — plný prí- 
hod, plný udalostí. 

Eventual — ivenčuel — prípad- 
ný, náhodilý, náhodilá. 

Eventually — ivenčueli — prí- 
padne, konečne. 

Ever — evr — bodajkedy v mi- 
nulosti alebo budúcnosti, vždy, 
kedy, niekedy, kedykoľvek. 

Evergreen — evrgrín — zimo- 
zeleň. 

Everlasting — evrlästing — ne- 
konečný, večný, do nekonečna. 

Everybody — evribady — každý. Every - 165 - Everyone — evriwan — každý- 
jeden. 

Evict — ivikt — vyhodiť, vy- 
hádzať, vyhnať. 

Eviction — ivikšn — vyhodenie. 

Evidence — evidens — dôkaz, 
svedoctvo, patrnosť. 

Evident — evident — jasne, 
zrejme, jasný, zrejmv. 

Evidential — evidenšiel — pre- 
svedčujúci, presvedčujúce. 

Evil — evil — zlo, plané, škod- 
livý, škodlivé, ničiaci, ničiace, 
nešťastie, ublíženie, hriech, 
za, zkazenosť. 

Evince — ivins — jasne dokázať. 

Evocation — evokejšn — vyvo- 
lávanie. 

Evolution — evolúšn — obrat, 
pohyb, vývin, vyvinúť, evolú- 
cia. 

Evolve — iválv — rozvinúť, od- 
haliť. 

Exact — egzäkt — prísny, ur- 
čitý, určitá, precízny, na vlas. 

Exaction — egzäkšn — vydiera- 
nie. 

Exaggarate — egzädžerejt — 
preháňať v reči alebo v písme. 

Exalt — egzált — vysoko po- 
výšiť, vychváliť. 

Exaltation — e_gzáltejšn — po- 
výšenie, vychválenie. 

Examine — egzämin — pozor- 
ne prezreť, skúšať, vyslúchať 
svedka. 

Examination — egzäminejšn — 
výsluch, skúška, skladanie skú- 
šky. 

Examiner — egzäminr — skú- 
šateľ, vyšetrovateľ. Example — egzämpl — príklad, 
slúžiť príkladom. 

Excavate — ekskävejt — vyhra- 
bať, vykopať. 

Excavation — ekskävejšn — ja- 
ma, diera v zemi, vykopanie. 

Excavator — ekskävejtr — ten 
čo kope, čo vykopáva. 

Exceed — eksíd — presahovať, 
prevýšiť. 

Exceeding — eksíding — presa- 
hujúci, prevyšujúci, náramný, 
veľmi veľký. 

Excel — eksel — vynikať. 

Excellence — ekselens — vý- 
tečnosť. 

Excellently — ekselently — vý- 
borne, znamenite. 

Except — eksept — výjmúc, na- 
mietať, robiť námietku. 

Exception — eksepšn — výmin- 
ka. 

Exceptional — eksepšnl — vý' 
nimečne. 

Exceptless — ekseptles — bez- 
výnimečný. 

Excerpt — ekserpt — výťah, 
výňatok. 

Excess — ekses — nadbytok, 
nemiernosť. 

Excessive — eksesiv — nemier- 
mierny, nemierne, nadzbytočné, 

Exchange — eksčéjndž — pla- 
tiť, vymeniť, bursa. 

"Exchangeable — eksčéndžebl — 
to čo sa dá zameniť, vymeniť. 

Exchanger — eksčéjndžr — me- 
niteľ peňazí. 

Excite — eksajt — dráždiť, roz- 
čúliť, popudiť. Exci — 166 — Exhau Excitement — eksajtment — 
rúch, rozčulenosť, popudenie. 

Exclaim — ekskléjm — výkrik, 
vykríknuť, zvolať na hlas. 

Exclude — eksklúd — vylúčiť, 
vytvoriť, vyhodiť. 

Exclusion — eksklúšn — vylú- 
čenie, vytvorenie, vyhodenie. 

Exclusive — ekslúsiv — výluč- 
ne, výlučný, výlučná. 

Excommunicate — ekskomjúni- 
kejt — vylúčenie, vyobcovanie 
z cirkve. 

Excursion — ekskôršn — výlet, 
vychádzka. 

Excuse — ekskjúz — omluva, 
omluviť, odpustiť, výhovorka. 

Excuser — ekskjúzr — ten čo 
podáva omluvu alebo kto iné- 
ho omluva. 

Excusable — ekskjúzebl — o- 
mluviteľný, omluviteľná. 

Excuseless — ekskjúzles — ne- 
omlu vi teľný. 

Execrate — eksekrejt — preklí- 
nať, priať inému zlo. 

Execration — eksekrejšn — pre- 
klínanie. 

Execute — eksekjút — previesť, 
/ vykonať, popraviť. 

Executed — eksekjúted — pre- 
vedené, vykonané, popravenie. 

Execution — eksekjúšn — pre- 
vedenie, porážka, eksekúcia. 

Executioner — eksekjúšnr — 
ten čo niečo prevedie, vybaví, 
popravač, kat. 

Executive — eksekjútiv — jed- 
notlivec alebo výbor majúc moc 
výkonnú. Executrix — eksekjútriks — ek- 
sekútorka. 

Exemplar — egzemplr — vzor, 
vzorka. 

Exemplary — egzempleri — 
vzorný, vzorná. 

Exemplification — egzemplifi- 
kejšn — podať príklad, znázor- 
niť príkladom. 

Exempt — egzemt — osvobo- 
diť, zbaviť niečo, výjmúc, o- 
svobodený od niečoho, osvobo- 
dená. 

Exemption — egzempšn — o- 
svobodenie. 

Excercise — eksrsájz — cvik, 
cvičiť, cvičenie, výkon, užívať, 
užívať výkonnej moci prechá- 
dzať sa k vôli cvičeniu. 

Excerciser — eksrsájzr — ten 
čo sa cvičí, kto užíva, vykonáva. 

Exert — egzôrt — vynaložiť 
svoju moc, svoju silu, upotre- 
biť svojej schopnosti alebo 
vlivu. 

Exertion — egzôršn — snaha, 
namáha, vynaloženie alebo upo- 
trebenie sily. 

Exhale — egzhéjl — vydávať 
zo seba páru, vydychovať, vy- 
parovať, vypárlivé. 

Exhaust — egzást — strápiť, u- 
náviť, vyprázdniť, vyčerpať, 
vysiliť. 

Exhaustible — egzástibl — to 
čo sa dá vyprázdniť, vyčerpať, 
vysiliť. 

Exhaustive — egzástiv — una- 
vujúce, čo zapríčiňuje vyčer- 
panie síl, vyčerpajúce. Exh - 167 - Exp Exhaustion — egzháščn — úpl- 
né vysilenie, unavenie, vyčerpa- 
nie. 

Exhaustless — egzhástles — ne- 
únavný, nevysiliteľný, nevyčer- 
pateľný. 

Exhibit — egzhibit — ukázať, 
predložiť k cieľu ohlasovania, 
súdny dôkaz alebo svedoctvo, 
predložiť, vystavenie. 

Exhibition — egzhibišn — vý- 
stava, predloženie listín, sve- 
doctiev. 

Exhilirate — egzilärejt — ob- 
veseliť. 

Exhort — egzhórt — napomí- 
nať k dobru. 

Exhorter — egzhórtr — ten čo 
napomína, čo dáva dobrú radu. 

Exhume — ekshjúm — vykopa- 
nie mŕtvoly, ktorá bola už po- 
chovaná. 

Exigent — eksidžent — súrny, 
veľmi potrebný, veľmi potreb- 
né. 

Exile — eksajl — vyhnanstvo, 
keď je človek vyhnaný zo svo- 
iei rodne] vlasti. 

Exist — egzist — jestvovať, 
byť, nachádzať sa pri živote. 

Existense — egzistens — jest- 
vovanie, keď ešte niečo jestvu- 
je. 

Existing — egzisting — jestvu- 
ie. jestvujúce, ešte je. 

Exit — eksít — otvor, ktorým 
sa môže z miestnosti výnsť von, 
východ iste. 

Exonerate — egzonerejt — pre- 
pustiť s obvininenia, očistiť, 
pozbaviť. Exoneration — egzonerejšn — 
osvobodenie z pod obvinenia, 
prepustenie a uznatie za nevi- 
ného. 

Exorbitant — egzorbitent — ne- 
mierny, nad očakávanie. 

Exorcise — eksorsájz — očistiť 
od zlých duchov, odrieknúť, 
zažehnať. 

Exordium — • egzordiam — pred- 
mluva alebo úvod v knihe. 

Exotic — egzotik — to čo je pri- 
nesené z inej krajine, jako n. 
p. rastlina. 

Expand — ekspänd — roztia- 
hnuť, rozšíriť, rozťahovať. 

Expanse — ekspäns — objem, 
priestor, rozľahlosť. 

Expansion — ekspänšn — roz- 
šírenie, rozsiahlosť, rozťaže- 
nosť. 

Expansive — ekspänsiv — to 
čo má tú vlastnosť, že sa dá 
rozťahnúť, rozšíriť, natiahnuť 
alebo rozprestreť. 

Expect — ekspekt — očakávať, 
domienka, mať predtuchu. 

Expectation — ekspektejšn — 
nádej, očakávanie. 

Expectorate — ekspektorejt — 
odpluť, chrchlina, ktorá výnde 
z plúc následkom kašľu. 

Expedient — ekspídient — pro- 
spešný, rýchly, prostriedok k 
docieleniu konca. 

Expedite — ekspidajt — urý- 
chliť, osvobodiť od zadržania. 

Expedition — ekspedišn — rý- 
chlosť, výprava, punktovne, 
pochod vojská. Exp 168 Exp Expel — ekspel — vytvoriť, vy- 
lúčiť, vyhnať. 

Expend — ekspend — vynalo- 
žiť, vydať, upotrebiť, vyhadzo- 
vať. 

Expenditure — ekspendičr — 
výdaj peňazí výdavok, výdav- 
ky, náklad. 

Expense — ekspens — výdavok, 
útrata. 

Expensive — ekspensiv — spo- 
jený s väčšími výdavkami dra- 
hý, drahé. 

Experience — > ekspíriens — ve- 
domosť nadobudnutá nepre- 
stajným skúšaním, skúsenosť, 
skúsiť, skúška. 

Experienced — ekspíriensd — 
skúsený skúsená, sbehlý, sbehlá. 

Experiment — eksperiment — 
robiť pokus, skúšať, pozorovať 
cieľom skúmania, podrobovať 
skúškam. 

Expert — ekspôrt — znalec, sbe- 
hlý, šikovný. 

Expire — ekspájr — skonať, do- 
konať, vypršanie nejakej da- 
nej alebo určenej doby. 

Expiration — ekspájrejšn — vy- 
dýchovanie dychu z pľúc, po- 
sledný dych, vypršanie doby, 
konec. 

Explain — ekspléjn — vysvetliť. 

Explainable — ekspléjnebl — 
vysvetliteľné, vysvetliteľný. 

Explanation — eksplänejšn — 
vysvetlenie. 

Explicit — eksplisit — v jedno- 
duchej srozumiteľnej reči, vý- 
slovne, zretedlne, ľahko srozu- 
miteľné. Explode — eksplóud — vybuch- 
núť, prasknúť. 

Exploit — eksploit — hrdinský 
čin, veľké a vzácne docielenie, 
vedeť využiť, upotrebiť, zaro- 
biť, koristiť. 

Explore — eksplóur — cestovať 
sem tam cieľom výskumoch, 
dôkladne pozerať alebo skú- 
mať. 

Exploration — eksplóurejšn — 
bádanie, pátranie. 

Explorer — eksplóurer — bá- 
dateľ, zkúmateľ, cestovateľ do 
takých čiastok sveta, o ktorých 
sa ešte len málo vie alebo nič 
nevie. 

Explosion — eksplóužn — vý- 
buch. 

Expolsive — eksplóusiv — vý- 
bušný, výbušná, výbušné. 

Exponent — eksponent — ten 
čo vykladá náuku alebo stano- 
visko politickej stránky, ten čo 
vykladá, hlása. 

Export — eksport — vývoz, vy- 
vážať, posielať von z krajiny. 

Exportable — eksportebl — to 
čo sa dá vyvážať. 

Expose — ekspóuz — odhaliť, 
vyvolať, vyzradiť, vystaviť. 

Exposed — ekspóuzd — odo- 
krytý^ odhalený, vystavený nie- 
čomu, odokrytie. 

Exposition — ekspozišn — vý- 
klad, výstava. 

Expound — ekspaund — vy- 
svetľovať znamenie niečoho, 
tlumočiť. 

Express — ekspres — vynútiť, 
vytlačiť niečo, predostreť slo- Exp 169 — Eye 


vom, vyjadriť sa, obchod kto- 
rého povinnosťou je rýchlo do- 
dať niečo na patričné miesto, 
rýchlovlak. 

Expressage — ekspresedž — po- 
platok za povoz, za dopravu. 

Expression — eksprešn — vy- 
slovenie, vyjadrenie, výraz, pre- 
jav. 

Expressive — ekspresiv — vý- 
razný, výrazne, výrazná. 

Expressly — ekspresli — vý- 
znamne, výrazne. 

Expulsion — ekspalšn — vytvo- 
renie, vylúčenie, vyhnanie. 

Expulsive — ekspalsiv — vylu- 
čujúci, majúc právo alebo moc 
k vytvoreniu. 

Exquisite — ekskwizit — výteč- 
ný, výtečná, výtečne, výborne, 
dokonale. 

Extend — ekstend — nadložiť, 
predložiť, rozťáhnúť, rozšíriť, 
pokračovať, povoliť ešte viac 
času, podať. 

Extension — ekstenšn — rozší- 
renie, nadlženie, poshovenie 
času. 

Extensive — ekstensiv — obšír- 
ny, obšírna, obšírne, rozsiahly, 
rozsiahle. 

Extensiveness — ekstensivnes 

— rozsiahlosť. 

Extent — ekstent — rozsiahlosť, 
miera, objem. 

Exterior — ■ ekstírijr — vonkaj- 
šok, zovňutorne. 

Exterminate — eksterminejt — 
vyhubiť, vyničiť. 

Extermination — eksterminejšn 

— vyhubenie, vyničenie. Extinguish — ekstingwiš — vy- 
hasiť, zahasiť. 

Extinguisher — ekstingwišr — 
to alebo ten čo hasí. 

Extort — ekstort — vytrhnúť, 
vykrútiť, vynútiť na silu, vy- 
dierať. 

Extortion — ekstoršn — vy- 
dieranie. 

Extra — eksträ — vedľajšie, ve- 
dľa, osve, zvláštne, zvlášť. 

Extract — eksträkt — vytiah- 
nuť, vytrhnúť, výťah, vyčer- 
pať. 

Extraction — eksträkšn — vy- 
trhnutie, vydobytie. 

Extreme — ekstrím — krajnosť, 
nejkrajnejší, nejkrajnejšie, naj- 
ďaľší, svrchovaný, vrchol, vý- 
stredno'sť. 

Extremely — ekstrímly — na- 
najvýš. 

Extremist — ekstrímist — vý- 
stredník, človek, ktorý ženie 
vec do krajnosti. 

Extrimity — ekstrímity — svr- 
chovanosť, výstrednosť, ten 
najvyší vrchol niečoho, tá naj- 
väčšie boľasť, tieseň. 

Extricate — ekstrikejt — zba- 
viť nesnádz, obťiaž. 

Extrude — ekstrúd — naliehať, 
vytisnúť silou. 

Exude — eksjúd — potiť, vypo- 
tiť. 

Exudation — eksjúdejšn — pot. 

Eye — áj — oko, pohľad, dier- 
ka v ihly (uško). 

Eyeball — ájbál — očné jabĺčko. 

Eyebrow — ájbrau — obrva. 

Eyelid — á j lid — očné vĺčko. Eye — 170 — Fair Eyetooth 
Eyewater 

dička. ájtúth — očný zub. 
• ájwatr — očná vo- Eyewink — ájwink — žmurkať, 

zažmúrknuť okom. 
Eyewitness — ájwitnes — očitý 

svedok. F — ef — šiesta litera v angli- 
ckej abecede. 

Fa — fá — v hudbe talianske 
pomenovanie štvrtej nóty v dia- 
tonickej škále. 

Fable — féjbl — bájka, vymysle- 
nina. 

Fabled — féjbld — vybájené, 
vybájená, vybájený. 

Fabler — féjblr — bájkar. 

Fabric — fäbrik — súkno, látka, 
tkanivo. 

Fabricate — fabrike j t — vymy- 
sleť. 

Fabrication — fäbrikejšn — vy- 
myslenie, vymyslenosť. 

Face — f ej s — tvár, pohľad, 
pozreť rovno do tvári, nacho- 
diť sa pred tvárou, líco. 

Facial — f ej ši — týkajúc sa 
tvári, tvárny. 

Facile — fäsil — ľahko náklon- 
ný k dobrému a či zlému, po- 
dajny. 

Facility — fäsiliti — ľahkosť, 
príležitosť, V3^hoda. 

Facing — fejsing — nachodiaci 
sa naproti, obrat vojska keď sa 
to obráti v ľavo a či v pravo. 

Facsimile — fäksimájl — sním- 
ka, úplná a správna kópia (du- 
plikát). 

Fact — fakt — to čo je pravda, 
skutočnosť, v skutku. Factitious — fäktišas — umelé, 
umelý, umelá. 

Factor — faktor — jednateľ, 
faktor. 

Factory — fäktôri — dieľňa, 
fabrika. 

Faculty — fäkalti — fakulta, 
schopnosť, vlastnosť. 

Fad — fäd — to čo si človek 
veľmi obľúbi, istý zvyk. 

Fade — fejd — oblednúť, zbled- 
núť, vädnúť, pomalý tratiť na 
tele. 

Fading — fejding — vädne, väd- 
nutie, keď obleduje, bledne, 
keď 'sa pomaly míňia, keď sa 
už 'blíži človek ku konci života. 

Fag — fäg — unaviť sa, unáve- 
nie. 

Fagot — fagot — sväzok suché- 
ho rážnia, otiepka suchých ko- 
nárikov. 

Fail — féjl — zanedbávať prá- 
cu, povinnosť, chybeť, slabnúť, 
klesať, nedosiahnutie cieľa. 

Failure — ■ féjlr — bankrot, ne- 
zdar, nedostatok, úpadok. 

Faint — fejnt — oslabnúť, o- 
chabnúť, omdleť, zamdleť, zne- 
chutený. 

Fainting — fejnting — omdlie- 
vajúc, omdlievajúci, omdlieva- 
iúca. 

Fair — fér — pekný, pekná pleť, Fair — 171 — Fane jasný, čistý, slušný, slušná, pri- 
meraný, primerané poctivý. 

Fairly — férli — obstojne sluš- 
ne, uspokojivé . 

Fairminded — férmájnded — 
spravedlivý, spravedlivá. 

Fairness — férnes — poctivosť, 
úprimnosť, spravedlivosť. 

Fair play — fér pléj — spravo- 
dlivé jednanie, spravodlivá hrá. 

Fairy — féjri — lesná vila, báj- 
ková, báječný, báječná. 

Fairytale — féjritéjl — bájková 
rozprávka. 

Faith — fejth — dôvera, sľub, 
viera, vernosť. 

Faithful — fejthful — verná, 
verný, verne. 

Faithworthy — fejthwórthy — 
vieryhodný, veiryhodná, viery- 
hodne. 

Fake — fejk — nepravdivá a fa- 
lošná zpráva, klam, šudierstvo. 
švindel. 

Fakir — fejkír — orientálny ale- 
bo žobrajúci mních, klamár. 

Falcon — fälkn — sokol. 

Fall — fál — spadnúť, upadnúť, 
úpadok, klesnúť, jaseň. 

Fallacy — fäläsi — klam, faleš, 
blud. 

Fallicious — fälejšes — klamli- 
vý, klamlivá, bludný. 

Fallow — fälóu — pooraný ale 
nezasiaty kus zeme, orať. 

Fallowness — fälóunes — ho- 
losť, neplodnosť 

False — fóls — nepravdivý, fa- 
lošný, falošná, neverná, falošne. 
Falsehood — fólshud — faloš- 
nosť, nepravdivosť. Falsely — fólsli — falošné, ne- 
pravé, nepravdivé, falošnosťou. 

Falsification — fólsifikejšn — 
falšovanie, zfalšovanie, zfalšo- 
vané. 

Falsifier — fólsifájr — ten čo 
falšuje, falšovateľ. 

Falsify — fólsifáj — falšovať, 
zfalšovať. 

Falsity — fólsiti — faleš, lož, 
nepravda. 

Falter — fóltr — zdráhať, za- 
jakovať, koktať, brbtať. 

Fame — féjm — úcta, sláva, 
chýr. 

Famed — féjmd — povestný, 
povestná, slávny, slávna. 

Fameless — féjmles — bezpo- 
vestný, neznámy, neznáma. 

Famous — féjmous — povestný, 
slávny, povestná, slávna. 

Familiar — fämilr — oboznáme- 
ný, oboznámená, známy, zná- 
ma, blízky priateľ. 

Family — fämili — domácnosť, 
rodina, rod. 

Famine — fämin — bieda, hlad, 
nedostatok, núdza. 

Famish — fämiš — vyhladovať. 

Fan — fän — vejár, ovievať ve- 
járom. 

Fanatic — fanatik — fanatik, fa- 
natický, blúznivý, blúznivec. 

Fanatism — fänätizm — fana- 
tismus, blúznenie, blúznivosť. 

Fancy — fänsi — fantázia, obra- 
zotvornosť, dômyšľavosť, do- 
mnienka. 
Fancied — fänsíd — domnelý, 
domnelá, to čo si obrúbime. Far 172 — Faul Far — fár — ďaleko, vzdialený, 
ďaleký, odľahlý. 

Farsighted — f ár sa j t ed — ďale- 
bľadný. 

Farce — fárs — nadievať, na- 
plniť s nejakou miešaninou, 
dramaticky spis komického 
charakteru, fraška. 

Fare — fér — dovozné, hodovať, 
jedlo ztrava. 

Farewell — férwel — odobranie 
ľa preč, rozlúčenie, asi toľko 
keď povieme "s Bohom" alebo 
"Na zdar!" 

Farina — färinä — krupičná 
múka, krupica. 

Farm — fárm — hospodárstvo, 
roľa, roľníctvo. 

Farmer — fármr — hospodár, 
roľník. 

Farthest — farthest — najďaľ- 
ší, najďaľšie, najďalšia. 

Farther — fárthr — ďalej, ďalší, 
ďalšie 

Fascinate — fäsinejt — okúzliť, 
omámiť. 

Fascinating — fäsinejting — o- 
kúzlujúce, okúzľujúca, veľmi 
pekné, pekná. 

Fashion — fäšn — kroj, obyčaj, 
móda, zvyk, spôsob. 

Fashionable — fäšnebl — mó- 
dne, módny, módna. 

Fashionably — fäšnebli — dľa 
najnovšej módy. 

Fast — fäst — rýchlo, skoro, 
pevne pripevnený, tesný, po- 
stiť, sdržovať sa od mäsitého 
alebo iného jedla. 

Fastening — fästining — to čo 
urýchluje, urýchľujúci. Fast day — fäst dej — deň pô- 
stu. 

Fat — fät — masť, tučný, tuč- 
ná, mastné, sadlo. 

Fatness — fatnes — tučnatosť, 
mastnosť, tlstota. 

Fatten — fätn — vytučiť, vykŕ- 
miť. 

Fatal — fätl — nešťastný, osud- 
ný, nešťastná, osudná. 

Fatality — fätälity — nehoda, 
osud. 

Fatally — fätäly — nešťastne, 
osudne. 

Fate — féjt — osud. 

Fateful — fejtful — osudný. 

Fatefully — fejtful i — osudne. 

Father — fáthr — otec. 

Fatherland — fáthrländ — do- 
movina, otčina. 

Fatherless — fáthrles — bez 
otca. 

Fatherly — fáthrly — otcovský, 
otcovská. 

Fathom — fäthom — miera ob- 
sahujúca šesť šuchov. 

Fatigue — fätíg — unavenie, u- 
navenosť. 

Fatiguing — fätíging — unavu- 
júce, unavujúca. 

Faucet — fóset — pípka, cieva 
upotrebená k spúšťaniu teku- 
tiny, nápoja. 

Fault — fólt — chyba, príčina, 
nedostatok. 

Faultily — fóltili — chybné. 

Faultless — fóltles — bezchyby, 
bezchybný, bezchybná, bez- 
chybne. 

Faulty — fólti — chybné, chyb- Favor — 173 — Feli 


ný, chybná, to čo má nejakú 
chybu. 

Favor — fejvr — dobrá vôľa, 
láskavosť, priazeň. 

Favorable — fejvrebl — priazni- 
vý, priaznivá, priaznivé. 

Favorite — fejvrajt — obľúbe- 
nec, to čo máme veľmi radi. 

Fear — fir — strach, báť sa. 

Fearful — fírful — strašný, 
strašne, hrozné, hrozný, hroz- 
ná, bojazlivý, bojazlivá. 

Fearless — fírles — smelý, sme- 
lá, neohrožený, neohrožená, 
bez strachu. 

Feasible — fízibl — možné, to 
čo sa dá previesť, vykonať. 

Feast — fist — sviatok, sláv- 
nosť, hody, hostina, hodovať, 
hostiť. 

Feasting — fisting — hodovanie. 

Feat — fit — skutok, výkon, 
dosiahnutie. 

Feather — fethr — pierko s vtá- 
ka, s kury, s husy atd\, pokryť 
perím. 

Feathered — fethrd — majúc pe- 
rie, opierenie. 

Feather bed — fethr bed — pe- 
rinami opatrená posteľ. 

Feature — fíčr — forma, tvár- 
nosť. 

February — februeri — február. 

Fecund — fíkand — plodný, 
plodné, plodná. 

Fed — fed — nakŕmený, kŕme- 
ný, kŕmená, nakŕmil. 

Federal — ■ federel — spojenie 
vo federácie, spojenie, spolok, 
tvkajúc sa vlády Spojených 
Štátov. Federalist — federelist — člen 
patriaci k federálnej politickej 
strane. 

Federate — federejt — spoločný, 
sdružne. 

Federation — federejšn — fe- 
derácia, spolok, sdruženie. 

Fee — fí — honorár, poplatok, 
odmena, príspevok v spolku. 

Feeble — fíbl — chabý, chabá, 
chabé, slabý, slabá, slabé. 

Feebleminded — fíblmajnded — 
blbý, blbá, blbé, rozumne slabý. 

Feebleness — fíblnes — cha- 
bosť, slabosť. 

Feebly — fíbli — slabo, mdlo. 

Feed — fid — dávať pokrm, kŕ- 
miť, živiť, chovať, zásobiť po- 
krmom, kŕmiť sa, jedlo, pokrm. 

Feeding — fíding — krmí, po- 
trava (nakladať papier do tla- 
čiarskeho stroja.) 

Feel — fíl — cítiť, pocítiť, o- 
hmátať, cítiť s niekým. 

Feeling — filing — cit, citlivý, 
citlivá, pocit. 

Feelingly — fílingli — s citom, 
citlivo. 

Feet — fit — nohy niže členka, 
šľapadlá, šuchy, šuchov. 

Feign — fejn — pretváranie, 
vedeť sa pretváriť. 

Feint — fejnt — pretvárka, ro- 
biť pretvárku. 

Felicitate — felisitejt — gratu- 
lovať, blahopriať, blahoželať. 

Felicitation — felisitejšn — gra- 
tulácia, blahoželanie. 

Felicity — felisíti — blaženosť 
slasť, šťastie. Feli 174 — Fer Feline — fílájn — týkajúci sa 
kočky, mačky, kočiaci. 

Fell — fel — padol, padla, — 
They both fell — théj both fel 
— obidve, obidvaja padli. — 
krutý, krutá, neľudský, neľud- 
ská. 

Fellow — felóu — druh, kama- 
rát, spoločník, kollega, chlap, 
chlapec. 

Fellow citizen — felóu sitizn — 
spoluobčan. 

Fellow worker — felóu workr 
spolurobotník. 

Felon — felon — osoba, ktorá 
sa dopustila nejakého zločinu. 

Felonious — felóunies — zlo- 
činný. 

Felony — feloni — zločin, 
väčší priestupok. 

Felt — felt — látka vyhotovená 
z vlny, alebo z bavlny a kože, 
j ako na príklad látka, z ktorej 
vyrábajú sa klobúky, pocítený, 
pocítiť. 

Female — fímejl — ženská, že- 
na, samička. 

Femicide — femisájd — vražda 
ženy. 

Femur — femr — kĺbová kosť. 

Fen — - fen — plochá zeme, kto- 
rá je močaristá. 

Fence — fens — plot, parkán, 
ohradenie, ohradiť, prijímateľ 
alebo kupovateľ ukradených 
vecí, šermovať šabľami. 

Fenced — fensd — opatrený 
plotom, ohradený, ohradiť. 

Fenceless — fensles — bez plo- 
tu. Fencer — fensr — šermovač na 
šabľe. 

Fencing — fensing — materiál 
k zhotoveniu plota, šermovanie. 

Fend — fend — odraziť, odtis- 
núť, odstrčiť, prekaziť, za- 
medziť. 

Fender — fendr — to čo od- 
ráža, odsocuje (prístroj, ktorý 
sa nachodí na prednom konci 
poulič. káry, ktorý má odsotiť 
osobu, ktorá by náhodou padla 
pred káru.) Z drôtu zhotovený 
prístroj pred ohniskom, ktorý 
má zamedziť dieťaťu priblí- 
žiť sa k ohni. 

Fenian — fíniän — člen tajného 
írskeho spolku politického, kto- 
rého cieľom je urobiť z írska 
republiku. 

Ferment — fôrment — kvasenie, 
kvas, kysnúť, kvasiť. 

Fermentable — fôrmentebl — 
to čo môže skysnúť, vykysnúť. 

Fermentation — fôrmentejšn — 
kysnutie. 

Fern — fôrn — rastlina taraši- 
nová, (kapradina). 

Ferocious — feróušes — dravý, 
dravá, divoch, divošský. 

Ferret — feret — lasica. 

Ferry — feri — prievoz cez 
rieku. 

Ferry boat — feri b óut — prie- 
vozná loď. 

Ferry man — feri män — prie- 
vozník. 

Fertile — fôrtil — plodný, plod- 
ná, úrodný strom. 

Fertility — fôrtiliti — plodnosť, 
úrodnosť. Per — 175 — Fill Fertilize — fôrtilájz — učiniť 
zem úrodnou, pohnojiť. 

Fertilizer — fôrtilájzr — hno- 
jivo, ten čo zúrodňuje zem. 

Ferule — ferúl — trstenica, 
ktorou vo škole sú deti tresta- 
né. 

Fervency — fôrvensi — vrúcne 
milovať. 

Festal — festl — týkajúc sa 
slávnosti, hostiny, jubilujúci, 
veselý, naradostený, naradoste- 
ná. 

Fester — festr — keď sa niečo 
obiera, keď je rana naplnená 
hnojom. 

Festival — festivl — sviatok, 
hostina, hody. 

Fetch — feč — ísť a doniesť, 
pritiahnuť, prinášať veci. 

Fete — fejt — sviatok, slávnosť. 

Fetid — fetid — majúc odpornú 
vôňu, smrad. 

Fetlock — fetlák — prístroj, kto- 
rým sa sputnajú koňovi nohy. 

Fetter — fetr — sputnať. 

Fetus — fítas — zárodek v ma- 
tke alebo vo vajci. 

Feud — fjúd — rozbroj medzi 
dvoma rodinami, spor, svada, 
nepriateľstvo. 

Feudal — fjúdl — feudálny, feu- 
dálne, ľeňošstvo. 

Feudalism — fjúdalizm — feu- 
dálnosť, pánovladný systém. 

Fever — fívr — horúčka, zimni- 
ca. 

Feverish — fívriš — keď človek 
má horúčku počas nemoci, roz- 
pálený. 

Few — fjú — niekoľko, len málo. Fez — fez — maličká červená 
okrúhla čiapočka. 

Fiance, fiancee — fiansej — 
— snúbenec, snúbenica. 

Fiasco — fíäskóu — nezdar, 
fiasko. 

Fib — fib — nepravda, lož, lhať. 

Fibber — fibr — lhár, človek 
nehovoriaci pravdu. 

Fight — fájt — biť sa, bojovať, 
bitka, boj, práčka, zápas. 

Fighter — fajtr — fajtr — bit- 
kár, bojovník, zápasník. 

Fighting — fajting — keď sa 
bijú, bojovanie, bojovný, bit- 
kársky. 

Figure — figjúr — číslica, cena, 
figúra, podoba, tvar, postava, 
obnos, vypočítať spočítať, vy- 
rátať, sformovať. 

Figured — figjúr d — vypočíta- 
né obrazný, figurný. 

Filch — filc — ukrásť niečo ta- 
kého čo nemá ceny. 

Filcher — filčr — zlodej ktorý 
kradne maličkosti. 

File — fájl — snor alebo drôt, 
na ktorých sú navešané papiere, 
soznám, sbierka jakýchkoľvek 
listín, podať, predložiť pred 
súd, v rovnom rade, pilník 
"rašpľa"; ukladať, píliť. 

Filibuster — filibastr — dobro- 
druh, zlodej. 

Fill — fil — naplniť, naplň, vy- 
plniť, nasýtiť sa, naliať, na- 
lej. 

Filling — filing — naplňuje, vy- 
plňuje, nasycuje, nalieva, plnin- 
ka. Film — 176 — Fier Film — film — filma pomocou 
ktorej ukazujú sa pohyblivé 
obrázky, blana, tenká kôžička. 

Filter — filtr — ciedidlo, prece- 
diť, presiaknuť, kamená nádo- 
ba, v ktorej sa prečisťuje voda. 

Filth — filth — blato, hnojisko, 
nečistota, špina, hnus. 

Filthy — filthi — zaplatené, ne- 
čisté, smrad ľové miesto. 

Final — fájnäl — konečný, ko- 
nečná. 

Finally — fájnäli — konečne, 
predsa. 

Finance — finäns — fond ve- 
rejnej pokladnice, dôchodok 
jednotlivca, dôchodok obchod- 
ný, podporovať niečo, niekoho 
peňažité. 

Financial — finänšl — peňažný, 
peňažité, ipeňažitá, finančný, fi- 
nančná. 

Financer — finänsr — peňaž- 
ník, finančník. 

Finch — finč — meno, ktoré 
je obyčajné dané maličkým 
spevavým vtákom. 

Find — fajnd — nájsť, vynájsť, 
shliadnuť, objavenie. 

Finder — fajndr — ten čo nájde, 
čo našiel. 

Fine — fajn — pokuta, trest, 
pokutovať, tenký, tenká, jem- 
ný, jemná, 

Fiber — f aj br — nitka vlákno. 

Fickle — fikl — menlivá myseľ, 
človek, ktorý si rýchlo zmení 
myseľ, nestály, nestála. 

Fickleness — fiklnes — nestá- 
losť, premenlivosť. Fiction — fikšn — vymyslená 

rozprávka, noveletka, poviedka, 
Fictitious — fiktišes — vymysle- 

nina, vymyslené, vymyslená, 

nepravdivá. 
Fiddle — fidl — husle, hrať na 

husiach, fidlikať. 
Fiddlebow — fidlbóu — sliačik, 

smík. 

Fiddler — fidlr — ten čo hrá na 
husiach, huslista. 

Fidelity — fideliti — verne vy- 
konanie povinnosti, služby, ver- 
nosť! 

Fidget — fidžet — nepokojne sa 
sem-tam pohybovvať, nepokoj. 

Fidgety — fidžeti — nespokoj- 
ný, neposedný, nespokojná, ne- 
posedná. 

Field — fíld — pole, zem ho- 
diaca sa k hospodárstvu, čistý 
kus pozemku. 

Field day — fíld déj — deň v 
ktorý je vojsko vyvedené k 
cvičbám, cvičenie, deň rôznych 
zábavných udalostí. 

Field glass — fíld gläs — ďale- 
kohľad poľný. 

Field gun — fíld gan — poľné 
delo, menší kanón, 

Field mouse — fíld maus — poľ- 
ná myš. 

Fiend — find — pekeľný človek, 
zlosyn, čertovský človek. 

Fiendish — fíndiš — diabolský, 
čertovský. 

Fierce — firs — divoký, divoká, 
krutý, krutá, ukrutný. 

Fierceness — fírsnes — divo- 
kosť. Fife — 177 First Fife — fajf — píšťalka, fujara, 
pískať na fujare. 

Fifer — fajf r — ten čo vie hrať 
na fujare. 

Fifteen — fiftín — päťnásť. 

Fifteenth — fiftínth — päťná- 
sty, päťnásta. 

Fifth — fifth — piaty, piata, po 
piate. 

Fiftieth — fiftieth — päťdesiaty, 
päťdesiata. 

Fifty — fifty — päťdesiat'. 

Fig — fig figa, fígový strom. 

Fine — fajn — jemné, dorbulin- 
ké, drobné, drobný, drobná, 
nežný, nežne, nežná, fajnové, 
fajnová. 

Fineness — fajnes — jemnosť, 
fajnosť. 

Finery — ■ fajneri — drobné a 
pekné veci jako čípky, ozdoby, 
háby, šperky. 

Finger — fingr — prst, ľahko sa 
dotknúť, krásť. 

Finis — fajnis — konec (oby- 
čajne v hudbe). 

Finish — finiš '■ — dohotoviť, do- 
hotový, dohotovím, dokončím, 
dokončí, uhladiť, políčiť. 

Finished — finišd — dohotove- 
ný dohotovená, dokončené, do- 
končený, dokončená, skončené, 
dohotovené. 

Finisher — finišr — ten čo do- 
končuje, dohotovuje. niečo. 

Finishing — finišing — dohoto- 
vuje, dokončuje, dohotovujem, 
dokončujeme, dokončujú, doho- 
tovujúci, dokončenie. 

Fir — for — jedľová soška, Fire — fájr — oheň, požiar, 
pafba. 

Fire alarm — fájr älárm — o- 
hňový poplach. 

Fire box — fájr boks — prie- 
hradka pod kotlom, v ktorej je 
oheň. 

Fire clay — fájr kléj — hlina 
ktorá vzdoruje ohňu. 

Fire damp — fájr dämp — ban- 
ský plyn (majnerský gas). 

Fire engine — fájr endžn — o- 
hňová striekačka, ohňohasičský 
stroj. 

Fire escape — fájr eskéjp — o- 
chranný rebrík ktorým možno 
ujsť z horiacej budovy. 

Fire insurance — fájr inšurens 
— poistenie proti ohňu. 

Fire man — fájr man — ohňo- 
hasič, ten čo udržiava oheň 
pod kotlom. 

Fire side — fájr sajd — domác- 
nosť, domáci krb. 

Fire wood — fájr wud — pali- 
vo, drevo na oheň určené. 

Fire worship — fájr woršip — 
zbožňovanie ohňa, kľaňať sa 
ohňu. 

Firm — form — firma, pevný, 
pevná, pevne. 

Firmament — fôrmäment — ne- 
beská obloha. 

Firmamental — fôrmämentl — 
nebeský, nebeské, nebeská. 

First — fôrst — prvý, prvá, pr- 
vé, naprv, najpred, po prvé. 

First born — fôrst born — prvo- 
rodzený. 

First class — fôrst klas — tej First 178 Flap najlepšej jakosti to najlepšie, 
iprvá trieda, prvotriedne. 

First floor — fôrst flór — prvé 
poschodie. 

Fiscal — fiskl — týkajúce sa po- 
kladnici, berného úradu. 

Fish — fiš — ryba, ryby, loviť 
ryby, chytať ryby. 

Fisher — fišr — ten čo loví ry- 
by, rybár. 

Fish hook — fiš huk — háčik, 
na ktorý sa dá lákadlo k chyta- 
niu rýb. 

Fishing — fišing — rybárenie, 
rybárstvo. 

Fisher man — fišr män — rybár, 
ten kto predáva ryby. 

Fishing rod — fišing rod — ry- 
bársky drúk. 

Fist — fist — päsť, udreť pä- 
sťou. 

Fistic — fistik — pästný, pästné. 

Fit — fit — krátky ale silný 
mysľový záchvat, krč, to čo pri- 
stane, čo passuje, urobiť spô- 
sobným, vhodný, slušný keď sa 
niečo dá k niečomu upotrebiť. 

Fitness — fitnes — nestálosť, 
menivosť, slušnosť, schopnosť. 

Fitting — fiting — pripasovať, 
slušný, výprava. 

Five — fájv — päť, piatká. 

Fivefold — fájvfóld — päťná- 
sobné. 

Fix — fiks — napraviť, popra- 
viť, pripraviť, pripevniť, ustá- 
liť, usadiť. — I got myself in 
a bad fix — áj got maj self in 
éj bad fiks — Dostal som sa 
do zlého položenia (do kaše, do 
pomykova, do nesnádze). Fixable — fiksebl — to čo sa 
dá napraviť,, upevniteľné. 

Fixed — fiksd — napravené, 
pevný, stály. 

Fizz, fizzle — fiz, fizl — síčať, 
vydávať zvuky cez zuby, hro- 
madný nezdar, nezdarilosť. 

Flabby — fläbi — opustený, 
opustená, zanedbané, ochablý, 
zvädlý, keď nám háby nepa- 
sujú, keď sú vrecu podobné. 

Flag — fläg — prápor, zástava, 
fana. 

Flagman — fälgmän — mužský, 
ktorý na železničných križovat- 
kách zástavkou dáva signále. 

Flagstaff, flagpole — flägstäf, 
flägpóul — drúk na ktorý sa 
pripevňuje prápor. 

Flagrant — flejgränt — krikľa- 
vý, ohavný. 

Flagrancy — flejgränsi — kri- 
kľavosť, ohavnosť. 

Flail — flejl — cepy. 

Flame — flejm — plameň, žiara 
ohňová, rozpáliť, láska. 

Flaming — flejming — plame- 
niaci. horiaci plameňom. 

Flamingo — flämingóu — vták 
s vysokými nohami, ktorého 
šľapadlá sú podobné kačiacim. 

Flange — fländž — vyčnievajú- 
ci okrajok niečoho, zvýšený 
okraj. 

Flank — flänk — slabina, stra- 
na, bok, priliehať, udreť do 
boka. 

Flannel — flänl — mäkké vlne- 
né súkno, flanel. 

Flap — fläp — niečo čo voľno 
visí, frak kabáta, krídlo, mávať Flare 179 — Flim krídlami, sklopiť, plasnúť se- 
bou. 

Flare — flér — plápol, plápola- 
nie. 

Flash — fläš — rýchle ožiarenie, 
blesk, žiara, vypuknúť plame- 
ňom. 

Flask — fläsk — fľašočka, nádo- 
ba na pušný prach. 

Fiat — flät — plochý, plochá, 
ploché, budova v ktorej je viac 
kvartiefov. 

Flatfooted — flätfuted — plo- 
skonohý. 

Flatness — flätnes — plochosť, 
rovnosť. 

Flatten — flat n — urobiť plo- 
chým. 

Flater — - flätr — lichotivé chvá- 
liť, pochlebovať, líškať sa. 

Flatering — flätring — pochleb- 
nie, líškavým spôsobom, zalie- 
čajúci. 

Flattery — ■ fläteri — lichotenie, 
zaliečame. 

Flatulent — flätjulent — nadutie 
následkom plynov v žalúdku a 
čriev. 

Flavor — flejvr — chuť, pridať, 
niečo čo by dodalo lepšiu chuť, 
vôňa 

Flavorless — flejvrles — bez- 
chutné, bez chuti. 

Flavorous — flejvores — to čo 
má dobrú chuť, chutné. 

Flaw — flá — chyba, vada, trhli- 
na, poškodené, poškodiť. 

Flax — fläks — laň. 

Flax dreser — fläks dresr — če- 
sáč lanu. Flax seed — fläks síd — lenné 
semiačko. 

Flay — flej — odrať kožu, slú- 
piť, olúpiť strom. 

Flea — flí — blcha. 

Fleck — flek — fľak, škvrna. 

Fleckles — flekles — bez škvr- 
ny. 

Flection — flekšn — ohnutie, 
zohnutie. 

Fled — fled — utiekol, utiekla, 
utiekli, ufujazdili, odbehli. 

Flee — flí — utiecť, utieknuť. 

Fleece — flís — vlna na ovci, 
kožuch, otríhať vlnu, okrad- 
núť, odreť. 

Fleecer — flísr — ten čo strihá 
ovce, vydierač. 

Fleecy — flísi — vlnený, vlne- 
ná, vlne podobný. 

Fleet — flit — viac lodí pohro- 
made, loďstvo. 

Flesh — fleš — telo, mäso. 

Fleshiness — flešines — Hlasi- 
tosť. 

Fleshless — flešles — bez mäsa, 
bez tela. 

Fleshy — fleši — mäsitý, mäsi- 
tá, mäsité. 

Flew — flú — letel (v povetrí). 

Flex — fleks — zohnúť, ohnúť. 

Flexibility — fleksibiliti — o- 
hýbnosť, niečo čo má tú vlast- 
nosť, že sa poddá, že sa dá 
ohnúť, zohnúť. 

Flier, flyer — flajr — ten čo 
lieta, uprchlík. 

Flight — flajt — let, beh, útek. 

Flimsy — flimsi — bez sily, 
chatrne, slabé. Flim — 180 Flue Flimsiness — flimsines — cha- 
trnosť, ľahkosť. 

Flinch — flinč — cúvnuť sa, vá- 
hať, ustúpiť. 

Fling — fling — hodiť, tresk- 
núť niečím o zem, odhodiť, 
vrhnúť. 

Flint — flint — istý druh tvrdé- 
ho kameňa, kremeň. 

Flinty — flinti — kremenitý, 
tvrdý. 

Flip — flip — namyslený muž- 
ský, smiešaný nápoj. 

Flirt — flór t — zahrávať si, ro- 
biť koketné pohyby, koketné 
sa usmievať, behať sem tam, 
hrať úlohu koketnú, koketa, 
koketný muž. 

Flirtation — flôrtejšn — koke- 
tovanie. 

Flirtingly — flôrtingly — ko- 
ketné. 

Flit — flit — mihať sa, trepa- 
júc preleteť, lietať. 

Float — flóut — hocičo čo zo- 
stane na povrchu vody, čo pla- 
vá, plaví. 

Floating — flouting — plávajú- 
ci, plávajúc. 

Flock — flok — krdiel, stádo, 
kotúč vlny. 

Floe — flóu — hromada ľadu 
na rieke alebo mori. 

Flog — flog — biť bičom, bi- 
čovať. 

Flogger — flogr — ten čo bi- 
čuje. 

Flogging — floging — bičova- 
nie, výprask. 

Flood — flad — potopa, povo- 
deň, záplava. Floor — flóur — dlážka, podla- 
ha. Na schôdzi: Mr. N. N. has 
the floor — mistr N. N. häs 
the flóur — pán N. N. má 
slovo. 

Flop — flop — trepať niečim 
plaskatým, trepotať krídlami, 
odpadnúť od jednej strane k 
druhej, odpadnúť. 

Floral — flóurel — kvetinový, 
kvetinová. 

Florist — flóurist — kvetinár. 

Flotilla — flotila — flotta men- 
ších lodí. 

Flounce — flauens — razom se- 
bou trhnúť alebo razom sa ho- 
diť. 

Flour — flaur — múka. 

Flour mill — flaur mil — mlyn 
v ktorom sa melé múka. 

Floury — flauri — mučný, múč- 
ne, múke podobné. 

Flourish — flariš — mávať nie- 
čím, rozkvet, okrasa, keď sa 
niečo dobré darí, vychvaľovať 
sa. 

Flow — flóu — pohybovať sa s 
prúdom, tiecť, zaplaviť, tok, 
prúd, príliv. 

Flower — flaur — kvet, kvetina, 
výkvet. 

Flowers — flaurs — kvety. 

Flower bud — flauer bad — 
kvetinový púček. 

Flowerless — flaurles — bez 
kvetov bezkvetný, bezkvetná. 

Flowery — flaueri — kvetino- 
vý, kvetnatá, kvetnatý. 

Flowing — flóuing — plynúci, 
tečúci, tečúca, tečúc. 

Fluctuate — flakčuejt — pohy- Flue Food bovať sa jako vlna vodná, ko- 
lísať. 

Fluctuant — flakčuent — kolí- 
sať. 

Fluctuation — flakčuejšn — ko- 
lísavosť, nestálosť. 

Flue — flú — komín, trúba. 

Fluency — fiúensy — plynnosť. 

Fluent — fluent — plynný, 
plynná. 

Fluently — flúentli — plynné. 

Fluid — fluid — tekutina, teku- 
tá, tekutý. 

Flume — flúm — žľab cez ktorý 
voda tečie na mlynské koleso. 

Flung — flang — hodil, hodila, 
hodili, vrhol, vrhli. 

Flurry — flari — menšia prška 
snahu, rozčúlenie, šramot. 

Flush — flaš — zapýrenie sa, 
zarúmeniť sa, žiariaci. 

Flute — fltk — flauta, píšťalka. 

Flux — fhaks — prúd, tok, vý- 
tok, rozpustiť, vyčistiť. 

Fly — fláj — lietať, leteť v po- 
vetrí, rozletnúť, rýchly pohyb, 
mucha. 

Flying — flájing — letí, lieta, 
letáci. 

Flypaper — flájpéjpr — papier 
na chytanie múch. 

Foal — fóul — žrebä. 

Foam — fóum — pena, peny, 
peniť. 

Foamy — fóumi — peniaci, pe- 
niace, -penivý. 

Fob — : fob — závesok na re- 
tieazku na vačkové hodinky. 

Fodder — fodr — krm pre sta- 
tok. 

Foe — fóu — nepriateľ. Fog — fog — hustá mlha. 

Foggy — fogý — mlhisto. 

Foil — fojl — prekaziť, zmariť, 
priniesť na vnivoč. 

Fold — fóuld — zahnúť, záhyb, 
objať, zložiť, založiť, poskla- 
dať. 

Folder — fóuldr — ten čo skla- 
dá, čo robí záhyby. 

Folding — fóulding — sklada- 
nie, zahybanie. 

Folk — fóuk — ľud, ľudia. 

Follow — folóu — nasledovať, 
ísť za niekým alebo za niečim, 
stopovať, napodobniť. 

Follower — folóur — nasledov- 
ník, prívrženec. 

Following — folóuing — nasle- 
dujúci, nasledujúca, nasledujú- 
ce, nasledovné. 

Folly — foli — nepremyslený 
výčin alebo skutok, pošetilosť. 

Foment — foment — prikladať 
teplé obklady, podnecovať. 

Fomentation — fomentejšn — 
podnecovanie, rozpáľovanie. 

Fond — fond — mať niečo rád, 
obľúbiť si niečo, milujúce, lá- 
skavý. 

Fondle — fondl — maznať, mil- 
kovať, zabávať sa s niekým. 

Fondling — fondling — mazne- 
nie sa. 

Fondly — fondli — láskavé, prí- 
tuľné. 

Fondness — láskavosť, náklon- 
nosť. 

Font — font — kamenná nádo- 
ba na vodu, krsteľnica. 

Food — fúd — potrava. Food 182 — Fore Foodless — fúdles — bez potra- 
vy. 

Fool — fúl — blázon, urobiť z 
niekoho blázna. 

Foolery — fúleri — blázonstvo. 

Foolish — fúliš — blázonský. 

Foolishly — fúlišli — bláznivé, 
nerozmyslené. 

Foot — fut — noha niže členka 
(šľapadlo), šuch, laba, pošta - 
vec, ísť na nohách, pešky. 

Foot-ball — fut-bál — väčšia pi- 
la, lobda ktorá sa kope, hra na 
kopaňu. 

Foot bath — fut bäth — kúpeľ 
pre nohy, namočenie, umytie 
nôh. 

Foot bridge — fut bridž — malý 
úsky mostík, lavička nad poto- 
kom. 

Foot licker — fut likr — päto- 
Hzač. 

Footpad — futpäd — zlodej, lú- 
pežník. 

Footrace — futrejs — závodový 
beh, bežanie o závod. 

Foot path — fut päth — chod- 
ník. 

Footing — futing — postave- 
nie, pôda, základ. 

For — for — za, preto, zato, 
pre. 

Forbid — forbid — zakázať, za- 
brániť, nedovoliť. 

Forbiden — forbidn — zakáza- 
ný, zakázané, zakázaná, zaká- 
zano. 

Forbider — Forbidr — ten čo 
zabraňuje, zakazuje. 

Forbiding — forbiding — za- 
kázajúci, zakázajúce. Force — fours — moc, sila, ná- 
silie, násilím, násilne, donúte- 
nie, donútenosť, prinútenie. 

Forced — fóursd — prinútený, 
prinútená, donútený, donútená. 

Forceful — fóursful — násilný, 
silný, silná. 

Forcefully — fóursfuli — násil- 
né. 

Forceless — fóursles — bezsil- 
ný, bezsilná. 

Fore — fóur — napred, pred- 
kom, zpredu. 

Forearm — fóurárm — rameno 
medzi lakťom a zápästkom. 

Forebode — fóurbóud — pred- 
povedal, tušiť. 

Forecast — fóurkäst — predpo- 
vedanie. 

Forecited — fóursajted — prv 
uvedený, prv spomenutý. 

Foredoom — ■ fóurdúm — naj- 
prv odsúdiť. 

Forefather — fóurfáthr — pred- 
otec, predok. 

Forefinger — fóurfingr — uka- 
zovák (prst). 

Foreground — fóurgraund — 
popredie, popredie na obrázku, 
na ktorom je namaľovaná ne- 
jaká scenéria. 

Forehand — fóurhänd - — pred- 
nosť, prvá príležitosť. 

Forehead — fóurhed — čelo. 

Foreign — fóurejn — cudzý, 
cudza. 

Foreigner — fóurejnr — cudzi- 
nec. 

Foreman — fóurmän — dielo- 
vedúci. Fore - 183 - For Foremost — fóurmóust — naj- 
poprednejší, najpoprednejšia. 

Forenoon — fóurnún — predpo- 
ludním, pred obedom. 

Foreordain — fóurordéjn — vo- 
pred určiť. 

Foreordination — fóurordinejšn 
— vopred určenie. 

Forepart — fóurpárt — pred- 
nú časť, predná čiastka. 

Forepromised — fóurpromisd 
vopred sľúbený. 

Forerun — fóuran — predbeh- 
núť, predchádzať. 

Foresay — fóursej — predpove- 
dať. 

Foresee — fóursí — predvídať. 

Foreseeing — fóursíing — pred- 
vídavý. 

Foreseen — fóursín — predví- 
daný, predvídané, predvídaná. 

Foreshadow — fóuršädóu — 
predzvestovať. 

Foresight — fóursajt — prezie- 
ravosť'. 

Foreskin — fóurskin — kožka, 
zalupka na pohlavnom orgáne 
mužskom. 

Foreward — fóurward — vo- 
pred upozorniť. 

Forest — forest — les, divina. 

Forester — forestr — lesník, 
horár. 

Forestery — forestri — lesní- 
ctvo. 

Forfeit — fórfit — prehrať ale- 
bo utratiť pre nejakú príčinu, 
byť pokutovaný, pokuta, utra- 
tenie. 

Forge — fóurdž — horúca pec, 
v ktorej sa rozhoručuje železo, kováčska pec, vyhňa, kúť, skú- 
vať, falšovať, sfalšovať. 

Forger — fóurdžr — falšovateľ. 

Forgery — fóurdžeri — zfalšo- 
vanie, vec ktorá je zfalšovaná, 
nepravá, nepravý, nepravé, pod- 
vod. 

Forget — forget — zabudni, za- 
budnem, zabudne, zabudnú, za- 
pomenúť. 

Forgetful — forgetful — zábu- 
dlivý, zábudlivá. 

Forgetfulness — forgetfulnes — 
zábudlivosť. 

Forget-me-not — forget-mí-nát 
— ■ modrý drobulinký kvietok, 
nezabúdka. 

Forgive — forgiv — prepáčiť, 
pominúť, odpustiť. 

Forgiveness — forgivnes — od- 
pustenie, prepáčenie, pominu- 
tie. 

Forgot — forgot — zabudol, za- 
budla, zabudli. 

Fork — fórk — stolová vidli- 
čka, vidly, rozdvojenie, brať 
na vidly. 

Forlorn — forlorn — opustený, 
ný, opustená, ponechaný, po- 
nechaná, bez priateľov, ztrate- 
ný, ztratená. 

Form — fórm — forma, for- 
mula, postava, tvoriť, sostaviť. 

Formal — formal — formálne, 
riadny, zovňajší. 

Formality — formäliti — for- 
málnosť, pravideľnosť. 

Formaly — formäli — formál- 
ne, pravidelné. 

Formation — formejšn — so- 
branie, tvorenie, tvar, útvar. Form 184 — Foul Former — formr — predošlý, 

predošlá. 
Formerly — formrly — kedysi, 

v minulosti, inokedy. 
Formidable — formidebl — roz- 

čulujúci strach, obava, hrozný. 
Formless — formles — beztvár- 

ny, beztvárna, beztvárne. 
Formula — formjúle — pred- 

pisná formula,, predpis. 
Fornicate — fornikejt — mať 

jnezákonité pohlavné spojenie, 

smilniť. 
Fornication — fornikejšn — 

smilstvo. 
Fornicator — fornikejtr — smil- 
ník. 
Fornicatress — fornikejtres — 

smilnica. 
Forsake — forsejk — opustiť, 

zanechať, zriecť sa. 
Forswear — forswér — zriecť 

sa pod prísahou. 
Fort — fort — opevnené mie- 
sto, pevnosť. 
Forth — fourth — na pred, ku 

predu, ďalej, preč. 
Forthcoming — fóiurthkaming 

— predchádzajúci, pripravený, 

hotový. 

Forthwith — forthwith — hned, 
bez odkladania, bez meškania. 

Fortify — fortify — opevniť, 
opevní. 

Fortification — fortifikejšn — 
opevnenie, bašta. 

Fortitude — fortitjúd — predsa- 
vzaná snášanlivosť, smelosť, 
statočnosť. 

Fortnight — fortnajt — obdo- 
bie štrnástich dní. Fortnightly — fortnajtli — kaž- 
dých štrnásť dní. 

Fortress — fortres — pevnosť. 

Fortuitous — fortjúites — ná- 
hodilé, náhodou. 

Fortuity — fortjúiti — náhoda. 

Fortune -^ forčn — osud, náho- 
da, šťastie, majetok. 

Fortunate — forčunet — šťast- 
ný, šťastná, šťastné. 

Fortunately — forčunetli — 
šťastne, šťastlivo. 

Fortune hunter — forčnhantr — 
•dobrodruh, mužský Jiľadajúci 
ženská majetnú za manželku. 

Fortune teller — forčn telr — 
vražec, hádač, ženská ktorá vie 
vraziť. 

Forty — forti — štyridsať. 

Fortieth — fortieth — štyridsia- 
ty, štyridsiata. 

Fórum — fóiurum — verejne 
imiesto v bývalom Ríme, súd, 
fórum. 

Forward, forwards — forword, 
forwords — na pred, ku predu, 
pokročilý, smelý, smelá, do- 
praviť, vypraviť. 

Forwarder — forwordr — za- 
sielateľ. 

Forwarding — forwording — 
doprava, zasielanie. 

Fossil — fosil — skamenelý. 

Fossility — fosiliti — skamene- 
losť. 

Foster — fostr — chovať, vy- 
chovávať, pestovať, podporo- 
vať. 

Foul — faul — hanebný, ne- 
cudný, špinavý, špinavá, neči- 
stý, nečistá, nepriaznivý, ne- Fouly — 185 — Fran priaznivá nebezpečný, nebez- 
pečná, zašpiniť, znečistiť. 

Fouly — fauli — nečisto, špi- 
navo. 

Found — faund — našiel, našli, 
našla, nájdené, nájdený, nájde- 
ná. 

Foundation — faundejšn — zá- 
klad, fundament. 

Foundation stone — faundejšn 
stóun — základný kameň. 

Founder — faundr — zaklada- 
teľ, potopiť sa. 

Foundry — faundri — slievá- 
reň. 

Foundling — faundling — opu- 
stené alebo zanechané dieťa, 
nalezenec. 

Fountain — faunten — prameň, 
vodomet, zdroj. 

Fountain pen — faunten pen — 
písacie pero, ktoré sa dá na- 
plniť atramentom. 

Four — fóur — štyri. 

Fourcornered — fóurkornerd — 
štyrhranný, štyrhranná. 

Fourfold — fourfold — štyro- 
násobný, štvornásobná, štvor- 
násobné. 

Fourfooted — fóurfuted — šty- 
ronohý, štyronohá, štvornohý. 

Fourscore — fóurskór — osem- 
desiat*. 

Fourteen — fóurtín — štrnásť. 

Fourteenth — fóurtínth — štr- 
násty, štrnásta, štrnástu. 

Fourth — fourth — štvrtý, štvr- 
tá, štvrté^ štvrtá. 

Fowl — faul — vták, drôbež 
domáca, jako kury, kačky atd\ 

Fox — fáks — líška. Foxy — fáksi — lišácky, šikov- 
ný človek. 

Fraction — fräkšn — čiastka, 
zlomek. 

Fracture — fräkčr — zlomenina. 

Fractured — fräkčrd — zlome- 
ná, zlomený. 

Fragile — frädžil — krehký, 
krehká, krehké, to čo sa ľahko 
rozbije alebo rozpučí. 

Fragment — fragment — odlo- 
mená čiastka, zlomek, odlo- 
mek. 

Fragmentary — frägmentäri — 
zlomkový. 

Fragrant — frejgränt — to čo 
má peknú vôňu. 

Fragrance — frejgräns — vôňa. 

Frail — frejl — chatrný, chatr- 
ná, krehký, krehká, slabý, sla- 
bá. 

Frame — frejm — rám, rámec, 
sostaviť, zariadiť, vložiť do rá- 
mu, zarámovať. 

Frame work — frejm work — 
kostra, sústava. 

Framer — frejmr — pôvodca, 
sostaviteľ. 

Franchise — fränčajz, právo, 
výsada, svoboda. 

Franciscan — fränsiskän — 
františkán. 

Frank — frank — František, 
otvorený, otvorená, priamy, 
priama, úprimný, úprimná. 

Frankness — fränknes — pria- 
mosť úprimnosť, otvorenosť. 

Frantic — fräntik — divý, šia- 
lený, divá, šialená. 

Frantically — fräntikäli — divo, 
šialeno. Fráter — i86 — Fresco Fraternal — frätôrnl — bratský, 
bratská, bratskú. 

Fraternally — frätôrnäli — bra— 
sky, po bratsky. 

Fraternity — frätôrniti — brat- 
stvo, braterskosť. 

Fraud — fród — klam, podvod. 

Fraudulent — fródjulent — 
klamlivý, podvodný. 

Fraudulently — fródjulentli — 
klamlivo, klamlivým spôsobom, 
podvodne. 

Fray — fréj — odrenina, pra- 
čka, bitka, zápas, svada. 

Freak — frík — rýchla zmena 
myšlienky bez jakejkoľvek prí- 
činy, nápad, vrtoch. 

Freakish — fríkiš — podivný, 
podivná, zmenlivý, zmenlivá, 
vrtkavý vrtkavá, vrtkavo. 

Freckle — frekl — peha. 

Freckled — frekld — pehavý, 
pehavá. — Freckled face — 
frekld fejs — pehavá tvár. 

Free — frí — svobodný, svo- 
bodná, svobodné, osvobodiť, 
voľný, volná, zdarma. 

Freedman — frídmän — muž, 
ktorý bol otrokom a potom 
prepustený na svobodu. 

Freedom — frídom — svoboda, 
svoboda, voľnosť, právo k i- 
stým výsadom. 

Freehanded — fríhänded — šte- 
drý, štedrá. 

Freehearted — fríhárted — do- 
brosrdečný, dobrosrdečná, o- 
tvoreného srdca. 

Freehold — fríhold — majetok, 
vlastníctvo. Freely — fríli — svobodné, voľ- 
né, ochotne. 

Free love — frí lav — svobodná 

. láska. 

Free mason — frí mejsn — svo- 
bodný murár. 

Free pass — frí päs — voľný 
lístok, pass. 

Freespoken — fríspóukn — o- 
tvorený, priamy, priama, otvo- 
rene povediac. 

Freethinker — fríthinkr — svo- 
bodoimyseľný, svobodomyseľná. 

Free trade — frí trejd — svo- 
bodný obchod, svobodné ob- 
chodovať. 

Free will — frí wil — svobodná 
vôľa, dobrá vôľa, dobrovoľne. 

Freed — fríd — osvobodený, 
osvobodená, osvobodení. 

Freer — frier — osvoboditeľ. 

Freeze — friz — mrznúť, za- 
mrznúť, zamrzne. 

Freezable — frízebl — to čo 
môže zamrznúť, zmrznúť. 

Freezing — frízing — mrzne, 
mrznutie, mrazivé počasie. 

Freight — frejt — náklad. 

Freight train — frejt tréjn — 
nákladný vlak. 

French — frenč — Francúzi, 
francúzsky, francúzske. • 

Frenchman — frenčmän — 
Francúz. 

Frenzy — frenzi — šialenosť. 

Frequent — fríkwent — častý, 
častá. 

Frequently — fríkwentli — ča- 
sto. 

Fresco — fresko — maľba stien. Fresh 187 Front Fresh — f reš — plný života, čer- 
stvý, čerstvá, sviežo, svieže. 

Freshen — frešn — okriasť, ob- 
čerstviť. 

Freshly — frešli — za čerstvá, 
čerstvé. 

Freshness — frešnes — čer- 
stvosť, jarosť. 

Fret — fret — starať sa, obá- 
vať sa niečoho, byť zamysle- 
ným, zamyslenou, mrzeť sa, 
sožierať sa starosťou. 

Fretful — fretful — mrzutý, mr- 
zutá. 

Fretfully — fretfuli — mrzuté, 
hnevom. 

Friable — frájebl — krehký, 
ľahko rozotrený. 

Friar — f raj r — mních, človek 
prislúchajúci do náboženského 
bratského spolku. 

Friction — frikšn — šúchanie, 
trenie. 

Friday — frajdéj — piatok. — 
Good Friday — gud frajdéj — 
Veľký Piatok. 

Friend — frend — priateľ, pria- 
teľka, kamarát, kamarátka. 

Friendless — frendles — bez 
priateľov, bez priateľa. 

Friendly '■ — frendli — priateľ- 
sky, priateľský, priateľská. 

Friendship — frendšip — ■ pria- 
teľstvo. 

Frieze — friz — drsná vlnená 
látka. 

Fright — frajt — strach, po- 
strach, naľakať sa, zdesenie, 
hrôza. 

Frighten — frajtn — nastrašiť, 
naľakať. Frightful — frajtful — strašný, 
hrozný, desný, desná, hrozná. 

Frightfully — frajtfuli — straš- 
ne, hrozné, desné. 

Frightfulness — frajtfulnes — 
strašnosť. 

Frightless — f raj ties — bez 
strachu, bez obavy. 

Frigid — fridžid — ľadový, mra- 
zivý, studený. 

Frigidness — fridžidnes — mra- 
zivosť, studenosť. 

Fringe — frindž — ozdobné 
strapce na ženských šatoch. 

Frisk — frisk — podskakovať, 
hopskať od radosti. 

Fritter — fritr — malý odrezok, 
okrájok, kúsok. 

Frivolity — frivoliti — chatr- 
nosť, svevôľa. 

Frivolous — frivoles — chatrný, 
chatrná, svevoľný, svevoľná. 

Frivolously — frivolesli — sve- 
voľné. 

Frizz — friz — urobiť káderu 
vlasí. 

Frizzle — frizl — kádera. 

Frizzier — frizler — frízier, ten 
čo robí kádery. 

Frock — frak — kepeň, voľný 
oblek nosený ženskými a diet- 
kami. 

Frog — frog — žaba. 

Frolic — frolik — veselosť, ve- 
selý, veselá. 

Frolicsome — froliksom — plný 
veselosti. 

From — from — od, zo, so. 

Front — front — predok, čelo, 
predná čiastka, naproti, v pre- 
du. Front — 188 — Full Frontage — frontedž — predok 
niečoho, predok oltáru. 

Frontier — frontír — hranica, 
hraničný, hraničná, hraničné. 

Frontispiece — frontispís — ob- 
raz, ktorý na nachodí pred čí- 
tacou látkou v knihe. 

Frost — frást — mráz. 

Frosty — frásti — mrazivo. 

Froth — fráth — pena, zpeniť. 

Frothy — fráthy — zpenený, 
zpenené, plné pení. 

Froward — fróuword — nepo- 
slušný, neposlušná. 

Frowardness — fróuwordnes — 
neposlušnosť, tvrdohlavosť. 

Frown — fraun — zachmúriť sa, 
urobiť zamračenú tvár, ukázať 
nevôľu. 

Frowny — frauni — zamračený, 
zachmúrený, zachmúrená. 

Frozen — fróuzn — zamrzlý, 
zamrzla, zamrzlé, keď je niečo 
zamrznuté. 

Frugal — frugal — sporivý, 
sporivá, skromný, skromná. 

Frugality — frúgäliti — spori- 
vosť, skromnosť. 

Frugaly — frúgäli — sporivé, 
skromné. 

Fruit — frút — ovocie, ovocina, 
plod, výnos. 

Fruitbearing — frútbéring — o- 
vocie donášajúci, plodiaci. 

Fruitgatherer — frútgätherer — 
sbierateľ ovociny. 

Fruitstain — frútstéjn — ovoc- 
ná škvrna, fľak na háboch od 
ovocia. 

Fruiterer — frúterer — ovoci- 
nár. Fruitful — frútful — plodný, ú- 
rodný, plodná, úrodná. 

Fruitless — frútles — bez ovo- 
cia, neplodný, neplodná. 

Fruity — frúti — ovocný, ovoc- 
ná. 

Frustrate — frastrejt — preka- 
ziť, zmariť. 

Frustration — f rastre j šn — pre- 
kazenie, zmarenie, porážka. 

Frustrative — frastrejtiv — 
márny, márna. 

Fry — fráj — pražiť, smažiť. 

Frying pan — frájing pán — 
randlička, ranička, nádoba, v 
ktorej sa práži. 

Fuchsia — fúksia — fuksia, zná- 
my kvet. 

Fuddle — fadl — osprostiť ná- 
pojom. 

Fuddler — fadlr — opilec, pi- 
jak. 

Fudge — fadž — na husto uva- 
rená bodajjaká kaša. 

Fuel — fjúel — palivo, kurivo, 
zaopatriť kurivom. 

Fugitive — fjúdžitiv — uprch- 
lík, utečenec. 

Fulfil — fulfil — splniť, vyko- 
nať. 

Fulfilment — fulfilment — spl- 
nenie, vykonanie, vybavenie. 

Fulgency — fuldžensi — lesk, 
prepych. 

Fulgent — fuldžent — lesklý, 
lesklá, plná prepychu. 

Full — ful — plný, naplnený, 
plné, plná, nasýtený. 

Fullblooded — fulbladed — pl- 
nokrvný, plnokrvná. Full — 189 — Fury Fulldress — fuldres — v úpl- 
nom obleku, v plnom ústroji. 

Fullgrown — fulgróun — do- 
rostlý, dorostlá. 

Fullmoon — fulmún — plný 
mesiac, spln mesiaca. 

Fully — fuli — úplne, zeela, do- 
konale. 

Fullness — fulnes — celosť, cel- 
kovitosť, úplnosť. 

Fulminate — fulminejt — blí- 
skanie a hrmenie, vyhrážať sa. 

Fulsome — falsam — odporný, 
protiviaci sa. 

Fulsomeness — falsamnes — 
odpornosť. 

Fumble — fambl — rukami 
hmátať, húžvať, ťarbavo na- 
rábať. 

Fume — fjúm — dým, výpar, 
zlobiť sa. 

Fumid — fjúmid — plný dymu, 
začadený dymom, dymový. 

Fumigate — fjúmigejt — kúriť, 
dymiť. 

Fumigation — fjúmigejšn — vy- 
kurovanie izby alebo domu cie- 
ľom očistenia nakázných ba- 
cilov. 

Fun — fan — zabáva, žart, ve- 
selosť. 

Funny — fani — smiešny, smieš- 
na, smiešne, niečo čudného, 
zvláštneho. 

Function — fankšn — povin- 
nosť, výkon, funkcia. 

Functional — fankšnl — výkon- 
ný. 

Fund — fand — hotovosť, zá- 
klad peňažný, zásoba, istina, 
fond. Fundamental — fandämentl — 
podstatný, podstatná, podstat- 
né, podstatnú, základný, zá- 
kladná, základne. 

Funeral — fjúnerel — pohrab, 
pohrabný, pohrabná. 

Fungi — fangi — huby, kozáre. 

Funnel — fanel — lievik, trach- 
tár. 

Fur — fôr — srsť, kožuch. 

Furcated — fôrkejted — rozvi- 
dlený, rozvidlená. 

Furious — fjúries — zúrivý, zú- 
rivá, zúrivo. 

Furl — fori — svinúť sa, po- 
krčiť sa. 

Furlough — fôrlóu — dovolená 
od vojenčiny. 

Furnace — fôrnes — pec, veľ- 
ká pec, v ktorej sa taví železo. 

Furnish — fôrniš — dávať, do- 
dávať, poskytovať, opatriť, za- 
riadiť nábydkom. 

Furnisher — fôrnišr — dodáva- 
teľ, zásobovateľ potrebností. 

Furniture — fôrničr — nábytok, 
náradie. 

Furrier — forijer — kupec s ko- 
žušinami. 

Furrow — fóróu — prázda v ze- 
mi, ktorú za sebou zanechá 
pluh pri oraní, brázdiť. 

Further — fôrthr — ďalej, d'aľ- 
ší, d'aľšia, podporovať, po- 
vzbudzovať. 

Furthest — fôrthest — najd'a- 
lej, najd'aľší, nad'aľšia. 

Furtive — fôrtiv — dosiahnutý 
krádežou, kradmo. 

Fury — fjúri — zúrivosť, zlosť. Fus — 190 — Gale Fuscous — faskas — temný, 

tmavý. 
Fuse — fjúz — roztaviť, taviť. 

Fusibel — fjúzibl — to čo sa dá 
roztaviť, roztopiť. 

Fuss — fas — nepotrebné, zby- 
točné ponáhľanie sa, hluk, bu- 
chot, vadiť sa sa pre tú naj- 
menšiu príčinu. Fussy — fasi — svadlivý, sva- 
dlivá, hlučná osoba. 

Futile — fjútil — bezvýsledný, 
márny, daromný pokus. 

Future — fjúčr — budúcnosť, 
budúci, budúca, v budúcnosti. 

Fuzz — faz — drobný prach, 
vlnené drobky, ktoré sa oby- 
čajne chytajú na oblek, keď sa 
niekde opreme o vlnu. G — dží — siedma písmena v 
anglickej abecede. 

Gab — gäb — mnoho hovoriť, 
hubovať. 

Gabble — gäbl — hubovanie, 
rýchle hovorenie. 

Gabardine — gäbrdín — z drs- 
ného súkna zhotovený plášť. 

Gaby — gejbi — chumaj, spro- 
sták. 

Gad — gäd — dlhý klinec, kon- 
čitý a klinu podobný nástroj 
upotrebený v baníckej práci, 
motať sa sem-tam. 

Gad about — gäd ebaut — sem- 
tam lenivo chodiť. 

Gaff — gäf — železný hák upo- 
trebený rybármi, divadlo nízke- 
ho charakteru. 

Gaffer — gäfr — starý sedliak, 
venkovan. 

Gag — gäg — zapchať niečím 
ústa, vopchať do úst niečo tak, 
že sa nedá hovoriť ani kričať. 

Gage — gejdž — to čo je dané 
jako záruka, meno viacerých 
druhov slivky. Gaiety — géjeti — pýcha, pýš- 
nosť, veselosť. 

Gaiely — géjli — s pýchou, s 
veselosťou. 

Gain — géjn — dosiahnuť, do- 
cieliť, dostihnúť, nadobyť, zí- 
skať. 

Gainer — géjnr — ten, kto zí- 
ska, kto docieli, dosiahne. 

Gainful — géjnful — výnosný, 
výnosná, to čo donáša zisk. 

Gainfuly — géjnfuli — výnos- 
né, získuplné. 

Gaining — géjning — zisk, zá- 
robok, výrobok. 

Gainless — géjnles — bez zisku, 
nevýnosný, nevýnosné. 

Gainsay — géjnsej — odporo- 
vať, protiviť slovom. 

Gait — gejt — chodenie, chô- 
dza, spôsob chodenia. 

Gala — gelä — paráda, slávnosť. 

Gala day — gejlä dej — deň pa- 
rády. 

Gala dress — * gejlä dres — svia- 
točný, parádny oblek. 

Gale — gejl — prudký vietor, Gall 191 — Gant istý menší ker majúci príve- 
tivú vôňu. 

Gali — gól — žič, zlá nálada, 
dožieranie. 

Gall bladder — gól — blädr — 
— žlčový mechúr 

Gali stone — gól stóun — žlčo- 
vý kameň. 

Gallant — gälent — chrabrý, 
smelý, pekný, parádny, udatný, 
statočný, švihák, gavalier, 
zdvorilý, hrdina. 

Gallantly — gälentli — statoč- 
né, udatné, parádne, smelé, 
pekne. 

Gallery — gäleri — sieň, galé- 
ria, pokrytá chodba. 

Galley — gäli — loď, ktorý je 
pohybovaná veslami, tlačiarska 
loďka. 

Gallipot — galipot — ; lekárnická 
fľaška. 

Gallon — gallon — miera na te- 
kutinu obsiahujúca štyri kvarty. 

Gallop — galop — leteť sko- 
kom, cvalom, keď koň rýchlo 
beží. 

Gallows — gälóuz — šibenica. 

Gallowäbird — gälóuzbórd — 
osoba, ktorá je súca na šibe- 
nicu. 

Galy — góli — horký, horká, 
horké, žlčovitý, žlčovitá. 

Galoche, galosh — gäloš — 
vrchná obuv, ktorá sa natiahne 
na inú obuv. 

Galop — galop — galop, istý 
druh rýchleho tancu. 

Galore — gälóur — > mnoho, hoj- 
ne, hojnosť. Galvanic — gälvänik — galva- 
nický. 

Galvanize — gälvänájz — gal- 
vanizovať. 

Gamble — gämbl — hrať o pe- 
niaze. 

Gambler — gämblr — človek, 
ktorý sa hrá o peniaze. 

Gambol — gämbol — skok, ská- 
kať, na jednej nohe hopskať; 
veselo skákať. 

Game — gejm — bodaj jaká hra, 
zábava, zverina. 

Game bag — gejm bäg — lo- 
vecké vrecko. 

Game laws — gejm lóuz — lo- 
vecké (poľovnícke) zákony. 

Gamesome — gejmsom — vese- 
lý, veselá, zábavný, zábavná. 

Gamin — gämin — zanedbaný 
pouličný chlapčisko. 

Gamut — gämat — hudobná 
škála. 

Gamy — gejmy — smelý, smelá, 
statočný, statočná, keď mäso 
chutná jako mäso divej zveri- 
ny. 

Gammon — gämon — nasolená 
alebo údená sviňská šunka. 

Gander — gändr — húser. 

Gang — gang — tlupa robotní- 
kov pracujúcich pod dozorom 
jedného človeka, posmešné po- 
menovanie ľudí, ktorí sa niekde 
shrknú, tiež tak menujú sa le- 
noši, ktorí sa schádzajú po ro- 
hov ulíc. 

Gangway — gängwej — loďné 
vráta. 

Gantlet — gäntlet — spôsob 
trestania počas ktorého trestá- Gap — 192 — Gasp ný musel leteť medzi dvoma 
radami mužských, ktorí trestan- 
covi usilovali sa vsadiť na chr- 
bát päsťou ranu. 

Gap — gäp — medzera, otvor, 
trhlina. (Pos<mešne tak menu- 
je sa huba človeka, ktorý usta- 
vične niečo hubuje). 

Gape — gejp — keď sa člove- 
ku počas zívaníá otvoria ústa. 

Garb — gárb — kroj, oblek. 

Garbage — gárbidž — rôzne od- 
padky alebo odhodzky potrav- 
ných článkov. 

Garble — gárbl — preberať, pre- 
krúcať, preosievať, zfalšovať. 

Garden — gárdn — záhrada, zá- 
hradný, záhradné. 

Gardener — gárdner — záhrad- 
ník. 

Gardening — gárdning — zá- 
hradníctvo. 

Garden stuff — gárdn staf — 
zeleniny pestované v záhrade. 

Gargle — gárgl — grgľovanie 
hrdla alebo úst. 

Garish — gejriš — parádny, pa- 
rádna, krikľav}^, krikľavá, spla- 
šený. 

Garland — gárlend — veniec z 
kvetov a listov, ovenčiť, ozdo- 
biť. 

Garlic — gárlik — cesnak 

Garment — garment — bodaj- 
ktorý kus obleku. 

Garnet — gárnet — granát, ná- 
. zov pre viaceré drahokamy. 
Garnish — gárniš — okrášliť, 

ozdobiť, okrasa. 
Garnisher — gárnišr — ten čo 

ozdobuje, okrášľuje. Garret — gäret — pôjd, izba v 
dome, ktorá sa nachodí hneď 
pod pokrovom. 

Garrison — gärison — vojenská 
posádka. 

Garrote, garrottee — gäróut, 
gärot — napadnúť o okradnúť 
človeka tak, že ho zlodej chytí 
za hrdlo a ho dusí. 

Garotter — gärotr — človek, 
ktorý dusí, škrtí. 

Garter — gártr — punčochový 
podviazok, (štrimf bandla). 

Garth — gárth — dvor okolo 
kláštora ,sa nachodiaci. 

Gas — gäs — plyn. 

Gas burner — gäs burnr — ply- 
nový horák. 

Gas coal — gäs kóul — uhlia, z 
ktorého sa vyrába plyn. 

Gas engine — ■ gäs endžin — 
stroj hnaný pomocou plynu. 

Gas fitter — gäs fitr — človek, 
ktorý zavádza niekam plyn. 

Gas light — gäs lajt — plynové 
svetlo. 

Gas meter — gas mítr — prí- 
stroj na meranie plynu. 

Gas stove — gäs stóuv — pec 
na plyn. 

Gas works — gäs works — diel- 
ňa kde sa vyrába plyn. 

Gaseous — gäsies — plynový, 
plynovitý. 

Gash — gäš — rozrezať, pore- 
zať, vážne a hlboké porezanie. 

Gasify — gäsifaj — zmeniť ale- 
bo obrátiť na plyn. 

Gasp — gäns — otvorenými li- 
stami ťažko dýchať, ústami 
chytať povetrie. Gas 193 — Gene Gastric — gästrik — týkajúce sa 
žalúdka, žalúdkový, žalúdkové. 
Gastritis — gästrajtis — chro- 
nické zapálenie žalúdka. 
Gate — gejt — brány, bránka, 
vrátka, vráta. 

Gatekeeper — gejtkípr — vrát- 
nik. 

Gather — gäthr — posbierať, 
sosbierať, shromaždiť, vybrať, 
nabrať. 

Gatherer — gäthrer — ten čo 
sbiera, sbierateľ. 

Gathering — gäthring — sbiera, 
sbierajú, shromaždenie. 

Gaud — gód — kus parádnej 
látky, kus pekného súkna. 

Gaudiness — gódines - — paráda, 
pýcha. 

Gauge — gejdž — miera, merít- 
ko. 

Gaugeable — gejdžebl — to, čo 
sa dá merať, odmerať. 

Gaunt — gaunt — chudý, chu- 
dá, vychudlý, vychudlá. 

Guaze — góz — veľmi tenká a 
priahliadna látka už či hodvá- 
bu a či vlny. 

Gave — gejv — dal, dala, dali. 

Gavel — gävl — menšie dreve- 
né kladivo, ktorým predseda ve- 
die schôdzu. 

Gavial — gäviäl — indický kro- 
kodíľ. 

Gay — gej — veselý, veselá, 
ozdobný, ľahkomyseľný, ľahko- 
myseľná. 

Gaze — gejz — upreť na nieko- 
ho alebo na niečo zrak, pohľad, 
pozreť niekomu rovno do očí, 
zahľadeť sa. Gazer — gejzr — ten čo upre 
na niečo zrak. 

Gazing — gejzing — ostro na 
niečo pozerať. 

Gazette — gäzet — anglický ča- 
sopis, ktorý sa zaoberá výlučne 
zprávami vojenskými a civilný- 
mi, úradný časopis. 

Gazetteer — gäzetír — vydava- 
teľ časopisu, novinár, zemepis- 
ný slovník. 

Gear — gír — oblek, šiat, prí- 
stroj ústroj. 

Gee — dží — číhy, spôsob vola- 
nia na koňa alebo vola, na 
pravo. 

Geese — gíjs — husy. . 

Gelatine — dželätin — huspeni- 
na, rosoľ. 

Gem — džem — drahokam, o- 
zdobiť drahokamami. 

Geminate — džeminejt — dvo- 
jitý, d vo j či tý. 

Gemini — džeminaj — dvojčen- 
ce, blížence, dve jasné hviezdy, 
Castor a Pullux. 

Genealogy — dženiálodži — ro- 
dopis. 

General — dženerel — celkovitý, 
celkom, obecný, povrchný, vše- 
obecný, generál. 

Generality — dženereliti — ce- 
lok, všeobecnosť. 

Generally — dženereli — vôbec, 
všeobecne. 

Generalship — dženerelšip — 
generálstvo. 

Generant — dženeränt — plq- 
diaci, plodiaca, plodiaca sila. 

Generator — dženerejtor — plo- 
diteľ, plodivá moc, plodivá sila. Gene 194 — Ghas Generation — dženerejšn — 
kmen, rod, pokolenie, plodenie. 

Generosity — dženerásiti — veľ- 
kodušnosť, štedrosť. 

Generous — dženeres — veľko- 
dušný, veľkodušná, štedrý, šte- 
drá. 

Generously — dženeresli — veľ- 
kodušne, štedré. 

Genesis — dženesis — pôvod, 
genesis, prvá kniha starého zá- 
kona biblického. 

Genet — dženet — istý druh ma- 
ličkých koni. 

Genial — džiniel — milý, veselý, 
oživujúci plodivý. 

Genius — džínias — osoba ne- 
všednej a vynikajúcej schopno- 
sti. 

Genteel — džentíl — človek ma- 
júci dobrú výchovu, ktorý sa vie 
príkladne v spoločnosti držať, 
chovať. 

Gentile — džentajl — pohan, po- 
hanský. 

Gentle — džentl — mierny, mier- 
ne, nežný, jemný, pochodiaci z 
dobrého rodu. 

Gentleman — džentlmän — pán, 
vzdelaný muž. 

Gentlemen — džentlmen — pá- 
novia. 

Gentlewoman — džentlwumen — 
ženská dobrého rodu, vzdelaná 
dáma. 

Gently — džentli — nežne, jem- 
né, láskavé. 

Gentry — džentri — ľudia prislú- 
chajúci k triede vzdelanej, ľu- 
dia pochodiaci ž bohatých ro- 
dín. Genuine — dženjuajn — pravý, 
pravá, nefalšovaná. 

Geographer — džíogräfr — ze- 
mepisec, človek schopný v ze- 
mepise. 

Geographically — džíógräfikäli 
— zemepisné. 

Geography — džíogräfy — ze- 
mepis. 

Geology — džíólodži — zeme- 
zpyt. 

Geologist — džíolodžist — ze- 
mezpytec. 

Geoponic — džíóponik — zeme- 
delský. 

Geranium — džirejňiam — muš- 
kát (kvet muškátový.) 

Germ — džôrm — germ, bunka, 
zárodek. 

German — • džôrmän — Nemec, 
nemecký, nemecká. 

Germinate - — džerŕninejt — pá- 
čiť, klíčiť. 

Germination — džerminejšn — 
pučenie, klíčenie. 

Gestation — džestejšn — oplo- 
denosť, tehotnosť matky. 

Gesticulate — džestikjulejt — 
robiť rukami alebo pleciami 
posunky. 

Gesture — džesčr — posunok, 
pohyb. 

Get — - get — dostať, obdržať, 
dostanú, dostanete, dôjsť. 

Geyser — gajzr — prírodný pra- 
meň, ktorý chrlí horúcu vodu. 

Ghastly — gästli — vyzerajúci 
smrti podobný, smrtobledý, 
smrtobledá. 

Ghastlyness — gästlines — prí- 
šernosť, bledosť. Ghost — 195 — Glad Ghost — góust — duch, mátoha. 

Ghost story — góust stori — 
rozprávka o duchov a máto- 
hách. 

Giant — džajent — obor, obrov- 
ský, obrovská, obrovské. 

Giantes — džajentes — obriňa, 
veľká, obrovskej postavy žen- 
ská. 

Gibbet — džibet — šibenica. 

Gibbon — gibn — názov viace- 
rých druhov opíc indických. 

Gibe — džib — posmievať sa, 
tropiť si z iného žarty, hovo- 
riť sarkastickými slovami. 

Giblets — džiblets — drobky z 
kury, husy alebo kačky (jako 
žalúdok, pečienka, srdco, papr- 
čky, hlava, krk atď.) 

Giddy — gidi — keď človek po- 
cíti zavrát. 

Gift — gift — dar, obdarenie, 
nadanie, vlohy, dar ducha. 

Gifted — gifted — obdarený, 
obdarená, nadaný, nadaná. 

Gigantic — džajždäntik — ob- 
rovský, .obrovská, obrovské. 

Giggle — gigl — trhaný smiech, 
tlumený smiech, chychot. 

Gigot — džigot — zadná noha z 
barana. 

Gild — gild — pozlatiť. 

Gilder — gildr — ten čo pozla- 
cuje. 

Gilding — gilding — pozlátenie, 
pozlatko. 

Gill — gil — dýchací ústroj ry- 
by, milenka. 

Gin — džin — opojný nápoj vy- 
rábaný z borovníc, borovička. 

Ginger — džindžr — zázvor. Ginger beer — džindžr bír — 
pivo robené zo zázvoru. 

Ginger cakes — džindžr kéjks — 
zázvorníky, zázvorové koláči- 
ky. 

Gingham — gingem — istý druh 
pasovitého bavlneného plátna. 

Giraffe — džiräf — žirafa, vy- 
soký zver, ktorý má dlhý krk. 

Gird — gord — šľahnutie s bi- 
čom alebo prútom. 

Girder — gôrdr — ten čo šľahá, 
trám, ktorý je na oboch kon- 
coch podoprený. 

Girdle — gôrdl — opasok, opá- 
sať, stiahnuť niečím. 

Girl — gôrl — dievča, deva. 

Girlhood — gôrlhud — dievčen- 
ský vek. 

Girt — gôrt — opásať, obtočiť. 

Give — giv — dať, dávať, dá- 
va, dávajú, daj, dajú, dám, dá. 

Given — givn — dávané, dané, 
darované, oddané, oddaný, od- 
daná. 

Gizzard — • gizrd — vtáčí žalú- 
dok. 

Glabrous — glejbras — hladký, 
hladká a bez vlasí, bez srstí, 
hocičo čo nemá srsri ani vlasí. 

Glacial — glejšäl — ľadový, ľa- 
dové. 

Glacier — glejšír — mnoho po- 
lia, alebo veľký priestor po- 
krytý ľadom. 

Glad — gläd — rád, rada, keď 
sme radi, keď sa niečomu te- 
šíme, radostný, radostná, ra- 
dostné, naradostený, narado- 
stená. Gladd — 196 Gloo Gladden — gläden — potešiť 
niekoho, zapríčiniť niekomu 
radosť. 

Gladly — glädli — s radosťou. 

Gladness — glädnes — radosť, 
potecha. 

Gladiator — glädyejtr — gla- 
diator, zápasník. 

Glair — glér — bielkom z vaj- 
cia namastiť pečivo. 

Glance — gläns — rýchly alebo 

-len krátky pohľad, záblesk, 
lesknúť. 

Gland — gländ — viaceré hru- 
bé žily v -ľudskom tele, ale naj- 
častejšie slovo toto užíva sa k 
označeniu hrubých žíl na krku. 

Glare — glér — lesk, prenika- 
vý pohľad, žiara, oslepujúce 
svetlo. 

Glaring — gléring — prenikavý, 
prenikavé, oslepujúce. 

Glass — gläs — sklo. 

Glass blower — gläs blóur — 
fúkač skla. 

Glass cutter — gläs katr. — bru- 
sič skla, nástroj na rezanie 
skla. 

Glass ware — gläs wer — rôzne 
veci zhotovené zo skla. 

Glassiness — gläsines — hlad- 
kosť, sklenosť. 

Glaucoma — glokóuma — ťaž- 
ko vyliečiteľná nemoc očná. 

Glaze — glejz — obliať sklom, 
hladiť, urobiť hladkým. 

Glazier — gležr — sklár, ten čo 
zakladá do rámov oknové sklo. 
né. Gleam — glím — slabý papršlek 

svetla, zablisnúť sa. 
Gleaming — glíming — žiariaci, 

lesklý, lesklá, lesklé. 
Glee — glí — veselosť, radosť, 

hudobná skladba pre tri alebo 

viac hlasov. 
Gleeful — glíful — radostný, 

radostná, radostne, veselo. 
Gleet — glít — prehliadny vý- 
tok z rany, kvapačka. 
Glen — glen — opustená úzka 

ulička, údolie. 
Glib — glib — hladko, hladké, 

hladká reč. 
Glide — glájd — smíkať sa alebo 

sa -pohybovať veľmi ľahko. 
Glimmer— gljmr — mihať, tr- 

blievať, vydávať veľmi slabé 

svetlo. 
Glimps — glimps — záblesk — 

svetla, rýchly pohľad. 

Glisten — glisten — blýskať 
alebo ožiarať sa svetlom. 

Glister — glistr — lesknúť, blý- 
skať sa. 

Gloaming — glóuming — sblí- 
ženie sa večera, súmrak. 

Gloat — glóut — zazreť sa o- 
stro na niekoho, na niečo. 

Globe — glóub — zemeguľa, 
guľa. 

Globular — glóbjulr — okrúhly, 
okrúhla, majúc podobu gule. 

Gloom — glúm — čiastočná 
tma, temno, tesknota, zarmúte- 
nosť, zronenosť. 

Gloomily — glúmli — tmavo, 
teskno neveselo, zamyslený. - Gloom 197 — God Gloominess — glúmines — tma- 
vosť, temnosť, zamyslenosť. 

Glory — glóury — sláva, jasot, 
žiara. 

Glorification — glóuryfikejšn — 
oslava, oslávenie. 

Glorify — glóryfáj — osláviť, 
zvelebiť. 

Glorious — glóuryes — slávny, 
slávna, nadšený, nadšená, ve- 
lebný, velebná. 

Gloss — glos — lesk, politúra. 

Glossiness — glósines — lesk- 
losť, hladkosť. 

Glosy — glósi — lesklý, lesklá, 
blýskavé, hocičo, čo je vylešte- 
né. 

Glove — glav — rukavica. 

Glow — glóu — horeť, až na 
bielo rozpálený, žeraviť, pla- 
meň. 

Glowing — glóuing — ohnivý, 
ohnivá, ohnivé, žeravé. 

Glow-worm — glóuwôrm — 
svätojánsky chrobáčik. 

Gloze — glóuz — upotrebiť li- 
chotivých slov. 

Glue — glú — lep — (glej), zle- 
piť spolu, zglejiť. 

Glueish — glúiš — lepkastý, to 
čo sa lepí. 

Glumness — glúmnes — zádum- 
čivosť. 

Glut — glat — pažravo prehlt- 
núť, shltnúť, preplniť, nadby- 
tok. 

Glutton — glatn — človek, kto- 
rý mnoho jie alebo pije, nená- 
sytný. 

Gnash — näš — škrípať zuba- 
mi už či v zlosti a čo v boľasti. Gnat — nät — komár. 

Gnaw — nó — ohrýzať po kú- 
sku, kúsať, hrýzť. 

Go — góu — ísť, iď, choď, prac 
sa, idú, pôjdu, pôjdeme, poďme. 

Going — góuing — ide, idú, pôj- 
du. 

Goal — góul — cieľ. 

Goat — góut — koza. 

Goatee — ■ góutí — kozia brada. 

Goatherd — góuthôrd — pastier 
kozí. 

Goatskin — góutskin — kozia 
koža. 

Gobble — gábl — hltať, prehlt- 
núť, zhltnúť. 

Gobbler — gáblr — nenásytný 
jedák, moriak. 

Goblet — gáblet — pohár bez 
ucha. 

God — gád — Boh. 

Godchild — gádčájld — krstnia- 
tko. 

Godfather — gádfáthr — krstný 
otec, kmotor. 

Godmother — gádmathr — krst- 
ná matka, kmotra. 

Goddes — gádes — bohyňa. 

Godfearing — gádfíring — bo- 
habojný, bohabojná, bohabojné. 

Godless — gádle's — bezbožný, 
bezbožná, bezbožne. 

Godlessness — gádlesnes — bez- 
božnosť. 

Godlike — gádlajk — božský, 
božská, božské. 

Godly — gádli — nábožný, po- 
božný, pobožná. 

Godsend — gádsend — od Bo- 
ha poslano, šťastie pochodiace 
od Boha. Gogg 198 — Gosh Goggle — gogl — obracať sem- 
tam očiami, vytreštenie očí pri 
pohľade, istý druh okuliarov u- 
potrebených k ochrane očí v 
takých prácach, kde očiam hrozí 
nebezpečie, remienky na koň- 
skom ohlávku, ktoré sa nacho- 
dia pri koňských očiach. 

Goiter, goitre — gojtr — hrubé 
krky, vole. 

Gold — góuld — zlato. 

Gold bug — góuld bag — sväto- 
jánska muška, človek ktorý sa 
protiví striebornej meny a kto- 
rý chce zlatú menu. 

Gold dust — góuld dast — zla- 
tý prach. 

Golden — góuldn — zlaté, zlatý, 
zlatá, zo zlata zhotovené. 

Goldfinch — góuldfinč — malý 
spevavý vtáčik, zlatý štehlík. 

Goldfish — góuldfiš — zlatá 
ryba. 

Gold leaf — góuld líf — zlatý lí- 
stok, zlato na tenko roztlčené. 

Goldless — góuldles — bez zlata. 

Goldsmith — góuldsmith — zlat- 
ník. 

Goldylocks — góuldiláks — zla- 
tovlas, istý žltý kvet. 

Gone — gón — odišiel, odišli, 
odišla, pominul sa, niet ho. 

Gong — gang — kovový bubon, 
zvuk zvonu. 

Gonorrhea — gonoríe — nemoc 
pohlavného ústroja, kvapačka. 

Goober — gúbr — medzi čerňo- 
chami užívané slovo k pome- 
novaniu zemského orecha. 

Good — gud — dobrý, dobrá, 
dobré, na dobro. Good by — gud baj — asi toľko, 
jako do videnia alebo s Bohom. 

Good humor — gud hjúmr — 
dobrá vôľa, veselá nálada. 

Good luck — gud lak — dobré 
šťastie, zdar. 

Good nature — gud nejčr — do- 
bromyseľnosť. 

Good night — gud naj t — do- 
brú noc. 

Good sense — gud sens — zdra- 
vý rozum, zdravé smýšľanie. 

God will — gud wil — priazeň, 
dobrá vôľa. 

Goods — gudz — zbožie, tovar, 
náklad. 

Goose — gús — hus. Viac husí 
spolu. Geese — gís — husy. 

Gooseberry — gúsberi — egreš. 

Gooseskin — gúskin — husia 
koža. 

Goosequill — gúskwil — husie 
pero. 

Gore 1- góur — seknutá alebo 
sadnutá krv, pichnúť ostrým 
predmetom. 

Gorge — góurdž — hrtan, hr- 
dlo,, prežreť, prehltnúť, úzky 
priesmyk alebo cesta medzi 
vrchami, napchať sa, nasýtiť. 

Gorgeous — górdžes — nád- 
herný, skvelý, skvelé. 

Gorgeously — górdžesly — 
nádherné, skvelé. 

Gorilia — gorila — medzi opi- 
cami najväčší zver. 

Gormand — gormänd — veľký 
a náruživý jedák, žráč, pažra- 
vec. 

Goshawk — góshák — veľký Gosl _ 199 — Grade vták patriaci do rodu jastra- 
bieho. 

Gosling — gozling — mladé 
husiatko. - 

Gospel — gospl — evanjelium, 
evanjelický, evanjelická, evan- 
jelické. 

Gossamer — gósämr — ľahká 
látka, ľahký oblek. 

Gossip — gásip — všelijaké 
babské reči, tláchanie dve na 
tri, rôzne daromné reči, ktoré 
omeľujú medzi sebou také že- 
ničky, ktoré si dovolia nieke- 
dy aj trochu ohovárania. 

Got — gát — dostal, obdržal, 
dostala, dostali, obdržali. 

Gotham — gáthem — všeobec- 
né pomenovanie mesta New 
York. 

Gothic — gáthik — gotický. 

Gouge — goadž — dláto, po- 
mocou ktorého sa do dreva vy- 
rezávajú járočky, vydlábať, 
oklamať. 

Gout — gaut — nemoc napada- 
júca obyčajne ohybné čiastky 
tela, lámanie v údoch. 

Govern — gavrn — spravovať, 
riadiť, vládnuť. 

Governable — gavrnebl — to 
alebo ten čo sa riadiť, nad čím 
možno vládnuť, čo sa podá, 
podajný. 

Governess — gavrnes — vy- 
chovateľka, riaditeľka, správ- 
kyňa. 

Government — gavrnment — 
vláda. 

Governmental — gavrnmentäl 
— vládne, vládny, vládna. Governor — gavrnr — guver- 
nér, vládar, učiteľ, vychová- 
vateľ. 

Governorship — gavrnršip — 
guvernérstvo, vladárstvo, vla- 
dárenie. 

Gown — gaun — ženská vrchná 
sukňa, plášť, župan, vyoblie- 
kať sa do šiat. 

Gownsman — gaunsmän — ten, 
komu je dovoleno obliecť sa v 
úradný plášť, jaký nosia pro- 
fessori, sudcovia, advokáti atd\ 

Grab — gräb — zdrapiť, stis- 
núť, rýchlo chmatnúť, uchy- 
tiť, krádež. 

Grabber — gräb r — človek, 
ktorý niečo zdrapí, chytáč, 
ten čo niečo uchytí cieľom u- 
kradnutia. 

Grace — grejs — dobrá vôľa, 
milosť, priazeň, isté povolenie, 
krátka modlitba pred jedením, 
úhľadnosť, spanilosť, zbož- 
nosť. 

Graceful — grejsful — milosti- 
vý, milostivá, priaznivý, ■ pria- 
znivé, úhľadne, ozdobne. 

Graceless — grejsles — bez- 
božný, neslušný, neslušná, zka- 
zený, nepriaznivý, nepriazni- 
vá. 

Gracious — grejšes — blaho- 
sklonný, dobrotivý, * dobrotivá, 
milostivý, milostivá. 

Graciousness — grejšesnes — 
dobrotivosť, milostivosť, lá- 
skavosť. 

Grade — grejd — trieda, stu- 
peň, keď ide cesta trochu hore Grád — 200 — Grape alebo dolu vrchom, sklon, 
svah. 

Gradient — grejdient — po- 
stupne, stupňový. 

Gradate — grade j t — povýšiť, 
podeliť na stupne. 

Gradation — grejdejšn — stup- 
ňovanie. 

Gradual — grädjúel — nená- 
hly, nenáhle, stupňové, po- 
stupne. 

Gradually — grädjúeli — po- 
maly. 

Graduate — grädjúejt — po- 
výšiť na hodnosť, skončiť 
školu. 

Graft — graft — štepiť strom- 
ček, peniaze zarobené nepra- 
vým spôsobom. 

Grafter — gräfter — človek 
nachádzajúci sa vo verejnej 
službe a prijme peniaze za po- 
volenie istých výhod niekomu, 
človek, ktorý je poverený nie- 
čo previesť a prijme úplálok 
alebo zariadi si veci tak, že 
jemu kynie istý peňažný osoh 
pri. transakcii. 

Graham bread — grejäm bred — 
chlieb upečený z pohančenej 
žitnej múky. 

Grain — grejn — zrnko, zrno, 
obilie, vlákno. 

Grained — grejnd — drsný, bar- 
vený, zrnitý. 

Grammar — grämr — mluvni- 
ca. 

Grammatically — grämätikäli — 
mluvnicky. 

Granary — gräneri — obilná 
sýpka. Grand — grand — veľkolepý, 
veľký, veľkolepá, veľká. 

Granddaughter — grändátr — 
vnučka. 

Grand duke — grand dúk — 
veľkovojvoda. 

Grand jury — grand džôri — 
— veľkoporota. 

Grandfather — grändfáthr — 
dedo, starý otec. 

Grandmother — grändmathr — 
stará mamička, babička. 

Grandson — grändsan — vnuk. 

Grandeur — grändžr — veľkosť, 
veľkoleposť. 

Grandly — grändli — • veľkolepé. 

Grange — grejndž — hospodár- 
sky majetok, hospodársky 
spolok. 

Granite — granit — tvrdý ka- 
meň, žula. 

Granny — gräni — skrácenina 
často užívaná k označeniu sta- 
rej mamičky. 

Grant — grant — dať, povoliť, 
dovoliť, udeliť, pripustiť, dar, 
údel. 

Grantee — gränti — osoba, 
ktorej je niečo udelené, pone- 
chané. 

Granulate — gränjulejt — uro- 
biť zrnitým, zomleť. 

Granulation — gränjulejšn — 
p o mletie na zrnká. 

Grape — grejp — jedno hrozen- 
ko. 

Grapes — grejps — hrozno, 
hrozienka. 

Grapefruit — grejpfrút — isté 
pomaranču podobné ovocie Gráp — 201 — Great kyslavej chuti, pestované v 
južnej čiastke Sp. Štátov. 

Grapeshot — grejpšát — vý- 
strel brokový. 

Grape wine — grejp wájn — 
hroznové víno. 

Graphite — graf aj t — veľmi 
jemný olovený prach, z kto- 
rého sú robené olovká v ce- 
ruzách. 

Grapple — gräpl — chytiť sil- 
no, chytiť sa vpásy. 

Grasp — gräsp — chytiť silno 
niečo, niekoho, hmatnúť, po- 
chytiť, pochopiť, rýchlo po- 
rozumeť. 

Grass — gräs — tráva, pokryť 
trávou. 

Grasshopper — gräshápr — 
trávny koníček, travoskok, ko- 
bylka. 

Grasswidow — gräswidóu — 
ženská rozlúčená s manželom. 

Grate — grejt — mreže, rošt 
pecný, strúhať na struháku, 
oškrabať. 

Grateful — grejtful — vďačný, 
vďačná. 

Gratefully — grejtfuli — vďa- 
čne. 

Gratefulnes — grejtfulnes — 
vďačnosť. 

Gratification — grätifikejšn — 
náhrada, potešenie, spokojnosť, 
odmena. 

Gratifier — grätifájr — uspoko- 
jiteľ. 

Gratify — grätifáj — odmeniť, 
nahradiť, uspokojiť. 

Gratis — grátis — zdarma, dar- 
mo, bez odplaty. Gratitude — grätitjúd — vďač- 
nosť, povďačnosť. 

Grave — grejv — hrob, ryť, 
rezať, nízky, vážny, opravdi- 
vý, závažný, dožitý dôležitá. 

Gravedigger — grejvdigr — 
hrobár. 

Graveyard — grejvjárd — cin- 
torín, cmitier. 

Gravel — ■ grävl — hrubý piesok, 
štrk, kamienky v Fadvinkovom 
mechúru. 

Gravely — grejveli — vážne. 

Graveness — gr e j vnes — váž- 
nosť, opravdivosť, dôležitosť. 

Gravity — gräyiti — vážnosť, 
závažnosť. 

Gravy — grejvi — omáčka. 

Gray — grej — sivý, šedivý. 

Grayeyed — grejájd — sivooký, 
sivooká. 

Grayheaded — grejheded — ši- 
vohlavý. 

Graze — grejz — škrabnutie sa 
o niečo, pásť, keď sa statok 
pasie. 

Grazing — grejzing — pastvi- 
sko. 

Grease — gríjs — masť na 
stroj, kolomaž, masť alebo sa- 
dlo keď je roztopené; poma- 
stiť, namastiť. 

Greaser — gríjzr — týmto me- 
nom prezývaní sú Mexikáni A- 
merikánmi. 

Greasy — gríjzi — mastný, 
mastná, mastné, zamastené, za- 
mastený. 

Great — grejt — veľký, veľká, 
slávny, slávna. 

Greatness — grejtnes — ■ veľkosť. Grea — 202 — "Grisly Greaves — grívz — odpadky lo- 
jové, oškvárky. 

Grecian — gríšn — grécky, gré- 
cka, grécke. 

Greed — grid — dychtivá túžba 
za niečím, lakomosť. 

Greedily — grídily — hltavo, la- 
komo. 

Greek — grik — Grék. grécky. 

Green — grin — zelený, zele- 
ná, zelene, nováček. 

Greenhorn — grínhorn — ne- 
zkúsený prisťahovalec. 

Greenish — gríniš — pozelenka- 
stý, trochu zelený. 

Greeness — grines — zelenosť. 

Greet — grit — pozdraviť. 

Greeting — gríting — pozdrav. 

Gregarious — grígejres — ma- 
júc zvyk shromažďovať sa. 

Grenade — grenejd — granát, 
bomba. 

Grew — grú — rástol, vyrá- 
stol, vyrástla. 

Grice — grajs — malé prasiat- 
ko, maličká svinka. 

Griddle — gridl — rajnička, ka- 
strolík, tepšička. 

Gride — grájd — rozrezať, re- 
zať, škrípať. 

Gridiron — gridajrn — ražeň. 

Grief — grif — smútok, zármu- 
tok. 

Grief less — grif les — bez smút- 
tku, bez žiaľu. 

Grievance — grívens - — stiaž- 
nosť. 

Grieve — grív — sužovať, trá- 

P if. Griever — grívr — ten čo smú- 
ti, kto sa trápi. 

Grievingly — grívingli — ža- 
lostne. 

Grill — gril — piecť alebo sma- 
žiť na rožni. 

Grille door — gril dóur — dve- 
re zhotovené zo všelijako po- 
krúteného železa. 

Grille work — gril work — o- 
zdobná železiarska práca. 

Grim — grim — krutý, hne- 
vací. 

Grimly — grimli — kruto, zlo- 
bivo. 

Grimace — grime j s — posmeš- 
ný uškľabok, posúnek, grimás. 

Grime — grajm — hnilé, smr- 
diace, špina, zašpiniť. 

Grin — grin — malý úsmev pri 
čom usmievajúci ukáže svoje 
zuby. 

Grind — grajnd — zomleť, po- 
mleť, brúsiť. 

Grinder — grajndr — brusič. 

Grinding — grajnding — brúsi, 
brúsenie, melie, mlietie. 

Grindstone — grajndstóun — 
kameň na brúsenie. 

Grip — grip — ch mat, chmat- 
núť, chytiť, stisnúť, malý 
ružný kufrik, taška. 

Gripe — grajp — chytiť rukou 
a silno prstami stisnúť, boľasť 
v črevách. 

Gripes — grajps — bolenie bru- 
cha, brušný krč. 

Grippe — grip — všeobecný ná- 
zov pre influenzu, chrípku. 

Grisly — grizli — hrozné, o- 
havné, strašné, hrozný, hrozná. ■ Grist 203 — Grud Grist — grist — zomletá ku- 
kurica, obilie vezené do mlyna. 

Gristmill — gristmil — mlyn v 
ktorom sa melie obilie. 

Grit — grit — hrubý piesok, 
istý druh pieskového kameňa, 
rozhodnosť, smelosť. 

Grity — griti — pieskovitý, pie- 
skovitá. 

Grizzle — grizl — sivý. 

Grizzly bear — grizli bér — veľ- 
ký a zúrivý medveď. 

Groan — gróun — ston, vzdy- 
chnutie od boľasti alebo ža- 
losti. 

Grocer — gróusr — sklepník, 
kupec s potravnými článkami. 

Grog — grog — špiritus smie- 
šaný s vodou ale nie osladený. 

Grogeshop — grogyšáp — krč- 
ma, v ktorej sa predávajú lac- 
né nápoje. 

Groin — groin — slabina niže 
brucha. 

Groom — grúm, — mužský ale- 
bo chlapec, ktorý dozerá na 
kone, kŕmiť a opatrovať, mla- 
doženích. 

Groomsman — grúmsmän — 
družba. 

Groove — grúv — žľaboček, vy- 
rezať žľabok. 

Grope — group — vo tme za 
niečím šmátrať. 

Gross — gros — hrubý, hrubá, 
tlstý, tlstá, celý, hlavná čiast 
ka, tupý, tupá, hanebný, haneb- 
né, dvanásť tuctov tvorí je- 
den gros. 

Grotesque — grotesk — nepri- 
rodzený, podivný. Grotto — grotóu — prirodzená 

jaskyňa v £emi. 
Ground — graund — zem, pôda, 

základ, príčina, dvor, záhrada, 

pozemok. 
Ground-floor — graund-flóur 

— prízemie. 

Ground-hog — graund-hág — 

jazvec. 
Groundless — graundles — bez 

príčiny, bez základu. 
Ground-plan — graund plän — 

základný plán. 
Ground-rent — graund-rent — 

— nájomné od pozemku. 
Group — grúp — skupina, shro- 

maždenie niekoľkých ľudí. 

Grout — graut — naplniť mal- 
tou, hrubá a drsná malta. 

Grove — gróuv — malý lesík, 
háj. 

Grow — gróu — vyrastie, rásť, 
pribýva, zmáhať sa, pestovať. 

Grower — gróur — pestovateľ. 

Growing — gróuing — rastie, 
rastúci, rastúce. 

Growl — graul — hundrať, mru- 
čať, šomrať. 

Grown — gróun — « vyrástlý, 
vyrástla, vypestovaný. 

Growth — gróth — vzrásť. 

Grub — grab — kopať, vyriť, 
chrobák, jedlo, žrádlo. 

Grubber — grabr — nástroj po- 
mocou, ktorého sa vykopávajú 
korene, kopáč. 

Grudge — gradž — závisť, za- 
videť, nepriať, hnev, zášť. 

Grudging — gradžing — ne- 
chuť, nevôľa, nevoľné . Grud 204 — Guilt Grudgingly — gradžingli — s 
nevôľou, nechuťou. 

Gruel — grúel — riedka kaša. 

Gruesome — grúsam — hroz- 
né, niečo takého na čo je hroz- 
ne sa pozreť. 

Gruff — graf — surovo, drsne. 

Gruffness — grafnes — drsnosť, 
mrzutosť, surovosť. 

Grum — gram — zadudraný, 
zadudraná, zafrfľaný, hundra- 
júci. 

Grumble — grambl — dudrať, 
šomrať. 

Grume — grúm — niečo sadnu- 
té, huspenina, seknutá a hu- 
stá krv. 

Grumpy — grampi — nahneva- 
ný, nahnevaná, zlostná, zlost- 
ný. 

Grunt — grant — chrchtať jako 
sviňa, stonať. 

Guarantee — gärentí — ručit za 
niečo, zaručiť, záruka. 

Guard — gárd — stráž, stráž- 
nik, chrániť, hájiť, strážiť, dá- 
vať na seba pozor chrániť sa, 
ochrana. 

Guarded — gárded — strážený, 
strážená, porobené kroky k 
ochrane. 

Guard-house — gárd-hauz — 
strážnica, strážny dom, búdka, 
v ktorej je stráž. 

Guardian — gárdien — tútor, 
strážca, opatrovník. 

Guardless — gárdles — bez o- 
chrany, bez stráži. 

Gubernatorial — gúbrnätoriäl 
— gubernátorský, vladársky. Guerdon — gôrdon — odplata, 
odmena, odmeniť. 

Guess — ges — hádať, odhad- 
núť, domnienka, domnievať 
sa. 

Guesser — gesr — ten čo hada, 
hadáč. 

Guest — gest — hosť, návštev- 
ník. 

Guide — gajd — riadiť, viesť, 
upraviť na cestu, vodca, sprie- 
vodca. 

Guidance — gájdens — riadenie, 
vedenie. 

Guidless — gájdles — bez 
vodcu. 

Guide-post — gájd-póust — 
stĺp popri ceste, na ktorom 
sa nachodí meno nasledujúce- 
ho mesta, a tiež smer označu- 
júci cestu. 

Guidon — 9 gajdon — zástavka, 
vlajka pluku vojenského. 

Guild — gild — spolok, cech. 

Guile — Raji — klam, podvod, 
zavádzanie klamom, šelmov- 
ským fígľom. 

Guiful — gajful — lstivý, lsti- 
vá, podvodne. 

Guillotine — gilotín — prístroj 
zhotovený k odsekávaniu hlavy 
na smrť posúdených ľudí, 
guillotina. 

Guilt — gilt — vina. 

Guiltless — giltles — bez viny, 
nevinný, nevinná, nevinné. 

Guiltlessness — giltlesnes — ne- 
vinnosť. 

Guilty — gilti — vinný, vinná. 

Guiltily — giltilí — trestuhodný. Guinea — 205 — - Gypsy Guinea-hen — gini-hen — mor- 
ská kurička. 

Guinea-pig — gini-pig — morské 
prasiatko. 

Guise — gajz — mrav, seba- 
držanie sa, oblek vokajší, 
plášť, rúcho. 

Guitar — gitr — gytára, hudob- 
ný .nástroj o šesť strún, hrá sa 
tak, že jednou rukou sa nástroj 
drží za hrdlo a prstami sa pri- 
tískajú struny, prstami duhej 
ruky sa brnká po strunách. 

Gulch — galč — hlboká prepa- 
dlina, vymitie vodou, vyschlé 
koryto vody. 

Gulf — galf — záliv, prúd, po- 
hltnúť. ^ 

Guli — gal — istý druh mor- '- 
ských vtákov, ktoré majú no- 
hy také jako hus, osoba, kto- 
rá sa dá veľmi ľahko oklamať • 

Gullet — galet — hrtan, pre- 
žierak. 

Gully — gali — vodný výmoľ. 

Gulp — galp — glgať, prelí- 
kať, shltnúť, prehltnúť, gľg. 

Gum — gam — ďasno v ú- 
stach,. guma (natreť gumou.) 

Gummy — garni — lepkaste, 
niečo čo sa lepí. 

Gum rubbers — gam rabers — 
— gumové kaločne. 

Gun — >gan — puška, flinta, ka- 
nón, delo. 

Gunboat — ganbóut — delová 
loď. Gun-carriage — gan-käridž — 
vôz, na ktorom je pripevnené 
delo. 

Gun cotton — gan kátn — vý- 
bušná, streľná bavlna, majúca 
ohromnú výbušnú silu. 

Gunpowder — ganpóudr — puš- 
ný prach. 

Gunshot — ganšát — puškový 
alebo delový výstreľ. 

Gunsmith — gansmith — vyho- 
toviteľ pušiek, ten čo reparuje 
pušky. 

Gunner — ganr — delostrelec. 

Gunnery — ganeri — delostre- 
lectvo. 

Gurgle — gorgl — tiecť nie 
g stále, tiecť s stým zvukom, 
blubotať. 

Gush — gaš — vyhrknúť, sil- 
ným prúdom, výron, citlivosť. 

Gusset — gaset — trihranný 
kúsok plátna, jazýčok. 

Gut — gat — črevo, vnútorno- 
sti. 

Gutter — gatr — žlábek, žlabi- 
na. 

Guy — gáj — povraz, upotrebe- 
ný k pripevneniu niečoho, čud- 
ný človek. 

Gymnasium — džimnejziam — 
gymnasium, miestnosť zaria- 
dená pre telocvik. 

Gymnasticks — džimnästiks — 
telocvik. 

Gypsum — džipsam — gyps. 

Gypsy, gipsy — džipsi — cigán. H 206 — Half H H — ejč — ôsma litera v an- 
glickej abecede. 

Habeus corpus — hejbiäs kor- 
pus — legálna procedúra pri 
súde. 

Haberdasher — häbrdäšr — ob- 
chodník s mužským oblekom. 

Habit — habit — obyčaj, zvyk. 

Habitable — häbitebl — miesto 
kde sa dá bývať, na bývanie 
súci. 

Habitant — häbitent — obyva- 
teľ. 

Habitat — häbitet — domov. 

Habitual — häbičuäl — obyčaj- 
ný, utvorený zvyk, dľa zvyku. 

Habitude — häbitjúd — zvyk 
životný. 

Hack — häk — sekať na drobné 
>kúsky, posekať, zásek, vrub, 
starý vyslabnutý už kôň. 

Hacking — häking — seká, kú- 
skuje, trhaný, trhavo. 

Had — häd — mal, mala, mali. 

Haft — häft — držiatko, kľuka. 

Hag — - häg — škaredá stará 
žena. 

Haggard — hägrd — divý, di- 
voký, opustený, vyziablý. 

Haggle — hägl — posekať na 
drobno, jednať sa o cenu. 

Hail — héjl — ľadovec padajúci 
jako dážď, vylievať, privola- 
nie k zdraviu, pozdraviť, po- 
chádzať. 

Hailstorm — héjlstórm — kru- 
pobitie, padanie ľadovca. 

Hair — hér — vlas, vlasy, srsť. Hairbrush — hérbraš — kefa na 
česanie vlasí. 

Hair dresser — hér dresr — fri- 
zier, frizierka. 

Hair pin — hér pin — vlasná 
ihlica jaké ženské nosia vo vla- 
soch. 

Hair space — hér spejs — tá 
najtenšia rozdielka v tlačiar- 
stve. 

Haired — hérd — vlasatý, vlasa- 
tá, chlpatý, chlpatá. 

Hairless — hérles — bez vlasov, 
bez srsti. 

Hairy — héri — vlasami alebo 
srsťou pokrytý, pokrytá, po- 
kryté. 

Hale — hejl — silný, zdravý, 
zdravá, čulý, čulá, násilne ťa- 
hať, vliecť. 

Haleness — hejlnes — zdravot- 
nosť, zdravosť. 

Half — häf — pol, polovica, po- 
lovicu, polovička. 

Half-and-half — häf-änd-häf — 
pol-a-pol. 

Half-blood — häf-blad — polo- 
krevný, polokrevná. 

Half-bred — häf-bred — napolo 
vzdelaný, pol divoch. 

Half-brother — häf-brathr — 
nevlastný brat. 

Half-hourly — häf-aurli — kaž- 
dú pol hodinu. 

Half-measure — häf-mežr — pol 
miery. 

Half moon — häf mún — polo- 
mesiac. 

Half price — häf prajs — pol Half — 207 — Handy obyčajnej ceny, pol hodnoty 
zvyčajnej. . 

Half-way — häf wéj — na pol 
cesty. 

Hall — hol — miestnosť, sieň, 
sála, predsieň. 

Halloo — hälú — volať, zavola- 
nie, zvolať. 

Hallow — hälóu — posvätiť, 
držať v posvätenosti, ctiť si 
jako sviatosť. 

Hallo— even, halloween — hä- 
lóuívn, hälóuín — večer pred 
sviatkom všech svätých, po- 
sledný deň v mesiaci októbri. 

Hallucination — hälúsinejšn — 
halucinácia, omyl, klam. 

Halo — hejlóu — žiarivý kruh 
okolo slnka alebo mesiačka, 
krúžok, ktor}ŕ maliari maľujú 
okolo hlavy svätých. 

Halt — hólt — váhať, pristavo- 
vať sa, kuľhať, pristaviť sa. 

Halter — hóltr — kto sa prista- 
vuje, kto kuľhá, koňský ohlá- 
vok. 

Halve — häv — rozdvojiť, roz- 
rezať, rozlámať na poly. 

Ham — häm — šunka. 

Hame — hejm — chamút, koň- 
ský golier, na ktorom sú pri- 
pevnené traky. 

Hamlet — hämlet — maličká de- 
dinka. 

Hammer — hämr — kladivo, 
hámrik, tĺcť, kúť, búchať. 

Hammock — hämok — vysiaca 
leňoška, jakú v Amerike máva- 
jú po verandách. 

Hamper — hämpr — prekážať, 
drsný koš tržný. Hand — händ — ruka, rúčka. 

Hand-barrow — händ-báróu — 
ručný fúrik, púr. 

Handbill — händbil — leták, 
cirkulárik. 

Handbreath — händbreth — na 
šírku dlane. 

Hand-cart — händ-kárt — ruč- 
ný vozík. 

Hand-cuff — händ-kaf — púta 
na ruky. 

Handful — handful — za hrsť 
plnú. 

Hand-grenade — händ-grenejd 

— ručná puma. 
Handkerchief — händkrčíf — 

vrecková šatka. 

Handrail — händréjl — zábra- 
dlie. 

Hand-work — händ-wôrk — 
ručná práca. 

Hand-writing — händ-wrajting 

— ručné písmo, rukopis. 
Handicap — händikäp — istá 

. vzdialenosť povolená pri do- 
stihoch. 

Handiness — händines — o- 
bratnosť, šikovnosť pri neja- 
kom povolaní, zručnosť. 

Hand-in-hand — händ-in-händ 
— ruka v ruke. 

Handle — händl — ucho na ne- 
jakej nádobe, narábať s niečím, 
zachádzať s niečim, s niekým. 

Handless — handles — bez rúk, 
bezruký, bezruká. 

Handsome — händsam — pek- 
ný, pekná, slušný, slušná. 

Handsomely — händsamli — 
oekné, slušné. 

Handy — händi — hocičo, čo Hang -* 208 — Hard sa dá k niečomu upotrebiť, čo 
sa side k niečomu, sručný, 
sručne. 

Hang — häng — viseť. zavesiť, 
obesiť, visí, zaves, zavesím. 

Hang-dog — hängdág — šibe- 
ňák, človek nízkeho a podlého 
charakteru. 

Hanger — hängr — vešák na 
kabáty, ten Čo vešia. 

Hanging — hanging — visiaca, 
vysiaci, vysiace, to čo visí, visí, 
vešia, vešanie, obesenie. 

Hangman — hängmän — ten čo 
popravia vešaním,, oíbesením, 
kat. 

Hank — hänk — sväzok hodváb- 
nych cverien, sväzok bavlny na 
punčochy. 

Hansom — hänsom — kočík o 
dvoch koloch. 

Hap — häp — príležitosť, šťa- 
stie, náhoda, keď sa udá, keď 
sa pridá. 

Hapless — häples — bez šťastia, 
nešťastný, nešťastná. 

Haplessly — häplesli — nešťast- 
ným osudom, nešťastným spô- 
sobom. 

Happen — häpen — prihodilo, 
udalo sa. When did it happen? 
— when did it häpen? — kedy 
sa to pridalo, prihodilo, udalo? 

Happily — häpili — šťastne, 
šťastlivo. 

Happiness — häpines — vese- 
losť, šťastie, radosť. 

Happy — häpi — veselý, veselá, 
keď sa človek cíti byť šťast- 
ným. Harangue — häräng — krikľavá 
a bombastická reč, rečniť kri- 
kľavo. 

Haranguer — härängr — krikľa- 
vý a bombastický rečník. 

Harass — häres — znepokojo- 
vať ustavičnými útokami, unú- 
vať, zlobiť. 

Harasser — häresr — znepoko- 
joval e ľ. 

Harassment — häresment — 
znepokoj ovanie, u n o v a n i e, 
zlosť. 

Harbor — hárbr — prístav, prí- 
strešie, ústav, chrániť. 

Harbor master — hárbr mästr 

— úradník, ktorý má dozor nad 
prístavom. 

Hard — hard — ■ tvrdý, tvrdá, 
tvrdé, prísny, prísna, krutý, 
krutá,, tesno, blízko, ťažko. 

Hard-believing — hárd-bilíving 

— ťažko uveriteľné. 
Hard-earned — hárd-órnd — 

ťažko zarobené, ťažko zarobe- 
ná. 

Harden — hárdn — stvrdnúť, u- 
robiť tvrdým, urobiť ešte tvrd- 
ším, zatvrdnúť. 

Hard-featured — hárd-fíčrd — 
surová, hnevacia obličaj, zlost- 
nej obličaji. 

Hard-fisted — hárd-fisted — 
tvrdopästý, majúc tvrdé a sil- 
né päste. 

Hard-gotten — hárd-^átn — 
ťažko obsiahnutý, ťažko zado- 
váženv. 

Hard-headed — hárd-héded — 
tvrdohlavý, tvrdohlavá. 

Hard-hearted — hárd-hárted — Hardly — 209 — Harrow tvrdého srdca, zatvrdilý, za- 
tvrdilá. 

Hardly — hárdli — sotva, ťaž- 
ko. 

Hardness — hádrnes — tvrdosť. 

Hardship — hárdšip — ťaž- 
kosť, bieda, to, čo sa ťažko 
snáša, súženie. 

Hardware — hárdwér — želez- 
ný tovar. 

Hardtack — hárdtäk — obyčaj- 
ne meno pre vojenský suchár. 

Hare — hér — zajac. 

Hárem — hej rem — ženské od- 
delenie u Mohamedánov, há- 
rem. 

Hark — hárk — počuj! načú- 
vaj. 

Harlot — hárlot — ženská, kto- 
rá vedie necudný, kurevský ži- 
vot za peniaz. 

Harlotry —> hárloti — necud- 
nosť, prostitstvo. 

Harm — hárm — ublížiť, ublí- 
ženie, škoda, poškodiť. 

Harmful — harmful — škodlivé, 
škodlivá, škodlivý. 

Harmfulness — hármfulnes — 
škodlivosť. 

Harmles — hármles — to čo ne- 
ublíži, neškodný, neškodlivý, 
neškodlivá, neškodné. 

Harmlessness — hármlesnes — 
neškodnosť. 

Harmonic, harmonical — har- 
moník, hármonikl — hudobný, 
harmonický. 

Harmonica — harmonika — 
harmonika. 
jj. Harmonious — hármóunies — 
« súhlasný, súladné, súladná, sú- zvucny, suzvucna, svorný, 
svorná. 

Harmoniously — hármóuniesli 
— súladne, súhlasne, svorne, 
vzorne. 

Harmony — harmony — súhlas, 
súlad, svornosť. 
Harness — hárnes — rytierske 
obrnenie, šíry koňské. 
Harnesser — hárnesr — ten čo 
zapráha, ošíruje koňa, paholok, 
koniar. 
Harp — hárp — harfa, preťa- 
hovať reč. 
Harper, harpist — hárpr, har- 
pist — harfista, ten čo vie hrať 
na harfe. 
Harpoon — harpún — nástroj 
pomocou ktorého sa chytajú 
veľryby. Je to nástroj podob- 
ný kópii, ktorý je na konci špi- 
catý a ostrý a opatrený háku 
podobným výrezom, tak že keď 
nástroj je vpichnutý do veľry- 
by, zachytí sa do jej tela tak, 
že vytrhnúť sa dá len tak, keď 
vytrhne aj hodný kus mäsa. 
Takéto nástroje sú hádzané ru- 
kamy a tiež sú vytreľované. 
Nástroj je opatrený jsnôrou, 
pomocou ktorej sa ryba pri- 
tiahne. 
Harpooner — harpúnr — ten 
čo vie narábať s harpúnom, čo 
chytá veľryby. 
Harrier — härier — istý druh 
menších psov, ktoré sa upotre- 
bujú pri poľovke na zajacov. 
Harrow — häróu — brány, kto- 
rými sa bráni pooraný poze- 
mok, trápiť, roztrhovať. Harry — 210— Hawk Harry — häri — plieniť, sužo- 
vať. 

Harsh — hárš — prísny, prísna, 
drsný, drsná. 

Harshness — háršnes — prís- 
nosť. 

Hart — hárt — jeleň. 

Harťs horn — hárts horn — je- 
lene rohy upotrebené čo ozdo- 
ba. 

Harvest — harvest — žeň, s poľa 
sbiera úrodu, stroj kosiaci. 
bok, výsledok. 

Harvester — hárvestr — ten čo 
sobiera úrodu, stroj kosiaci. 

Has — häs — má. 

Hash — häš — sekanina, pose- 
kať na drobno, sekané jedlo. 

Hasp — häsp — haspra, očko 
na ktoré sa zavesí zámok. 

Haste — hejst — pomáhľať, 

Hasten — hejstn — poponáhľať 
sa, spechať, usilovať sa čo naj- 
lepšie. 

Hastily — hejstili — rýchlo, 
skoro. 

Hastiness — hejstines — prená- 
hlenosť, rýchlosť. 

Hasty — hejsti — prenáhleno, 
rýchlo. 

Hasty-pudding — hejsti-puding 
— kukuričná kaša, fučka. 

Hat — hät — klobúk. 

Hatter — hätr — klobučník, 
kupec predávajúci klobúky. 

Hatch — häč — vysedeť (keď 
kura vysedí mladé kuriatka), z 
jedného hniezda, jedno vysede- 
denie, vymysleť, skúť v my- 
šliekne, polodvere, rígeľ na 
dverách Hatchet — häčet — sekerka. 

Hate — hej t — nenávideť, ne- 
návisť, zášť. 

Hateful — hejtful — budiaci ne- 
návisť, odporný, odporná. 

Hatefulnes — hejtfulnes — od- 
por, protivnosť. 

Hatred — hejtred — pocítiť ne- 
návisť, zášť. 

Hatable — hejtebl — nenavidi- 
teľný, nenaviditeľná. 

Houghtily — hótili — pyšne, 
pyšno, hrdo. 

Houghtiness — hó tines — pý- 
cha, hrdosť. 

Haul — hól — ťahať alebo 
vliecť na silu, silné trhnutie. 

Hauler — hólr — povozka, ten 
čo vozí, čo ťahá. 

Haunch — háunč — bok, klbo, 
zadok. 

Haunt — hónt — často chodiť, 
navštevovať miesto, často na- 
vštevované. 

Haunted — hónted — strašený, 
mátoženie, miesto kde sú má- 
tohy, mátožné. 

Havana — häväne — istý druh 
cigar, pochodiacich z Havana, 
Kuba. 

Have — häv — máme, majú, 
vlastniť, mať. 

Haversack — hävrsäk — vojen- 
ská tanistra, v ktorej vojak ne- 
sie potraviny a iné potrebnosti. 

Havoc — hävok — spusta, zka- 
za, záhuba, spustošiť, obrátiť 
na zkázu. 

Hawk — hók — jastrab, kvákať 
jako jastrab, petlovať, nosiť Hay 211 — Health sbožie s miesta na miesto cie- 
ľom predaju. 

Hay — héj — seno. 

Hay-fever — héj-fívr — letná 
influenza, zimnica. 

Hay-forlr — héj-fórk — vidly na 
seno. 

Haymaking — héj mej king — 
kosenie sena. 

Hay-stack — héj-stäk — senný 
stoh, seno na hromade. 

Hay-sed — héj-síd — senné se- 
miečko (posmešné meno pre 
farmára). 

Hazzard — häzrd — hazardo- 
vať, odvážit sa k niečo, opová- 
žiť sa. 

Hazzardous — häzerdes — ha- 
zardný, odvážlivý, nebezpečný, 
nebezpečne. 

Haze — hejz — mlha, modzgo- 
vá tma privítanie nového štu- 
denta v škole tým, že vystrá- 
jajú s ním iné študenti rôzne 
huncútstva. 

Hazel — héjzl — lieksovica, lie- 
skový ker. 

Hazel-nut — héjzl-nat — liesko- 
vý orech. 

Haziness — héjzines — nejas- 

Hazy — héjzi — nejasný, mlhi- 
nosť. 
stý. 

He — hi — on, samec. 

Head — hed — hlava, hlávka, 
čelo, vrchol, dno suda. 

Headache — hedéjk — hlavybôľ, 
bolenie hlavy. 

Headress — he dres — okrasa na 
hlavu, klobúk, čiapka, čepček. Heading — heding — záhlavie, 
titul nad zprávou v časopise. 

Headlight — hedlajt — svetlo, 
ktoré sa nachodí na prednom 
konci pouličnej káry, na pred- 
ku parostroja, na automobile. 

Headless — hedles — bezhlavý, 
bez 'hlavy. 

Headlong — hedlong — hlavou 
napred. 

Headman — hedmän — vodca. 

Head-money — hed maní — 
daň od hlavy. 

Head-piece — hed-pís — prilba. 

Headquarters — hedkwórtrs — 
hlavný stan, hlavná úradovňa. 

Headshake — hedšejk — potra- 
senie, pokývnutie hlavou. 

Headstall — hedstál — koňský 
ohlávok, kantár. 

Headway — hedwéj — pokrok, 
postup, napredovať. 

Headed — heded — ohlavený, 
pod záhlavím. 

Heal — híl — hojiť, vyhojiť, 
zahojí, zahojiť, keď sa zahojí. 

Healable — hílebl — zahojiteľ- 
né, vyhojiteľný, vyhojiteľná. 

Healer — hi Ír — hojič. 

Healing — híling — keď sa 
rana hojí, to čo hojí, hojivý, 
hojivá. 

Health — helth — zdravie. 

Healthful — helthful — zdravý, 
zdravá, zdravotný, zdravotná, 
zdravotné, to čo slúži zdraviu. 

Healthfully — helthfuli — zdra- 
vo. 

Healthfulness — helthfulnes — 
zdravosť. Health 212 Hedge Healthiness — h el thine s — zdra- 
votnosť. 

Healthy — helthi — zdravý, 
zdravá. 

Heap — hip — hrba, hromada. 

Hear — hír -— počuť, sluchať, 
čuť, začuť, čuje, čujem, čujú, 
počujú, počujem počujeme. 

Hearer — hirer — počúvač, po- 
slucháč. 

Hearing — hiring — sluch, po- 
ouje^ výsluch pred súdom. 

Hearken — hárkn — poslúchať. 

Hearsay — hírsej — povedačka, 
povesť, z počutia. 

Hearse — hôrs — voz alebo koč, 
na ktorom sa vyvezie mŕtvola 
na cintorín. 

Heart — hárt — srdce. 

Heartache — hártéjk — srdco- 
bôľ, zronenosť, žiaľ. 

Heartbreaking — hártbrejking 
— srdcolomný, srdcólomná. 

Heartbroken — hártbróken — 
zdrtený, zdrtená, znechutený, 
znechutená: 

Heartburn — hártbôrn — keď 
páli záha, záha. 

Heartdeep — hártdíp — z hlbín 
• srdca, srdečný, srdečná, srdeč- 
ne. 

Heart disease — hártdizíz — 
srdcová nemoc, srdečná vada. 

Heart sorrow — hárt soróu -— 
srdečný žiaľ. 

Heartedness — hártednes — sr- 
dečnosť. 

Hearten — hárten— povzbudiť, 
potešiť. Heartless — hártles — bezcitný, 
bezcitná. 

Hearty — hárty — srdečný, sr- 
dečná, srdečne. 

Heat — hit — horúčosť, teplosť, 
rozhorúčiť, zohriať, rozohriať, 
rozpáliť. 

Heater — hítr — ten čo hreje, 
rozohrieva, rozpáľuje, piecka k 
ohrievaniu. 

Heathen — híthn — pohan, po- 
hanka, pohanský. 

Heathenism — híthenizm — po- 
hanstvo. 

Heathendom — hithendóum — 
tá čiastka krajiny, kde panuje 
pohanstvo. 

Heave — hív — podvihnúť, nad- 
vihnúť, hodiť, mrštiť, vypnúť 
prse, nabehlosť, napuchlina. 

Heaven — hevn — nebo, nebesá. 

Heavenlíness — hevnlines — ne- 
be skos ť. 

Heavenly — hevnli — nebeský, 
nebeská, nebeské, nebeskú. 

Heavenward — hevnwárd — 
smerom k nebu, k nebesiam. 

Heavy — hevi — ťažký, ťažká, 
ťažké. 

Heavily — hevili — ťažko. 

Heaviness — hevines — ťažkosť. 

Heavy-laden — hevi-lädn — 
ťažko naložený, nesúci ťarchu. 

Hebrew — hĺbrú — žid, hebre- 
jec. 

Hebraic — hĺbrejik — hebrej- 
ský. 

Hecatomb— hekätúm — kata- 
komba, jaskyňa, veľká vražda.. 

Hedge — hedž — krovina, hú- 
štie, ohrada, živý plot. 


Hedge 

Hedge-hog — hedž-hóg — jež. 

Heed — hid — bedliť, dbať, še- 
triť, všimať. 

Heedfully — hídfuli — pozorne. 

Heedless — hídles — nedbalý, 
nedbalá, neobozretný, neobo- 
zretná. 

Heedlessness — hídlesnes — 
nedbalosť. 

Heel — híl — päta, opätok, dať 
opätok, pripraviť opätok. 

Heifer — hefr — mladá krava, 

jalovica. 

Height — hajt — výška, vrchol. 
Heighten — -hajtn — povýšiť, 

zvýšiť. 
Heinous — hejnes — ohyzdný, 

ohyzdná, hrozne nenávidený. 
Heinousness — hejnesnes — 

ohýzdnosť, ohavnosť. 
Heir — ér — následník, dedič. 
Heirdom — érdom — dedictvo. 
Heires — éres — dedička. 
Held — held — držal, držala, 

držaný, držaná. 
Hell — hel — peklo. 
Hell-fire — hel-fájr — pekelný 

oheň. 

Hellish — heliš — pekelný, pe- 
kelná. 
Hellishness> — helišnes — pekel- 

níctvo. 
Helm — helm — kormidlo. 

Helmet — helmet — prilba, že- 
lezný klobúk, ktorý chránil hla- 
vu rytierovu. 

Helmless — helmles — bez kor- 
midla. 

Helmsman — helmsman — kor- 
midelník. 213 — Hept Helot — hílot — otrok v staro- 
bylej Sparty. 

Help — help — pomoc, pomá- 
hať, pomôcť, odpomôcť, do- 
máci sluha, slúžka. 

Helper — helpr — pomocník. 

Helpful — helpful — pomocný, 
užitočný. 

Helpless — helples — bez po- 
moci, bezpomocný, bezpomoc- 
ná, bezpomocné. 

Helpmate — helpmejt — kama- 
rát, ktorý pomahá, spoločníca, 
pomocníčka. 

Helve — helv — porisko do se- 
kery. 

Hem — hem — záhyb na oble- 
ku, rubec. 

Hemisphere — hemisfír — polo- 
guľa, jedna polovica zemegule. 

Hemlock —r hemlók — strom, 
ktorého lístie, a korienky sú je- 
dovaté, kanadská jedla. 

Hemorrhage — hemoredž — 
krvácanie. 

Hemorrhoids — hemorojdz — 
zlatá žila. 

Hemp — hemp — konopie. 

Hemp-seed — hemp-síd — ko- 
nopné semeno. 

Hen — hen — kura, sliepka, sa- 
mička vtáčia. 

Hen-coop — hen-kúp — kurník. 

Hence — hens — odtiaľ, od te- 
raz. 

Henceforth — hensfóurth — od 
terajšieho času. 

Henchman — henčmän — sluha. 

Heptagon — heptegon — to čo 
má sedem hranov. Her — . 214 — Hiccough Her — hôr — ona, jej, ju. 

Herself — hôrself — ju samú, 
samá, jej samej. 

Herald — hereld — hlásateľ, hlá- 
sať, zvestovať. 

Herb — - hôrb — bylina, zelina. 

Herbless — hôrb les — bez by- 
lín. 

Herd — hôrd — krdel stáda. 

Herdsman — hôrdsmän — pa- 
stier, pasák. 

Herdwoman — hôrdswumen — 
pastierka. 

Here — hír — tu, sem, tuná. 

Hereabouts — hírebauts — tu 
kdesi, na blízku. 

Hereafter — híräftr — večnosť, 
budúci život, na budúce, v bu- 
dúcnosti. 

Hereby — hírbáj — týmto. 

Herein — hírin — v tomto. 

Hereinafter — hírinäftr — napo- 
zatým, v tom čo ešte nasleduje. 

Hereon — hírán — na tom. 

Heretofore — hírtufóur — po- 
siaľ, prv. 

Hereupon — hírapon — potom. 

Herewith — hirwith — týmto. 

Heredity — herediti — zdede- 
nosť, dedičnosť. 

Hereditable — hereditebl — to 
čo sa môže zdediť. 

Hereditary — herediteri — de- 
dičný, dedičná, zdedená. 

Heresy — heresi — základná 
chyba v náboženstve, kacírstvo. 

Heretic — heretik — kacír. 

Heretical — heretikel — kacír- 
sky. . • i Hermaphrodite — hermäfrodajt 
— obojého pohlavia, pštira. 

Hermit — hermit — pustovník. 

Hermitage — hôrmitedž — oby- 
dlie pustovnícke. 

Hernia — hôrnie — prietrž, na- 
rušenie v slabine. 

Hero — híróu — hrdina, hrdin- 
ka. 

Heroic — híróuik — hrdinský, 
hrdinská. 

Heroically — híróuikäli — hr- 
dinsky. 

Heroism — híróuizm — hrdin- 
stvo. 

Heron — herón — vták s dl- 
hým dzobákom, volavka. 

Herpes — hôrpíz — kožná rana, 
lišaj, ruža. 

Herring — hering — haring, v 
soli naložená ryba. 

Hers — hôrz — jej, (to čo je 
jej, čo jej patrí, čo sa jej týka). 

Hesitate — besitéjt — váhať, 
otálať, priečiť sa niečomu. 

Hesitation — hesitejšn — váha- 
nie, otálenie, nerozhodnosť. 

Hesper — hespr — večerná 
hviezda. 

Heterodox — heterodoks — ne- 
ortodoksný, bludársky. 

Hew — hjú — posekať, poštie- 
pať sekerou. 

Hexameter — heksämetr — šesť 
metrických stôp. 

Hibernal — bajbôrnl — zimný, 
týkajúc sa zimy. 

Hibernation — hajbôrnejšn — 
prezimovanie. 

Hiccough, hiccup — hikáf, hikap 
šťukanie, šťukalka, štkanie. Hicc — 215 — Hilli Hiccory — hikori — americký 
orechový strom, ktorého drevo 
hodí sa dobre do stavby a na 
oheň, biely orech. 

Hidden, hid — hidn, hid — skry- 
tý, skrytá, skryté, skrytú, skryl, 
skryla. 

Hide — hájd — koža zveriaca. 

Hide-and-seek — hájd-änd-sík 
— detská hra (na slepú babu, 
na žmúrky). 

Hideous — hidies — hnusný, 
hnusná, ošklivý, ošklivá, oškli- 
vo. 

Hideously — hidiesli — hnusné, 
ošklivé. 

Hideousness — hidiesnes — oš- 
šklivosiť. 

Hiding — háj ding — skrýva sa, 
je skrytý, skrytá. 

Hiding, place — háj ding plejs — 
miesto kde niečo alebo niekto 
skryté, skrytý, úkryt. 

Hierarchy — hájrarki — hierar- 
chia, kňazovláda. 

Hieroglyph — hájroglif — obra- 
zopis, staropismo Egyptčanov, 
ktorí písali nie literami, ale na- 
rýsami obrazov. 

High — haj — vysoký, vysoká, 
vysoké, vysoko, vznešený, vzne- 
šená, drahý. 

Highbred — hajbréd — vzneše- 
no vychovaný, vychovaná. 

High-built — hajbilt — vysoko- 
stavaný. 

High-crowned — hajkraund — s 
vysokou korunou. 

High-flier — haj f la j r — vysoko- 
lietač, človek stavajúci povetr- 
né kaštiele. High-heeled — hajhíld — s vy- 
sokými opätkami. 

Highland — hajland — zem na- 
chodiaca sa vo výške. 

High-life — hajlajf — vysoký 
život, vznešený život. 

High-mass — hajmäs — veľká 
omša. 

High-minded — haj-majnded 
— vysokomyseľný, vysokomy- 
seľná, vysokomyseľné. 

High-mindedness — h aj -maj n- 
dednes — vysokomyseľnosť. 

High-reaching — haj-ríčing — 
vysokosiahajúce. 

High-seas — haj-sĺz — šíre 
more. 

High-seasoned — haj-sĺznd — 
silno nakorenené, napaprikova- 
né. 

High-toned — haj-tóund — 
vznešený, vysokonaladený, vy- 
sokonaladená. 

High-voiced — haj-vojsd — vy- 
sokého hlasu, silného kriku. 

Highway — hajwéj — verejná 
drahá. 

Highwayman — hajwéj män — 
zlodej, lúpežník. 

Highway robbery — hajwéj ró- 
beri — prepadnutie zlodejmi na 
ceste. 

Highly — hajli — vysoko. 

Highness — hajnes — vysokosť, 
výsosť. 

Hilarity — hiläriti — veselosť. 

Hill — hil — vrch, kopec. 

Hilliness — hilines — vrchovi- 
tosť, kde je viac vrchov, kop- 
cov. Hill — 216 — Hodk Hillside — hilsajd — bok alebo 

strana vrchu. 
Hilltop — hiltop — samý vrch 

kopca. 
Hilly — hili — vrchovitá, vrcho- 

vitý, kopcová. 
Hilt — hilt — rukoväť šabli. 
Him — him — jemu, ho, jeho. 
Give it to him — giv it t u him 

— daj to jemu. Hit him — hit 
.him — udri ho. Call him also 

— kál him also — zavolaj aj 
jeho. 

Hinder — hindr — prekážať, 
hátiť pohyb, prekaziť, zame- 
dziť 

Hindrance — hindrens — pre- 
kážka, závada. 

Hinderer — hinderer — ten čo 
prekáža. 

Hinge — hindž — záves, pant, 
dať na záves. 

Hint — hint — pokyn, narážka. 

Hip — hip — klbo, bok. 

Hip-joint — hip-džójnt — kĺbo- 
vý shyb. 

Hippodrome — hipodróum — 
miesto kde sa vydržiavajú koň- 
ské dostihy. 

Hire — haj r — najať, prenajať, 
zjednať, plat, mzda. 

Hireling — hajrling — najatá 
osoba. 

Hirer — hajrer — ten čo nají- 
ma. 

His — hiz — jeho. 

Hiss — his — syčať cez zuby. 

Historian — históurien — hi- 
storik, dejepisec. 

Historical — históurikl — histo- 
rický, historická. History — histori — história, 
dejiny. 

Hit — hit — udreť, udrel, u- 
drela, úder, udreli, narazil, na- 
razili. 

Hitch — hič — shodovať sa, 
spojiť sa, priviazať, zaháčko- 
vať, zapraihnúť. 

Hither — hithr — tu, na toto 
miesto, sem. 

Hive — háj v — úl, roj, dať do 
úlu. 

Hiver — haj vr — včelár. 

Hives — hájvz — kožný výraz, 
dosť hodné červenkasté fľaky 
po tele. 

Hoard — hóurd — hromadiť, 
schovávať, nakladať, držať po 
ruke. 

Hoarding — hóurding — hro- 
madenie niečoho, jako na prí- 
klad potravné články. 

Hoarse — hours — zachríply, 
zachrípla. 

Hoarsness — hóursnes — za- 
chrípnutie, chrípľavosť. 

Hoax — hóuks — niečo urobené 
cieľom klamú, podvodu, žart, 
klamať. 

Hob — háb — na peci priehrad- 
ka alebo dostavok, kde môžu 
sa dať veci, aby nevychladly. 

Hobble — hábl — kuľkať. 
Hobble skirt — hábl skôr t — 
úzka sukňa. 

Hobbler — háblr — kuľ'háč. 

Hobby horse — háby hóurs — 
cakavý koníček pre deti. 

Hobnail — hábnéjel — veľký 
topánkový klinec, podkovák. 

Hock — hák — tá čiastka zver- Hocus 217 Home ského hnátu, ktorá sa nacho- 
dí medzi kolenom a klbom zad- 
nej nohy, šunka. 

Hocus-pocus — hóukas-póukas 
— kúzelnícky fígel, kúzelnícka 
šikovnosť, šikovný klam. 

Hod — hód — nádoba v ktorej 
sa nosí malta, tehly atd., pri 
stavbe. 

Hoe — hóu — motyka, pokopať, 
kopať v záhrade. 

Hog — hog — sviňa, ošípaná, 
prase. 

Hog-herd — hog hôrd — sviň- 
ský pastier. 

Hog-pen — hog-pen — chliev 
pre prasatá. 

Hoggish — hogiš — sviňský, 
špinavý, prasiaci. 

Hoggishness — hogišnes — špi- 
navosť, svinstvo. 

Hogshead — hogshéd — sviňská 
hlava, americký súd neustále- 
nej miery obsahajúci od 100 do 
140 gallónov. 

Hoist — hójst — vyzdvihnúť, 
vytiahnuť hore, vztýčiť. 

Hold — hóuld — držať, vlast- 
niť, mať, považovať, vydržia- 
vať, zadržať podržať. 

Holder — hóuldr — držiatef, za- 
držiavate?, ten čo drží, čo za- 
držuje, držatko, pérová rúčka. 

Holdfast — hóuldfäst — to čo 
silno a pevno drží, hák. 

Holding — hóulding — drží, dr- 
žím, držíme. 

Hole — hóul — jama, diera, tr- 
hlina, robiť jamy, diery. 

Holiday — halidej — sviatok. Hollow — haló — prázdny, prá- 
zdna, prázdne, dutina, jama, do- 
lina, žliabok, hulákať, škrečať, 
kričať, vydlbať. 

Holow-eyed — halóu-ájd — s 
padlými očiami. 

Hollowness — halóunes — 
prázdnota, dutina. 

Holly — háli — istá zimozelen- 
ná rostlina, na ktorej rastú trn- 
kám podobné červené guľôčky, 
rostlina táto je všeobecne upo- 
trebená čo vianočná ozdoba. 

Holster — hóulstr — malá ko- 
žená kapsička visiaca na opa- 
sku, v ktorej sa nosí revolver. 

Holy — hóuli — svätý, svätá, 
sväté, svätú. 

Holily — hóulili — posvätné, 
svätým a dôstojným spôsobom. 

Holiness — hóulines — sviatosť. 

Holystone — hóulistóun — istý 
druh mäkkého a pieskovitého 
kameňa. 

Holy water — hóuli wátr — svä- 
tená voda. 

Homage — hómedž — sľub ver- 
nosti, poddanosť a služba ko- 
naná nejakému predstavenému. 

Home — hóum — domov, dom, 
doma, domácnosť. 

Home-born — hóum-born — 
domorodý. 

Home-bred — hóum-bréd — do- 
ma vychovaný, doma vychova- 
ná, doma pestované, prirodzený, 
domáci. 

Home-brewed — hóum-brúd — 
doma varený, doma varené. 

Homeless — hóumles — bez do- Home 218 — Hope mova, bez domácnosti, bez prí- 
bytku. 

Homeliness — hóumlines — je- 
dnoduchosť, nepeknosť. 

Homely — hóumli — domáci, 
domáce, jednoduchý, jednodu- 
chá, nepekný, nepekná, nepek- 
né. 

Home-made — hóum-mejd — 
doma robený doma robené, do- 
ma robená, doma robenú. 

Home-rule — hóum-rúl — samo- 
správa. 

Home-sick — hóum-sik — keď 
sa nám cne za domovom. 

Home-sickness — hóum-siknes 
— túžba za domovom. 

Homestead — hóumsted — po- 
zemok, na ktorom sa usadíme, 
pozemok, ktorý americká vláda 
pod istými podmienkami dáva 
občanom. 

Homeward — hóumwôrd — k 
domu, smerom k domu. 

Homeopathic — hóumiopätik — 
homeopatický, homeopatická. 

Homicidal — homisájdl — vra- 
žedný. 

Homicide — hómisájd — zabi- 
tie, zavraždenie, vražda. 

Horniny — homini — bodajjaké 
kukuričné jedlo. 

Hone — hóun — jemný brús, 
ostriť britvu na remeni. 

Honest — ánest — spravedlivý, 
spravedlivá, spravedlivo, pocti- 
vý, poctivá, poctivé, poctivú. 

Honey — h ani — med. 

Honey-bee — ■ haní-bí — medo- 
nosná včela. Honey-comb — haní-kóum — 
medový plast, kus medu. 

Honey-moon — hanímún — sva- 
tobná cesta. 

Honey-tongued — haní-tangd 

— medojazyčný, osoba ktorá 
vie veľmi sladko hovoriť. 

Honor — ánr — česť, pocta, 
vážnosť, vážiť si. 

Honorable — ánorebl — čestný, 
čestná, ctihodný, ctihodná. 

Honorablenes — ánoreblnes — 
ctihodnosť. 

Honorably — ánorebli — čestné, 
ctihodné. 

Honorary — ánoräri — čestný, 
čestná. 

Hood — hud — čapec, pokrov 
na malom detskom kočíku. 

Hooded — huded — pokrytá ale- 
bo pokrytá čepekom. 

Hoodwink — hudwink — zá- 
kryt* oči, zaslepiť. 

Hoof — húf — kopyto. 

Hook — huk — háček, hák, za- 
hnúť, ohnúť, zaháčkať, prive- 
siť. 

Hoop — húp — obruč, silno kri- 
čať, vrieskať. 

Hooping-cough — húping-kóf 

— samársky kašeľ. 
Hookey — huki — keď dieťa 

k vôli zábavy bez dovolenia vy- 

stane zo školy. 
Hoot — hút — zlostne húkať, 

povýkanie. 
Hop — hop — podskakovať na 

jednej nohe, skok, soskočiť, 

chmeľ. 
Hope — hóup — dúfať, dúfa, 

nádej. Hope — 219 — Hort Hopeful — hóupful — nádejný, 
nádejná. 

Hopefully — hóupfuli — nádej- 
né. 

Hopefulness — hóupfulnes — 
nádejnosť. 

Hopeless — hóuples — bez ná- 
deje, beznádejný, beznádejná. 

Hopelessly — hóuplesli — bez- 
nádejné. 

Hopelessness — hóuplesnes — 
beznádejnosť. 

Hop-scotch — hop-skáč — det- 
ská hrá, ktorá pozostáva so 
skákania na jednej nohe medzi 
označenými medzerami na zemi. 

Horde — hóurd — horda, žiť 
jako divosi, kočujúci život. 

Horizon — horizon — obzor. 

Horizontal — horiozntel — vo- 
dorovný. 

Horizontally — horizonteli — 
vodorovné. 

Horn — hórn — roh, trúba. 

Horned — hórnd — rohatý, ro- 
hatá. 

Hornet — hórnet — osa, včely 
podobný hmyz. 

Hornless — hórnles — bez ro- 
hov, bezrohý, bezrohá. 

Horoscope — horoskop — vešť- 
ba dfa hviezd. 

Horrible — horibl — hrozný, 
hrozná, strašný, strašná. 

Horribly — horibli — hrozné, 
strašné. 

Horrid — horid — desný, des- 
ná. 

Horridness — horidnes — des- 
nosť. Horrify — horifáj — zdesiť, veľ- 
mi nastrašiť, prestrašiť. 

Horror — horer — hrôza. 

Horse — hórs — kôň, stolársky 
koník, podstavec. 

Horse back — hórs bäk — na 
koni sa nosiť, jazdiť na koni. 

Horse dealer — hórs dílr — koň- 
ský kupec, predavač koni. 

Horse-doctor — hórs-dóktr — 
koňský lekár. 

Horse-fly — hórs-flaj — veľká 
koňská mucha. 

Horse-chestnut — hórs-česnat 
— divý kaštán. 

Horse-cloth — hórs-kláth — 
pokrovec na zakrytie koňa. 

Horse-laugh — hórs-läf — koň- 
ské erdžanie, hlasitý smiech. 

Horseman — hórsmän — jaz- 
dec. 

Horse-power — hórs-póur — 
koňská sila. 

Horse-race — hórs-rejs — koň- 
ský dostih. 

Horse-radish — hórs-rädiš — 
chren. 

Horse-shoe — hórs-šú — koň- 
ská podkova. 

Horse-thief — hórs-thíf — koň- 
ský zlodej. 

Horse-whip — hórs-wip — bič 
koňský, biť niekoho koňským 
bičom. 

Horse-woman — hórs-wumen — 
ženská jezdiaca na koni. 

Hortation — hórtejšn — po- 
vzbudenie. 

Hortative — hórtejtiv — po- 
vzbudzujúci. Horti — » 220 Howl Horticulture — hórtikalčr — zá- 
hradníctvo. 

Hose — hóuz — cieva, punčochy 
(štrimfľe.) 

Hosier — hóužr — obchodník 
predávajúci punčochy (štrim- 
fľe). 

Hospitable — hospitebl — poho- 
stinný, pohostinná. 

Hospitableness — hospiteblness 
— pohostinnosť. 

Hospitebly — hospitebli — po- 
hostinne. 

Hospitality — hospitality — po- 
hostinstvo. 

Hospital — hospitl — nemocni- 
ca, špitál. 

Host — host — ten kto niekoho 
pohostí, hostiteľ. 

Hostage — hóstedž — osoba da- 
ná nepriateľovi čo záruka. 

Hostelry — hostelri — hostinec, 
krčma. 

Hostess — hástes — hostiteľka. 

Hostile — hostajl — nepriateľ- 
ský, nepriateľská. 

Hot — hát — horúco, horúci, 
horúca, horúcu, horúce. 

Hotbed — hátbed — priehrad- 
ka v záhrade, do ktorej sa po- 
seje semä skorých zelenín tak, 
že priehradku pokryjeme sklom. 

Hot-blooded — hátbladed — 
horkokrvný, človek, ktorý sa 
rýchlo nazlobí. 

Hot-house — hát-hauz — teplo- 
hrada. 

Hotly — hátli — za horúca, 
prchko, hnevaco, horlivo. 

Hotness — hátnes — horúčosť, 
prchlivosť. Hotel — hotel — hostinec. 

Hound — haund — povovný pes, 
honiť, prenasledovať, štvať. 

Hour — aur — hodina (jedna 
hodina). 

Hourly — aurli — každej hodi- 
ny, behom každej hodiny. 

House — haus — dom, rodina, 
rod. 

House-boat — haus-bóut — loď- 
ka zariadená jako domácnosť, 
v ktorej sa býva. 

Housebreaker — hausbrejkr — 
lupič a či zlodej, ktorý okráda 
domy. 

Household — haushold — do- 
mácnosť, patriaci k domácno- 
sti. 

Householder — hausholdr — 
držiateľ domu. 

Housekeeper — hauskípr — ga- 
zdina, správkyňa domácnosti. 

Housemaid — hausméjd — do- 
máca slúžka. 

House-steward — haus-stjúrd — 
domáci správca, správca klubu. 

Housewife — hauswajf — man- 
želka ktorá samá riadi domác- 
nosť, dobrá gazdina. 

Houseless — hausles — bez do- 
mu, dom nemajúci. 

Hovel — havl — chatrč, otrha- 
ný dom. 

Hôw — hau — jako, jak, na ja- 
ký spôsob. 

Howbeit — haubajt — j akokoľ- 
vek, predsa. 

However — hauevr — ale, avšak, 
lež. 

Howl — haul — výť jako pes, 
skučať, rýkoť. Howl — 221 Hunch Howling — hauling — vytie, 
keď pes vyje. 

Hub — hab — hlavňa kolesa, 
stredok kolesa, do ktorého príde 
osa. 

Huckster — hakstr — predavač 
menších vecí. 

Huddle — hadi — dáv ľudu, 
ktorý sa hýbe sem-tam v ne- 
poriadku. 

Hued — hjúd — zabarvený. 

Hueless — hjúles — bezbarev- 
ný, bezbarevné. 

Hug — hag — objať, obejmúť. 

Huge — hjúdž — ohromný, o- 
hromná, veľký, veľká. 

Hugeness — hjúdžnes — ohrom- 
nosť. 

Hugger — hagr — objímač, ten 
čo rád objíma. 

Hugenot — hjúgenot — fran- 
cúzsky protestant — z doby ná- 
boženských válek v šesťnástom 
a sedmnástom storočí. 

Hulk — halk — ťažká loď, trup 
starej lode. 

Hull — hal — vonkajšia škrupi- 
na hocičoho, zvlášť ale škrupi- 
na orecha, trup lode, lúštiť. 

Hum — ham — bzučať, hučať, 
mrnčať. 

Huming — naming — bzučot, 
bzučí, bzučenie. 

Human — ihjúmän — človečen- 
ský, ľudský, ľudská. 

Humane — hjúmejn — ľudský, 
ľudská, ľudomilný, ľudomilná, 
milosrdný. 

Humanely — hjúmejnli — ľud- 
sky, milosrdne. Humanism — hjúmänizm — ľud- 
skosť, človečenstvo. 

Humanity — hjúmäniti — ľud- 
stvo, ľudskosť, milosrdnosť. 

Humble hambl — pokorný, 

pokorná, ponížený, ponížená, 
pokoriť, ponížiť. 

Humbleness — hamblnes — po- 
kora, pokornosť. 

Humblingly — hamblingli — 
pokorne. 

Humbug — hambag — humbug, 
klam, podvod, klamať, balamu- 
tiť. 

Humid — hjúmid — vlhký, vlh- 
ká, vlhké. 

Humidity — hjúmiditi — vlkosť. 

Humiliate — hjumiliejt — po- 
nížiť na nižší stupeň, pokoriť. 

Humiliating — hjumiliejting — 
ponižujúci, ponižujúca, ponižu- 
júce. 

Humiliation — hjumiliejšn — • 
pokorenie, poníženie. 

Humility — hjumiliti -— pokore- 
nosť, poníženosť. 

Humor — hjúmr — naláda, na- 
ládenosť, šťava, kožný výraz, 
rozmar, humor. 

Humorist — hj úmor is t — humo- 
rist, podivín. 

Humorous — hjúmores — roz- 
marný, žartovný, žartovná, žar- 
tovne. 

Hump — hamp — hrb. 

Humpback — hampbäk — hrbáč. 

Humpbacked — hampbäkd — 
hrbatý, hrbatá. 

Hunch — hanč — kus, štúchať, 
strkať. Hund 222 Husk Hundred — handred — sto. 

Hundredfold — handredfóuld — 
stonásobný, stonásobná, sto- 
násobne. 

Hung — hang — zavesil, zavesi- 
la, zavesili, obesili, obesil, obe- 
sila. 

Hunger — hangr — Jilad, hlado- 
vať, vyihladovat, túžba za nie- 
čím. 

Hungerer — hangrer — hladu- 
júci. 

Hungrily — hangrili — hladno, 
hladovato, hladové. 

Hungriness — hangrines — 
hladnosť, lačnosť. 

Hungry — hangri — lačný, lač- 
ná, hladný, hladná, hladní. 

Hunk — hank — hodný alebo 
veľký kus. 

Hunks — hanks — lakomec, 
hladoš. 

Hunt — hant — hľadať, stíhať, 
poľovať, sháňať. 

Hunter — hantr — poľovník, 
lovec. 

Hunting — hanting — poľovka, 
poľovnícky, poľovnícka, poľov- 
nícke. 

Hunting-lodge — hanting-ládž 
— lesný dom, v ktorom sa sdr- 
žujú poľovníci. 

Huntress — hantres — ženská, 
ktorá poľuje, ktorá berie účasť 
na love. 

Hurdle — hôrdl — košatá ohra- 
da, ohradiť. 

Hurdle-race — hórdl-rejs — do- 
stih už či mužských samých, 
alebo jazdiacich na koni, ktorí v behu preskakujú isté prekáž- 
ky na ceste behu. 

Hurl — hôrl — hodiť, vrhnúť, 
chrliť, mrštiť. 

Hurricane — harikejn — silná 
povíchrica. 

Hurried — harid — ponáhle, po- 
náhľal. 

Hurriedly — haridli — rýchlo, 
skoro. 

Hurridness — haridnes — rý- 
chlosť. 

Hurry — hary — skoro, poná- 
hľaj, urýchliť, pousilovať sa. 

Hurt — hôrt — boleť, raniť, 
rána, ublíženie, poškodenie, u- 
blížiť, poškodiť, škoda. 

Hurter — hôrtr — > ten čo raní, 
čo poškodí, čo ublíži. 

Hurtful — hôrtful — boľavý, 
boľavé, škodlivý, škodlivá, ško- 
dlivé. 

Hurtfulness — hôrtfulnes — 
škodlivosť. 

Hurtless — hôr ties — neškod- 
ný, neboľastný, neškodná, ne- 
boľastná. 

Husband — hazbänd — manžel, 
muž, dobrý správca hospodár. 

Husbandry — hazbändri — ho- 
spodárstvo, šetrnosť. 

Hush — haš — ticho, utíšiť, u- 
mlčať, mlčať. 

Hush-money — haš-maní — po- 
platok za mlčanie. 

Husk — hask — vonkajšia škru- 
pina rôznych zrn alebo rástlin, 
lupať, lúštiť. 

Huskiness — haskines — chra- 
pľavosť hlasu. Hussy — 223 — Ice Hussy — hasi — zlá a na nič 
súca ženština. 

Hustle — hastl — striasť spo- 
lu, potisnúť, tiskať, strkať sa 
lakťom. 

Hustler — hastier — mužský 
ktorý je veľmi pilný, čulý. 

Hut — hat — malý domček, 
chatrč, dočasné obydlie vojska, 
bývať v chatrči. 

Hyacinth — hajäsinth — hya- 
cint. 

Hydrant — hajdränt — točka 
alebo pípka, cez ktorú tečie 
voda. 

Hydrometer — hajdromítr — 
vodomier. 

Hydrophobia — hajdrofóubiä — 
besnosť. 

Hydrous — hajdras — vodnatý, 
vodnatá, obsahujúc vodu. 

Hyena — hajinä — hyena, v 
Afrike nachodiaci sa zver. 

Hygiene — hajdžíjn — zdravo- 
veda. 

Hygienic — hajdžíenik — zdra- 
votný. Hymn — him — pieseň, hymna, 
chválospev. 

Hymn-book — him-buk — spev- 
ník (obyčajne kostolný spev- 
ník). 

Hyphen — hajfn — rozdieľka, 
ktorá sa užíva v písme alebo v 
tlači pri rozdelení slov (-). 

Hypnotic — hipnátik — uspáva- 
júci, majúc moc hypnotisujúcu. 

Hypnotism — hipnotizm — hyp- 
notismus. 

Hopnotize — hipnotájz — za- 
hypnotisovať, hypnotisovať. 

Hypocrisy — hipokrisi — pre- 
tvárka, pokrytectvo. 

Hypocrite — hypokrit — pokry- 
tec. 

Hypocritical — hipokritikäl — 
pokritecký. , 

Hypothesis — hipáthesis — nie- 
čo čo nie je dokázané, do- 
mnienka. 

Hysteria — histeriä — nervový 
nápad udávajúci sa najčastej- 
šie u žien, hysteria. 

Hysteric — histerik — hysteri- 
cká. I — áj — deviata litera v an- 
glickej abecede. 

I — áj — ja. 

Ice — aj s — ľad. 

Iced — ajsd — ľadom pokrytá, 
ľadom pokrytý, ľadom pokryté. 

Icicle — ajsikl — ľadový com- 
pľik. 

Iciness — ajsines — ľadovosť. Icy — ajsi — ľadový, ľadová, 
ľadové, ľadovú. 

Iceberg — ajsbôrg — ľadová 
hora. 

Iceboat — ajsbóut — ľadová 
loď, ktorá sa upotrebuje k lá- 
maniu ľadu na rieke. 

Ice-bound — ajs-baund — obto- 
čeno dookola ľadom. Ice — 224 Igno Ice-cream — ajs-krím — zmrzli- 
na. 

Ice-house — ajs-haus — ľado- 
veň. 
Ice-man • — ajs-män — obchod- 
ník s ladom. 
Ice-tongs — aj s tongs — ľadové 
ikliešte. 

Ice- water — ajswatr — ľadová 
voda. 
Icing — aj sing — pomazanie cu- 
krom alebo čukoládou, poma- 
zať koláč. 

Iconolatry — ajsonolätri — kla- 
ňanie sa obrazom, modlám. 

Idea — ajdiä — idea, myšlien- 
ka, pojem. 

Ideal — ajdíel — ideálny, ide- 
álna, myšlienkový. 

Idealism — ajdíälizm — ideális- 
mus. 

Idealist — ajdíälist — idealista. 

Idealistic — ajdíälisitik — idea- 
listický, idealistická. 

Ideality — ajdíäliti — ideálnosť. 

Ideály — aj diali — ideálne. 

Identical — ajdentikl — jedna- 
ký, podobný na vlas inému, to- 
tožný, totožná. 

Identically — ajdentikäli — to- 
tožné. 

Indentify — ajdentifáj — zpo- 
znať, ztotožniť. 

Identity — ajdentiti — stotož- 
nosť. 

Ideš — ajdz — v starobylom 
rímskom kalendári 15. marca, 
mája, júla a októbra a 13. deň 
v iných mesiacov. 

Idiocy — idiosi — blbosť, ne- 
zdravý rozum. Idiot — idiot — blbec, hlupák. 

Idle — aj dl — nezamestnaný, 
nezamestnaná, lenivý, lenivá, 
zahálať. 

Idleness — ajdlnes — nezamest- 
nanosť, lenivosť, zahálenie. 

Idler — ajdlr — lenivec, zahá- 
lač. 

Idly — ajdli — lenivo, nedbalé, 

Idol — aj dol — modla nejakého 
boha, bôžek. 

Idolater — ajdolejtr — ten čo 
sa kľania, modlí modle. 

Idolatress — ajdolejtres — žen- 
ská zbožňujúca modly. 

Idolatery — ajdolejtri — mo- 
dlárstvo. 

Idolize — ajdolajz — zbožňo- 
vať. 

Idolizer — ajdolajzr — zbožňo- 
vateľ. 

If — if — keď, keby, jestli. 

Igneous — ignies — týkajúci sa 
ohňa, ohnivý, ohnivá, ohnivé, 
ohnivo. 

Ignite — ignajt — zažnúť, zapá- 
liť, ohytiť sa ohňom, vzňatie sa. 

Ignition — ignišn — zapálenie, 
ohytnutie sa plameňom. 

Ignominious — ignominies — 
hanebný, nízky, potupný. 

Ignominy — ignomini — hanba, 
potupa. 

Ignoramus — ignórejmus — 
hlúpy, nevedomý človek. 

Ignorance — ignorens — nezna- 
losť, nevedomosť. 

Ignorant — ignorent — nevedo- 
mý, nevedomá. 

Ignorantly — ignorentli — ne- 
vedome. Igno — 225 Must Ignore — ignóur — nevšimnúť 
si, zaznávať. 

Ill — il — nemocný, nemocná, 
zlé, nedobré, útrapa. 

Ill-advised — il-ädvajzd — zlá 
rada, keď je niekomu daná zlá 
rada. 

Ill-affected — il-efekted — keď 
sa nás niečo zle dotkne, nepria- 
znivý. 

IU-bred — il-bréd — zle vycho- 
vaný, zle vychovaná, nevzdela- 
ný. 

Ill-tempered — il^temprd — mr- 
zutý, mrzutá, nazlobený, nazlo- 
bená. 

Ill-treat — il-trít — zle zachá- 
dzať. 

Ill-wisher — il-wišr — nepriateľ, 
nepriaznivec, ten kto inému zlo 
praje. 

Illapse — iläps — pominutie 

ŕ času. 
Illation — ilejšn — odôvodnenie, 
srážka, strhnutie na cene. 

Illegal — ilígl — nezákonnitý, 
nezákonný, niečo čo nie je zá- 
konnité. 

Illegality — ilígäliti — i nezákon- 
nitosť. 

Illegaly — ilígäli — nezákonné. 

Illegitimacy — ilídžitimesi — ne- 
pravosť, nezákonnosť, neman- 
želkosť, narodený z nemanžel- 
ského páriku, koprdán. 

Illigitimate — ilídžitimejt — ne- 
manželský, nepravý, nezákonný. 

Illiberal — iliberäl — skúpy, 
skúpa, osoba, ktorá je nelibe- Illiberality — iliberäliti — 'skú- 
posť, úzkoprsosť. 

Illicit — ilisit — nedovolený, 
nedovolená. 

Illicitly — ilisitli — nedovolené, 
zakázané. 

Illimitable — ilimitebl — bez 
hraníc, neobmedzený. 

inimitably — ilimitebli — neob- 
medzené. 

Illiteracy — iliteresi — nezna- 
losť písania a čítania. 

Illuminate — ilúminejt — ožia- 
riť, osvietiť, osvetliť, illustro- 
vať. 

Illumination — ilúminejšn — o- 
svietlenie, ožiarenie, ozdobenie. 

Illuminator — ilúminejtr — ilu- 
strátor, osvetliteľ. 

Illusion — ilúšn — klam, prelud. 

Illusive — ilúsiv — klamný, pre- 
ludný. 

Illustrate — ilastrejt — vyobra- 
ziť, vysvetliť, ožiariť. 

Illustration — ilastrejšn — vy- 
obrazenie, vysvetlenie, illustro- 
vanie. 

Illustrative — ilastrejtiv — vy- 
obrazujúci, vysvetľujúci. 

Illustratively — ilastrejtiveli — 
vyobrazne, vysvetlive. 

Illustrator — ilastrejtr — vy- 
obraziteľ, vysvetľovateľ, illu- 
strator. 

Illustrious — ilastries — vzneše- 
ný, slávny. 

Illustriously — ilastriesli — sláv- 
ne, vznešené. 

Illustriousness — ilastriesnes — 
slávnosť, vznešenost. 71) 22Ó Imma Ill-conditioned — il-kondišnd — 

— v zlom postavení, v nemilom 
stave. 

Ill-disposed — il-dispóused — 
zlomyseľný, náchylný k zlému. 

Ill-fated — il-fejted — nešťast- 
ný, nešťastná, osudný, osudná. 

Ill-humor — il-hjúmr — zlá ná- 
lada. 

Ill-judged — il-džadžd — neru- 
ruzmný nerozumná, nerozváž- 
ny. 

Ill-mannered — il-mänerd — zlor 
móresný, nemóresný, surový. 

Ill-nature — il-nejčr — zlá ná- 
lada, zlá vôľa, zlosť, zloba. 

Ill-natured — il-nejčrd — zle 
naladený zle naladená, zlý, zlá. 

Illness — ilnes — nemoc, neprá- 
vo sť. 

Ill-omened — il-omend — zlo- 
vestný, nešťastný. 

Image — imidž — zobrazenie 
nejakej osoby, rytina, zjav, 
(predstaviť, výmyseľ, modla 
boha. 

Imagery — imidžeri — napodo- 
benie, obrazy, vyhotovanie o- 
brazov, obrazotvornosť, so- 
chárstvo zdanlivosť, nejaká 
falošná predstava. 

Imaginable — imädžinäble — 

— vymysliteľný. 
Imaginably — imädžinäbli — 

vymysliteľné. 

Imaginary — imädžineri — do- 
mnelý. 

Imagination — imädžinejšn — 
predstava, obrazotvornosť, vý- 
myseľ. Imagine — imädžin — predsta- 
viť si, domysleť si, domnievať 
sa. 

Imbecile — f imbesil — slabý ale- 
bo slabá modzgove, blbý, blbá. 

Imbecility — imbesiliti — mo- 
dzgová slabosť, blbosť. 

Imbide — imbájd — vssať, vpí- 
jať. 

Imbroglio — imbróuglio — 
pletka, istý stav zmätenosti, 
zmätok. 

Imbrue — imbrú — nasiaknuť, 
namočiť, presiaknuť. 

Imitability — imitäbiliti — ná- 
podobnosť. 

Imitable — imitäbl — nápodob- 
nivý. 

Imitate — imitejt — napodob- 
niť, nasledovať príklad. 

Imitation — imitejšn — nápo- 
dobnenie, to čo je napodobnené 

Imitator — imitejtor — napo- 
dobňovateľ. 

Immaculate — imäkjulejt — či- 
stý, čistá, bez škvrny. 

Immaculateness — imäkjulejt- 
nes — čistota, čistotnosť, ne- 
poškvrnenosť. 

Immanuel — imäňjúel — krstné 
alebo dané( meno, v biblii je to- 
to meno v Mat. I. 23. dané Je- 
žišovi, znamená to: Boh s na- 
mi. 

Immaterial — imätíriäl — nedô- 
ležitý, nedôležitá, ľahostajný. 
It is immaterial to me — it iz 
imätíriäl tu mi — mne je to 
jedno, alebo asi toľko čo: veru 
málo si z toho robím. Imma — 227 — i Immure Immature — imätjúr — pred- 
časný, nezralý. 

Immeasurable — imežjúrebl — 
neodmerateľné, veľké, nesmier- 
ne. 

Immediate — imídiet — bezpro- 
stredne, okamžitý. 

Immediately — imídietli — 
hneď, čo najskôr, okamžite. 

Immemorial — imemóuriel — 
nepamätný, od doby nepamät- 
nej. 

Immense — imens — nesmier- 
ne veľký, nesmierny. 

Immensity — imensiti — ne- 
smiernosť. 

Immerge — imôrdž — omáčať, 
pohrúžiť sa do niečoho, zmi- 
znúť vôjdením alebo skočením 
do niečoho, jako do vody, do 
jamy. 

Immerse — imôrs — skočiť do 
vody, ponoriť sa. 

Immersion — imôršn — pohrú- 
ženie a či ponorenie sa do 
vody, jako to robia baptisti po- 
čas krstu. 

Immigrant — imigrant — pri- 
sťahovalec. 

Immigrate — imigrejt — pri- 
sťahovať sa z jednej krajiny 
do druhej. 

Immigration — imigrejšn — pri- 
sťahovalectvo, prisťaho vanie. 

Imminent — iminent — blízky, 
hrozivý. 

Imminently — iminentli — hro- 
zivo, hrozivé, bezprostredne. 

Immobile — imábil — niečo čo 
sa nedá pohnúť, nehybný. Immoderate — imáderejt — ne- 
mierny, nemierna. 

Immoderately — imáderejtli — 
nemierne. 

Immolate — imolejt — dať v 
obeť, obetovať. 

Immolation — imolejšn — obe- 
tovanie. 

Immolator — imolejtor — beto- 
vateľ. 

Immoral — imoräl — nemravný, 
nemravná. 

Immorality — imoräliti — ne- 
mravnosť. 

Immorally — imoräli — ne- 
mravné. 

Immortal — imortl — nesmrteľ- 
ný, nesmrteľná, nesmrteľné. 

Immortality — imortäliti — ne- 
smrteľnosť. 

Immortalization — imortäli- 
zejšn — zvečnenie. 

Immortalize — imortälájz — 
zvečniť, pokryť nehynúcou slá- 
vou. 

Immortelle — imorteľ — meno, 
ktoré sa niekedy dáva kvietku 
nezabúdky. 

Immovability — imúvebiliti — 
nehybnosť. 

Immovable — imúvebl — nehyb- 
ný, nehybná. 

Immovableness — imúveblnes 
— nehybnosť. 

Immovably — imúvebli — ne- 
hybne. 

Immunity — imunity — svobo- 
da, osvobodenie od verejnej 
služby, výsada. 

Immure — imjúr — uzavreť za 
múr. r Immu — 228 — Imp ell Immutability — imjútebility — 
nezmenlivosť, nepremenlivosť. 

Immutable — imjútebl — ne- 
zmenil vý, to 00 sa nepremeňuje. 

Imp — imp — mladý alebo ma- 
ličký diablik, nezbedné dieťa. 

Impish — impiš — diabolský, 
laganské, huncútske dieťa. 

Impact — impäkt — násilná 
srážka, srazenie sa dvoch pred- 
metov, telies. 

Impair — impér — zraziť v po- 
čte, zmenčiť, zhoršiť. 

Imparity — impériti — nedo- 
statočnosť, nerovnosť, nesú- 
ladnosť. 

Impale — impejl — usmrtiť po- 
sadením na kôl, napichnúť na 
kôl. 

Impalpable — impälpäbl — ne- 
patrný, neciteľný, neciteľná. 

Impalpably — impälpäbli — ne- 
patrné, neciteľné. 

Impanel — impänl — utvoriť, 
sformovať, zostaviť soznám sú- 
dnych porotcov. 

Impart — impart — dať, povo- 
liť, odhaliť. 

Impartial — imp ár ši — nedržiac 
s jednou ani s druhou stranou, 
nestranný, nestranná. 

Impartiality — impáršiäliti — 
nestrannosť. 

Impartially — impáršiäli — ne- 
stranné. 

Impassable — impäsebl — ne- 
schodný, neprekročiteľný, ne- 
prekročiteľná. 

Impassible — impäsibl — neci- 
teľný, neciteľná, bez citu. Impassibility — impäsibility — 
neciteľnosť, bezdôjatnosť, bez- 
dotklivosť. 

Impassion — impäšn — hlboko 
dotknúť, dojať, dojatosť. 

Impassioned — impäšnd — ná- 
ruživý, cituplný, cituplná. 

Impatient — impéjšnt — ne- 
trpezlivý, netrpezlivá. 

Impatiently — impéjšntli — ne- 
trpezlivo. 

Impatience — impéjšns — ne- 
trpezlivosť. 

Impeach — impíč — obviniť, 
obžalovať, pochybovať, volať 
na zodpovednosť, uponížiť, 
snížovať. 

Impeachable — impíčebl — ob- 
vineniu alebo obžalobe podro- 
bený. 

Impeacher — impíčr — obviňo- 
vateľ, obžalovateľ. 

Impeachment — impíčment — 
ťahať na zodpovednosť (oby- 
čajne sa slovo toto užíva vte- 
dy, keď je podaná nejaká ob- 
žaloba na niektorého verejného 
úradníka už či v zákonodarní 
a či v mestskom sbore.) 

Impeccable — impekäbl — nie 
hrešný, nepodrobený hriechu. 

Impecunious — impekjúnies — 
nemajúc peňazí, byť v núdzi. 

Impede — impíd — zamotať, 
zamedziť, prekážať. 

Impediment — impediment — 
prekážka. 

Impel — impel — tískať k pre- 
du, poháňať, nútiť k predu. 

Impellent — impelent — nútiaci, Impen — 229 Impi 


ženúci, nejaký prostriedok k 
núteniu. 

Impend — impend — previseť, 
visenie hore nad hlavou, hro- 
ziť. 

Impendent — impendent — hro- 
ziaci, hroziaca. 

Impenetrable — impenetrebl — 
to čo sa nedá preniknúť, ne- 
preniknuteľný, nepreniknuteľná. 

Impenetrably — impenetrebli 
— nepreniknuteľné. 

Impenitent — impenitent — ne- 
kajúcny, nekajúcná. 

Impenitence — impenitens — 
nekajúcnosť. 

Impenitently — impenitentli — 
nekajúcno. 

Imperative — imperatív — vý- 
razný rozkaz alebo spôsob. 

Imperceptible — imperseptibl — 
nepochopiteľný rozumom, veľ- 
mi malý, nepatrný. 

Imperceptibleness — impersep- 
tiblnes — nepochopiteľnosť. 

Imperfect — imperfekt — nedo- 
konalý, nedokonalá. 

Imperfectly — imperfektli — ne- 
dokonalé. 

Imperfection — imperfekšn — 
nedokonalosť. 

Imperial — imperial — cisár- 
sky, vyššia ekselencia. 

Imperialist — imperialist — ci- 
sársky poddaný, človek hlása- 
júci cisársku vládu, ktorý je 
naklonený k štátu cisárskemu. 

Imperil — imperil — priviesť 
do nebezpečenstva, ohroziť. 

Imperious — impíries — diktá- 
torský, pánovitý, naliehavý. Imperiously — impíriesli — pá- 
novite, pánovito, naliehavo. 

Imperiousness — impíriesnes — 
pánovitosť, naliehavosť. 

Imparishable — imperišebl — 
neporušiteľný, neporušiteľná, 
také niečo, čo sa nezkazí, čo je 
trvácne, nezahynuteľný. 

Imperishableness — imperišebl- 
nes — neporušiteľnost, nezahy- 
nuteľnoisť. 

Imperishably — imperišebly — 
nezahynuteľné. 

Impermeable — impôrmiebl — 
to cez čo nepresiakne tekutina. 

Impersonal — impôrsenäl — ne- 
majúc osobného jestvovania, 
netýkajúc sa žiadnej osoby, to 
čo zbýva osobnosti, neosobné. 

Impersonality — impôrsnälity 

— neosobne. 

Impersonate — impôrsnejt — 
napodobniť niektorú osobu, 
predstavovať. 

Impertinent — impôrtinent — 
nemiestny, nemiestna, nesluš- 
ný, neslušná, dotieravý, dotie- 
ravá. 

Impertinence — impôrtinens — 
neslušnosť, drzosť. 

Imperturbable — impertôrbäbl 

— nepohnutý, chladnokrvný 
citom. 

Impetuous — impeťjuás — prud- 
ký, zúrivý. 

Impetus — impetas — popud. 

Impiety — impajeti — bezbož- 
nosť. 

Impinge — impindž — vraziť o 
niečo, zraziť sa s niečim a či 
s niekým. Imp i — 230 — Impo Impious — impies — bezbožný, 
bezbožná. 

Impiously — impiesli — bez- 
božne. 

Impiousness — impiesnes — bez- 
božnosť. 

Implacable — implejkäbl — ne- 
smieriteľný. 

Implacably — implejkäbli — ne- 
smieriteľné. 

Implant — implant — vsadiť, 
vštepiť. 

Implantation — impläntejšn — 
vštepenie. 

Implead — implíd — obžalovať, 
zadať pravotu proti niekomu. 

Impleader — implídr — ten čo 
podá pravotu. 

Implement — implement — ná- 
stroj, náčinie potrebné ku ko- 
naniu nejakej práci, splniť, vy- 
konať. 

Implex — impleks — zmotané, 
spletené, komplikované. 

Implicate — implike j t — zamo- 
tať, zapliesť, zahrnúť, priviesť 
do spojenia. 

Implication — implikejšn — za- 
motanie, zapletenie, zahrnutie. 

Implicative — implikejtiv — za- 
motaný, zahrnutý. 

Implicit — implisit — nepo- 
chybný, nepochybne, dosť jas- 
ne zrozumiteľne a to vzdor 
tomu, že to nie je slovom vy- 
svetlené. 

Implore — implóur — žiadať, 
prosiť, požiadovať, vyzývať. 
Imploringly — implóuringli — 
proisebne. Implorer — implóurer — žiada- 
teľ, ten čo prosí. 

Implunge — implandž — zahrú- 
žiť, pohrúžiť sa. 

Imply — impláj — zahrňovať, 
obsahovať. 

Impolite — impolajt — nezdvo- 
rilý, nezdvorilá. 

Impolitely — impolajtli — ne- 
zdvorile. 

Impoliteness — impolajtnes — 
nezdvorilosť. 

Imponderable — irriponderebl — ■ 
to čo nemá váhu, čo sa nedá 
vážiť, nevážiteľný. 

Imporous — impóures — bez 
pórov, veľmi husto skompreso- 
vané. 

Import — impóurt — dovážať 
do vlastnej krajiny, záležať, tý- 
kať sa, prívoz, význam. 

Importation — impóurtejšn — 
privážanie, dovážanie, importo- 
vanie. 

Importer — impóurtr — kupec, 
ktorý priváža z jnej krajiny to- 
var, zbožie atď. 

Important — impórtent — dôle- 
žitý, dôležitá, vážne, zavážny. 

Importance — impórtens — dô- 
ležitosť. 

Importune — importjún ■ — zne- 
pokojovať nejakými požiadav- 
kami obťažným dotieravý, dotie- 
ravá, nepohodlný nepohodlná. 

Importunate — importjúnejt — 
naliehavý naliehavá. 

Importunately — import júne j tli 
— naliehavo, dotieravo. 

Impose — impóuz — uvaliť, u- Impo 231 Impre uložiť, naložiť jako daň alebo 
povinnosť. 

Imposable — impóuzebl — to čo 
sa dá naložiť, uložiteľné, uvali- 
teľné. 

Imposition — impóuzišn — ulo- 
ženie, uvalenie, poplatok, po- 
kuta. 

Impostor — impástr — podvod- 
ník, klamár. 

Impostress — impástres — pod- 
vodníčka, klamárka. 

Imposture — impósčr — klam, 
podvod. 

Impossible — imposibl — ne- 
možno, nemožný, nemožné. 

Impossibility — imposibiliti — 
nemožnosť. 

Impost — impóust — bremeno, 
clo, daň, poplatok. 

Impotence — impotens — to, 
čomu chybuje sila, nemužnosť, 
ochablosť. 

Impotent — impotent — malo- 
mocný, nemužný, ochablý, ne- 
statočný. 

Impound — impaund — dať 
alebo zavreť do chlieva, do o- 
hradeného miesta. 

Impounder — impaunder — ten 
čo zajíma, zaviera. 

Impoverish — impoveriš — za- 
príčiniť chudobu, ožobračiť, 
vyčerpať silu. 

Impoverishment — impoveriš- 
ment — ožobračenie. 

Impracticable — impräktikäbl 
— nepraktický, nepraktické, 
nemožný, riadiť sa nedajúci, 
vzdorovitý, vzdorovitá. Impracticability impräktik- äbility — nepodajnosť, vzdoro- 
vitosť, nemožnosť. 

Imprecate — impríkejt — žia- 
dať na niekoho trest, kliatbu 
pomocou modlitby, modliť sa 
za to, aby bol niekto potresta- 
ný. 

Imprecation — impríkejšn — 
kliatba, preklínať. 

Imprecatory — impríkejtori — 
preklínajúci. 

Impregnable — impregnäbl — 
to čo sa nedá umenšiť alebo 
dobyť silou, nedobytný, nedo- 
bytná. 

Impregnability — impregnäbili- 
ti — nedobytnosť. 

Impregnably — impregnäbli — 
nedobytné. 

Impregnate — impregnejt — u- 
činiť ťahotnou, obťažiť, za- 
príčiniť počiatok, vštepiť. 

Impresario — impresejrio — 
osoba, ktorá riadi koncertový 
sbor. 

Impress — impres — vtisnúť na 
niečo, do niečoho, vtlačiť, zna- 
menať, dojať, pohnúť, zaštie- 
piť odtisk, vziať pre verejnú 
potrebu alebo službu, násilne 
vziať do verejnej služby. 

Impression — imprešn — otísk, 
vtisnutie, dojatie, pohnutie. 

Impressive — impresiv — do- 
jemný, dojemná, citlivý, citlivá. 

Impressively — impresivli — do- 
jemné, dôtklive. 

Impressivness — impresivnes — 
citlivosť, dôtklivosť, dôjsm- 
nosť. Impre 232 In Impressment — impresment — 
násilne branie mužov do verej- 
nej služby. 

Imprimatur — imprimejčr — ■ 
dovolenie k vydaniu knihy. 

Imprimis — imprajmis — prvý 
dľa poriadku. 

Imprint — imprint — vtlačiť, v 
knihe meno a adressa tlačiara, 
kde kniha vyšla z tlače, vsadiť 
na um. 

Imprison — imprizn' — dať do 
áreštu, uväzniť. 

Imprisonment — impriznment — 
vsadenie do väzenia, uväznenie, 
pozbavenie svobody. 

Improbable — improbäbl — 
pravde nepodobný. 

Improbably — improbäbli — 
pravde nepodobné. 

Improbity — impróubiti — ne- 
poctivosť, nesprávnosť. 

Improper — imprápr — nesluš- 
ný, neslušná, nepravý, nepravá, 
nesprávny, nesprávna, negrama- 
tický. 

Improperly — impráprli — ne- 
správne neslušné, nepatričné. 

Impropriety — improprieti — 
neslušnosť, nepatričnosť. 

Improve — imprúv — zdokona- 
liť, opraviť, zlepšiť, polepšiť 
sa. 

Improvement — imprúvment — 
polepšenie, oprava, to čo dodá- 
va niečomu väčšiu hodnotu. 

Improvident — improvident — 
bezstarostný, nedbanlivý, ne- 
dbanlivá. Improvidently — improvidentli 
— bezstarostne, nedbanlivo. 

Improvidence — improvidens — 
bezstarostnosť, nedbanlivosť. 

Imprudent — imprudent — ne- 
múdry, bez predvídania. 

Impuberty — impjúberti — ne- 
dospelosť. 

Impudent — impjúdent — ne- 
hanblivý, nehanblivá, osoba kto- 
rá hanebne zachodí s inou oso- 
bou. 

Impudence — impjúdens — ne- 
hanblivosť, nestydatosť. 

Impudently — impjúdentli — ne- 
hanebné. 

Impugn — imp jún — napadnúť 
nejaké podanie slovom, ťahať 
na zodpovednosť, brať v po- 
chyb no s_ť. 

Impuls — impals — dostať ra- 
zom výbornú myšlienku, po- 
pud, podnet. 

Impulsive — impalsiv — majúc 
moc k pobudeniu, pudiaci. 

Impunity — impjúniti — osvo- 
bodený od trestu, úrazu alebo 
ztráty. 

Impure — impjúr — nečistá, ne- 
čisté, nečistý. 

Impureness, impurity — impjúr- 
nes, impjúrity — nečistota. 

Impute — impjút — prirátať, 
pripisovať, viniť. 

Imputer — impjútr — ten kto 
iprpisuje, kto viní. 

Imputable — impjútebl — pri- 
počitateľný. 

Imputation — impjútejšn — pri- 
oočitanie, domnienka, obvinenie. 

In — in — dnu, dnuká, do vo, v. Inabi 233 Inci Come in — kam in — poď dnu. 
In the house — in the haus — 
v dome. In the mine — in 
the májn — dnu v bani. I put 
it in the ground — a j put it in 
the graund — dal (dala) som 
to do zeme. In the name of 
the law — in the nejm ov the 
láw — v mene zákona. 

Inability — inäbiliti — nemož- 
nosť, neschopnosť. 

Inaccessible — inäksesibl — ne- 
prístupný, neprístupná. 

Inaccurate — inäkjúrejt — ne- 
správny. 

Inaccuracy — inäkjúrejsi — ne- 
správnosť. 

Inactive — inäktiv — nečinný, 
nečinná. 

Inactively — inäktivli — nečin- 
né. 

Inaction, inactivity — inäkšn, 
inäktiviti — nečinnosť. 

Inadequate — inädekwet — ne- 
dostatočný, nedostatočná. 

Inadequately — inädekwetli — 
nedostatočné. 

Inadequateness — inädekwetnes 

— nedostatočnosť. 
Inanimate — inänimejt — bez- 

životný, neživý. 

Inanition — inänišn — prázdno- 
ta, vyšil enosť". 

Inapprehensible — inäprehensib! 

— nesrozumiteľný, niečo čo ne- 
môžeme porozumeť, čo nemô- 
žeme pochopiť. 

Inapproachable — inäpróučeB*l 

— neprístupný, neprístupná. 
Inappropriate — inäpróupriet — 

neslušný, nehodiaci sa. Inattention — inätenšn — nepo- 
zornosť, nevšímavosť. 

Inaudible — inódibl — nepoču- 
teľný, to čo sa nedá počuť. 

Inaugural — inogjuräl — zaha- 
jujúca, nástupná. 

Inaugurate — inogjurejt — za- 
hájiť, nastúpiť do úradu. 

Inauguration — inogjurejšn — 
zahájenie, nastúpenie, nastole- 
nie. 

Inborn — inborn — vrodený, 
vrodená. 

Incandescent — inkendesent — 
svetlo bielej žiary. 

Incapable — inkejpebl — ne- 
schopný, neschopná. 

Incarcerate — inkarserejt — u- 
väzniť. 

Incarceration — ťnkarserejšn — 
uväznenie. 

Incavation — inkejvejšn — du- 
tina v zemi. 

Incendiary — insendieri — pod- 
pálač, osoba ktorá so zlomyseľ- 
nosti podpáli, zapríčiní požiar, 
oheň. 

Incendiarism — insendierizm — 
— podpaľačstvo. 

Incense — insens — mírta, ka- 
didlo, kadiť. 

Inception — insepšn — pôvod, 
vznik, prvok. 

Incertitude — ínsôrtitjúd — ne- 
istota, pochybnosť. 

Inch — inč — cól, dvanásta 
čiastka šúcha a či stopy. 

Incident — insident — súvislý, 
súvislá, prípadný, prípadná, 
prípad, náhoda. In c i — 234 Incor Incidental — insidentl — prípad- 
ný, náhodilý. 

Incinerate — insinerejt — spá- 
liť na popol. 

Incite — insajt — popudzovať, 
poburovať, podnecovať. 

Incitement — insajtment — po- 
burovanie, dávať podneť k 
pobúreniu. 

Inciter — insajtr — stváč, pobú- 
rovač. 

Inclasp — inkläsp — stisnúť 
obejmutím. 

Inclinable — inklajnebl — na- 
klonený, naklonená. 

Inclination — inklajnejšn — ná- 
klonnosť. 

Incline — inklajn — nakloniť. 

Inclined — inklajnd — naklone- 
ný, naklonená. 

Inclose — inklóuz — obtočiť, 
ohradiť, uzavreť. 

Inclosure — inklóužr — parkán, 
plot, ohrada, vložka. 

Include — inklúd — ■ obsahovať, 
uzavierať. 

Included — inklúded — prilo- 
žený. 

Incognito — inkognito — pod 
maskou, preoblečený, neznámy. 

Incoherence — inkohírens — ne- 
súvislosť. 

Incombustible — inkombasti-bl 
— to čo neshorí, neshoriteľný. 

Income — inkam — príjem. 

Income tax — inkam täks — 
daň od príjmov. 

Incomer — inkamr — príchodzý, 
ten čo prichádza. 

Incommunicable — inkomjúni- 
kebl — nesdeliteľný. . Incomparable — inkompäräbl — 
neporovnateľný, neporovnateľ- 
ná. 

Incompetence — inkompetens 

— neoprávnenosť, nespôsobi- 
losť. 

Incompetent — inkompetent — 
nespôsobilý, nespôsobilá. 

Incomplete — inkomplít — ne- 
úplný, neúplná, neúplnú. 

Incompletely — inkomplítli — 
— ■ neúplné. 

Incompleteness — inkomplítnes 

— neúplnosť. 
Incomprehensible — inkompre- 

hensibl — nepochopiteľný. 
Inconclusive — inkonklúsiv — 

neurčitý, neurčitá. 
Inconclusiveness — inkonklú- 

sivnes — neurčitosť. 
Inconsistensy — inkonsistensi 

— nedôslednosť. 
Inconsistent — inkonsistent — 

nedôsledný, nedôsledná. 

Inconstant — inkonstänt — ne- 
stály, nestála. 

Inconvenient — inkonvínient — 
nepohodlný, nepohodlná. 

Inconveniently — inkonvínien- 
tly — nepohodlné. 

Inconvenience — inkonvíniens 

— nepohodlnosť. 
Inconvincible — inkonvinsibl — 

nepresvedčujúce, nepresvedču- 
júci, nepresvedčujúca, človek 
ktorého nemožno presvedčiť. 
Incorporate — inkórporejt — 
vteliť do jedného telesa, utvo- 
riť jedno teleso, sdružiť . sa. 
sformovať sa čo spoločnosť. Incor — 235 — Inde 


Incorporation — inkórporejšn — 
inkorporácia, utvorený sbor, u- 
tvorené teleso, sdruženie sa. 

Incorrect — inkorekt — ne- 
správny, nesprávna. 

Incorrectly — inkorektli — ne- 
správne. 

Incorrectness — inkorektnes — 
nesprávnosť. 

Incorrigible — inkoridžibl — to 
čo sa nedá napraviť, nenapra- 
viteľný, nenapraviteľná. 

Incorrigibleness — inkoridžibl- 
nes — nenapraviteľnosť. 

Incorrigibly — inkoridžibli — 
nenapraviteľné. 

Incorrodible — inkorodibl — to 
čo nemôže vziať zkazu, čo ne- 
môže byť hrdzou alebo hnilo- 
bou zničené. 

Incorrupt — inkorapt — čistý, 
pevný, nepoškvrnený, neporuše- 
ný, nekoruptný, nepodplatený. 

Incorruptibility — inkoraptibili- 
ti — neporušiteľnosť, nepoškvr- 
nenosť. 

Incorruption — inkorapšn — ne- 
porušenosť. 

Increase — inkríjs — zväčšiť, 
množiť sa, pribývať, podvýška, 
prírostek, zväčšenie. 

Increasing — inkríjsing — ra- 
stúci, nabývať, podv^^šujú, mno- 
žia. 

Incredible — inkredibl — neu- 
veriteľný. 

Incredibly — inkredibli — ne- 
uveriteľné. 

Incredulity — inkredjúliti — ne- 
dôverivosť, skepticismus. Incriminate — inkriminejt — 
obviniť. 

Incrust — inkrast — dať do 
kôry, obložiť kôrou. 

Incubate — inkjúbejt — sedeť na 
vajciach. 

Incubation — inkjúbejšn — vy- 
sedenie, vyľahnutie vajiec. 

Incubator — inkjúbejtor — in- 
kubátor — prístroj pomocou 
ktorého vajcia sú tak ohrieva- 
né, že v pravidelný čas vylia- 
hnu sa kuriatka (bez toho, aby 
-na vajcoch sedela sliepka. 

Inculcate — inkalkejt — vštepiť. 

Incumbent — inkambent — le- 
žiaci, spočívajúci, dlžný. 

Incumbensy — inkambensi — 
ťarcha, zadlženosť, povinnosť. 

Incumber — inkam'br — obťa- 
žiť nejakým bremenom. 

Incur — inkôr — byť niečomu 
podrobený, byť niečomu vysta- 
vený. 

Incurable — inkjúrebl — to čo 
sa nedá vyliečiť, čo sa nemôže 
zahojiť, nevyliečiteľný, nevylie- 
čiteľná. 

Incurious — inkjúries — nezve- 
davý, nezvedavá, ľahostajný, 
ľahostajná. 

Incursion — inkôršn — vôjde- 
nie na okolie s nepriateľským 
zámerom. 

Indebted — indeted — zadĺžený, 
zadĺžená, byť niekomu vďakou 
zaviazaný. 

Indebtednes — indetednes — za- 
dlženosť. 

Indecent — indísent — nesluš- Inde — 236 Indi ný, neslušná, nemravný, ne- 
mravná. 

Indecently — indísentli — ne- 
slušne, nemravné. 

Indecency — indísensi — nesluš- 
nosť, nemravnosť. 

Indecision — indisišn — neroz- 
hodnosť, váhavosť. 

Indeed — indíd — opravdu, sku- 
točne, ovšem, zaiste. 

Indefensible — indef ensibl — ne- 
obhájiteľný. 

Indefinable — indefajnäble — 
neurčitý, neurčitá. 

Indefinite — indefinit — neistý, 
neistá, neurčitý čas, neurčitá 
doba. 

Indefinitely — indefinitli — ne- 
určité, neisté. 

Indelible — indelibl — to čo sa 
nedá zmazať, zotreť, nezruši- 
teľný. Indelible pencil — in- 
delibl ipensil — istý druh ce- 
rúz, ktorou keď sa niečo napí- 
še to sa nedá vykáliť. 

Indelicate — indelikejt — nede- 
likatný, nedelikatná, nešetrný, 
nešetrná. 

Indelicacy — indelikejsi — ne- 
delikátnosť, nešetrnosť. 

Indemnity — indemniti — ná- 
hrada alebo odškodné za utrpe- 
nú škodu, náhrada za úraz. 

Indent — indent — zaviazať sa 
smluvou, v tlačiarstve zarážka 
riadku, to jest vysádzať riadok 
trochu kratší. 

Indented — indented — vrubom 
opatrený, zubkovitý, (na - pr. 
okraj ok na šatách). Indenture — indenčr — smluva 
medzi dvoma alebo viacerými 
stránkami úradne vystavená a 
úradnou pečaťou opatrená. 

Independence — independens 

— neodvislosť. 

Independence Day — indepen- 
dens dej — Deň Neodvislosti, 
slávi sa dňa 4. júla v Spoje- 
ných Štátoch Amerických na 
pamiatku vyhlásenia neodvislo- 
sti dňa 4. júla 1776. 

Independent — independent — 
neodvislá, neodvislý. 
Independently — independentli 

— neodvisle. 
Indestructible — indestraktibl 

— to čo sa nedá zkaziť, ne- 
zmárniteľný. 

Indevout , — indivóut — nepo- 
božný, nepobožná. 

Index — indeks — soznám, ob- 
sah, to čo ukazuje, ukazovák. 

Index hand — indeks händ — v 
tlače (K-^r 3 ) malá rúčka z u- 
kazovákom. 

Indian — indien — Indián, indi- 
cký, indiánsky. 

Indian club — indien klab — 
činky upotrebené v telocviku 
(sú shotovené z dreva a veľmi 
podobajú sa fľaše s dlhým kr- 
kom.) 

Indian summer — indien samr 

— "babské leto." 
India-rubber — indie-rabr — in- 
dická guma. . 

Indicate — indikejt — ukázať, 
zaznačiť, naznačiť. 

Indication — indikejšn — ukáž- 
ka, naznačenie. Indi — m — Indo Indicator — indikejtor — uka- 
zovák. 

Indict — indikt — obžalovať s 
kriminálneho priestupku zá- 
konným spôsobom. 

Indictment — indiktment — so- 
stavená žaloba proti osobe. 

Indifferent — indiferent — ľa- 
hostajný, ľahostajná. 

Indifference — indiferens — ľa- 
hostajnosť 

Indifferently — indiferentli — 
ľahostajne. 

Indigent — indidžent — chu- 
dobný, chudobná, núdzny. 

Indigestion — indajdžesčn — 
nezáživnosť, zlé trávenie. 

Indignant — indignant — zne- 
chutený s niečim čo nie je 
správne, rozhorlený. 

Indignation — indignejšn — 
zlosť smiešaná s nevôľou, roz- 
horlenie. 

Indignity — indigniti — urážka, 
potupa, hana. 

Indirect — indirekt — nepria- 
my, nepriama, krivý, krivá. 

Indirectly — indirektli — ne- 
priamo. 

Indiscreet — indiskrít — neroz- 
vážny, neopatrný, neopatrná. 

Indiscretion — . indiskrešn — 
poklesok, neopatrnosť. 

Indiscriminate — indiskrimi- 
nejt — bezohľadný, bezrozdiel- 
ny, bezrozdielná, bez rozdielu. 

Indiscriminately j— indiskrimi- 
nejtli — beohľadne. 

Indispensible — indispensibl — 
— nevyhnuteľný, nevyhnuteľ- 
ná, rozhodne potrebný. Indispose — indispóuz — vzbu- 
diť nevôľou, nechuť, odvrátiť 
sa od niekoho s jakousi nechu- 
ťou. 

Indisposed — indispóuzd — ne- 
chutný, nevoľný, chorľavý, 
chorľavá. 

Indisposition — indispozišn — 
nechuť, nevôľa, chorľavosť. 

Indisputable — indispjútäbl ■ — 
neodškriepiteľný, nepopierateľ- 
ný. 

Indistinct — indistinkt — ne- 
jasný, nejasná, nezretedlný. 

Indistinctly — indistinktli — 
nejasné. 

Indistinction — indistinkšn — 
rovnosť, nejasnosť. 

Indite — indajt — písať, skla- 
dať do slov, diktovať. 
rlnditement -^ indajtment — 
diktovanie, písmo, složenie. 

Individual — indiviďjuäl — 
osobný, jednotlivec, jednotlivý. 

Individuality — individuality 
— osobnosť. 

Individually — indiviďjuäli — 
osobne, jednotlivé. 

Indivisible — indivizibl — - ne- 
rozdielny, nerozdielnosť. 

Indolent — indolent — leňoš- 
ský, vyhýbajúc práci, nedbalý, 
nedbalá. 

Indolence — indolens — leni- 
vosť, nedbalosť. 

Indoor — indóur — dnu v do- 
me. 

Indorse — indors — povoliť, 
privoliť, napísať meno na o- 
pačnú stranu, podpísať jako 
ček. Ind — 238 ■— Infla Induce — indús — prima ť k nie- 
čomu, pohnúť. 

Inducement - — indúsment — 
pobídka, podnet, pohnútka, to 
čo Fahodí. > 

Induct — indakt — uvádzať. 

Indulge — indaldž — oddať sa 
niečomu, hodovať, dopriať si, 
hoveť. 

Indulgence — indaldžens — 
hodovanie, užívanie. 

Indulgent — lindaldžent — mier- 
ny, shovievavý, priaznivý. 

Industrial — indastriäl — prie- 
myselný, priemyselná, priemy- 
slový. 

Industrially — indastriäli — 
priemyselné. 

Industrious — indastries — 
pilný, pilná, pracovitý, praco- 
vitá. 

Industry — indastry — priemy- 
sel 

Inedited — inedited — neuve- 
rejnený. 

Ineffective — inefektiv. — ne- 
platný, márny, daromný. 

Inefficiency — inefišiensy — 
slabosť, bezúčinnosť, nevydat- 
nosť. 

Inefficient — inefišient — ne- 
vydatný* .'nevydatná, nečinný, 
nečinná. 

Inelegent — indigent — ne- 
uh radený. 

Ineligible — inelidžibl — nevô- 
li t ebný. 

Inexperience — inekspíriens — 
nezkúsenosť. 

Inexperienced — inekspíriens d 
— nezkúsený, nezkúsená. Infamy — infämi — hanba. 

Infamous — infejmes — zlý 
chýr majúci alebo zlý chýr 
majúca, hanebný. 

Infant — infent — malé die- 
ťaťko, nemluvniatko. 

Infancy — infensy — detinstvo. 

Infanticide — infäntysájd — 
vražda detí, zabitie dieťaťa. 

Infantry — infäntri — pechota, 
infanteria. 

Infatuate — infätjuejt — po- 
blázniť, okúzliť. 

Infect — infekt — nakaziť ne- 
mocou. 

Infection — infekšn — nakaze- 
nie nemocou. 

Infectious — infekšes — ná- 
kazlivý, nákazlivá. 

Infectiousness — infekšes nes — 
nákazlivosť. 

Inferior — infírior — horší, hor- 
šia, nižší, nižšia, podriadený. 

Infernal — infôrnl — pekelný. 

Infertile — infótil — neúrodný, 
neúrodná. 

Infest — infest — hemžiť sa, 
znepokojovať. 

Infidel — infidel — neverec, ne- 
veriaci. 

Infidelity — infideliti — nevera 
v Boha. 

Infinit — infinit — nekonečný, 
nekonečná. 

Infinitive — infinitiv — neurči- 
tý ispôsob. 

Infimr — inform — nesilný, sla- 
bý, krehký, kretiká. 

Inflame — inflejm — podpáliť, 
rozpáliť. 

Inflamed — inflejmd — * rozpá- lufla — 239 Inha lené, keď je nejaká rana na 
tele "zapálená", |roznietený, 
roznietená. 

Inflammable — inflejmebl — 
zápalný, zápalná, to čo je ho- 
riteľným. 

Inflate — inflejt — nafúkať, na- 
duť parou alebo vzduchom. 

Inflated — inflejted — nafúka- 
ný, nadutý, nadutá, bez príčiny 
podvýšená cena niečoho. 

Inflict — inflikt — uvaliť na 
niekoho alebo spôsobiť nieko- 
mu nejakú ťarchu. 

Inflow — inflóu — prítok, vtok, 
to čo vteká dnu. 

Influence — influens — vplyv, 
vliv, účinkovať. 

Influential — influenšl — vplyv- 
ný, vplyvná, vplyv majúci alebo 
majúca. 

Influenza — influenza — chríp- 
ka, nákazlivé prechladnutie. 

Infold — infóuld — zaobaliť, 
zavinúť, obíjať. 

Inform — inform — oznámiť, 
sdeliť, poučiť. 

Informent — infórment — ten 
čo oznamuje, čo sdeľuje, uda- 
vač, žalobník. 

Information — infórmejšn — 
sdelenie, udanie, zpráva, žalo- 
ba, informácia, informáciu, in- 
formovanie. 

Informal — infórml — mimo- 
riadny, neformálny. 

Infrangible — infrändžibl — to 
čo sa nezlomí, nerozbije. 

Infrequency — infríkwensi — 
neobyčajnosť, zriedkavosť. 

Infrequent — infríkwent — zriedkavý, zriedkavá, neobyčaj- 
ný, neobyčajná. 

Infringe — infrindž — porušiť, 
prestúpiť jako zákon, zlomiť 
smluvu, prekročiť. 

Infringement — infridžment — 
porušenie, prekročenie. 

Infuriate — infjúriejt — nazlo- 
stiť, rozčertiť, rozlobený, roz- 
lobená. 

Infuse — infjúz — naliať do, 
vliať, uviesť istý poriadok. 

Ingenerate — indženerejt — 
vrodený, vrodené. 

Ingenious — indžínies — r ducha- 
plný, ostrovtipný, ostrovtipná. 

Ingeniously — indžíniesli — du- 
chaplne, vtipne. 

Ingenuity — indženúiti — ostro- 
vtipnosť, vtipnosť, ostrovtip. 

Inglorious — inglóries — ne- 
slávny, neslávna, nečestný, ne- 
čestná. 

Ingloriously — inglóuriesli — 
neslávne, nečestne. 

Ingrate — ingrejt — nevďač- 
ný, nevďačník. 

Ingrateful — ingrejtful — ne- 
vďačné. 

Ingratefulness — ingrejtfulnes 
— nevďačnosť. 

Ingratitude — ingrätitjúd — ne- 
vďak. 

Ingredient — ingrídient — sú- 
častka, element. 

Inhabit — inhabit — bývať vo 
alebo na, obývať. 

Inhabitable — inhäbitebl — 
dom a či už miesto, v ktorom 
kde sa dá bývať, obydliteľný. Inha — 240 Inn Inhabitant — inhäbitent — oby- 
vateľ. 

Inhale — inhéjl — vdýchať. 

Inhaler — inhéjlr — vdýchač. 

Inharmonious — inharmóunies 
— nesvorný, nesúhlasný, nehu- 
dobný. 

Inhere — inhír — lnúť, jestvo- 
vať. 

Inherence — inhírens — vrode- 
nosť, nerozlučnosť. 

Inherit — inherit — zdediť, de- 
diť. 

Inheritable — inheritebl — de- 
dičný, dedičná, to čo je k zde- 
deniu. 

Inheritably — inheritebli — de- 
dičné. 

Inheritance — inheritäns — de- 
dictvo. 

Inheritor — inheritr — dedič, 
ten čo zdedí niečo po niekom. 

Inheritrix — inheritriks — de- 
dička. 

Inhospitable — inháspitebl — 
nepohostinný, uepohostinná, 
nepohostinné, osoba a či už 
domácnosť, ktorá neradá nie- 
koho pohostí. 

Inhuman — inhjúmän — neľud- 
ský, neľudská, neľudsky. 

Inhumanity — inhjúmäniti — 
neľudskosť. 

Inimical — inimikäl — nepria- 
teľský, nepriateľská. 

Iniquity — inikwiti — nespra- 
vedlivosť, nepravosť. 

Initial — inišl — počiatočná pí- 
smena, začiatočné. 

Initiate— inišiejt — uviesť ja- ko do spolku nového člena, za- 
svätiť do niečoho. 

Initiation — inišiejšn — uve- 
denie. 

Inject — indžekt — hodiť dnu, 
vstrieknúť, zastrieknúť. 

Injection — indžekšn — vstriek- 
nutie, zastrieknutie tekutej lá- 
tky do tela. Soap injection — 
— sóup indžekšn — mydlový 
klystýr. 

Injunction — indžankšn — zá- 
kaz, rozkaz (obyčajne súdny 
zákaz). 

Injure — indžr — poraniť, ra- 
niť,, poškodiť, ukrivdiť. 

Injurious — indžúries — škod- 
ný, škodlivý, škodlivá, škodné. 

Injury — indžuri — úraz, pora- 
nenie, poškodenie, krivda. 

Ink — ink — atrament, tinta, 
tlačiarska barva. 

Inkstand — inkständ — kala- 
már na atrament. 

Inland — inland — domáci, 
vnútrozemie, vňútrozemný. 

Inlay — inléj — vykladanie, 
vykladať už či tehličkami a či 
drevom alebo niečim iným. 

Inlet — inlet — vchod. 

Inmate — inmejt — osoba bý- 
vajúca v jednom a tom istom 
dome s inou osobou, osoba na- 
chodiaca sa v nemocnici alebo 
v nejakom ústave, chovanec, 
chovanka. 

Inmost — inmóust — najvňú- 
torňajšie. 

Inn — in — krčma udržovaná 
pre pohostenie a prenocovanie 
cestujúcich. Inna — 241 — Inse Innavigable — in£vigäbl — ne- 
splávna, rieka, po ktorej ne- 
môžu lode plaviť. 

Innocence — inosens — nevin- 
nosť. 

Innocent — inosent — nevinný, 
nevinná, dobrák, také neviniat- 
ko. 

Innocently — inosentli — ne- 
vinne. 

Innumerable — inamräble — ne- 
sčísefné, to čo sa nedá počí- 
tať, srátať. 

Innumerably — inamräbli — 
bez čísla, srátať sa nedujúce. 

Innutrition — inatrišn — nevy- 
žíva, keď dieťa trpí následkom 
nedostatočného pokrmu. 

Inoculate — inokjúlejt — za- 
sťrieknuť, zaštepiť, očkovať. 

Inoffensive — inofensiv — ne- 
škodný, neškodná, neurážlivý, 
neurážlívá. 

Inofficial — inofišiäl — neúrad- 
ný, neúradná, nemajúc úrad- 
nej podstaty. 

Inofficially — inofišiäli — ne- 
úradné, bez úradného charak- 
teru. 

Inquest — inkwest — vyšetro- 
vanie, prehliadka. 

Inquire — inkwájr — dopyto- 
vať sa, pýtať sa na niečo, pá- 
trať po niečom. 

Inquirer — inkwájrer — ten čo 
sa dopytuje, tázatef, vyšetro- 
vateľ. 

Inquiry — inkwájri — dotaz, 
vyšetrovanie. 

Inquisition — inkwizišn — vy- 
šetrovanie, inkvisícia, Inquisitive — inkwizitiv — zve- 
davý, zvedavá. 

Inquisitively — inkwizitivli — 
zvedavo, zvedavé. 

Inquisitivness — inkwizitivnes 
— zvedavosť. 

Inquisitor — inkwizitor — in- 
kvizítor, osoba, ktorá dľa zá- 
kona má právo vyšetrovať, 
vyzkúmať, člen inkvizície. 

Insane — insejn — bláznivý, 
bláznivá, šialený, šialená. 

Insanely — insejnli — blázni- 
vo, šialene, bez rozumu. 

Insanity — insäniti — blázni- 
vosť, šialenosť, blázonstvo. 

Inscribe — inskrájb — napísať, 
zapísať, pripísať, vriť mena do 
niečo, venovať. 

Inscription — inskripšn — ná- 
pis, tiež nápis na nejakom po- 
mníku. 

Insect — insekt — hmyz. 

Insecure — ínsekjúr — neistý, 
neistá. 

Insecurely — insekjúrli — nei- 
ste. 

Insecurity — insekjúriti — nei- 
stota. 

Insensibility — insensibiliti — 
neciteľnosť. 

Insensible — insensibl — ne- 
citný, necitná, bezcitný, bezcit- 
ná. 

Insensibly — insensibli — neci- 
teľne. 

Inseparable — insepäräbl — ne- 
rozlučný, nerozlučná, neroz- 
dielny, nerozdielna. 

Inseparably — insepäräbli — 
nerozlučné, vždy pospolu. Insert — 242 Insp Insert — inzôrt — vsadiť, vstr- 
čiť, vkladať, vložiť. 

Insertion — inzôršn — vsade- 
nie, vstrčenie, vkladanie, vlož- 
ka. 

Inset — inset — vložiť a či 
vsadiť, to čo je vsadené jako 
na príklad v prsteni kameň. 

Inshore — inšóur — pri brehu 
vody. 

Inside — insájd — dnu hoci- 
čoho, vnútrajšok, dnu, vo. 

Insidious — insídies — lstivý, 
lstivá. 

Insidiously — ■ insídiesli — lstive, 
lsťou a klamom preplnené. 

Insight — insajt - — preziera- 
vosť, náhľad, znalosť. 

Insignia — insígnie — odznaky 
už či spolkové a či označujúce 
nejakého úradníka, odznaky 
úcty, odznaky uznania. 

Insignificance — 'jnsignifikens 

— maličkosť, nepatrnosť, bez- 
významnosť. 

Insignifikant — insignifikänt — 

— maličký, maličká, nepatrný, 
nepatrná, bezvýznamná, bez- 
významný. 

Insignificantly — insignifikän- 
tli — bezvýznamné, nepatrné, 
veľmi mále, na váhu nepada- 
júce. 

Insincere — insinsír — neúprim- 
ný, neúprimná, falošný, faloš- 
ná. 

Insincerly — insinsírli — ne- 
úprimne, falošné. 

Insincerity — insinsíriti — ne- 
úprimnosť, hypokritstvo, Insinuate — insiňuejt — nará- 
žať, predostierať jakýmisi o- 
kolkami, insinuovať, robiť na- 
rážku. 

Insist — insist — naliehať, 
stáť na svojom, držať sa svoj- 
ho presvedčenia. 

Insistence — insistens — nalie- 
havosť. 

Insnare — insnér — zaviesť 
podvodom, zapliesť do niečo- 
ho, chytiť do nejakého nadsta- 
veného klepca. 

Insobriety — insobrajeti — opil- 
stvo. 

Insolate — insolejt — na slnku 
vysušiť. 

Insolence — insolens — nesty- 
datosť v nakladaní s inými, 
drzosť. 

Insolent — insolent — drzý, 
drzá, vzdorovitý, vzdorovitá. 

Insoluble — insoljubl — to čo 
sa nedá rozpustiť, roztopiť, 
rozlúštiť, nerozluštiteľný. 

Insolvency — insolvensi — in- 
solventnosť, neschopnosť za- 
platenia dlžôb. 

Insolvent — insolvent — ne- 
schopný a či neschopná k pla- 
teniu. 

Insomnia — insomnia — ne- 
spánlivosť, istý druh nemoci, 
ktorá nedovoľuje trpiacemu 
žiadneho spánku, bezsennosť. 

Inspect — inspekt — prehliadať, 
dohliadať, prezkúmať, mať 
nad niečím dozor. 

Inspection — inspekšn — pre- 
hliadka, prezkúmanie, dozor, 
dozeranie. Insp 243 Insu Inspector — inšpektor — in- 
špektor, dohliadač. 

Inspiration — inspajrejšn — 
vnuknutie, vdýchanie. 

Inspire — inspajr — nadchnúť, 
vnuknúť, vdýchať. 

Inspired — inspajrd — vnuknu- 
tý, vnuknutá, nadchnutý, nad- 
chnutá. 

Inspirit — inspirit — dodať du- 
cha, oduševniť. 

Instability — instä'biliti — ne- 
stálosť, nepevnosť. 

Instable — instejbl — nestály, 
nestála. 

Install — instól — uviesť alebo 
dosadiť do úradu. 

Installation — instólejšn — do- 
sadenie do úradu. 

Installment — instólment — 
termín, splátka. 

Instance — instens — príklad, 
prípad, uviesť alebo podať prí- 
klad. 

Instant — instent — doliehavý, 
naliehavý, okamih, okamžik. 

Instantly — instentli — nalie- 
havé, okamžité, hned\ v oka- 
mihu. 

Instead — insted — namiesto. 
Give me this instead of that — 
giv mi this insted ov that — 
Daj (dajte) mi toto namiesto 
toho. 

Instigate — instigejt — štvať, 
popudzovať. 

Instigation — instigejšn — po- 
pudzovanie, popud, podnet. 

Instigator — instigejtor — ten 
Čo popudzuje, čo štve, štváč. Instil — instil — vlievať po 
kvapke, kvapkať. 

Instillation — instilejšn — kvap- 
kanie, vlievanie po kvapôčke. 

Instinct — inštinkt — - pud. 

Institute — institjút — zaviesť, 
zariadiť, založiť^ závod, ústav. 

Institutional — institjúšnäl — 
ústavný, ústavná. 

Instruct — instrakt — poučo- 
vať, učiť, nariadiť, dať úpra- 
vu, dať návod. 

Instruction — instrakšn — pred- 
pis, naučenie, návod, poučenie. 

Instructive — instraktiv — po- 
učný, poučná. 

Instructively — instraktivli — 
poučné. 

Instructor — instraktor — uči- 
teľ. 

Instractress — instraktres — u- 
čiteľka. 

Instrument — instrment — - in- 
štrument, nástroj hocijaký po- 
trebný k istej práci, listina, 
zákon. 

Instrumental — instrmentäl — 
pomocný, pomocná. 

Insufferable — insafräbl — ne- 
znesiteľný, neznesiteľná, od- 
porný, odporná. 

Insufficiensy — insafišnsi — ne- 
dostatočnosť. 

Insufficient — insafišient — ne- 
dostatočný, nedostatočná. 

Insufficiently — insafišientli — 
nedostatočné. 

Insular — insulr — týkajúc sa 
ostrova, ostrovné. 

Insulate — insulejt — prerobiť Insul — 244 Inter v ostrov, oddialiť, odlúčiť, 
osamostatniť, so príslušnosti 
s iným predmetom. 

Insulated — insulejted — osa- 
melý, osamelá, osamelú. 

Insult — insalt — urážka, zne- 
uctenie, potupa, potupiť, zne- 
uctiť, uraziť. 

Insulter — insaltr — ten čo u- 
uráža, potupiteľ. 

Insultingly — insaltingli — u- 
rážlivé, hanobné, potupné. 

Insupportable — insapóurtäbl 

— to, ten a či tá čo sa nedá 
podporovať, nepodporný, ne- 
podporná. 

Insurable — inšurebl — to, ten 
alebo tá čo sa dá poistiť, poi- 
stiteľný, poistiteľná. 

Insurance — inšúrens — po- 
istné, poistenie. 

Insure — inšúr — poistiť, zai- 
stiť, zabezpečiť, ubezpečiť. 

Insurer — insurer — ten čo po- 
isťuje, zabezpečuje. 

Insurgent — insôrdžent — po- 
vstalec, burič, insurgent. 

Insurrection — t insôrekšn — po- 
vstanie, vzbúrenie. 

Insurrectionary — insôrekšnäry 

— buričský, povstalecký. 
Intact : — intäkt — celý, celá, 

celú, neporušený, neporušená, 
neporušenú, neporušené, nedo- 
tknutý, nedotknutá. 

Integrity — integriti — správ- 
nosť, zachovalosť, spravedli- 
vosť, poctivosť. 

Intellect — intelekt — rozum. 

Intellective — intelektiv — roz- 
umový. Intelligence — intelidžens — 
vzdelanie, srozumenie, rozum, 
dômyseľ, vtip. 

Intelligent — intelidžent — 
vzdelaný, vzdelaná, rozumný, 
rozumná. 

Intelligible — intelidžibl — sro- 
zumiteľný, srozumiteľná. 

Intemperence — intemperens — 
— nemiernosť. 

Intend — intend — hodlať, za- 
mýšľať, zamýšľajú. 

Intended — intended — zamý- 
šľal, zamýšľala, zamýšľali, na- 
stávajúci, nastávajúca. 

Intendedly — intendedli — ú- 
myseľné, náročky. 

Intense — intens — silný, sil- 
ná, napnutý, hlboký, napnutá, 
hlboká. 

Intension — intešn — napnu- 
tosť. 

Intensive — intensiv — preni- 
kavý, prenikavá. 

Intensivness — intensivnes — 
prenikavosť. 

Intent — intent — úmyseľ, mať 
na niečom ustálený alebo upre- 
tý um, dychtivý. 

Intention — intešn — úmyseľ, 
zámer. 

Intentional — intešnäl — úmy- 
seľný, úmyseľná. 

Intentionally — intenšnäli — 
úmyseľné, náročky. 

Inter — intr — pochovať, ulo- 
žiť na odpočinok. 

Intercede — intersíd — orodo- 
vať,, zakročiť, primlúvať sa za 
niekoho. Inter 245 — Inti Interchange — intrčejndž — za- 
meniť, vymeniť. 

Intercourse — intrkóurs — ob- 
chodné spojenie, stýkanie sa je- 
den s druhým, pohlavné obco- 
vanie. 

Interest — interest — záujem, 
úrok, podiel, účastenstvo, zisk, 
zaujímať sa. 

Interested — interested — keď 
sme v niečom zaujatí, keď sa 
to nás týka, podiel majúci. 

Interesting — interesting — za- 
ujímavá, zaujímavé, zaujímavú, 
interesantné. 

Interfere — intrfír — zamiešať 
sa, prekážať v niečom, zakro- 
čiť. 

Interference — intrfírens — pre- 
kážka, zamiešanie sa, zakroče- 
nie. 

Interior — intírior — vnútorný, 
vnútrajšok. 

Interlace — intrlejs — prepliecť, 
zapliecť. 

Interlay — intrléj — položiť 
medzi. 

Interline — intrlájn — písať 
medzi riadky. 

Intermarriage — intrmäridž — 
vzájomný sňatok, sňatok medzi 
dvoma rodinami. 

Intermarry — intrmäri — uza- 
vierať vzájomné sňatky. 

Interment — intrment — po- 
chovanie, pohrab. 

Interminate — intrminejt — ne- 
konečný, nekonečná. 

Intermingle — intrmingl — 
smiechať, miechať sa pomedzi. Intermission — intrmišn — pre- 
stávka. 

Intern — intrn — zadržať v 
krajine proti vôli, internovať. 

Internal — internal — vnútor- 
ný, vnútorná. 

International — intrnäšonl — 
medzinárodný, medzinárodná, 
medzinárodnú. 

Internationally — intrnäšnäli — 
medzinárodné. 

Interpret — intôrpret — tlumo- 
čiť, vykladať. 

Interpretation — intôrpretejšn 
— tlumočenie, vykladanie. 

Interpreter — intôrpretr — tlu- 
močník. 

Interrogate — interogejt — vy- 
ispytovať sa, vyslúchať. 

Interrupt — interapt — preru- 
šiť, vyrušiť, vytrhovať. 

Interrupter — interaptr — ru- 
šiteľ. 

Intersection — intersekšn — 
križovatka, bod na ktorom sa 
križujú dve cesty. 

Interval — interval — prestáv- 
ka. 

Interveined — intervéjnd — ži- 
lovatý, žilovatá, žilovaté. 

Intervention — intervenšn — 
zakročenie. 

Interview — intervjú — rozho- 
vor. 

Intestinal — intestinal — týkajú- 
ci sa vnútorností človeka a či 
zvera. 

Intestines — intestinz — vnú- 
tornosti, črevá. 

Intimate — intimejt — dôver- Inti — 246 — Ir ný, dôverná, blízky, blízka, na- 
značiť, oznámiť. 

Intimacy — intimejsi — dôvera, 
dôvernosť. 

Intimately — intimejtli — dô- 
verné^ 

Intimidate — intimidejt — na- 
strašiť, zastrašiť. 

Intimidation — intimidejšn — 
nastrašenie, zastrašenie. 

Into — intu — do. He fell in- 
to — hi fel intu — on padol do. 

Intolerable — intolerebl — ne- 
snesiteľný, nesnesiteľná. 

Intolerably — intolerebli — ne- 
snesiteľné. 

Intoxicate — intáksikejt — opo- 
jiť. 

Intoxicant, intoxicating — in- 
táksikent, intáksikejting — o- 
pojný nápoj, opojný. 

Intrench — intrenč — vykopať 
priekop, ohradiť sa priekopom, 
prekročiť. 

Intrepid — intrepid — neohro- 
žený, neohrožená, smelý, sme- 
lá. 

Intrigue — intríg — spiknutie 
(obyčajne politické), nedovole- 
ná milostná pletka medzi dvo- 
ma osobami rôzneho pohlavia, 
intriga, kútie istých zákerni- 
ských plánov. 

Introduce — introdjús — pred- 
staviť,, zaviesť, uviesť. 

Introducer — introdjúsr — ten 
čo predstavuje, čo uvádza. 

Introduction — introdakšn — ú- 
vod, predmluva, predstavenie. 

Intrude — intrúd — vtisnúť sa, 
dotierať sa, obťažovať. Intruder — intruder — dotiera- 
vec, votrelec. 

Intrusion — intrúžn — dotiera- 
vosť. 

Intrust — intrast — sveriť, po- 
veriť. 

Invade — invéjd — zaplaviť, 
vraziť cieľom zajatia. 

Invader — invejdr — nepriateľ, 
votrelec. 

Invalid — invalid — nemocný, 
chorý, neplatný, neplatná, ne- 
platné. 

Invalidate — invälidejt — uro- 
biť neplatným. 

Invaluable — inväljuebl — ne- 
oceniteľný, neoceniteľná, neo- 
ceniteľnú. 

Invaluably — inväljuebli — ne- 
oceniteľné. 

Invasion — f invejšn — prekroče- 
nie', vpád, záplava. 

Invent — invent — vymysleť, 
vynáliezť. 

Invention — invenšn — vynález. 

Inventive — inventiv — vyná- 
lezavý, vynalezavá. 

Inventor — inventor — vyná- 
lezca. 

Inventory — inventori — in- 
ventár, soznam. 

Inversion — invôršn — ■ obráte- 
nie. 

Invert — invôrt — obrátiť, pre- 
vrátiť, zmeniť, preináčiť. 

Invest — invest — obliecť sa 
<do háb„ uložiť peniaze, inve- 
stovať. 

Investigate — investigejt — vy- 
šetrovať, preskúmať. Inves — 247 — Irrati Investigation — investigejšn — 
vyšetrovanie. 

Investigator — investigejtor — 
vyšetrovateľ, skúmateľ. 

Investment — investment — in- 
vestovať, dať na niečo peniaze 
cieľom zárobku. 

Invincible — invinsibl — nepre- 
možiteľný, nepremožiteľná. 

Invincibly — invinsibli — ne- 
premožiteľné. 

Invisible — invisibl — neviditeľ- 
ný, neviditeľná. 

Invisibly — invisibli — nevidi- 
teľný, neviditeľná. 

Invisibly — invisibli — nevidi- 
teľné. 

Invite — invajt — pozvať, po- 
zvem, pozveme, pozvi, váfoiť. 

Invitation — invitejšn — pozva- 
nie. 

Invited — invajted — pozvaný, 
pozvaná, pozvaní, pozval, po- 
zvali. 

Inviting — invajting — vábivý, 
vábivá, lákavý, lákavá. 

Invocate — invoke j t — vzývať 
v modlitbe. 

Invoice — in vo j s — fraktúra, so- 
znám tovaru s pripojenou ce- 
nou za každý tovar zvlášte. 

Involuntary — involantäri — 
protivoľne, nie dobrovoľne. 

Involve — inválv — zahrnúť, 
zapliesť, zakrútiť. 

Inward — inword — dnukajší, 
vrúcny. 

Irate — irejt — nazlobený, na- 
zlobená, hnevom. 

Irish — ajriš — Irčan, írsky, ír- 
ska. Iron — ajrn — železo, železný, 
železná, železnú, železným, že- 
leznou. 

Iron-clad — ajrn-kläd — žele- 
zom obitý, železom obité, žele- 
zom obrenená. 

Iron foundry — ajrn faundri — 
železo slieváireň. 

Iron-hearted — ajrn-hárted — 
železného srdca. 

Iron master — ajrn mästr — 
majiteľ železiarne. 

Iron monger — ajrn mongr — 
obchodník iso železným tova- 
rom. 

Iron-ware — ajrn-wér — železný 
.tovar. 

Iron-work — ajrn-wôrk — že- 
lezná práca. 

Iron-worker — ajrn-wôrkr — 
íželezoro'botník, kovorobotník. 

Iron-works — ajrn-wôrks — že- 
leziareň. 

Irony — ajrni — železový, iró- 
nia, úštipok. 

Ironical — ajrnikl — ironický, 
ironická. 

Ironing — ajrning — hladiť há- 
by, pigľovať. 

Ironing board — ajrning bóurd 

— doska na ktorej sa pigľuje. 
Ironing iron — ajrning ajrn — 

— pigľujúce železo. 
Irradiate — irejdiejt — osvietiť, 

ožiariť. 

Iradiation — irejdiejšn — - osvet- 
lenie, ožiarenie. 

Irrational — iräšinäl — nerozum- 
ný, merozumná, hlúpy. 

Irrationality — iräšnäliti — ne- 
rozumnosť, hlúposť. Irre — 248 Ivory Irregular — iregjúlr — nepravi- 
delný, nepravidelná. 

Irrigate — irigejt — obvlažiť, 
poliať, zaliať, zavodniť. 

Irrigation — irigejšn — zavod- 
nenie. 

Irritate — iritejt — dráždiť, 
zlobiť, rozpáľovať, rozpáliť. 

Irritable — iritebl — človek, kto- 
rý sa skoro nazlobí. 

Irritation — iritejšn — drážde- 
nie, zlobenie, zlosť, naoberani- 
na. 

Irruption — irapšn — náhly vý- 
raz, vpád, náhle prelomenie, ne- 
očakávané vrútenie sa dnu. 

Is — iz — je, jest, He is — hi 
iz — on je. She is — ši iz — 
ona je. That is — that iz — 
to je (to jest). 

Isinglass — ajzingläs — rybací 
glej (sklu veľmi podobný pred- 
met. Upotrebuje sa k čisteniu 
nápojov a tiež čo glej). 

Islam — islam — viera Moha- 
medova a tiež tak sa menuje 
cirkev vyznávajúca túže vieru. 

Island — ajländ — ostrov. 

Islander — ajländr — človek bý- 
vajúci na ostrove. 

Islet — a j let — maličký ostrov- 
ček. 

Isolate — ajsolejt — postaviť 
do osamelého postavenia, osa- 
motiť. 

Isolated — ajsolejted — byť od- 
trhnutým od iných jemu po- 
dobných už či ľudí alebo niečo- 
ho iného, osamelý. Isolation — isolejšn — osame- 
losť. 

Isonomy — isonomi — rovný 
zákon, rovnaké rozdelenie práv. 

Israelite — izräelajt — Izraeli- 
ta, potomok Izraelu. 

Issue — išjú — vychodiť, výtok, 
dodanie, výsledok, zákon, práv- 
na otázka, vydať, vydanie, plod, 
konec, vznik. 

Isthmus — istmas — zemská ú- 
žina, užšia plocha zeme, ktorá 
spojuje dve väčšie čiastky zeme. 

It — it — to, ono. Take it — 
tejk it — vezmi to. This is it 
— this is it — to j e ono. 

Italian — itälien — Talian, ta- 
linský, talianska, talianske. 

Itch — ič — svrbenie, svrab. 

Item — ajtem — slovo často u- 
potrebované pri označovaní 
predmetov na listine, článok, 
podanie nejakej zprávy v krát- 
kosti, položka v účtovníckej 
knihe, pokyn. 

Itemize — itemájz — dopodrob- 
na zaviesť každý predmet. 

Iterate — iterejt — zopakovať. 

Iteration — iterejšn — zopako- 
vanie, opakovanie. 

Its — its — svoje, jeho. 

Itself — itself — samo seba, se- 
be, ipre seba. 

I've — ajv — zkrátenina pre I 
have — aj häv. 

Ivory — ajvri — slonová kosť, 
slonovina. — 249 — Jas J — džej — desiata litera v an- 
glickej abecede. 

Jabber — džäbr — rýchlo hovo- 
riť 

Jack — džäk — vyzúvák, rôzny 
prístroj upotrebený k dvihaniu, 
posmešme pomenovanie Jána 
(John — Džán). 

Jackass — džäkäs — somár, 
sprosták, hlupák. 

Jack-knife — džäknajf — väčší 
vačkový nožik. 

Jack-plain — džäkplejn — väčší 
ručný hoblík. 

Jackstraw — džäkstráw — stra- 
šek postavený na roli k zastra- 
šení vtákoy. 

Jacket — džäket — dosť tesno 
priliehajúci lajblíčok, ženský ži- 
votek. 

Jacobin — džäkobin — holub, 
ktorý má sršaté( perie okolo kr- 
ku. Tiež tak isa menujú jed- 
notliví členovia a tiež aj sám 
spolok, ktorý hral veľkú rollu 
počas prvej francúzkej revolú- 
cii. 

Jaculate — džäkjulejt — vrhnúť, 
hodiť. 

Jade — džej d — mrcha kôň, na- 
ničhodný kôň, necudná ženská. 

Jag — džäg — • porezať na kú- 
sky, uzlík, vrubiť, ipichnúť. 

Jagging-iron — džäging-ajrn — 
železné kolečko na krájanie ce- 
sta. 

Jaguar — džägjuár — americký 
tiger, zúrivé zviera, s ktorým treba veľmi obozretne zacho- 
diť. 

Jail — džéjl — árešt, väzenie, 
uväzniť. 

Jail-bird — džéjl-bôrd — áreš- 
tant, človek, ktorý už častejšie 
bol uväznený. 

Jailer — džéjlr — žalárnik, muž- 
ský, ktorý dozerá nad väzením. 

Jam — džäm — lekvár, stisk 
mnohých ľudí, rozmliaždiť. 

Janitor — džänitr — vrátnik, 
mužský zamestnaný k dozera- 
niu a čisteniu nejakej verejnej 
a či súkromnej budovy, domov- 
ník. 

January — džänjúeri — január, 
prvý mesiac v roku. 

Japan — džepän — lakovanie 
prevedené na spôsob japonský. 

Japanese — džäpäníz — Japonec, 
japonská, japonský. 

Jar — džár — sraziť sa spolu, 
vydať škripľavý zvuk, dohado- 
vať sa, zamiešať sa do niečo- 
ho, silný odras následkom sráž- 
ky, hlinená alebo sklenná nádo- 
ba do ktorej sa nakladajú rôzne 
zeleniny a ovocia. 

Jardiniere — žárdínyér — oz- 
dobný hrnec a či nádoba, do 
ktorej sa postaví kvietnik s kve- 
tom. 

Jasmine, jessamine — džäsmin 
— peknú vôňu majúci kvet, ma- 
júci drobulienke biele a či žlt- 
kavé kvietočka, jasmin. 

Jasper — džäspr — smiešanina 
červenej a žltej barvy, ktorá sa 
hodí výtečne k politírovaniu. Jaun 250 — Jetsam Jaundice — džóndis — nemoc, 
ktorá je charakterisovaná s ná- 
padnou žltačkou kože a očí, 
ztratou appetítu a všeobecnou 
slabosťou, žltačka. 

Jaunt — džónt — túlať sa sem- 
tam, urobiť výlet, vybrať sa na 
krátku cestu. 

Javelin — džävlin — ľahšia ko- 
pia hádzaná rukou na nepria- 
teľa, upotrebená bola v staršej 
dobe jazdcami a tiež aj pecho- 
tou. 

Jaw — džó — čelušť tvári, tá 
čiastka tvárnej kosti, v ktorej 

. sa nachodia zuiby. Na klie- 
šťach tá čiastka, s ktorou 
sa niečo chytá. 

Jaw-tooth — džó-túth — zub 
hryzák. 

Jay — džéj — vták veľmi blízko 
ipodobajúci sa havranu, -sojka. 

Jealous — dželes — žiarlivý, 
žiarlivá. 

Jealously — dželesli — žiarlivo. 

Jealousness — dželesnes — žiar- 
livosť. 

jealousy — dželesi — žiarlivo- 
sťou. 

Jean — džin — drsné lenné plát- 
no. 

Jeer — džír — robiť si s niekoho 
posmech, vysmievať sa, vy- 
smiať sa niekomu, posmešne 
napodobňovať reč iného 

Jehovah — džihóuvä — pomeno- 
vanie 'najvyššej bytnosti (Boha) 
v biblii. 

Jejune — džidžún — pozbavený 
všetkej zaujímavosti, naničsúci, 
daromný. Jely — dželi — lekvár, marmelá- 
da z ovocia, huspenina. 

Jemmy — džemi — úhľadný, 
pekný, š varný. 

Jennet — dženet — malý španiel- 
sky koník. 

Jeopard — džeprd — vystaviť 
nebezpečiu, odvážiť sa. 

Jeopardy — džeprdy — hazard- 
ná nedbalosť o život. 

Jeremiad, jeremiade — džerimá- 
jäd — lamentovanie, rozpráva- 
nie preplnené lamentáciou a žia- 
ľom. 

Jerk — džôrk — potrhnúť, trh- 
núť, potiahnuť, posotiť, zvrt- 
núť. 

Jerky — džôrki — pokrájané na 
kúsky a sušené, jako na príklad 
sušené hovädzé mäso. 

Jest — džest — fígeľ, žart, ra- 
dosť, veselosť, žartovať, vypo- 
vedať niečo smiešneho. 

Jester — džestr — žartovník, 
človek ktorý vie iných žartami 
zabaviť, tak sa menoval v star- 
šej dobe aj dvorný pajac alebo 
dvorný blázon, ktorý v kráľov- 
skom ipaláci mal veľké právo. 

Jesuit — džesjuit — Jezuita, člen 
spolku Ježišovo, šikovný človek, 
človek plný intrigy. 

Jesus — džízas — Ježíš (vyku- 
piteľ človečenstva). 

Jet — džet — prameň, prúd, pla- 
meň, vydávať, vylievať, naj- 
tmavšia čierna barva. 

Jet-black — džet bläk — to naj- 
čiernejšie. 

Jetsam, jetson — džetsäm, džet- 
son — to zbožie a či tovar, kto- Jew — 251 — Joist rý keď je loď v nebezpečí poto- 
penia sa, je vyhadzovaný z lode 
do vody, aby loď bola ľahšou. 

Jew — džú — žid, Izraelita. 

Jewess — džúes — židovka. 

Jewish — džúiš — židovský, ži- 
dovská, židovskú. 

Jewel — džúel — šperk, klenot, 
ozdoba. 

Jeweler — džúelr — zlatník, 
klenotník, šperkár. 

Jib — džib — drúk a na ňom pri- 
pevnená itrojrohová plachta, na- 
chodiaca sa na prednom konci 
plachetnej lodi. 

Jiffy — džifi — hneď, naskut- 
ku, v tom najkratšom čase. 

Jig — džig — rýchla hudba, istý 
rýchly tanec, počas ktorého sa 
dľa taktu hudby nohami rýchlo 
ipreberá a kedy-tedy silno nohou 
udre o dlážku. (Je to tanec 
veľmi obľúbený medzi Irčanmi, 
ktorí ho priniesli do Ameriky, 
kde si ho 'černosi veľmi obľú- 
bili.) 

Jigger — džigr — tanečník, kto- 
rý vie tančiť džig, maličký pá- 
lenkový pohárik. 

Jiggle — džigl — pohybovať >sa 
ťarbavým spôsobom. 

Jilt — džilt — ženská, ktorá mi- 
lencovi dáva nádej a potom ho 
naraz oklame, koketa, klam lá- 
sky, robiť s milenca blázna. 

Jingle — džingl — štrngať, cin- 
gať s peniazmi vo vačku, štrn- 
got, cinganie. 

Jo — džó — milenec, frajer. 

Job — džob — kus práce, isté 
dielo, vydanie práci rôzneho druhu, najať do práci, dať prá- 
cu. Can I get a job here? — 
kän aj get é džob hír?. — či 
môžem tuná dostať prácu? I 
will give you a job — aj wil giv 
jú é džob — ja ti (vám) dám 
prácu. 

Jobber — džóbr — obchodník 
vo veľkom s hoci jakým tova- 
rom, vyrábateľ. 

Jockey — džáki — koňar, muž- 
ský ktorý na koňoch behá o 
dostih. 

Jocular — džäkjulr — humori- 
stický človek, žartovný. 

Jog — džág — posotiť alebo 
štuchnúť lakťom. 

John — džán — Ján. He is such 
a John — hi iz sač é džán — 
on je takým Jankom (posmeš- 
né pomenovanie). 

Johnny-cake — džáni-kejk — 
kukuričný chlieb. 

Johnny-jumpup — džáni— džamp- 
ap — meno pre lesnú fiáločku. 

Join — džojn — spojiť, pripo- 
jiť, sviazať spolu, pristúpiť za 
člena, pridať sa k niečomu, spo- 
jiť sa v spolok, stýkať. 

Joiner — džojnr — ten čo spo- 
juje, stolár. 

Joining — džojning — spájajú, 
spája, ipristúpujú, pridávajú sa. 

Joint — džojnt — spojka, shyb 
tela jako koleno, klbo, lakeť 
atď. 

Joint-heir — džojnt-ér — spolu- 
dedič. 

Joist — džojst — hrubé dosky, 
ktoré tvoria podporu dlážky, na Joke — 252 Judi ktoré sa pribývajú dlážku tvo- 
riace dosky. 

Joke — džóuk — žart, špás, fígeľ. 

Joker — džóukr — žartovník. 

Jokingly — džóukingli — žar- 
tovne. 

Jokish — džókiš — žartovne. 

Jollification — džálifikejšn — 
veselosť, veselá zábava. 

Jolly — džáli — veselo, zábav- 
ný, zábavná, jarý, jará. 

Jollily — džálili — veselé, radost- 
né. 

Jolliness — džálines — veselosť. 

Jolt — džóult — ' strknutie, pich- 
nutie, striasť, potrhnúť. 

Jot — džát — puntík, pozname- 
nať si čo memorundum. 

Journal — džôrnl — denník, ča- 
sopis prinášajúci denné udalo- 
sti. 

Journalist — džôrnälist — žur- 
nalista. 

Journalistic — džôrnälistik — 
žurnalistický. 

Journey — džôrny — cestovať, 
putovať, cesta. 

Journeying — džôrnying — ce- 
stovanie, cestuje. 

Journeyman — džôrnymän — 
človek skončivší učňovstvo, to- 
varyš. 

Joust — džóst — bitka medzi 
dvoma jazdcami na koňoch. 

Jovial — džóuviäl — veselý, ve- 
selá. 

Joy — džój — radosť, šťastie, 
tešiť .sa. 

Joyful — džójful — veselý, vese- 
lá, radostný, radostná. Joyfully — džójfuli — veselé, ra- 
dostné. 

Joyless — džój les — smutný, 
smutná, bez radosti. 

Joylessness — džójlesnes — bez- 
radostnosť. 

Joyous — džójes — radostný, 
radostná. 

Jubilant — džubilent — radost- 
ný, jasavý, jasavá, spievajúc pie- 
sne víťazstva, oslavovania. 

Jubilate — džubilejt — jasať, 
tešiť, radovať sa. 

Jubilation — džubilejšn — jasot, 
jasanie radosťou. 

Jubilee — džubilí — výročie, vý- 
ročitá oslava. 

Judaic, judaical — džudéjik, džu- 
déjikl — týkajúce sa židovské- 
ho, židovský, židovská, židov- 
ské. 

Judaically — džudéjikli — dľa 
židovského spôsobu. 

Judaism — džudéjizm — židov- 
stvo. 

Judas — džudäs — Judáš, ne- 
bezpečný a zradný človek. 

Judge — džadž — sudca, súdiť, 
posudzovať. 

Judgeship — džadžšip — súdcov- 
stvo. 

Judgement — džadžment — súd, 
úsudok, rozsudok. 

Judgement day — džadžment déj 
— súdny deň. 

Judicative — džúdikejtiv — ma- 
júc súdnu moc. 

Judicatory — džúdikätori — súd- 
nictvo, týkajúc sa súdu, posú- 
denia. 

Judical — džúdikäl — súdne. Judi — 253 Jus ti Judically — džúdikäli — súdne. 

Jug — džag — hlinená nádoba 
rôznej veľkosti na nápoj, oby- 
čajne opatrená uškom, spustiť 
alebo vyliať do nádoby. 

Juggle — džagl — oklamať fí- 
gľom, napodobnené kúzelníctvo. 

Juggler — džaglr — klamár, pod- 
vodca, obyčajný javišťový kú- 
zelník. 

Jugular — džjúgulr — týkajúce 
sa hrdla alebo krku, hrdlový, 
krkový, krčný. 

Jugular vein — džjúgulr véjn — 
hrdlová, krková žila. 

Juice — džús — šťava. 

Juiceless — džúsles — bez šťa- 
vy. 

Juiciness — džúsines — šťavna- 
tosť. 

Juicy — džúsi — šťavnatý, šťav- 
natá, šťavnaté, šťavnatú. 

July — džulaj — mesiac júl. 

Jumble — džambl — smiešať 
spolu, urobiť smiešaninu. 

Jump — džamp — skočiť, ská- 
kať, soskočiť, vyskočiť, odsko- 
čiť, soskoč, odskoč, skok. 

Jumper — džampr — ten alebo 
to čo skáče, dlhé železné dláto, 
ktorým sa do kameňa robia die- 
ry cieľom rozstrieľania kameňa, 
malé sánky, vrchný robotný ob- 
lek, člen istej náboženskej sek- 
ty, ktorá je takto menovaná ná- 
sledkom trhavého spôsobu ich 
modlenia, lebo počas modlenia 
trhajú modliaci sa svojimi úda- 
mi. 

Junction — džankšn — spojenie, miesto spojenia, železničná kri- 
žovatka. 

June — džún — mesiac jún. 

Jungle — džangl — zem pokry- 
tá hustými divo rastúcimi stro- 
mami a húštinou. 

Junior — džúnijr — mladší, 
mladšia. 

Juniper — džúnipr — borovka. 

Juniper berries — džúnipr be- 
ríz — borovnice, borovky. 

Junk — džank — kusy starého 
tovaru už či železa, dreva, mo- 
sadze, drôtu atd\, slané mäso 
braté na loď, ktorá sa vydáva 
na dlhú cestu, plocho-dnová 
čínska loď. 

Jurisdiction — džúrisdikšn — 
právomoc. 

Jurist — džúrist — právnik. 

Juror — džúr — >porotca. 

Jury — džúri — porota. 

Jury-box — džúri báks — miesto 
kde sedia porotcovia. 

Juryman — džúrimän — muž 
vylosovaný za porotcu. 

Just — džast — spravodlivý, 
spravodlivá, práve, rovno, len, 
sotva. 

Justice — džastis — spravedli- 
vosť, sudca držiaci istý úrad, 
súd, právo. 

Justice of the peace — džastis 
ov the pis — sudca pokoja. 

Justificator — džastifikejtr — o- 
spravedňovateľ. 

Justificatory — džastifikejtori 
— ospravedlňujúci. 

Justifier — džastifajr — ospra- 
vedlňovateľ, ten čo vyhovára 
alebo omlúva iného. Just 254 — Kennel Justify — džastifaj — osprave- 
dlniť, očistiť, srovnať. 

Justly — džastli — spravodlivo. 

Justness — džastnes — sprave- 
dlivosť. Juvenile — džúvenajl — pre 
mládež, mladistvý, detský. 

Juvenile court — džúvenajl kórt 
— súd pred ktorým sa vydržia- 
va výsluch maloletých prie- 
stupníkov. K K — kej — jedenásta litera v 
anglickej abecede. 

Kaftan — kejftän — dlhý kaf- 
tan, ktorý nosia obyvatelia v 
Turecku a v Egypte, je to oblek 
mužský, cez pas opásaný je ši- 
roký opasok. 

Kail, kale — kej ľ — istý druh 
brčkastej kapusty; Galeworth 

— kejlwôrth — kel. 
Kaleidoscope — kálaj doskóup 

— je to prístroj, pozostávajú- 
ci z obyčajnej rúrky, v ktorej 
sú šikmo položené dva skla, 
trúbka a či rúrka naplnená je 
drobnými kúskami skla, ktoré 
keď sa trúbka obracia vtedy, 
keď do nej pozeráme, utvárajú 
sa pred naším zrakom rozličné 
obrazy. 

Keel — kíjl — ten hlavný trám 

v lode, siahajúci od vrchu až ku 

spodku, podporujúci celý rám 
Keen — kín — šikovnej mysly, 

ostrý, ostrá, dychtivý, dychtivá, 

prenikavý, prenikavá. 
Keen-edged — kín-edžd — ostrý 

jako britva. 
Keen-eyed — kín-ájd — bystro- 

zraký, bystrozraká. 
Keenly — kínli — prenikavo, 

ostro. Keeness — kínes — ostrosť, by- 
strosť, šikovnosť. 

Keen-witted — kín-wited — o- 
strovtipný, ostrovtipná. 

Keep — kíp — zadržať, držať, 
drží, vydržiavať, podržať, cho- 
vať, dávať pozor, strážiť, za- 
chovať, zachová, splniť, vytr- 
vať. 

Keeper — kípr — ten čo zadr- 
žuje, udržuje, chová, pestuje, 
držiateľ, opatrovateľ, opatrov- 
ník, dohliadač. 

Keeping — kíping — udržova- 
nie, vydržiavame, vydržuje, vy- 
držujú, vydržujeme, vydržu- 
jem, opatrovanie, chovanie, sú- 
hlas. 

Keepsake — kípsejk — Hocičo 
držané alebo dané k držaniu na 
pamiatku toho čo to dal, pa- 
miatka. 

Keeve — kív — vefká nádoba, v 
ktorej kysne nápoj. 

Keg — kég — menší drevený 
súdok. 

Ken — ken — vedeť, videť z 
diaľky, pohľad, spoznanie. 

Kennel — kenl — búdka pre 
psa, viac psov pohromade, v ze- 
me diera líšky alebo iného zve- 
ra, na ulici miesto, kadiaľ od- Kept — 255 Kidney chodí voda, uličný žľab pozdľž 
drotoáru, držať zavreto v psej 
búdke. 

Kept — kept — držal, držali, 
zadržali, podržali, vydržiavaný, 
vydržiavané. 

Kerchief — kerčif — šatka, kto- 
rú ženské nosia na hlave. 

Kerchiefed — kerčif d — majúc 
šatkou pokrytú hlavu. 

Kerf — kôrf — v dreve urobe- 
ný rez pílou alebo nejakým 
iným ostrým nástrojom. 

Kern — kôr n — ľahko ozbroje- 
ný peší vojak starobylého ír- 
ska Škótska. 

Kernel — kôrnl — jadro v ore- 
chovej škrupine, zrno. 

Kerneled — kórnld — jadrovi- 
tý, jadrovitá, zrnistý, zrnistá. 

Kerosene — kerosín — petrolej 
ktorým sa svieti. 

Kerry cattle — kôr i kätl — istý 
druh kráv importovaný z írska. 

Kersey — kôrsi — istý druh 
drsnej a hrubej vlnenej látky. 

Kesseymere — kešimír — druh 
plátna vyrábaný z jemnej vlny, 
kašmír. 

Ketch — keč — silno zhotovená 
dvoj-stržnová loď. 

Ketchup — ketčap — paradaj- 
kový (rajsko-jablčkový) sóz. 

Kettle — keťl — železný hrnec 
alebo kotol. 

Key — kí — kľúč, kláves na or- 
gánu alebo klavíru. 

Keyboard — kĺbóurd — tá čiast- 
ka orgánu alebo klavíru, kde sú 
klávesy, na písacom stroji tá 
čiastka, kde sa nachodia litery. Keyhole — kíhóul — kľúčová 
dierka. 

Keynote — kínóut — základný 
tón v hudbe. 

Khaky — kejki — silné súkno 
tupo brňavej barvy, upotrebe- 
né k vyhotoveniu vojenských 
rovnošiat. (Rovnošty amer. 
vojska boly z tejto látky vyho- 
tovené.) 

Khedive — kedív — pomenova- 
nie tpanovníka v Egypte. 

Kick — kik — kopnúť, nadá- 
vať na niečo, dávať na javo 
svoj nesúMas, dudrať, kopnu- 
tie, odraz, ktorý pocítiť keď 
vystrelíme z pušky. 

Kickshaw — kikšó — niečo fa- 
nastického, neobyčajného, po- 
divného. 

Kid — kid — mladé kozliatko, 
koža vypracovaná z mladého 
kozliatka, malé drevené veder- 
ko alebo vaska (šafeľ), starý 
zvyk, ktorým ľudia menovali 
malé dieťa, ostatne je tento 
zvyk eš«te aj teraz užívaný, po- 
seldné časy už aj milenec mi- 
lenku menuje "kid", slovo toto 
na oboch posledne menovaných 
miestach nie je správnym uží- 
vať. 

Kidnap — kidnäp — ukradnúť 
alebo násilne odviesť dieťa a- 
lebo vyrástlú osobu, únos. 

Kidnaper — kidnäpr — ten čo 
ukradne dieťa alebo čo násilne 
odvedie dorostlú osobu. 

Kidney — kidni — ľadvinka. 

Kidney-bean — kidni-bín — istý 
druh fazule, zrnká ktorej sa 
veľmi podobajú ľadvinky. Kill — 256 — Kite Kill — kil — zabiť, usmrtiť. 

Killer — kilr — zabijáč. 

Killing — kiling — zabitie, za- 
bíjajú, zabíjali, zabíjajúce, u- 
smrcujúce. 

Kiln — kiln — veľká pec v kto- 
rej sa pália a či sušia tehly. 

Kilogram, kilogramme — kilo- 
gram — francúzska miera vá- 
hy, pozostávajúca s 1,000 gra- 
mov alebo 2.2 avoirdupois, (vá- 
ha na funt ktorej ide 16 unci). 

Kilometer — kilomítr — fran- 
cúzska miera, 1,000 metrov, vy- 
rovnávajúca sa asi % jednej 
míle. 

Kilt — kilt — krátka suknička 
nosená mužskými v Škótsku. 

Kin — kin — rodina, kmeň, prí- 
buzenstvo, príbuzný, príbuzná. 

Kinsfolk — kinsfóuk — ľudia 
patriaci k jednému kmeňu, k 
jednej rodine 

Kinless — kinles — bez rodiny, 
bez príbuzných. 

Kinsman — kinsman — rodák, 
krajan, príbuzný. 

Kinswoman — kinswumän — 
rodáčka, krajanka, príbuzná. 

Kind — kajnd — rod, spôsob, 
druh, láskavý, láskavá, láskavo. 

Kindliness — kajndlines — lá- 
skavosť, dobrotivosť. 

Kindly — kajndli — láskavé. 

Kindness — kajndnes — láska- 
vosť. 

Kindhearted — kajndhárted — 
dobrosrdečný, dobrosrdečná. 

Kindergarten — kindrgárten — 
začiatočná škola pre malé diet- 
ky, ú vo d a'. Kindle — kindl — rozložiť oheň, 
naklásť ohňa v peci. 

Kindling — kindling — drevo 
na drobno narúbané k rozlože- 
niu ohňa. 

Kinetograph — kinetogräf — 
úbor fotografických obrazov 
tak sostavených, že keď sú ra- 
dom jeden za druhým ukázané, 
tvoria .pohyblivé obrazy, jaké 
sa teraz po celom svete ukazujú. 

King — king — kráľ, panovník. 

Kingdom — kindom — kráľov- 
stvo. 

Kingfisher — kingfišr — vták 
majúci pekné perie, ktorý sa 
živí na maličkých rybkách. 

Kinglet — kinglet — králik. 

Kinglike — kinglajk — kráľov- 
ský, kráľovská. 

King's evil — kings evil — skro- 
fulovská nemoc, lišaj. 

Kingship — kingšip — kráľov- 
stvo, kráľovská moc. 

Kink — kink — záhyb v nie- 
čom, pokrčiť. 

Kiss — kis — bozk, hubička, 
istý druh cukroviniek. 

Kisser — ■ kisr — ten čo bozká. 

Kissing — kising — bozkávanie, 
bozkanie, bozkal, bozkali. 

Kitchen — kičn — - kuchyňa. 

Kitchen garden — kičn gárdn 
— záhrada pri dome, v ktorej 
sa pestujú zeleniny do kuchyni. 

Kitchen maid — kičn mejd — 
kuchynská slúžka. 

Kitchen-stuff — kičn-staf — 
mäsité odpadky kuchynské. 

Kite — kajt — drak a či šarkan 
ktorý chlapci púšťajú do po- 
vetria. Kitt — 257 — Knob Kitten — kitn — mladé kočiat- 
ko, maličká mačička, okotit" 
sa. 

Kitty — kiti — kočička. 

Kleptomania — kleptomejniä — 
istý druh choromyseľnej nemo- 
ci, ktorá sa javí u niektorých 
ľudí v lom, že majú neodola- 
teľnú náklonnosť ku krádeži. 

Knack — näk — hotovosť, pri- 
pravenosť, snadnosť k vykona- 
niu. 

Knacker — näkr — šinter, člo- 
vek, ktorý zabija nemocných a 
naničsúcich koňov. 

Knag — näg — guz, uzoľ a či 
suk v dreve, vyrážok, na jele- 
nom rohu. 

Knaggy — nägi — kuzovitý, u- 
zlovitý. 

Knapsack — näpsäk — vojen- 
ská tanystra, postierska torba. 

Knave — nejv — nespoľahlivý 
mužský alebo chlapec, v kar- 
tách hráčskych panák. 

Knavery — nejveri ~— nespoľa- 
hlivosť, huncútstvo. 

Knead — níd — miesiť, hniesť 
jako na príklad cesto. 

Knee — ní — koleno. 

Knee-breeches — ní-bríčez — 
nohavice siahajúce len po ko- 
lená. 

Knee-cap — ní-käp — kosť na 
kolene, kolenné jabĺčko. 

Knee-deep — ní-díp — po ko- 
lená. 

Knee-joint — ní-džojnt — ko- 
lenný shyb. 

Kneel — nil — kľaknúť, kľa- 
čať. Kneeler — nílr — modliaci sa 
kolenačky, ten čo kľačí. 

Kneeling — níling — kľačí, kľa- 
čia, kľačiac. 

Knell — nel — zvonenie na u- 
mieračku počas pohrabu. 

Knelt — nelt — kľačal, kľačala, 
kľakli, kľakol, kľakla. 

Knew — ňjú — vedel, znal, ve- 
dela, znala, vedeli, znali. 

Knickerbocker — nikrbokr — 
potomok starej hollandskej 
rodiny v meste New Yorku, 
istá móda krátkych a voľných 
nohavíc. 

Knick-nack — niknäk — malič- 
kosť, hráčka, isté drobné kolá- 
čiky, ktoré majú podobu rôz- 
nych zverov. 

Knife — najf — nôž. 

Knife-grinder — najf-grajndr — 
brusič nožov. 

Knife-sharpener — najfšárpnr 

— ostrič nožov, nejaký prí- 
stroj, ktorým sa dajú ostriť 
nože 

Knight — najt — vo feudálnej 
dobe muž majúci prístup k i- 
stému vojenskému rangu, ry- 
tiera 

Knighthood — najthud — ry- 
tierstvo. 

Knit — nit — spliesť, sviazať, 
(štrikovať). 

Knitting — niting — štrikuje, 
š triko valy. 

Knitting needle — niting nídl 

— ihla k štrikovaniu. 

Knob — náb — okrúhla alebo 
na polookrúhla rúčka na nie- 
čom, hrča. r Knobb — 258 — Lack Knobbed — nák — udreť alebo 

tĺcť niečom, búchať, trieskať, 

klopať. 
Knocker — nákr — ten čo ťlče, 

čo búcha, čo klope, ten kto 

niečo haní, čo pomlúva. 
Knock down — nák daun — 

zraziť dolu. 
Knot — nát — uzol, sviazani- 

ca, zauzliť, morská míľa. 
Knotless — nátles — bez uzlov, 
Know — nóu — znať, vedeť, 

poznať, znám, viem, poznám, 

vieme, známe, poznáme, vedia, 

znajú, poznajú. 
Knowable — nóuebl — to čo 

je potrebné vedeť. 
Knowing — nóuing — vediaci, 

znajúci. Knowingly — nóuingíi — ve- 
diac, vedome. 

Know-nothing — nóu nathing 
— nič nevediac, nevedomec. 

Knowledge — nálidž — vedo- 
mosť. 

Known — nóun — známy, po- 
znatý, známa, poznatá. 

Knuckle — nakl — hanky na 
rukách, shyby iprstov, koleno 
telacie a tiež koleno sviňské. 

Kohlrabi — kóulrábi — kaleráb. 

Kodak — kodäk — skladajúci 
sa fotografický aparát. 

Koran — korän — kniha Moha- 
medána, ktorá slúži mohame- 
dánom tak, jako biblia kresťa- 
nom. L — el — dvanásta litera v an- 
glickej abecede. 

Labefaction — läbefäkšn — 
hniloba, poklesok, úpadok. 

Label- — lejbl — nápisná ce- 
duľka, opatriť nápisnou ceduf- 
kou. 

Labor — lejbr — práca, dielo, 
pracovať, boľast pri pôrode. 

Laboratory — läborätori — la- 
boratórium. 

Laborer — lejbrer — nádenník, 
robotník. 

Laboring — lejbring — pracu- 
júci, pracuje. 

Laborious — lejbóuries — na- 
máhavá práca, pracovný. 

Laborsome — lejbrsam — spo- 
jené s ťažkou prácou. Lac — läk — lak, ktorým sa 
niečo lakuje. 

Lace — lejs — čipka, šnôrka 
topánková, zašnôrovať. 

Lace-maker — lejsmejkr — čip- 
kár, čipkárka. 

Laced — lejsd — zašnôrovaná. 

Lacerate — läserejt — rozpá- 
rať, roztrhnúť. 

Lacerated — läserejted — roz- 
trhaný, roztrhaná, roztrhanú, 
roztrhnutý, roztrhla, roztrhol. 

Laceration — läserejšn — roz- 
trhnutie, roztrhanie. 

Lack — läk — nedostatok, po- 
trebovať, nemať, potreba. 

Lackey — .läki — mužský slu- 
ha, lokaj. Lac 259 — Lamp Laconic, laconical — läkonik, 
läkonikl — vysloviť sa v krát- 
kosti, lakonický. 

Lactation — läktejšn — prsné 
kojenie dieťaťa, dať mu cic- 
kať. 

Lad — läd — mladík alebo 
chlapec. 

Ladder — lädr — rebrík, dra- 
bina. 

Lade — lejd — naložiť, naklásť. 

Laden — lejdn — naložený, na- 
ložená, obťažený, obťažená. 

Ladle — lejdl — varecha, na- 
berať varechou, vyčerpávat va- 
rechou. 

Lady — lejdi — pani, dáma. 

Lady-killer — lejdi-kilr — muž- 
ský vediaci okúzliť ženské. 

Lady -like — lejdi-lajk — na 
spôsob pani. 

Ladyship — lejdišip — milosť- 
pani. 

Ladyslipper — lejdislipr — dám- 
ska papučka; istý druh divo 
rastúcich kvetov. 

Lady-bird — lejdibôrd — kra- 
vička, malá červená mužská, 
ktorá sa živí na drobulien- 
kych muškách nachodiacich sa 
na rastlinách. 

Lag — läg — opozdený, veľ- 
mi pomalého pohybu. 

Laggard — lägrd — leňoch, 
ten čo vždy zaostáva pozadu. 

Laic — léik — svetský, laik. 

Laid — lejd — položený, polo- 
žená, položil, .položila, položili. 

Laird — lérd — majiteľ pozem- 
kov alebo domov v Škótsku, 
zeman. Lake — lejk — jazero. 

Lama — ■ lejmä — kňaz patria- 
ci k sekte budhistickej známej 
pod menom Lamaism — lej- 
mäizm. 

Lamb — läm — jahniatko, be- 
ránok, baranina. 

Lamblike — lämlajk — krotký 
jako beránok. 

Lame — lejm — chromý, chro- 
má, kuľhavý, kuľhať. 

Lamely — lejmli — chromejúc, 
kuľhavo. 

Lameness — lejmnes — kuľha- 
vosť, chromosť. 

Lament — lament — bedákať, 
nariekať, lamentovať, oplaká- 
vať. 

Lamentable — lämentebl — ľú- 
tostne, žalostne. 

Lamentation — lämentejšn — 

— lamentovanie, oplakávanie, 
bedákame, nariekanie. 

Lamenter — lämentr — ten čo 
-bedáka, lamentuje. 

Lamish — lejmiš — trochu kuľ- 
havo. 

Lamp — lämp — lampa. 

Lamp-black — lämp-bläk — 
lampová sadza. 

Lamp-chimney — lämp-čimní 

— lampová rúrka. 
Lamplight — lämplajt — lam- 

pové svetlo. In the lamp-light 

— in the lämplajt — v lampo- 
vom svetle. By the lamplight 

— b aj the lämplajt — pri lam- 
povom svetle. 

Lamplighter — lämplajtr — za- 
žínač lámp, ten čo zapaľuje 
lampy. Lamp — 260 — Last Lamp-post — lämp-póust — 
lampový stĺp. 

Lampoon — lämpún — hanob- 
ne niekoho opísať. 

Lance — läns — kopia, prebod- 
núť kópiou. 

Land — länd — zem, pôda, po- 
zemok, pristať s loďou pri ze- 
mi, vystúpiť na zem. 

Land agent — länd ejdžent — 
pozemkový jednateľ. 

Land-crab — länd-kräb — po- 
zemný rak. 

Land-holder — länd-hóuldr — 
majiteľ pozemku. 

Land-lady — ländlejdi — maji- 
teľka domu, domáca pani. 

Land-lord — länd-lórd — maji- 
teľ domu, domáci pán. 

Land-office — länd-ofis — po- 
zemkový úrad. 

Land-owner — länd-oúnr — 
majiteľ pozemkov. 

Landslip, landslide — landslip, 
ländslajd — ■- sossunutie sa pô- 
dy. 

Land surveyor — länd sorvejor 
— zememerič. 

Landing — landing — pristavi- 
šte. 

Lane — lej n — úzka ulička, 
úzky priechod. 

Language — längwidž — jazyk, 
reč. 

Languid — längwid — zbytok 
sily, slabý, slabá. 

Languidly — längwidli — slabo. 

Languidness — längwidnes — 
slabosť. 

Lanky — länky — štyhlý. Lankness — länknes — šty- 
hlosť. 

Lantern — -lantern — lampáš. 

Lap — läp — ohnúť, prehnúť, 
urobiť klin, obliznutie jazy- 
kom, to čo čiastočne spočíva 
na niečom inom. 

Lapse — laps — pozbaviť plat- 
nosti, poklesok, poklesnúť. 

Lapsed — läpsd — kleslý, pre- 
padlý. 

Larceny — lársni — krádež. 

Lard — lárd — sviňská masť 
vysmážaná (šmalec). 

Large — lárdž — veľký, veľká, 
veľkú. 

Large hearted — lárdž hárted 
— veľkosrdečný, veľkosrdečná. 

Largely — lárdžli — z väčšia, 
obšírne. 

Largeness • — lárdžnes — veľ- 
kosť, objemnosť. 

Larges — lárcjžes — dar, veno- 
vanie. 

Lariat — lejriät — z kože vy- 
hotovený povraz pomocou kto- 
rého sa chytá na ďalekom zá- 
pade statok. 

Lark — lárk — škovran. 

Larva — larve — larva. 

Laryngitis — lärindžajtis — za- 
pálenie hrdlovej rúry. 

Larynx — lärinks — hrtan, 
Adamov ohrýzok. 

Lash — läš — bič, šľahnutie bi- 
čom, isarkastická a pichľavá 
poznámka. 

Lass — läs — mladé dievča. 

Lasso — läsóu — (viď lariat). 

Last — last — posledný, po- Last — 261 Lavish sledná, minulý, naposledy, ko- 
nečne, trvať, vydržať, stačiť. 

Lasting — lasting — trvanlivý, 
trvanlivá, -trvajúce. 

Lastingly — lästingli — trvalé. 

Lastingness — lästingnes — tr- 
valosť, trvácnosť. 

Lastly — lästli — konečne, 
predsa. 

Latch — läč — obyčajný dvero- 
vý, rígeľ, závor. 

Late — lejt — pozdne, onesko- 
reno, zapozdený, zapozdená, 
zapozdene, predošlý, predošlá, 
nedávny, 'nedávna, nebožtík. 

Lately — lej tli - — nedávno, 
kedysi. 

Later — lejtr — pozdejšie, ne- 
skoršie, po nejakom čase. 

Lath — läth — tenká drevenná 
látka. 

Lathing — lathing — pokryť 
tenkými látkami. 

Lathe — )lejth — stroj pomocou 
ktorého drevo, železo a či iný 
material je hladený a vyrezáva- 
ný. 

Lather — läthr — mydliny, na- 
mydliť jako na príklad namy- 
dlýme tvár keď sa ideme ho- 
liť. 

Latin — lätn — Latinák, latin- 
čina, latinsky, latinský. 

Latitude — lätitjúd — voľnosť, 
priestor, širokosť zemepisná 
šírka. 

Latter — lätr — pozdejší, nov- 
ší, to čo nasleduje za niečim 
iným. 

Lattice — lätis — mrežky kto- ré sú krížom-krážom preplete- 
né. 

Laud — lód — chváliť, vychva- 
ľovať, velebiť. 

Laudable — lódebl — chváliteb- 
ný, chválitebná, velebný, veleb- 
ná. 

Laudably — lódebli — chváli- 
tebné. 

Laugh — läf — smiať sa, vy- 
smiať sa, vysmievať sa, smiech. 

Laughable — läfebl — smieš- 
ny, smiešna. 

Laughingly — läfingli — so 
smiechom. 

Laughter — läftr — smiech, 
smiechot. 

Launch — lánč — spustiť loď 
na vodu, pustiť sa do niečoho 
nového. 

Launder — laundr — prať a 
bigľovať šaty. 

Laundress — laundres — deva 
alebo ženská zamestnaná čo 
práčka. 

Laundry — láundri — prádelňa. 

Laurel — lórel — vavrín. 

Laureled — lóreld — ozdobený 
vavrínom. 

Lava — lejvä — lava. 

Lavatory — lävätori — miesto 
kde sa umýva, umývadlo. 

Laver — lejvr — umývadlo, la- 
vór. 

Lavish — läviš — márnivý, már- 
nivá, mrhavý, mrhavá, nepo- 
slušný, neposlušná, mrhať. 

Lavishly — lävišli — márnivo, 
mrhavo. 

Lavishness — lä višne s — mrha- 
nie, márnenie. Law — 262 — Leak Law — lá — zákon, právo, práv- 
nictvo. 

Law abiding — lá ebajding — 
zákon si ctiaci, zákon si vážia- 
ci, podrobený zákonu. 

Law breaker — lá brejkr — pre- 
stúpiteľ zákona, zákon narušu- 
júci, rušiteľ zákona. 

Lawful — láful — zákonný. 

Lawfully — láfuli — zákonné. 

Lawfulnes — láfulnes — záko- 
nitosť 

Lawless — .láles — nezákonný. 

Lawgiver — lágivr — zákono- 
darca. 

Lawlessness — lánesnes — ne- 
zákonitosť. 

Lawmaking — lá-mejking — 
zákonodarný. 

Lawn — Ión — trávnik, pažiť. 

Lawyer — lójr — advokát, fi- 
škál 

Law-suit — lá-sút — súdny 
proces. 

Laxity — läksiti — ľahkomy- 
seľnosť, otvorenosť, voľnosť. 

Laxness — läksnes — (viď la- 
xity). 

Laxation — läksejšn — uvoľ- 
nenie. 

Laxative — läksetiv — odvád- 
zajúci prostriedok, liek na pre- 
čistenie vnútorností. 

Lay — ilej — lež, leží, sniesť 
vajcie, priložiť, položiť, ľahni, 
prikladať. 

Lay aside — - lej äsajd — polož 
na stranu, na bok. 

Lay down — lej daun — polož 
dolu, ľahni si. 

Layfigure — lejfigjur — panák. Lay-land — lejländ — dejländ 
— zem ležiaca úhorom. 

Layman — lejmän — laik. 

Layer — lejr — ten čo leží, 
vrstva. 

Lazár — läzär — lazár. 

Lazy — lejzi — lenivo, lenivý, 
lenivá, ileňoch. 

Lazily — lejzili — lenivým po- 
hybom, lenivým spôsobom. 

Laziness — lejzines — leňoš- 
stvo. 

Lead — led — olovo, olovené, 
olovený, olovená. 

Lead mine — led maj n — dol 
olovený. 

Leaden — ledn — z olova vy- 
hotovené. 

Leadless — ledles — bez olova. 

Lead pencil — led pencil — ce- 
ruza. 

Lead — lid — viesť, vodiť, ísť 
na čele, vynikať, prednosť, v 
kartách ísť do poľa, prvá vy- 
■kádzka karty. 

Leader — lídr — kapelník hud- 
by, úvodný článok. 

Leadership — lídršip — vs€- 
covstvo. 

Leading — líding — vediaci, 
prvý. 

Leaf — Iíf — list stromu alebo 
kvetu. 

Leafed — lífd — majúc lístie. 

Leafless — lífles — bez lístia. 

League — líg — -liga, spolok, 
spolčiť sa. 

Leaguer — lígr — člen ligy, 
spolčenec. 

Leak — )lík — tiecť, diera v nie- 
čom cez ktorú vyteká niečo. Leak — 263 — Legg Leakage — likedž — tečenie. 

Leaky — Hki — to čo tečie, de- 
ravé. 

Lean — lín — opreť sa o niečo, 
nakloniť sa, sohnúť sa, nad- 
hnúť sa, chudý, chudá, netuč- 
ný, netučná, chudé, nemastné. 

Leaning — lining — náklon- 
nosť, opiera sa, opieram sa, 
opierajú sa. 

Leap — líp — skočiť, skákať, 
preskočiť, skok. 

Leaper — lípr — ten čo skáče, 
skákač. 

Leap year — líp jír — priestup- 
ný rok. 

Learn — lôrn — naučiť sa, do- 
zvedeť sa, učiť sa. 

Learnable — lôrnebl — to čo 
sa dá naučiť. 

Learned — lôrned — učený, u- 
čená. 

Learner — lôrner — učiaci sa, 
žiak. 

Learning — lôrning — učí sa, 
učiaca sa. 

Lease — lis — nájom, nájom- 
ná smluva, prenajatie. 

Leaseholder — líshóuldr — ná- 
jomník. 

Lessee — leií — t&&:ämaBm^£ 
daná nájomná smluva. 

Least — list — najmenej, naj- 
menší. 

Leather — lethr — vyrobená 
koža. 

Leathery — lethri — kožený, 
kožená, koženú. 

Leave — lív — dovolenie, ne- 
chať, zanechať, opustiť. Leaven — lívn — kvas, nakva- 
siť, nechať kysnúť. 

Leavening — dívning — kysnú- 
ci, kysnúce. • 

Leaves — livz — stromové ale- 
bo kvetové lístie. 

Leavings — 'livings — odpad- 
ky, zbytky, odhodzky. 

Lection — lekšn — čítanie; 
zvláštny odsek alebo citát ru- 
kopisu. 

Lecture — ilekčr — prednáška. . 

Lecturer — lekčrer prednáša- 
te?. 

Led — led — viedol, viedla, 
viedli. 

Ledge — ledž — polička. 

Ledger — ledžr — hlavná kni- 
ha. 

Leech — líč — pijavica. 

Leechcraft — líčkräft — lieče- 
nie s pijavicami. 

Leer — lír — taký ľahostajný 
pohľad, zaškúliť na niekoho. 

Left — left — nechal, nechala, 
zanechal, zanechali, odišel, odi- 
šla, odišli, opustil, opustila, o- 
pustili, nechaný, nechaná, ne- 
chaní, to čo zostalo. 

Left — left — ľavý, ľavá, ľavú, 
ľavou. 

Left hand — left hand — ľavá 
ruka. 

Left-handed — lefthänded — 
ľavou rukou, ľevák. 

Left leg — left leg — ľavá noha. 

Leg — leg — noha. 

Legging — leging — z kože a 
či z plátna zhotovený pokrov 
na nohy, siahajúci od trochu 
niže kolena až po topánku. Legg — 264 — Lení e Leggy — legi — dlhonohý, dl- 
honohá. 

Legless — legles — beznôh, 
beznohý, beznohá. 

Legacy — legäsi — to čo je za- 
nechané, čo je odkázané. 

Legal — lígl — to čo je záko- 
nom za správne uznaté, zákon- 
ný. . -' 

Legality — lígäliti — zákoni- 
tosť. 

Legalize — lígälájz — uzáko- 
niť, oprávniť. 

Legally — lígäli — zákonné, zá- 
konité. 

Legate — legejt — vyslanec, 
ambassador. 

Legation — legejšn — vysla- 
nectvo. 

Legend — ledžend — bájka, le- 
genda. 

Legendary — ledžendäri — báj- 
ková, báječná. 

Legible — ledžibl — čitateľný. 

Legibly — ledžibli — čitateľné. 

Legion — lídžn — teleso pecho- 
ty medzi Rimanmi (légia po- 
zostávala zo 3000 do 6000 mu- 
žov), légia, legionársky. 

Legislate — ledžislejt — robiť 
alebo vynášať zákony a či zá- 
kon. 

Legislation — ledžislejšn — zá- 
konodarstvo. 

Legislative — ledžislejtiv — zá- 
konodarný, zákonodarné. 

Legislator — ledžislejtor — ten 
čo robí zákony štátu. 

Legislature — ledžislejčr — te- 
leso mužských, 'ktoré vynáša 
zákony, legislatúra. Legitimate — ledžitimejt — dľa 
zákona, to čo je zákonné, na- 
rodený z manželstva zákoni- 
tého, učiniť zákonným. 

Legitimaly — ledžitimäly — zá- 
konné. 

Legitimation — ledžitimejšn — 
(legitimácia. 

Legitimacy — ledžitimesi — 
zákonnitosť, manželstvo zá- 
konné. 

Legitimist — ledžitimist — ten 
kto podporuje zákonnitú auto- 
ritu. 

Leisure — ližúr — osvobodenie 
od práce, povo'Iania alebo ob- 
chodu, svobodný čas od práce, 
pohodlie. 

Lemon — lemn — citron. 

Lemonade — lemonejd — voda 
do ktorej je pridaná štava ci- 
trónová, lemonáda. 

Lemon juice — lemn džús ci- 
trónová šťava 

Lend — lend — požičať inému. 

Lendeť — lendr — ten čo inému 
požičiava. 

Lending — lending — požičia- 
vanie. 

Length — length — dĺžka, tr- 
vanie, konečne. 

Lengthen — lengthn — predĺ- 
žiť, urobiť dlhším. 

Lengthily — lengthili — zdĺha- 
vé, zdĺhavá, zdĺhavý. 

Lengthwise — lengthwájz — po- 
zdlžke. 

Lenient — línient — shovieva- 
vý, zhovievavá, jemný, mier- 
niaci. Lenie -265- Levig Leniently — linientli — shovie- 
vavo. 

Leniency — linienci — shovie- 
vavosť. 

Lenitive — lenitiv — umierňu- 
júci prostriedok, umierňujúci 
liek. 

Lens — lens — sklenné čočká 
(sklo okuliarov.) 

Lent — lent — požičal, poži- 
čala. 

Lent — lent — 40-dňový pôst, 
ktorý sa započne popoľnou 
stredou a trvá do veľkej noc. 

Lenten —7 lentn — pôstny, pôst- 
na. 

Lentil — lentil — šošovica (len- 
ča). 

Lento — lentó — značok v 
hudbe, ktorý znamená, že hud- 
ba má byť hraná pomalý, voľ- 
né. 

Leo — lió — zkrátenina pre 
meno Leopold. 

Leonine — líonajn — lví. 

Leopard — ieprd — leopard, 
dosť veľký zúrivý zver obyčaj- 
ne srsti žltej s čiernymi bod- 
kami po srsti. 

Leper — lepr — malomocný. 

Leprosy — leprosi — malomoc- 
nosť. 

Less — les — menej. 

Lessen — desn — umenšiť, uro- 
biť menším, zmenšiť. 

Lesser — lesr — menší. 

Lesson — lesn — lekcia, úloha, 
ponaučenie, pokáranie. 

Lessor — lesr — ten čo dáva 
niečo do prenájmu, prenajímač. 

Let — let — dovoilť, privoliť, prenajať. Let me take this 

— let mi tejk this — dovoľ 
(dovoľte) mi vziať toto. Let 
him come — let him kam — 
nech on príde. Let it go — let 
it góu — pusť to. To let — 
tu let — do prenájmu. Let- 
off — let of — prepustiť, atd\ 

Let — let — prekážka. 

Lethal — lethal — usmrťujúci, 
smrteľný, fatálny. 

Lethargy — lethärdži — « nepri- 
rodzená ospanlivosť. 

Lethargic — lethärdžik — ospa- 
lý, ospalá. 

Lethargically — lethärdžikäly 

— ospalé. 

Letter — letr — list, dopis, li- 
tera, prenajímač. 

Letter book — letr buk — kni- 
ha v ktorej obchodník drží du- 
plikáty listov, ktoré on posiela. 

Letter carrier — letr kärier — 
listonoš. 

Letter paper — letr pejpr — li- 
stový papier. 

Lettuce — letis — šalát 

Leucorrhea — 'ljúkoríe — belo- 
tok (nemoc ženská). 

Levant — ■ livänt — východ, oby- 
čajne sa toto slovo upotrebú- 
va k označeniu ďalekého vý- 
chodu, Sýrii, Malej Asii, Egyp- 
ta atd\ 

Level — leví — rovnomer, ná- 
stroj upotrebený pri stavbe, 
hladina, rovina, rovný, rovná, 
plochý, plochá, srovnať. 

Levelness — levlnes — rovnosť. 

Lever — lívr — kľuka. 

Levigate — levidžejt — rozťlcť Levi — 266 Lief alebo roztreť na prášok, uči- 
niť jemným, jemnou. 

Levite — livajt — izraelský 
kňaz, levita. 

Levity — leviti — ľahkosť, ľah- 
komyseľnosť. 

Levy — levi — verbovanie voj- 
ska, sbieranie, sosbieranie, po- 
výšenie dane, rozvrhnutý istý 
poplatok. 

Lewd — ljúd — nemravný, ne- 
zákonité hýrenie. 

Lewdness — ljúdnes — nemrav- 
nosť. 

Lewis — lújs — železný nástroj 
upotrebený k dvíhaní väčších 
kameňov. 

Lexicon — leksikon — slovník, 
leksikon. 

Lexical — leksikäl — slovníko- 
vý. 

Liable — lajäbl — zodpovedný, 
zodpovedná. 

Liability — lajäbility — zodpo- 
vednosť. 

Liar — lajr — lhár, človek kto- 
rý cigáni, nehovorí pravdu. 

Libel — lajbl — v časopise ha- 
nobne niekoho opísať, na cti 
ublížiť verejnou tlačou, hano- 
pis. 

Libeler — lajblr — ten čo na- 
píše hanopis, čo urazí na cti. 

Liberal — ibleräl — štedrý, šte- 
drá, voľný, voľná, liberálny, li- 
berál. 

Liberalism — liberälizm — libe- 
rálismus. 

Liberally — liberáli — štedré, 
voľné, nepredpojaté. 

Liberate — liberejt — osvobodiť. liberejšn — osvo- 
svoboda, Liberation 

bodenie. 

Liberty — >liberti 
voľnosť. 

Liberty Bell — liberti bel — 
zvon svobody. 

Library — lajbrery — knihov- 
ňa. 

Librarian ~ lajbrärien — kni- 
hovník. 

Librate — lajbrejt — klátiaci, 
váhať. 

Lice — ilajs — vši. 

License, lisense — lajsens — 
dovolenie, povolenie, dovoľu- 
júca listina, oprávnenosť. 

Licenable — ilajsenebl — povo- 
liteľný, .povoliteľné. 

Licensee — lajsensí — osoba, 
ktorej je dané povolenie, kto- 
rej je daná dovoľujúca listina. 

Licitly — lisitli — to čo je zá- 
konné. 

Liek — ilik — lízať, obliznúť, 
biť, trepať po niečom. 

Licker — likr — lízač. 

Licking — liking — líže, vý- 
prask. 

Lickerish — likriš — chutný, 
chutná. 

Lickspittle — likspitl — príživ- 
ník toho najnižšieho druhu. 

Licorice — likoris — pelendrek, 
sladké drevo. 

Lid — lid — pokrývka nejakej 
nádoby. Eye lid — á j lid — 
očné vĺčko. 

Lie — láj — lož. nepravda, ci- 
gáňstvo, ležať, oddychovať. 

Lief — líf — milý, obľúbený, Liege 267 — Light vhodný, radostne, s radosťou, 
rád. 

Liege — lídž — loyálny, podro- 
bený, sluha nútený k vykoná- 
vaní istých služieb pre svojho 
pána. 

Lien — lín — zákonný nárok, 
právo, dovoľujúce jednomu za- 
držať majetok druhého, kým 
nie je dlžoba vyrovnaná. 

Lieutenant — lútenent — lajt- 
nant, poručík (pri vojsku offi- 
cier nachodiaci v rangu hired 
niže kapitána). 

Lieutenant colonel — lútenent 
kôrnel — podplukovník. 

Lieutenant general — lútenent 
dženeräl — generál lajtnant pri 
vojsku, je to officier v rangu 
nižšie generála. 

Lieutenant governor — lútenent 
gavôrnr — pod-guverner. 

Life — lajf — život, životné. 

Life belt — lajf belt — ochran- 
ný pás, jaký sa užíva na vode, 
aby človek sa mohol udržať 
na povrchu vody. 

Life blood — lajf blad — ■ život- 
ná krv. 

Life boat — lajf bóut — ochran- 
ná lod\ 

Life giving — lajf giving — ži- 
vot dávajúci. 

Life guard — lajf gárd — teles- 
ná stráž, ochranca ktorý strá- 
ži nad kúpajúcimi sa a ktoré- 
ho povinnosťou je poskytnúť 
pomoc topiacemu sa. 

Lifeless — lajfles — ■ bez života, 
bezživotný, bezživotná, nečulý, tupý, tupá, mŕtvy, nečula, 
mrtvá. 

Lifelessness — lajfnesnes — 
bezživotnosť, mrtvosť. 

Lifelike — lajflajk — jako ži- 
júci človek. 

Lifelong — lajflong — počas 
celého života. 

Life preserver — lajf presórvr — 
život chrániace, život zachra- 
ňujúci. 

Life size - — lajf sajz — životnej 
veľkosti. 

Life tíme — lajf tajm— po ce- 
lý život, počas celého života. 

Lift — lift — zdvihnúť, nad- 
vihnúť, podvihnúť, povýšiť, 
zdvihni, zodvihne. 

Lifter — liftr — ten čo dvihá, 
zdvíhadlo. 

Ligament — lidžäment — spáj- 
ka, sviazok ktorý spojuje dve 
veci spolu. 

Ligation — lidžejšn — spojenie, 
sviazanie. 

Light — lajt — svetlo, jasno, 
ľahký, ľahká. 

Lighten — lajtn — osveťliť, ob- 
jasniť, obľahčiť, uľahčiť. 

Lighter — lajtr — ten alebo to, 
čo zapaľuje, ľahšie. 

Light-fingered — lajtfingerd — 
ľahkoprstý, ľahkoprstá, zlodej- 
ský, zlodejská. 

Light-footed — lajtfuted — ľah- 
konohý, ľahkonohá, človek 
znajúci rýchlo bežať alebo ľah- 
ko tančiť. 

Light-headed — lajt-heded — 
ľaJhkohlavý, človek ktorý keď Light — 268 — Lim sa nachodí na nejakej výške, 
točí sa mu Máva, závrat. 

Light-house — lajthaus — ma- 
ják, stavba kde sa vyrába elek- 
trina. 

Lightly — lajtli — snadno, ľah- 
ko. 

Light-minded — lajt-majnded 

— ľahkomyseľný, ľahkomyseľ- 
ná. 

Light-mindedness — lajt-majn- 
dednes — ľahkomyseľnosť. 

Lightness — lajtnes — ľahkosť. 

Lightning — lajtning — blíska- 
nie, blesk, hrom. 

Lightning-rod — lajtning rád 

— hromozvod. 

Lightsome — lajtsam — vese- 
lý, veselá. 

Ligneous — lignies — podoba- 
júci sa drevu, drevnatý. 

Like — lajk — podobný, podob- 
ná, rovný k inému, podobne, 
jako, jaký, jaká, mať rád, mať 
radá, obľúbiť. 

Likeable — lajkebl — príjemný, 
milý, príjemná, milá. 

Likeliness — lajklines — prí- 
jemnosť, pravdepodobnosť. 

Likely — lajkili — pravdepo- 
dobné, príjemné, vieryhodné. 

Likeminded — ilajkmajnded — 

— rovnosmýšľajúci, rovnosmý- 
šľajúca. 

Likeness — lajknes — podob- 
nosť, podobizeň. 

Liking — lajking — ľúbosť, ná- 
klonnosť, záľuba. 

Lilac — lajläk — španielový 
kvet. 

Lily — Hli — ľalija. Lily of the Valley — lili o v the 
väli — konvalinka. 

Limb — lim — telesný úd, ko- 
nár stromu, vetev. 

Limbed — limb d — konáristý, 
majúc údy. 

Limber — limbr — vozík kano- 
nový, ohebný, ohebná, shybný, 
shybná. 

Limberness — limbernes — o- 
hybnosť. 

Limless — limles — bez údov, 
bez konárov. 

Lime — la j m — vápno. 

Lime burner — iajm bôrnr — 
páli č vápna. 

Lime kiln — lajm kiln — vápen- 
ná pec, v ktorej sa páli vápe- 
ník. 

Limestone — lajmstóun — vá- 
peník, vápenný kameň. 

Limewater — lajmwatr — vá- 
penná voda. 

Limit — limit — hranica, ob- 
medziť, ohradiť. 

Limitable — •• limitebl — obme- 
dziteľný. 

Limited — limited — obmedze- 
ný, obmedzená. 

Limitless — limitles — bez hra- 
níc, bezobmedzenosť. 

Limp — limp — kuľhať, chro- 
meť. 

Limper — limpr — kuľháč. 

Limpingly — limpingli — kuľ- 
havo, kuľhajúc, chromejúc. 

Limpid — limpid — priehľad- 
ný, priehľadná, to skrz čo sa 
dá videť. 

Limpidness — ilimpidnes — prie- 
hľadnosť. Linden — 269 — Liter Linden — lindn — lipa. 

Line — lajn — čiara, šnôra, lí- 
nia, riadok, smer, povraz, druh, 
odbor. 

Lineament — liniement — ťah, 
tvár, rýs. 

Linen — linen — plátno, prá- 
dlo, z plátna zhotovené. 

Linen weaver — linen wívr — 
tkáč plátna. 

Liner — lajnr — paroloď, prí- 
stroj na sadzačskom stroji, 
ktorým sa spravuje dĺžka a či 
hrúbka riadka. 

Linger — lingr — otálať, vy- 
čkávať, predlžovať, trápiť sa. 

Lingo — lingóu — spôsob vy- 
slovovania slov, nárečie. 

Lingual — lignwäl — jazykový, 

Linguist — lingwist — znalec 
jazykov, človek hovoriaci viac 
reči. 

Liniment — liniment — tekuti- 
na, ktorou sa mážu boľavé časti 
telá. 

Lining — lájning — podšívka, 
futro obleku. 

Link — link — spojitko, na re- 
ťaze očko. 

Linoleum — linóulium — po- 
krov na dlážku pozostávajúci s 
hrubého plátna, ktoré je oblia- 
te hustým a vysušeným leno- 
vým olejom. 

Linotype — linotaip — sadzač- 
ský stroj, ktorý opatrený kľúči- 
kami jako písací stroj. Sádže 
sa s matricami, do ktorých sa 
potom vyleje roztavené olovo, 
stroj tento nevylieva každú li- terku osve, ale vyleje celý ria- 
dok. 

Linseed — linsíd — lenné se- 
miačko. 

Linseed meal — linsíd mil — 
múčka lennová. 

Linseed oil — linsíd ojl — olej 
z lénneho semiačka. 

Lint *— lint — ľan. 

Lion — lajon — lev. 

Lioness — lajones — levica. 

Lip — lip — rta, dotknúť sa 
rtou, bozkať. 

Liquid — likwid — tekutina, te- 
kutý, tekutá. 

Liquidation — likwidejšn — vy- 
rovnanie, vyplatenie dlžoby. 

Liquor — likr — nápoj, lieho- 
viny. 

Lira — líre — taliansky strie- 
borný peniaz, ktorého cena 
na americké peniaze je asi de- 
väťnásť centov. 

Lisp — lisp — šušľať, šepeliť. 

List — 'list — okrájok súkna a 
či plátna. 

Listen — lisn — počuj, počúvaj, 
poslúchať. 

Listner — lisnr — poslucháč. 

Listerine — listrín — antisepti- 
cká smiešanina tekutá, ktorou 
sa vymývajú rany. 

Listless — listles — nemajúc 
žiadnej túžby, ľahostajný, ľa- 
hostajná, nedbalý, nedbalá. 

Lit — lit — zapálil, rozsvietil, 
rozsvietila. 

Litany — litäni — litánie. 

Liter — litr — francúzska miera, 
rovnajúca sa 61.028 kubičným 
cólom. Liter 270 — Loat Literal — literal — doslovný, 
doslovná, pravý, pravá, nie voľ- 
ný preklad. 

Literally — literäli — doslovne. 

Literary — literary — literárny, 
literárna. 

Literature — liter ej čr — litera- 
túra. 

Literatus — liter e j tas — človek 
oboznámený s literatúrou. 

Lith — lith — úd, shýb. 

Lithograph — lithogräf — ka- 
menotlač, litografia. 

Lithographer — lithogräfr — 
kameňotlačiar. 

Lithographic — lithogräfik — 
litografický, litografická. 

Litigate — litidžejt — predniesť 
pred súd, súdiť sa. 

Litter — litr — nosítka na kto- 
rých sa nosia ranení ľudia. 

Little — litl — málo, malé, ma- 
lú, malý, malá, maličkosť. 

Littleness — litlnes — malič- 
kosť. 

Liturgy — litôrdži — - liturgie, 
predpisané alebo do platnosti 
uvedené formuly verejného mo- 
dlenia sa. 

Live — liv — ■ žiť, bývať. 

Live — la j v — živý, živá. 

Livelihood — lajvlihud — ži- 
vobytie, spôsob žitia. 

Liveliness — lajvlines — živosť; 
bystrosť. 

Liver — livr — pečienka. 

Liver complaint — livr kom- 
pléjnt — pečienková nesnádza, 
pečienková nemoc. 

Liver spots — livr spats — žlté fľaky po tvári pochodiace od 
pečienky. 

Livery stable — liveri stejbl — 
miesto kde sa kŕmia kone, mie- 
sto kde možno najať stajňu pre 
koňa, miesto kde možno na- 
jať koňa alebo povoz. 

Lives — lajvz — životy. 

Living — living žijúci, žije, 

žijú, výživa, živobytie. 

Lizard — lizrd — jašterica. (To 
slovo sa často upotrebuje aj k 
označeniu podlízavého a na nič 
súceho človeka). 

Load - — lóud — náklad, breme- 
no, náboj, nabiť zbraň, nalo- 
žiť niečo na vôz alebo inde. 

Loaded — lóuded — naložený, 
naložená, nabitý, nabitá. 

Loader — lóudr — ten čo nakla- 
dá, čo nabijá. 

Loaf — lóuf — bochníček. Loaf 
of bread — lóuf ov bréd — bo- 
chníček chleba. 

Loaf — lóuf — túlať sa sem 
tam, zahálať, leňošiť. 

Loafer — lóuf r — uličný pobe- 
haj, tulák. 

Loam — lóum — bohatá zem, 
hlina. 

Loan — lóun — pôžička, vypo- 
žičať, požičať. 

Loath, loth — lóuth — nerád, 
nevoľné, s nechuťou. 

Loathe — lóuth — pocítiť od- 
por, ošklivenie zvlášť proti po- 

» krmu. 

Loathful — lóuthful — ošklivý, 
ošklivá. 

Loathly — lóuthli — ošklivo* 
ošklivé. Lobby 271 — Lone Lobby — lábi — predsieň, v zá- 
konodárňach; predsieň, ktorá 
nie je určená úradnému upotre- 
beniu. 

Lobbyist — lábyist — politikár 
alebo politický náhončí, ktorý 
sa motá v predsieni, ktorý kor- 
tešuje medzi členmi zákonno- 
darného telesa. 

Lobster — lábstr — veľký mor- 
ský rak. 

Local — ló'ukl — miestny, oko- 
litý. 

Locate — lóukejt — zistiť mie- 
sto, nájsť, umiestniť. 

Location — lokejšn — vybranie 
miesta, miestnosť, poloha. 

Lock — lák — zámok, klátka, 
zamknúť, pozamýkať, zavreť, 
stisnúť, prieplav na vodnej 
hati. 

Locker — lákr — skrýň alebo 
šuplátka, ktorá sa dá zamknúť. 

Lock-jaw — lák-džá — strnutie 
čeluštia. 

Lock-keeper — lák-kípr — do- 
zerač prieplavných vrát v ka- 
nále. 

Lock-up — lák-ap — dočasné 
väzenie. 

Locket — láket — malý ozdob- 
ný agnusek nosený ženskými a 
dievčatmi na retiazke okolo kr- 
ku. 

Locomotion — lóukomóušn — 
pohyb. 

Locomotive — lóukomóutiv — 
hybný, železničný rušeň. 

Locust — lóukust — chrúsť, ko- 
bylka. Lode — lóude — otvorený prie- 
kop, kovová žila v zemi. 

Lodge — ládž — menší von- 
kajší byt, dočasný byt, miesto 
kde sa schádzajú členovia spol- 
ku, dať niekomu dočasné mie- 
sto k bývaniu, odložiť, ukryť. 

Lodger — ládžr — človek býva- 
júci v prenajatej izbe. 

Lodging — ládžing — bývanie, 
nocľah. 

Lofty — lofti — vysoký, vyso- 
ká, pyšný, pyšná. 

Loftiness — loftines — vzneše- 
nosť, pýcha. 

Log — lág — klát, trám. 

Log cabin — lág käbin — z trá- 
mov postavený domček. 

Log man — lág män — muž- 
ský, ktorý stína stromy na 
kláti. 

Logic — ládžik — veda mysle- 
nia, logika. 

Logicaly — ládžikäli — logický, 
logická. 

Loin — lójn — tá časť zverské- 
ho tela, kde sa nachodia ľad- 
viny. 

Loiter — lojtr — potuľovať sa, 
zaháľať. 

Loiterer — lojtrer — zahálač, 
leňoch. 

Lone — lóun — samotný, sa- 
motná, osamelý, osamelá. 

Loneliness — lóunlines — samo- 
társtvo, osamelosť. 

Lonely — lóunli — keď sa člo- 
vek cíti byť opusteným. 

Lonesome — lóunsam — cítiť Long 272 — Lous i ťesknotu, keď sa človeku cne 
za niekým. 

Long — long — dlhý, dlhá, dl- 
hú, dávno, zdĺhavo. 

Longing — longing — báiiť za 
niečím, túžiť, prechovávajúc 
túžbu. 

Longlived — longlivd — dlho- 
žijúci. 

Long-sighted — longsajted — 
prezieravý, ďaleko do predu 
vidiaci. 

Long-tongued — long-tangd — 
s dlhým jazykom, ohovárajúca 
osoba. 

Longways — longwejz — ďale- 
ko. 

Longevity — londževiti — dlhý 
vek. 

Longness — longness — dĺžka, 
dlhosť. 

Look — luk — pozri, dívať sa, 
pozerať, vyzerať, podobať sa, 
pohľad. 

Looker — lukr — ten čo sa dí- 
va, čo pozerá, pozorovateľ. 

Looking-glass — luking-gläs — 
zrkadlo. 

Look-out — luk-aut — byť na 
pozore, miesto zkadiaľ sa môže 
do diaľky pozerať. 

Loom — lúm — tkáčsky stroj. 

Loop — lúp — klíčka s povzra- 
za, urobiť na povrazu klíčku. 

Loose — lús — nepriviazaný, 
nepriviazaná, nepripevnený, pu- 
stený, pustená, svobodný, voľ- 
ný. 

Loosen — lúsn — odviazať, po- 
pustiť, uvoľniť. Loosely — lúsli — voľné, ne- 
dbalé. 

Loot — lút — korisť, plieniť. 

Lop — lap — odrezať alebo od- 
ťať vrch stromu. 

Lopsided — lápsajded — nerov- 
ný, ťažšie na jednej strane než 
na druhej. 

Lord — lord — Boh, Pán, šľa- 
chtic. 

Lore — lóur — učenosť. 

Lorne — lórn — opustený, opu- 
stená. 

Lose — lúz — ztratiť, utratiť, 
prehrať, prehrávať. 

Loser — lúzr — ten čo prehral, 
prehrávajúci. 

Loss — lás — ztrata, utratenie. 

Lost — last — ztratený, ztrate- 
ná, ztratenú, ztratil, ztratila, 
ztratili, utratil, prehral, prehra- 
la, prehrali. 

Lot — lát — osud, podiel, čiast- 
ka ihromada, los, prideliť, kus 
pozemku pod dom. 

Lottery — láteri — lutria. 

Lotion — lóšn — vodička, kto- 
rou si dámičky mastia tvár, aby 
si zadržaly pleť. 

Loud — laud — - hlasno, na hlas, 
hlasitý, hlasitá, hlučný, hlučná, 
zvučný, zvučná, krikľavý, kri- 
kľavá, hlasné, hlasité, hlučné, 
krikľavé. 

Loudness — 1 laudnes — hlasi- 
tosť, hlasnosť, zvučnosť. 

Lounge — Iaundž — lenivo si 
hoveť, zabávať' sa. 

Louse — • laus — » vša, ves. 

Lousiness — lauzines — všiva- 
vosť. I Lousi — 273 — Lumb Lousily — lauzili — všivavé, 
všivavo. 

Lousy — lauzi — všivavý, všiva- 
vá. 

Lout — laut — nešikovný člo- 
vek. 

Love — lav — láska, milovať', 
mať rád, radá mať, milenec, 
milenka, milujem, miluje. I 
am in love — aj äm in lav — 
som zamilovaný, (zamilovaná). 
I love you — aj lav j ú — ja ťa 
(vás) milujem. 

Love affair — lav äfer — milost- 
ná pletka. 

Love letter — lav letr — ľúbost- 
ný list. 

Love song — lav song — pieseň 
lásky. 

Loveless — lavles — neláskavý, 
neláskavá, bez lásky. 

Loveliness — lavlines — pôvab- 
nosť, utešenosť, ľúbostnosť. 

Lovely — lavli — ľúbezný, ľú- 
bezná, milostivý, milostivá. 

Love sick — lav sik — hynúci 
následkom lásky. 

Lover — lavr — milovník. 

Loving — laving — láskyplný, 
láskyplná. 

Lovingness — lavingnes — lá- 
skavosť. 

Low — lóu nízky, nízka, lacný, 
lacná, hlboko, hlboký, hlboká, 
hlbokú, skormútený. 

Low-born — lóu-born — pocho- 
diaci z nízkeho a zlého rodu. 

Low-land — lóuwländ — nížina 
zemská. 

Low life — lóu lajf — nízky mi- 
zerný život. Lower — lóur — nižšie, nižší, 
nižšia, poniže, dolný, dolná, 
spustiť dolu. 
Lower class — lóur klas — niž- 
šia trieda. 
Lowered — lóuwrd — spustil, 
spustila, spustili, spustený, spu- 
stená. 
Lowliness — lóulines — níz- 
kosť, pokorenosť. 
Loyal — loji — verný, verná, 
loyalný, loyalná. 
Loyally — lójeli — verné. 
Loyalty — lójelti — vernosť. 
Lubber — labr — grobian, hlu- 
pák. 
Lubricate — lúbrikejt — nama- 
zať, namastiť. 
Lucent — lúsent — ranná hvie- 
zda, satan, diabol. 
Luck — lak — šťastie, náhoda, 

osud. 
Luckily — lakili — šťastné. 
Luckless — lakles — nešťast- 
ný, nešťastlivý, nešťastná, ne- 
šťastlivá. 
Lucky — laki — šťastný, šťast- 
ná. 
Ludicrous — lúdikres — smieš-* 
ný. 

Lug — lag — ťahať za sebou, 
vliecť. 
Luggage — lagidž — rôzne pak- 

líky, zaviazadlá. 
Lukewarm — lúkworm — teplá 
ale nie horúca, vlažná. 
Lumbago — lambejgo — bo- 

ľasť v krízach, úsad. 
Lumber — lambr — rôzne sta- 
vebné drevo. 
Lumberman — lambrmän — Lumb 274 — Iyustr drevár, obchodník ktorý predá- 
va stavebné drevo. 

Lumberyard — lambrjárd — 
skladište stavebného dreva. 

Lump — lamp — hrča, bozuľa, 
kus, balvan, celok. In one 
lump — in wan lamp — v cel- 
ku, v jednom kuse. 

Lumpy — lampi — hrčovitý, hr- 
čovitá, hrčovité, hrčovitú. 

Lunacy — lúnäsi — divosť, cho- 
romyseľnosť. 

Lunar — lúnr — mesačný. 

Lunatic — lúnätik — blazon, 
bláznivý, bláznivá, choromyseľ- 
ný, choromyseľná. 

Lunatic asylum — lúnetik esaj- 
lam — blázinec. 

Lune — lún — hocičo, čo má po- 
dobu pol mesiačka. 

Lunch — lanč — zákuska, zakús- 
nuť si, trošku zajesť. 

Luncheon — lamčon — malá zá- 
kuska medzi raňajkami a obe- 
dom. 

Lunette — lunet — menšia uheľ- 
■natá bašta. 

Lung — lang — pľúco. 

Lungs — langs — pľúca. 

Lungless — langles — bez pľúc. 

Lunge — landž — rýchle ma- 
chnutie jako so šabľou. 

Lupus — lúpas — nemoc, ktorá 
postupne spôsobí to, že telo tvá- 
ri hnije a sa tratí. 

Lurch — lôrč — toto slovo sa 
upotrebúva pri hre a označuje 
nešťastné postavenie hráča, 
smola, nezdar, odgúľať sa, po- 
točiť sa /na stranu, nakloniť 
sa, podviesť. Lure — lúr — vábiť, svádzať, 
vábidlo. 

Lurid — lúrid — bledo žlté, hro- 
zný. 

Lurk — lôrk — ležať v úkryte, 
byť neviditeľným, striezť. 

Lurker — lôrker — ten čo leží v 
úkryte, ten čo na niečo strieže, 
jako na príklad poľovník, ktorý 
z úkrytu strieže na zver. 

Luscious — lašes — veľmi slad- 
ký, veľmi sladká, rozkošný, roz- 
košná. 

Lusciously — lašesli — rozkošné. 

Lusciousness — lašesnes — roz- 
košnosť. 

Lust — last — túžiaca chuť, veľ- 
mi za niečim túžiť, pohlavný 
pud. 

Lustful — r lastful — majúc chuť 
k pohlavnému stýkaniu, chlipný. 

Lustily — lastili — telesne ráz- 
ny, telesne rázna, statečné. 

Lusting — lasting — žiadosť 
tela. 

Lustral — lusträl — týkajúce sa 
očistenia, čiastiaci. 

Lustrate — lastrejt — očistiť po- 
mocou vody. 

Lustration — lastrejšn — po- 
svätná ceremónia očistenia, o- 
čistenie. 

Luster — lastr — skvelosť, lesk, 
ožiarenosť, sláva. 

Lusterless — lastrles — neskve- 
lý, nelesklý, pozbavený lesklo- 
sti. 

Lustrous — lastres — lesklý, o- 
žiarený, lesklá, ožiarená. 

Lustrum — lastram — perióda 
piatich rokov. Lute — 275 — Maca Lute — lút — hudobný nástroj 
o strunách, značne podobný gy- 
táry, gyps, zagyptovať, hrať 
na lutny. 

Lutheran — lútheren — týkajú- 
ce sa Martina Luthera, známe- 
ho reformátora, luteránsky, lu- 
terán, luteránka, luteránska. 

Lutheranism — lútherenizm — 
luterá-nismus, náuka viery, hlas- 
ná Martinom Lutherom. 

Luxate — laksejt — vymknúť v 
shybe. 

Luxation — laksejšn — vymknu- 
tie, vyrazenie niektorého úda 
tela v shybe s miesta. 

Luxury — laksúri — luxus, pre- 
pych, rozkoš, mať hojnosť všet- 
kého. 

Luxuriance — laksúriens — hoj- 
nosť, bujnosť. 

Luxurious — laksúries — roz- 
košný, rozkošná. 

Luxuriously — laksúriesli — roz- 
košné, bujné. 

Lyceum — lajsíum — literárny 
ústav, pripravováca škola na u- 
niversitu, lýceum. 

Lye — laj — luh. Lying-in — lajing-in — dávajúc 
život dieťaťu. 

Lyingly — lajingli — lživo, ne- 
pravdou. 

Lynch — liinč — potrestanie prie- 
stupníka bez súdneho pojedná- 
vania. (Toto sa dosť často u- 
dáva v južných štátov,, kde keď 
niekto — zvlášť černoch — do- 
pustí se nejakého priečinu, ľud 
sa shrkne a keď je takýto prie- 
stupník v žalári, silou ho zta- 
diaľ ľud vyberie a ho bezmilo- 
srdne popraví — a to často tak 
učiní aj s nevinným. 

Lynx — links — ostrovid, zvie- 
ratko veľmi sa podobajúce koč- 
ke, ktoré už od nepamäti je 
známe pre ostrosť jeho zraku. 

Lyre — lájr — lýra, starobylý 
hudobný strunový nástroj, je to 
nástroj zhotovený <na spôsob 
malej harfičky. 

Lyre-bird — lájr-bôrd — vták 
nachodiaci sa v Austrálii, je tro- 
chu menší od bažanta a meno 
svoje dostáva následkom toho, 
že jeho chvostové peria tvoria 
podobu lýri. M M — em — trinásta litera v an- 
glickej abecede. 

Ma'am — mám — slovo toto je 
len zkráteninou pre slovo ma- 
dam, ale sa takrečeno po celých 
Spojených Štátov užíva. 

Macadamize — mäkädämájz — 
vyložiť cestu z kameňom na 
drobno pomletým. Macaroni — mäkäróuni — ma- 
karoni, obľúbené jedlo talian- 
ske, zhotovené z cesta jačmenej 
múky, makaroni sú v podobe 
menškh kratších a tiež aj dlh- 
ších trubkách. 

Macaroon — mäkärún — ■ mali- 
čký sladký koláčik s mandlamy. 

Macassar oil — mäkäser ojl — Mac 276 — Made olejčok na vlasy, tiež voňavá 
smiešanina pozstávajúca z ry cí- 
nového a olivového oleja. 

Macaw — mekó — pekný indi- 
cký vták patriaci k rodine pa- 
pagajškej. 

Mace — mejs — úradné žezlo, 
ktoré je na jednom konci o- 
zdobené nejakým kovom, kľa- 
cok jakým sú ozbrojení obyčaj- 
ne americkí policajti, muškáto- 
vá hlavička (muškátový orech). 

Macerate — maser ej t — učiniť 
chudším, chudšou, vyžmýkať, 
rozmočiť, dobre pohrýzť. 

Maceration — maser e j šn — žu- 
vanie, trávenie. 

Machine — mašín — mašina, 
stroj, človek, ktorý slúži inému 
za nástroj. 

Machine gun — mašín gan — 
strojová puška. 

Machinery — mašín er i — stroje. 

Machinist — mäšínist — stroj- 
ník, mašinista. 

Machinate — mašine j t — robiť 
a či kúť nejaké spiknutie. 

Machine made — mašín méjd — 
strojom zhotovené, strojom vy- 
robené. 

Machine shop — mašín šáp — 
strojáreň. 

Mackerel — makrel — makrela, 
k jedeniu veľmi dobrá morská 
ryba, známa pre jej peknú for- 
mu ä pre lesklú barvu. 

Mackintosh — mäkintáš — ne- 
premočiteľný kabát, zhotovený 
zo silného súkna, ktoré je po- 
liate na vrchu indickou gumou. 

Macrocosm — mäkrokozm — ve- smír, svet vo celej svojej celo- 
sti. 

Macula — mäkjúla — škvrna, 
fľak na kože. 

Maculate — mäkjulejt — zaf la- 
kovať, poškvrniť. 

Maculation — mäkjulejšn — po- 
škvrnenie. 

Mad — mäd — rozhnevaný, roz- 
hnevané, zlý, zlá, šialený, šia- 
lená zúrivý, zúrivá. 

Mad-cap — mäd-käp — blázon, 
šialenec. 

Madden — mäden — rozhnevať, 
rozlostiť, rpzúriť. 

Mad-house — mäd-hauz — dom 
a či ústav, v ktorom sú držaní 
blázni, choromyseľní ľudia. 

Madly — mädli — zlobivo, zlost- 
ne, zúrivo. 

Madman — mädmän — zúrivec, 
blázon, šialenec. 

Madness — mädnes — šialenosť, 
bláznivosť, zúrivosť, nerozmy- 
slenosť. 

Madam — *nädem — pomenova- 
nie, ktoré sa užíva keď sa sho- 
varáme s vydatou ženskou, pani. 

Mademoiselle — mädemwäzel 
titul daný nevydatej mladej de- 
vy ve Francúzsku, (znamená to 
asi toľko čo slečinka). 

Made — mejd — urobil, zrobil, 
urobené, zapríčinil, zapríčinila. 
I made that — aj mejd that — 
ja som to zrobil (zrobila). He 
(she) made it — hi (ši) mejd it 
— on (ona) zrobil, zrobila. He 
made a racket — hi mejd a rä- 
ket — on zapríčinil buchot. 

Madeira — mädíre — dobré a Mado — 277 — Mahdi bohaté víno na ostrove Madei- 
ra. 

Madonna — madone — talianske 
pomenovanie pani, meno pre 
Pánu Máriu, obraz Pannej Má- 
rii. 

Madrigal — madrigal — pasto- 
rálna piesnička. 

Magazine — mägezín — sklad, 
miesto na ktorom nachodí sa 
streľná zbraň a strelivo, sbor- 
ník, časopis v podobe knihy. 

Magazine rifle — mägezín rajfl 
— flinta a či pušika z ktorej sa 
dá viackrát vystreliť na jedno 
nabitie, flinta, ktorá je opatre- 
ná menším magazínom, do kto- 
rého vojde viac nábojov; na 
sadzačskom stroji tá čiastka, 
v ktorej sa nachodia matrice 
(litery). 

Maggot — mägot — červík, pu- 
pa. 

Magi — mädži — na ďalekom 
východe mužovia, ktorí sú oby- 
vateľmi uznatí za nejakých 
svätcov. 

Magic — mädžik — kúzelníctvo, 
bosorstvo, strýgoňstvo. 

Magical — mädžikl — kúzelný, 
kúzelná. 

Magically — mädžikäli — kúzel- 
né. 

Magician — mädžišn — kúzel- 
ník, zariekač. 

Magister — mädžistr — magi- 
ster. 

Magisterial — mädžistiriel — 
magistrátny. 

Magistrate — mädžistret — po- 
licajný sudca, smierčivý sudca. Magnanimity — mägnänimiti — 
šľachetnosť, veľkosť umu a či 
duše, veľkomyseľnosť. 

Magnanimous — mägnänimes — 
veľkomyseľný, veľkomyseľná. 

Magnate — mägnejt — magnát, 
veľký človek, bohatý človek. 

Magnet — magnet — magnet, 
majúci tú vlastnosť, že priťa- 
huje k se'be oceľ a železo. 

Magnetic — mägnetik — magne- 
tický, magnetická. 

Mangetism — magnetism — 
magnetismus. 

Magnetize — mägnetajz — mag- 
netizovať. 

Magnificience — mägnifisens — 
skvelosť, veľkoleposť. 

Magnificient — mägnifisient — 
skvelý, skvelá, veľkolepý, veľ- 
kolepá, veľkolepú. 

Magnificiently — mägnifisentli 
— skvelé, veľkolepé. 

Magnify — mägnifáj — zväčšiť, 
zväčšovať. 

Magnifying glass — mägnifáj- 
ing gläs — zväčšujúce sklo. 

Magnifying — mägnifájing — 
zväčšovacie. 

Magnifier — mägnifájr — to čo 
zväčšuje, ten čo zväčšuje. 

Magniloquens — mägnilokwens 
chvastavá reč, chvastavosť. 

Magniloquently — mägnilokwen- 
tli — chvastavo. 

Magnitude — mägnitute — veľ- 
kosť, velikosť. 

Magpie — mägpaj — vták prislú- 
chajúci do rodiny vrany,. straka. 

Mahdi — mejdí — očakávaný 
prorok medzi Mohamedánmi, Maho 278 — Maj o ktorý má prísť svojho času a 
postaviť sa na čelo Mohamedá- 
nov, aby začal ďaleko siahajúce 
hlásanie viery mohamedánskej. 

Mahogany — mähogäni — ma- 
hogany (istý druh tvrdého dre- 
va, stromy mahoganové rastú 
v tropických krajoch a tiež aj 
málo y Amerike, drevo je tro- 
chu červenkasté). 

Mahoganize — mähogänájz — 

— barviť iniečo vo farbe a na 
spôsob mahagónového dreva. 

Maid — mejd — panna, dievka, 

dievčica. 
Maid servant — mejd sôrvent — 

slúžka. 
Maiden — mejdn — družička, 

panna, pannenské. 
Maiden name — mejdn nej m — 

pannenské meno. 
Maidenhead — mejdnhéd — pan- 

nenskosť. (Tiež Maidenhood 

— mejdnhud.) 
Maidenliness — mejdnlines — 

pannenská čistota, panenskosť. 

Mail — méjl — pošta, dať na 
poštu, poštou zaslať. 

Mail bag — méjl bäg — pošto- 
vé vreco. 

Mail boat — méjl bóut — po- 
štová loď. 

Mail coach — méjl kóuč — po- 
štový voz, jaký sa upotreboval 
prv, než sme mali železnice. 

Mail train — méjl tréjn — po- 
štový vlak. 

Maim — méjrn — ochromiť, o- 
chromenie, poškodiť, zmrzačiť, 
zmrzačenie. 

Main — méjn — hlavný, hlavná, hlavnú, dôležitý, dôležitá, dôle- 
žitej dôležitú. 

Main deck — méjn dek — hlavná 
paľuba. 

Main land — méjn land — pev- 
nina. 

Mainly — méjnli — hlavné. 

Mainmast — méjnmäst — hlav- 
ný stožiar na lodi. 

Mainsail — méjnséjl — hlavná 
plachta na lodi. 

Main spring — méjn spring — 
hlavná spruha, hlavné pero. 

Mainstay — 1 méjnstej — hlavná 
podpora niečoho. 

Maintain — méjntejn — držať, 
udržať, hájiť, zachovať, vydr- 
žiavať, tvrdiť, držať sa svojho 
y debatte. 

Maintainer — méjntejnr — háji- 
teľ, vydržiavateľ. 

Maintenance — méjntenens — 
držanie, udržovanie, hájenie, vy- 
držiavame, zachovávanie. 

Maize — méjz — kukurica. 

Majestic — mädžestik — maje- 
státny, majestátna. 

Majestically — mädžestikäli — 
majestátne. 

Majesty — mädžisti — majestát- 
inosť, veličenstvo. 

Majolica — mädžolikä — istý 
druh porcelánového tovaru, 
ktorý je bohato zabarvený. 

Major — mejdžr — väčšie po- 
čtom, vojenská dôstojnosť v 
rangu vyšše kapitána, major, 
plnoletá osoba, ktorá môže ria- 
diť svoje vlastné záležitosti 
Majorate — mejdžorejt — úrad 
majora; majors tvo. M a jo 279 — Mali Majordomo — mejdžrdomo — 
osoba spravujúca domov. 

Make — mejk — urobiť, zro- 
biť, vyhotoviť, tvoriť, spôso- 
biť, donútiť, dosiahnuť. 

Make-believe — mejk-bilív — 
pretvárať sa, pretvárka, zdanli- 
vé. 

Make free — mejk frí — urobiť 
svobodným, svobodnou. 

Maker — mejkr — ten čo vyrá- 
ba, čo vyhotovuje. 

Makeshift — mejíkšift — pomôc- 
ka, dočasná výpomoc. 

Make-up — mejk-ap — spôsob, 
jakým je kto vyobliekaný, ú- 
strojenie, vystrojenie. 

Making — mejking — robí, ro- 
bia, robili, robenie, vyhotovenie, 
sostavenie, tvorenie. 

Maladministration — mälädmi- 
nistrejšn — zlé spravovanie zá- 
ležitostí. 

Maladroit — maladroit — ťar- 
bavý, nešikovný, ťarbavá, ne- 
šikovná, nezručný, nezručná. 

Malady — mälädi — choroba, 
nemoc. 

Malapert — mälepert — drzý, 
drzá. 

Malapertly — mälepertli — drzo. 

Malapertness — malepertnes — 
drzosť. 

Malar — mejler — týkajúc sa lí- 
ca, lícovej kosti. 

Malaria — mälejrie — malária, 
■výpary zemné, ktoré zapríčiňujú 
nemoc. 

Malcontent — mälkontent — ne- 
spokojný človek, nespokojenec. Malcontentedly — mälkontente- 
dli — nespokojno, nespokojné. 

Male — mejl — mužské pohla- 
vie, muž, samec. 

Malediction — mälidikšn — zlo 
pranie, kliatba. 

Malefactor — mälefäktr — zlo- 
činec. 

Maleficient — mälefisent — ško- 
dlivý, škodlivá, zlý, zlá. 

Malevolence — mälevolens — zlá 
vôľa, zomyseľnosť, osobná ne- 
návisť. 

Malevolent — malevolent — zlo- 
myseľný, zlomyseľná, zlomy- 
seľné. 

Malevolently — mälivolentli — 
zlomyseľné, z nenávisťou. 

Malfeasance — mälfizäns — ne- 
zákonnitý, skutok, nezákonnitý 
čin. 

Malformation — mälformejšn — 
zlé sformovaný, znetvorenie. 

Malice — mälis — zlomyseľnosť, 
náklonnosť k poškodeniu iné- 
ho, hnev, potuteľnosť. 

Malicious — mälišes — zlomy- 
seľný, zlomyseľná, potuteľný, 
potuteľná. 

Maliciously — mälišesli — zlo- 
myseľné, potuteľné. 

Maliciousness — mälišesnes — 
zlomyseľnosť, potuteľnosť. 

Malign — mälajn — zlej náklon- 
nosti alebo prirodzenosti, ne- 
priaznivý, nepriaznivá, utrhať 
na cti, ohovárať. 

Malignly — mälajnli — nepria- 
znivým spôsobom, utrháčstvom. 

Maligner — mälajnr — ten čo 
utrhuje na cti, ohovárač. Mali — 280 — Maňa L Malignant — malignant — pre- 
plnený zlomyseľnosťou, tvrdo- 
šijný, zarytý. 

Malignity — mäligniti — zlomy- 
seľnosť, zarytosť, zlá povaha. 

Mallard — mälerd — divá kačka. 

Malleable — mäliebl — kov ta- 
ký, ktorý sa dá ukuť dľa vôle. 

Mallet — mälet — drevené kla- 
divo, palička. 

Malpractice — melpräktis — ne- 
dobré, zlé jednanie, neposluš- 
nosť, nedobre liečenie nemoci 
následkom nevedomosti, jedna- 
nie proti pravidlám. 

Malt — mált — jačmené krúpy 
alebo iné zrno namočené vo vo- 
de k cieľu kysnutiu, slad z kto- 
rého sa varí pivo. 

Maltreat — mältrít — zle zacho- 
diť s niekým alebo s niečim, 
trýzniť, trápiť, surovo zacho- 
diť. 

Maltreatment — mältrítment — 
trápenie, trýznenie. 

Mamma — mama — mamička, 
mamka. 

Mammae — mämí — cicek na 
ženskom prsníku, kadiaľ vy- 
chodí mlieko. 

Mammal — mäml — ssavec, 
zver. 

Mammon — mämon — mamona, 
syrianský boh bohatstva spomí- 
naný v novom zákone. 

Mammonism — mämonizm — 
mamonárstvo, slúžiť výlučne 
len mamone, túžiť vždy za bo- 
hatstvom. 

Mammoth — mämoth — ma- 
mut, vyhynutý už veľký zver. Man — män — muž, chlap, člo- 
vek. 

Manful — mänful — mužský, 
majúc ducha pravého muža, 
smelý, čestný, energický. 

Manfully — mänfuli — mužne, 
rázne, smelo, cestné, s energiou. 

Manfullness — mänfulnes 7- 
mužskosť, mužnosť, smelosť, 
čestnosť. 

Manhole — mänhóul — otvor ta- 
ký, cez ktorý môže mužský 
vojsť do kotla ajebo niekde in- 
de k cieľom vyčistenia špiny z 
kotla, prieloz. 

Manhood — mänhud — muž- 
skosť. 

Mankind — mänkajnd — ľud- 
stvo, človečenstvo. 

Mankiller — mänkilr — ľudo- 
vrah. 

Mankilling — mänkiling — zabí- 
janie ľudí. 

Man servant — mänsôrvent — 
sluha, _._ j 

Man slaughter — mänslótr — 
ľudovražda, zabitie. 

Man slayer — mänslejr — zabí- 
jač ľudí. 

Manacle — mänäkle — sputnať, 
puto, železné policajné púta, 
ktorými policajt sputná ruky 
väzňa. 

Manage — mänedž — spravo- 
vať, riadiť, sporiadať, ovládať, 
mať pod mocou, viesť obchod. 

Manageable — mänedžeb! — to 
alebo ten čo sa dá riadiť, oo~ 
dajný, podajná. 

Manageableness — män c d ž c bi- 
nes — poddajnosť. Maňa 281 — Mani Management — mänedžment — 
správa, spravovanie, riadenie, 
riaditeľstvo. 

Manager — mänedžer — správ- 
ca, j 

Managing — mänedžing — riadi, 
riadiaci. 

Mandamus — mändejmas — v 
súdobníctve, rozkaz vydaný 
vyšším, súdom. 

Mandarin — mänderin — čín- 
sky verejný úradník. 

Mandate — mändejt — mandát, 
rozkaz. 

Mandatory — mändetori — na- 
riaďujúci, prikazujúci. 

Mandoline — mandolin — man- 
dolína. 

Mane — mejn — hrýva (jakú 
má koň). 

Maned — mejnd — majúc hrý- 
vu. 

Maneless — mejnles — nemajúc 
hrývu, bez hrývy. 

Manes — mejníz — medzi Ri- 
manmi duchovné tiene mŕtvych. 

Maneuver — mänjúver — ma- 
néver vojenský, šikovnosť, o- 
bratnosť, manévrovať, vyráta- 
ný pohyb vojska. 

Mange — mejndž — kožná ne- 
moc koni a statku, prašivosť. 

Mangy — mejndži — statok tr- 
piaci na prašivosť, na chrasty. 

Manger — mejndžr — jaslá do 
ktorých sa kladie pokrm pre 
kone a statok. 

Mangle — mändžl — rozkuso- 
vať, pokusovať, zohaviť, zmr- 
začiť, hladenie háb, mangľa, 
mangľovať. Mania — mänie — mania, šiale- 
nosť, dychtivosť, túžba po nie- 
čom. 

Maniac — mäniäk — napadnu- 
tý mániou, šialenosťou, zúrivo- 
sťou. 

Maniacal — mäniäkl — šialený. 

Manicure — mänikjúr — osoba, 
ktorej povolanie je udržovať 
ruky v takom stave, žeby boly 
peknými, zvlášť zaoberajú sa s 
lieštením nechtov. 

Manifest — manifest — dať na 
javo, javiť, zjavný, zjavná, ne- 
ťažko videť, pochopiť alebo po- 
rozumeť, úradný dokument, 
ktorý sa má predostreť pred ú- 
rad clový, obsahujúci opis ná- 
kladu lod'ného. 

Manifestation — mänifestejšn — 
prejav, manifestácia. 

Manifestly — mänifestli — zjav- 
né, patrné. 

Manifestness — mänifestnes — 
zjavnosť. 

Manifesto — manifesto — mani- 
fest, verejné prehlásenie. 

Manifold — mänifóuld — mno- 
hý, mnohonásobný, mnohoná- 
sobná, rozličný, rozličná, roz- 
množiť. 

Manifoldly — mänifóuldli — 
mnohonásobne. 

Manifoldness — mänifóuldnes 
— mnohonásobnosť, rozmani- 
tosť. 

Manila — mänila — prístavné 
mesto Filippínskych Ostrovoch, 
istý druh cigár, ktoré sú vyrá- 

. bane v Manile. 

Manila paper — mänila pejpr — Mani — 282 — Mar istý druh papieru, upotrebebné- 
ho na zaobálenie rôznych vecí. 

Manipulate — mänipulejt — ma- 
nipulovať, zachádzať niečím, 
riadiť, viesť. 

Manipulation — mänipulejšn — 
manipulovanie, zachodenie, ria- 
denie, nakladanie s niečim. 

Manna — mäne — manna. 

Manner — mänr — zvyk, spô- 
sob, móres. 

Mannered — mänrd — majúc 
spôb k tomu alebo inému, mó- 
resný, móresná. 

Mannerist — mänrist — umelec, 
iktorý vykonáva svoju prácu dľa 
jedného a toho samého spôsobu. 

Mannerliness — mänrlines — 
zdvorilosť, móresnosť. 

Mannerly — mänrli — zdvorilý, 
zdvorilo. 

Man-of-war — män-ov-wár — 
loď vojenská. 

Manor — manor — panstvo, sta- 
tok zemského pána, ktorý je 
obrábaný obyvateľmi. 

Manpleaser — mänplízr — licho- 
tivý mužský, lichotivá ženská, 
ktorá radá lichotí mužským. 

Mansion — mänšn — pekný 
dom, panský dom. 

Mantlepiece — mäntlpís — o- 
zdobná práca okolo a nad ohni- 
skom, nad ktorou na vrchu na- 
chodí sa polička. 

Mantle — mäntl — plášť, pri- 
kryť, zakryť. 

Man-trap — mänträp — pásť na 
mužov, pásť <na chytenie zlo- 
deja. Manual — mänjúel — týkajúc sa 
ruky, ručnej, ručná, príručná 
kniha. 

Manual labor — mänjúel lejbor 
— práca rúk, telesná práca. 

Manufactory — mänufäktori — 
dielňa, fabrika, továreň. 

Manufacture — mänufäkčr — 
tovar, výrobok, vyhotovovanie, 
vyrábať, dorábať. 

Manufacturer — mänufäkčrer — 
vyrábateľ, tovarník, majiteľ 
dielni, fabrikant. 

Manufacturing — mänifäkčring 
fabrický, továrničky, vyrába. 

Manure — mänjúr — hnoj, hno- 
jivo, hnoj i ť. 

Manurer — mänjúrer — ten čo 
hnojí. 

Manuscript — mänúskript — ru- 
kopis. 

Many — meni — mnoho, mnohí, 
veľa. 

Many-one — meni-wan — mno- 
hý, mnohá. 

Many-sided — meni-sajded — 
mnohostranný, mnohostranná, v 
mnohostranné. 

Many a time — meni e tajm — 
často. 

Many times — meni tajmz — 
veľmi často. 

Map — mäp — mappa, namappo- 
vať. 

Maple — mejpl — javor. 
Maple sugar — mejpl šugr. — 

cukor zo šťavy javorového stn> 

mu. 
Mar — már — zkaziť, poškodiť, 

byť na prekážke. Mara — 283 — Marsh Maraud — märád — túlať sa 
sem-tam hľadajúc korisť. 

Marble — márbl — mramor, 
mramorový, mramorová, mra- 
morové, mramorovú. 

Marble quarry — márbl kwari 
mramorový lom. 

Marble slab — márbl släb — 
plotňa mramorová. 

March — márč — pochod, po- 
chodovať, ťahnutie k predu, 
postup, ubierať sa v sriadenom 
pochode. 

March — márč — tretí mesiac v 
roku — marec. 

Marching — márčing — pocho- 
doval, pochodovali, pochodujú. 

Marchpane — márčpejn — mar- 
cipán. 

Marcid — mársid — ničiaci, hu- 
biaci, zvä.ciJv, zvädlá. 

Mare — mér — kobyla. 

Margaríne — márgerin — ume- 
lé maslo. 

Margin — márdžin — okrájok, 
kraj, v knihy tlačenej tá čiasť 
stránky, na ktorej nie je tlač, 
medzera. 

Marine — merín — námorský 
vojak, morský, loďstvo, námor- 
níctvo. 

Mariner — mariner — námor- 
ník. 

Marital — märitl — manželský. 

Maritime — märitajm — námor- 
ský. \ 7 

Marjoram — márdžorem — maj- 
ránek. 

Mark — márk — znak, značek, 

/známka, znamenie, dosah, cieľ, zaznačiť, zaznamenať ozna- 
čiť. 

Marked — márkd — zaznačil, 
zaznačila, označená, označený, 
známkou opatrená, významný. 

Marker — márkr — ten čo zna- 
čí, to čím sa značí, znamenač. 

Marksman — márksmän — do- 
brý strelec. 

Market — market — tržište, trh, 
kupovať. 

Marketable — márketebl — to, 
čo je súce na trh. 

Market price — market prajs — 
tržná cena. 

Market town — market taun — 
tržné mesto. 

Marmalade — mármälejd — 
marmeláda. 

Maroon — 1 märún — názov pre 
uteknuvšieho otroka. 

Marrer — márer — ten čo niečo 
prekazí. 

Marriage — märidž — sobáš, 
sňatok, manželstvo. 

Marriage license — märidž laj- 
sens — povolenie k sňatku. 

Marriageable — märidžebl — na 
výdaj súca, k ženbe súci. 

Married — märid — ženatý, vy- 
datá, sobošený, sobášená, soso- 
bášil. 

Marry — märi — ženiť sa, ože- 
niť sa, vydať sa. 

Marsh — márš — bahno. 

Marshness — máršnes — bahni- 
ste, močaristé. 

Marshall — máršl — pôvodne to 
slovo znamenalo úrad dozerača 
nad koňmi, úradník, ktorého 
povinnosťou je sriadiť listiny, Martial — 284 — Match v Spoj. Štátov úradník na čele 
každého súdobného dištriktu. 

Martial law — - máršl lá — vo- 
jenský zákon, stanné právo. 

Martin — mártin — domáca la- 
stovička, mužské meno Martin. 

Martyr — mártir — mučedlník. 

Martyrdom — mártidom — mu- 
čeníctvo, múka, smrť mučení- 
cka. 

Marvel — márvl ■ — čudo, div, zá- 
zrak, diviť sa, čudovať. 

Marvelous — márveles — divný, 
podivuhodný. 

Marvelously — márvel esli — 
divné, podivuhodné. 

Masculine — mäskjulajn — muž- 
ský. 

Mask — mäsk — maska, zama- 
skovať. 

Masked — mäskd — zamasko- 
vaný, zamaskovaná. 

Masked ball — mäskd bál — 
maškarný bál. 

Mason — mejsn — múrar. 

Masonic — mesánik — slobodo- 
murársky. 

Masquerade — mäskerejd — ma- 
škaráda. 

Masquerader — mäsker ej dr — 
maškara, človek oblečený v ma- 
škarných háboch. 

Mass — mäs — množstvo, kus, 
massa, hmota, shromadiť, na- 
hromadiť. 

Mass meeting — mäs míting — 
hromadná schôdza svolaná k 
vôli nejakému zvláštnemu cieľu. 

Massiness — mäsines — hmo- 
tosť. 

Massive — mäsiv — masívny, masívna, ťažký, ťažká, hmot- 
iný, hmotná. 

Massacre — mäsekr — masakra, 
povraždenie, hromadná vražda. 

Massage — mäsejdž — mastenie, 
trenie tela. 

Mast — mäst — loďný stožiar. 

Master — mästr — majster, pán, 
veliteľ, ten čo velí, učiteľ, mla- 
dý pán. 

Masterful — mästrful — maj- 
strovský, veliteľský. 

Masterfullness — mästrfulnes — 
majstrovstvo. 

Masterless — mästrles — bez 
majstra, bez pána. 

Master key — mästr kí — ■ hlavný 
kľúč. 

Masterpiece — mäs trpíš — maj- 
strovská práca, majstrovský 
kúsok. 

Master printer — mästr printr 
— majiteľ tlačiarni. 

Master work — master work — 
majstrovská práca, majstrovské 
dielo. 

Masticate — mästikejt — dobre 
pohrýzť, dobre požuvať. 

Mastication — mäs tike j š n — žú- 
vanie, žvakanie. 

Mastless — mästles — bez sto- 
žiara. 

Masturbation — mästurbejšn — 
samoprznenie. 

Match — mäč — sirka, zápalka, 
švablík, zápas, závod, stávka, 
rovnosť, sňatok, to čo sa rov- 
ná inému. 

Match box — mäč baks — ška- 
tuľka na sirky. 

Matchable — mäčabl — : to čo Match — 285 May sa dá prirovnať k niečomu iné- 
mu. 

Matchless — mäčles — nevyrov- 
nateľný nevyrovnateľná. 

Mate — mejt — kamarát, druh, 
spoločník, súdruh, kamarátka, 
spoločníčka, dôstojník na lodi. 

Mateless — mejtles — bez ka- 
maráta, bez kamarátky. 

Material — metíriel — materiál, 
látka, hmota, hmotný, podstat- 
ný. 

Materialism — metírielizm — 
materiálismus. 

Materialist — metírielist — ma- 
terialista, človek tvrdiaci, že 
všetko čo jestvuje je len hmo- 
ta. 

Materialize — metírielájz — u- 
robrť hmotným, ztelesniť. 

Maternal — mätôrnel — mater- 
ský, materinská, materinské. 

Mathematics — mäthemätiks — 
mathematika. 

Matin — mätin — ranná modlit- 
ba, ranná bohoslužba. 

Matinee — mätiné — predstave- 
nie, ktoré sa odohráva cez deň. 

Matricide — mätrisajd — matko- 
vražda. 

Matriculate — mätrikjulejt — 
zapísať do záznamnej knihy. 

Matrimony — mätrimóuni — 
manželstvo. 

Matrimonial — mätrimóuniel — 
manželský, manželská, manžel- 
ské. 

Matrix — mätriks — matka, ži- 
vot. 

Matron — mejtron — opatrov- 
kyňa, matrona. Matter — mätr — záležitosť, 
vec, predmet, sporná otázka, 
látka. 

Mattress — mätres — posteľný 
madrác. 

Mature — mäčjúr — dospelý, 
dospelá, dozrelý, dozrela, do- 
zrieť, vypršať (keď nejakej 
smluve alebo lhote vyprší ter- 
mín). 

Maturely — mäčjúrli — zralý, 
zralá. 

Maturety — mäčjúriti — zralost,' 
dospelosť, plnoletosť. 

Maundy Thursday — móndi 
thôrzdéj — zelený štvrtok. 

Mausoleum — mósolíum — 
hrobka. 

Maw — mó — žalúdok zveriaci. 

Maxim — mäksim — zásada. 

Maximinize — mäksiminájz — 
čo najviac zveličiť. 

Maximum — mäksimum — naj- 
vyšší, najvyššia miera. 

May — méj — máj, piaty me- 
siac v roku. 

May bug — méj bag — májový 
chrúst. 

May Day — méj dej — prvý deň 
v mesiaci máji. V Europe je 
tento deň všeobecne známy čo 
"Robotnícky Deň", v Amerike 
sa ten zvyk neujal, ale zato sa 
deň Prvého Mája medzi pove- 
domými robotníkmi drží a po- 
važuje za sviatok. 

May pole — méj pól — májový 
strom. 

May — méj — možno, smie, 
smieť. M ay — 286 — Mecha Maybe — méjby - — dosť možné, 
snáď, možno. 

Mayonnaise - — méjonéz — omá- 
čka pozostávajúca zo žltiek va- 
jec a šalátového oleja, čo je 
dobre spolu smiešané a hodne 
napaprikované, je to omáčka 
dávaná s rybou. 

Mayor — méjr — hlavný magi- 
strát, mešťanosta. 

Maze — mejz — zmätok, zmo- 
tanina, pomätiť. 

Mazily — mejzili — zmäteno. 

Mazy — mejzi — zmotaný, 
zmotaná. 

Me — mi — ja, mne. 

Meadow — medóu — lúka. 

Meager — mígr — chudý, ten- 
ký, chudá, tenká. 

Meagerly — mígrli — chudé. 

Meagerness — mígrnes — chu- 
dosť, suchosť. 

Meal — mil — jedlo, hrubšia 
múka, jako na priklad kukurič- 
ná múka — Corn meal — korn 
mil. 

Meal time — mil taj m — čas k 
jedeniu. 

Mealiness — mílines — múčna- 
tosť. 

Mean — mín — biedny, biedna, 
sprostý, sprostá, podlý, podlá, 
podlé, podlú, špinavý, špinavá, 
špinavo. 

Means — minz — spôsoby, pro- 
striedky. 

Mean spirited — mín spirited — 
mizerného, podlého dúcha. 

Meanwhile — mínwajl — medzi- 
tým. 

Meaning — mining — mieríenie, úmysel', smýšľanie, smyseľ, vý- 
znam. 

Meaningly — míningli — vý- 
znamne. 

Meaness — mines — podlosť, 
nízkosť, sprostosť. 

Meant — ment — mienil, mie- 
nila, mienili, mienené. 

Measles — mízlz — osýpky. 

Measure — mežr — miera, me- 
rítko, prostriedok, predloha, 
návrh, zámer, merať. 

Measureable — mežrebl — to 
čo sa dá merať, meriteľný, me- 
riteľná. 

Measurably — mežrebli — mie- 
riteľné, miernym spôsobom. 

Measured — mežrd — odmeral, 
odmerala, pomeral, pomerala, 
mierané, vymierané, meraný, 
meraná, mierne. 

Measureless — mežrles — ne- 
odmerateľný, neodmerateľná, 
nesmierny, nesmierna. 

Measurement — mežrment — 
miera. 

Meat — mít — mäso. 

Meatiness — mítines — mäsi- 
tosť. 

Mechanic — mekänik — reme- 
selník. 

Mechanical — mekänikl '-*— re- 
meselnícky, machinický, týka- 
júc sa strojov. 

Mechanics — mekäniks — stroj- 
níctvo. 

Mechanism — mekänizm — stro- 
je, strojníctvo, ústroje. 

Mechanist — mekänist — stroj- 
ník, mašinísta (Amerikám vše- Medal 287 — Mega obecne vyslovujú to slovo — 
mešinist. 

Medal — medi — medál. 

Medalion — medäljon — meda- 
lion. 

Meddle — medi — zamiešať sa 
do niečo, zaoberať sa, pchať 
do niečoho nos. 

Meddler — medlr — ťen čo sa 
do všetkého možného zamieša,* 
čo všade svoj nos vstrčí. 

Medial — mídiäl — priemerný, 
prostredný. 

Mediate — mídiet — prostred- 
né, prostredkovať. 

Mediation — mídiejšn — pro- 
stredníctvo. 

Mediator — mídiejtor — pro- 
stredkovateľ. 

Mediatory — mídiejtori — pro- 
stredkujúci. 

Medical — medikl — lekársky, 
lekárska. 

Medicament — medikement — 
liek, liečivo. 

Medication — medikejšn — 
smiešať s liečivom. 

Medicinal — medisinl — liečivý, 
lekársky, lekárska. 

Medicine — medisn — liek, me- 
dicína. 

Medieval — midívl — stredove- 
ký. a 

Meditate — meditejt — rozmý- 
šľať, premýšľať, mieniť, ho- 
dlať. 

Meditation — meditejšn — pre- 
mýšľanie, rozmýšľanie, rozjí- 
manie. 

Mediterranean — mediterejnien 
— obkľúčené z väčšej čiastky zemou, teraz sa slovo toto naj- 
viac užíva k označeniu stredo- 
zemného mora. 

Medium — mídium — prostre- 
dok, stred, priemer, prostredok,* 
stred, priemer, prostredkovateľ, 
prostredkovateľka (mediumka). 

Medium sized — mídium sajzd 
— strednej veľkosti. 

Meek — mi k — mäkkej a jem- 
nej povahy, krotký, krotká, po- 
dajný, podajná, pokorný, pokor- 
ná. 

Meekly — míkli — krotko, po- 
korne. 

Meekness — míknes — krot- 
kosť, pokornosť, pokora. 

Meet — mít — postretnúť, 
stretnúť s tvári do tvári, uspo- 
kojiť, vyhoveť, shromaždiť, 
sísť sa spolu, shromaždenie sa 
lovcov. 

Meeting — míting — postretnu- 
tie sa, schôdza, shromaždenie. 

Meeting hall — míting hal — 
miestnosť k vydržiavaní schô- 
dzí. 

Meeting house — míting hauz — 
miesto k modleniu, chrám, dom 
určený k verejným modlitbám. 

Meetly — mítli — slušným spô- 
sobom, vhodne. 

Meetness — mítnes — slušnosť, 
vhodnosť. 

Megrim — mígrim — bolenie 
hlavy na jednej strane, migré- 
na. 

Megaphone — megäfóun — trú- 
ba na jednom konci tak úzka, 
že otvor je len tak veľký, aby 
sa mohly doň vložiť ústa, na Melan — 288 — Mend druhom konci je široká, cez 
ktorú keď sa hovorí, reč počuť 
na dosť hodnú diaľku, mega- 
fón. 

Melancholic — melenkolik — 
zádumčivý, zádumčivá, . ťažko- 
myseľnosť, zádumčivosť. 

Melange — meländž — hudobný 
smes. 

Melee — mejlé — bitka, v kto- 
rej bijúci sa sú v| jednej hrbe. 

Melinite — melinajt — istá vý- 
bušná látka vyrábaná vo Fran- 
cii, složenina ktorej je tajno- 
sťou. 

Mellow — melóu — keď je ovo- 
cie na mäkko dozreté, príjem- 
ný, podnapitý. 

Mellowness — melóunes — ľú- 
beznosť, príjemnosť, mäkkosť. 

Melody — - melody — melódia, 
jemná hudba. 

Melodic — melodík — melodi- 
cký, melodická. 

Melodious — melodies — ľubo- 
zvučný, ľubozvučná. 

Melodiously — melodiesli — ľu- 
bozvučné. 

Melodrama — melodrama — 
melodrama, činohra sprevádza- 
ná hudbou. 

Melon — melon — melóna, diňa. 

Melt — melt — roztopiť, rozta- 
viť, rozpustiť. 

Melter — meltr — ten čo niečo 
taví, roztopuje. 

Melting — melting — taví, keď 
sa niečo roztopuje, tavenie. 

Melting pot — melting pót — 
taviaci kotol. Member — membr — člen, člen- 
kyňa, úd, údkyňa. 

Membership — membršip — 
členstvo, údstvo. 

Membrane — membrejn — kô- 
žička, blana. 

Membraneous — membrejnies 
blanovitý, blanovitá, blanovité. 

Memento — memento — upo- 
mienka, hocičo čo nás na nie- 
čo alebo na niekoho upomína. 

Memory — memori — pamäť, 
pamiatka. 

Memorable — memorebl — pa- 
mäti hodný, pamäti hodná, pa- 
mäti hodné. 

Memorandum — memorandum 
— poznámka, soznám, memo- 
randum. 

Memorial — memoriel — pa- 
mätný, pamätný spis, pamätník, 
pamiatka. 

Memorize — memorájz — nau- 
čiť sa nazpamäť, zapamätať si, 
vštepiť do pamäti. 

Men — men — mužovia, chlapi, 
ľudia. 

Menace — menes — poukazova- 
nie na zlo alebo na katastrofu, 
ktorá sa blíži, vyhrážka, hroz- 
ba. 

Menagerie, menagery — menä- 
džri — sosberanie rôznych di- 
vých zveroch, domácich a či 
z cudzých krajín v jednej miest- 
nosti a tak umiestnených, že si 
môžu ľudia pozreť. 

Mend — mend — napraviť, po- 
praviť, porepárovať, zaplátať, 
zalepiť, dať príštipok na to- 
pánku, olepšiť. Mend — 289 — Merge Mendacious — mendejšes — 
mať vo zvyku hovoriť neprav- 
du, lhať, lživý, nepravdivý, ne- 
pravdu hovoriaci, nepravdu ho- 
voriaca. 

Mendicancy — mendikänsi — 
žobranie, žobrota. 

Mendicity — mendisiti — život 
žobrácky. 

Menial — míniel — prislúcha- 
júci k domácim sluhom, ale ko- 
najúc nižšiu službu. 

Meningitis — menindžatis — za- 
pálenie modzgovej blany. 

Menses — mensíz — mesačná 
nemoc u ženskej. 

Menstrual — menstruel — tý- 
kajúc sa mesačnej nemoci u 
žien. 

Menstruate — mens true j t — me- 
sačné. When did you men- 
struate? — when did jú men- 
struejt? — kedy ste mala me- 
sačné. 

Menstruation — menstruejšn — 
mesačný tok. 

Mental — mentl — duševný, ro- 
zumový, spočívajúc na rozume. 

Mention — menšn — spomeni, 
spomni, podotkni, zmien sa. 
Don't mention it — dóunt 
menšn it — nespomínaj (ne- 
spomínajte) to. 

Mentor — mentor — múdry a 
verný radca. 

Menu — menu — v hostincoch 
kartka, na ktorej sú vypísané 
alebo vytlačená názvy tých je- 
dál, ktoré možno tam dostať, 
lístok jediel. 

Mercentile — merkentajl — tý- kajúc sa obchodu, obchodný, 
obchodná. 

Mercer — môrser — obchodník 
obchodujúci s hodvábnou a vl- 
nenou látkou. 

Mercery — môrseri — obchod s 
hodvábnou a vlnenou látkou. 

Merchant — môrčent — kupec 
sprevádzajúci obchod vo veľ- 
kom. 

Merchandize — môrčendajz — 
bodajjaký obchodný tovar. 

Merchant ship — môrčent sip — 

— obchodná lod\ 
Merchant tailor — môrčent tejlr 

— krajčírsky obchodník. 
Mercury — môrkuri — živé 

striebro. 

Mercy — môrsi — milosť, omi- 
lostnenie, milosrdenstvo. 

Merciful — môrsiful — milo- 
srdný, milosrdná. 

Mercifully — môrsifuli — milo- 
srdné. 

Mercilles — môrsiles — nemi- 
losrdný, nemilosrdná, ukrutný, 
ukrutná. 

Mercilessly — môrsilesli — ne- 
milosrdne, ukrutne. 

Mercilessness — môrsilesnes — 
ukrutnosť, nemilosrdnosť. 

Mere — mír — to alebo to a 
>nič viac, obyčajne, jednoduché, 
absolútne, maličké jazero. 

Merely — mírli — pre toto a 
pre nič iného, len. 

Meretricious — meritrišes — 
týkajúc sa prostitútky, necud- 
ná, vábiť falošným predostiera- 
ním, krikľavá. 

Merge — môrdž — ponoriť sa Meri 290 — Micro do vody, byť pohlteným, uto- 
núť. 

Meridian — meridian — týkajúc 
sa poludnia, keď je slnko na 
najvyššom bode, poludnie. 

Merit — merit — zásluha, hod- 
nota, cena. 

Meritorious — meritories — ma- 
júc hodnotu, zásluhu, záslužný. 

Meritoriously — meritoriesli — 
záslužné. 

Merits — merits — podstata, 
zálužne. 

Mermaid — mermejd — vybáje- 
ná morská dáma. 

Merman — mermän — vybáje- 
ný morský mužský. 

Merry — meri — veselý, veselá, 
radostný, radostná, veseliť sa. 

Merrily — merili — veselo. 

Merriment — meriment — ve- 
selosť, radosť. 

Mesmerism — mesmerizm — 
doktrína, ktorá tvrdí, že nie- 
ktorí ľudia istou tajnou mocou 
majú vliv nad vôľou a nad ci- 
tom iných ľudí. 

Mess — mes — smiešanina, 
spoločne jedenie, kŕmiť. 

Mess room — mes rúm — spo-_ 
ločná jedáleň. 

Message — mesedž — zpráva, 
posolstva. 

Messenger — mesendžr — po- 
sol, poslík. 

Messiah — mesa j ä — mesiáš, ten 
pomazaný, Kristus, vykupiteľ 
sveta. 

Met — ■ met — postretol, po- 
stretla, postretli, sišli sa spolu. 

Metal — metl — kov. Metaphor — metafor — podo- 
benstvo. 

Meteor — mítior — meteor, ú- 
kaz na nebi. 

Meteorology — mítiorálodži — 
náuka o povetrnosti. 

Method — method — spôsob, 
pravidlo. 

Methodical — methodikäl — 
pravidelný, pravidelná. 

Methodist — methodist — me- 
todista. 

Metric — metrik — metrický. 

Metropolis — metropolis — me- 
tropole, materinské mesto, hlav- 
né mesto v kráľovstve. 

Metropolitan — metropolitan — 
metropolný, patrici k matke 
cirkvi, arcibiskup ktorý je na 
čele ostatným biskupom v pro- 
vincii. 

Mettle — metl — morálna alebo 
telesná sústava, statečnosť. 

Mexican — meksiken — Mexi- 
kán, mexický, mexická, mexi- 
ckú. 

Mezzo — medzo — stredne (v 
hudbe). 

Mezzo voice — medzo voce — 
stredným hlasom (v hudbe). 

Miaul — miól — mravca t j ako 
mačka. 

Mice — majs — miši. 

Microbe — majkrób — bacila. 

Microbic — majkróbik — ba- 
cilový. 

Micrometer — majkromítr — 
drobnohľad. 

Microscope — majkroskóup — 
drobnohľad. Mid — 291 — Mild Mid — mid — stredok, stred, vo 
stredku, stredný, stredná. 

Midair — midér — vo vzduchu. 

Midday — midej — poludnie, 
stred dňa. 

Middle — midl — stredok, upro- 
stred, v polovici. 

Middle aged — midl éjdžd — 
stredného veku. 

Middle class — midl klas — 
stredná trieda. 

Middleman — midlmän — jed- 
náte! obchodujúci medzi dvoma 
stránkami. 

Middlemost — midlmóust — 
najprostrednejší. 

Middle sized — midl sajzd — 
strednej veľkosti. 

Middling — midling — stredná, 
stredný, prostredné, stredne. 

Midget — midžet — neobyčaj- 
ne malý človek, trpaslík. 

Midheaven — midhevn — stred 
oblohy. 

Midland — midland — týkajúc 
sa vnútra zemi, ďaleko od mor- 
ského pobrežia. 

Midlent — midlent — v stred 
pôstu. 

Midnight — midnajt — polnoc, 
dvanásť hodín v noci. 

Midship — midšip — stredok 
lode. 

Midshipman — midšipmän — 
mladý loďný dôstojník, ktorý 
bol lodným kadetom a ktorý sa 
cvičí k vyšiemu rangu. 

Midst — midst — medzi, vpro- 
stred, uprostred. 

Midsummer — midsamr — v 
prostred leta. 'Midway — midwéj — stred ce- 
sty. 

Midwife — midwajf — pôrod- 
ná babicufa. 

Midwifery — midwajfry — bá- 
bicuľstvo, bábenie, pôrodní- 
ctvo. 

Midwinter — midwintr — stred 
zimy. 

Mien — mín — výhľad, pohľad 
a či spôsob držania sa niekoho. 

Miff — mif — menšia, nevážna 
svada, rozmrzenie sa dvoch 
ľudí medzi sebou. 

Might — majt — sila, moc mož- 
no. 

Mightly — majtli — silno, sil- 
né, mohutné. 

Mightiness — maj tines — mo- 
hutnosť. 

Mightly — maj ti — mohutný, 
mohutná, mocný, mocná. 

Mignionette — minionet — kvet 
resedovýj reseda. 

Migrate — migrejt — presťa- 
hovať sa s jedného obydla na 
druhé, sťahovať sa. Užíva sa 
slova toho najčastejšie vtedy, 
keď sa hovorí o presťahovaní 
sa z jednej krajiny do druhej. 

Migrant — migrant — ten čo sa 
sťahuje z jednej krajiny do 
druhej. 

Migration — migrejšn — sťa- 
hovanie sa. 

Mikado — mikejdó — japonský 
cisár. 

Milchcow — milčkau — dojnica., 
krava dávajúca mlieko. 

Mild — májld — mierny, mier- J Mildly — 292 — Mimic na, mierne prijemne, prijemný, 
príjemná, príjemnú. 

Mildly — májldli — jemné. 

Mildness — májldnes — jem- 
nosť, miernosť. 

Mile — majl — míľa (americká 
míľa obsahuje 1,760 yardov ale- 
bo 5,280 šuchov.) 

Mile-stone — majl-stóun — ka- 
meň na ceste, na ktorom sú u- 
dané míľové vzdialenosti naj- 
bližších väčších miest. 

Militarism — militärizm — mi- 
litárismus, vojenskosť. 

Militarist — militarist — člo- 
vek podporujúci militarismus, 
vojak. 

Militancy — militänsi — bojov- 
nosť. 

Militant — militant — bojovná, 
bojovný. 

Military — militäri — vojenský, 
vojenská, vojenskou, vojenskú. 

Militia — milišiä — milícia, do- 
mobrane vojsko. 

Militiaman — milišiämän — 
mužský prislúchajúci k milícii. 

Milk — milk — mlieko, dojiť. 

Milker — milkr — ten čo doj í. 

Milkiness — milknes — mlieč- 
nosť, mäkkosť. 

Milkmaid — milkmejd — dievča 
roznášajúce mlieko, kravské 
dievča 

Milkman — milkman — mliečar, 
muž roznášajúci mlieko. 

Milk pail — milk péjl — hrnček 
na mlieko. 

Milk sickness — milk siknes — 
mliečna nemoc. Milk tooth — milk túth — mlie- 
čny zub. 

Mill — mil — mlyn, mlýnčok, 
továreň, dielňa, tisíca čiastka 
dollára. 

Mill brook — mil bruk — mlyn- 
ský potok. 

Mill hand — milhänd — fabri- 
ský robotník. 

Mill stone — mil stóun . — mlyn- 
ský kameň. 

Mill wheel — mil whíl — mlyn- 
ské koleso. 

Milled — mild — vypracovaný, 
vyrobený, vyšlý z dielni. 

Millenial — mileniel — tisícroč- 
ný, tisícročná, tisícročné. 

Milleped — miliped — chrobák 
stonoha. 

Millesimal — milesimäl — tisíce, 
pozostávajúc z tisícich čiastok. 

Milliard — miljard — miliárd, 
tisíc millionov. 

Milligram — miligram — tisíco- 
vá čiastka gramu. 

Milliliter — mililitr — v metri- 
ckej miere tisícová čiastka litra. 

Miliner — milinr — ženská pre- 
dávajúca klobúky a háby žen- 
ské, ktorá ozdobuje ženské klo- 
búky, mašamodka. 

Million — miljn — million, ti- 
síc tisícok. 

Millionaire — miljnér — millio- 
nár. 

Milt — milt — sliezina, rybacia 
mlieč. 

Miltner — miltnr — mliečník u 
rybách. 

Mimic — mimik — mimik, mi- Mimic — 293 Mint 


mický, mimická, posunkový, 
napodobňovať, opičiť. 

Mimicry — mimikri — napodob- 
není e. 

Mince — mins — na drobno se- 
kať. 

Mince-meat — mins-mít — na 
drobno posekané mäso. 

Mind — majnd — myseľ, ro- 
zum; smýšľanie, úmyseľ, ná- 

- klonnosť, pamäť, ohľad, duch. 

Minded — majnded — naklone- 
ný, naklonená. 

Mindness — majndnes — ná- 
klonosť. 

Mindful — majndful — posluš- 
ný, poslušná, pamätlivý, pa- 
mätlivá, bedlivý, bedlivá. 

Mindfully — majndfuly — po- 
slušne, pozorne, bedlivé. 

Mindfulness — majndfulnes — 
poslušnosť, pamätlivosť. 

Mindless — majndles — nedba- 
lý, nedbalá, neposlušný, nepo- 
slušná. 

Mine — majn — môj, moja, mo- 
je, baňa, výbušná mína, podko- 
pať kopať v dole, dolovať. 

Miner — majnr — baník. 

Mineral — minerel — minerál, 
nerost, minerálna, minerálny, 
minerálnu. 

Mineralize — minerälájz — zme- 
niť alebo premeniť v nerast. 

Mineralogy — minerälodži — 
minerologia, znalosť nerostov. 

Mingle — mingl — smiešať tak 
viac vecí pospolu aby to tvori- 
lo vec jednu, smiechať, smie- 
siť, obcovať 

Miniature — miniečur — hoci čo predložené v značne zmenše- 
nej veľkosti, drobnomaľba. 

Minimize — minimájz — zmen- 
šiť na tú najmenšiu mieru. 

Minimum — minimum — naj- 
menšia miera, minimum. 

Minish — miniš — zmenšiť, zni- 
čiť. 

Minister — ministr — minister, 
vyslanec, duchovný, služobník, 
sluha, poslúžiť, posluhovať 
pomoc poskytnúť. 

Ministerial — ministíriäl — mi- 
nisterský,' duchovenský, slu- 
žebný. 

Miništrant — miništrant — slú- 
žiaci, sluha. 

Ministration — ministrejšn — 
posluhovanie, služba. 

Ministrative — ministrejtív — 
služebný. 

Ministry — ministri — minister- 
stvo, duchovenstvo. 

Mink — mink — lasica. 

Minor — majnr — menej, men- 
ší, menšie, neplnoletý, neplno- 
letá, nedospelý, nedospelá. 

Minority — majnoriti — men- 
šina, neplnoletosť. 

Ministrel — ministrel — pôvod- 
ne mužský, ktorý sa živil bás- 
nictvom, hudbou a spevom a 
ktorý obyčajne spieval piesne, 
ktorých slová a tiež hudbu sám 
sostavil, teraz slovo toto ozna- 
čuje spevákov (obyčajne čer- 
ných hercov). 

Mint — mint — mincovňa, mie- 
sto, kde sa razia peniaze vlád- 
ne. Peper-mint — pepr-mint — Mintá — 294 — Misan pepermint (feferminc), promin- 
cľová zelina. 

Mintage — mintedž — minca, 
to čo je razené. 

Minter — mintr — mincár, ra- 
zič mincí. 

Mintmaster — mintmästr — ria- 
diteľ mincovne. 

Mint sauce — mint sós — pro- 
mincľová (pepermintová) omá- 
čka. 

Minuend — minjuend — menši- 
teľ, číslo z ktorého sa má poč- 
tovaním iná číslica odtiahnuť. ^ 

Minuet — miňjuet — minuet, 
tichý a voľný tanec. 

Minus — majnas — menej, mi- 
nus, v tlače a či písme ( — ). 

Minute — minjút — veľmi ma- 
lý, malicherný, malicherná, ne- 
patrný, nepatrná, dôkladný, dô- 
kladná, dôkladnú. 

Minutely — minjútli — podrob- 
né, dopodrobna. 

Minuteness — minjútnes — po- 
drobnosť. 

Minute — minit — minúta, zapí- 
ska, poznámka. Minute book 
— minit buk — zápisnícka kni- 
ha. • 

Minutes — minits — zápisnica, 
protokol. 

Minute hand — minit händ — 
rúčka na hodinách a či hodin- 
kách, ktorá ukazuje minúty. 

Minx — minks — roztopašné, 
rozpustené dievčatisko. 

Miracle — miräkl — zázrak, div, 
čudo. 

Miraculous — miräkjules — zá- 
zračný, zázračná. Miraculously — miräkjulesli — 
zázračné. 

Miraculousness — miräkjules- 
nes — zázračnosť. 

Mire — majr — mokro, blatní 1 
stá pôda, blato, zablatiť, ba- 
hno. 

Mirific, mirifical — mirifik, mi- 
rifikl — zázrak tvoriaci, zázrač- 
ný. 

Mirror — miror — zrkadlo, zr- 
kadliť. 

Mirth — môrth — pocit veselo- 
sti, veselosť. 

Mirthful — môrthful — veselý, 
veselá. 

Mirthfully — môrthfuli — ve- 
selo. 

Mirthless — môrthles - — bez ve- 
selosti, smutný, smutná. 

Misacception — misäksepšn — 
zle pojatie. 

Misadventure — misädvenčr — 
nešťastná nehoda, nešťastie. 

Misadvice — misädvajs — nedo- 
brá rada, zlá rada. 

Misadvise — misädvájz — zle 
radiť, dať zlú radu. 

Misadvised — misädvájzd — zlé 
poradenie, keď niekomu bola 
daná zlá rada, nerozvážny, ne- 
rozvážna. 

Misallegation — misäledžejšn — 
nesprávne, mylné udanie. 

Misalliance — misälájens — zlé, 
zvrhlé manželstvo, nedobré 
spojenie. 

Misanthrope — misänthróup — 
nepriateľ ľudstva. 

Misanthropy — misänthróupy — 


Misa — 295 — Misco mať nenávisť proti ľudstvu, 
nevľúdnosť. 

Misapply — misäpláj — nepravé, 
nedobre upotrebiť, nedobre u- 
žiť. 

Misapplication — misäplikejšn 
zle upotrebenie. 

Misappreciate — misäprišiejt — 
neociniť. 

Misapprehend — misäprehend 
nepochopiť, zle pochopiť. 

Misapprehension — misärehenšn 
— neporozumenie, nedorozume- 
nie, zle porozumenie. 

Misappropriate — misäpróupri- 
ejt — nesprávne použiť, ne- 
správne privlastniť. 

Misarrange — misärejndž — zle 
rozostaviť, nedobre srovnať, 
vyraziť s poriadku, zle sriadiť. 

Misascribe — misäskrájb — ne- 
správne pripisovať. 

Misbecome — misbikam — ne- 
sluší, nehodí sa. 

Misbecoming — misbikaming — 
to čo nepristáva, čo nepasuje, 
•čo sa nehodí, čo nesvedčí. 

Misbegotten — misbigátn — ne- 
zákonite narodený, z nemanžel- 
stva narodený, z nemanželstva 
narodená. 

Misbehave — misbihéjv — nepo- 
slúchať, nechovať sa jako sa 
sluší, nezadržať sa pravidlá. 

Misbehavior — misbihéjvior — 
neposlušnosť, neslušne chova- 
nie sa. 

Misbelief — misbilíf — chybná 
viera, falošná viera, nevera. 

Misbelieve — misbilív — neve- 
riť správne, neveriť. Misbeliever — misbilívr — ten 

čo zle verí, bludár. 
Misbelieving — misbilíving — 

neverecký, bludársky. 
Miscalculate — miskälkulejt — 

zle vypočítať, prepočítať sa, 

zle vyrátať. 
Miscalculation — miskälkulejšn 

— zle vypočítanie, zle vyráta- 
nie. 

Miscall — miskál — nesprávne 
menovať, menovať nepravým 
menom. 

Miscarry — miskäri — nedosiah- 
nuť ciela, nezdarenie. 

Miscarriage — -miskäridž — ne- 
zdar, poklesok, keď ženská ztra- 
tí plod, keď porodí predčasne. 

Miscellaneous — miselejnies — 
smiešanie viac veci spolu, rôz- 
nosť, rozličné, všelijaké. 

Mischance — misčäns — nešťa- 
stie, nehoda. 

Mischief — misčíf — škoda, zlo, 
daremnosť. 

Mischievous — misčíves — škod- 
livý, škodlivá, rozpustilý, roz- 
pustila, daromný, daromná. 

Mischievously — misčívesli — 
škodlivé, škodné, daromné. 

Mischievousness — misčívesnes 
daromnosť, škodlivosť, rozpu- 
stilosť. 

Misconceive — miskonsív — zle 
alebo mylné porozumeť, zle po- 
chopiť. 

Misconception — miskonsepšn 

— zle pochopenie, mať o nie- 
čom zlý pochop. 

Misconduct — miskondakt — Mise — 296 — Misin neposlušnosť, nespravovať sa 
tak jako by sa slušilo. 

Misconstruction — miskonstrak- 
sen — zle sostavenie, nedobrý 
výklad. 

Misconstrue — miskonstrú — 
nedobre, prekrúteno vykladať. 

Misčonstruer — miskonstrúer — 
ten čo niečo vykrúca, prekruco- 
vač. 

Miscount — miskaunt — pomý- 
liť sa v rátaní, prepočítať sa. 

Miscreant — miskrient — dare- 
bák tej najväčšej triedy, bez- 
princípový mizerný človek. 

Misdate — misdejt — dať mylný 
dátum, chybné datovať. 

Misdeed — misdíd — priestupok, 
prečin, zločin, zlý skutok. 

Misdeem — misdím — zle posu- 
dzovať, zle o niekom súdiť. 

Misdemeanor — misdimínr — 
prečin, priestupok. 

Misdirect — - mis direkt — zle u- 
praviť, udať nepravú cestu. 

Misdirection — misdirekšn — 
nepravé udanie cesty, chyba u~ 
robená sudcom počas odovzdá- 
vania pravoty do rúk porotcov. 

Misdo — misdú — chybeť. 

Misdoer — misdúer — ten čo ro- 
bí zlo. 

Misemploy — mísemplój — ne- 
upotrebiť, zle upotrebiť. 

Miser — májzr — skúpaň, lako- 
mec. 

Miserly — májzrli — skúpy, la- 
lakomý. 

Miserable — mizrebl — veľmi 
nešťastný, veľmi nešťastná, bie- dny, biedna, mizerný, mizerná, 
žalostný, žalostná, mizerno. 

Miserably — mizrebli — biedne, 
nešťastne, žalostne. 

Misery — mizeri — boľasť, bie- 
da, núdza. 

Misfit — misfit — to čo nepas- 
suje, čo dobre nepristane. 

Misfortune — misfórčn — ne- 
štastie, niečo takého čo urobí 
človeka doživotne nešťastným. 

Misgive — misgiv — naplniť po- 
chybnosťou. 

Misgiving — misgiving — po- 
chybnosť. 

Misgovern — misgavrn — zle 
spravovať, zle riadiť, neverné 
riadiť. 

Misguess — misges — zlé uhád- 
nuť. 

Misguide — misgájd — zaviesť 
do zlého, k zlému. 

Misguided — misgájded — s ve- 
dený, svedená, sviedol, sviedla. 

Mishap — mishäp — nehoda, ne- 
šťastie. 

Misinform — misinform — zle 
informovať, zle udať. zle po- 
dať. 

Misinformation — misinfórmej- 
šen — zle informovanie, zle, ne- 
riadne podanie. 

Misinformer — misinfórmr — 
nepravdivý zprávodaj, ten čo zle 
informuje. 

Misinstruct — misinstrakt — 
zle, nedobre poučiť, zle radiť. 

Misinstruction — misinstrakšn 
nepravé, zlé poučenie. 

Misinterpret — misintôrpret — Misin — 297 — Miss zle tlumočiť, nedobre vykla- 
dať. 
Misinterpretion — misintôrprešn 

— zle tlumočenie, nedobrý vý- 
klad. 

Misinterpreter — misintrpretr 

— ten čo prekrúca niečo, pre- 
krúcač. 

Misjudge — misdžadž — chyb- 
ne súdiť. 

Mislay — misléj — nedať na 
pravé miesto, položiť tam kde 
nepatrí. 

Mislead — mislíd — podviesť. 

Mismanage — mismänedž — ne- 
dobre riadiť, nesprávne riadiť, 
nedobre niečo spravovať. 

Mismanagement — mismänedž- 
ment — nedobrá správa, zle 
radenie. 

Misogamist — misogämist — 
nepriateľ manželstva. 

Misogymist — misodžimist — 
nepriateľ žien, mužský, ktorý 
nenávidí ženské pohlavie. 

Misplace — misplejs — dať nie- 
kam niečo, kde ono nepatrilo, 
podhodiť tak, že to treba hľa- 
dať. 

Misprint — misprint — chyba 
tlače, chybne vytlačiť. 

Mispronounce — mispronauns 

— chybne vysloviť. 
Mispronounciation — mispro- 

naunciejšn — chybné vyslovo- 
vanie. 

Misquote — miskwóut — mylne 
podať, mylne citovať, mylne u- 
viesť. Misquotation — miskwóutejšn 
— chybné podanie. 

Misreport — misripóurt — fa- 
lošnú zprávu podať. 

Misrepresent — misrepresent — 
prekrucovať, nesprávne pred- 
staviť, nesprávne zastupovať. 

Misrepresentation — misrepre- 
sentejšn — falošné predostiera- 
me, nepravé zastupovanie. 

Miss — mis — slečna, slečinka, 
netrafiť, chybeť, zameškať. 

Missing — mising — chybuje, 
zbýva, chybujú, keď sa niečo a 
či niekto ztratí, koho nemožno 
nikde nájsť. 

Missal — misl — omšová kniha 
rímsko-katolíkov. 

Missend — misend — zle po- 
slať, neposlať na pravé miesto. 

Misshape — misšejp — nepekná 
forma, nedobre sformované, to 
čo nemá žiadnej formy, zpotvo- 
riť. 

Missile — misajl — to čo sa dá 
snadno hodiť, zbraň ktorá sa 
hádže, hocičo čo je hodené s ú- 
myslom zlým, hodený predmet, 
streľná guľa. 

Mission — mišn — poslať, po- 
slanie, missia. 

Missionary — mišoneri — člo- 
vek vys'latý k hlásaniu kresťan- 
skej viery, missionár, missio- 
nársky. 

Missive — misiv — to čo je po- 
slané, list, posolstvo, zpráva. 

Misspell — mispel — chybné 
sľabikovať. 

Misspelling — mispeling — ne 
dobré, zlé šľabikovanie. , Miss — 298 — Mizz Misspend — mispend — míňať 
zbytočné, premrhať. 

Misspent — mispent — zbytoč- 
né minuté peniaze, premrhal, 
premrhala. 

Misstate — mistejt — zlé udať, 
zle predostierať. 

Misstatement — mistejtment — 
zle udanie, nepravdivé udanie. 

Mist — mist — hustá a ťažko 
priehladná mlha. 

Misty — misti — mlhisto. 

Mistake — mistejk — omyl, 
chyba. I made a mistake — aj 
méjd e mistejk — Ja som uro- 
bil (urobila) chybu (omyl). 

Mistakable — mistejkebl — 
chybné, omylné, zmiliteľné, 
zmiliteľný, zmiliteľná. 

Mistaken — mistejkn — mýliť 
sa, pomýliť sa. 

Misteach — mistíč — chybné, 
mylne učiť. 

Mister — mistr — pán — (v 
Spoj. Štátoch slovo "mister" 
keď sa upotrebuje v písme pred 
menom mužského píše sa 'Mr.') 

Mistrain — mistrejň — zle, ne- 
dobre precediť, vycediť. 

Mistranslate — mistränslejt — 
zle preložiť. 

Mistranslation — mistränslejšn 
— zlý preklad. 

Mistress — mistres — pani, uči- 
teľka. Missis — misis — pa- 
ni. (Keď osluvujeme vydatú 
•ženskú, oslovíme ju "missis", 
ale keď píšeme, nuž vtedy upo- 
trebíme vždy zkráteninu "Mrs." 
pred jej menom.) Mistrust — mistrast — nedôve- 
rovať, nedôvera. 

Mistrustful — mistrastful — ne- 
dôverivý, nedôverivá. 

Mistrustfully — mistarstfuli — 
nedôverčivo, nedôverne. 

Misunderstand — misaridrständ 
— nedobre rozumeť, neporozu- 
meť. 

Misunderstanding — misandr- 
ständing — spor, nedorozume- 
nie. 

Misuse — misjúz — zneužiť, 
nadužiť, zle upotrebiť, zle na- 
kladať, týrať, trýzniť. 

Mitre — majtôr — špicatá bi- 
skupská čapica. 

Mitigate — mitigejt — urobiť 
mäkkým, mäkkou, mierniť. 

Mitigation — mitigejšn — zmäk- 
čenie, zmiernenie. 

Mitt, mitten — mit, mitn — istý 
druh rukavici, na ktorej nie sú 
prstí a na ktorých je len pa- 
lec. 

Mittimus — mitimas — zatykač. 

Mix — miks — miechať, mie- 
siť, miechať sa. 

Mixable — miksebl — to čo sa 
dá smiešať. 

Mixed — miksd — smiechaný, 
smiechaná, smiešanú, miechal, 
miechala, miechali, pomiešal, 
pomiešala, pomiešali. 

Mixer — miksr — ten čo mieša, 
čo miesi, čo sa do niečoho za- 
mieša. 

Mixture — miksčr — smiešani- 
nä. 

Mizzle — mizl — tichý a drobu- 

línký dážď. Moan — 299 — Moha Moan — móun — stonať, stu- 
kať, ston. 

Moanful — móunful — žalostne, 
boľastne. 

Mob — máb — mnoho ľudu po- 
spolu, dáv, lúza, shrknúť sa, 
prenasledovať. 

Mob-law — máb-lá — súd luzy, 
súd davu ľudu, lynčovanie. 

Mobile — > móubil — to čo sa dá 
ľahko pohnúť, pohyblivý. 

Mobility — móubiliti — pohyb- 
livosť, hybnosť. 

Mobilization — mábilizejšn — 

— mobilisácia, ipripravovať 
mužstvo k vojne. 

Mobilize — mábilájz — mobili- 
zovať, svolávať mužských pod 
prápor. 

Mock — mák — vysmievať, po- 
smievať sa niekomu, držať nie- 
koho za blázna. 

Mocker — mákr — posmievač, 
klamár. 

Mockingly — mákingli — po- 
smievačne. 

Mode — móud — spôsob, móda. 

Modal — móudl — formalita, 
formálnosť. 

Model — mádl — model, vzor, 
modelovať, vzorkovať, ženská 
a či deva slúžiaca maliarový čo 
vzorka. 

Modeler — mádelr — vzorkár. 

Moderate — máderejt — mierny, 
mierna, mierniť. 

Moderately — máderejtli — 
mierne. 

Moderateness — máderejtnes 

— miernosť. 

Modem — mádrn — moderný, moderná, nový, terajší, novo- 
veký, novoveká. 

Modernism — mádrnizm — mo- 
dernismus. 

Modernist — mádrnist — novo- 
tár. 

Modest — mádest — skromný, 
skromná. 

Modestly — mádestli — skrom- 
né. 

Modesty — mádesti — skrom- 
nosť. 

Modify — mádifáj — premeniť, 
zmeniť, opraviť. 

Modifiable — mádifiebl — to čo 
sa dá zmeniť, napraviť. 

Modification — mádifikejšn — 
modifikácia, zmenenie bývalej 
formy, napravenie, opravenie. 

Modifier — mádifájr — ten ale- 
bo to čo modifikuje. 

Modish — móudiš — módny, 
módna, d ľa módy. 

Modishly — móudišli — módne 

Modness — móudnes — mód- 
nosť 

Modiste — modist — ženská, 
ktorá obchoduje so ženským 
oblekom, modistka. 

Modulate — mádjulejt — napra- 
viť, preniesť z jedného kľúča 
do druhého v hudbe. 

Modus — móudus — spôsob, 
zvyk. 

Mohair — móuhér — istá látka 
vyrábaná zo srstý angorskej 
kozy. 

Mohammedan — mohämeden — 
Mohamedán, mohamedánsky, 
mohamedánska. Moha — 300 — Monarch Mohammedanims — mohäme- 
denizm — mohamedanismus, 
viera ktorú založil Mahomme- 
dan 

Mohur — móuhôr — peniaz Bri- 
tickej Indii, ktorého hodnota na 
domácu menu obnáša 15 rupees 
(rupíz) alebo niečo okolo $7.00. 

Moiety — mójeti — polovica 
čiastky. 

Moil — moji — praco vať s ná- 
mahou, ťažko pracovať. 

Moist — mojst — vlhký, vlhká, 
vlhkú. 

Moisten — mojstn — s vlhčiť, 
trochu namočiť. 

Moistful — mojstful — vlhký, 
vlhká, to čo je vlhké. 

Moistless — mo j s ties — suchý, 
suchá. 

Moistness — mojstnes — vlh- 
kosť. 

Molar — móulr — dupľovaný 
zub, zadný zub. 

Molasses — moläses — ■ dosť 
hustá tekutina vyrábaná z roz- 
topeného cukru. 

Mold — mould — dobrá, jemná 
a mäkká zem, zem obrátená na 
prach, hlina. 

Moldable — móuldebl — to čo 
sa dá sformovať. 

Molder — móuldr — slievač, 
ten čo formuje. 

Molding — moulding — formu- 
je, slieva, hocičo je uliate alebo 
vytlčené vo forme. 

Moldy — móuldi — plesnivý, 
plesnivá. 

Mole — móul — malý značek na ľudskom tele, bradavička, 
krtec. 

Molecast — móulkäst — krtový 
kopček. 

Mole-cricket — móul-kriket — 
cvrček. 

Mole-eyed — móul-ájd — ma- 
júc maličké očká, slepý. 

Molecule — málekjúl — veľmi 
malicherná čiastočka. 

Molest — molest — znepokojo- 
vať, obťažovať, trápiť. 

Molestation — molestejšn — 
znepokojovanie, obťažovanie, 
trápenie. 

Molester — molestr — ten čo 
znepokojuje. 

Molestful — molestful — zne- 
pokojujúci, znepokojujúca. 

Mollify — málifáj — umierniť. 

Mollifier — málifájr — mierni- 
teľ. 

Molt — molt — keď zveru lezie 
srsť, keď hydyna tratí perie, 
plznenie. 

Molten — moltn — roztavený, 
rozpustený, roztavená. 

Moment — moment — okamih, 
okamžik, dôraz. 

Momentarily — momentärili — 
okamžite, okamžitý. 

Momently — momentli — kaž- 
dého okamihu. 

Momentous — momentes — váž- 
ny, vážna, dôležitý, dôležitá. 

Monachal — monäkäl — kláštor- 
ný, kláštorná, kláštornú. 

Monachism — monäkizm — klá- 
štorský život, kláštorníctvo. 

Monarch — monärk — panov- 
ník, vladár j ako kráľ, cisár, Monarch — 30í — Mono princ (slovo to užíva sa aj k 
označeniu vladárky, kráľovny). 

Monarchal, monarchial — mo- 

.närkäl, monärkiäl — monarchi- 
cký, panovnícky, panovnícka, 
panovnícku. 

Monarchist — monärkist — mo- 
narchista. 

Monarchy — monärki — mo- 
narchia, pánoyníctvo, kráľov- 
stvo, krajina, v ktorej vládne 
kráľ alebo cisár. 

Monastery — monästeri — klá- 
štor. 

Monastic, monastical — monä- 
tik, monästikl — kláštorský. 

Monastically — monästikäli — 
kláštorné. 

Monasticism — monästikizm — 
kláštorníctvo. 

Monasticon — monästikon — 
knižka pojednávajúca o klášto- 
rov. 

Monday — mandej — pondelok. 
Moneys — maniz — peniaze. 
Monetary — maneteri — peňaž- 
ný. 

Money-bill — mani-bil — zákon- 
ná predloha k zvýšení peňazí. 

Moneyed — maniájd — bohatý, 
bohatá. 

Moneyless — maniles — bez pe- 
ňazí. 

Money-making — mani-mejking 
— výnosný, výnosná, vyrába- 
nie peňazí. 

Money-making scheme — mani- 
mejking skím — výmyseľ k ľah- 
kému zarobeniu peňazí. 

Money market — mani market — peňažný trh, trh taký, kde sa 
dajú investovať peniaze. 

Money order — mani ordr — 
peňažná poukážka. 

Money's-worth — maniz-wôrth 
— hodnota peňazí, niečo práve 
tak dobrého jako peniaze. 

Monger — mangr — obchodník, 
kupec. 

Mongol — mangol — Mongol- 
čan. 

Mongrel — mangrel — zvrhlý, 
smiešaný. 

Monism — monizm — monis- 
mus, náuka že v všehomíru je 
len jeden element, prvok, z kto- 
rého všetko povstáva. 

Monition — monišn — napome- 
nutie, upozornenie. 

Monitive — mánitiv — napome- 
nujúce. 

Monitor — mánitor — napomí- 
nač, vo škole starší žiak, kto- 
rého učiteľ postaví k učeniu 
mladších žiakov, nehlboká silno 
ozbrojená lod\ 

Monk — mank — mních. 

Monkhood — mankhud — mníš- 
stvo. 

Monkey — manki — opica, — 
Monkeys — mankíz — opice. 

Monkeyism — mankiizm — o- 
počiactvo. 

Monocle — monákl — sklo a či 
okuliar na jedno oko, monokol. 

Monocular — monákjúlr — je- 
dnooký. 

Monocracy — monokresi — sa- 
movláda. 

Monocrat — monokrät — samo- 
vládca. Mono — 302 — Mood Monodráma — monodráma — 
dramatické predstavenie, v kto- 
rom účinkuje len jedna osoba. 

Monogamy — monogämi — je- 
dnoženstvo, náuka ktorá učí to, 
aby sa človek len raz ženil. 

Monogamist — monogamist — 
ten čo hlása jednoženstvo, ten 
čo verí v jednoženstve. 

Monogram — mánogräm — mo- 
nogram, obyčajne vyšité prvé 
litera mena a nazvyska, meno- 
znak. 

Monograph — monogräf — opis 
jednej a či viacerých vecí. 

Monographer, monographist — 
monogräfr, monogräfist — ten 
čo niečo opisuje. 

Monologue — monológ — sa- 
morozhovor, prednes nejakej 
básne, divadelná scéna napísa- 
ná pre jednu osobu. 

Monopoly — monopoli — vý- 
lučne obchodné právo, mať 
právo predávať niečo. 

Monopolist — monopolist — ten 
čo monopolisuje, ten čo má vý- 
hradné právo a dovolenie do- 
dávať istý druh tovaru. 

Monopolize — monopolájz — 
zmonopolisovať. 

Monosyllable — monosilebl — 
slovo o jednej slabiky. 

Monosyllabic — ■ monosiläbik 
jednoslabičné. 

Monotheism — moňothíizm — 
viera v jedného boha. 

Monotone — monotóun - — rov- 
nozvuk, zvuk, ktorý sa ni- 
kdy nemení. Monotonous — monotones — 
jednotvárny, jednotvárna. 

Monotony — monotoni — jedno- 
tvárnosť, nepremenlivosť, nud- 
nosť. 

Monsoon — monsún — obchod- 
ný vietor Arabského a Indi- 
ckého mora, ktorý za dobu šesť 
mesiacov (od nov. do marca) 
duje severovýchodným sme- 
rom a nasledujúcich šesť me- 
siacov zase duje seyero-západ- 
ným smerom). 

Monster — mánstr — potvora, 
ohava, ohromný, ohromná. 

Monstrosity — monstrásiti — 
ohavnosť, neprirodzenosť. 

Monstrous — mánstres — o- 

' hromný, ohavný, ohromná, o- 
havná, neprirodzený. 

Monstrance — mánstrens ■ — v 
rím.-kat. cirkvi nádherná, oby- 
čajne zo zlatá vyhotovená ná- 
doba, v ktorej stredu je zapra- 
vená sklami opatrená priehľad- 
ná schránka, v ktorej sa na- 
chodí hostia, monštrácia. 

Month — manth — mesiac, dva- 
násta čiastka kalendárskeho ro- 
ku . 

Monthly — manthli — mesač- 
ne, každého mesiaca, mesiač- 
nik. 

Monument — mánjument — 
pomník. 

Monumental — monjúmentäl — 
pamätný. 

Moo — mú — rýčať jako kra- 
va. 

Mood — múd — naláda, rozmar. Mood — ^03 Mormo Moodiness — múdines — zamy- 
slenosť, neveselosť, nevrlosť. 

Moody — múdi — zamyslený, 
zamyslená. 

Moon — mún — mesiačik. 

Moonbeam — múnbím — pa- 
■pršlek mesiačka. 

Mooneye — múnaj — istá ne- 
moc, ktorá napáda obyčajne 
kone, následkom ktorej kôň o- 
slepne, vlčia mhla. 

Moonglade — múnglejd — od- 
stieň mesiačka vo vode. 

Moonlight — múnlajt — me- 
sačné svetlo. 

Moonshine — múnšajn — svetlo 
mesiačka, (na juhu takto me- 
nujú pálenku, ktorá je proti 
zákonu vyrábaná.) 

Moonshiner — múnšajnr — člo- 
vek, ktorý bez dovolenia a pro- 
ti zákonu páli pálenku. 

Moot — mút — pojednávať o 
niečom, debatta. 

Mope — máp — grimás, handry 
alebo drsné vatové šnôry pri- 
pevnené na dlhšej palici, upo- 
trebuje sa čisteniu dlážky, po- 
utierať, očistiť. 

Mope — móup — javiť tupého 
ducha, tupý zadubený človek. 

Mopet, mopsey — mopet, mopsí 
— bábka zhotovená z handier. 

Moral — moral — mravný, 
mravná. 

Moralist — moralist — mora- 
list, človek vyučujúci mravo- 
uku. 

Morality — moräliti — morál- 
nosť, mravnosť. 

Moralize — morälájz — upotre- biť cieľom morálnym, urobiť 
mravným. 

Morally — moräli — mravne, 
morálne. 

Morass — moras — plocha níz- 
skej, mäkkej a mokrej zeme, 
bahno. 

Moravian — morejvien — Mo- 
ravan, Moravčan, moravský, 
moravská. 

Morbid — morbid — chorľavý, 
chorľavá. 

Morbidity — morbiditi — chor- 
ľavosť. 

Morbidly — morbidli — chor- 
ľavo. 

More — móur — viac. 

Moreen — morín — vlnená ale- 
bo bavlnená látka, ktorá sa u- 
potrebúva k výrobe opôn alebo 
ťažších sukieň. 

Moreover — móuróvr — mimo 
toho, okrem toho. 

Morganatic — morgänätik — 
morganatický, slovo toto oby- 
čajne užíva sa k označeniu sňat- 
ku, ktorý sa udá medzi členom 
monarchistickej (kráľovskej) 
rodiny so ženskou "nižšieho 
rangu." 

Morgue — mórg — miesto kam 
sa dopravia mŕtvoly ľudí, tru- 
páreň. 

Moribund — moriband — v zo- 
mierajúcom stave. 

Mormon — mormon — člen 
sekty, ktorá bola založená v 
Spojených Štátov istým Joze- 
fom Smith-om roku 1830. Čle- 
novia tejto sekty majú viac 
žien, mormon. M o r mo — 3ó4 Motív Mormonism — mormonizm — 
mormonismus. (Viď Mormon). 

Morn — morn — prvá čiastka 
dňa, ráno, včas ráno. 

Morning — morning — ráno. 

Morning star — morning star — 
ranná hviezda, dennica. 

Morose — moróus — kyslej ná- 
lady, mrzutý, mrzutá. 

Morosely — moróusli — mrzu- 
to. 

Moíroseness — moróusnes — 
mrzutosť. 

Morphine — morfín — morfium. 

Morrow — moróu — zajtra. To- 
morrow — tumoróu. 

Morsel — mórsel — malá zá- 
kuska, odrobinek. 

Mortal — mortal — podrobený 
•smrti, smrteľný, smrteľná. 

Mortal sin — mortal sin — .smr- 
teľný hriech. 

Mortality — mortäliti — smr- 
teľno-sť, smrtnosť, úmrtnosť. 

Mortally — mortäli — smrteľné. 

Mortar — mórtr — malta. 

Mortgage — mórgedž — hypo- 
téka, vypožičať sj peniaze tak, 
že do zálohu dáme náš nepo- 
hnute ľný majetok. 

Mortification — mortifikejšn — 
pokorenie, umŕtvenie, mrzutosť. 

Mortify — mortifáj — pokoriť, 
trápiť, mrzeť. 

Mortifying — mortifáj ing — u- 
ponižujúci, trápny, pokorujúci. 

Mortuary — morčueri — úmrt- 
ný, úmrtná, týkajúce sa mŕt- 
vych. 

Mosque — mosk — mohame- 
dánsky chrám. Mosquito — mo sky to — komár. 

Moss — más — moch. 

Mossiness — másines — mocho- 
vitosť. 

Mossy — mási — mochový, 
mochom pokrytý. 

Most — móust — najviac, naj- 
väčší, najväčšia. 

Mostly — móustli — z väčšej 
čiastky. 

Mote — móut — veľmi maličká 
omrvinka. 

Moth — máth — moľa. 

Moth-eaten — máth-ítn — zka- 
zený moľami, molami zožratý. 

Mother — mathr — matka, ma- 
mička, tiež tak s prívetivosti 
osloví sa staršia ženička. 

Mother-church — mathr čôrč 

— matka cirkev. 
Mother-country — mathr kan- 

tri — materinská zem. 
Motherhood — mathrhud — ma- 

terinskosť. 
Mother-in-law — mathr-in-lá — 

svokra, testina. 
Motherless — mathrles — bez 

matky. 
Mother- tongue — mathr tang 

— materinský jazyk, materin- 
ská reč. 

Motion — móušn — pohyb, 
hnutie, pokyn, návrh, náklon- 
nosť. 

Motionless — móušnles — bez 
pohybu, nehybný, nehybná, ne- 
hybné. 

Motive — móutiv — pohnútka, 
dôvod, motív. 

Motiveless — móutivles — bez 
cieľa, bez pohnútky. Motiv — 305 Moving Motivity — móutiviti — hybná 
sila. 

Motley — móutli — mnoho-ba- 
revný, pestrý, pestrá. 

Motor — móutr — hybná sila, 
motor. 

Motto — motóu — heslo. 

Mound — maund — násyp, mo- 
hyľa, umelý vrch. 

Mound-builders — maund-Jbilderz 
starí, predhistorickí obyvatelia 
Ameriky, ktorí narobili mnohé 
vrchy a pohrebky v Ohio a 
Mississippi dolinách. 

Mount — maunt — vyjsť hore, 
vydriapať sa do výšky, výnsť 
na koňa, nadvihnúť hore do 
výšky, zarámovať, zasadiť ka- 
meň do prsteňa, zadovážiť ko- 
ňa, vrch, násyp. 

Mounted — maunted — keď 
je niečo /zarámované, keď je 
niečo vsadené do niečo iného 
jako na príklad do šperku dra- 
hokam, natiahnuté, koňmo. 

Mountain — mauten — vysoký 
vrch, vysoká hora. 

Mountaineer — mauntenír — o- 
byvateľ vysokých vrchov. 

Mountainous — mauntenes — 
vrchovitý, hornatý, vrchovitá, 
hornatá. 

Mountain-cat — mauten-kät — 
divá mačka. 

Mourn — móurn — žialiť, trú- 
chliť, nosiť háby v pokore. " 

Mourner — móurnr — ten čo 
žiali za niekým, za niečim. 

Mournful — mournful — trú- 
chlivý, trúchlivá, Mournful — mournful — trú- 
chlivo . 

Mournfullness — móurnfulnes 
— trúchlivosť. 

Mourning — mourning — la- 
mentuje, smútok, oblek, ktorý 
sa obyčajne nosí počas smútku. 

Mouse — maus — myš. 

Mouser — mauzr — myšiak. 

Mouse-hole — maus-hóul — my- 
šia diera, 

Mouse-trap — maus-träp — my- 
šia pásť, klepec na chytanie 
myší. 

Mousing — mauzing — chytanie 
myší. 

Mouth — mauth — huba, ústa, 
pysk, papuľa, otvor jaskyne. 

Mouthpiece — mauthpís — tá 
čiastka fúkaceho hudobného 
nástroja, ktorá sa dá k ústam. 

Mouthful — mauthful — plné 
ústa, toľko koľko sa zmestí do 
úst. 

Move — múv — premeniť mie- 
sto, presťahovať, pohnúť, do- 
jať, pohýbať, odpratať pohy- 
bovať sa, dať návrh. 

Movable — múveble — to čo sa 
dá pohnúť, pohyblivosť. 

Movables — múvebls — po- 
hyb ný majetok. 

Mover — múvr — osoba a či 
predmet, ktorý sa pohybuje, 
človek ktorý sa zapodieva tým, 
že presťahuje, prenáša niečo z 
jedného miesta na iné. 

Moving — múving — presťahu- 
je, presťahujem, presťahujú, 
hybný, pohybujúci, pohybujú- 
ca, pohybujúce. Move — 306 — Muley Moveless — múvles — nehybný, 
nehybná, bez pohybu. 

Movement — múvment — po- 
hyb. 

Mow — mau — kosiť už či 
strojom a či kosou. 

Mower — maur — kosec, ten čo 
kosí 

Mowing — mauing — kosí. 

Mown — maun — skosená, po- 
kosená. 

Mr. — zkrátenina pre slovo 
mister — mistr — pán. 

Mrs. — zkrátenina pre slovo 
Misses — mises — pani. 

Much — mač — mnoho, veľa, 
veľmi. 

Muchness — mačnes — mno- 
hosť. 

Mucid — mjúsid — zatuchnuté, 
oklznuté, plesnivé. 

Mucilage — mjúsiledž — teku- 
tá lepkáca smiešanina, tekutá 
guma, lep. 

Muck — mak — hnoj, niečo, 
hnusného, špinavého 

Muck-worm — mak-wôrm — 
— chrobák hnojový, lakomec. 

Mucky — maki — zahnojený, 
špinavý. 

Mucus — mjúkes — š ľa j m, hnoj 
z rany vychodiaci. 

Muculent — m j ukul en t — šľaj- 
movitý. 

Mud — mad — blato, zablatiť, 
zkáliť. 

Muddiness — madines — blatni- 
vosť, zablatenosť, plno blata. 

Muddy — madi — blativý, bla- 
tivá, keď je niečo blatom po- 
kryté. Muddle — madl pomäsť, zkáliť. 

Muddle-head — madl-héd — 
sprostý, sprostá. 

Muff — maf — muf jaký ženské 
nosia v zime. 

Muffin — maf n — ľahký okrú- 
hly koláčik, ktorý sa obyčajne 
jie keď je ešte teplý. 

Muffle — mafl — udusiť, utlu- 
miť, mrmlať, zabaliť, zaku- 
kliť. 

Muffled — mafld — tesno zaba- 
lený obyčajne okolo tvári, za- 
kuklený, zakuklená, utlumený, 
utlumená. 

Muffler — maf Ír — šál a či šat- 
ka ktorú si okrútime okolo kr- 
.ku v zime, z nejakej hrubšej 
látky a či z hodvábu zhotovený 
nákrčník. 

Mug — mag — menšia nádoba 
zhotovená obyčajne z hliny, u- 
potrebuje sa k podávaní nápo- 
jov, najviac piva. 

Mullatto — mulätó — osoba po- 
chodiaca z párika v ktorom je 
jedna osoba biela a druhá čier- 
na. 

Mulct — malkt — peňažná po- 
kuta za nejaký menší priestu- 
pok. 

Mule — m júl — mulica, štvor- 
nohé zvieratka pochodiäce z 
križovania somára (osla) s ko- 
bylou. 

Mulish — mjúliš — tvrdošijný, 
tvrdošijná, tvrdohlavý, tvrdo- 
hlavá. 

Muley — mu'li — krava, ktorá 
nemá rohy. Muse — 307 — Mummy Muscular — maskjulr — svalo- 
vitý, svalovitá. 
Muse — mjúz — mysleť alebo 
rozmýšľať v tichosti, zamysle- 
nosť. 

Museful — mjúzful — zamysle- 
li, zamyslená. 

Museum — mjúzíum — museum, 
miestnosť v ktorej sa nacho- 
dia zaujímavé predmety. 

Mush — maš — hustá kukurič- 
ná kaša. 

Mushroom — mašrúm — huba, 
kozár. 

Music — mjúzik — hudba. 

Musical — mjúzikl — hudobný, 
hudobná. 

Musically — mjúzikäli — hu- 
dobne. 

Music-book — mjúzik buk — 
hudobná kniha. 

Music-hall — mjúzik-hál — hu- 
dobná sieň, sieň venovaná ve- 
rejnej zábave. 

Musician — mjúzišn — hudob- 
ník, muzikant. 

Music-stand — mjúzik-ständ — 
notový podstavec. 

Musket — masket — obyčajné 
meno pre vojenskú pušku. 

Muslin — mazlin — mušlín, jem- 
né bavlnené súkno. 

Mussulman — maslmän — na- 
sledovník Mohamedána. 

Must — mast — musí, musím, 
musíme, mladé hroznové víno, 
mušt. 

Mustache — mastäš — fúzy, fúz. 

Mustang — mastäng — ameri- 
cký divý kôň. Mustard — mastrd — horčica, 
tiež horčicia omáčka. 

Mustard seed — - mastrd síd — 
horčicie semenko. 

Musty — masty — zkysnutý, 
zkysnuté. 

Mutable — ! mjútebl — premenli- 
vý. 

Mutation — mjútejšn — pre- 
menlivosť. 

Mute — mjút — nemý, nemá. 

Mutely — mjútli — nemo. 

Mutness — mjútnes — nemosť. 

Multangular — maltängjulr — 
mnohouheľný, mnohorohový. 

Multifarious — malrifejries — 
rozmanitý, rozmanitá. 

Multiform — maltiform — 
mnohotvárny, mnohotvárna. 

Multiformity — maltiformiti — 
mnohotvárnosť. 

Multiped — maltiped — zvierat- 
ko majúce mnohé nohy. 

Multiple — maltipl — mnoho- 
násobný, mnohonásobná. 

Multiply — maltiplaj — náso- 
biť, množiť, rozmnožiť, mno- 
žiť sa. 

Multiplier — maltiplajr — mno- 
žiteľ, násobiteľ, ten čo množí. 

Multiplication — maltiplikejšn 
— pri počtovaní množenie, ná- 
sobenie. 

Multitude — maltitjúd — veľký 
počet, množstvo, dav ľudu. 

Mum — mam — ticho, zticha, 
mlčať, nehovoriť. 

Mummy — mami — múmia, mŕ- 
tvola ľudská zabalsamovaná na 
spôsob starobylých Egyptča- 
nov. 


Muni 308 — Nag Municipal — mjunisipäl — 
mestský, mestská, mestskú, o- 
becný, obecná, obecnú. 

Munificient — manifisent — šte- 
drý* štedrá, veľkodušný, veľko- 
dušná. 

Munition — manišn — munícia, 
vojenské zásobenie. 

Murder — môrder — vražda, 
zavraždiť, vraždiť. 

Murderer — môrderer — vrah. 

Murderess — mor dereš — vra- 
hyňa. 

Murderous — môrderes — vra- 
žedný, vražedlný. 

Murderously — môrderesli — 
vražedné. 

Murk — môrk — tma, temne. 

Murkiness — môrkines — tem- 
nosť. 

Murmur — môrmr — mrmľať, 
stiažnosť vyslovená uponíže- 
ným hlasom. 

Muscle — masl — sval. 

Muscled — masld — svalnatý, 
svalnatá. 

Mutilate — m j útile j t — zmrza- 
čiť, zkaziť. 

Mutilation — mjútilejšn — zmr- 
začenie, zkomolenie. 

Mutilator — mjútilejtr — ten 
alebo to čo zmrzačuje. 

Mutiny — mjútini — vzbura, 
vzbúrenie medzi vojakmi alebo 
medzi matrózmi Mutineer — mjútinír — burič, 
ten kto je obvinený z buričstva. 

Mutinous — mjútines — burič- 
ský. 

Mutter — matr — šomrať. 

Mutton — matn — mäso z mla- 
dého barana, baranina. 

Mutual — mjúčuel — vzájom- 
ný, vzájomná, vzájomnú. 

Mutuality — mjúčuälity — vzá- 
jomnosť. 

Mutually — mjúčuel i — vzá- 
jomne. 

Muzzle — mazl — dlhý, vyčnie- 
vajúci pysk zvera, tlama, otvo- 
rený konec puškovej rúry, o- 
tvorený konec rúrky revolvero- 
vej, košík, ktorý sa pripevní 
zvieratu na pysk tak, aby zvie- 
ra nemohlo kúsať, zapchať nie- 
komu niečim ústa. 

My — maj — môj, moja, moje. 

Myrrh — mor — rňyrha, kadidlo. 

Myself — majself — pre seba, 
sám, sám seba, pre mňa, mne. 

Mystery — misteri — tajomstvo, 
záhada. 

Mysterious — mistíries — zá- 
hadné, tajnostné. 

Mystic — mistik — tajemný, zá- 
hadný. 

Myth — mith — bájka. 

Mythical — mithikäl — báj ko- 
vy, bájková. N N — en — štrnásta litera v an- 
glickej abecede. 
Nab — näb — zdrapiť, zdrap- núť, lapiť, chytiť, ten nejvyšší 
bod vysokého vrchu. 
Nag — näg — malý koník, člo- Naiad — 309 — Nati 


vek ktorý musí ustavične na- 
chádzať nejakú chybu, aby mal 
o čom kričať, papuľovať. 

Naiad — néjed — vila, ktorá má 
moc nad studničkami a nad 
riekami, vodná vila. 

Nail — nejl — klinec, pribiť 
klincom, priklincovať, necheť 
na konci prsta a či palca. 

Nail-brush — nejl-braš — malá 
kefka na čistenie nechtov. 

Nail-file — nejl-fájl — malý vre- 
ckový pilníčok, ktorým sa či- 
stia nechty. 

Nailer — nejlr — človek ktorý 
sa zaoberá robením klincov. 

Naked — nejked — nahý, nahá, 
nahého, nahú, holý, holá. holú. 

Nakedness — nejkednes — na- 
hota, holota, nahosť. 

Name — nejm — meno, pome- 
novať, dať meno, pomenuj. 

Nameless — nejmles — bez me- 
na, bezmenná, bezmenný. 

Namely — nejmly — menovite. 

Name-plate — nejm-plejt — do- 
ska alebo plotňa s menom. 

Nap — näp — krátky spánok, 
trochu zdriemnuť. 

Nape — nej p — zadok krku, 
tylo. 

Naphta — näftä — nafta. 

Napkin — näpkin — servítka, 
menší utieračok ktorý sa upo- 
trebúva pri stole. 

Narcotic — narkátik — liek, 
ktorý umierňuje boľasť. 

Narrate — närejt — vyprávať, 
prednášať. 

Narration — närejšn — vyprá- 
vanie, napísaný priebeh. Narrator — närejtr — ten čo 
výprava, čo rozpráva o niečom. 

Narrow — näróu — úzko, úzky, 
úzka, úzku, tesný, tesná, ob- 
medzený, obmedzená, úžina, 
zúžiť. 

Narrowly — näróuli — úzko te- 
sno. 

Narrowness — näróunes — úz- 
kosť, tesnosť. 

Nasal — nejzäl — týkajúc sa no- 
sa, nosový, nosová. 

Nascent — näsent — povstáva- 
júci, počiatočný. 

Nascency — näsensi — počatie. 

Nasty — nästi — špinavý, špi- 
navá, špinavú, ošklivý, ošklivá, 
odpornej chuti alebo vôni. 

Nastily — nästili — špinavo. 

Nastiness — nästines — špina- 
vosť, ošklivosť. 

Natal — nej tel — týkajúc rodu, 
narodenia, dátujúc od dňa na- 
rodenia. 

Nation — nejšn — národ. 

National — nejšonäl — národ- 
ný, národná, národnú, národ- 
né. 

Nationalism — nejšonelizm — 
národovectvo. 

Nationality — nejšonäliti — ná- 
rodnosť. 

Nationalize — nejšonelájz — u- 
národniť, znárodniť. 

Native — nejtiv — domáci, do- 
morodý, domorodec, tuzemský. 

Native country — nejtiv kantri 
— rodná zem. 

Natively — nejtivli — prirodze- 
né. Nati — 310 Nece Nativity — nejtiviti — pôvod, 
narodenie. 

Natty — näti — pekne, úhľadne, 
úhľadne vyobliekaný alebo u- 
hľadne vyobliekaná. 

Nattines — nätines — peknosť, 
úhľadnosť. 

Naturalize — näčôrelajz — uro- 
biť prirodzeným, znárodniť, 
dať, domáce právo, naturalizo- 
vať. 

Naturalization — näčôrelizejšn 
— znárodnenie, obsiahnuť ob- 
čianske právo. 

Nature — nejčr — príroda, po- 
vaha, prirodzenosť. 

Natural — näčôrel — prirodze- 
ný, prirodzená. 

Naturally — näčôräli — priro- 
dzené, od prírody. 

Naught — nót — naničhodný, 
naničhodná, naničhodné, zlý, 
zlá, zlé. 

Naughtiness — nótines — byť 
vo zlej nálade, keď je dieťa ne- 
poslušné, keď je dieťa rozpu- 
stené. 

Nausea — nóšie — mať taký po- 
cit, ktorý núti k vracaniu, jako 
keď cestujeme na mori. 

Nauseate — nóšie j t — cítiť o- 
šklivosť. 

Nautical — nó tikal — týkajúc sa 
námorníctva alebo námorní- 
kov, morský. 

Nave — nejv — stredok a či hlav- 
ná kolesa, do ktorej sa zakla- 
dajú špičky. 

Navel — ne j vi — pupok. 

Navel string — nejvl string — 
šnôra pupková. Naview — nejvjú — divo rastú- 
ci kvak. 

Navigate — nävigejt ria- 
diť loď, plaviť. 

Navigation — nävigejšn — 
plavba. 

Navigator — nävigejtor — pla- 
vec. 

Navigable — nävigebl — splav- 
ný, splavná. 

Navigability — nävigebiliti — 
splávnosť. 

Navy — nejvi — ľoďstvo, všet- 
ky lode patriace jednej krajine. 

Naval — nejvl — loďný, námor- 
nícky. 

Nay — nej — nie; nielen tak; 
nielen to, ale aj. 

Nazarean, Nazarene — näzäríän, 
näzärín — obyvateľ Nazaretu, 
meno pod ktorým bol známy 
prvým kresťanom Ježiš. 

Nean — níp — nevysoký, nevy- 
soká, nízky, nízka. 

Near — nír — blízko, blízky, 
blízka, blízo, neďaleko, pri, 
sblížiť sa, priblížiť sa. 

Nearly — nírli — skoro, blízo. 

Nearness — nírnes — blízkosť. 

Near-sighted — nír-sajted — 
krátkozraký, krátkozraká. 

Near-sightedness — nírsajted- 
nes — krátkozrakosť . 

Neat — nit — čistý, čistá, či- 
stotný, čistotná, slušný, slušná, 
úhľadný, úhľadná, úhľadne. 

Neatly — nítli — čistotné, sluš- 
né. 

Neatness — nítnes — čistota. 

Neb — neb — dzobák vtáka. 

Necessary - — neseseri — potreb- Nece 311 Negli ný, potrebná, potrebno, nutný, 
nutná, nutné. 

Necessarily — neseserili — po- 
trebné, nutné. 

Necessity — nesesiti — potre- 
ba, nutnosť. I don't see the 
necessity for it — aj dóunt si 
the nesesiti for it — nevidím 
k tomu žiadnej potreby. 

Neck — nek — krk, krky, tylo, 
hrdlo. 

Neck-cloth — nek-kláth — šat- 
ka alebo šál, ktoré nosíme oko- 
lo krku. 

Neck-lace — neklejs — na snôr- 
ky natiahnuté granátky, alebo 
kamienky, ktoré ženské nosia 
okolo krku, čipočka alebo stuž- 
ka nosená okolo krku. 

Necktie — nektaj — kravata, ná- 
krčník, mašlička, mašľa. 

Necrographer — nekrógräfr — 
ten čo vystavuje smrtné ozná- 
menie 

Necromancy — nekromänsi — 
odhaľovanie budúcich príhod 
udajne skrze rozhovor s mŕtvy- 
mi, kúzelníctvo, bosoráctvo 

Necromancer — nekromänsr — 
kúzelník, bosorák. 

Nectar — nektár — nektár, vy- 
bájený nápoj starobylých bo- 
hov, bodajjaký sladký a prí- 
jemný nápoj. 

Need — níd — potrebujem, po- 
trebujú, potrebujeme, potreba, 
núdza, nedostatok. 

Needs — nídz — potrebuje, po- 
treby. 

Needy — nidi — potrebný, po- 
trebná, núdzne. Needful — nídful — potrebný, 
potrebná, to čo je nutné po- 
trebno. 

Needfulness — nídfulnes — po- 
trebnosť, nutnosť. 

Needless — nídles — nepotreb- 
ný, nepotrebná, bez čoho sa dá 
obísť. 

Needlessly — nídlesli — nepo- 
trebné, zbytočné. 

Needlessness — nídlesnes — 
nepotrebnosť, zbytočnosť. 

Needle — nídl — ihla. 

Needlewomen — nídlwumen — 
šváčka. 

Needlework — nídlwôrk — vý- 
šivka, výšivky. 

Neese — níz — kýchnuť. 

Nefarious — nifejries — ohav- 
ný, zlý, zločinný. 

Negation — nigejšn — popiera- 
nie, tajenie, podvracanie. 

Nagative — negetiv — tajiť, po- 
pierať, slovo ktoré tají, veto, 
fotografická plotňa, fotografi- 
cké sklo, na ktoré sa snímajú 
predmety, neschváliť 

Negatively — negetivli — zá- 
porné 

Neglect — neglekt — nevšímať, 
zanedbať, zanedbávať, nedba- 
losť . 

Negligence — neglidžens — ne- 
dbalosť, nedbanlivosť, najvyš- 
šia ľahostajnosť. 

Negligent — neglidžent — ne- 
dbalý, nedbalá, ľahostajný, ľa- 
hostajná. 

Negligently — neglidžentli — 
nedbalo, nedbalé. N e go — 312 — Never Negotiate — negóušiejt — je- 
dnať sa, vyjednávať. 

Negotiation — negóušiejšn — 
vyjednávanie. 

Negotiator — negóušiejtor — 
ten čo vyjednáva, vyjednávač. 

Negro — nígróu — niger, čer- 
noch. 

Negroes — nígróuz — nigri, 
černosi. 

Negress — nígres — nigerka, 
černoška. 

Negus — nígus — smiešanina 
vína, teplej vody, cukru, muš- 
kátovej hlávky a citrónovej 
šťavy. 

Neigh ■ — néj — erdžať j ako 
kôň. 

Neighbor — nejbr — sused, su- 
seda, bližný. 

Neighborhood — nejbrhud — 
susedstvo. In the same neigh- 
borhood — in the sejm nejbr- 
hud — v tom istom (samom) 
susedstve. 

Neighboring — nejbring sused- 
ný, susedná, na blízku. 

Neighborly — nejbrli — jako 
susedný, zdvorilý, zdvorilá. 

Neither — níthr — žiaden, žia- 
dna, ani to ani tamto, ani je- 
den, ani. 

Neology — niálodži — novotár- 
stvo. 

Nepotism — nepotizm — držať 
stranu príbuzných, strýčkova- 
nie. 

Nerve — nôrv — žila, žilka, cú- 
va, sila, posilniť, opatriť silou, 
(posledne v Amerike užíva sa 
toto slovo na viaceré spôsoby, jako na príklad: I like your 
nerve — aj lajk jur nôrv — ja 
mám rád tvoju smelosť (dr- 
zosť). He has his nerve — 
hí häz hiz nôrv — on má svo- 
ju drzosť. — Takéto užívanie 
slova nie je správnym, ale sa 
to často upotrebúva.) 

Nerved — nôrvd — žilovitý. 

Nervous — nôrves — nervósny, 
nervósna, ľahko do rozpakov 
privedený. 

Nervously — nôrvesli — ner- 
vósne. 

Nervousness — nôrvesnes — 
nervósnosť. 

Nervy — nôrvi — žilovatý, žilo- 
vata, smelý, smelá. 

Nest — nest — hniezdo. 

Nestle — nestl — urobiť hnie- 
zdo, uhniezdiť sa, hniezdiť. 

Nestling — nestling — mladé 
vtáčiatko. 

Net — net — sieť (jakú upotre- 
bujú rybári), chytiť do siete, 
mriežky, priniesť čistý osoh, ú- 
žitok. 

Nettle — netl — dopáľovať, do- 
mrzať, zlobiť. 

Neuralgia — njurälidži — bo- 
ľasť čúvov, neuralgia. 

Neutral — nj utrel — nestranný, 
nestranná, neutrálny, nedržiac 
s jednou ani druhou stranou. 

Neutrality — njúträlity — ne- 
strannosť, neutrálnosť. 

Neutrally — n j utreli — nestran- 
né. 

Never — nevr — nikdy. 

Nevermore — nevrmóur — ni- L Never — 313 — Niggar kdy viae. Never again — nevr 
agéjn — nikdy viac. 

Nevertheless — nevrthiles — 
predsa, avšak. 

New — njú — nový, nová, no- 
vú. 

Newborn — njúborn — novo- 
rodený, novorodená, novorode- 
né. 

Newcomer — njúkamr — ten čo 
práve prišiel, práve prišlý, 
práve prišla. 

Newfangled — njúfängld — no- 
vozrobený, novovymyslený. 

Newfashioned — njúfäšnd — 
novomodný, novomodná. 

Newish — njúiš — tak jak no- 
vé, blízo nové. 

Newly — njúli — nové, nedáv- 
no. 

Newness — njúnes — novota, 
novosť. 

News — njúz — novina, novi- 
ny, zoráva. 

Newsman — njúzmän — muž 
predávajúci alebo roznášajúci 
časopisy. 

Newspaper — njúzpejor — ča- 
sopis . 

New year — njú jír — nový 
rok. 

Next — nekst — nasledujúci, na- 
sledujúce, nasledujúca, budúci, 
budúca, bližší, najbližší, naj- 
bližšia, najbližšie. 

Nib — nib — dzobák vtáka, špi- 
čka hoci čoho, najviac ale špi- 
čka písaceho perá. 

Nibble — nibl — kúsok z niečo- 
ho, kúštik po kúštiku. 

Nice — najs — pekne, peknú, pekná, pekný, chutný, chutná, 
jemný, jemná, hocičo čo nám 
ľahodí už či zraku, citu a či 
chuti. 

Nicely — najsli — pekné, prí- 
jemné, chutné, lahodné, nežne. 

Niceness — najsnes — peknotá, 
peknosť. 

Niche — nič — výklonek v ste- 
ne. 

Nick — nik — v pravý čas, v 
pravý okamih, vrub, vyrezať 
vrubec do niečoho, štrbina na 
nejakom ostrom predmete, ja- 
ko na príklad na nôžu. 

Nickel — nikl — drahý kov bie- 
lej barvy a veľmi tvrdý, vše- 
obecné meno pre americký pä- 
ťák. 

Nickel-plating — nikl-plejting 
— oblievanie iné kovy niklom, 
niklovanie. 

Nickname — niknejm — preží- 
vanie, volať niekoho nejakým 
čudným a či smiešnym menom. 

Nicotine — nikotín — nikotín, 
tabakový jed. 

Nictate — niktejt — žmurkať 
okom. 

Nictation — niktejšn — žmurka- 
nie. 

Nidor — najdr — vôňa variace- 
ho sa jedla. 

Niece — nís — neter, dcéra náš- 
bratra alebo sestry. 

Niggard — nigôrd — lakomec, 
pažravec, lakomá a pažravá 
osoba. 

Niggardly — nigôrdli — skúpy, 
lakomý, skúpa, lakomá. N'.ggar.. 314 Nobby- Niggardliness — nigôrdlines — 
lakomosť, skúposť 

Nigh — naj — blízko, blízky, 
skoro. 

Night — najt — noc, večer. 

Nightcap — najtkäp — nočná 
čapica, nočný čepec. 

Night-clothes — najt-klóuthz — 
nočné háby v ktorých sa spí. 

Nightfall — najtfól — keď za- 
tmie, zotmenie. 

Night-gown — najt-gaun — noč- 
ná košeľa. 

Nightless — najtles — bez noci. 

Night-lamp — najt-lämp — noč- 
ná lampa. 

Night-mare — najt-mér — keď 
"múra tlačí", múra. 

Night-time — najt-tajm — noč- 
ná doba, v noci. 

Nightward — najtward — keď 
sa blíži už noc. 

Night-watch — najt-wáč — noč- 
ná stráž, na nočnej stráži. 

Night-watchman — najt-wáčmen 
— nočný strážnik. 

Nihilism — nihilizm — nihilis- 
mus, ničnosť, popieranie všet- 
kého jestvovania. 

Nihilist — nihilist — nihilista. 

Nihilistic — nihilistik " — nihili- 
stický, nihilistická, nihilistickú. 

Mil — nú — mc. 

Nimble — nimbi — rýchly po- 
hyb, šikovný pohyb, rýchly, 
rýchla. 

Nimbleness — nimblnes — rý- 
chlosť, šikovnosť, obratnosť. 

Nine — najn — deväť, deviatka. 
Ninetten — najntín — devät- 
násť. Nineteenth — najntínth — de- 
väťnásty, devätnásta, po de- 
vätnásti krát. 

Ninetieth — najntieth de- 
väťdesiaty, deväťdesiata. 

Ninety — najnti — deväťdesiat. 

Ninth — naj nth — deviata čiast- 
ka, deviatina. 

Ninthly — najnthli — deviate, po 
deviate. 

Ninny — nini — hlupák, blázon. 

Nip — nip — uštipnúť, chytiť 
medzi niečo jako do kliešti, od- 
štipnúť. 

Nipper — nipr — ten alebo to 
čo štípe, čo odštipuje. 

Nippers — niprz — kliešte také 
ktorými sa niečo dá odštipnúť. 
kliešte na prestrihovanie drôtu. 

Nipple — nipl — tá časť na žen- 
skom prsníku, kadiaľ vychádza 
mlieko, cicok. 

Nit — nit — všie vajíčko, va- 
jíčko maličkého hmyzu, hnida. 

Niter — najtr — látka ladková, 
santír, niekedy aj Saltpeter — 
sálpítr — menovaná. 

Nitrogen — najtrodžen — - du- 
sík. 

Nitroglyceríne — nitrogliserin 
— nitroglicerín, silná výbušná 
látka. 

No — nóu — nie, žiaden, žiadna. 

Nob — náb — hrča, na palici 
ozdoba, ktorá je okrúhla alebo 
okrúhlastá. — Door nob — 
dóur náb — dverová okrúhla 
kľučka. 

Nobby — nabi — veľmi módny, 
veľmi módna. Nobi 315 — None Nobility — nobiliti — šľachta, 
šľachetnosť. 

Noble — nóubl — šľachetný, 
šľachetná, šľachtic. 

Nobly — nóubli — šľachetné, 
vzácne. 

Nobody — nóubadi — nikto, 
žiaden. 

Noctambulist — noktämbjúlist 
— človek, ktorý chodí vo spán- 
ku. 

Nocturn — náktrn — polnočná 
omša v rím.-kat. kostole. 

Nod — nád — prikyvnúť hla- 
vou, kývnutie, malý poklonek. 

Noddy — nodi — chumaj, blá- 
zon. 

Node — nóud — uzoľ. 

Nodose — nodóus — plný uzlov, 
uzlovitý, uzlovitá. 

Nog — nág — drevený klin. 

Noggin — nágin — malá dreve- 
ná šialočka. 

Noise — nójz — buchot, lomoz, 
šramot, krik, kričať, šramote- 
nie. 

Noiseless — nójzles — bez kri- 
ku, bez lomozu, bez šromotu, 
tax buchotu, tichý, tichá. 

Noiselessly — aôjzlesli — ticho. 

Noislessness — nójzlesnes — 
tichosť. 

Noisily — nójzili — s krikom, 
s buchotom, krikľavo. 

Noisiness — nójzines — krik, 
buchot, lomoz, hlučnosť. 

Noisome — nójsam — zdraviu 
škodlivý, odporný, odporná 
vôni. 

Nomád — námäd — človek ve- 
dúci a či žijúci kočujúci život. Nominal — náminl — menovitý, 
menovitá, slovný, slovná, tak- 
zvaný, takzvaná, nominálne. 

Nominate — nominejt — navr- 
hovať, nominovať. 

Nomination — nominejšn — na- 
vrhovanie, nominácia, nominá- 
ciu, 

Nominee — nominí — navrho- 
vaný, ten čo je nominovaný. 

Non-ability — non-äbiliti — ne- 
schopnosť. 

Non-acceptance — non-äksep- 
tens — neprijatie. 

Non-acquaintance — non-äk- 
wejntens — neznámosť, nezna- 
losť, neobznámenosť. 

Non-age — non-ejdž — neplno- 
letosť. 

Non-combatant — non-kambä- 
tent — nebojovník, človek ne- 
berúci podiel v boji alebo v 
bitke. 

Non-commissioned — - non-ko- 
mišnd — nesplnomocnený, ne- 
splnomocnená. 

Non-concur — non-konkôr — 
nesúhlasiť. 

Non-concurrence — non-kon- 
kôrens — nesúhlas. 

Non-contagiaus — non-kontej- 
džes — ^ecfefÉlswi, isedfeyalayj, 
nenakázlivý, nenakázlivá. 

None — nan — žiaden, žiadna, 
ani jedno, ani jednu, ani jedné- 
ho. 

Non-essential — non-esenšl — 
nepotrebný, nepodstatný. 

Nonesuch — nansač — niečo 
takého, čomu niet podobného, 
jediný. 1 < :, Nonpa 3i6- Note Nonpareil — nonpärel — druh 
drobného tlačiarskeho písma. 

Non-payment — non-pejment — 
neplatenie. 

Non-performance — non-per- 
formens — nevykonávanie, ne- 
vybavovanie. 

Non-plus — non-plas — polože- 
nie také, y ktorom už človek 
nemôže viac povedať ani uči- 
niť, zarazenie, zmätenie. 

Non-resident — non-rezident — 
nebývajúci. 

Nonsense — nonsens — nesmy- 
seľ, daromnosť, hlúposť 

Nonsensical — nonsensikäl — 
nesmyseľný, nesmyseľná. 

Nonsensically — nonsensikli — 
nesmyseľné. 

Nonsuit — nonsjút — zastave- 
nie žaloby. 

Noodle — núdl — cestový reza- 
nec, hlupák. Noodle soup — 
núdl súp — polievka, v ktorej 
sú rezance. 

Nook — nuk — kútik. 

Noon — nún — poludnie. 

Noon-day — nún-dej — stred 
dňa. 

Nooningi — núning — poludňaj- 
šie odpočinutie. 

Nose — núz — kľučka na po- 
vraze, uzol taký ktorým sa nie- 
čo dá silno stiahnuť. 

Nor — nór — ani. 

Normal — nórml — normálny, 
normálna, pravidelný, pravidel- 
ná. 

Normally — normáli — normál- 
ne, pravidelné. 

North — north — sever. North-east — nórth-íst — seve- 
ro-východ, iseverno-východne. 

Northerly — nórthrli — severne. 

North pole -— nórth póul — se- 
verná točná. 

Northward — nórthword — se- 
verne, severným smerom, k se- 
veru. 

North-west — nórth-west — se- 
vero-západ. 

Nose — nóuz — nos, strkať 
niekam nos, vyňachať, rypák. 

Nose-bleed — nóuz-blíd — kr- 
vácanie nosa. 

Noseless — nóuzles — bez 
nosa. 

Nosologist — nóuzoládžist — 
ten čo triedi nemoce. 

Not — not — nie. Not that — 
not that — nie to. Not now 

— not nau — nie teraz. I will 
not come — aj wil not kam — 
ja neprídem. 

Notable — nóutebl — pozoru- 
hodný, pozoruhodná, znameni- 
tý, znamenitá, známy, známa. 

Notableness — nóuteblnes — 
— • pozoruhodnosť. 

Notably — nóutebli — pozoru- 
hodne. 

Notary — nóutäri — notár. 

Notary public — nóutäri pablik 

— verejný notár. 

Notarial — nóutäriel — notár- 
sky, notárska, notársku. 

Notch — náč — urobiť rez do 
niečoho, rez, štrbina. 

Note — nóut — poznámka, na- 
písaná alebo tlačená ceduľka, na 
ktorej dlžník uznáva dlžobu, ú- 
radná alebo diplomatická nota Note 317 Nudget (písmo), účet, povesť, chýr, po- 
zorovať, poznamenať, zapísať, 
v hudbe nota. 

Note book — nóut buk — po- 
známková knižočka, malý vre- 
ckový notesík a či memorandík. 

Noted — nóuted — chýrny, 
chýrna, povestný, povestná. 

Nothing — nathing — nič. 

Notice — nóutis — oznámenie, 
pozornosť, všimnúť, všimni, 
oznámiť. 

Noticeable — nóutisebl — po- 
zoruhodné, pozoruhodný, pozo- 
ruhodná, zjavné, badateľné. 

Notify — nóutifáj — upozorniť, 
oznámiť, uvedomiť. 

Notification — nóutifikejšn — 
oznámenie, upozornenie. 

Notion — nóušn — domnienka, 
mienka, pojem, chuť. 

Notoriety — nóutorajiti — " vše- 
obecná známosť, všeobecný 
chýr. 

Notorious — nóutories — vše- 
obecne známy, všeobecne zná- 
ma, povestný, povestná, chýr- 
ny, chýrna. 

Notwithstanding — notwith- 
standing — predsa, vzdor. 

Nourish — nariš — kŕmiť, cho- 
vať, živiť, vydržiavať. 

Nourishing — narišing — posil- 
ňujúci, živiacu 

Nourishment — narišment — 
pokrm, potrava, jedenie, vý- 
živa. 

Novel — návl — novšieho pô- 
vodu, neobyčajný, neobyčajná, 
román, novella. Novelist — návelist — pisateľ 
románov. 

Novelty — návelti — ■ novota. 

November — novembr — jede- 
násty mesiac v roku, november. 

Novennial — noveniäl — to čo 
sa udá každých deväť rokov. 

Novice — novis — človek ne- 
oznámený s okolnosťami, no- 
váček. 

Now — nau — teraz, hneď. 

Nowadays — nauedejz — v te- 
rajších dňov, v terajšom čase. 

Noway, noways — nóuwej, nóu- 
wejz — nijak, nijako. 

Nowhere — nóuhwér — nikde, 
na žiadnom mieste, nikam. 

Nowise — nóuwájz — nijako, na 
žiaden spôsob. 

Noxious — nákšez — škodlivý, 
škodlivá, to čo škodí morálno- 
sti. 

Nozzle — názl — vyčnievajúci 
otvor niečoho. 

Nucleus — njúklias — jadro. 

Nucleate — njúkliejt — sústred- 
niť. 

Nude — njúd — nahý, nahá, 
nahú, holý, holá. 

Nudely — njúdli — naho, nahé, 
holo. 

Nudeness — ■ njúdnes — nahota, 
nahosť, holosť. 

Nudge — nadž — štuchnutie 
lakťom alebo päsťou do re- 
bier. 

Nudity — njúditi — nahosť. 

Nudget — nadžet — kus, hrča, 
obyčajne sa užíva vtedy ; keď sa 
hovorí o kusu surovej zlatej 
rudy. Nuisa 3i8 — Nymph Nuisance — njúsens — hocičo 
alebo bodajkto čo a kto zaprí- 
čiňuje obtiaž, to čo znepoko- 
juje, čo zapríčiňuje omrzlosť, 
alebo hnev, neplecha. 

Null — nal — neplatný, neplat- 
ná, čo nemá žiadnej úradnej 
platnosti. 

Nullification — nalifikejšn — 
prehlásenie za neplatné. 

Nullifier — nalifajr — ten kto 
robí niečo neplatným. 

Nullify — nal if a j — urobiť ne- 
platným. 

Nullity — naliti — neplatnosť. 

Numb — nam — z trpnú tie,, 
ztrpnúť, keď nám niektorý úd 
tela tak ztrpne, že nemáme v 
ňom pocitu. 

Numbness — namnes — ztrpnu- 
tosť. 

Number — namber — číslo, po- 
čet, opatriť číslom, počíslovať, 
spočítať. 

Numberless — namberles — bez 
čísla, nesčíselné. 

Numerate — • namrejt — sčítať 
číslice, počítať dľa čísla. 

Numeration — namrejšn — spo- 
čítanie. 

Numerator — namrejtr — ten 
čo spočítava. 

Numerically — namerikäli — čí- 
selné, mnohé. 

Numerous — nameres — po- 
četný, početná, mnoho. 

Numerable — namrebl — sčíta- 
teľný. Nun — nan — mníška. 

Nunnery — naneri — ženský 
kláštor. 

Nuncio — nanšio — posol pá- 
pežský zastupujúci pápeža pri 
krá'lovskom dvore. 

Nuptial — napšl — týkajúc sa 
svatby, svatobný, svatobná. 

Nuptials — napšlz — oddaván- 
ky. 

Nurse — nôrs — ženská dáva- 
júca cickať dieťaťu, pestúnka, 
dôjka, ošetrovateľka nemoc- 
ných. 

Nursery — nôrseri — ústav v 
ktorom sa opatrujú dietky, 
miesto kde sa pestujú stromky 
a kde sú štepené. 

Nut — nat — orech, muterka na 
šrôb. 

Nut-cracker — nat-kräkr — ná- 
stroj k Učení orechov. 

Nutmeg — natmeg — muškáto- 
vá hlávka, muškátový orech. 

Natshell — natšel — orechová 
škrupina. 

Nutrient — njútrient — oživu- 
júci, oživujúca, hocijaký liek a 
či pokrm, ktorý má vlastnosť 
posilňujúcu. 

Nutrition — njutrišn — výživa, 
pokrm, potrava. 

Nuzzle — nazl — šúchať no- 
sorm rýpať, hniezdiť. 

Nymphomania — nimfómäniä 
— neodolateľná pohlavná túžba 
u ženských. o — 319 — Obli O — ó — pätnásta litera v an- 
glickej abecede. 

Oak — óuk — dub. 

Oak-grove — óuk-gróuv — du- 
bový lesík. 

Oaky — óuki — dubový, dubo- 
vá. 

Oakling — óukling — malý, mla- 
dý dub. 

Oar — óur — veslo, veslovať. 

Oared — óurd — majúc vesla, 
vesloval, veslovala, veslovali. 

Oarsman — óurzmän — veslár. 

Oasis — óejsis — na pieskovi- 
tej púšti to miesto, kde sa na- 
chodí voda, oasis, oasa. 

Oat — óut — ovos. 

Oat-cake — óut-kejk — ovesník 
chlieb upečený z ovsenej múky. 

Oath — óuth — prísaha. 

Obdurate — obdjurejt — srd- 
com zatvrdlým, zatvrdlý, tvr- 
došijný, tvrdošijná. 

Obduracy — obdjurejsi — zatvr- 
dilosť, tvrdošijnosť. 

Obedient — obídient — po- 
slušný, poslušná. 

Obedience — obídiens — po- 
slušnosť. 

Obediently — obídientli — po- 
slušne. 

Obelisk — obelisk — vysoký 
štvorhranný s tip so špicom na 
samom vrchu, y tlači značka, 
ktorá nám odporúča pozreť si 
poznámku na samom spodku 
tlačenej strany knihy, táto zna- 
čka sa v tlači podáva takto — *) 

Obey — obej — poslúchať. Obfuscate — obfaskejt — za- 
temniť. 

Obituary — običueri — soznám 
nemocných, soznám mŕtvych 
pádoch. 

Object — obdžekt — cieľ, účel, 
predmet, robiť námietku, na- 
mietať. 

Objection — obdžekšn — ná- 
mietka. 

Objectable — obdžektebl — to 
čo je vystavené námietkam. 

Objective — obdžektiv — pred- 
metný, objektívny. 

Objectless — obdžektles — bez 
predmetu, bezpredmetný, bez- 
cieľny. 

Objector — obdžektr — ten čo 
robí námietky, námietač. 

Objuration — obdžurejšn — za- 
viazať sa prísahou. 

Objurgate — obdžôrgejt — ka- 
rat', pokárať. 

Objurgation — obdžôrgejšn — 
pokáranie. 

Obligate — oblige j t — zaviazať, 
držať sa nejakej povinnosti. 

Obligation — obligejšn — zá- 
väzok, povinnosť, obligácia. 

Oblige — oblájdž — zaviazať 
sa povinnosťou. 

Obliger — oblájdžr — ten kto 
sa zaviaže k povinnosti. 

Obliging — oblájdžing — ochot- 
ný, ochotná, uslušný, uslušná. 

Obligingly — oblájdžing'li — o- 
chotne. 

Oblique — oblajk — krivý, kri- 
vá, šikmý, šikmá. Oblí — 320 — Obvia Obliterate — obliterejt — vyma- 
zať, vykal iť. 

Obliteration — obliteréjšn — vy- 
mazanie, vyškrtnutie. 

Oblivion — oblivion — vyma- 
zané, zabudnuté. 

Oblivious — oblivies — ľahko 
zábudlivý, zábudlivá. 

Obliviousness — obliviesnes — - 
zábudlivosť. 

Oblong — oblong — podlhova- 
stý, podlhovastá, dlhšie než ši- 
roké, po zdlžke. 

Obnoxious — obnákšies — pro- 
tivný, protivná, odporný, od- 
porná. 

Obnoxiously — ■ obnákšiesli — 
protivné, odporné 

Obscene — obsín — nemravný 
a oplzlý v reči. 

Obscenely — obsínli — nemrav- 
né. 

Obsceneness — obsines — ne- 
mravnosť, oplzlosť. 

Obscure — obskjúr — neosve- 
tlený, temný, tmavý, neznámy, 
pokorný. 

Obscurity — obskjúriti — ne- 
známosť, nesrozumiteľnosť, 
temnosť, tmavosť. 

Observe — obzôrv — shliadnuť, 
pozorovať, podotknúť, zacho- 
vať. 

Observer — obzôrvr — pozoro- 
vateľ, zachovávateľ. 

Observing — obzôrving — po- 
zorovať, pozoruje, zachovať, 
zachováva. 

Observably — obzôrvebli — po- 
zoruhodné, viditeľné. 

Observant — obzôrvent — be- dlivý, bedlivá, pozorný, pozor- 
ná, poslušný, pos'lušná. 

Observation — obzôrvejšn — 
pozorovanie, pozornosť, po- 
dotknutie, zachovávanie. 

Observatory — obzôrvetori — 
hvezdáreň. 

Obstacle — obstäkl — prekáž- 
ka. 

Obstinate — obstinejt — tvrdo- 
šijný, tvrdošijná. 

Obstinately — obstinejtli — tvr- 
došijne. 

Obstruct — obstrakt — uza- 
vreť, zapchať, zastaviť, pre- 
kážať, narušiť. 

Obstructer — obstraktr — ten 
čo robí alebo kladie niečomu 
alebo niekomu prekážku. 

Obstruction — obstrakšn — 
prekážka, obtiaž, keď je niečo 
do cesty niečomu kladené, hate- 
nie. 

Obtain — obtéjn — obsiahnuť, 
obdržať, dostať do svojej mo- 
ci, zarobiť. 

Obtainable — obtéjnebl — to čo 
sa dá dosiahnuť, dosiahnuteľ- 
né. 

Obtainment — obtéjnment — 
dosiahnutie. 

Obtrude — obtrúd — nútiac na 
silu k predu, dotierať sa nie- 
kam. 

Obtruder — obtrúdr — ten co 
sa všade vtiera. 

Obtund — obtund — umŕtviť, 
zatupiť, utíšiť. 

Obviate — obviejt — predísť, 
zamedziť. Occa — 321 — Offen Occasion — okejžn — príleži- 
tosť, príčina, prípad, náhoda. 

Occasional — okejžonel — prí- 
ležitostný, príležitostná, prí- 
padný, prípadná, náhodilý, ná- 
hodilá. 

Occasionally — okejžnli — ke- 
dy-tedy, niekedy, náhodou, prí- 
ležitostne, časom. 

Occult — okalt — skrytý pred 
zrakom, neviditeľné a záhadne. 

Occupy — okjupaj — obsadiť, 
držať, zaujať, zamestnávať, 
použiť. 

Occupier — okjupajr — ten čo 
obsadil, čo drží. 

Occupation — okjupejšn — za- 
mestnanie, povolanie, držanie, 
obsadenie, zaujatie. 

Occur — okôr — keď nám príde 
na um, keď nám niečo napadne, 
prihodiť sa, nájsť sa. 

Occurence — okôrens — uda- 
losť, príhoda, priebeh. 

Ocean — óušn — more, oceán. 

Octagon — oktägon — hocičo 
čo má osem hranov, osem hran- 

Octannial — okteniäl — každých 
osem rokov, osemročný. 

October — októubr — ôsmy me- 
siac v roku, október. 

Octogenarian — oktodženejrien 
— osemdesiatročný človek. 

Ocular — okjulr — očný, vidi- 
teľný, viditeľná. 

Oculist — okjulist — očný lekár. 

Odd — ád — niečo nerovného, 
čudný, divný, vedľajší. 

Oddfellow — ádfelóu — člen spolku, ktorý je založený na 
spôsob svobodných murárov. 

Oddly — ádli — podivné, čudné. 

Odds — ádz — prevaha, nerov- 
nosť, odpadky, zlomky. 

Odium — óudium — nenávisť, 
potupa. 

Odious — óudies — škaredý, 
škaredá, odporný, odporná, 
hnusný, hnusná. 

Odiously — óudiesli — hnusné, 
škaredé, odporné. 

Odiousness — óudiesnes — ška- 
redosť, hnusnosť, odpornosť. 

Odor — óudr — vôňa, smrad, 
zápach. 

Of — ov — od, zo, o, na. 

Off — óf — od, preč, ďaleko od, 
odložený, vzdialený. 

Off-color — óf kalr — nepravá 
chybná barva. 

Off-day — óf-dej — deň svo- 
bodný. 

Offal — ófl — odpadky zvera, 
ktoré bolo zabité k vôli mäsu. 

Offend — ofend — uraziť, po- 
horšiť, urobiť priestupok, do- 
pustiť sa priestupku. 

Offender — ofendr — ten čo u- 
razí niekoho, hriešnik, vinník, 
priestupník. 

Offense — ofens — previnenie, 
priestupok, prečin, urážka, po- 
horšenie. 

Offensive — ofensiv — protiv- 
ný, orotivná, hnusný, hnusná, 
odporný, odporná, pohoršlivý, 
pohoršlivá, urážlivý, urážlivá, 
offensíva. 

Offensiveness — ofensivnes — Offer — 322 — Or odpornosť, protivnosť, urážli- 
vo s ť. 
Offer — ófr — nabídka, nabíd- 
núť, obetovať, offerovať. 
Offering — áfring — nabidnutie, 
of f era. 
Office — áfis — kancellárie, úra- 

doveň. 
Officer — áfisr — officier, úrad- 
ník, dôstojník, (v Amerike me- 
nujú aj policajta tak). 
Official — áfišiel — úradný, ú- 
radná, úradne. 
Officiate — áfišiejt — úradovať, 
vykonávať obrady. 
Offset — áfset — výhonok ko- 
renný, odstrániť na bok, odbo- 
čka od hlavnej čiary. 
Offspring — áf spring — dieťa, 
pokolenie. That is my off- 
spring — that iz maj áfspring 
— to je moje dieťa (moje po- 
kolenie). 

Oft, often — oft, oftn — často, 
častý, častá. 

Often times — oftn tajmz — 
častokráť, mnoho krát. 
Oil — ojl — olej, naolejovať, na- 
mastiť olejom. 
Oil cloth — ojlkláth — husté sú- 
kno, ktoré je na jednej strane 
olejom zamázané a cez ktoré 
voda nepresiakne. 
Oilman — ojlmän — mužský ob- 
chodujúci s olejom. 
Oil-painting — ojl-pejnting — 
olejomaľba. 

Oil-skin — ojl-skin — voskované 

súkno. 
Oilstone — ojlstóun — hladký kameň na ktorom ostria nože 
alebo britvy. 

Ointment — ojntment — hojacia 
masť. 

Old — óuld — starý, stará, sta- 
ré, starú, v starých časoch. 

Old age — óuld éjdž — vysoký 
vek. 

Old fashioned — óuld fäšnd — 
staromódny, staromódna, sta- 
romódnu. 

Old maidish — óuld mejdiš — 
na spôsob starej panny. 

Old world — óuld world — sta- 
rý svet. 

Oleander — óuliändr — kvet 
oliandrový. 

Oleomargarin — olíómárdžärín 
— napodobnené maslo. 

Olive — áliv — oliva. 

Olive branch — áliv bränč — 
olivová ratolesť. 

Olive oil — áliv ojl — olivový 
olej. 

Omega — omíga — meno po- 
slednej litery v gréckej abecede, 
konec. 

Omelet — ámelet — vajcia naj- 
prv dobre rozmiešané a potom 
vyliate na horúcu panvičku, kde 
sa nechajú usmažiť. 

Omen — óumen — príznak, 
znamenie, veštiť, predpovedať. 

Ominous — óumines — zlopo- 
vestný, zlopovestná osudný, o- 
sudná. 

Omit — omit — vynechať, pre- 
hliadnuť, zanedbať. 

Omission — omišn — prehliad- 
nutie, opomenuté, vynechanie. Omni 323 Oppo Omnifarious — omniféjries — 
rôzny, rôzna. 

Omniform — omniform — vše- 
stranný, všestranná. 

Omnipotent — omnipotent — 
majúc všemohúcu moc, všemo- 
húci, majúc neohraničenú silu 
a moc. 

Omnipotence — omnipotens — 
všemohúcnosť, neobmedzená 
sila. 

Omnipresence — omniprezenz — 
všade prítomnosť. 

On — án — na, pri, u, nad. 

Oncoming — ánkaming — blí- 
žiaci sa. 

One — wan — jeden, jedna, je- 
dno, jednu, jedinká. 

Once — wans — raz, naraz, je- 
den krát. 

Onion — anion — cibuľa. 

Onlooker — onlukr — divák, 
ten čo sa na niečo prizerá. 

Only — óunli — len, toľko, je- 
diný, jediná. 

Onrush — ánraš — napred, k 
predu, do predu. 

Opal — ó upi — opal. 

Open — óupn — otvorený, otvo- 
rená, otvor, otvoriť, otvoria, 
otvorí, úprimný, úprimná. 

Opener — óupenr — otvárač, 
otvarák. 

Opening — óupening — otvor, 
otvorenie. 

Openly — óupenli — otvorené, 
nezáhaleno, úprimné. 

Open-handed — óupenhänded — 
otvorenou rukou, štedro. 

Open-hearted — óupenhárted — otvoreným srdcom, srdečne, sr- 
dečný, srdečná. 

Open-mauthed — óupen-mauthd 
— otvorenou hubou, otvorený- 
mi ústami, krikľavý, krikľavá. 

Opera — ápera — opera, spevo- 
hra. 

Opera-glass — ápera-gläs — 
menšie kukadko. 

Operate — átperejt — pôsobiť, 
účinkovať, pracovať, operovať. 

Operation — áperejšn — pod- 
niknutie, účinkovanie, pôsobe- 
nie, operácia. 

Operative — áperejtiv — pôso- 
bivý, udatný operačný. 

Operator — áperejtor — ten čo 
pôsobí, čo účinkuje. 

Opiate — óupiejt — liek majúci 
uspávajúcu vlastnosť. 

Opinion — opinion — náhľad, 
mienka, úsudok, smýšľanie. 

Opium — óupium — šťava isté- 
ho druhu makovici, opium. 

Opponent — oponent — protiv- 
ník, odporca, protiviaci, odpo- 
rujúci. 

Opportune — áportjún — prí- 
tomný v pravý čas, príhodný, 

príhodná, vhodný, vhodná, včas- 
ný. 

Opportunely — áportjúneli — 
príhodné, včasné. 

Opportuneness — áportjúnes — 
vhodnosť. 

Opportunity — áportjúniti — 
príležitosť. 

Oppose — opóuz — postaviť sa 
proti niečomu, klásť odpor, 
protiviť sa. Oppo 324 — Organ Opposer — opóuzr — ten čo sa 
protiví, protivník. 

Opposite — ápozit — "oproti, 
naroti, opačný, opačná, opak. 

Opposition — ápozišn — proti- 
venie, odpor, protiva. 

Oppress — opres — utískať, u- 
tlačovať. 

Oppression — oprešn — tlak, 
útisk, utláčanie, utískovanie, 
skľúčenosť. 

Oppressive — opresiv — skľú- 
čujúci, ukrutný, krutý, utiskajú- 
ci. 

Oppressor — opresr — utiskova- 
teL 

Optic — optik — očný, očná, 
oko. 

Optician — optišn — človek ro- 
zumiaci sa do očí, človek pre- 
zerajúci oči cieľom zistenia sily 
zraku, človek ktorý dáva oku- 
liare. 

Optimist — optimist — optimi- 
sta, človek tej mienky, že vše- 
tko v prírode je mienené k to- 
mu najlepšiemu. 

Option — opšn — výber, voľba, 
zámožný. 

Or — < ór — alebo, či. 

Oracle — oräkle — svätina, ve- 
štec, vešťiba. 

Oral — óurel — ústny, ústna, 
ústnu. 

Oraly — óureli — ústne. 

Orangeman — orändžmän — 
člen tajného spolku, ktorý bol 
roku 1795 založený v írsku k 
udržovaní a povznesení pro- 
testantismu a k proti veniu sa 
katolicismu. Oration — orejšn — slávnost- 
ná reč, pohrabná reč. 

Orator — orejtor — verejný reč- 
ník. 

Oratory — ore j tori — rečníctvo, 
výmluvnosť. 

Orbit — orbit — cesta kométy. 

Orchard — órčrd — ovocný sad. 

Orchestra — órkestra — hudob- 
ný sbor pozostávajúci so stru- 
nových a fúkacích hudobných 
nástrojov. 

Ordain — ordejn — nariadiť, 
ustanoviť, vysvätiť. 

Ordeal — órdíl — zkúška sme- 
losti alebo trpezlivosti, boží 
súd. 

Order — órdr — poriadok, na- 
riadenie, pravidlo, rozkaz, trie- 
da, stupeň, objednávka, poukáž- 
ka. 

Orderless — órdrles — bez po- 
riadku, v neporiadku. 

Orderly — órdrli — poriadny, 
poriadna, pravidelný, pravidel- 
ná, v poriadku, sluha dôstojní- 
kov, sluha v nemocnici. 

Ordinance — órdinens — pred- 
pis, nariadenie. 

Ordinary — órdineri — všeobec- 
ný, obyčajný, obyčajná, jedno- 
duchý, jednoduchá. 

Ordinarily — órdinärili — oby- 
čajne, všeobecne. 

Ordinate — órdinejt — pravi- 
delný, riadny. 

Ordination — órdinejšn — u- 
stanovenie, vysvätenie za kňaza. 

Ore — óur — ruda. 

Organ — órgen — orgán, ústroj. Orga — 325 — Outf Organist — organist — organi- 
sta. 

Organic — órgenik — ústrojný, 
organický, organická. 

Organism — órgenizm — orga- 
nismus, ústroje. 

Organize — órgenájz — organi- 
zovať, sostaviť. 

Organizer — órgenájzr — orga- 
nizátor. 

Organization — órgenizejšn — 
organisácia, spolok. 

Orient — óurient — východ, ori- 
entovať. 

Oriental - — óurientl — orientál- 
ny, orientálna, východný, vý- 
chodná. 

Origin — oridžin — pôvod, 
vznik, počiatok. 

Original — oridžinl — pôvodný, 
pôvodná, originálny, originál- 
na. 

Originality — oridžinäliti — pô- 
vodnosť, originálnosť. 

Originally — oridžínäli — pô- 
vodné. 

Originate — oridžinejt — vznik- 
núť, dať pôvod, spôsobiť. 

Originator — oridžinejtr — pô- 
vodca. 

Ornament — órnement — o- 
krása. okrášliť, ozdobiť. 

Ornamental — órnamentl — 
ozdobný, ozdobná. 

Ornamentation — órnamentejšn 
— okráš'lenie, ozdobenie. 

Orphan — órfen — sirota. 

Orphanage — órfenedž — siro- 
tinec. 

Orthodox — orthodox — pravo- 
verný, pravoverná. Osculate — áskjulejt — pozdra- 
viť pozkom. 

OsculationJ — áskjulejšn — boz- 
kávanie^ 

Ostrich — ástrič — pštros. 

Otalgia — otäldžie — uchobôľ. 

Other — athr — iný, iná, druhý, 
druhá. 

Otherwhere — athrwhér — in- 
de. 

Otherwise — athrwájz — ináč. 

Otitis — otitis — zapapelenie 
ušnej blany. 

Otology — otálodži — náuka o 
uchu. 

Ounce — auns — dvanásta 
čiastka funta, unca. 

Our — aur — náš, naša, naše. 

Ourself — aurself — my sami. 

Oust — aust — vyhnať, vyho- 
diť, vylúčiť, vypudiť. 

Out — aut — von. vonka, vy- 
hasnuto. 

Outbid — autbid — nabidnúť 
viac. 

Outbreak — autbrejk — výbuch, 
vypuknutie. 

Outburst — autborst — výbuch. 

Outcast — autkäst — vyvrheľ. 

Outcome — autkam — výsle- 
dok. 

Outcry — autkraj — výkrik, 
prekričať. 

Outdoor — autdóur — vonku v 
svobodnom. 

Outer — autr — vonkajší, von- 
kajšia. 

Outfit — autfit — odev, zaria- 
denie, výprava. 

Outflow — autflou — výtok. 


Outgo — 3^6 — Outs Outgo — autgóu — to čo vycho- 
dí, vydanie, prebrať niekoho v 
chodení. 

Outgrow — autgróu — prebrať 
v zráste, preriasť. 

Outgrowth — autgróuth — vý- 
rostek, výrast. 

Outguard — autgárd — pred- 
stráž. 

Outhouse — authauz — menší 
domček pri hlavnom dome, ve- 
dľajšia budova. 

Outing — auting — výlet, vy- 
chádzka. 

Outlandish — autländiš — bar- 
barský, barbarská, podivný, po- 
divná, cudzozemský, cudzozem- 
ská. 

Outlast — autläst — pretrvá, 
vydrží dlhšie. 

Outlaw — autlá — osoba pozba- 
vená ochrany zákona, zlodej. 

Outlay — autléj — vynaložiť, 
výloha. 

Outlet — autlet — východ, 
dverká alebo diera, kadiaľ sa 
dá výnsť, otvor. 

Outline — autlajn — urobiť sky- 
tu, urobiť nárys. 

Outlive — autliv — prežiť. 

Outlook — autluk — výhľad, 

Outmaster — autmästr — opa- 
novať, prevládať. 

Outmost — autmóust — naj- 
krajnejší, najkrajnejšia. 

Outnumber — autnambr — pre- 
výšiť počtom. 

Out-of-|he-way — aut-ov-the- 
wéj — von s cesty, odľahlý, od- 
ľahlá. Outpost — autpóust — pred- 
stráž. 

Outpour — autpóur — výlev, 
vyliať, vylej. 

Output — autput — výrobok. 

Outrage — autrejdž — ohav- 
nosť, potupa, násilníctvo, zná- 
silnenie, zle zachádzanie s nie- 
kým, haňbá. 

Outrageously — autrejdžesli — 
hanebne, ukrutne, ohavné, - 

Outrageousness — autrejdžes- 
nes — ohavnosť, hanebnosť, u- 
krutnosť. 

Outreach — autríč — presiah- 
nuť, ďalej siahnuť. 

Outreason — autrízn — prevý- 
šiť v dôvodoch. 

Outright — autrajt — úplne, 
okamžite, hneď, naraz. 

Outrun — autran — prebehnúť 
v úteku, prebehnúť v behu. 

Outschold — autskóuld — pre- 
papuľovať, prevadiť, vadiť sa 
tak, že tá druhá stránka musí 
odstúpiť. 

Outside — autsajd — vonka, 
vonkajší, vonkajšia, povrchný, 
povrchná. 

Outsider — autsajdr — nečlen, 
nespojený, nepríslušný, nepri- 
pustený. 

Outskirt — autskôrt — predme- 
stie, okolie. 

Outspeak — autspík — prevý- 
šiť v reči. 

Outspoken — autspóukn — keď 
niekto hovorí bez obalu, keď 
hovorí otvorené, celkom zre- 
tedlne. Outs — 327 — Over Outspread — autspréd — roz- 
prestrieť. 

Outstreet — autstrít — niekto- 
rá odľahlá ulica. 

Outvalue — autväljú — prevý- 
šiť v cene. 

Outvote — autvóut — prehlaso- 
vať. 

Outwalk — autwák — prebrať 
v chodení. 

Outward — autword — viditeľ- 
ný viditeľná, zjavný, zjavná, na 
zovňajšok. 

Outwear — autwér — čo dlhšie 
vytrvá, spotrebovať. 

Outwit — autwit — v šikovno- 
sti prevýšiť, prelstiť. 

Outwork — autwôrk — predné 
múry pevnosti, ktoré sa oby- 
čajne nachodia na istú diaľku 
pred hlavnými múrami. 

Outwrite — autrajt — prebrať 
prevýšiť v písaní. 

Ovary — óuveri — ženský ú- 
stroj, v ktorom sa tvoria a vy- 
vinú j ú životné vajíčka, vaječ- 
ník. 

Ovarian, ovarial — ovejrien, o- 
vejriel — týkajúce sa vaječní- 
ka. 

Ovariotomy — ovejriatomi — o- 
perácia k vô'li odstráneniu vre- 
da z vaječníka ženského. 

Ovariotomist — ovejriotomist 
— lekár venujúci sa nemociam 
ženského vaječníka. 

Oven — avn — väčšia pec, pe- 
kárska pec. 

Over — óuvr — nad, po, prez, 
dokola, príliš, po všetkom, ko- 
nec. Overbound — óuvrbaund — 
mať nadbytok, nachodiť sa v 
nadbytku. 

Overact — óuvräkt — prepínať. 

Overactive — óuvräktiv — až 
príliš činný a'lebo až príliš čin- 
ná. . 

Overalls — óuvráls — nohavice 
také ktoré sa nosia povrchu i- 
ných nohavíc, jaké nosia oby- 
čajne robotníci. 

Overbalance — óuvrbälens — 
prevážiť, prevaha. 

Overbear — óuvrbér — pre- 
môcť, zniesť nejakú ťarchu 
duševnú. 

Overbid — óuvrbid — viac na- 
bídnuť. 

Overboard — óuvrbóurd — nad 
stranou lodi, ponad bok 'lodi. 

Overburden — óuvrbôrden — 
naklásť na niečo príliš veľkú 
ťarchu. 

Overbusy — óuvrbizi — až veľ- 
mi zaujatý, až veľmi zaujatá. 

Overcast — óuvrkäst — zatem- 
niť, zaháliť. 

Overcharge — óuvrčárdž — pre- 
plniť, veľmi nabiť, rátať za nie- 
čo až prílišnú cenu, prepočítať, 
rátať viac, než v skutočnosti 
vec stojí, prílišný náboj, prerá- 
tať. 

Overcloud — óuvrklaud — po- 
kryť chmáramy, zamračiť sa. 

Overcoat — óuvrkóut — svrch- 
ník, vrchný kabát. 

Overcome — óuvrkam — pre- 
môcť, prevládať. 

Overcomer — óuvrkamr — pre- 
možiteľ, ten čo zvíťazí. Over — 328 Over Overdaring — óuvrdéring — pri- 
smelý, prismelá, mať mnoho 
odvážlivqsti. 

Overdo — óuvrdú — preháňať, 
prepiecť, prevariť, prekonať. 

Overdose — óuvrdóus — výčšia 
dávka (na príklad keď vezme- 
me naraz viac lieku, než to 
predpis nakladá.) 

Overdraw — óuvrdrá — pretia- 
hnuť (na príklad keď vystaví- 
me bankový ček na vyšší obnos 
než máme v banke.) 

Overdue — óuvrdjú — opozde- 
ný, opozdená, vypršilý, keď vy- 
prší čas nejakej smliivy. 

Overestimate — óuvrestimejt — 
až veľmi preceniť, veľké prerá- 
tame. 

Overfeed — óuvrfíd — prekr- 
miť, presítiť. 

Overfill — óuvrfil — preplniť. 

Overflow — óuvrflóu — prete- 
kať, preteká, záplava, povodeň, 
hojnosť. 

Overflowing — óuvrflóuing — 
pretekajúci, prílišná hojnosť. 

Overfly — óuvrfláj — - preleteť. 

Overgrow — óuvrgróu — za- 
rásť, zarastie, prerásť. 

Overhand — óuvrhänd — po- 
nad ruku, nad rukou, priam z 
ruky. 

Overhang — óuvrhäng — zave- 
siť nad, vyčnievať nad, preve- 
siť. 

Overhastily — óuvrhejstili — 
prenáhleno, nerozmysleno. 

Overhaul — óuvrhól — dôklad- 
ne do podrobná prezreť, pre- 
zkúmať. Overhead — óuvrhéd — hore, 
na hore, hornejší, hornejšia, 
nad hlavou. 

Overhear — óuvrhír — začuť, 
náhodou počuť. 

Overissue — óuvrišjú — nad- 
mierne vydanie. 

Overjoy — óuvrdžój — prera- 
dosť, naplniť radosťou. 

Overland — óuvrländ — po ze- 
mi. 

Overleap — óuvrlíp — presko- 
čiť. 

Overload — óuvrlóud — pri- 
mnoho naklásť, preplniť. 

Overlook — ■ óuvrluk — prehliad- 
nuť, pominúť. 

Overmaster — óuvrmästr — pre- 
môcť, podmaniť. 

Overnight — óuvrnajt — cez 
noc, v noci. 

Overpass — óuvrpäs — premi- 
núť, pominúť, prekročiť. 

Overpay — óuvrpej — prepla- 
tiť. 

Overplus — óuvrplas — preby- 
tok. 

Overpower — óuvrpaur — pre- 
môcť, prevládať. 

Overpowering — óuvrpauring — 
neodolateľne, prevládateľné. 

Overproduction — óuvrpro- 
dakšn — nadzbytočná výroba. 

Overrate — óuvrejt — preceniť. 

Overreach — óuvríč — oklamať 
podvodom, prelstiť. 

Overrule — óuvrúl — ovládať. 

Overrun — óuvran — zaplaviť, 
pokryť, podmaniť. 

Oversea — óuvrsí — cudzý, cu- 
dzá, zámorský, zámorská. ^ Over 329 — Pacer Overseas — óuvrsíz — za more. 

Overseer — óuvrsír — dohlia- 
dač, dozorca, superintendent. 

Overset — óuvrset — prevrátiť, 
prehodiť, prevrhnúť, preváliť. 

Overshade — óuvršéjd — zastie- 
niť. 

Overshoe — óuvršú — vrchná 
topánka — kaločna. 

Oversight — óuvrsajt — do- 
hliadka, mýlka, chyba, prehliad- 
nutie. 

Oversleep — óuvrslíp — ne- 
vstať vtedy kedy sa má, za- 
spať. 

Overspread — óuvrspréd — pri- 
kryť, pokryť, rozprestreť. 

Overstate — óuvrstejt — prepí- 
nať, preťahovať vec ďlhou re- 
čou. 

Overstep — óuvrstep — prekro- 
čiť. 

Overstock — óuvrsták — na- 
klásť viac tovaru než je zapo- 
treby. 

Overt — óuvert — zjavný, zjav- 
ná. 

Overtake — óuvrtejk — doho- 
niť, dohnať. Overtax — óuvrtäks — uvaliť 
veľkú daň. 

Overthrow — óuvrthróu — pre- 
vrhnúť, prehodiť, prevrátiť. 

Overtime — óuvrtajm — prez- 
čas. 

Overturn — óuvrtôrn — pre- 
vrátiť, vyvrátiť. 

Overwhelm — óuvrwhelm — 
zmačkat, zničiť. 

Overworked — óuvrwôrkd — u- 
navený prácou, prerobený, pre- 
robená. 

Owe — óu — byť dlžen, dlho- 
vať. I owe you — aj óu jú — 
ja som tebe (vám) dlžen. You 
owe me — jú óu mi — Ti si 
(vy ste) mne dlžen. 

Owing — óuing — následkom, 
pre, dlžen. 

Owl — aul — sova. 

Own — óun — vlastni, vlastnia, 
vlastním. 

Owner — óunr — majiteľ, vlast- 
ni t e ľ. 

Ownership — óunršip — vlast- 
níctvo. 

Ox — áks — vol. P — pi — šesťnásta litera v 
anglickej abecede. 

Paas — pás — veľkonočná ho- 
stina, veľkonočná oslava. 

Paas eggs — pás égz — na tvr- 
do uvarené a zabarvené vajcia. 

Pabulum — päbjulam — pokrm, 
to čo posilňuje um a telo. 

Paca — pejkä — páka, zvierat- ko nachodiace sa v Južnej A- 
merike a tiež v Západnej In- 
dii, zvieratko toto je okolo dva 
šuchy dlhé a jeho mäso je veľ- 
mi chutné. 

Pacable — pejkäbl — ľahko u- 
spokojený a utíšený. 

Pace — pejs — krok, chôdza. 

Pacer — pejsr — ten kto kráča. Pad — 330 — Pall Pacify — päsifaj — umierniť, 
utíšiť. 

Pacifier — päsifaj r — to a či 
ten čo umierňuje, čo tíši. 

Pacifiable — päsifajebl — umier- 
ňujúci, ukojiteľný, ukojiteľná. 

Pacific — päsifik — tichý, tichá, 
pokojný, pokojná. 

Pacific ocean — päsifik óušn — 
— Tiché more. 

Pacifically — päsifikli — pokoj- 
né, z ticha. 

Pacification — päsifikejšn — 
umiernenie, utíšenie. 

Pacificator — päsifikejtr — ten 
čo tíši, uspokojiteľ. 

Pack — päk — pakeľ, paklík, 
zapakovať, zabaliť. 

Package — päkedž — paklík, 
balík. 

Packer — päkr — ten čo paku- 
je niečo. 

Pack-horse — päk-hóurs — kôň, 
ktorý nosí balíky cestovateľov. 

Pad — päd — ľahko idúci kôň, 
zbojník ktorý okráda peší idú- 
cich ľudí, mäkké sedisko, po- 
duška. 

Paddle — pädl — baviť sa vo 
vode, širšie veslo, veslovať. 

Paddlock — pädlok — klátka. 

Pagan — pejgn — pohan, po- 
hanka, pohanský, pohanská. 

Paganizm — pejgenizm — po- 
hanstvo. 

Page — pejdž — strana v knihe, 
strana časopisu, mužský sluha. 

Pageant — pejdžent — nádhera, 
s komédiou spojená oslava. 

Pagoda — pägóude — chrám 
Budhistov. Paid — pejd — zaplatil, zaplati- 
la, zaplatili, zaplatené, zaplate- 
ný. 

Pail — pejl — nádoba s otvore- 
ným vrchom, plecháč, vedro. 

Pain — pejn — boľasť, žiaľ. 

Painful — pejnful — bofastný, 
boľastná. 

Painfully — pejnfuli — boľast- 
ne. 

Painless — pejnles — bez boľa- 
sti, bez boľastný, bez boľastná. 

Painlessly — pejnlesli — bez 
boľastné. 

Paint — pejnt — barva, farba, 
farbiť. 

Painter — pejntr — ten čo far- 
bí, barvič, natierač, maliar. 

Painting — pejnting — barve- 
nie, farbenie, farbí, farbia, maľ- 
ba. 

Pair — pér — pár, páru, párik, 
pariť. 

Pairing-time — péring-tajm — 
čas keď sa vtáčky párujú. 

Pal - — päl — kamarát priateľ. 

Palace — päles — palác. 

Palace-car — päles-kar — pa- 
lácový železničný vozeň. 

Palate — pälejt — podnebie v 
ústach. 

Palatable — p£letebl — chutný, 
chutná, chutnú. 

Pale — pejl — bledý, bledá, ble- 
dú, oblednúť, zblednúť, kolík 
na jednom konci ostrúhaný, 
plotová tyčka. 

Pale fence — pejl fens — týčko- 
vý plot. 

Pali — pól — vonkajšie rúcho 
rangu, prikryť. Pall — 331 — Para Pall-bearer — pól-bérer — ten 
čo nesie rakvu pri pohrabe. 

Paliet — pälet — hrnčiarsky 
kruh. 

Palliate — päliejt — zmenšiť, 
zmierniť. 

Pallid — pälid — bledý, bledá. 

Pallidly — päliďli — bledo. 

Pallidness — pälidnes — ble- 
dosť. 

Palm — pám — dlaň, palma, 
skryť v dlani. 

Palma ted — pälmejted — dla- 
ňovitý. 

Palmer — pámr — pútnik vrá- 
tivší sa zo svätej zeme s rato- 
lesťou palmovou, klamár, šu- 
dier. 

Palmistry — pälmistri — vraže- 
nie z dlane. 

Palm Sunday — pám Sandej — 
kvetná nedeľa. 

Palpable — pälpebl — patrný, 
patrná, makavý, makavá. 

Palpitate — pälpitejt — klopať, 
triasť sa. 

Palpitation — pälpitejšn — tra- 
senie sa. Palpitation of the 
heart — pälpitejšn ov the hárt 
— klopanie, trasenie sa srdca. 

Pamphlet — pämflet — pamflet, 
brožúra, brožúrka. 

Pan — pän — panva, panvice, 
rajnička, pekáč, tepša. 

Pane — pejn — oknové sklo, 
sklenená tabula. 

Panel — pänl — soznam porot- 
cov. 

Paneless — pejnles — bez tabu- 
le. Panic — pänik — finančná krí- 
sa, poplach, postrach. 

Pant — pänt — ťažko dýchať, 
rýchlo dýchať. 

Pantheism — pänthíizm — vše- 
božstvo, náuka tvrdiaca, že prí- 
roda je Boh. 

Panther — pänthr — pardal. 

Pantomine — päntomajn — ne- 
mohra, posunok. 

Pantry — päntri — komora. 

Papa — * papá — otecko, tatín- 
ko. 

Papacy — pejpesi — pápežstvo. 

Papal — pejpl — pápežská, pá- 
pežský. 

Paper — pejpr — papier, časo- 
pis, vypapierovať. 

Paper-cutter — pejpr-katr — 
stroj na rezanie papieru. 

Paper-folder — pejpr-fóuldr — 
stroj na skladanie papieru. 

Paper-hanger — pejpr-hängr — 
mužský ktorý sa zaoberá vy- 
lepovaním izieb papierom. 

Paper-money — pejpr-mani — 
papierové peniaze. 

Papism — ■ pejpizm — pápežen- 
stvo. 

Papist — pejpist — pápeženec, 
rímsko-katolík. 

Par — pár — rovnosť, majúc 
úplnú hodnotu. 

Parable — pärebl — podoben- 
stvo. 

Parachute — pärešút — dáždni- 
ku veľmi podobný prístroj, kto- 
rý sa upotrebúva vzduchoplav- 
cami k tomu, aby sa mohli spu- 
stiť k zemi. Para 332 — Parta Parade — pär ej d — paráda, pa- 
radovať. 

Paradise — päredájz — ráj. 

Paragraph — päregräf — para- 
graf, článok. 

Parallel — pärelel — tiahnúc sa 
jedným a tým istým smerom, 
rovnobežný, rovnobežná, po- 
dobný, podobná, podobnosť. 

Paralysis — pärelisis — mrtvi- 
cá, porážka. 

Parasite — péresajt — príživ- 
ník, cudzopasník. 

Parasol — päresol — parazol, 
slnečník. 

Parcel — pársl — čiastka, časť, 
balík, rozdeliť. 

Parcel post — pársl póust — ba- 
líková pošta. 

Pardon — párdn — odpustiť, 
omi'lostniť od pokuty, dať mi- 
losť, odpustenie. 

Pare — pér — okrájať, okrája- 
vať, lúpať. 

Paregoric — pärigorik — liek na 
umiernenie boľasti. 

Parent — pérent — rodič, matka, 
otec. 

Parents — pérents — rodičia. 

Parental — perentl — rodičov- 
ský, otcovský. 

Parentless — perentles — bez 
rodičov. 

Parish — päriš — farnosť. 

Parish church — päriš čórč — 
farný kostol. 

Parisian — pärižien — Parížan, 
parížsky, parížska. 

Park — park — park, kus zeme 
venovaná k verejnému schádza- 
niu sa. Parlance — párlens — rozhovor. 

Parley — párli — spoločne po- 
jednávanie, spoločný rozhovor. 

Parliament — párliment — par- 
lament. 

Parlor — párlr — salón, izba 
prijímajúca. 

Parochial — perióukiel — far- 
ný, farná. 

Parole — pejróul — ústne, pre- 
pustiť vinníka na čestné slovo. 

Parotitis — pärotajtis — zapá- 
lenie krčných žíl. 

Paroxysm — päroksizm — sil- 
ný záchvat nemoci, krč, mrcha 
nemoc. 

Parricide — pärisajd — ten čo 
zavraždí otca alebo matku, 
otcovrah, matkovrah. 

Parrot — pärot — papagáj. 

Parry — päri — zastať alebo sa 
obrátiť stranou, vyhnúť sa. 

Parsley — pársli — petržlen, 
petruška. 

Parsnip — parsnip — paštrnák. 

Parson — pársn — fárar, kňaz, 
kazateľ. 

Parsonage — pársonedž — fára. 

Parti — párt — čiastka, diel, po- 
diel, strana, úloha. 

Partable — pártebl — deliteľný, 
deliteľná. 

Parting — parting — rozlúčenie, 
odchádzajúci, odchádzajúca, 
delenie, rozdelenie, odchod, lú- 
čenie, lúčiť. 

Partake — párte j k — mať ú- 
časť, brať účasť. 

Partaker — pártejkr — účast- 
ník. Partial — 333 — Pass Partial — páršl — čiastočný, čia- 
stočná, jednostranný, jedno- 
stranná, strannický, strannická. 

Partiality — páršäliti — stran- 
ničtvo, jednostrannosť. 

Partially — päršely — čiastoč- 
ne. 

Participate — partisipejt — 
brať účast, zúčastniť sa, mať 
na niečom podiel. 

Participation — partisipejšn — 
účasť, podiel. 

Participator — partisipejtr — ú- 
častník, podielnik. 

Particle — pártikl — čiastočka, 
odrobinka. 

Particular — pártikjúlr — div- 
ný, čudný, čudná, prísny, prí- 
sna, osobný, osobná, zvláštny, 
zvláštna, podrobnosť. 

Particularity — pártikjuläriti — 
podivnosť podrobnosť, zvlášt- 
nosť. 

Particularly — pártikjulrli — 
do podrobná, ozvlášť. 

Partisan — pártizn — stranni- 
cký, strannická, prívrženec. 

Partition — partišn — rozdele- 
nie, rozdeliť, odhradiť čiastku 
niečoho stenou, stena ktorou 
rozdelíme jednu izbu. na dva 
izbičky. 

Partner — partner — spoločník, 
podielnik. 

Partnership — pártneršip — spo- 
ločníci vo 

Party — párti — strana, čiastka 
jednotlivcov berúcich v niečom 
účasť, spoločnosť, tlupa. 

Pass — päs — prejsť, ísť, na- 
predovať, prejsť mimo niekoho alebo zmeniť, zmiznúť, ztratiť 
sa, zomreť, prejsť skrz, pre- 
smyk, priechod dovolenie k 
priechodu. 

Passable — päsebl — schodný, 
schodná, prekročiteľný, prekro- 
čiteľná, prostredné. 

Passably — päsebli — prostred- 
né, snesiteľné. 

Pass-book — päs-buk — banko- 
vá knižočka. 

Pass-word — päs-wôrd — he- 
slo. 

Passage — päsedž — priechod, 
prieplav. 

Passenger — päsendžr — cestu- 
júci, pasažier. 

Passenger-car — päsendžr-kar 
— osobný vozeň. 

Passenger-train — päsendžr- 
tréjn — osobný vlak. 

Passible — päsibl — citlivý, ci- 
tlivá. 

Passibility — päsibiliti — citli- 
vosť. 

Passion — päšn — náruživosť, 
prudká pohnútka, horúca, zá- 
chvat, utrpenie. 

Passional — päšnl — knižočka 
v ktorej sú opísané múky svä- 
tých. 

Passionate — päšonet — náruži- 
vý, náruživá. 

Passionately — päšnetli — náru- 
živá, s náruživosťou. 

Passive — päsiv — v stave cítiť 
a snášať, trpný, trpná, neproti- 
viaci sa, podajne. 

Passless — päsles — neprechod- 
ný, neprechodná, neschodný, 
neschodná. Pass 334 — Patrol Passport — päspóurt — prievod- 
ná listina úradne vystavená, 
pass. 

Past — past — minulý, minulá, 
minulosť, mimo, po, za. 

Paste — pejst — lep, lepiť, zle- 
piť, prilepiť, zalep, prilep. 

Pastime — pästajm - — zábava, 
kratochvíľa. 

Pastor — pästr — duchovný pa- 
stier, kňaz, farár. 

Pastry — pejstri — i pečivo. 

Pasture — päsčr — pastvisko, 
pásť, keď sa statok pasie. 

Pat — pät — rýchle plasknutie 
prstami alebo dlaňou, menší 
kus masla sbitý do nejakej for- 
my rukami, vhodný, vhodná. 

Patch — päč — pláta, zapláta, 
zaplátať, prištípok na topán- 
ku, polátať, menší kus zeme. 

Patcher — päčr — ten čo pláce, 
čo popravia topánky, prištip- 
kár. 

Patent — patent — otvorený, 
otvorená, patrný, zjavný, záko- 
nom zaistené právo k nejakému 
výrobku, patent. 

Patent leather — patent lethr — 
lakovaná koža. 

Patentable — pätentebl — to 
čo sa dá patentovať. 

Patentee — pätentí — ten čo 
dostal patent. 

Patent-right — pätent-rajt — 
patentné právo. 

Paternal — pätôrnel — otcov- 
ský, otcovská, otcovskú. 

Paternity — pätôrniti — otcov- 
stvo. Páter noster — pejtr nástr — 
otčenáš, každá desiata granát- 
ka na modlitebných patričkách. 

Path — päth — cestička, chod- 
ník. 

Pathless — päthles — bez chod- 
níka, bez cesty. 

Pathetik — päthetik — citlivý, 
citlivá, citup'lný, cituplná, do- 
jemný, dojemná. 

Pathetically — päthetikäli — ci- 
tuplné, dojemné. 

Patient — pejšnt — trpezlivý, 
trpezlivá, vytrvalý, vytrvalá, ne- 
mocný, nemocná. 

Patience — pejšns — trpezli- 
vosť, shovievavosť, vytrvalosť. 

Patiently — pejšntli — trpezli- 
vo, vytrvalé. 

Patriarch — pejtr iark — patri- 
archa, otec alebo vodca kmeňu, 
biskupský rang, ktorý nasledu- 
je hneď niže pápeža. 

Patrician — pätrišn — patriaci 
k senátorom starobylého Rí- 
mu, šľachtic, šľachtický. 

Patrimony — pätrimoni — de- 
dictvo také, ktoré nám zostalo 
po otcovi. 

Patrimonial — pätrimoniel — 
dedičný, dedičná. 

Patriot — pejtriot — vlastenec, 
osoba milujúca svoju krajinu. 

Patriotic — pejtriotik — vlaste- 
necký, vlastenecká, vlasteneckú. 

Patriotism — pejtriotizm — pa- 
triotisms, vlastenectvo. 

Patrol — pätróul — patrollova- 
nie, patro'lovať, keď stráž cho- 
dí, policajt konajúci strážnu ^* Patron — 335 — Peace službu tak, že chodí ulicami, 
ktoré má vymerané k stráži. 

Patron — pejtron — ochranca, 
radca, prívrženec. 

Patronize — pätronajz — pod- 
porovať, navštevovať. 

Patten — päten — drevená bôta. 

Pattern — pätrn — pôvodný 
vzor, vzorek, napodobniť. 

Pauper — pópr — chudobná o- 
soba, žobrák, žobrácka. 

Pauperism — póprizm — žobrá- 
ctvo, chudoba najvyššieho stup- 
ňa. 

Pauperize — = póprájz — ožobrá- 
čiť. 

Pause — póz — dočasne prista- 
venie, prestávka, pausa. 

Pave — pejv — dláždiť, vydlá- 
ždiť, vykladať kamením alebo 
niečím iným cestu, raziť si ce- 
stu. 

Pavement — pejvment — dlaž- 
ba, hocičo čo je vydláždené. 

Pavilion — päviljon — veľký 
šiator, veľký šiator vyvýšený 
stípami, menšia stavba alebo 
čiastka stavby, ktorá má po- 
krov podobajúci sa pokrovu šia- 
trovému, stavanie ozdobné, pri- 
stavok, vonkajšok ucha. 

Paw — pó — hrabať a či škra- 
bať zem nohou jako to robí 
kôň, surovo s niečím narábať, 
zveracia paprčka. 

Pawn — pón — záloh, keď nie- 
čo dáme do zálohu keď si po- 
žičiavame peniaze, zastaviť. 

Pawnbroker — pónbróukr — o- 
soba majúca právo k požičiava- 
ní peňazí na istý určitý úrok. Pawnshop — pónšáp — záložná, 
miestnosť kde sa dávajú rôzne 
veci do zálohu. 

Pax — päks — bozk pokoja. 

Pay — pej — platiť, plať, pláca, 
zaplatiť, vyplatiť, výplata, pla- 
tí, platia. 

Pay attention — pej ätenšn — 
dávaj pozor, dávajte pozor. 

Pay respect — pej rešpekt — 
vzdať úctu, urobiť poklonu. 

Payable — pejebl — splatne, 
splatný, splatná. 

Pay-bill — pej-bil — platebná 
listina, platebný výkaz. 

Pay-day — pej-dej — deň vý- 
platný, deň v ktorý robotníci 
dostávajú výplatu. 

Payee — pejí — osoba ktorej 
majú byť peniaze vyplatené. 

Payer — pejr — platiteľ, ten čo 
platí, čo má platiť. 

Payment — pejment — zaplate- 
nie, vyplateno, splátka. 

Paymaster — pejmästr — úrad- 
ník ktorý má na starosti vyplá- 
canie. 

Pay-office — pej-ófis — úrado- 
veň kde sa vypíáca mzda, úra- 
doveň v ktorej sa platia verejné 
dlžoby. 

Pay-roll — pej-ról — soznam 
tých ľudí, ktorí majú byť pla- 
tení, peniaze, ktoré sú určené 
k vyplateniu robotníkov. 

Pea — pi — hrach. 

Pease — píz — hrach. 

Peace — pis — pokoj, mier, ti- 
chosť. 

Peaceable — písebl — pokojný, 
pokojná, tichý, tichá. Peace 336 Pecu Peaceableness — piseblnes — 

pokojnosť, tichosť. 
Peaceably — písebli — pokojne. 
Peace-breaker — pís-brejkr — 

narušitef pokoja. 
Peaceful — písfu>l — pokojný, 

pokojná, milovník pokoja. 
Peacefully — písfuli — pokojne. 
Peace-maker — pís-mejkr — ten 

čo smieruje dva rozvadené 

strany, smierováteľ. 

Peach — píč — broskyňa. 

Peach butter — píč batr — bro- 
skyňová omáčka, broskyňový 
lekvár. 

Peach tree — píč tri — brosky- 
ňový strom. 

Peacock — píkák — páva. 

Peak — pík — končiar vrchu, 
vrchol. 

Peaked — píkd — končitý, kon- 
čitá, špicatý, špicatá. 

Peal — píl — smes zvukov, jako 
napríklad hlahol zvonov, hluk, 
praskot hromu, dunenie kanó- 
na, krik, úbor zvonov pozostá- 
vajúcich zo sedem hlasov, vý- 
krik, vykríknuť. 

Pean — pien — spev chvály, 
spev víťazstva. 

Peanut — pínat — zemský orech. 

Pear — pér — hruška. 

Pear tree — pér tri — '■ hruškový 
strom. 

Pearl — pôrl — perla, kvapka 
rosy, istý druh drobného tla- 
čiarského písma, perlová, perlo- 
vý, perlovú. 

Pearl button — pôrl batn — 
permutový gombík, vyrábaný z mušlí, v ktorých sa nachodia 
perly. 

Pearl-diver — pôrl-dajvr — muž- 
ský ktorého povolaním je loviť 
perly. 

Pearled — pôrld — perlami vy- 
ložený, perlami vyložená. 

Pearly — pôrli — perlový, per- 
'lová, to čo sa podobá perly. 

Pearl-oyster — pôrl-ójstr — per- 
lová ustrica. 

Peasant — peznt — vonkovan, 
sedliak, vonkovský, sedliacky, 
sedliacka. 

Peasantry — pezntri — sedlia- 
cky ľud. 

Pebble — pebl — malý okrúhly 
kamienok. 

Pebbled — pebld — kamienko- 
vý. 

Peccable — pekäbl — hriechu 
vystavený, hriešny, hriešna. 

Peccancy — pekänsi — hrieš- 
nosť. 

Peccantly — pekäntli — hrieš- 
ne. 

Peck — pek — štvrtá čiastka bu- 
šla, osem kvárt suchej miery, 
štuchnutie dzobákom, zahnúť 
niečo následkom štuchnutia 
s niečím končitým. 

Pecker — pekr — ten alebo to 
čo štuchá, čo džobe. 

Peckish — pekiš — hladný, lač- 
ný. 

Pectinate — pektinejt — majúc 
podobu zubov hrebeňových. 

Pectoral — pektorel — týkajúc 
sa prs," prsný, prsná. 

Peculate — > pekjulejt — zneužiť 
alebo zpreneveriť peniaze nám 


Pecu 337 — Peevish sverené, byť vinným z prene- 
verenia. 

Peculation — pekjulejšn — zpre- 
neverenie. 

Peculator — pekjulejtr — ten 
čo sa dopustí zpreneverenia. 

Peculiar — pekjúlijr — vlastný, 
vlastná, zvláštny, zvláštna. 

Peculiarity — pekjúliäriti — 
vlastnosť, zvláštnosť. 

Peculiarly — pekjúlijrli — zvlá- 
štne. 

Pecuniary — pekjúnieri — týka- 
júc sa peňazí, spojené s peniaz- 
mi, pozostávajúc s peňazí, pe- 
ňažný, peňažná. 

Pecuniarily — pekjúnierili — pe- 
ňažné, peňažitým spôsobom. 

Pedagogue — pedägág — učiteľ 
detí, vychovávateľ detí. 

Pedagogy — pedägági — učiteľ- 
stvo, vychovávateľstvo detí. 

Pedal — pedl — kľuka na ktorú 
sa tisne nohami, nohový, pedál 
na orgáne pomocou ktorého sa 
nohami fúka vzduch, nožná 
kľuka na byciklu. 

Pedant — pednt — osoba ktorá 
sa márne usiluje poukázať na 
svoju učenosť a či na vzdela- 
nosť, osoba ktorá si mnoho za- 
kladá na svojej učenosti. 

Pedate — p e dej t — to čo je 
rozdelené jako na príklad prsty 
rukách, palce na nohách, roz- 
delená, rozdelený. 

Peddle — pedl — cestovať po 
krajine a predávať nejaké drob- 
nosti, podomový obchod. 

Peddler — pedlr — pedliar, po- 
domový kupec. Pedestal — pedestl — podstavec, 
spodok a či podpora nejakej so- 
chy alebo stĺpa. 

Pedestrian — pedestrien — peší 
idúci, chodec ktorý ide na veľ- 
kú diaľku pešky o stávku. 

Pedicular, pediculous — pedi- 
kjulr, pedikjules — všivavý, vši- I 
vavá. 

Pedigree — pedigrí — rodo- ! 
kmeň, listina rodokmenstva. 

Peel — píl — stiahnuť, olúpiť, j 
lúpiť, slúpiť, lupina, okrojiťj 
jako na príklad jablko alebo 1 
zemiak, olúpiť kožu a či kôru. j 

Peeler — pílr — ten čo olupuje,! 
čo okraja. Potatoe peeler — I 
potejtó pílr — nástroj na škro-I 
banie a či okrájovanie zemia-I 
kov. 

Peep — pip — píštať jako mali-l 
čké kuriatko, malé kuriatkoJ 
keď sa kuriatko z vajcia vydzo-I 
buje, kuknúť cez nejakú malič-| 
kú dieročku, trochu nahliadnuťí'j 
do niečoho alebo niekam. 

Peep-hole — pip hóul — dierka 
cez ktorú sa dá kuknúť. 

Peer — pír — jeden z toho sa-|| 
mého rangu, druh, súdruh, ka| 
ma rát, h ľa de ť, objaviť, vykukaj 
núť. 

Peerless — pírles — nemajúc se| 
be rovného, nemajúc sebe ro\> 
nú, to čo je neporovnajúce, č^j 
sa nedá s ničím iným poro^v 
nať. 

Peevish — píviš — mrzutý, mij 
žutá, svadlivý, svadlivá, zl> 
zlá, osoba ktorá sa ľahko a r>f|| 
chlo nazlobí. Peevish 338— Peni Peevishly — pívišli — mrzuto, 
hnevaco. 

Peevishness — pívišnes — mrzu- 
tosť, svárlivosť. 

Peg — peg — malý špicatý kus 
dreva, kolík, drevený klinčok 
topánkový. 

Pelican — peliken — pelikán, 
vták s veľkým dzobákom a s 
.nohami takými j ako má hus 
alebo kačka. 

Pell — pel — koža, blana. 

Pelet — pelet — maličká gu- 
ľôčka. 

Pell-mell — pel-mel — trmol- 
mrvol, veľký neporiadok. 

Pelt — pelt — zverská koža so 
srsťou na nej, surová zverská 
koža, úderenie niečim čo bolo 
hodené, hádzať. 

Pen — pen — písacie perko, pe- 
ro, menšia ohrada na statok, o- 
hradiť. 

Penholder — penhóuldr — péro- 
vá rúčka, pérové držatko. 

Pen-knife — pen-najf — malý 
vreckový nožík. 

Penal — pínl — týkajúc sa tre- 
stu, vynášanie alebo vymeráva- 
nie trestu, trestný, trestná. 

Penally — pínely — trestne. 

Penalty — penälti — pokuta, 

; trest. 

Penance — penäns — pokánie, 
náboženská pokuta za hriech. 

Pencil — pencl — maličká ste- 
tečka maliarska, ceruza, grif- 
lik. 

ÍPend — pend — hroziť, čakať 

í na vyrovnanie. 

Pendant — pendent — hocičo čo visí^dolu. jako ozdoba, ozdobný 
prívesok jako zaušnica, prí- 
stroj visiaci dolu od povale na 
držanie lampy, visiaci, zavese- 
né. 

Pendency — pendensi — neroz- 
hodný stav, keď sa nachodíme 
v takom stave, že sa nevieme 
nijako rozhodnúť, nerozhod- 
nosť. 

Pending — pending — neroz- 
hodný, nerozhodná, počas. 

Pendulate — pendjulejt — ko- 
mótne sa kolimbať jako hodi- 
nové kyvadlo, kolísať sa, viseť. 

Pendulous — pendjules — visia- 
ci, vysiaca, keď niečo visí tak, 
že sa kolíše, kolísiaci, na je- 
dnom konci pripevnený a dru- 
hý koniec vysiaci svobodne. 

Penetrate — pene tr ej t — vnik- 
núť, preniknúť, prenikať, pre- 
pichnúť, preraziť, vojsť. 

Penetrability — penetrebiliti — 
preniknuteľnosť. 

Penetrable — penetrebl — pre- 
niknuteľný, preniknuteľná, to 
cez čo sa dá prepichnúť, pre- 
raziť, skrz čo sa dá prejsť. 

Penetrance, penetrancy — pene- 
trens, penetrensi — prenika- 
vosť. 

Penetrant — penetrent — pre- 
nikavý, majúc moc k preniknu- 
tiu, k prerazeniu. 

Penetration — penetrejšn — 
vniknutie, preniknutie, bys trosť. 

Penetrative — penetrejtiv — 
prenikavý, prenikavá, dojemný, 
dojemná. 

Peninsula — peninsjule — polo* 


Peni 339 — Pepper ostrov, kus zeme, ktorý je tak- 
mer obkľúčený vodou, ktorý je 
spojený k hlavnej čiastke zemi 
s užším pásmom zeme. 

Peninsular — peninsjulr — po- 
lo-ostrovný, polo-ostrovná. 

Penis — pínis — mužský plodi- 
vý ústroj, mužské prirodzenie. 

Penitent — penitent — kajúcny, 
kajúci, kajúcna, kajúca. 

Penitence — penitens — kajúc- 
nosť. 

Penitently — penitentli — ka- 
júcne. 

Penitentiary — penitenšeri — 
väzenie, žalár. 

Penman — penmän — ■ pisár. 

Penmen — penmen — mužský, 
ktorý učí písať, spisovateľ, pi- 
sateľ. 

Pennant — penent — malý prá- 
porik, maličká zástava. 

Pennate — p e nej t — majúc krý- 
dla. 

Penny, pennies — peni, peníz — 

jeden cent, anglický peniaz, kto- 
rý má hodnotu dvoch ameri- 
ckých centov. 

Pennyless — peniles — bez cen- 
ta, chudobný. 

Pennyweight — peniwejt — vá- 
ha starobylého strieborného 
centa, teraz troyská váha, ob- 
siahujúca 24 gramov — a či 
20-tú čiastku jednej unci. 

Pension — penšn — penzia, vý- 
služné, je to jakási náhrada pre 
človeka, najčastejšie vojaka za 
dlhoročnú službu, alebo za po- 
ranenie. V novšej dobe dáva- 
jú aj niektoré firmy istý obnos peňazí pensie svojim starým 
robotníkom. 

Pensionary — penšoneri — ten 
čo dostáva penziu. 

Pensive — pensiv — zamestna- 
ný vo vážnej štúdii, zamyslený, 
zamyslená, zádumčivý, zádum- 
čivá. 

Pensively — pensivli — zamy- 
sleno, zádumčivo. 

Pensivnes — pensivnes — za- 
myslenosť, zádumčivosť. 

Pent — pent — zatvorený, za- 
tvorená. 

Penthouse — penhauz — menší 
prístavok k domu, ktorý má 
strechu takú, že je len na jed- 
nej strane svislá. 

Pentagon — pentegon — hocičo 
čo má pät hranov. 

Pentecost — pentekost — židov- 
ský sviatok, ktorý svätia 50 
dni po veľkej noci, v kresťan- 
skom náboženstve je to sviatok 
Soslania Ducha Svätého. 

Penury — penjuri — chudoba, 
núdza. 

Peon — píon — domáci konštá- 
bel, medzi španielskymi Ame- 
rikánmi s'lovo toto znamená ná- 
denníka alebo bodajjakého slu- 
hu. 

Peony — píoní — pivonka. 

People — pípl — ľud, národ, ľu- 
dia, zaľudnatiť. 

Pepper — pepr — peper, kore- 
nie, opepriť, okoreniť. 

Pepery — pepri — peprené oko- 
renené, nakorenené. 

Pepper-box — pepr-báks — pe- 
pernička, menšia nádoba, kto- Pepper 340 — Perfi rej vrchnák je opatrený dierka- 
mi tak, že keď nádobu potria- 
same, dierkami sype sa peper. 

Peppermint — peprmint — pro- 
mincľová zelina, nápoj vyrába- 
ný z tej zeliny. — Peppermint 
candy — peprmint kändi — 
.promincľové cukríky. 

Perambulate — pôrämbjulejt — 
prejsť cez alebo ponad niečo. 

Perceive — pôrsív — mať vedo- 
mosť, poznávať, pozorovať, vi- 
deť. 

Perceivable — pôrcívebl — to 
čo môže byť uvedomené, čo 
môže byť videné, pozorované. 

Perceiver — pôrsívr — poznáva- 
teľ, zpozorovateľ. 

Percentage — pôrsentedž — 
procento. 

Perseption — pôrsepšn — pozo- 
rovanie, poznanie. 

Perceptibly — pôrseptibli — ci- 
teľné, badateľné, znateľné. 

Perceptive — pôrseptiv — chá- 
pavý, chápavá, poznávajúci, po- 
znávajúca. 

Perchance — pôrčäns • — mož- 
no, snáď. 

Percipient — pôrcipient — citli- 
vý, citlivá, pozorujúci, pozoru- 
júca. 

Percolate — pôrkolejt — prece- 
diť, presiaknuť. 

Percolation — pôrkolejšn — 
precedenie, presiaknutie. 

Percolator — pôrkolejtr — ten 
alebo to čo preceduje. 

Percuss — pôrkas — naraziť o 
niečo, striasť, zapríčiniť otras. 

Perdition — pôrdišn — úplná zkaza, všeobecná záhuba, zatra- 
tenie a či budúce trápenie, ve- 
čitá smrť. 

Perdurable — pôrdjúrebl — tr- 
valý, trvalá. 

Peregrinate — peregrinejt — ce- 
stovať z jedného miesta na 
druhé, putovať. 

Peregrination — peregrinejšn — 
putovanie, vandrovanie. 

Peregrinator — peregnnejtr — 
— pútnik, vandrovník. 

Peregrine — peregrin — cudzý, 
cudzá. 

Peremptory — peremtori — roz- 
hodný, rozhodná, konečný, ko- 
nečná, určitý, určitá. 

Peremptorily — peremtorili — 
rozhodne, určite. 

Perennial — pereniel — stály, 
stála, bez prestania. 

Perfect — pôrfekt — dokonalý, 
dokonalá, úplný, úplná, bez 
chyby, bez škvrny, zdokonaliť. 

Perfection — pôrfekšn — doko- 
nalosť, bezvadnosť. 

Perfecter — pôrfektr — ten čo 
zdokonaľuje. 

Perfectibility — pôrfektibiliti — 
zdokonáliteľnosť. 

Perfectible — pórfektibl — ■ zdo- 
konáliteľný, zdokonáliteľná. 

Perfectly — pôrf ektli — doko- 
nale, úplne, akurátne. 

Perfectness — pôrfektnes — do- 
konalosť, úplnosť, akurátnosť. 

Perfidious — pôrfidies — faloš- 
ný, falošná, neverný, neverná, 
vierolomný, vierolomná, zrad- 
ný, zradná. Perfi 341 — Perish Perfidiesly — pôrfidiesli — fa- 
lošno, falošne. 

Perfidy — pôrfidi — falešnosť, 
nevernosť, vierolomnosť. 

Perforate — pôrforejt — prevŕ- 
tať, prebiť dieru, prepichnúť 
niečim končitým, diera, vyvŕta- 
nie, dierkovať, robiť do niečo 
dierky. 

Perforated — pôrforejted — nie- 
čo čo má mnoho dierok, prevŕ- 
taný, prevŕtaná, prevŕtanú. 

Perforce — pôrfóurs — násilne, 
násilím, proti vôli. 

Perform — pôrfórm — previesť, 
konať, plniť, vybavovať, vy- 
konať, hrať úlohu, hrať na hu- 
dobnom nástroju, činiť. 

Performable — pôrfórm — pre- 
viesť, konať, plniť, vybavovať, 
vykonať, hrať úlohu, hrať na 
hudobnom nástroju, činiť. 

Performable — pôrfórmebl — 
to čo sa dá vykonať, previesť, 
splniť, splniteľné, vykonateľné, 
vykonateľná, vykonateľný^. 

Performance — pôrfórmens — 
plnenie, vykonanie, vykonáva- 
nie, predstavenie, vybavenie, 
splnenie, dielo. 

Performer — pôfórmr — ten čo 
niečo vykonáva, čo niečo odo- 
hráva, vykonaváč, hudobník, 
herec. 

Performing — pôrfórming — 
vykonávam, konám, vykonáva, 
konajúci, vybavujúci, cvičí, 
cvičenie. 

Perfume — pôrfjúm — voňavka, 
parfím, naplniť voňavkou, ofr- 
kať sa voňavou vodičkou. Perfumer — pôfjúmr — ten čo 
vyrába alebo predáva voňavky. 

Perfumery — pôrfjúmeri — vo- 
ňavky vo všeobecnosti, miest- 
nosť kde sa vyrábajú voňavky. 

Perfumatory — porfjúmätori — 
voňavý, voňavá, vydávajú vô- 
ňu. 

Perfunctory — pórfanktori — 
srobené alebo vykonané len po- 
vrchne, len tak aby to bolo ho- 
tové, nedbalo vykonané. 

Perfunctorily — pôrfanktorili — 
nedbalo, povrchne, len bodaj- 
by-boío. 

Perhaps — pôrhäps — možno, 

Peril — peril — nebezpečie, ne- 
bezpečenstvo, riziko. 

Perilous — periles — nebezpeč- 
ný, neebzpečná, nebezpečnú. 

Perilously — peri'lesli — nebez- 
pečné, s nebezpečím spojené. 

Perilousness — perilesnes — 
nebezpečnosť. 

Period — píriod — doba, ob- 
dobie, perióda, punt, puntík. 

Periodical — píriodikl — časo- 
pis vychodiaci riadne dľa ustá- 
lenia. 

Perish — periš — zomreť, za- 
hynúť, zhynúť,"vziať zkazu. 

Perishable — perišebl — to čo 
môže vziať zkazu, zkaziteľná, 
zkaziteľný. 

Perishableness — perišeblnes — 
zkaziteľnosť. 

Perished — perišd — zhynul, za- 
hynul, zhynula, zahynula, zhy- 
nuli, zahynuli, zomrel, zomrela, 
zomreli. Per j u — 342 — Perplex Perjure — pordžr — krivo pri- 
sahať. 

Perjurer — pôrdžurer — ten čo 
krivo prisahá, krivoprisažník. 

Perjurious — pôrdžuries — kri- 
voprisahajúci. 

Perjury — pôrdžuri — krivo- 
prisaha, krivoprisažníctvo. 

Permanent — pôrmenent — stá- 
ly, stála, stálu, trvácny, trvácna. 

Permanently — pôrmenentli — 
stále, trvalé. 

Permanence, permanency — pôr- 
menens, pôrmenensi — stálosť, 
trvácnosť. 

Permeate — pôrmiejt — prejsť, 
preniknúť. 

Permeation — pôrmiejšn — pre- 
niknutie. 

Permit — pôrmit — dovoliť, po- 
voliť, dovolenie, povolenie. 

Permitee — pôrmití — ten komu 
je dané dovolenie. 

Permitter — pôrmitr — ten čo 
dovoľuje. 

Permittance — pôrmitens — po- 
volenie, dovolenie. 

Permissibility — pôrmisibiliti — 
dovoliteľnosť. 

Permissible — pôrmisibl — to čo 
môže byť povolené alebo dovo- 
lené, dovoliteľný, dovolitefná. 

Permissibly — pôrmisibli — do- 
volené, povolené. 

Permissive — pôrmisiv — dovo- 
lený, dovolená. 

Permute — pôrmjút — vyme- 
niť zameniť, zmeniť nariade- 
nie. 

Permutable — pôrmjútebl — to 
čo môže byť vymenené, zame- nené, vymeniteľný, vymeniteľ- 
ná. 

Permutation — pôrmjútejšn — 
vymená, zámená. 

Pernicious — pôrnišas — škodu 
zapríčiňujúci, škodlivý, škodli- 
vá, zlomyseľný, zlomyseľná. 

Perniciousness — pôrnišesnes 

— škodlivosť, zlomyseľnosť. 
Perpend — perpend — uvažo- 
vať, rozmýšľať. 

Perpendicular — pôrpendikjulr 

— šikmý, šikmá. 
Perpetrate — pôrpetrejt — uro- 
biť adebo vykonať zlým úmy- 
slom, byť vinným, dopustiť sa 
niečoho, spáchať. 

Perpetration — pôrpetrejšn — 
dopustenie sa niečoho, spácha- 
nie. 

Perpetual — pôrpečuäl — bez 
konca, nekonečný, nekonečná, 
stály, stála, trvalý, trvalá. 

Perpetual motion — pôrpečuel 
móušn — teorotický stroj, na 
ktorom sa už dlhé roky po ce- 
lom svete .pracuje, má to byť 
stroj, ktorý keď sa raz dosta- 
ne do pohybu, má ustavične ísť 
o svojej vlastnej sily. 

Perpetually — pôrpečueli — 
stále, trvalé, nekonečné. 

Perpetuate — pórpečjuejt — 
urobiť nekonečným, na veky 
zachovať, zvečniť, zachrániť 
na vždy pred zkazou. 

Perpetuation — pôrpečuejšn — 
zvečnenie, zachránenie. 

Perplex — pôrpleks — priviesť 
do zmätku, spliesť, zkomoliť, Perplex — 343 — Persu omámiť, pomätiť, priviesť do 
pomykova. 

Perplexing — pôrpleksing — 
zmätený, zmätená, spletený, 
spletená. 

Perplexity — pôrpleksiti — po- 
mätenosť, spletenosť, zkomo- 
lenosť. 

Persecute — pôrsekjút — pre- 
nasledovať, bez vinný /pokuto- 
vať, trápiť, sužovať. 

Persecution — pôrsekjúšn — 
prenasledovanie, trápenie, su- 
žovanie. 

Persecutor ' — pôrsekjútr — pre- 
nasledovateľ, trýzniteľ. 

Persecutrix — pôrsekjútriks — 
prenasledovateľka. 

Persevere — pôrsevír — vytrvať 
a či vydržať v niečom jako v 
obchode, y povolaní, vytrvať v 
bodajjakom podujatí. 

Persevering — pôrsevíring — 
húževnatý, usilovný, usilovná, 
vytrvalý, vytrvalá. 

Perseveringly — pôrsevíring'li — 
vytrvale, usilovne. 

Perseverance — pôrsevíräns — 
húževnatosť, usilovnosť, vytr- 
valosť. 

Persist — pôrsist — stáť pevne 
na svojom, vytrvať, nepopustiť. 

Persistence — pôrsistens — hú- 
ževnatosť, tvrdošijnosť, vytr- 
valosť, nesklátiteľnosť. 

Persistent — pôrsistent — hú- 
ževnatý, húževnatá, pilný, pil- 
ná, vytrvalý, vytrvalá. 

Person — pôrsn — osoba, je- 
dnotlivec, telesná postava. Personable — pôrsonebl — ma- 
júc pekné urastené telo. 

Personage — pôrsonedž — zvlá- 
štna alebo vynikajúca osoba, 
osobnosť. 

Personal — pôrsonl — osobný, 
osobná, osobnú. 

Personality — pôrsonäliti — 
osobnosť. 

Personally — pôrsonäli — osob- 
ne. 

Personate — pôrsonejt — napo- 
dobniť niekoho, predstavovať. 

Personation — pôrsonejšn — 
napodobňovanie iného, predsta- 
vovanie. 

Personator — pôrsonejtr — ten 
kto napodobňuje, kto predsta- 
vuje niekoho iného. 

Personnel — pôrsonel — ľudia 
zamestnaní v jednom závode, 
ľudia pracujúci pri jednom po- 
volaní. 

Perspective. — pôrspektiv — 
hračka menovaná aj bystrohľad, 
spôsobujúci rôzne videnia keď 
cezeň pozreme, perspektív, by- 
strozrak. 

Perspicacious — pôrspikejšes — 
bystrozraký, bystrozraká. 

Perspicacity — pôrspikäsiti — 
bystrohľad: prenikujúci pohľad, 
rýchlopochopiteľnosť. 

Perspire — pôrspajr — potiť 
sa, vypotiť sa. 

Perspirable — pôrspajrebí — 
vypotiteľný, vypotiteľná. 

Persipiration — pôrspajrejšn — 
pot. 

Persuade — pôrsuejd — povzbu- 
diť dôkazom, presvedčiť dôka- Persu 344 — Perver zom, presvedčiť, naliehať, na- 
hovárať. 

Persuader — pôrsuejdr — ten 
čo presvedčuje, nalieha, naho- 
vára. 

Persuadable — pôrsuejdebl — 
presvedčiteľný, presvedčiteľná. 

Persuaible — ipôrsuejibl — ten 
alebo tá čo sa dá presvedčiť, 
nahovoriť. 

Persuasion — pôrsuejšn — pre- 
svedčenie, náboženské vyzna- 
nie. 

Persuasive — pórsuejsiv — ma- 
júc moc k presvedčeniu, pre- 
svedčivý, presvedčivá, majúc 
vplyv smerujúci. 

Persuasively — pôrsuejsivli — 
presvedčivé, vplyvne. 

Persuasiveness — pôrsuejsiv- 
nes — presvedčivosť, vplyv- 
nosť. 

Pert — /port — živo, čulé, rý- 
chly, rýchla, smelý, smelá. 

Pertly — pôrtli — smelým a ču- 
lým spôsobom. 

Pertain — pôrtejn — patriť, pri- 
slúchať, týkať sa, byť majet- 
kom. 

Pertinent — pôrtinent — prime- 
raný, primeraná, slušný, slušná, 
vhodný, vhodná. 

Pertinently — pórtinentli — pri- 
merané, slušné, vhodné. 

Pertinence, pertinency — pôrti- 

nens, pôrtinenci — primeranosť, 
slušnosť. 

Perturb — pôrtôrb — narušiť 
pokoj, znepokojiť, zlobiť. 

Perturbable — pôrtôrbebl — po- rušitefný, porušiteľná, znepo- 
kojiteľný, znepokojiteľná. 

Perturbance — pôrtôrbens — 
narušenie, znepokojenie. 

Perturber — pôrtôrbr — naru- 
šiteľ, porušiteľ, znepokojiteľ, 
človek robiaci alebo spôsobiaci 
nepokoj. 

Pertuse, pertused — pôrtjús, 
pôrtjúsd — deravý, deravá, s 
prebitými dierkami. 

Pertrusion — pôrtrušn — pre- 
rážame, prebíjame, prebíjať 
do niečoho dierky. 

Peruke — perúk — parochňa, 
vlásenka. 

Peruse — perjúz — prečítať ce- 
lé, prečítať s pozornosťou. 

Perusal — perjúzl — prečítanie. 

Pervade — pôrvejd — prenik- 
núť, presiaknuť. 

Pervasion — pôrvejžn — pre- 
niknutie, presiaknutie. 

Pervasive — pôrvejsiv — preni- 
kajúci, prenikajúca, presiaku- 
júci, presiakujúca. 

Perverse — pôrvôrs — odvráte- 
nf na bok od pravého, zlostný, 
zlostná, svehlavý, svehlavá, 
spriečny, spriečna, tvrdošijný, 
tvrdošijná. 

Perversely — pôrvôrsli — pre- 
vrátené, tvrdošijne. 

Pervert — pôrvôrt — prekrútiť, 
prevrátiť, odvrátiť od pravdy, 
zkaziť porušiť. 

Perverter — pôrvôrtr — ten čo 
prekrúca, vykrucuje, prekru- 
cáč. 

Pervertible — pôrvôrtibl — pre- kN Perver 345 Pharma vrátiteľný, prevrátiteľná, poru- 
šiteľný, porušiteľná. 

Perversion — pôrvôršn — pre- 
vrátenie, porušenie. 

Pessimism — pesimizm — pes- 
simismus, náklonnosť k tomu, 
aby sa vždy a na všetko poze- 
ralo len s tej najtmavšej strany. 

Pessimist — pesimist — pessi- 
mista (viď pessimism). 

Pest — pest — smrtonosná epi- 
demická nemoc, pliaga, zlá a 
zkazonosná osoba. 

Pest-house — pest-hauz — ne- 
mocnica, v ktorej sú umiestne- 
ní ľudia napadnutí chytľavou 
nemocou. 

Pester — pestr — nezpokojovať, 
obtiažovať, vyrušovať, hnevať 
niekoho. 

Pestiferous — pestiferes — ná- 
kazlivý, nákazlivá, trápny, 
trápna, morový, morová. 

Pestilential — pestilenšl — mo- 
rový, morová, nákazlivý, ná- 
kazlivá, chytľavý, chytľavá. 

Pestle — pestl — železná, mo- 
sadzná alebo kamenná nádoba 
v ktorej sa niečo tlčie a či roz- 
tlčuje, mažiar. 

Pet — pet — obľúbené dieťa, 
bodajjaké malé zvieratko, s kto- 
rým sa radi maznáme, s ktorým 
sa radi bavíme, mazniatko, mi- 
láček, hláskať. 

Petit — peti — maličký, maličká. 

Petition — petišn — žiadosť, 
podať, žiadosť, žiadať, petícia. 

Petitionary — petišoneri — žia- 
dajúci, žiadosť podávajúci. Petitioner — petišonr — žiada- 
teľ. 

Petrification — petrifikäšn — 
skamenenie, skamenelina. 

Petrifactive — petrifäktiv — 
skameňujúci. 

Petrify — petrifáj — skameneť. 

Petroleum — petróulium — ka- 
menný olej, petrolej. 

Petticoat — petikóut — spodná 
sukňa, kasanica. 

Pettiffogger — petifágr — ad- 
vokát zaoberajúci sa nízkymi a 
malými /pokútnymi záležitosťa- 
mi, pokútny advokát. 

Petto — petóu — prsia, ňadra. 

Petty — peti — malý, malá, ne- 
patrný, maličkosť. 

Petulance — petjulens — zlobi- 
vosť, nevrlosť. 

Petulant — petjulent — mrzutý, 
mrzutá. 

Pew — pjú — kostolná lavica. 

Phantasm — fäntäzm — idea, 
výmyseľ, prelud. 

Phantom — fantom — zjave- 
nie, niečo nepravého, prízrak, 
matolia. 

Pharisee — färisí — farizej, 
člen židovskej sekty, ktorá 
sekta robi'la si nároky k tomu, 
že je viac v pravde než iní ži- 
dia, toto slovo upotrebúva sa k 
označeniu falošného človeka, 
pokrytca. 

Pharisaic — färisejik — farizej- 
ský, farizejská. 

Pharmacy — fármäsi — apatie- 
kárstvo, lekárnictvo. 

Pharmacist — fármäsist — apa- 
tekár, lekárnik. Phary — 346 Pick Pharynx — färinks — hrtan, 
pažerák. 

Pharyngitis — färindžajtis — 
zapálenie pažeráká. 

Phase — fejz — zjav, premena. 

Phenomenal — fínámenl — ne- 
obyčajný, neobyčajná neoby- 
čajnú. 

Phenomenally — fínámenäli — 
neobyčajné. 

Phial — fajäl — sklenná nádo- 
ba, fľaša. 

Philander — filändôr — vyja- 
drovať, lásku prejavuj úc obdiv, 
tvoriac sa tak akoby sme nie- 
koho zbožňovali. 

Philanthropy — filänthropi — 
prechovávať lásku k ľudstvu, 
ľudomilnosť. 

Philanthropic — filänthropik — 
ľudomilný, ľudomilná. 

Philanthropist — filänthropist 
— ľudomil, 

Philology — filoládži — štúdia 
rečí a literatúry, jazykozpyt. 

Philosophy — filásofi — filoso- 
fia, mudrctvo. 

Philosopher — filásofr — filo- 
sof, mudrc. 

Philter, philtre — filter — kúzlo 
lásky, okúzliť láskou. 

Phonograph — fonograf — fo- 
nograf, prístroj na ktorom sa 
dajú zopakovať hlasy a zvuky. 

Photograph — fóutogräf — po- 
dobizeň, fotografia, fotografo- 
vať. 

Phrase — frejz — kratší výraz, 
kratšia výpoveď, fráza, sloh. 

Phrenitis — frenitis — zapálenie 
modzgu. Physic — fizik — liek, lekárstvo, 
zvlášť liek na prečistenie čriev. 

Physical — fizikl — hmotný, 
hmotná, fizický, fizická, fizi- 
ckú. 

Physician — fizišn — lekár. 

Physiology — fiziálodži — ži- 
votoveda, veda zaoberajúca sa 
zo životom rastlinstva, zveroch 
a iných živočíchov. 

Piano — piano — piano, klavír. 

Pianist — pianist — pianista. 

Pica — pajke — tlačiarske písmo, 
ktorého ide šesť riadkov do 
jedného cóľa, všeobecná miera 
tlačiarska. 

Picador ~ pikädóur — jazdec 
ina koni, ktorý počas býčeho zá- 
pasu zlobí býka. 

Picayune — pikäjún — malý 
strieborný peniaz prv v obehu 
v južných štátov, majúc hod- 
noty asi šesť a ( pol centa. 

Piccolo — pikolo — maličká 
flautička, hudobný nástroj osté- 
ho zvuku. 

Pick — pik — prebodnúť, pre- 
brať, zodvihnúť, čistiť, vy- 
brať, mať výber, oberať, sbie- 
rať, škubať, čakan. 

Picked — ■ pikd — vybratý, vy- 
bratá, vybraté, vybratú, obra- 
ne, obrat', špicatý, špicatá, zo- 
dvihol, zdvihol, zdvihli. 

Picking — piking — sbiera, sbie- 
rajú, sbierali, oberali, oberal, 
oberala. 

Pick-ax — pik-äks — čakan na 
jednom konci špicatý a- na dru- 
hom široký. Pick — 347 — Pile Pickaninny — pikänini — mu- 
latské alebo černošské dieťa. 

Pickpocket — pikpáket — vač- 
kový zlodej, vačková zlodejka, 
vačkár, vačkárka. 

Picket — piket — na jednom 
konci špicatá plotová štachytka, 
kolik, počas štrajku robotníkov 
stráž, dávajúca pozor na to, 
aby žiaden robotník nešiel do 
práci, pri vojsku predstráž. 

Pickle — pikl — zakvasená u- 
horka, zakvasiť, naložiť, naso- 
liť, rosoľ. 

Pickled — pikld — naložený, 
naložená, nasolený, nasolená. 

Picnic — piknik — výlet. 

Picture — pikčr — maľba, ob- 
raz, namaľovať, nakresliť, 
ipredstaviť si, vylíčiť. 

Pictorial — pikčurel — obráz- 
kový, obrázková. 

Picture-book — pikčr-buk — 
obrázková knižka. 

Picture-frame — pikčr-frejm — 
obrazový rám. 

Picture-gallery — pikčr-gäleri 
— miestnosť, kde sú 1 vystavené 
obrazy, obrazáreň. 

Picturesque — pikčuresk — pek- 
ný, malebný, pekná, malebná. 

Piece — pis — kúsok, kus, čiast- 
ka niečoho. 

Piece work — pis work — prá- 
ca od kusa. 

Pier — pír — pilier, jaké sa oby- 
čajne stávajú pod mosty, pri- 
stavíš t e. 

Pierce — pírs — prebodnúť, 
prepichnúť, prekliať, prenik- 
núť, prevŕtať. Piercer — pírsr — ten čo pre 
pichuje, čo preboduje to čím 
sa prepichuje, dierkovač, vr- 
ták. 

Piercing — pírsing — ostrý, 
ostrá, prenikavý, prenikavá. 

Piercingly — pírsingli — ostro, 
prenikavo. 

Piety — pajeti — zbožnosť, po- 
božnosť voči Bohu, nábožen- 
stvo, úcta. 

Pietism — pajetizm — pobož- 
ničkárstvo. 

Pietist — pajetist — pobožni- 
čkár, svatuškár. 

Pietistic — pajetistik — pobož- 
ničkársky, svatuškársky. 

Pig — pig — sviňa, prase, pra- 
siatko. 

Piggery — pigeri — sviňský 
chliev. 

Piggish — pigiš — sviňský, 
sviňská. 

Pig-iron — oig-ájrn — surové 
železo. 

Pig-tail — pig-téjl — sviňský 
chvostík. 

Pigeon — pidžen — holub. 

Pigeonhole — pidženhóul — v 
holubníku diera, ktorou holubi 
vchádzajú a vychádzajú, v pí- 
sacom stolíku menšia priehrad- 
ka kam sa vstrkajú obálky, pa- 
piere atd\ 

Pike — pajk — ostrá špicatá pi- 
ka, ryba štuka. 

Pile — pajl — hrba, hromada, 
kopa, stoh,- naklásť naložiť, 
veľký drevenný stĺp na jednom 
konci okresaný, ktorý sa vbija 
do zeme. Pilfer — 348 — Pitch Pilfer — pilfr — zlodej malicher- 
ností, človek ukradnuvší neja- 
kú maličkosť. 

Pilgrim — pilgrim — pútnik, 
pútnický. 

Pilgrimage — pilgrimidž — pút. 

Pili — pil — pilulka, obyčajne 
liek v pilulke, ktorý sa má pre- 
hltnúť v celosti, okradnúť, o- 
zbíjať. 

Pillage — pilidž — okrádenie, 
ozbijanie. 

Pilier — pilr — stĺp slúžiaci čo 
podpora niečomu. 

Pilow — pilóu — poduška, pod- 
hlávok, zahlavok, perinka. 

Pillow-case, pillow-slip — pi- 
Ióu-kejs, pilóu-slip — sovček 
na podušku, na perinku. 

Pilot — pajlot — muž radiaci 
loď, vodca, viesť, vodiť. 

Pimp — pimp — náhončí ne- 
mravného domu, služobník ne- 
mravného domu. 

Pimple — ipimpl — pupenec na 
tele, vyrážok kožný. 

Pimpled — pimpld — plný pu- 
pencov, pupencový, pupencová. 

Pin — pin — špendlík, klin, svo- 
reň. 

Pincase — pinke j s — maličká 
škatuľka na špendlíky. 

Pincushion — pinkušn — malá 
perinka, v ktorej sú držané 
špendlíky. 

Pincers — pinsrz — kliešte. 

Pinch — pinč — štípať, uštip- 
nutie, stisnúť, stískať, núdza, 
trápenie, tieseň, boľasť. 

Pincher — pinčr — ten alebo to 
čo štípe. Pine — pajn — smrek sošňa, 
jedla. 

Pineapple — pajnäpl — ananas. 

Pine-cone — pajn-kóun — je- 
dlová soška. 

Pink — pink — bledoružová 
barva. 

Pint — pajnt — miera obsahu- 
júca jednu ôsmu čiastku gallo- 
na. 

Pioneer — pajonír — • ten čo sa 
osadí v novej krajine, ísť po- 
predku a pripraviť cestu, zá- 
kop n í k. 

Pious — pajas — zbožný, 
zbožná, oddaný, oddaná, svätý, 
svätá, úctivý, úctivá, oddaný a 
či oddaná božej službe. 

Pip — pip — nemoc u kúr, pi- 
pec. 

Pipe — pajp — rúra, rúrka, pí- 
šťal, fajka, pipka. 

Pipe-clay — .pajp-kléj — veľmi 
jemná hlina z ktorej sa vyrá- 
bajú hlinené fajky. 

Piracy — pajresi — morské lú- 
pežníctvo. 

Pirate — pajret — pirát, mor- 
ský zlodej. 

Piratical — pajrätikl — lúpežný. 

Pisiform — pisifórm — majúc 
podobu hrachu. 

Piss — pis — vypustiť moč, sí- 
kať. 

Pistol — >pistl — pištol. 

Pit — pit — jama v zemi, uhľo- 
dol, priepasť, hrob. 

Pitch — pič — stupeň, smola, 
svah, hodiť, mrštiť. 

Pitch-dark — pič-dárk — veľmi 
tma. Pitch — 349 — Plan Pitchfork — pičfórk — vidly na 
seno alebo hnoj. 

Pitcher — pičr — sklenený ale- 
bo 'hlinený krčách, ten čo hádže 
lobdu. 

Piteous — pities — žalostný, ža- 
lostná, požalovania hodné. 

Piteously — pitiesli — žalostné, 
žalostno. 

Pitfall — pitfál — vykopaná ja- 
ma, ktorá je zľahka pokrytá, 
upotrebuje sa obyčajne ku chy- 
taní zvier, zverský klepec. 

Pittance — pitäns — maličkosť 
pokrmu, trochu. 

Pity — pki — súcit, útrpnosť, 
smilovanie sa, smilovať sa, po- 
ľutovanie, poľutovať. 

Pityingly — pitiingli — súcitne, 
útrpne. 

Pitiable — pitiebl — úbohý, ú- 
bohá, žalostný, žalostná. 

Pitier — pitier — ten kto ľutuje. 

Pitiful — pitiful — žalostný, ža- 
lostná, úbohý, úbohá. 

Pitiless — pitiles — ■ nemilosrd- 
ný, nemilosrdná, krutý, krutá. 

Pitilessly — pitilesli — nemilo- 
srdne, kruto. 

Pitlessness — pitilesnes — ne- 
milosrdnosť, krutosť, suro- 
vosť. 

Pivot — pivot — os, okolo kto- 
rej sa niečo točí. 

Pivot-bridge — pivot-bridž — 
točiaci most. 

Placable — plejkebl — rýchlo 
smierlivý alebo utíšený. 

Placard — plejkárd — plakát, 

vyvešať plakáty na verejné mie- 
sto. Place — plejs — miesto, náme- 
stie, položiť, postaviť. 

Placeless — plejsles — bez mie- 
sta, nemajúc nikde miesta. 

Placenta — pläsenta — popô- 
rodné lúžko, postieľka. 

Placid — pläsid — tichá, tichý, 
nenarušený, nenarušená, kľud- 
ný, kľudná. 

Placidly — pläsidli — ticho, 
kľudné. 

Placidness — pläsidnes — ti- 
chosť, kľudnosť, nenarušenosť. 

Plagiary — plejdžieri — literár- 
ny zlodej. 

Plague — plejg — pliaga, mor, 
morová rana, trápenie, súženie, 
zlobiť, hnevať, pajediť. 

Plaguer — plejgr — ten čo hne- 
vá alebo zlobí. 

Plaid — pläd — vlnený šál. 

Plain — pléjn — rovný, rovná, 
hladký, hladká, hladkú, rovnú, 
otvorený, otvorená, prostý, pro- 
stá, jednoduchý, jednoduchá, ú- 
primný, úprimná. 

Plainly — pléjnli — otvoreno, 
priama, bez obalu, jasne, zrete- 
dlne, jednoducho. 

Plainspoken — pléjnspóukn — 
otvorený, otvorená, priamy, 
priama, zretedelne hovoriaca o- 
soba. 

Plaintiff — pléjntif — žalobník, 
žalobníčka. 

Plaintive — pléjntiv — žalostný, 
žalostná. 

Plait — plejt — vrkoč, fald, zá- 
hyb na sukňu. 

Pian — plán — plán, nákres, Plan — 350 — Plea osnova, zamýšľať, snovať, plá- 
novať. 

Planless — plänles — bez plánu. 

Plane — plejn — hoblík, hobľo- 
vať, upne rovný, úplne rovná. 

Planer — plejnr — ten alebo to 
00 hob Tuje. 

Planet — plänet — planéta. 

Plank — plänk — hrubá a širo- 
ká doska, politický program, la- 
vička cez potok. 

Plank walk — plänk wák — z 
hrubých dosák zhotovená cesta. 

Plant — plánt — sadiť, zasadiť, 
rastlina, závod. 

Plantation — piatej šn — plantá- 
žia, sad, pozemok na juhu, kto- 
rý bol obrábaný otrokmi. 

Planting — planting — sadí, sa- 
dia, sadil, sadila, sadenie. 

Plaster — plästr — vákovka, 
plajster, malta, f lajster, vyvá- 
kovať, vylepiť, malta, vyflaj- 
strovať. 

Plasterer — plasterer — ten čo 
vákuje, čo vylepuje maltou. 

Plastering — plastering, váko- 
vanie, vákuje. 

Plate — plejt — plochý kus ko- 
vu, železná plotňa, zlato alebo 
striebro vybité v nádobu, ryti- 
na, obrniť loď plotňami, plo- 
chý tanier. 

Plate-glass — plejt-gläs — tabu- 
oľvé sklo. 

Platform — platform — platfor- 
ma, nejaké zvýšené miesto, kde 
sa reční, výstupek, prijatý pro- 
gram politickej strany, zvýše- 
né podium. Platinum — platinum — kov 
veľmi sa podobajúci striebru, je 
to ten najťažší kov, je tvrdý 
ale kovný, platinum. 

Platitude — plätitjúd — tuposť, 
zadubenosť, plochosť, všed- 
nosť. 

Platonic — pletánik — týkajúc 
Plata a jeho filozofii, jeho ško- 
ly a či jeho náhľadov, platoni- 
cký. 

Platoon — plätún — predtým 
veľmi malá čata vojska, teraz 
ale dva rady vojakov, tvoriacich 
oddiel kompami. 

Platter — plätr • — väčší plochý 
tanier. 

Plaudit — plódit — hlasitá po- 
chvala. 

Plausible — plósibl — chvály- 
hodné, pravdepodobnosť. 

Plausibleness — pľóziblnes — 
zdánlivosť. 

Play — plej — baviť sa, hrať sa, 
zábava, bavenie, hračka, hrať 
na nejakom hudobnom nástro- 
ji, hrať úlohu v divadelnom 
predstavení, divadelná hra. 

Player — plejr — ten čo hrá na 
hudobnom nástroji, herec. 

Play-fellow — plej-felóu — ka- 
marát pri hre. 

Playful — pléjful — zábavný, 
zábavná. 

Playmate — pléjmejt — spoloč- 
ník v hre. 

Plaything — pléj thing — hračka. 

Play write — pléj raj t — pisateľ 
divadelných hier. 

Plea — pli — súdny dôvod, o- 
brana, výhovorka. tN Plead — 351 Plower Plead — plíd — dávať odpoveď 
na obžalobu, argumentovať 
príčinu proti dokazovať, hájiť, 
podávať výhovorku. 
Pleader — plídr — advokát, za- 
stupujúci klienta pred súdom 
spravodlivosti, obranca. 

Please — plíz — ráčiť, ráčte, ráč, 
zavďačiť sa, urobiť niečo k 
uspokojeniu, ľúbiť sa. 

Pleasance — plezens — príjem- 
nosť, radosť, rozkoš. 

Pleasant — pleznt — príjemný, 
príjemná. 

Pleasantly — plezentli — prí- 
jemné, radostné, rozkošné. 

Pleasantness — plezentnes — 
príjemnosť, rozkoš. 

Pleasure — pležr — ľúbosť, po- 
tešenie, radosť, rozkoš, slasť, 
príjemný pocit. 

Pleasurable — pležrebl — to čo 
je príjemné, rozkošné, čo do- 
dáva radosť. 

Plebiscite — plebisít — hlaso- 
vanie všetkého ľudu, dať ľudu 
čo celku rozhodnúť niečj všeo- 
becným hlasovaním. 

Pledge — pledž -- dať Dsobný 
majetok do záruky, záruka, ru- 
čenie, sľub, záväzok, piť ku 
zdraviu. 

Pledgee — pledží — ten komu sa 
dáva záruka, komu sa dáva sľub. 

Plenary — plenäri — úplný, ce- 
lý, dokonalý, celá. 

Plenipotent — plenipotent — 
majúc úplné právo, úplnú prá- 
vomoc. 

Plenty — plenti — mnohj, hoj- 
nosť, hojný, hojná, prebytok. Plenteousness — plentiesnes — 
hojnosť 
Plentiful — plentiful — hojný, 
hojná, úrodný, úrodná. 
Plentifully — pelntifuli — hoj- 
né, bohato. 

Plethora — plethora — v lekár- 
stve nadzbytok krve. 

Pleurisy — plúrisi — zapálenie 
priedušníc. 

Pleuropneumonia — plúro-nju- 
móuniä — zapálenie pľúc a 
priedušníc. 

Pliable — plajebl — hocičo čo 
sa dá ľahko zohnúť, ohnúť, o- 
hýbny, ohýbna. 

Pliably — plajebli — ohybné. 

Pliability, pliableness — plajebi- 
liti, plajeblňes — ohybnosť. 

Pliers — plajrz — maličké klieš- 
tiky. 

Plight — plajt — zaručiť, dať 
čestné slovo, sľub. 

Plod — plod — ťažko a ťarba- 
vo chodiť, námaha, previesť 
niečo ťažkou námahou. 

Plot — plát — úhľadný kúsok 
pôdy, náčrtok na kúsku papie- 
ru, plán, osnova, spiknutie, in- 
triga, tajné spiknutie, urobiť 
tajné spiknutie sa, sprisahanie 
sa. 

Plotter — plátr — ten čo kuje 
plány, spiklenec. 

Plow, plaugh — plau — pluh, 
orať. 

Plowable — plauebl — orná. 

Plowboy — plaubój — chlapec 
poháňajúci alebo vodiaci kone 
a či voly počas orania. 

Plower — plauer — oráč. Plow — 352 — Poetic Plowland — plauländ — zem, 
ktorá sa dá orať. 

Pluck — plak — oberať, ošku- 
bovať, trhať, sbierať kvety, te- 
liace srdco, pečienky a pľúcka, 
smelosť, smelý duch. 

Pluckily — plakili — odhodlano, 
smelo. 

Plucky — plaki — smelý, smelá. 

Plug — plag — štopel, špunt, za- 
štopľovať, zašpuntovať. 

Plum — plam — slivka. 

Plum-cake — plam-kejk — sliv- 
kový koláč. 

Plumage — plúmedž — perie, 
ktoré pokrýva vtáka. 

Plumb — plam — kolmo, šíkmo. 

Plumline — plamlajn — šnôra, 
na ktorej je priviazaná šikmá 
váha. 

Plume — plúm — pero vtáčie, 
obyčajne chocholové pero. 

Plumeless — plúmles — bez pe- 
ria. 

Plump — plamp — tučný, tučná, 
naliaty, naliata. 

Plunder — plandr — plieniť, lú- 
piť, ozbíjať, korisť. 

Plunderer : — planderer — lupič. 

Plunge — plandž — ponoriť do 
vody, pohrúžiť sa do niečoho, 
vraziť niekam, hodiť sa do vo- 
dy, potopiť sa. 

Plural — plúrel — množný, číslo 
označujúce viac než jeden. 

Plurality — pluräliti — mno- 
hosť, najvyšší alebo najväčší 
počet. 

Plurally — pluráli — v množnom 
počte. 

Plush — plaš - — pliš, barchán. Plutocracy — plutokräsi — moc 
alebo panstvo peňazí, vláda bo- 
hatstva. 

Plutocrat — plutokrät — muž, 
majúci moc a nadpánstvo hlav- 
ne skrze jeho bohatstvo, pluto- 
krät. 

Ply — plaj — užívať, vybavo- 
vať s pilnosťou, pilne praco- 
vať. 

Pneumonia — njúmoniä — za- 
pálenie pluc. 

Poach — pouč — variť j ako vaj- 
cia, rozbiť a vyliať do vriacej 
vody, vraziť na pozemok iné- 
ho cieľom krádeži, pytlačiť. 

Poacher póučr — pytliak, ten 

kto poľuje na zakázanom po- 
zemku. 

Pock — pák — osýpková alebo 
kiahňová poka, chrasta. 

Pock-mark — pák-márk — znak 
na koži, ktorý povstal násled- 
kom kiahní. 

Pocket — poket — vačok v oble- 
ku, kapsa, vrecko. 

Pocket-book — poket-buk — 
pudilár, peňaženka. 

Pocketful — poketful — plné 
vrecko, plnú kapsu, plný vačok. 

Pocket-handkerchief — poket- 
hänkrčíf — vačkový šatok. 

Pocket-knife — poket-najf — 
vreckový nožík. 

Poem — póuem — báseň. 

Poesy — ,póuesi — básnictvo, 
poesia. 

Poet — póuet — básnik. 

Poetess — póutes — básnička. 

Poetic, poetical — póuetik, póu- 
etikl — básnický. Poeti 353 — Politic Poetize póuetajz — básniť 

veršikovať. 

Poetry — póuetri — básnictvo. 

Point — ,pojnt — } bod, ostrý ko- 
nec nejakého nástroja, opatriť 
koncom, cieľ, účel, smer, zámer, 
ukázať prstom. 

Point-blank — pojnt-blänk — 
výslovný, výslovná, rozhodný, 
rozhodná. 

Pointed — pojnted — majúc o- 
,strý špic, špicatý, špicatá, uká- 
zal, ukazoval, (s prstom na nie- 
čo ukázať). 

Pointedly — pojntedli — trefne. 

Pointedness — pojntednes — o- 
strosť, trefnosť. 

Pointer — pojntr — poľovnícky 
pes, ten čo robí na niečom špi- 
ce, ukazováč. 

Pointing — pojnting — ukazo- 
vanie, ukazujúc. 

Pointless — pojntles — tupý, 
tupá, zadubený, zadubená. 

Poise — pojz — vážiť, obtiažiť, 
spôsobiť rovnováhu. 

Poison — pojzn — jed, otrava, 
otráviť. 

Poison-fang — pojzn-fäng — 
vrchný zub jedovatých hadov, 
pomocou ktorého privedený je 
jed do kusnej rany. 

Poisonous — pojznes — jedova- 
tý, jedovatá. 

Poisonously — pojznesli — jedo- 
vaté. 

Poisonousness — pojznesnes — 
jedovatosť. 

Poke — póuk — vrecko, vreco, 
mech, ľahké stuhnutie rukou, 
lenivá osoba, popichať s kutá- čom do ohňa, hmatať po tme 
za niečim. 

Poker — póukr — ten čo štu- 
cha, hrá v karty. 

Poky — póuki — hlúpy, sprostý, 
hlúpa, sprostá. 

Pole — póul — drevený stĺp, 
týk, žrď, točná. 

Pole-cat — póul-kät — chtor. 

Polar bear — póul r b ér — veľký 
biely medveď žijúci arktických 
krajoch. 

Polemic — polemik — polemi- 
cký, polemická, hádka, dohadu- 
júci. 

Police — polís — polícia. 

Policeman — polísmän — poli- 
cajt. 

Policy — pálisi — politika, spô- 
sob, múdrosť, poistná smluva. 

Polish — póuliš — poľský, poľ- 
ská, poľskú. 

Polish — páliš — leštidlo, hoci- 

• jaká príprava upotrebená k le- 
šteniu niečoho, leštiť, vyleštiť, 
lesk, politúra. 

Polishable — pálišebl — to čo 
sa dá vyleštiť. 

Polisher — ,pálišr — ten čo le- 
stí niečo. 

Polite — póla j t — zdvorilý, 
zdvorilá. 

Politely — polajti — zdvorilé, 
zdvorilo. 

Politeness — polajtnes — zdvo- 
rilosť. 

Politic — pálitik — šikovný, po- 
litikár, politický. 

Political — politikl — politický, 
politická, politickú. Politic — 354 — Pont Politician — politišn — politi- 
kár. 

Polka — póulka — rýchly ta- 
nec pôvodu cigánskeho. 

Poli — póul — hlava alebo za- 
dná časť hlavy, tylo, voľba, hla- 
sovanie, obstrihať, ostrúhať. 

Poll-book — póul-buk — knižo- 
čka obsahujúca mená voličov, 
s oznam voličov. 

Poll-tax — póul-täks — voleb- 
ná daň, daň od hlavy. 

Pollard — póulrd — jeleň, ktorý 
ztratil rohy, tiež bezrohý vôl. 

Polling-booth — póuling-búth — 
búdka kde sa hlasuje. 

Polling-place — póuling-plejs — 
miesto kde sa hlasuje. 

Pollute — poljút — znečistiť, 
poškvrniť, zprzniť. 

Pollutedly — poljútedli — po- 
škvrnené, znečistené. 

Pollutedness — poljútednes — 
poškvrnenosť, zprznenosť. 

Polluter — poljútr — ten čo po- 
škvrňuje, čo poškvrnil, poškvr- 
niteľ, zprzniteľ. 

Pollution — poljúšn — poškvr- 
nenie, zprznenie, nečistota. 

Poltroon — poltrún — zlopo- 
vestný zbabelec, hnusný, od- 
porný. 

Poltroonery — poltrúneri — 
zbabelstvo. 

Polygamy — poligämi — mno- 
hoženstvo, mať viac než jednu 
manželku mať viac než jedné- 
ho manžela. 

Polygamist — poligämist — 
mnohoženec, ten čo má viac 
než jednu manželku. Polyglot — ooliglot — pozostá- 
vajúci z viac jazykov, obsahu- 
júc viac rečí, znajúc viaceré re- 
či, človek hovoriaci viac jazy- 
kov a či reči. 

Polytheism — politheizm — ná- 
uka o množstve bohov. 

Polytheist — politheist — člo- 
vek veriaci v množstve bohov. 

Pomade — pomejd — voňavá 
masť, pomáda. 

Pomp — pámp — nádhera. 

Pompous — pámpes — nádher- 
ný, nádherná, okázalý, okázalá. 

Pompously — pámpesli — nád- 
herne, okázalé. 

Pompousness — pámpesnes — 
nádhernosť, okázalosť, vypína- 
vosť. 

Pond — pánd — žabinec, malé 
jazerko, rybník. 

Ponder — pándr — myšlienko- 
vé rozoberanie, rozmýšľanie, 
uvažovať nad niečim, rozmý- 
šľať " 

Pone — pón — kukuričný chlieb, 
hocičo upečené z kukuričnej 
múky. 

Poniard — poniärd — menšia 
dýka, prepichnúť dýkou. 

Pontiff — pontif — najvyšší 
kňaz, (toto meno pridáva sa 
obyčajne pápežovi. 

Pontifical — pontifikl — patria- 
ce vysokému kňazovi, patriace 
pápežovi, pápežský, kniha absa- 
hujúca ceremónie také, ktoré 
môže biskup vybaviť. 

Pontificate — pontifikejt — pá- 
pežo-vláda, pápežstvo. 

Pontoon — pontún — mostový Pont 355 — Port člnok, člnok taký, jaký vojaci 
upotrebujú k stavbe dočasného 
mosta. 

Pontoon bridge — pontún bridž 
— člnkový most, most postave- 
ný tak, že spočíva na člnkoch. 

Pony — póuni — malý koníček. 

Poodle — púdl — malý psíčok 
s brčkavou a dlhou srsťou, pu- 
dlík. 

Pool — púl — močarina, žompa, 
hra na billiardy, kombinácia ne- 
jakej finančnej investícii. 

Poor — púr — chudobný, chu- 
dobná, biedny, biedna, úbohý, 
úbohá, chudý, chudá. 

Poorhouse — púrhauz — dom 
pre chudobných ľudí, chudobi- 
nec. 

Poorly — púrli — chudobné, bie- 
dne, nepekné. 

Poorness — púrnes — chudoba, 
chudobnosť, biednosť, chatr- 
nosť. 

Pop — páp — rýchle buchnutie, 
rýchle prasknutie, razom. 

Pope — póup — pápež, hlava 
rímsko-katolíckej cirkvi. 

Popedome — póupdóun% — pá- 
pežstvo. 

Popery — póuperi — pápežen- 
stvo. 

Popish — póupiš — pápeženský. 

Popgun — pápgan — malá det- 
ská pušočka, pukáčka. 

Poplar — páplr — topoľ. 

Poplin — poplin — látka vyro- 
bená z hodvábu a vlny, paplin. 

Poppy — pápi — mák. Poppy- 
seed — pápi-síd — mák, mako- 
vé semiačko. Populace — pápjules — obecný 
ľud. 

Popular — pápjulr — populárny, 
populárna, obľúbený, obľúbená. 

Popularity — pápjulľriti — po- 
polárnosť, všeobecná obľube- 
nosť. 

Popularize — pápjulärajz — 
rozšírit medzi ľudom. 

Populate — pápjulejt — ľud, za- 
ľudnatiť, obsadiť ľudom. 

Population — pápjulejšn — oby- 
vateľstvo, obyvatelia. 

Populous — pápjules — plno 
ľudu, ľudnatý, ľudnatá. 

Populist — pápjulist — člen 
populistickej politickej strany, 
založenej v S. Š. roku 1891. 

Porcelain — pórselejn — porce- 
lán. 

Porch — pórč — í veranda. 

Porcine — póursajn — sviňský, 
sviňská, prasiaci. 

Porcupine — porkjupájn — jež. 

Pore — póur — na koži tie dier- 
ky, kadiaľ vychodí pot, pozor- 
ne prezreť, pozorne čítať. 

Pork — póurk — sviňské mäso 
vo všeobecnosti, bravčovina. 

Porkchop — póurkčáp — tá 
časť brayčoviny kde sa nacho- 
dia rebrá. 

Porker — póurkr — brav, mla- 
dá svinka. 

Porridge — páridž — polievka, 
kaša. 

Port — póurt — ľodný prístav, 
vráta, vchod, otvor na ľavej 
strane lodi, na vojenskej lodi 
otvor cez ktorý sa strieľa z de- 
la, držanie sa. Porter — 356 — Possibly Porter — póurtr — muž majúci 
na starosti vráta, vrátnik, člo- 
vek na stanici, ktorý cestovate- 
ľom nosie tašky, sluha. 

Portage — póurtedž — nosenie, 
prenos. 

Portable — - póurtebl — to čo sa 
dá ľahko niesť, nositeľný, no- 
siteľná. 

Portal — póurtl — dvere alebo 
vráta, hlavný vchod do chrá- 
mu. 

Portcullis — póurtkalis — skla- 
dajúce sa alebo podajúce vráta 
pred vchodom do pevnosti. 

Porte — póurt — turecká vláda. 

Portend — portend — predpo- 
vedať. 

Portent — portent — hocičo čo 
predzvestuje niečo zlého. 

Portfolio — póurtfólio — väčšia 
tobolka k noseniu nárysov, pa- 
pierov alebo úradných listín, 
úradoveň ministerstva. 

Portiere - — póurtiär — ozdobný 
závoj zavesený v dverovom 
vchode. 

Portion — póuršn — čiastka, po- 
diel, deliť, podeliť, rozdeliť, 
veno dané dieťaťu. 

Portioner — póuršnr — ten čo 
delí, čo rozdeľuje. 

Portionless — póuršnles — bez 
podielu, bez vena. 

Portliness — póurtlines — váž- 
nosť, náklonnosť k tučnosti. 

Portray — portréj — maľovať, 
zobraziť. 

Portrayal — portréj el — zobra- Portrayer — portréjr — maliar 
ktorý maľuje podobizne. 

Portrate — portréj t — fotogra- 
fie, podobizeň, obraz. 

Pose — póuz — pózovať, po- 
staviť sa, prijať na seba cha- 
rakteristiku, zapliesť, spôsobiť 
zmätok. 

Position — pózišn — poloha, po- 
stavenie, stav, stanovisko, posí- 
cia. 

Positive — pázitiv — istý, istá, 
určitý, určitá, rozhodný, roz- 
hodná, rozhodnú, positivný, po- 
sitivná. 

Positively — pázitivli — rozhod- 
ne, na každý pád, iste, určite. 

Pisitiveness — pázitivnes — 
istotnosť, určitosť, rozhodnosť. 

Posse — poši — malá skupina 
mužov. 

Possess — pozes — mať, držať, 
vlastniť, obsadiť, urobiť maji- 
teľom. 

Possession — pozešn — majúc 
vo svojej moci, vlastnenie, ma-^ 
jetok, majetnosť, hocičo čo 
človek vlastní, byť v moci ale- 
bo pod vlivom neviditeľných síl. 

Possessor — pozesr — majiteľ, 
vlastniteľ, držiateľ, ten čo má - 
vlastnícke právo. 

Posset — pozet — nápoj pozo- 
stávajúci z horúceho mlieka do 
ktorého je primiešané víno 
alebo iný opojný nápoj. 

Possible — pásibl — možný, 
možná, možnú, možné. 

Possibly — pásibli — dosť 
možné, možným spôsobom. Possibi — 357 — Post Possibility — pásibiliti — mož- 
nosť. 

Possum — pásam — klam, ši- 
kovná <pretvárka. 

Post — póust — stĺp už či dre- 
venný, železný alebo kamenný, 
ustálené alebo vybrané miesto, 
vojenská stanica, miesto na 
ktoré je postavený vojak, roz- 
nášoč listov, pošta, hárok pí- 
saceho alebo tlačiarskeho pa- 
pieru 18 alebo 19 cólov dlhý a 
15 cólov široký, cestovať po- 
štovými Icoňami, ponáhľať sa, 
vyvesiť nejaké úradné oznáme- 
nie na verejné miesto, prilepiť 
nejakú ohlásku na verejné mie- 
sto, odať na poštu, prenášať z 
dennej knihy do hlavnej kni- 
hy, byť dopodrobna informo- 
vaným. 

Postage — póustedž — poštov- 
né, poplatok za prenášanie li- 
stov alebo balíkov. 

Postage-stamp — póustedž- 
stämp — poštovná marka, po- 
štovný štemplík, ktorý sa pri- 
lepí na list, ktorý chcenie po- 
slať preč. 

Postal — póustl — týkajúci sa 
pošty, poštový, poštová, pošto- 
vé, poštovú.* 

Postal-card — póustl-kárd — 
postkarťka, pohľadnica. 

Posted — póusted — dobre 'in- 
formovaný, dobre informovaná. 

Postman — póustmän — listo- 
noš. 

Postmark — póustmárk — po- 
štová pečať na liste. Postmaster — póustmäster — 
poštár. 

Postmistress — póustmistres — 
poštárka. 

Post-office — póust-ófis — po- 
štová úradoveň, poštová budo- 
va, pošta. 

Post-paid — póust-péjd — majúc 
poštu zaplatenú, vyplatený. 

Postdiluvial, postdiluvian — 
póustdilúviäl, póustdilúviän — 
udavšie sa alebo jestvujúce po 
potope. 

Posterior — postirier — neskor- 
ší, neskoršia, pozdejší, pozdej- 
šia, zadný, zadná, zadná časť 
zvera. 

Posterity — posteriti — potom- 
stvo, pokolenie. 

Postern — póustrn — zadné 
dvere, zadná bránka, privátny 
vchod. 

Postumous — póustjumes — 
dieťa narodené po smrti otca, 
keď je nejaká literárna práca 
vydaná do smrti jej pôvodcu. 

Postmeridian — póustmeridien 

— popoludní, (v Spoj. Št. sa 
slovo toto zkrácuje takto: P. 

M.) 
Post-mortem — póust-mortem 

— po smrti, posmrtný, posmrt- 
ná. 

Post-obit — póust-obit — po- 
smrtný dlhopis. 

Postpone — póustpóun — od- 
ložiť, preložiť na neskorší čas. 

Postponement — póustpóun- 
ment — odloženie, preloženie. 

Postcript — póustkript — do- Posture -358- Pover datok k listu, ktorý sa dáva 
pod podpis písateľa. 

Posture — posčr — držanie tela, 
postavenie, postaviť, položenie. 

Posy — póuzi — kytica. 

Pot — pát — hrnec, dať do hrn- 
ca, zasadiť do hrnca. 

Pothook — páthuk — hrncový 
hák, obyčajne z drôtu. 

Potter — pátr — hrnčiar. 

Pottery — páteri — hrnčiarstvo, 
dielňa kde sa vyrábajú hlinené 
hrnce a hlinené a či porcellá- 
nové nádoby. 

Pot-ladle — pát-lejdl — hrnco- 
vá varecha. 

Potable — pátebl — pitné, pit- 
ná, pitný, to čo sa dá piť. 

Potato — potejto — zemiak, 
bandurka, gruľa, kompir. 

Potatoes — potejtóuz — zemia- 
ky, bandurky, grule, kompire. 

Potent — póutent — silný, sil- 
ná, mocný, mocná, majúc veľ- 
kú autoritu, majúc veľkú prá- 
vomoc. 

Potency — póutensi — moc, sila, 
právomoc. 

Potently — póutentli — mocno, 
silno. 

Potentate — póutentejt — cár, 
kráľ, vladár, potentát. 

Pother — páthr — robiť lomoz, 
šramot, zmätok, rozruch. 

Potion — póušn — tekutý liek. 

Pottle — pátl — pôvodne teku- 
tá miera obsahujúca štyri pajn- 
ti, teraz sa toto slovo užíva k 
označeniu malého ovocného ko- 
šíka. Pouch — pauč — vačok, vrecko, 
menšie vreco, vemeno kravské, 
dať do vačku alebo do vreca. 

Pouched — paučd — majúc vre- 
cká, vačky. 

Pouchong — púšong — istý druh 
čierneho čaju. 

Poult — ipóult — mladá kura. 

Poulterer — poulterer — kupec 
s drôbežou, kupec sa sliepka- 
mi alebo inou hydinou. 

Poultry — póultri — domáca hy- 
dina. 

Poultice — póultis — niečo uva- 
rené na kasičku a potom dané 
medzi handričky a potom sa 
prikladá na opuchliny, obkla- 
dok na boľavé telo. 

Pounce — pauns — veľmi jem- 
ný prášok, ktorý sa kedysi u- 
potreboval pri písaní tak, že sa 
posipal po listu, aby atrament 
skoro vyschol, jemný prach u- 
potrebovaný v slievarňach, po- 
sypať práškom, vyskočiť na 
niekoho celkom 'neočakavano. 

Pound — paund — funt, tĺcť ale- 
bo trepať po niečom alebo nie- 
kom. 

Pounder — paundr — to čím sa 
tlče, ten čo tlče. 

Pour — póur — liať, vyliať, na- 
liať, tiecť prúdom, nalej, vy- 
lej, vlej. 

Pôurer — póurer — ten čo na- 
lieva, nalieváč. 

Pout — paut — pokrčiť alebo 
ovesnúť rty, naduť líca. 

Poverty — pávrti — bieda, chu- 
doba. Powder 359 — Prancer Powder — paudr — prach, prá- 
šok, osypať práškom, pudro- 
vať. 

Powdered — paudrd — zmene- 
né na prach, prachom pokrytý, 
prachom pokrytá, pudrovaná. 

Powder-flask — paudr-fläsk — 
nádoba k noseniu pušného pra- 
chu. 

Powder-horn — paudr-horn — 
roh na pušný prach. 

Powder-magazine — paudr-mä- 
gezín — sklad na pušný prach. 

Powdery — paudrli — prachový, 
prachová. 

Power — paur — sila, moc, 
mocnosť. 

Powerful — paurful — mocný, 
silný, mocná, silná, mohutný, 
mohutná, mohutnú. 

Powerfully — paurfuli — silno, 
mohutne, veľkou silou. 

Powerfulness — paurfulnes — 
mohutnosť. 

Powerless — paurles — slabý, 
slabá, malomocný, malomocná, 
bez moci. 

Powerlessly — paurlesli — sla- 
bo. 

Powerlessness — paurlesnes — 
slabosť. 

Powwow — pauwau — indián- 
ske shromaždenie, indiánska ho- 
stina. 

Practicable — präktikebl — to 
čo sa dá spraviť alebo previesť 
možným prostredkom, to čo je 
možné, čo je možným. 

Practicability — präktikebiliti 
— možnosť. 

Practical — präktikl — prakti- cký, praktická, sbehlý alebo 
sbehla v istom povolaní, v istej 
práci. 

Practicalness — präktikelnes — 
praktičnosť, sbehlosť. 

Practice — präktis — zvyk, sku- 
tok, čin, jednanie, sprevádzať 
profesionálne povolanie, oby- 
čaj, praxa, cvik, cvičenie, cvič- 
nosť, sbehlosť, činiť, konať. 

Practised — präktisd — prakti- 
soval, cvičený, cvičená, sbehlý, 
sbehlá, cvičil, cvičila, cvičili. 

Practiser — präktisr — prakti- 
kant, ten čo cvičí. 

Practising — präktising — ten 
čo sprevádza nejaká prax, cvi- 
čí, cvičia. 

Practitioner — präktišonr — ten 
čo sa zaoberá nejakým prakti- 
ckým povolaním, praktický, le- 
kár, právnik. 

Praire — preiri — veľký kus ze- 
me pokrytej trávou, lúka. 

Praire-wolf — prejri-wulf — 
menší druh vlkov. 

Praise — prejz — chvála, chvá- 
liť, pochvala, pochváliť. 

Praiser — prejzr — ten čo 
chváli, čo pochvaľuje, chválíč. 

Praiseworthiness — prejzwôrth- 
ines — chválitebnosť, chály- 
hodnosť. 

Praiseworthy — prejzwôrthi — 
to čo zasluhuje pochvaly. 

Pram — prejm — plochodnová 
loď. 

Prance — präns — hopskať, 
Dodskakovať. hrdo kráčať. 

Prancer — pränsr — bujný kôň, Prank — 360 — Precip ktorý ustavične s nohy na nohu 
prestupuje, ktorý sa vypína. 

Prank — pränk — vyobliekať 

= sa tak, že je to až nápadne, vy- 
frnžiť, veselý fígeľ prevedený 
na niekom, šíbalstvo. 

Prate — prejt — mnoho hovo- 
riť. 

Prater — prejtr — človek, kto- 
rý má vo zvyku mnoho hovoriť. 

Prattle — prätl : — detská reč, 
hovoriť na spôsob detský. 

Pravity — präviti — zkazenosť. 

Pray — préj — prosiť, žiadať, 
modliť sa. 

Prayer — : préjr — modlitba, 
prosba, žiadosť, ten čo sa mo- 
dlí. 

Prayer-book — préjr-buk — mo- 
dliaca knižka. 

Prayerful — préjrful — pobož- 
ný, pobožná, pobožnú. 

Prayerfully — préjrfuli — po- 
božné. 

Prayer-meeting — préjr-míting 

— pobožné shromaždenie, shro- 
maždenie sa ľudu cieľom mo- 
dlitby. 

Praying — préjing — modlí sa, 
modlia sa, modlili sa, modlila 
sa, modlil sa. 

Preach — príč — kázať, držať 
kázeň. 

Preacher — príčr — kazateľ. 

Preaching — pricing — kázanie. 

Preadamite — príädemajt jeden 
z tých ľudí, ktorí dľa mienky 
mnohých učencov žili ešte pred 
Adamom, predadarhský. 

Preamble — príämbl — pred- 
slovie, úvod. Precarious — prikejries — ne- 
istý, spoliehajúc sa neznáme 
alebo nepredvídané príčiny. 

Precaution — prikóšn — vystrí- 
hať k opatrnosti, opatrnosť, 
varovať. 

Precautionary — príkóšneri — 
varovný, vystrihavý. 

Precede — prisíd — predísť, 
prechádzať. 

Precedence — prisídens — pred- 
nosť, predcházanie. 

Precedent — prisídent — pre- 
chádzajúci, prechádzajúca, to 
čo je podané za príklad. 

Precept — prísept — - predpis, 
náuka. 

Preceptive — príseptiv — pred- 
pisujúci, určujúci, podávajúc 
pravidlo. 

Preceptor — príseptr — učiteľ. 

Preceptress — príseptres — uči- 
teľka. 

Precession — prísešn — ísť 00 
predku, prednosť. 

Precinct — prísinkt — volebný 
okres v meste alebo vo warde 
volebný obvod s volebným mie- 
stom. 

Precious — prešes — majúc veľ- 
kú cenu, drahý, drahá, draho- 
cenný, drahocenná, obľúbený, 
obľúbená. 

Preciously — prešesli — draho- 
cenné. 

Preciousness — prešesnes — 
drahocenosť. 

Precipice — presipis — priepasť. 

Precinitance — presipitens — 
veľké ponáhľanie, prenáhlenie. Precip 361 Predi Precipitate — presipitejt — vrh- 
núť alebo hodiť hlavou napred, 
padnúť hlavou napred do nie- 
čoho, veľmi sa ponáhľať, ná- 
hliť sa, strmý, strmá. 

Precipitately — presipitejtli — 
nahlo, prudko. 

Precipitous — presipites — veľ- 
mi strmý, veľmi strmá. 

Precise — prisajs — akurátny, 
akurátna, prísny, prísna, po- 
drobný, podrobná, zvláštny, 
zvláštna. 

Precisely — prísajsli — akurát- 
ne, podrobne, na vlas. 

Preciseness — prísajnes — aku- 
rátnosť, príánosť, podrobnosť, 
určitosť. 

Preclude — priklúd — vytvoriť, 
vylúčiť, zadržať, zamedziť, za- 
hatiť. 

Preclusion — priklúšn — vytvo- 
renie, vylúčenie, zamedzenie, 
hatenie. 

Preclusive — príklúsiv — to čo 
hatí, čo zamedzuje, hatiaci, za- 
medzujúci, zaváda. 

Preconceive — príkonsív — vo- 
pred si utvoriť mienku. 

Preconception — príkonsepšn — 
predpojatosť. 

Precontract — príkonträkt — 
kontrakt a či smluva, ktoré 
prechádzali pred druhým kon- 
traktom a či pred druhou smlu- 
vou. 

Precursor — príkôrsór — pred- 
chodca, ten čo ide po predku 
pred nejakou udalosťou. 

Precursary — príkôrseri — pred- 
bežný, predbežná. Predate — prídejt — napred da- 
tovať. 

Predatory — predätori — zlo- 
dejský, lúpežný. 

Predecease — prídísís — zomreť 
prv, zomretie jednoho pred 
druhým. 

Predecessor — prídisesôr — 
predchodca. 

Predestinate — prídestinejt — 
určiť vopred, vopred ustano- 
viť. 

Predestination — prídestinejšn 

— predurčenie, predustanove- 
nie. 

Predestinator — prídestinejtr — 

predurčiteľ. 
Predestine — prídestin — vopred 

ustáliť. 
Predetermination — príditôrmi- 

nejšn — predurčenie. 
Predetermine — príditôrmajn 

— rozhodnúť vopred. 
Predial — prídiäl — pozostáva- 
júc z pozemku a rolí, roľnícky. 

Predicament — pridikement — 
obyčajne nebezpečné postave- 
nie, stav. 

Predicant — predikänt — ten 
čo prisvedčia k niečomu, mních 
ktorý káže. 

Predicate — predikejt — pripi- 
sovať, tvrdiť, podať tvrdenie. 

Predication — predikejšn — pri- 
pisovanie, tvrdenie. 

Predicative — predikejtiv — tvr- 
diace, pripisujúce. 

Predict — predikt — predpove- 
dať, prorokvať, veštiť. 

Prediction — predikšn — pred- Predic 362 Preju povedanie, prorokovanie, vešte- 
nie. 

Predictive — prediktiv — pred- 
povedajúci, veštiaci. 

Predictor — prediktr — predpo- 
vedač, veštec. 

Predispose — predispóuz — po- 
predku nakloniť alebo nachý- 
liť. 

Predisposing — predispóuzing 

— ičiniác zodpovedným, pripra- 
vujúci. 

Predisposition — predispozišn 
predošlá 'náchylnosť, priprave- 
nosť. 

Predominate — pridáminejt — 
prevládať, majúc svrchovanú 
moc, majúc svrchovaný vplyv, 
byť pánom. 

Predominance — pridáminens 
prevládanie. 

Predominant — pridáminänt — 
prevládajúci, prevládajúca. 

Predominantly — pridáminentli 

— prevážna. 
Pre-eminence — pri-eminens — 

prednosť, výtečnosť. 

Pre-eminent — pri-eminent — 
predný, predná, výtečný, vý- 
tečná. 

Pre-emption — pri-empšn — 
právo zakúpenie pred inými. 

Pre-engage — pri-engejdž — na- 
jať dľa predošlej smluvy, za- 
sľúbiť. 

Preface — prefejs — predmluva 
a či úvod v knihe. 

Prefatory — prefetori — úvod- 
ný. 

Prefect — prífekt — guvernér, 
veliteľ, hlavný policajný sudca. Prefer — prifôr — mať radšie, 
predniesť, predložiť, dať pred- 
nosť. 

Preferable — prifôrebl — lepší, 
lepšia, lepšie, výhodnejší, vý- 
hodnejšie, viac žeľateľné. 

Preferred stock — prífôrd sták 

— účastiny v bodajjakom pod- 
niku majúce prednosť pred iný- 
mi účastinami na dividenda ale- 
bo na úroky. 

Preference — preferens — pred- 
nosť, voľba, výber. 

Preferment — preferment — po- 
výšenie, lepšie miesto. 

Pregnable — pregnebl — to čo 
môže byť vyhráte alebo vzaté 
nasilu. 

Pregnant — pregnent — v ťaží, 
v požehnanom stave, tehotná, 
plný vážnych záležitostí. 

Pregnancy — pregnensi — byť 
v požehnanom stave, obtiaž- 
nosť. 

Prehensile — prihensajl — utvo- 
rené k chytaniu, k pochyteniu, 
jako na príklad chvost opičí, 
chytavý. 

Prehensible — prehensibl — to 
čo môže byť chytené, čo môže 
byť pochytené. 

Prehension — prihenšn — chy- 
tiť, pochytiť, pochopenie. 

Prehistoric — - prihistorik — 
predhistorický, predhistorická, 
predhistorickú. 

Prejudge — pridžadž — vopred 
posúdiť, popredku odsúdiť prv 
než b v bol vypočutý. 

Prejudgement — pridžadžment 

— vopred posúdenie bez jaké- Preju — 363 — Preper hokoľvek výsluchu alebo vyše- 
trovania. 

Prejudice — predžjudis — pred- 
sudok, predpojatosť, zlý ná- 
hľad, škoda, byť na škodu, byť 
na ujmu. 

Prejudical — predžjudikl — 
škodlivý, škodlivá, zapríčjňujúc 
predsudok. 

Prejudicaly — predžjudikäli — 
škodlivé. 

Preknowledge — prinóledž — 
predvedomosť. 

Prelate — prelet — prelát, v du- 
chovenstve úrad vyšší nad oby- 
čajného kňaza alebo kazateľa. 

Prelect — prílekt — rečniť, 
prednášať. 

Prelection — prílekšn — pred- 
náška. 

Prelector — prílektr — predná- 
šateľ. 

Preliminary — prilimineri — 
predbežný, predbežná, úvod, 
príprava. 

Prelude — príljúd — úvod, u- 
viesť, to čo je oopredku zahrá- 
te, urobiť predohru. 

Prelusive — príljúsiv — úvodné. 

Premature — prímätjúr — uda- 
losť, príchod, jestvovanie, pre- 
vedené alebo prijaté predčasne, 
nečasný, predčasná. 

Prematurely — prímätjúrli — 
predčasné. 

Premátureness — prímätjúrnes 
— predčasnosť, nezraln.sť. 

Premediate — primediejt — pre- 
mýšľať popredku o niečom, ú- 
myseľný, úmyseľná. Premediation — primediejšn — 
rozmýšľanie, premýšľanie. 

Premier — prímjr — prvý, prvá, 

ihlavný, hlavná, prvý minister 
štátu. 

Premiership — prímjršip — úrad 
ministerpredsedu, ministerpred- 
sedníctvo. 

Premise — prímajz — podať ú- 
vodne udanie, predloženie. 

Premium — prímium — prémia 
alebo odmena daná následkom 
zvláštnej príčiny. 

Premonish — primániš — po- 
predku upozorniť, popredku vy- 
stríhať, popredku varovať. 

Premonition — prímánišn — va- 
rovanie, výstraha. 

Premonitor — prímánitr — ten 
čo dáva výstrahu. 

Premonitory — prímonitori — 
výstražný, výstražná. 

Preoccupy — príokjupaj — za- 
ujať alebo zmocniť sa niečoho 
prv než by to mohol iný uro- 
biť. 

Preordain — príordejn — pred- 
určiť. 

Preordination — príordinejšn — 
predurčenie. 

Prepare — pripér — pripraviť 
sa na niečo, prichystať sa k 
niečomu, priprav, prichystaj, 
pripravte, prichystajte. 

Preparer — pripérer — ten čo 
pripravuje, prichystáva. 

Preparation — preperejšn — pri- 
pravenie, prichystáme, prípra- 
va. 

Preperative — preperejtiv — 
prípravný, prípravná, príprava. Preper 364 Preser Preperatory — preperetori — 
prípravný, prípravná, pripra- 
várňa. 

Prepay — pripéj — zaplatiť na- 
pred, vyplatiť. 

Prepayment — pripéj ment — 
vylatenie, predplatenie. 

Prepense — prípens — vopred 
alebo predtýmj vymyslený. 

Preponderate — prípánderejt — 
mať prevahu vo váhe alebo vo 
vlive, prevážiť, prevládať. 

Preponderation — prípánde- 
rejšn — prevážnosť. 

Preponderence — prípánderens 
— prevaha už či vo váhe a či v 
vplyvu. 

Prepossess — prípozes — vo- 
pred ovládať, vopred predpo- 
jať, vopred zaujať. 

Preposterous — priposteres — 
nesmyseľný, nesmyseľná, niečo 
proti prirodzeného. 

Presage — prísedž — tušenie, 
tušiť, predpokladať, veštiť. 

Presbyter — presbitr — staršia 
osoba, ktorá mala autoritu v 
starobylej kresťanskej cirkvi, 
kňaz. 

Presbyterian — presbitírien — 
presbyterianský, presbyterian- 
ská. 

Prescient — príšient — predve- 
denie, znajúc o udalostiach prv 
než sa tie udajú. 

Prescribe — preskrajb — pred- 
písať. 

Prescript — .preskript — pred- 
pis, návod, recept. 

Prescriptible — preskriptibl — 
predpísateľný. Prescription — preskripšn — 
predpis, to čo je predpísané. 
Doctor's prescription — dáktrs 
preskripšn — lekársky pred- 
pis. 

Presence — prezens — prítom- 
nosť, osobnosť, postava, zov- 
ňajšok. 

Present — prezent — prítomný, 
prítomná. Present time — pre- 
znt taj m — terajšieho času, v 
terajšom čase. Present — 
preznt — dar, darunok, darček, 
darovať, predložiť, predviesť. 

Presentation — prezentejšn — 
(podanie, predvedenie, predlo- 
ženie. 

Presenter — prezentr — ten čo 
predloží, čo predkladá, čo pred- 
stavuje. 

Presently — prezentli — hned\ 
skoro. 

Presentiment — presentiment — 
predtucha, predvídať nejaké 
zlo. 

Preserve — prízôrv — naložiť 
c'eľom udržania, opatrovať, 
chrániť, udržať, zachovať. 

Preserver — prízôrvr — ten čo 
zavára ovocinu, zachovávateľ, 
ochranca, hocičo čo chráni ale- 
bo zachraňuje. 

Preservable — prizôrvebl — za- 
chovávateľný, zachovávateľná, 
to čo sa dá zachovať, zavariť, 
naložiť, udržať. 

Preservation — prezôrvejšn — 
udržanie, zachovávanie. 

Preservative — prizôrvejtive — 
zachovávajúci, zachovávajúca, 
ochrana. Preši 365 Pretty Preside — prizájd — predsedať, 
majúc úrad predsednícky. 

Presidency — prezidensi — pred- 
sedníctvo, presidenstvo. 

President — prezident — pred- 
seda, predsedajúci, president. 

Presidential — prezidensi — 
predsednícky, presidentský, 

predsednícka, predsednícku, 
presidentská, presidentskú. 

Presidentship — prezidentšip — 
presidenstvo. 

Press — preš — pritisnúť, pri- 
tisni, tískať, tlačiť, vytlačiť, 
naliehať, tlač, tlak, hocijaký 
prístroj alebo nástroj, ktorý 
stíska, alebo tlačí. 

Pressing — presing — nalieha- 
vý, naliehavá, stíska, tíska. 

Pressingly — presingli — nalie- 
havo. 

Pressman — presmän — v tla- 
čiarni strojník majúci pod do- 
zorom tlačiarský stroj, tlačiar. 

Pressure — prešôr — nátlak, na- 
liehavosť, tlak. 

Preswork — preswôrk — tisko- 
vá práca. 

Prestige — prestidž — vliv vy- 
sokého charakteru, vliv seba- 
držania, kúzlo, lesk. 

Presto — presto — náhle, rý- 
chlo, v hudbe znamená to rý- 
chlym tempom. 

Presume — prizúm — domnie- 
vať sa, predpokladať, dovoľo- 
vať si trochu primnoho. 

Presuming — prizúming — do- 
mýšľať sa, dovoľovať si. 

Presumingly — prizúmingli — 
dômyšľavo. Presumption — prizampšn — 
domýšľavosť, domnienka, svr- 
chovaná opovážlivosť. 

Presumptive — prizamtiv — 
spočívajúc na pravdepodobnost, 
domnelý, domnelá. 

Presuppose — prísupóuz — 
predpokladať. 

Pretense — prítens — pretvára- 
nie, falošná zámienka. 

Pretend — eritnd — pretvárať 
sa, padelať, nárok, predstierať. 

Pretend — pritend — pretvárať 
domnelá, pokrytecký, pokryte- 
cká. 

Pretender — prítendr — ten čo 
si na niečo robí nárok, čo si 
osobuje, ten čo sa pretvára. 

Pretension — pritenšn — zdan- 
livý a či namyslený nárok, po- 
žiadavok. 

Pretentious — pritenšes — do- 
mýšľavý, domýšľavá, okázalý, 
okázalá, plný a či plná nárokov. 

Pretermit — prítôrmit — nechať 
prejsť, pominúť, vynechať. 

Preternatural — prítrnäčurel — 
nadprirodzený, nadprirodzená. 

Preternaturally — prítrnäčureli 
— nadprirodzené, abnormálne. 

Pretext — pritekst — príčina a 
či zámienka k zakrytiu tej pra- 
vej príčiny alebo tej pravej po- 
hnútky. 

Pretor — prítor — sudca v sta- 
robylom Ríme. 

Pretorian — pritóurien — sud-_ 
covský, sudcovská, pretorský. 

Pretty — preti — pekný, pekná, 
peknú, krásny, krásna, šumný, Pretti — 366 — Preas Prettily — pretili — pekné, krás- 
ne, šumné. 

Prettiness — pretines — * pek- 
nosť, šumnosť. 

Prevail — privejl — dosiahnuť 
víťazstva, víťazstvo, panovať, 
premôcť, mať opanujúci vliv, 
prevládať. 

Prevailing — pri vej ling — panu- 
júci, panujúca, panujú. 

Prevalence — prevelens — pred- 
nosť, prevaha, prevládame. 

Prevalent — prevelent — previa^ 
dajúci, prevládajúca, panujúci, 
panujúca. 

Prevelently — prevelentli — pre- 
vážne, prevládajúce. 

Preverication — prevärikejšn — 
prekrúcanie, vedomé tajenie 
pravdy, vyhýbať pravdy podá- 
vaním zlého svedoctva. 

Prevericator — prevärikejtr — 
ten čo vykrúca pravdu. 

Prevent — privent — zastaviť 
alebo narušiť, hatiť, zamedziť, 
prekaziť. 

Preventable — priventebl — čo 
sa dá zamedziť, čomu sa dá za- 
medziť, prekaziteľný, zamedzi- 
teľný, zamedziteľná. 

Prevention — privenšn — pre- 
dídeme, zamedzenie, zastavenie, 
prekazenie. 

Preventive — priventiv — pre- 
kážajúci alebo zamedzujúci pro- 
striedok, to čo zamedzuje, čo 
prekáža, prekážka, protijed. 

Previous — privies — bývalý, 
bývalá, predošlý, predošlá, pred. 

Previously — príviesli — predo- 
šlé. Previse — prívájz — predvídať, 
vystríhať, varovať. 

Prevision — prívižn — predví- 
danie, predtúšenie. 

Prey — préj — korisť vzatá od 
nepriateľa počas války, obeť. 

Price — prajs — cena, dať na 
niečo cenu. 

Priceless — prajsles — neoce- 
niteľný, neoceniteľná, neoceni- 
teľnú. 

Priek — prik — hocijaký dlhší 
na konci špicatý a či ostrý pred- 
met, ktorým sa dá niečo pre- 
bodnúť a či prepichnúť, pich- 
ľák, trň, pichnúť, bodnúť, za- 
pichnúť, prepichnúť. 

Prick-eared — prik-írd — majúc 
končisté a či špicaté uši. 

Pricker — prikr — to čo pichá, 
čo prepichuje, ten čo prepichne. 

Prickle — prikl — pichľák, trň, 
malé pichnutie. 

Prickliness — priklines — pich- 
ľavosť, špicatosť. 

Prickly-heat — prikli-hít — istý 
druh kožného vyrážku, lišaj, 
keď sa následkom horúčky po 
celom tele vysypú maličké svr- 
blivé pupenčeky. 

Pride — prajd — hrdosť, pýcha, 
sláva, vysokomyseľnosť. 

Prideful — prajdful — plný a či 
plná pýchy. 

Priest — prist — kňaz. 

Priestcraft — prístkräft — kňaz- 
ské chytráctvo. 

Preasthood — prísthud — kňaž- 
stvo. 

Preastly — prístli — podobajúc 
sa kňazu, kňazský. Prig — 367 — Prig — prig — namyslený člo- 
vek, zlodej, kradnúť. 

Prim — prim — riadny, riadna, 
pravidelný, pravidelná, fajno- 
nový, fajnová, pokryť krásou. 

Primness — primnes — riad- 
nosť, pravidelnosť, fajnovosť. 

Primage — prajmedž — popla- 
tok zaplatený majiteľovi lode za 
dozor nad tovarom. 

Prime — prajm — najprednejší, 
prvý a či prvá v rade, hlavný, 
hlavná, počiatok, úsvit dňa, ja- 
ro, studňa života, tá najlepšia 
čiastka, pripraviť, prichystať, 
prvý náter barvy na maľbu. 

Primacy — prajmesi — prven- 
stvo. 

Prima donna — príma dona — 
prvá alebo hlavná speváčka v 
opere. 

Prima facie — prajme fejšií — 
na prvý pohľad alebo na prvé 
videnie. 

Primarily — prajmerili — na pr- 
vom mieste, po prvé, predovšet- 
kým. 

Primary — prajmeri — prvý, pr- 
vá, prvotný, prvotná, hlavný, 
hlavná. 

Primate — prajmet — biskup, 
primáš. 

Primateship — prajmetšip — pri- 
mášstvo, biskupstvo. 

Primer — prajmr — prvá škol- 
ská čítanka, šľabikár. 

Primeval — prajmíväl — ten 
najprvší počiatok, praveký, pra- 
veká. 

Primitive — primitív — začiatoč- 
ný, praveký, pôvodný, pôvod- ná, jednoduchý, jednoduchá, 
staromódny, staromódna. 

Primitivly — primitivli — začia- 
točné, praveké, pôvodné, jed- 
noduché, staromódne. 

Primitiveness — primitivnes — 
prvotnosť, začiatočnosť, jedno- 
duchosť, pravekosť, staromód- 
nosť. 

Primogeniture — prajmodženi- 
čur — prvorodzenosť. 

Primogenitor — prajmodženitr 
— praotec. 

Primogenial — prajmodženiäl — 
prvorodený, prvorodená. 

Primordial — prajmórdiäl — pr- 
vý dľa poriadku, počiatočný, 
počiatočná, prvok. 

Prince — prins — prince, syn 
kráľa alebo cisára, knieža. 

Princedome — prinsdóum — 
kniežatstvo. 

Princely — prinsli — kniežací. 

Prince's-metal — smiešanina 
meďe a zinku, čo sa na oko 
podobá zlatu. 

Princes — prinses — princezná. 

Principality — prinsipäliti — 
kniežatstvo, najvyšia moc, svr- 
chovanosť. 

Principle — prinsipl — prvý, pr- 
vá, hlavný, hlavná, hlavnú, pred- 
ný, predná, svrchovaný, svr- 
chovaná, svrchovanú, kapitál, 
hlavný riaditeľ školy alebo u- 
čebného ústavu. 

Principaly — prinsipli — pred- 
né, hlavné. 

Principia — prínsipiä — prvé 
princípy, prvôtky, základ. 

Principle — prinsipl — prvok a Prink -368 Prize či pôvod hocičoho, všeobecná 
základná pravda, základ, zásada. 

Prink — prink — pokryť, vy- 
frndžiť sa do krikľavých háb 
a či šiat, vyparádiť sa. 

Print — print — tlačiť, vtlačiť, 
vydať tlačou, znak urobený 
vtlačením, rytina, konať sad- 
dzačskú prácu a či tlačiarskú 
prácu. 

Printer — printr — sadzač, tla- 
čiar. 

Printer's-devil — printerz-devl 

— učeň v tlačiarni. 
Printing — printing — tlačenie, 

tlač, tlačí, tlačia, tlačíme. 
Printing office — printing áfis 

— tlačiareň, miestnosť, kde sa 
koná tlačiarska práca. 

Printing press — printing preš 

— tlačiarsky stroj. 

Prior — prajor — predošlý, pre- 
došlá, prvší, prvšia, mních v 
hodnosti druhý za hlavou klá- 
štora. 

Prison — prizn — žalár, veze- 
nie, zavreť do väzenia. 

Prisoner — priznr — väzeň, á- 
reštant, človek áreštovaný a za- 
vretý vo väzení. 

Prison-ship — prizn-šip — loď 
na ktorej je zariadené väzenie, 
loď, na ktorej sú držaní alebo 
prevážaní väzni. 

Prison-van — prizn-vän — koč 
na ktorom sa do väzenia dová- 
žajú väzni. 

Pristine — pristajn — týkajúc 
sa prvotného, pôvodného, pr- 
votný. 

Privacy — prajvesi — osame- losť, samota, súkromnosť, pri- 
vátnosť. 

Private — prajvet — oddeleno 
alebo osve od kiých, osamelý, 
osamelá, súkromný, súkromná, 
privátny, privátna, pri vojsku 
obyčajný vojak. 

Privately — prajvetli — sú- 
kromne, privátne. 

Privateness — prajvetnes — pri- 
vátnosť, súkromnosť. 

Privateer — prajvetír — váleč- 
ná loď vlastnená alebo vystro- 
jená jednou alebo viacerými sú- 
kromnými osobami; plaviť sa 
na takej lodi. 

Privation — prajvejšn — nedo- 
statok toho, čo je potrebné k 
pohodliu; bieda, odnímanie to- 
ho, čo vlastníme. 

Privilege — priviledž — dovo- 
lenie, výsada, dať výsadu, prá- 
vo k niečomu, dať dovolenie. 

Privily — privili — súkromne, 
tajne. 

Privity — priviti — privatnosť, 
tajnosť, spoluvedomosť, 

Privy — privi — súkromný, sú-| 
kromná, záchod. 

Privy-council — privi-kaunsl 
štátna rada v Anglii, pozostáva-l 
júca z asi 200 osôb, tajná radal 

Privy-councilor — privi-kaunsilf 
— člen tajnej rady. 

Prize — prajz — to čo je zaja| 
té, korisť, to čo je cenné, cena 
odmena, výhra. 

Prize-fight — prajz-fajt — pa 
sťový zápas o cenu. 

Prize-fighter — prajz-fajtr Trize — 369 — Proc muž ktorého povolanie je zá- 
pasiť o cenu, zápasník. 

Prize-list — prajz-list — soznám 
cien, soznám tých, ktorí sa 
uchádzajú o ceny. 

Prize-ring — prajz-ring — oby- 
čajne povrazmi ohradené mie- 
sto, kde sa päsťový zápas odo- 
hráva. 

Probable — prábebl — možný, 
možná, pravdepodobný, pravde- 
podobná. 

Probability — prábebiliti — 
možnosť, pravdepodobnosť. 

Probabilities — prábebilitíjz — 
možnosti, pravdepodobnosti. 

Probably — prábebli — možno, 
dosť možno, bezpochyby. 

Probate — próubejt — preskú- 
manie poslednej vôli, úradný 
dôkaz poslednej vôli. 

Probation — próubejšn — zkú- 
šanie, zkúška, výsluch, doba vý- 
sluchu. 

Probationary — próubejšneri — 
slúžiac k výsluchu. 

Probatory — próubetori — tý- 
kajúc sa zkúšky, zkúšebný. 

Probe — próub — lekársky ná- 
stroj pomocou ktorého prehlia- 
da ranu, náležité preskúmať. 

Problem — prábelm — otázka 
predložená k rozlúšteniu, niečo 
ťažkého k rozlúšteniu alebo k 
ustáleniu, úloha, problém. 

Problematic, problematical — 
práblemätik, práblemätikl — 
pochybný, pochybná, neistý, 
neistá. 

Problematically — práblemäti- 
keli — pochybne Proceed — prosíd — postupo- 
vať k predu, pokračovať, po- 
chádzať, jednať; pokračuj, po- 
kračujte. 

Proceeding — prosíding — jed- 
nanie, obžaloba. 

Procedure — prosídjur — spô- 
sob jednania, spôsob spravova- 
nia, procedúra. 

Proceeds — prosídz — summa, 
obnos alebo hodnota predaného 
tovaru, výnos. 

Process — práses — spôsob ma- 
nipulovania, pochod, postup. 

Procession — prosešn — po- 
chod k predu, procesia. 

Proclaim — proklejm — prehlá- 
siť verejne, uverejniť. 

Proclaimer — proklejmr — ten 
čo prehlasuje, čo hlása, hlása- 
teľ. 

Proclamation — práklämejšn — - 
prehlásenie, úradné a či verej- 
né prehlásenie, uverejnené na- 
riadenie. 

Proclivity — prákliviti — ná- 
klonnosť, .náchylnosť. 

Proclivous — práklajves — na- 
klonený, naklonená, náchylný, 
náchylná. 

Procrastinate — prokrästinejt 
odkladať so dňa na deň, otálať. 

Procrastination — prokrästi- 
nejšn — odkladanie, otálanie. 

Procrastinator — prokrästinejtr 
— - ten čo odkladá, čo otála. 

Procreate — próukriejt — plo- 
diť. 

Procreant — próukrient — plo- 

diaci. Proc 370 — Profe Procreator — próukriejtr — 
zploditeľ. 

Proctor — práktr — zástupca, 
zastupovať pred súdom. 

Proctorship — práktršip — za- 
stupiteľstvo. 

Procumbent — p r oka mb en t — 
ležiac dolu tvárou. 

Procuracy — prokujresi — úrad 
zastupiteľský. 

Procuration — prokjurejšn — 
zastupiteľská služba, keď jeden 
advokát zastupuje miesto iné- 
ho, plnomocenstvo. 

Procurator — prokjurejtr — zá- 
stupca, ktorý spravuje záležito- 
sti iného. 

Procure — p r ok júr — dostať, 
zadovážiť, získať, opatriť. 

Procurement — prokjúrment — 
dostanie, opatrenie, zadováže- 
nie, získanie. 

Prodigal — prádigl — márno- 
tratný, márnotratná, štedrý, 
štedrá, márnotratník. 

Prodigality — prádigäliti — 
márnotratnosť. 

Prodigious — prodižes — o- 
hromný, ohromná, neslýchaný, 
neslýchaná. 

Prodigy — prodidži — niečo ne- 
slýchaného, čudo, neslýchaný 
zjav. 

Produce — prodjús — < predlo- 
žiť, predostreť, ukázať, plodiť, 
zplodiť, dodávať alebo posky- 
tovať vyhotoviť, vyrobiť, vý- 
roba, výnos, výrobok, hospo- 
dárske plodiny vo všeobecno- 
sti. 

Produce-broker — prodjús-bróu- kr — kupec predávajúci hospo- 
dárske plodiny . 

Producer — prodjúsr — pesto- 
vateľ, vyrábateľ ten čo niečo 
vyhotovuje, čo dodáva, zplodi- 
teľ. 

Producibility — prodjúsibiliti 

— vyrobiteľnosť. 

Product — prodakt — výrobok, 
výsledok, výnos, plod. 

Production — prodakšn — vý- 
roba, výrobek, plodina. 

Productive — prodaktiv — plod- 
ný, plodná, úrodný, úrodná, vý-_ 
nosný, výnosná. 

Productively — prodaktivli — 
plodné, úrodné. 

Productiveness — prodaktivnes 

— úrodnosť, plodnosť, výnos- 
nosť. 

Profane — profejn — rúhavý, 
rúhavá, hanebný, hanebná. — 
Profane language — profejn 
längwidž — rúhavá alebo ha- 
nebná reč. 

Profanation — profenejšn — 
zhanobenie, rúhanie, znesväte- 
nie. 

Profanity — profäniti — rúha- 
vosť. 

Profess — profes — vyznať, vy- 
znávať, vysloviť sa otvoreno, 
prehlásiť. 

Profesed — profesd — ovsedče- 
ný, osvedčená, známy, známa. 

Professedly — profesedli — o- 
tvorene, verejne. 

Profession — profešn — povo- 
lanie, remeslo. 

Professional — profešnl — člen Profe 371 — Progre bodajktorého povolania, z po- 
volania. 

Professor — profesr — profes- 
sor, učiteľ* ten čo niečo vy- 
znáva. 

Professorial — profesoriel — 
profesorský, profesorská, uči- 
teľský, učiteľská. 

Professorate — profesor ej t — 
professorské a či učiteľské te- 
leso. 

Professorship — proferšip — 
profesorstvo, učiteľstvo 

Proffer — profr — nabídnúť k 
prijatiu., nabídať. 

Proficient — profišient — ten 
čo v j akomkoľvek povolaní u- 
robil väčší pokrok, zbehlý. 

Proficience — profišiens — po- 
krok, zbehlosť. 

Profit — práfit — osoh, zisk, ú- 
žitok. 

Profitable — práfitebl — užitoč- 
ný, užitočná, zisk donášajúci. 

Profitableness — práfiteblnes — 
užitočnosť. 

Profitably — práfitebli — uži- 
točne. 

Profitless — práfitles — bez ú- 
žitku, bez zisku. 

Profligate — práfligejt — mo- 
rálne zničený, morálne zničená, 
oddaný nemravnému životu, 
hýreniu, celkom opustený a ne- 
šľachetný človek. 

Profligacy — práfligesi — hýre- 
nie, mrzkosť, roztopašnosť. 

Profound — profaund — hlbo- 
ké pre ľudskú myseľ, dôkladný, 
dôkladná, temný, temná, hĺbka, 
hlbina. Profoundly — profaundli — dô- 
kladne, hlboko, hlboké. 

Profoundness — profaundnes — 
dôkladnosť, temnosť, hlbo- 
kosť. 

Profuse — profjús — až nadmie- 
ru štedrý, hojný až nadmieru. 

Profusely — prof j usli — pre- 
hojne, márnotratné. 

Profusion — profjúžn — prehoj- 
nosť, nadmierna štedrosť. 

Progenitor — prodženitr — pra- 
otec, predok. 

Progeny — prodženi — deti, 
potomstvo. 

Prognosis — prognóusis — pred- 
povedanie priebehu nemoci. 

Prognostic — prognostík — 
predstieň toho čo má prísť, 
vešťba, to čo k niečomu vrazí, 
známka, predpovedanie. 

Prognosticate — prognostikejt 

— predpovedať, vraziť. 
Prognostication — prognosti- 

kejšn — predpovedanie, vraže- 
nie. 
Prognisticator — prognistikejtr 

— ten čo niečo prorockým spô- 
sobom predpovedá, prorok, ten 

, čo vrazí. 

Program — próugräm — ustá- 
lený plán toho, čo sa má ko- 
nať, alebo toho čo sa bude 
odohrávať, program. 

Progress — prágress — pohybu- 
júc sa k predu, idúc napred, po- 
stup, pokrok, postupovať k 
predu v jakomkoľvek smysle. 

Progressive — progresiv — po- 
stupujúci k predu, polepšujúci 
sa, postupný, postupná. Progre — 372 — Prome Progressively — progresivli — 
riadnym postupom, stupňovito. 

Prohibit — prohibit — zakázať, 
zapovedať, nedovoliť, zame- 
dziť, prekaziť. 

Prohibition — prohibišn — zá- 
kaz, prehlás zakazujúci niečo. 

Prohibitionist — probibišnist — 
zakazovateľ (najnovšie sa toto 
slovo upotrebúva vo všeobecno- 
sti k pomenovaniu "vodičká- 
ra") 

Project — prodžekt — hádzať, 
vyhadzovať, vrhať, vymysleť 
plán, úmysel. 

Projectile — prodžektajl — to 
čo je hodené, vyhodené, guľa 
vystrelená z dela. 

Projection — pródžekšn — há- 
dzanie, vrhanie, to čo na nie- 
čom inom vyčnieva, čo trčí 
von, plán, nárys. 

Projector — prodžektr — ten čo 
niečo vymyslí, čo robí k nie- 
čomu plán 

Prolapse, prolapsus — proläps, 
prolapsus — keď niektorý vnú- 
torný telesný ústroj padne zo 
svojho miesta. 

Prolepsis — prolepsis — pred- 
jímanie. 

Proletarian — proletejrien — 
proletársky, prislúchajúci k tej 
najbiednejšej a najchudobnej- 
šej triedy, člen tej najchudob- 
nejšej triedy, robotnícky. 

Proletarism — proletejrizm — 
proletárstvo. 

Proletariat — próuleťejriet — 
proletariát, slovo toto je poži- 
čané od francúzskej reči, a pod týmto slovom mienené sú všet- 
ky vrstvy tej triedy ľudí, ktorí 
sa so svojim živobytím musia 
spoliehať len na svoju pracov- 
nú silu a schopnosť ä každo- 
dennú prácu, je to tá trieda, 
ktorá tvorí, vytvára a spracú- 
vavá všetky potrebnosti svet- 
ské, je to trieda, ktorá je pra- 
vým opakom kapitalismu. V la- 
tinčine píše sa slovo, toto "pro- 
letarius", pod týmto menom v 
starobylom Ríme bola známa 
tá trieda ľudí, ktorá nevlastnila 
pražiadneho imajfetku. Táto 
trieda musela slúžiť štátu aj 
so svojimi deťmi. 

Proletary — proletäri — prole- 
tár, robotník. 

Prolific — prolifik — úrodný, 
úrodná, plodný, plodná. 

Prolificness — prolifiknes — ú- 
rodnosť, plodnosť. 

Prolix — proliks — mnohoslov- 
ný, rozvláčny, rozvláčna. 

Prolixity — proliksiti — roz- 
vlečnosť, roztiahlosť. 

Prolucator — proljukejtr — ten 
kto rečni za iného, alebo pred 
inými. 

Prologue — prolog — uviesť, 
úvod. 

Prolong — próulong — predĺ- 
žiť. 

Prolongation — próulongejšn — 
predĺženie, nadlženie. 

Prolusion — prolúžn — predo- 
hra, pokus, prípravný pokus, 
prípravná skúška. 

Promenade — prámenejd — pre- 
chádzať sa len tak zo zábavy, Promi — 373 — Proof prechádzka, také miesto ka- 
diaľ sú narobené cesty alebo 
chodníky k prechádzke určené, 
promenáda. 

Prominent — práminent — vy- 
nikajúci, vynikajúca, nápadný, 
nápadná, vynikajúcu, nápadnú. 

Prominence — práminens — ná- 
padnosť, vynikavosť. 

Prominently — prominentli — 
vynikave, nápadne. 

Promise — p rám is — sľub, sľu- 
bovať, sľúbiť. — Will you 
promise to be good? — wil j u 
prámis tu bi gud? — sľubuješ 
byť dobrým (dobrou)? 

Promiser — prámisr — ten čo 
sľubuje. 

Promising — prámising — sľub- 
ný, sľubná. 

Promisingly — prámisingli — 
sľubné. 

Promissory — prámisori — ob- 
sahujúc sľub alebo zaviazanosť 
niečoho urobeného. Promis- 
sory note — prámisori nóut — 
zákonná listina, na ktorej sa 
ten čo vypožičiava peniaze ale- 
bo kto niečo kupuje zaväzuje, 
že do istého času splatí dlhu- 
júci a či kupný obnos. 

Promote — promóut — podpo- 
rovať, povzbudzovať, povzná- 
šať. 

Promoter — promóutr — pod- 
porovateľ, povzbudzovateľ. 

Promotion — promóušn — po- 
výšenie, povzbudenie. 

Promotive — promóutiv — po- 
vyšujúci, povyšujúca, povzbu- 
dzujúci, povzbudzujúca. Prompt — promt — hotový, ho- 
tová, odhodlaný, odhodlaná, u- 
robené alebo vykonané bez od- 
kladnia, podnecovať, popudzo- 
vať, pudiť, diktovať, napomí- 
nať. 

Prompter — promptr — napo- 
mínač, podnecovateľ. 

Promptly — promtli — skoro, 
rýchlo, hneď. 

Promptness — promptnes — rý- 
chlosť, ochotnosť, hotovosť. 

Promulgate — promalgejt — u- 
verejniť, prehlásiť, oznámiť o- 
tvoreným prehlásením. 

Promulgation — promalgejšn — 
prehlásenie, uverejnenie. 

Promulgator — promalgejtr — 
ten čo prehlasuje, čo uverejňu- 
je nejaké verejné oznámenie. 

Prone — próun — naklonený a 
či nachýlený k predu, ležiac do- 
lu tvárou. 

Proneness — próunenes — ná- 
chylnosť, náklonnosť. 

Prong — práng — jakýkoľvek 
končistý nástroj. 

Pronounce — pronauns — vyslo- 
viť, hovoriť, prehlásiť. 

Pronounceable — pronaunsebl 
vyslovíte ľný, vyšlo vite Tne. 

Pronounced — pronauns d — 
rozhodný, svrchovaný, rozhod- 
ná, svrchovaná. 

Pronouncing — pronaunsing — 
vyslovujúci vyslovujúce. 

Pronounciation — pronaunsiejšn 
— výslovnosť. 

Proof — prúf — dôkaz, zkúška, 
próba, svedoctvo, pevný, kor- 
rektúra. Proof — 374 — Prop o Proof-reader — prúf-rídr — v 
tlačiarňach ten človek, ktorý 
číta korrektúry, vyznačuj úc tla- 
čiarske chyby. 

Prop — práp — hocičo čo sa 
upotrebuje k podopretí niečoho, 
podpora, opora, podopreť. 

Propagate — prápegejt — roz- 
plodiť, šíriť potomkom, pleme- 
niť sa. 

Propagácie — práp e ge bi — to 
čo sa dá rozpi o d iť, r ozplodi teľ- 
ný. 

Propaganda — prápegända — 
propaganda, organizácia a či 
ústav k šíreniu nejakej náuky. 

Propel — propel — hnať sa k 
predu, hnať. 

Propeller — propelr — ten ale- 
bo to čo ženie k predu, ľodný 
š rob. 

Propense — propens — od prí- 
rody náchylný. 

Proper — prápr — pravý, pravá, 
patričný, patričná, správny, 
správna, slušný, slušná, vlast- 
ný, vlastná. 

Properly — > práprli — správne, 
slušné, vlastné. 

Properness — práprnes — správ- 
nosť, slušnosť. 

Property — prápr ti — majetok, 
vlastníctvo, vlastnosť. 

Prophet — práfet — prorok, ten 
čo prorokuje niečo. 

Prophetess — práfetes — pro- 
rokyňa. 

Prophetic, prophetical — práfe- 
tik, práfetikl — prorocký, pro- 
rocká. Prophetically — práfetikäli — 
na spôsob prorocky. 

Prophecy — práfesi — proroc- 
tvo. 

Prophecies — práfesís — proro- 
kovania. 

Prophesy — práfesaj — proro- 
kovať. 

Prophylactic — práfiläktik — 
chrániaci pred nemocou, od- 
pudzujúci nemoc, liek určený 
na zamedzenie nemoci. 

Propitiate — propišiejt — udo- 
.briť, smieriť. 

Propitiation — propišiejšn — u- 
dobrenie, smierenie. 

Propitiater — propišiejtr — ten 
čo udobruje, čo smieruje. 

Propitiatory — propišiejtori — 
majúc vliv smieriť. 

Propitious — propišes — pria- 
znivý, priaznivá. 

Propitiously — propišesli — 
priaznivé. 

Propitiousness — propišesnes — 
priaznivosť. 

Proponent — propóunent — ten 
čo podáva návrh, navrhovateľ. 

Proportion — propóuršn — prie- 
mer, pomer, srovnalosť, miera, 
podiel, semetria. 

Proportionable — propóušnebl 
pomerný, pomerná. 

Proportionally — propóuršneli 
— pomerne, súmerne. 

Propose — propóuz — nabídnut', 
navrhovať, zamýšať, mať v ú- 
mysle, hodlať, predložiť. 

Proposer — propóuzr — ten čo 
nabída, čo navrhuje. Prop o 375 — Prost Proposal — propóuzl — nabíd- 
ka, návrh. 

Proposition — prápozišn — na- 
bídnutie, návrh predložený k 
pretriasaniu, predloha, propozí- 
cia. 

Proposional — prápozišnl — tý- 
kajúc sa návrhu. 

Propound — propaund — nabíd- 
nuť k rozváženiu, predložiť. 

Proprietor — proprajetr — ten 
čo vlastní, majiteľ. 

Proprietorship — proprajetor- 
šip — i majiteľstvo, vlastníctvo. 

Proprietress — proprajetres — 
majiteľka. 

Pro rata — pró rejte — podľa 
čiastky každého, pomerný. 

Prorogate — prorogejt — odlo- 
žiť, odročiť. 

Prorogation — prorogejšn — 
— ■ odročenie. 

Proscribe — pros-krajb — medzi 
Rimanmi dať do verejnosti 
meno toho, kto bol odsúdený k 
smrti, toho či majetok bol sha- 
baný, vyhlásiť za kriminálnika, 
dať do kliatby, zakázať. 

Proscription — proskripšn — 
posúdenie na smrť a shabanie 
majetku, kliatba, zákaz. 

Prosector — prosektr — ten čo 
rozdeľuje mŕtvolu na kusy cie- 
ľom vyučovania pytvania. 

Prosecute — prásikjút — stí- 
hať súdne, zažalovať. 

Prosecution — prásikjúšn — stí- 
hanie súdne, žaloba, žalujúca 
stránka. 

Prosecutor — prosikjútr — ten 
čo žaluje, žalobník. Pro-slavery — próu-slejvri — 
priaznivý otroctvu. 

Prospect — práspekt — ďaleký 
výhľad, rozhľad, pozerajúc do 
predu, hľadať drahocenné ka- 
mene alebo kovy. 

Prospection — p r ospekšn — o- 
bozretnosť, predvídanie. 

Prospective — prospektiv — 
priezeravý, priezeravá, očaká- 
vaný, očakávaná. . 

Prospector — prospektr — muž 
hľadajúci drahé kovy. 

Prospectus — prospektus — vy- 
daná správa, ktorej cieľom je 
oboznámiť ľudí s úmyslom a 
či s programom nejakého pod- 
niku, spis v ktorom je nejaký 
podnik vysvetľovaný. 

Prosper — práspr — zmáhať 
sa majetkové, keď sa nám da- 
rí, keď máme zdar. 

Prosperity — prosperiti — bla- 
hobyt, zdar. 

Prosperous — prosperes — zdar- 
ný, zdarná, šťastný, šťastná. 

Prostitute — prástitjút — po- 
škvrniť, zapredať, zneuctiť, 
venovať sa necudnosti, ničom- 
ný a bezcitný človek, ženská 
ktorá k vôli zisku oddá sa cu- 
dzoložníctvu, verejná nevestka, 
prostitútka, kurva. 

Prostitution — prostitjúšn — 
prostitutstvo, — kurevstvo, po- 
škvrnenie, smilníctvo. 

Prostitutor — < prostitjútr — 
smilník, cudzoložník, poškvrni- 
teľ. 

Prostrate — prástrejt — ležia- 
ci, ležiac, ochablý, ochabla, vy- Prost — 376 — Prover silený, vysilená, porazený, po- 
razená, pokorený, pokorená. 

Prostration — pro strej š n — po- 
korenie, vysilenie, ochabnutie, 
vysilenosť, kleslosť na duchu 
alebo na mysli. 

Protect — protekt — chrániť 
alebo hájiť od nešťastia alebo 
od úrazu, chráň, ochránim. 

Protectingly — protektingli — 
ochranné. 

Protection — protekšn — ochra- 
na. 

Protective — protektiv — chrá- 
niaci, ochranný, ochranná. 

Protector — protektr — ochran- 
ca, ten čo nás bráni. 

Protectorate — protektor ej t — 
protektorát, keď väčšia a sil- 
nejšia krajina je ochraniteľkou 
inej krajiny, ktorá je slabá. 

Protectoress — protektores — 
ochrankyňa. 

Proteles* — próutelíz — hyene 
podobné zviera žijúce v Južnej 
Amerike. 

Protest — protest — ohradiť 
sa, ohradzovať sa proti niečo- 
mu, protestovať proti niečomu 
alebo niekomu. 

Protestant — prátestent — pro- 
testant, protestantský, prote- 
stantská. 

Protestantism — prátestentizm 
— protestantstvo. 

Protestation — protestejšn — 
protestovanie, ohradzovanie sa. 

Protester — protestr — ten čo 
protestuje. 

Prothonotary — prothonáteri — 
hlavný notár v okrese. Protocol — próutokol — proto- 
kol, diplomatický dokument, 
záznam, zápisnica. 

Protract — proträkt — preťa- 
hovať, predlžovať, odkladať. 

Protraction — proträkšn — pre- 
ťahovanie s niečim, odkladanie. 

Protrude — protrúd — vyčnie- 
vať, vystrčit. 

Protrusion — protrúžn — vy 
čnievanie, vystrčenie. 

Protuberate — protjúberejt — 
napuchnúť, výpúchnúť. 

Protuberance — protjúberens — 
napuchliná, nabehlina. 

Proud — praud — pyšný, pyšná, 
vysokomyseľný, vysokomyseľ- 
ná. 

Proudly — praudli — pyšno, 
pyšné. 

Proudness — praudnes — pýš- 
nosť, hrdosť. 

Prove — prúv — dokázať, do- 
káž, dokážte, zkúmať, podrobiť 
zkúške. 

Provable — prúvebl — to čo sa 
dá dokázať, dokázateľný, doká- 
zateľná. 

Provably — prúvebli — doká- 
zateľné. 

Proven — prúvn — dokázané, 
dokázaný. 

Prover — prúvr — ten čo doka- 
zuje, dokázovač, dokázovateľ. 

Provender — právendr — sucha 
potrava pre dobytok jako na 
príklad seno, slama, kukurica, 
pokrm. 

Proverb — provôrb — príslovie, 
príslovko, známa výpoveď, kto- 
rá sa upotrebúva čo príslovie Prover 377 — Prow Proverbial — provôrbiel — pri- 
slovný, príslovná. 

Proverbially — provôrbieli — 
príslovné. 

Provide — provajd — popredku 
zaobstarať, obstarať, opatriť, 
zásobovať, ustanoviť. 

Provided — provajded — d ľa 
týchto podmienok, s tou pod- 
mienkou. 

Provider — provajdr — ten čo 
zásobuje niečo, zásobiteľ. 

Providence — providens — 
predzračnosť, prozreteľnosť. 

Provident — provident — pred- 
vídavý, prozreteľný, prozreteľ- 
ná. 

Providentially — providenšieli — 
následkom božskej prozreteľ- 
nosti. 

Province — právins — kraj pod- 
manený a pridaný k rímskemu 
cisárstvu, kraj, pravá povinnosť 
a či obchod osoby, provincia. 

Provincial — provinšl — týka- 
júc sa provincii, krajinský, člo- 
vek pochodiaci s niektorej pro- 
vincii, venkovan. 

Provision — • provižn — vopred 
zaopatro vanie, pripravovanie, 
opatrovanie, zaobstaranie, záso- 
ba, zásobenie, ustanovenie, pod- 
mienka, článok úradnej smluvy, 
zaobstarať sa s potravinou ale- 
bo s potrebnosťami. 

Provisional — provižnel — za- 
opstaraný pre terajšiu potrebu, 
dočasné zaopatrený, prípad. 

Proviso — próvajzo — podmien- 
ka a či klausa vo smluve, vy- 
hradenie. Provisorily — próvajzorili — 
podmienečné. 

Provisory — próvajzori — pod- 
mienečný, podmienečná. 

Provoker — provóukr — ten ale- 
k činu, dráždiť, popudiť, pobú- 
riť, zapríčiniť hnev alebo zlosť. 

Provoking — provóuking — 
dráždiaci, dráždiaca, zlosť a či 
hnev vyvolávajúci alebo vyvo- 
lávajúca. 

Provokingly — provóukingli — 
dráždivým a či zlobivým spôso- 
bom, zlostne. 

Provocative — provóukejtiv — 
dráždiaci, dráždiaca, vyzývavý, 
vyzývavá, vyzývavú. 

Prooker — provóukr — ten ale- 
bo to čo dráždi, dráždič, dráždi- 
dlo. 

Provocation — provóukejšn — 
nadráždenie, popudzenie. 

Provost — provost — náčelník 
oddielu, prednosta. 

Provost-marshal — provost- 
máršl — vojenský dôstojník 
majúci na staro'sti záležitosti 
previnenia sa proti vojenskej 
disciplíne. 

Prow — prau — predná čiastka 
lodi. 

Prowess — praues — chrabrosť, 
smelosť, vojenská chrabrosť 
spojená so šikovnosťou a či s 
udatnosťou. 

Prowl — praul — potĺkať sa 
sem tam neustále jako zver, 
hľadajúca obeť, chodiť sem- 
tam. 

Prowler — praulr — ten čo sa 
tuľa sem tam, zbojník Proxi — 378 Pshaw Proximate — práksimejt — naj- 
bližšŕ, najbližšia, v tom najbliž- 
šom príbuzenstve. 

Proximately — práksimejtli — 
najbližšie. 

Proximity — práksimiti — blíz- 
kosť. 

Proxy — práksi — keď jedna 
osoba zastupuje inú, prostred- 
níctvo, zástupca, lístok splno- 
mocňujúci druhú osobu k to- 
mu, že môže za nás odovzdať 
hlas. 

Prúde — prúd — prepiate citli- 
vá ženská, cnostná ženská. 

Prudence — prudence — opatr- 
nosť, múdrosť. 

Prudent — prudent — opatrný, 
opatrná, rozvážny, rozvážna. 

Prudential — prudenšl — opatr- 
ný, opatrná. 

Prudentially — prudenšieli — o- 
patrne. 

Prune — prún — odrezať zo 
stroma zbytočné konáre, oči- 
stiť orezávaním haluz, odčistiť 
od niečoho nepotrebného alebo 
zbytočného, sušená slivka. — 
Prunes — prúns — sušené sliv- 
ky. — Prune tree — prún tri — 
slivkový strom. 

Pruner — prúnr — ten čo čistí, 
čo obrezáva konáre stromu. 

Pruning-hook — prúning-huk — 
železný hák, ktorý sa upotrebu- 
je pri čistení. 

Pruning-shears — prúning-šírz 
— záhradnícke nožničky. 

Prurient — prurient — svrbe- 
nie, túžiac po niečom, naklone- ný k chlípnosti, majúc chlipne 
chúťky alebo úmysly. 

Pruriency — prúriensi — svrbe- 
nie. 

Prurigo — prúrajgo — svrbľavý 
vyrážok na koži. 

Prussian — prašen — pruský, 
pruská, pruskú. 

Pry — praj — blízko a ostro 
hľadeť, zblízka nakuknúť, zo 
zvedavým pohľadom skúmať. 

Prying — prajing — ostré hľa- 
denie, blízke skúmanie, zveda- 
vý. 

Psalm — sám — posvätná pieseň 
alebo hymna, žalm. 

Psalmist — sámist — pisateľ 
alebo skladač nábožných piesní 
alebo žalm, žalmista. 

Psalter — sóltr — kniha žal- 
mov, žoltár. 

Pseudo — sjúdo — grécky vý- 
raz znamejúci falošný a upo- 
trebený v rôznom smysle ba 
posledne slovo toto sa veľmi 
často užíva v angličtine jako 
predpona čo nepravý, falošný. 

Pseudo-apostle — sjúdo-epástl 

— falošný apoštol. 
Pseudo-martyr — sjúdo-mártír 

— falošný martýr. 
Pseudonym — sjúdonim — fa- 
lošné meno, prijaté meno. 

Pseudonymous — sjúdonimes — 
nesúce falošné meno, písať pod 
prijatým menom. 

Pshaw — šó, (pšá) — výraz ne- 
chutí, výraz nespokojnosti ale- 
bo netrpezlivosti, jako na prí- 
klad my Slováci to máme vo 
zvyku, že bah, fuj Psyche — 379 — Puffy Psyche — sajkí — duša, myseľ, 
duch. 

Psychic, psychical — sajkik, saj- 
kikl — patriaci duchu, duši a či 
umu, duševná, duševný, du- 
ševnú. 

Psychology — sajkálodži — du- 
šoslovstvo, dušoznalstvo. 

Psychologist — sajkálodžist — 
dušoznalec. 

Ptarmic — tármik — liek spôso- 
bujúci a či zaprčiňujúci kýcha- 
nie. 

Puberty — pjúbôrti — dospe- 
losť, v stave dať plod. 

Pubes — pjúbíz — tie čiastky 
tela, ktoré pri dospelosti zará- 
stú vlasami. 

Public — pablik — verejný, ve- 
rejná, verejnú, obecný, obecná, 
obecnú, obecenstvo. 

Publicity — pablisiti — verej- 
nosť. 

Publicly — pablikli — verejne, 
verejným spôsobom. 

Publicness — pabliknes — ve- 
rejnosť. 

Publican — pabliken — roľní- 
cky, hospodársky. 

Publicist — pablikist — ten čo 
píše o prírodných zákonov, pi- 
sateľ ktorý sa zaoberá písaním 
článkov politických dnešného 
dňa. 

Publication — pablikejšn — vy- 
danie, vydávanie, uverejnenie, 
verejné oznámenie, verejné pre- 
hlásenie. 

Publish — pabliš — prehlásiť, 
uverejniť, vydať, vydávať. 

Publishable — pablišebl — to čo sa dá uverejniť, uverejniteľný, 
uverejniteľná, uverejniteľné. 

Publisher — pablišr — vydava- 
teľ. 

Publishers — pablišers — vyda- 
vatelia. 

Publishment — pablišment — 
uverejnenie, prehlásenie. 

Pucker — pakr — sbierať do 
maličkých vriec, sfaldovať, 
sgnaviť, pohužvať. 

Pudding — puding — črevo na- 
cpaté mäsom, klbása, hurka, 
všelijaké jedlá už či mučné a či 
ovocné, ktoré sú na husto spra- 
vené a ktoré sa jedia s mliekom. 

Puddle — padl — menšia moča- 
rina špinavej vody, hlina s vo- 
dou smiesená na blato, zkáliť 
alebo zablatiť, oklamať, ocigá- 
niť, miešať surové železo v ho- 
rúcej peci tak aby sa ono sbi- 
lo spolu cieľom tým, žeby sa 
dalo vyvalcovať. 

Puddler — > padlr — ten čo mieša 
v horúcej peci železo, pudler. 

Pudgy — padži — tlstý a krát- 
ky, tlstá a krátka, hrubý, hrubá. 

Puerile — pjúôrajl — chlapčen- 
ský. 

Puff — paf — rýchle vydýchnu- 
tie dychu, fúkať, rýchlo dý- 
chať. 

Puffer — pafr — ten čo fúka, 
ten čo pri licitácii nabída len k 
vôli tomu, aby sa viac za predá- 
vaný predmet dostalo. 

Puffiness — pafines — nafúka- 
nosť. 

Puffy — pafi — nafúkaný, nafú- 
kaná, nadutý, nadutá. Pug — 380 ■— Punct Pug — pag — maličká opička, 
maličký psík s krátkym pys- 
kom. 

Pugilism — pjúdžilizm — päst- 
ný zápas. 

Pugilist — pjúdžilist — ten člo- 
vek ktorý obyčajne živí sa päst- 
nými zápasmi, päsťový zápas- 
ník. 

Pug-nose — pag-nóuz — nos 
taký, ktorý je na konci obráte- 
ný do hora. 

Puke — pjúk — dáviť, vydáviť, 
vracať, vyvracať. 

Pull — pul — ťahať, ťahaj, tr- 
hať, potrhnúť, potiahnuť. 

Pullet — pulet — mladá kura, 
sliepka. 

Pulley — puli — kolečko opa- 
trené na kraji vrubom, do kto- 
rého vrubu príde povraz a či 
reťaz je to kolečko na taký 
spôsob vyrobené, na jaký sú 
kolečká oknové vyrobené. 

Pullman-car — pumen-kár — lu- 
xuriósne zariadený železničný 
vozeň, vozeň zariadený tak, že 
sa dá rýchlo prerobiť na spál- 
ňu. 

Pulmonary — pumoneri — vzťa- 
hujúci sa na pľúca, pľúcny, 
pľúcna. 

Pulmonic — pulmánik — liek 
na pľúca. 

Pulp — palp — vlhký, vlhká, 
rozpučené ovocie, mäkká hmo- 
ta. 

Pulpit — pulpit — nejaké po- 
výšené miesto v kostole, kaza- 
teľnica . 

Pulsate — palsejt — biť, tĺcť. Pulsation — palsejšn — bitie 
srdca, bytie tepny. 

Pulse — pals — puis, tepna, tl- 
kot srdca. 

Pulseless — palsies — bez tep- 
ny. 

Pulverize — palverajz — roz- 
mleť alebo roztlcť na prach. 

Pulverizer — pal ver aj zr — ten 
alebo to čo rozmeluje alebo roz- 
tlčuje na prach. 

Pulverizable — palverajzebl — 
to čo sa dá na prach obrátiť. 

Puma — pjúme — par dal, ame- 
rický lev. 

Pumice — pjúmis — ľahký 
spondiový kameň, často vyhá- 
dzovaný zo sopiek, upotrebuje 
sa k lišteniu. 

Pump — pámp — pumpa, pum- 
povať, pumpuj, papučka oby- 
čajne bez j akéhokoľvek opät- 
ku. 

Pumpkin — pampkin — tekvica. 

Punch — panč — nápoj pozo- 
stávajúci alkoholického nápoja, 
v ktorom je pridané trochu ci- 
trónovej štiavy a cukru, oceľo- 
vý prístroj, ktorým sa vybíjajú 
diery, udreť päsťou, uder pä- 
sťou. 

Punch-bowl — panč-bóul — 
sklenná alebo porcellánová mi- 
sa v ktorej sa robí nápojový 
punč. 

Punctual — pankčuel — veľmi 
prísny, prísna, akurrátnyv akur- 
rátna. 

Punctually — pankčueli — prí- 
sne, správne, akurrátne. 

Punctuate — pankčuejt — opa- Puct 381 - Purch" triť písanie správne čiarkami a 
punktami, rozdeliť vety patrič- 
nými známkami. 

Puncture — pankčr — prebiť do 
niečoho dierku, urobiť do nie- 
čoho dierku, prepichnúť, pre- 
bodnúť, dierka spôsobená v nie- 
čom. 

Pungent — pandžent — to čo 
nás veľmi páli a či štípe na 
jazyk, štipľavý, štipľavá, štipľa- 
vú. 

Pungently — pandžentli — šti- 
pľavé. 

Pungency — pandženci — šti- 
pľavosť. 

Punish — paniš — potrestať, 
trestať, pokarhať, dať vý- 
prask, pokutovať, zapríčiniť 
boľasť. 

Punishable — panišebl — hodný 
alebo hodná trestu, trestuhod- 
ný, trestuhodná. 

Punisher — panišr — ten čo tre- 
stá, čo potrestal, trestateľ. 

Punishment — panišment — po- 
kuta, trest, pokáranie, výprask. 

Punitive — pjúnitiv — trestné. 

Puny — pjúni — chatrný, cha- 
trná, slabý, slabá, maličký, ma- 
ličká. 

Puniness — pjúnines — chatr- 

nosť, maličkosť, slabosť. 
Pup — pap — maličké psíčatko, 

šteniatko, oštenenie. 
Pupa — pjúpe — larva, larva 

jakéhokoľvek hmyzu. 
Pupil — pjúpl — žiak, žiačka, 

chovanec, chovancia, zrenica v 

oku. Pupilage — pjúpiledž — žiactvo. 

Pupilarity — pjúpiläriti — cho- 

vanstvo. 

Pupilary — pjúpiläri — vzťahu- 

júc sa na žiactvo, na chovan- 

stvo alebo na zrenicu očnú. 

Puppet — papet — menšia báb- 
ka v podobe ľudskej, ktorá sa 
pohybuje mechanicky. 

Puppet-show — papet-šó — ko- 
média s bábkami, ktoré sa tak 
pohybujú, že herec spôsobuje 
pohyby bábek drôtom, pimper- 
liková komédia. 

Puppy — papi — mladé stene, 
maličký psíčok, keď sučka do- 
stane mladé šteňatá, keď sa 
oštení, chumaj. 

Puppies — papíz — šteňatá, mla- 
dé psíky. 

Puppyism — papiizm — svrcho- 
vaná prítulnosť, svrchovaná 
dômyšľavosť, svrchované fin- 
tenie a parádenie sa. 

Pur — pôr — mručanie a či 
"organovanie" na spôsob ma- 
čky, ktorá keď ju hladkáme vy- 
dáva jakýsi divčí zvuk pri dý- 
chaní. 

Purblind — pôrblajnd — trochu 
prislepý, krátkozraký, krátko- 
zraká. 

Purblindness — pôrblajndnes — 
kratkozrakosť. 

Purchase — pôrčes — zadová- 
žiť, získať, kúpiť, zadovážiť 
skrze prácu, kúp, kúpim. 

Purchaser — pôrčesr -r- ten čo 
kupuje, kupec. 

Purchasable — pôrčesebl — to 
čo sa dá kúpiť alebo zadovážiť. Pure 382 Purse Pure — pjúr — čistý, čistá, či- 
stú, rydzý, rydzá. 

Purely — pjúrli — čistým spô- 
sobom, čisto, nevinným spôso- 
bom. 

Pureness — pjúrnes — čistota. 

Purity — pjúriti — čistotnosť, 
nepoškvrnenosť, nevinnosť. 

Purist — pjúrist — človek svr- 
chovaných pekných spôsoboch, 
človek, ktorý si váži čistotu. 

Purify — pjúrifaj — urobiť či- 
stým, urobiť čistou, očistiť, či- 
stiť. 

Purifier — pjúrifajr — čistiteľ. 

Purification — pjúrifikejšn — o- 
čis'tenie, vyčistenie, odstraňo- 
vanie všetkej nečistoty. 

Purgation — pôrgejšn — byť 
podozrivým alebo obvineným z 
nejakej viny, očistenie, vyčiste- 
nie. 

Purgative — pôrgätiv — čistiaci, 
liek na vyčistenie vnútorností. 

Purgatory — pôrgetori — oči- 
stenie, očisťovanie, dľa viery 
rímsko-katolíckej jakési mie- 
sto, v ktorom majú byť najprv 
držané duše ľudské do tých 
čias, kým nie sú očistené od 
menších hriechov, očistec. 

Purge — pôrdž — urobiť či- 
stým alebo čistou, vyčistiť, oči- 
stiť, vyčistenie, liek na preči- 
stenie, čistidlo. 

Purger — pôrdžer — človek 
ktorý niečo očisťuje, vyčisťu- 
je. 

Purging — pôrdžing — čistiaci, 
laksa, keď človek laksuje. 

Puritan — pjúriten — človek veľmi prísny v náboženských 
záležitostiach, veľmi priamy a 
čistý v svojom sebadržaní a za- 
chádzaní s inými, člen sekty, 
ktorá sa bola odtrhla od angli- 
ckej cirkvi. 

Puritanism — pjúritänizm — pu- 
ritánstvo, náboženská sekta od- 
trhnuvšia sa od anglickej cir- 
kvi. 

Purl — pôrl — šumeť jako na 
príklad malý potúček, tečúci 
medzi kameňmi. 

Purlieu — pôrljú — pôvodne 
kúsok zeme vyhradený čo krá- 
ľovská hora, okolie. 

Purloin — pôrloin — kradnúť, 
okrádať. ' 

Purloiner — pôrlojnr — zlodej, 
okrádač. 

Purple — pôrpl — barva jaká 
sa utvorí smiešaním červenej a 
modrej barvy spolu, purpurový, 
purpurová, purpurovú, rumen- 
cový, rumencová, zarumeniť. 

Purport — pôrpóurt — mieniť, 
mať v úmysle, mienenie, smy- 
seľ. 

Purpose — pôrpos — predsa- 
vzatie, účel, cieľ, zámer, úmy- 
seľ, to čo si človek zaumie- 
»ni urobiť, plán, hodlať. 

Purposeful — pôrposful — ú- 
myslný úmyslná. 

Purposely — pôrposli — úmysl- 
ne, .schválne, náročky. 

Purpura — pôrpjúre — nemoc 
počas ktorej na koži javia sa 
rumencové fľaky. 

Purse — pôrs — menšie vrecko, 
pudilár, peňaženka, peňažný Purse 383 — Putid obnos sosobieraný, cena, odme- 
na. 

Purseful — pôrsful — toľko koľ- 
ko len do vrecka alebo do pu- 
dilára sa zmestí. 
Purse-proud — pôrs-praud — 
pyšný a či pyšná na svoje bo- 
hatstvo. 
Pursue — pôrsjú — nasledovať 
cieľom dochytenia alebo chyte- 
nia, prenasledovať, naháňať, 
stíhať, sprevádzať, vyhľadávať. 
Pursuance — pôrsjúens — sle- 
dovanie, sprevádzanie, vyhľa- 
dávanie. 
Pursuant — pôrsjúent — prí- 
jemné, pohodlné. 
Pursuer — pôrsjúer — prenasle- 
dovateľ, stíhateľ, ,nasledovateľ. 
Pursuit — pôrsjút — prenasle- 
dovanie, prevádzanie, povola- 
nie, vyhľadávanie, stíhanie, sna- 
ha. 
Pursy — pôrsi — zadychčivý, 
zadychčivá, krátkodyšný, krát- 
kodyšná. 
Purvey — pôrvej — zásobiť, za- 
obstarať potraviny alebo po- 
trebnosti, obstarať, opatriť. 
Purveyance — p ô rve j ens — zá- 
sobenie, zaopatrenie. 
Purveyor — pôrvejr — ten čo 
zásobuje, čo dodáva, zásobiteľ. 
Pus — pas — hnoj z rany. 
Push — puš — tiskať o niečo 
silou, potisnúť, posotiť, strk- 
núť, šupnúť, sotenie, sotiť, po- 
tiskovať, líškať, naliehať, uro- 
biť po'kus, čulosť, tiskaj, ti- 
skaite, stisk. 
Pushing — pušing — tíska, tí- skam, tískajú, tískala, tískal, tí- 
skali, strkajúci, sácajúci, sáca- 
júc, ženúci, rázny, rázna, pod- 
nikavý, podnikavá. 

Pusillanimous — pjúsilänimes — 
pozbavený alebo pozbavená 
všetkej moci, bojacný, bojacná, 
malomyseľný, málomyseľná, 
zbabelý, zbabelá. 

Pusillanimity — pjúsilänimiti — 
bojacnosť, zbabelosť. 

Pusillanimously — pjúsilänime- 
sli — bojacne, zbabelé. 

Puss — pus — všeobecné meno 
pre mačku. 

Pussy — pusi — kočička. 

Pustule — pas<tjul — malé vre- 
dík hnojový. 

Pustular — pastjulr — pupenco- 
vý. 
Put — put — položiť, postaviť 
alebo dať na miesto, složiť do- 
lu, vyložiť, užiť, pajac, smieš- 
ny človek. — Put away — put 
ewéj — odložiť. — Put back — 
puf bäk — daj nazpať, polož 
nazpäť sotiť zpiatky. — Put 
down — put daun — polož do- 
lu, shodiť. — Put it in — put 
it in — put it in — vlož to dnu. 
— Put it on the table — put 
it án the téjbl — polož to na 
stôl. — I put it in my pocket — 
aj put it in maj páket — ja 
som to dal do môjho vrecka 
(do kešeni). 
Putative — pjútejtiv — zdanli- 
vý, zdanlivá, domnelý, domne- 
lá, vo všeobecnosti uverené. 
Putid — pjútid — hnusné, od- Putlog 384 — Quad porne, smrdiace, smrdiaci, smr- 
diaca. 

Putlog — putlág — trám alebo 
stĺp podporujúci nejaké lešenie. 

Putrid — pjútrid — v hnilom sta- 
ve, v hnilom rozpoložení, zhni- 
lý, zhnila, zkazený, zkazená. 

Putrefaction — pjútrefäkšn — 
hnitie, hniloba. 

Putty — pati — gyt, ktorý sa 
obyčajne upotrebáva na zalepe- 
nie skla oknového, zagytovať. 

Putty-knife — pati-najf — no- 
žíku podobný nástroj, ktorým 
sa prikladá na okno gyt. 

Puzzle — pazl — priviesť do 
rozpakoch, pomätiť, zmäcť. 
hocičo záhadného, zmätok, ne- 
snádza, hádanka. 

Puzzler — pazlr — ten alebo to 
čo nás privedie do rozpakoch. Puzzlino- — pazling — zmätok 
spôsobujúci, to nás zmäcuje, 
nesnádzný, nesnádzná, nesná- 
dznú. 

Pygmy — pigmi — - jeden z 
kmeňu trpaslíkov, najsamprv 
spomínaný kmeň malých ľudí 
v spisoch Homérových, trpa- 
slík. 

Pygmyean — pigmíen — trpa- 
sličí, zakrpatený, zakrpatená. 

Pyramid — pirämid — pyramída. 

Pyre — pajr — hromada ho- 
riacej látky k spálení mŕtvoly. 

Pyriform — pajrifórm — majúc 
podobu hrušky. 

Python — pajthon — ■ meno via- 
cerých nejedovatých hadov. 

Pyx — piks — pokrytá schrán- 
ka a či nádoba upotrebená v 
rím.-kat. cirkvi k držaniu po- 
svätnej hostie. Q Q — kjú — sedemnásta litera v 
anglickej abecede. 

Quack — kvak — kvákať jako 
kačka, chvastanie, mastičkár, 
mastičkársky, mastičkárska, 
klam, klamstvo. 

Quackery — kväkeri — mastič- 
kárstvo, klamstvo. 

Quacksalver — kväksälvôr — 
mastičkár predávajúci všelijaké 
hojivé masti. 

Quad — kwod — kvadrát. 

Quadragenarian — kwodredže- 
neriän — štyridsať rokov sta- 
rý, štyridsať rokov stará, šty- 
ridsať ročný, štyridsať ročná. Quadragesima * — kwodredžisi- 
me — štyridsať-dňový pôst. 

Quadrangle — kwodrängjl — 
štvorhran. 

Quadrangular — kwodrängjulr 
— ; štvorhranný, štvorhranná, 
štvorhrannú. 

Quadrant — kwodrent — štvrtá 
čiastka štvrtky. 

Quadrennial — kwodreniel — 
udávajúc sa každých štyri ro- 
kov. 

Quadrille — • kwadril — hrá v 
karty pre štyri osoby, v ktorej 
sa upotrebuje len štyridsať ka- 
riet, istý tanec, ktorý sa tan- 
cuje štyroma parami, štvorilka. 


Quad 385 Quarr Quadroon — kvadrún — dieťa 
pochodiace s križovania sa je- 
dnej bielej a jednej osoby, kto- 
rá má v sebe černošskú krv. 

Quadrumana — kwodrumene — 
kmeň tých zvierat, ktoré sú 
vstave upotrebiť svojich nôh 
tak, že sa nimi môžu niečoho 
chytiť tak jako opica. 

Quadrumanous — kwodrúme- 
ne€ — štyroruký, štyroruká. 

Quadruped — kwodruped — bo- 
dajjaký zver o štyroch no- 
hách, štyronohý. 

Quadruple — kwodrupl — štvor- 
násobný, štvornásobná, štvor- 
násobný, štvornásobniť, urobiť 
štvornásobne. 

Quaff — kwóf —r- vypiť do sa- 
mého dna, piť veľkými glgami. 

Quaffer — kwófr — ten čo pije 
veľkými glgamy, .pijak. 

Quagga — kwejgä — zver ži- 
júci v Južnej Amerike, ktorý sa 
veľmi podobá zebre. 

Quaggy — kwägi — bahnitý, 
bahnitá. 

Quagmire — kwägmajr — kus 
bahnitej zeme, bahnisko. 

Quail — kwejl — ztratiť ducha 
pred nejakým nebezpečenstvom, 
pokryť, krepelica. 

Quaint — kwejnt — divný, div- 
ná, podivný, podivná. 

Quaintly — kwejntli — divné, 
podivné, čudné. 

Quaintness — kwejntes — po- 
divnosť, čudo. 

Quake — kwejk — triasť sa, 
otras, trasenie, otrasenie. Quaker — kwejkr — ten čo sa 
trasie, člen náboženskej sekty. 

Qualify — kwolify — urobiť 
schopným alebo schopnou, pri- 
praviť, oprávniť, prispôsobiť, 
nadobudnúť schopnosti alebo 
spôsobilosti. 

Qualifiable — kwolifajebl — 
podmieniteľný, podmieniteľná, 
podmieniteľnú. 

Qualification — kwolifikejšn — 
obmedzenie, podmienka, spôso- 
bilosť. 

Qualified — kwolifajd — schop- 
ný, schopná, obmedzený* ob- 
medzená. 

Qualifier — kwolifajr — pod- 
mieniteľ, uspôsobiteľ. 

Quality — kwoliti — jakosť, 
vlastnosť, povaha, postavenie. 

Qualm — kwám — náhle napad- 
nutie vracania, keď nám celkom 
naraz príde zle od žalúdka, keď 
sa nám niečo zošklivý, zhnusý 
tak, že nás to núti k dáveniu. 

Qualmish — kwámiš — ošklivé, 
hnusné. 

Qualmishness — kwámišnes — 
ošklivosť, hnusota, hnusnosť. 

Quantity — kwontiti — množ- 
stvo, velikosť. 

Quarantine — kworäntajn — ka- 
ranténa, tá doba, počas ktorej 
je loď, došlá do prístavu zadr- 
žaná, kým sa nezistí, či medzi 
mužstvom alebo cestovateľmi 
nenachodí sa niekto nemocný 
na chytľavú nemoc, tá doba, po- 
čas ktorej je loď disenfektova- 
ná, zadržaY v karanténe. 

Quarrel — kworel — svada, va- Qua r r — 386 Quench diť sa, dohadovať sa, hádka, 
spriečať sa, spriečka, roztrhnu- 
tie priateľstva, neshodovať sa 
na niečom. 

Quarreler — kworelr — ten čo 
sa vadí alebo dohaduje. 

Quarrelsome — kworelsam — 
svadlivý, svadlivá. 

Quarrelsomeness — kworelsam- 
nes — svadlivosť, vadenie. 

Quarry — kwori — kameňolom, 
vyberať kamene z kameňolo- 
mu. 

Quart — kwórt — kvarta, štvr- 
tá čiastka gallonu. 

Quartan — kwártän — udávajúc 

sa každého štvrtého dňa. 

Quarter — kwórtr — štvrtá 
čiastka bodajčoho, štvrtka, 
štvrť, dvadsaťpäť centov, pe- 
niaz, ktorý má hodnotu 25 cen- 
tov, poskytnúť uchýlok alebo 
bývanie, umiestniť niekoho do 
domu. 

Quarterly — kwórtrli — štvrť- 
ročné, štvrťročný, štvrťročná, 
štvrťročnú, štvrťročník . 

Quarter-master — kwórtr-mästr 
— dôstojník pri vojsku, ktorý 
má na starosti baraky a šiatre, 
ubytovateľ. 

Quartet, quartette — kwórtet — 
kvartet, kvarteto. 

Quartzite — kwórsajt — kreme- 
nec. 

Quartzy — kwórtsi — kreme- 
nitý, kremenitá. 

Quash .—r- kwäš — prevládať, po- 
tlačiť, urobiť neplatným, roz- 
mačkať. Quassiá — kwäsiä — strom ra- 
stúci v Južnej Ameriky, drevo 
tohoto stromu má veľmi horkú 
chuť, vyrába sa z neho liek. 

Quaver — kwejvr — triasť sa, 
spievať trasľavým hlasom. 

Quay — kwej — nábrežie kde 
sú nakladané lode. 

Queachy — kwíči — keď sa nám 
niečo pod nohami podáva jako 
blato. 

Quean — kwín — naničhodná 
ženská. 

Queasy — kwísi — ošklivenie 
alebo hnusenie sa v žalúdku, 
pocit dávenia a či grcania. 

Queen — kwín — kráľovná, 
manželka kráľa, v kartách dá- 
ma. 

Queenhood — kwínhud — hod- 
nosť kráľovnej. 

Queenly — kwínli — na spôsob 
kráľovnej, jako kráľovná. 

Queen's-metal — kwínz-metl — 
kov pozostávajúci z väčšej 
čiastky z plechu, z ktorého sa 
vyrábajú lyžyce a menšie ku- 
chynské nádoby. 

Queen's-ware — kwínz-wér — 
na bielo obliaté nádoby. 

Queer — kwír — čudný, čudná, 
podivný, podivná. 

Queerly — kwírli — čudné, po- 
divné. 

Queerness — kwírnes — podiv- 
nosť. 

Quell — kwel — utíšiť, potla- 
čiť, rozpučiť, rozmliaždiť. 

Queller — kwelr — ten čo uti- 
šuje alebo potlačuje. 

Quench — j^wenc — zahasiť, Qucn -38/ Quill uhasiť, udusiť jako oheň alebo 
smäd. 

Quenchable — kwenčebl — to 
čo sa dá uhasiť, uhasiteľný, u- 
hasiteľná. 

Quenchless — kwenčles — to čo 
sa nedá zahasiť, nezahasiteľný, 
nezahasiteľná, neuhasiteľný, ne- 
uhasiteľné. 

Querist — kwírist — ten čo sa 
pýta alebo predkladá otázky. 

Quern — kwôrn — drsný ka- 
menný ručný mlyn na mletie 
zbožia. 

Querulous — kwerules — sťa- 
žujúca osoba, osoba, ktorá sa 
vždy na žaluje, alebo osoba, 
ktorá vždy nad niečim narieka. 

Query — kwíri — otázka, zkú- 
sať otázkami, pochybovať, o- 
značiť otáznikom, značka otáz- 
ke vá "?". 

Quest — kwest — hľadanie, pá- 
tranie po niečom, túžba. 

Question — kwesčn — otázka, 
vypytovať sa, vyšetrovanie, de- 
battný predmet, pochybnosť, 
ťahať na otázku, pýtať sa 
na otázku. 

Questionable . — kwesčnebl — 
keď sa dá o niečom pochybo- 
vať, pochybnosť, to čo nie je 
celkom vieryhodným. 

Questionably — kwesčnebli — 
pochybné. 

Questionary — kwesčnäri — o- 
tázkový, tázavý. 

Questioner — kwesčnr — ten čo 
sa vypytuje, vypytovač. 

Queue — kjú — vrkoč. 

Quibble — kwibl — nehodné vykrúcanie, obrátiť reč tak aby 
sa vyhlo otázke, vyhnúť pravde 
šikovným prekrúcaním. 

Quibbler — kwiblr — ten čo vy- 
krúca alebo prekrúca pravdu. 

Quick — kwik — rýchlo, skoro, 
rýchly, rýchla, čulý, čulá, by- 
strý, bystrá. 

Quicken — kwi'kn — urýchliť, 
poponáhľať, zrýchliť, povzbu- 
diť, oživiť, urobiť čulejším. 

Quickness — kwiknes — rý- 
chlosť, bystrosť, čulosť, šikov- 
nosť. 

Quicklime — kwiklajm — váp- 
no už prepálené, ale ešte nie s 
vodou smiešané. 

Quicksand — kwiksänd — po- 
hyblivý piesok, ktorý je veľmi 
nebezpečným lodiam, niečo 
klamlivého alebo zradného. 

Quicksilver — kwiksilvr — živé 
striebro. 

Quick-witted — kwik-wited — 
. ostrovtipný, ostrovtipná. 

Quidnuanc — kwidnank — člo- 
vek, ktorý je veľmi zvedavý a 
ktorý chce vedeť všetko čo sa 
kde stane alebo udá, zvedavec. 

Quiescence — kwajesens — ti- 
chosť, odpočinok. 

Quiescent — kwajesent — tichý, 
tichá, odpočívajúci, odpočíva- 
júca. 

Quiet — kwajet — tichý, tichá, 
tichú, ticho, kroťký, krotká, utí- 
šiť, uspokojiť, odpočinok. 

Quieter — kwajetr — ten .čo 
utišuje, utíšiteľ, u s,p oko j it e ľ.. 

Quill — kwil — hrubé a silné 
pero z husi alebo z iného vtá- Quit — 388 Rabbin ká, z ktorého kedysi robily br- 
kove perá k písaniu, brká, kto- 
rými je pokrytý jež. 

Quilt — kwilt — posteľná deka, 
ktorá vypchatá je bavlnou. 

Quinsy — kwinsi — zapálenie 
mandlí v hrdle, bodajjaké zapá- 
lenie hrdla. 

Quintal — kwintäl — váha o 220 
funtov. 

Quintan — kwinten — opakujúc 
sa každého piateho dňa. 

Quintuple — kwintupl — päť- 
násobný, päťnásobná, zpäťná- 
sobniť. 

Quip — kwip — sarkastický ale- 
bo ostrý žart. 

Quire — kwajr — tá časť v ko- 
stole, kde je orgán a kde spie- 
váci spievajú, choruš. 

Quit — kw«it — prestať, pre- 
staň, prestaneme, prestanú, 
prepustiť, opustiť, zanechať. 

Quite — kwajt — docela, úplne. 
— I am quite sure — aj äm 
kwajt súr — ja som úplne istý 
(istá). 

Quittance — kwitens — osvobo- 
denie, prepustenie z dlžoby ale- 
bo z nejakej inej zaviazanosti, 
vyrovnanie, zaplatenie, vypla- 
tenie. Quiver — kwivr — triasť sa, 
zatriasť sa, striasť sa na ce- 
lom tele, chveť sa, zachveť sa, 
triaška. 

Quiveringly — kwivrli — s tria- 
škou, s trasením. 

Quiz — kwiz — robiť si dobrý 
deň s niekoho vypytovaním sa 
smiešnych otázok, hádanka, po- 
zerať na niečo alebo na niekoho 
jakosi podozrivo. 

Quoin — - kwojn — klin. 

Quondam — kwondäm — nie- 
kdajší, niekdajšia. 

Quorum — lčwóurum — dosta- 
točný počet, kvórum. 

Quota — kwóute — čiasť, po- 
diel. 

Quote — kwóut — - citovať, u- 
viesť. 

Quoter — kwóutr — ten čo ci- 
tuje, čo uvádza. 

Quotable — kwóutebl — to čo 

. môže byť uvedené alebo cito- 
vané, uvoditeľný, uvodi teľná. 

Quotation — kwóutejšn — citát, 
citácia, uvedenie. 

Quoth — kwóuth — riekol, ho- 
voril. 

Quotidian — kwotidien — den- 
ný, to čo sa opakuje každý deň. R R — ár — osemnásta litera v 
anglickej abecede. 

Rabbet — räbet — odrezať alebo 
prikrojiť tak, aby sa konce 
daly spojiť tak, žeby .passovaly, 
vyžlabkovať tak jako sú dláž- kové dosky, že jedna do dru- 
hej passuje. 

Rabbi — räby — židovský ti- 
tul doktorom alebo advokátom, 
židovský učiteľ. 

Rabbin — räbin — rabín, židov- 
ský učenec v starých časoch. Rabbi — 389 Raft Rabbinic, rabbinical — räbinik, 
räbinicäl — rabínsky, rabínska, 
rabínsku. 

Rabbit — räbit — zajac. 

Rabble — räbl — krikľavé shro- 
maždenie sa ľudu, nižšia trie- 
du ľudu. 

Rabid — räbid — besný, besná, 
zúrivý, zúrivá, postihnutý bes- 
notou. 

Rabidly — räbidli — besno, zú- 
rivo. 

Rabidness — räbidnes — besno- 
ta, zúrivosť. 

Rabies — räbiíz — besnota, bes- 
nosť. 

Race — rejs — beh, dostih, zá- 
vod,. rod, plemeno. 

Racer — rejsr — ten behá o zá- 
vod. 

Racial — rejsiäl — plemenný, 
plemenná, vzťahujúc sa na 
rod. 

Racing — ; r ej sing — dostihy, 
závodenie. 

Race-horse — rejs-hórs — do- 
stihový kôň. 

Race-track — r ej s- trak — ■ to 
miesto kde sa odohrávajú koň- 
ské alebo iné dostihy. 

Rack — räk — vešák, podstavec, 
držatko, nádoba upotrebená k 
preceďovaniu alebo naťahova- 
niu, prístroj, na ktorom boli ľu- 
dia mučení tak že boli naťaho- 
vaní, kým im každý shyb te- 
la bol s miesta vytiahnutý, 
(tento prístroj mal prvé miesto 
počas španielskej inkvísicii). 

Racker — räkr — trýzniteľ, ne- 
milosrdný vydierač. Racket — räket — buchot, lo- 
moz, šramot, povýk, krik. 

Raddle — rädl — červená hlina, 
■prepliecť, namazať barvou. 

Radial — rejdiel — papršleko- 
vý, žiarivý, žiarivá. 

Radiant — rejdient — vydáva- 
júci alebo vydávajúca žiaru, žia- 
riaci, žiariaca, žiariacu. 

Radiance — rejdiens — žiari- 
vosť. 

Radiate — rejdiejt — vydávať 
papršle'ky, žiariť, vydávať te- 
plotu. 

Radiator — rejdietr — prístroj 
vydávajúci teplo, hrejúci. 

Radical — rädikel — vzťahujúc 
sa až na koreň niečoho, základ- 
ný, radikálny, radikálna, radi- 
kálnu, radikál. 

Radicalism — <rädikelizm — ra- 
dikálismus, náuka radikálnych 
politikárov, hlásanie o radikál- 
nej, o základnej zmene, alebo 
náprave. 

Radicate — rejdikejt — zasadiť 
hlboko, zakoreniť. 

Radicel — rejdisel — menší ko- 
rienčok. 

Radish — rädiš — retkev. — 
Horse radish — hórs rädiš — 
chren. 

Radium — rejdium — nedávno 
vynájdená látka, majúca o- 
hromnú silu svetla, ba pozdej- 
šie látka táto je upotrebená aj 
pri liečení istých nemocí. 

Raffle — rail — dať do výhry. 
Raffle ticket — räfl tiket — vý- 
herný lístok. 

Raft — räft — viac trámov ale- Rafter — 390 — Rakish bo dosák sviazaných spolu a 
spúšťaných dolu vodou, ptľ. 

Rafter — räftr — jeden z hlav- 
ných trámov podporujúcich po- 
krov a či dach domu. 

Raftsman — raftsman — pltník. 

Rag — räg — niečo drsného na 
hladkom priestore, handra. 

Ragged — irägd — potrhaný ale- 
bo potrhaná na handry, otrha- 
ný, otrhaná. 

Raggedly — rägedli — otrhané. 

Raggedness — rägednes — otr- 
hanosť, /handravosť. 

Ragman — rägmän — handrár, 
ten čo sbiera handry. 

Rage — rejdž — náhla zlosť 
sprevádzaná s hrešením a pre- 
klínaním, zúrivosť, zúriť, zlost- 
ne vykrikovať. 

Raid — r ej d — násilný útok, 
vtrhnúť niekam nepriateľským 
úmyslom, kéď polícia vrazí nie- 
kam cieľom rozohnania shro- 
maždeného ľudu, keď polícia 
vrazí niekam cieľom prekúta- 
nia alebo hľadania nejakých 
dôkazov. 

Raider — rejdr — ten čo berie 
účasť na útoku násilníckom. 

Rail — réjl — šína, koľaj, obrá- 
dlie, zábradlie, opatriť zábra- 
dlím, nadávať, haniť. 

Railer — réjlr — ten čo vyrába 
šíny alebo obrádlie. 

Railroad — réjlróud — všeobec- 
né americké slovo pre železnič- 
nú dráhu alebo železnicu. 

Railway — réjlwej — železničná 
drahá. 

Raiment — réjment — plátno 
vo všeobecnosti, oblek. Rain — réjn — dážď, pršať. — 
It looks like rain — it luks la j k 
réjn — vyzerá to j ako dážď. — 
I think we will get rain — aj 
think wí wil get réjn — my- 
slím, že dostaneme dážď. — 
Do you think it will rain to- 
day? — du jú think it wil réjn 
tudej? — či myslíte (myslíš), že 
bude dnes pršať? 

Rainbow — réjnbóu — dúha. 

Rain-water — réjn-wátr — da- 
žďová chmára. 

Raininess — réjnines — dáždi- 

. vo s ť. 

Rainless — réjnles — bez dažďu. 

Rain-water — réjn-wátr — du- 
žďová voda. 

Rainy — réjni — - daždivo. 

Raise — réjz — zdvihnúť, nad- 
vihnúť, povýšiť, zvýšiť, posta- 
viť, sobrať, shromaždiť, vy L 
chovávať pestovat,', vychovať, 
vypestovať. 

Raisable — réjzebl — to čo sa 
dá zdvihnúť, vypestovať, do- 
chovávať, dopestovať. 

Raising — réjzing — dvihá, dví- 
ham, dvíhajú, zodvihnutie, po- 
stavenie, pestovanie, chovanie, 
pestuje, chová, dochováva. 

Raisin — réjzin — sušené hroz- 
no, hrozienka. 

Raja — rejdžé — hinducký kráľ 
alebo panovník. 

Rake — rejk — hrable, shrábať, 
pohrabať niečo s hrabľami, ne- 
móresný, nemravný mužský. 

Raking — rejking — hrabem, 
hrabú, hrabanie. 

Rakish — rejkiš — útočiť so 
smiechom, žartovať, hnevať, Ram — 391 — Rant sobrať alebo spojiť, shromaž- 
diť, shromaždenie, schôdza, po 
nemoci keď človek nadobýva 
zase svoju predošlú silu. 

Ram — räm — baran, vraziť, 
nabíjať, napchávať. 

Rammer — rämr — ten čo nabí- 
ja, čo vypcháva. 

Ramble — rämbl — motať sa 
nedbanlivo sem-tam, ísť na pre- 
chádzku bez toho, aby mal cieľ 
k tomu, kde má zájsť. 

Rambler — rämblr — tulák. 

Rambling — rambling — túla- 
vý, tulanie sa. 

Ramify — rämifaj — rozvetviť. 

Ramification — rämifikejšn — 
rozvetvenie. 

Rámp — rämp — liezť na spô- 
sob takej rastliny, ktorá sa tia- 
hne do výšky no niečom, ská- 
kať, skok. 

Rampage — rämpidž — blázniť, 
bláznenie, búrenie, záchvat roz- 
rušenia, rozčulenosť, krikľavé 
sebadržanie sa. 

Rampant — rämpent — bujný, 
keď sa zver postaví na zadné 
nohy. 

Rampancy — rämpensi — buj- 
nosť. 

Rampart — rämpart — zemský 
násyp okolo niečoho, hradba. 

Ramrod — rämrád — nabiják, 
ktorým sa nabíja práchno do 
dela. 

Ran — rän — bežal, bežala, be- 
žali, odbehol, odbehli, odbehla. 

Ranch, ranche — ranč — veľký 
kus pozemku na Západe, far- 
ma, hospodárstvo, veľká lúka, ktorá slúži čo .pastvisko pre 
kone alebo rožný statok. 

Ranchman — ränčmän — ten 
čo vlastní na západe farmu. 

Rancid — ränsid — majúc smra- 
dlavú vôňu, smrdiaci, kyslý. 

Rancidness — ränsidnes — 
smradľavosť, kyslosť. 

Rancor — ränkr — závisť, zášť, 
hnev, žič. 

Random — random — náhoda, 
náhodou, trafiť niečo len ná- 
hodou, nájsť bez toho, aby sme 
hľadali, urobené len náhodou. 

Rang — rang - — zvonil, zvoni- 
la, zvonili. 

Range — rejndž — deliť, trie- 
diť, sostaviť, umiestnené v 
poriadku, riadiť, trieda, roz- 
hľad, strelnica, kuchynská pec. 

Ranger — rejndžr — horník, 
ten čo dáva pozor na horu, ho- 
rár. 

Rank — ränk — rang, rada, šík 
vojenský, postavenie, hodnosť. 

Rankly — ränkli — bujné, ostro, 
nasmrdlé. 

Rankle — ränkl — keď sa rana 
boľastne oberá, jatrí, svrbenie, 
zapálenie, boľasť zapríčiňujúca 
oberanina. 

Ransak — ränsäk — .prehádzať, 
prekutať, poplieniť, prehľadať, 
vyhádzať všetko možné v hľa- 
daní po niečom. 

Ramsom — rämsom — prepu- 
stiť zo zajatia za istý obnos 
výku,pného, výkup, výkupné, 
výkupná cena. 

Ramsomer — rämsomr — ten 
čo zaplatí výkupnú cenu. 

Rant — ränt — hovoriť veľkým Ranter 392 — Rathe krikom, krikľavo, hovoriť až 
prepiatym tónom, hulákanie, 
krik. 

Ranter — räntr — krikľavec, 
chvastúň. 

Rap — räp — klopanie jako na 
dvere, klopať, zaklopať, udreť 
rýchlym úderom, odniesť. 

Rapacious — räpejšes — skúpy, 
skúpa, lúpežný. 

Rape — rejp — znásilnenie, zná- 
silniť, sprznenie, únos. 

Rapid — räpid — prudký, prud- 
ká, rýchly, rýchla. 

Rapidity — räpiditi — prud- 
kosť, rýchlosť. 

Rapidly — räpidli — prudko, 
rýchlo. 

Rapidness — räpidnes — prud- 
kosť, rýchlosť. 

Rapier — rejpiôr — istý druh 
šablí, takéto šable sú len na 
bodanie a nie sekanie. 

Rapine — räpajn — násilné od- 
jatie niečoho, lúpež. 

Rapture — räpčr — ten najvyš- 
ší stupeň radosti, nadšenie. 

Rapturous — räpčures — nad- 
šený, nadšená, nadšenú. 

Rapturously — räp čure sli — 
nadšené, s veľkou radosťou. 

Rare — rér — zriedkavý, zried- 
kavá, zriedkavú, vzácny, vzác- 
na, trochu surové, keď je mä- 
so len na polo upečené. 

Rarefy — rérifaj — preriediť, 
zriediť, urobiť riedšim alebo 
riedšou. 

Rarefaction — rérfäkšn — roz- 
riedenie, zriedenie. 

Rarely — rérli — zriedka, nie 
často, málo kedy. Rareness — ■ rérnes — zriedka- 
vosť. 

Rarebit — rérbit — lahôdka, 
kúsok smaženého syru. 

Rascal — räskl — naničhodný 
chlap, odporný chlap, darebák, 
lagan prvej triedy. 

Rascality — räskäliti — dare- 
báctvo, huncúteria* 

Rascaly — räskäli — darebácky, 
huncútsky. 

Rash — räš — drobný kožný 
vyrážok po celom tele, prená- 
hlený, prenáhleno, prudký. 

Rashly — räšli — prenáhleným 
spôsobom, prenáhlené. 

Rashness — räšnes — prenáhle- 
nosť, prudkosť. 

Rasher — räšr — tenký krajec 
slaniny. 

Rasp — räsp — šúchať niečím 
drsným, istý druh drsných pil- 
níkov, rašpľa, rašpľovať. 

Rasper — räspr — ten čo raš- 
pľuje. 

Raspy — räspy — drsné, škrab- 
ľavý, škrabľavá. 

Raspberry — räzberi — malina. 

Rat — rät — potkan, chytať 
alebo zabíjať potkanov. 

Ratter — rätr — ten čo chytá 
potkanov. 

Rate — rejt — merítko, miera, 
pomer, podiel, poplatok, stu- 
peň. 

Ratepayer — rejtpejr — ten čo 
je odanený a platí podielovú 
daň. 

Rater — rejtr — ten čo odhadu- 
je, čo vyrátuje podiele. 

Rathe, rath — rejth — skoro, 
prísť pred zvyčajným časom. Rather — 393 — Reach Rather — räthr — radšie, skôr, 
jakosi. 

Ratify — rätifaj — potvrdiť, 
urobiť platným. 

Ratification — rätifikejšn — po- 
tvrdenie. 

Ratio — rejšió — pomer. 

Ration — rejšn — denná porcia 
potravín daná vojakovi, pode- 
liť. 

Rational — räšonel — rozumný, 
rozumná, múdry, múdra. 

Rationalism — räšonälizm — ro- 
zumovosť. 

Rationally — räšonäli — rozum- 
ne. 

Rationality — räšonäliti — ro- 
zumnosť. 

Ratsbane — rätsbejn — otrava 
a či jed na potkanov. 

Rattle — rati — hrkálka, hrko- 
tať, rýchlo hovoriť. 

Rattlesnake — rätlsnejk — had 
štrkáč. 

Ratler — rätlr — človek, ktorý 
mnoho hovorí, tlčhuba. 

Raucous — rókes — zachrýply, 
drsný, drsná. 

Raucously — rókesli — chrýp- 
ľavo, drsno. 

Ravage — rävedž — plieniť, pu- 
stošiť, spusta, spôsobiť spusto- 
tu. 

Ravager — rävedžr — ten čo 
plieni, čo pustoší, čo olupuje, 
ozbíja. 

Rave — rejv — zúriť. 

Raving — rejving — zúri, zúre- 
nie, keď človek fantasiruje po- 
čas horúčky v nemoci. 

Ravingly — rejvingli — zúrivo. 

Ravel — rävl — vysvobodiť zo zapleteného stavu, rozmotať, 
rozpliesť. 

Raven — rejvn — havran. 

Ravenous — rävnes — nesmier- 
ne hladný, dravý. 

Ravine — rävín — užľabina spô- 
sobená návalom vody. 

Ravish — räviš — pochytiť a 
odniesť násilným spôsobom, 
násilne sprzniť, znásilniť. 

Ravisher — rävišr — ten čo ná- 
silne uniesol, sprzniteF. 

Raw — ró — surový, surová, 
surovú, nevypracovaný, nezkú- 
sený, neskúsená, odrenina na 
tele, boľak. 

Raw-boned — ró-bóund — ma- 
júc málo mäsa na kostiach. 

Raw-hide — ró-hajd — surová 
a nevypracovaná koža zo zve- 
ra. 

Rawness — rónes — surovosť, 
drsnosť, drsnatosť 

Ray — réj — popršlek, žiariť. 

Rayless — réjles — bez žiari, 
tma. 

Raze — réjz — strhnúť dolu, 
srovnať so zemou, srútiť. 

Razor — rejzr — britva. 

Razor-strop — rejzr-stráp — re- 
meň, na ktorom sa ostrí britva. 

Reabsorb — ríäbsorb — znovu 
vssiať. 

Reabsorption — ríäbsorpšn — 
znovu vssanie. 

Reach — ríč — vystreť, dosiah- 
nuť, podať rukou, dostať, 
prísť ku, doraziť na miesto, 
rozsah. 

Reachable — ríčebl — to čo sa 
dá dosiahnuť, dosažiteľný, do- 
sažiteľná. Reach — 394 — Reani Reacher — ríčr — ten čo po- 
dáva, dosahováč. 

React — ríäkt — nazpäť pôso- 
biť, pôsobiť proti. 

Reaction — ríäkšon — nazpäť 
pôsobenie, zpiatočníctvo. 

Reactionary — ríäkšoneri — 
zpiatočnícky, zpiatoč n í c k a , 
zpiatočnícku. 

Read — rid — čítať, študovať. 
— Read — red — čítal, čitala, 
prečítal, prečítala, prečítaný, 
prečítaná. 

Readable — rídebl — čitateľnú, 
čitateľný, čitateľná. 

Reader — rídr — čitateľ, ten čo 
predčituje, prednášač na uni- 
versite, čitánka. 

Reading — riding — číta, číta- 
jú, čítanie, čítajúci. 

Reading-desk — riding-desk — 
v kostole podstavec, na ktorom 
leží otvorená biblia, z ktorej 
kazateľ číta. 

Reading-glass — ríding-gläs — 
zväčšujúce sklo pomocou ktoré- 
ho sa číta. 

Reading-room — ríding-rúm — 
izba určená na čítanie, čitárňa. 

Readjourn — ríädžôrn — zase 
odročiť. 

Readjust — ríädžast — ■ zase u- 
rovnať, zase srovnať. 

Readjustment — ríädžastment — 
opätné urovnanie. 

Readmit — ríädmit — znovu pri- 
pustiť, poznovu vpustiť. 

Readmittance, readmission — rí- 
ädmitens, ríädmišn — opätné 
pripustenie. 

Ready - — redi — hotový, hotová, 
pripravený, pripravená, rýchly a či rýchla v pohybe, čulý, čulá, 
ochotný, ochotná, mať poho- 
tové, mať pripravené. 

Ready-made — redi-méjd — - vo- 
pred pripravený, vopred hoto- 
vý, vopred pripravená, vopred 
hotová. 

Readiness — redines — hoto- 
vosť, pripravenosť, ochotnosť. 

Reafirm — ríäfôrm — znovu po- 
tvrdiť. 

Real — ríel — skutočný, sku- 
točná, skutočnú. 

Real estate — ríel-estejt — ma- 
jetok, nepohnute ľný majetok. 

Realism — ríelizm — realizmus. 

Realist — ríelist — realista. 

Realistic — ríelistik — realisti- 
cký, realistická. 

Realy — ríeli — opravdu, sku- 
točne, veru tak. 

Realness — ríelnes — skutoč- 
nosť. 

Realize — ríelajz — docieliť, u- 
skutočniť, zpeňažiť, byť si 
vedomý niečoho, vedeť pocho- 
piť. 

Realizable — ríelajzebl — ■ usku- 
točniteľný, uskutočniteľná, to 
čo sa dá docieliť, čo sa dá po- 
chopiť. 

Realm — relm — kráľovstvo, 
ríša. 

Ream — rím — zväčšiť alebo 
vykrúžiť dieru v kove alebo 
dreve. 

Reamer — rímr — točiaci sa ná- 
stroj, ktorým sa zväčšujú alebo 
vykružujú diery. 

Reanimate — ríänimejt — zno- 
vu oživiť. Reani — 395 Rebe Reanimation — ríänimejšn — 
znovu oživenie. 

Reannex — ríäneks — privteliť 
znovu. 

Reap — rip — žať, kosiť, ob- 
siahnuť'. 

Reaper — rípr — ten čo kosí, 
čo žneje, kosiaci stroj. 

Reappear — ríäpír — zase sa 
zjaviť, znovu sa objaviť, zase 
sa ukázať, poznovu sa dosta- 
viť. 

Reappearance — ríäpírens — 
znovu objavenie sa, znovu do- 
stavenie sa. 

Reapply — ríäplaj — poznovu 
užiť, priložiť ešte raz. 

Reappoint — ríäpojnt — znovu 
vymenovať, znovu dosadiť, za- 
se ustanoviť. 

Reappointment — ríäpojntment 
— znovu vymenovanie, znovu 
dosadenie. 

Reapproach — ríäpróč — priblí- 
žiť sa poznovu. 

Rear — rír — zadná čiastka, po- 
zadie, úzadie, zadný, zadná, za- 
dnú, postaviť, vychovať do pl- 
noletosti. 

Rear-admiral — rír-admirel — 
tretí stupeň poniže admirála. 

Rear-guard — rír-gárd — zadná 
stráž. 

Rearmost — rírmóust — najza'd- 
nejší, najzadnejšia, najzadnej- 
šie. 

Rear-rank — rír-ränk — zadná 
rada vojska. 

Rearrange — ríeréjndž — zno- 
vu usporiadať, znovu previesť 
do poriadku. Rearm — ríárm — ozbrojiť po- 
znovu. 

Reason — rízn — príčina, dô- 
vod, rozum, rozumnosť, spra- 
vodlivosť. 

Reasonable — ríznebl — rozum- 
ný, rozumná, slušný, slušná, 
spravodlivý, spravodlivú, snesi- 
teľný, snesiteľná. 

Reasonably — ríznebli — roz- 
umne, spravodlivé. 

Reasoner — rízner — ten ktorý 
rozumne niečo dokazuje. 

Reasoning — rízning — rozu- 
movanie, rozmýšľanie. 

Reassemble — ríesembl — po- 
znovu sa shromaždiť, zase po- 
skladať rozobratý stroj. 

Reassert — ríäsôrt — tvrdiť po- 
znovu. 

Reassertion — ríäsôršn — zno- 
vu tvrdenie 

Reassure — ríäšúr — znovu uji- 
stiť, povzbudiť, ubezpečiť. 

Reattach — ríätäč — znovu sa 
pridať. 

Reattempt — • ríätempt — pokú- 
siť sa o niečo ešte raz, urobiť 
nový pokus. 

Rebaptize — ríbäptajz — znovu 
pokrstiť. 

Rebate — ríbejt — srážka. 

Rebel — rebl — povstalec, ten 
čo sa protiví predstaveným, bu- 
rič, ten čo búri proti vláde, ten 
čo odopre poslušnosť svojim 
predstaveným, vzbúriť sa. 

Rebellion — rebelion — rebélia, 
povstanie, vzbúrenie. 

Rebellious — rebelies — burič- 
ský, povstalecký. Reboil 396 — Recess Reboil — ríbojl — znovu variť, 
znovu prevariť. 

Rebuff — ribaf — odbytie, od- 
raziť, odbiť, nezdar, odraz. 

Rebuild — ríbild — znovu po- 
staviť niečo čo bolo srútené. 

Rebuke — ribjúk — kárať, po- 
kárať, káranie, pokáranie. 

Rebukeful — ribjúkful — karha- 
vo, kárhavý, kárhavá. 

Rebuker — ríbjúkr — ten čo 
kára, kárhateľ. 

Rebut — ribat — protiviť sa dô- 
vodami, vyvrátiť dôvodom, od- 
raziť. 

Rebuttal — ribatl — odrazenie, 
vyvrátenie. 

Rebutter — robatr — ten čo od- 
ráža, vyvracia niečo, odpoveď 
strany obžalovanej. 

Recalcitrate — rikälsitrejt — 
vzdorovať niečomu. 

Recalcitration — rikälsitrejšn 
vzdorovitosť. 

Recalcitrant — rikälsitrent — 
vzdorovitý, vzdorovitá. 

Recall — rikól — povolať na- 
zpäť, odvolať, vzpomenuť si 
na niečo, odvolanie. 

Recant — rikänt — odvolať to, 
čo sme boli prv povedali. 

Recantation — rikäntejšn — od- 
volanie, udanie také, ktoré 
podvracia prvé alebo predošlé 
udanie. 

Recapitulate — rtkäpitjulejt — 
opakovať v krátkosti to čo už 
sme prv povedali. 

Recapitulation — ríkäpitjulejšn 
— opakovanie, rekapitulácia. 

Recapture — ríkäpčr — poznovu chytiť, poznovu sa zmocniť, 
zase dobyť. 

Recast — ríkäst — premeniť, 
preliať. 

Recede — risíd — cúvnuť, li- 
st upi ť 

Receipt — risít — prijatie, ob- 
držanie, poistenká, ktorou sa 
potvrdzuje prijatie niečoho, kvi- 
tancia. 

Receiptor — risítr — ten čo vy- 
stavuje poistenku a či stvrdzen- 
ku, ten čo dáva kvitanciu na 
niečo čo obdržal. 

Receive — risív — prijať, do- 
stať, obdržať, prijímať, utrpeť. 

Receiver — risívr — ten čo pri- 
jíma, prijímač. 

Receivable — risívebl — to čo 
môže byť prijaté, prijateľný, 
prijateľná. 

Recent — rísent — nedávny, ne- 
dávna. 

Recently — rísentli -- nedávno, 
kedysi. 

Recency 
nosť. 

Receptacle — ríseptekl — hoci- 
jaká nádoba, pudilár. 

Reception — risepšn — prijatie, 
uvítanie, uvítajúci večierok. 

Receptive — riseptiv — vníma- 
vý, vnímavá. 

Receptiveness — riseptivnes — 
vnímavosť. 

Recess — rises — ustúpenie 
alebo cúvnutie sa zpiatky, mie- 
sto oddychu alebo útulok, tá 
doba počas ktorej je všetok ve- 
rejný obchod zastavený, vo ško- 
le ten čas počas ktorého sú rísensi — nedáv- Recipe — 397 Re c o dietky vypustené na dvor k 
zábave. 

Recipe — resipí — lekársky re- 
cept, prepis. 

Recipient — risipient — osoba 
ktorá prijíma čo jej je dávané. 

Recipience, recipiency — risi- 
piens, risipiensi — prijatie, pri- 
jímanie. 

Reciprocal — rísiprokl — vzá- 
jemný, vzájemná. 

Reciprocally — rísiprokli — vzé- 
jemné. 

Reciprocate — rísiprokejt — ro- 
biť niečo na vzájom, zameňať, 
odplácať sa. 

Reciprocation — rísiprokejšn — 
vzájomnosť, odplácanie. 

Recite — rísajt — prednášať 
nazpamäť niečo, deklamovať, 
vyprávať. 

Reciter — rísajtr — ten čo nie- 
čo prednáša, čo deklamuje. 

Recital — rísajtl — výklad nie- 
čoho, opakovanie, vyprávanie. 

Recitation — resitejšn — dekla- 
mácia, opakovanie, opakovanie 
lekcii vo škole pred učiteľom. 

Reck — rek — dávať pozor, 
všímať si. 

Reckless — rekles — nedbalý, 
nedbalá, nevšímavý, nevšímavá, 
odvážlivý, odvážlivá. 

Recklessly — reklesli — ne- 
dbalo, nevšímavo, odvážne. 

Recklessness — reklesnes — 
nedbanlivosť, nedbalosť, ne- 
všímavosť, odvážlivosť. 

Reckon — rekn — čítať, rátať, 
počítať, súdiť, mysleť alebo 
predpokladať. Reckoner — reknr — ten čo rá- 
ta, čo predpokladá. 

Reckoning — rekning — počí- 
tanie, cenenie. 

Reclaim — ríklejm — požiado- 
vať nazpäť, opraviť chybu, 
napraviť. 

Reclamation — reklemejšn — 
napravenie. 

Reclinate — reklinejt — naklo- 
nený, naklonená. 

Reclination — reklinejšn — na- 
klonenosť. 

Recline — ríklajn — opierať sa, 
spočívať, kloniť sa. 

Recluse — reklús — žijúc odlú- 
čeno od sveta, viesť samotár- 
sky život, pustovník 

Reclusely — reklúsli — celkom 
osamelé. 

Reclusion — reklúžn — samo- 
társtvo, osamelosť.' 

Reclusive — reklúsiv — osame- 
lý, osamelá. 

Recognize — rekognajz — po- 
znať, doznať, uznať. 

Recognition — rekognišn — po- 
znanie, doznanie, uznanie. 

Recognizable — rekognájzebl — 
poznateľný, poznateľná, uzná- 
te ľný, uznateľná. 

Recognizance — rekognizens — 
doznanie, priznanie, uznanie. 

Recoil — ríkojl — trhnúť sa 
zpiatky, naľakať alebo zdesiť 
sa. 

Recollect — rekolekt — pamä- 
tať, vzpomenúť si. 

Recollection — rekolekšn — pa- 
mäť, to čo si zapamätáme, 
vzpomienka. Recomm 398 — Recrim Recommence — ríkomens — za- 
čať poznovu. 

Recommend — rekomend — 
odporúčať. 

Recommendable — rekomendebl 
odporučiteľný, odporučiteľná. 

Recommendation — rekomen- 
dejšn — odporúčanie. 

Recommender — rekomendr — 
ten čo odporúča, odporúčova- 
teľ. 

Recompense — rekompens 
odmeniť, odplatiť, nahradiť, 
odmena, odplata, náhrada. 

Recompenser — rekompensr — 
ten čo táva náhradu, čo odplá- 
ca. 

Recompensive — rekompensiv 
odplatný, odplatná, náhradný, 
náhradná. 

Reconcile — rekonsajl — smie- 
riť, smieriť sa po narušení 
priateľstva, vyrovnať spor. 

Reconcilement — rekonsajlment 
smierenie, srovnanie sporu. 

Reconciler — rekonsajlr — ten 
čo smieruje, smieriteľ. 

Reconcilation — rekonsajlejšn 
— smierenie, shoda. 

Recondite — rekondajt — skry- 
tý alebo skrytá pred zrakom, 
tajný, tajná. 

Reconsider — ríkonsidr — zno- 
vu uvážiť, znovu premysleť si 
vec. 

Reconsideration — ríkonside- 
irejšn — znovu uváženie, podať 
vec druhý krát k uváženiu. 

Reronstruct — ríkonstrakt — 
postaviť znovu, prestaviť, pre- 
budovať. Reconvey — ríkonvéj — pri- 
viesť zpiatky, priniesť nazpäť. 

Record — rikórd — písomne za- 
chovať, zapísať, zaznačiť, po- 
znamenať, vniesť a či zaviesť 
do iknihy, zápisnica, nejaký do- 
kument, úradná listina, napísa- 
né svedoctvo, soznám, pamiat- 
ka. 

Recorder — rekordér — zápis- 
ník, ten čo zapisuje. 

Recount — rikaunt — prepočí- 
tať, znovu prerátať, spočítať 
ešte raz. 

Recourse — rikóurs -*- útočišti^ 

Recover — rikavr — zase na^ 
dobudnúť, nájsť, získať, zota- 
viť a či vyzdraviť sa z nemoci. 

Recovery — rikaveri — získa- 
nie, nájdenie, vyzdravenie z 
nemoci. 

Recreant — rekríent — podajúc 
sa protivníkovi zbabelým spô- 
sobom, zbabelý, zbabelá, zba- 
belec, ten čo prosí o milosť. 

Recreantly — rekríentli — zba- 
belé. 

Recreate — rekríejt — osvie- 
žiť, obveseliť, zabaviť. 

Recreation — rekríejšn — osvie- 
ženie, obveselenie, zabáva, od- 
dýchnutie po ťažkej dennej 
práci, ísť von do prírody bý- 
vať cieľom zotavenia si zdra- 
via. 

Recreative — rekríejtiv — to čo 
slúži k občerstveniu, k obvese- 
leniu, občerstvujúci, občerstvu- 
júca, občerstvujúce. 

Recriminate — ríkriminejt — 
keď si osoby jedna druhej vy- 
čitujú všeličo, keď obvinený Recrim — 399 Redound obviňuje toho, kto obviňuje je- 
ho. 

Recrimination — ríkriminejšn — 
vzájomné obvinenie, vzájomné 
vytýkanie. 

Recruit — rikrút — napraviť, 
opraviť, zotavenie sa znemoci, 
nadobudnúť sily a ducha, do- 
dať nových potrebností za tie, 
ktoré boly zkazené. 

Rectify — rektifaj — opraviť, 
previesť opravu, polepšiť zo- 
pakovaným prepálením. 

Rectification — rektifikejšn — 
opravovanie, prečisťovanie, o- 
prava. 

Rectifier — rektifaj r — ten čo 
opravuje, čo napravia to čo je 
zlé. 

Rectitude — rektitjúd *— pocti- 
vosť. 

Rector — rektr — kazateľ v an- 
glickej cirkvi. 

Rectory — rektori — fara. 
odpočívať si po ležiacky. 

Rectum — rektum — tretia a 
najnižšia čiastka veľkého od- 
vádzajúceho čreva otvor toho- 
to čreva. 

Recumbency — ríkambensi — 
odpočívať si po ležiacky. 

Recuperate — ríkjúpôrejt — 
dostať nazpäť zdravie a silu 
po nemoci. 

Recur — rikôr — navrátiť ale- 
bo vrátiť sa nazpäť. 

Recurence — rikôrens — vrá- 
tenie sa, návrat. 

Recurvate — ríkorvejt — pre- 
hnúť nazpäť. 

Red — red — červený, červená, 
červené, červenú, na červeno. Red Indian — red indien — čer- 
vený Indian. 

Red pine — red pajn — červený 
smrek. 

Redden — redn — očerveňať, 
začerveniť. 

Reddish — rediš — červenka- 
stý, červenkastá, červenkastú, 
červenkasté. 

Red-gum — red-gam — malé 
červené pupenčeky kožné, kto- 
ré sa javia na malých detí. 

Red-hot — red-hát — rozpálený 
alebo rozpálená na červeno. 

Redeem — ridím — nazpäť kú- 
piť to čo už bolo nami preda- 
né, vykúpiť, osvobodiť. 

Redeemable — ridímebl — to čo 
sa dá nazpäť kúpiť, vykúpi- 
teľný, vykúpiteľná. 

Redeemer — ridímr — ten čo 
zase kúpi to čo predal, vyku- 
piteľ, vysvoboditeľ, všeobecné 
meno pre Ježiša — Vykupiteľ. 

Redemption — rídemšn — vy- 
kúpenie. 

Redeliver — rídilivr — vrátiť 
zpiatky. 

Redintegrate — redintigrejt — 
urobiť zase celým, dať zase do 
bývalej a či predošlej formy. 

Rediscover — rediskavr — nájsť 
poznovu, poznovu objaviť. 

Redolence — redolens — ľúbo- 
vôňa. 

Redolent — redolent — - to čo 
vydáva príjemnú vôňu. 

Redouble — rídabl — zdvojná- 
sobniť, dva raz toľko. 

Redound — rídaund — valiť sa 
zase nazpäť jako na príklad vo- 
dná vlna. Redraft 400 — Re-estab Redraft — rídräft — napísať 
alebo sostaviť poznovu, napí- 
sať ešte raz, zpiatočná peňažná 
zmenka. 

Redraw — rídró — vystaviť na 
niečo novú zmenku, nakresliť 
ešte raz. 

Redress — rídres — napraviť, 
postaviť rovno, opraviť, odpo- 
môcť, obľahčiť, obľahčenie, 
pomoc. 

Red-tape — red-tejp — nadzby- 
točnie držanie sa nejakej úrad- 
nej formality. 

Reduce — ridjús — urobiť men- 
ším alebo menšou, zmenšiť, 
zkrátiť, zúžiť, ztenčiť, snížiť, 
ponížiť v postavení. 

Reducer — ridjúsr — ten alebo 
to čo zmenšuje. 

Reduction — ridakšn — zmen- 
šenie, zkrátenie, zúženie, sníže- 
nie, srážka v cene. 

Reductive — ridaktiv — to čo je 
v stave zmenšiť, zkrátiť, zú- 
žiť, ztenčiť, snížiť, ponížiť v 
postavení. 

Reducer — ridjúsr — ten alebo 
to čo zmenšuje. 

Reduction — ridakšn — zmen- 
šenie, zkrátenie, zúženie, sníže- 
nie, srážka v cene. 

Reductive — ridaktiv — to čo 
je v stave zmenšiť, zkrátiť, 
zúžiť, snížujúci, snížujúca, 
zmenšujúci, zmenšujúca. 

Redundant — ridantent — majúc 
viac slov, než je zapotreby, 
nadzbytočný, nadzbytočná. 

Reduplicate — rídjúplikejt — o- 
pakovať, zdvojnásobniť. Reduplication — rídjúplikejšn 
opakovanie, zdvojnásobnenie. 

Re-echo — riekou — druhá o- 
zvena, keď sa ozvena druhý 
krát ozve. 

Reed — ríd — trstina, zubadko 
do klarinettu. 

Reed-pipe — ríd-pajp — píšťal- 
ka urobená z trstiny. 

Reef — ríf — tá časť lodnej 
plachty, ktorá sa dá stiahnuť 
spolu, morské skaliská, ktoré sa 
nachodia blízo povrchu vody, 
v zeme pásmo, v ktorom sa na- 
chodí zlato. 

Reel — ríl — klpko na cverny, 
navíjať, natáčať, potácať sa 
pri chodení. 

Re-elect — rí-ilekt — zase zvo- 
liť, zvortť poznovu. 

Re-election — rí-ilekšn — nová 
voľba. 

Re-embark — rí-embárk — zno- 
vu naložiť alebo vysadnúť na 
loď. 

Re-enact — rí-enäkt — obno- 
viť, vyniesť poznovu nejaké 
nariadenie. 

Re-enaction — . rí-enäkšn — vy- 
nesenie zákona po druhý kráť. 

Re-engage — rí-engejdž — na- 
jať poznovu, zase prijať do 
práci, zase prijať do nejakej 
služby. 

Re-enlisť — rí-enlist — zverbo- 
vať sa poznovu. 

Re-enter — rí-entr — zaviesť 
poznovu, poznovu vstúpiť. 

Re-establish — rí-estäbliš — 
znovu zariadiť, obnoviť. 

Re-establisher — rí-estäblišr — 
ten čo zariaďuje poznovu. Re-estab — 401 — Reform Re-establishment — rí-estäbliš- 
ment — znovuzariadenie, obno- 
venie. 

Re-examine — rí-egzämin — 
znovu vypočuť pri výsluchu, 
poznovu skúšať. 

Re-examination — rí-egzämi- 
nejšn — nový výsluch, nová 
skúška. 

Refashion — rifäšn — priviesť 
zase do módy alebo do formy. 

Refasten — rífästn — poznovu 
pripevniť, poznovu priviazať. 

Refection — rífekšn — občer- 
stvenie po unavení alebo po 
hlade. 

Refectory — rífektori — jedá- 
leň. 

Refer — rifôr — odvolať sa, tý- 
kať sa, vzťahovať sa, pripočí- 
tať, vteliť. 

Referee — refôrí — ten čo roz- 
hoduje v nejakej spornej zále- 
žitosti, rozhodčí. 

Reference — refôrens — odpo- 
rúčanie, zmienka, podotknutie, 
pripočítanie, odvolávanie sa. 

Referential — rífôrenšl — od- 
porúčateľný, dôkladný, odvolá- 
vajúci sa. 

Refine — rífajn — urobiť jem- 
nejší, zjemniť, čistiť. 

Refinedly — rífajnedli — jem- 
no, uhladeňo. . 

Refinedness — rífajndles — jem- 
nosť, čistotnosť, uhladenosť. 

Refiner — rífajnr — ten čo 
zjemňuje, čo čistí, čo uhladzu- 
je. ^ 

Refit — ríf it — znovu opraviť, 
pripasovať poznovu. 

Reflect — ríflekt — zohnúť, obrátiť, odrážať, obrátiť svo- 
ju myseľ na niečo, premýšľať 
o niečom. 

Reflecting — ríflekting — my- 
sliaci, mysliaca, odrážajúci, od- 
rážajúca. 

Reflectingly — ríflektingli — 
odrážlivé, odrážlivým 'spôso- 
bom. 

Reflection — ríflekšn — odraz 
svetla alebo žiary, odlesk, zr- 
kadlenie, premýšľanie, úvaha, 
reflekcia. 

Reflector — ríflektr — ten ale- 
bo to čo reflektuje, ten kto 
premýšľa alebo uvažuje o nie- 
čom, to čo spôsobuje odblesk. 

Reflex — rífleks — ohnutý ale- 
bo obrátený nazpäť. 

Reflexed — rífleksd — zahnutý, 
zahnutá, zahnutú. 

Refluent — riflúent — nazpäť 
tečúci, nazpäť tečúca. 

Reform — rifórm — reformo- 
vať, napraviť, polepšiť, polep- 
šiť sa reforma, polepšenie, o- 
prava. 

Reformable — rifórmebl — to, 
ten alebo tá čo sa dá napraviť, 
čo sa dá polepšiť. 

Reformation — rifórmejšn — 
reformácia. 

Reformative — rifórmejtiv — to 
čo cieli k napraveniu, k refor- 
me. 

Reformatory — rifórmetori — 
polepšujúci, polepšujúca, po- 
lepšujúce, ústav v ktorom sú 
mladí priestupníci držaní cie- 
ľom polepšenia sa, polepšovňa. 

Reformed — rifórmd — refor- 
movaný, zreformovaný, refor- Refor — 402 Regard movaná, zreformovaná, napra- 
vený, napravená, polepšený, po- 
lepšená. 

Reformer — refórmr — refor- 
mátor, ten čo opravuje, čo za- 
vádza nejakú reformu. 

Refrain — rífrejn — zadržať, 
zdržať sa od niečoho. 

Refresh — rífreš — obživiť, ob- 
čerstviť, obnoviť, dodať zase 
silu. 

Refresher — rífrešr — ten alebo 
to čo občerstvuje, čo obživuje, 
čo dodáva sily. 

Refreshing — rífrešing — ob- 
čerstvujúci, občerstvujúca, ob- 
čerstvujúce. 

Refreshment — rifrešment — 
občerstvenie. 

Refrigerant : — rifridžerent — 
•ochladujúci, ochladujúca, to čo 
chladí, liek na odstránenie ho- 
rúčky počas nemoci. 

Refrigerate — rifridžerejt — 
ochladiť, chladiť. 

Refrigeration — rifridžerejšn — 
chladenie, ochladzovanie. 

Refrigerative — rifridžerejtiv — 
chladiaci a či ochladzujúci pro- 
striedok. 

Refrigerator — rifridžerejtr — 
prístroj ktorý chladí, skrýň v 
ktorej je položený ľad a do kto- 
. rej sa dávajú také potraviny, 
ktoré musia sa držať v stude- 
nom mieste, chladič. 

Refuge — refjúdž — útočište, 
miesto, kde sa môžeme utúliť 
pred' nebezpečenstvom, ústav 
do ktorého sú prijímaní biedni a veľmi chudobní ľudia, chrá- 
niť. 

Refugee — refjúdží — ten čo 
utekné na bezpečné miesto, u- 
prchlík. 

Refulgent — rifaldžent — vrha- 
júc alebo vydávajúc silné svet- 
lo, lesMý, líštiaci. 

Refund — rifand — nahradiť, 
vrátiť, nahradiť peňažnou 
splátkou to, čo bolo odňaté ale- 
bo vzaté. 

Refurnish — rífôrniš — zaria- 
diť s novým nábytkom. 

Refusal — rífjúzl — odoprenie, 
nechceť prijať, zamietnutie. 

Refuse — rifjúz — odopreť, za- 
mietnuť, sprotiviť sa niečomu, 
také odpadky, ktoré nemajú 
žiadnej ceny. 

Refuser — rifjúzr — ten čo odo- 
piera, ten čo nechce prijať. 

Refute — rífjút — vyvrátiť dô- 
kazom, protivný dôkaz. 

Refuter — rífjútr — ten čo vy- 
vráca alebo podvracia proti dô- 
kazom. 

Refutation — ríf jútejšn — poď- 
vrátenie a či vyvrátenie proti 
dôkazom. 

Regain — rígejn — získať na- 
zpäť, získať poznovu. 

Regale — rígejl — občerstviť 

- hostiteľským spôsobom, po- 
skytnúť príjemnú zábavu, po- 
hostiť, hostina. 

Regaler — rígejlr — ten čo nás 
pohostí, hostiteľ. 

Regard — rigárd — všímať si 
niečoho s istou zvláštnosťou, 
pozorovať, mať ohľad, brať 
ohľad, vážiť si, mať vážnosť Regar 403 — Regress k niečomu alebo niekomu, o- 
hľäd, pozornosť, dobré pria- 
nie. 

Regardant — rigárdent — bdia- 
ci, bdiaca. 

Regarder — rigárdr — ten čo 
bere ohľad, ten čo pozoruje, čo 
pozerá. 

Regardful — rigárdful — pozor- 
ný, pozorná, úctivý, úctivá. 

Regardfully — rigárdfuli — po- 
zorne, úctivé. 

Regarding — rigárding — čo 
sa toho týka, ohľadom, ohľad- 
ne. 

Regardless — rigárdles — bez- 
ohľadný, bezohľadná, nedbalý, 
nedbalá. 

Regardlessly — rigárdlesli — 
bezohľadne, nedbalé, nedbalo. 

Regardlessness — rigárdlesnes 
— bezohľadnosť, nevšímavosť, 
nedbalosť. 

Regatta — rígäte — dostih, v 
ktorom o cenu závodia loďky 
a menšie plachtové lodičky. 

Regenerate — ddženôrejt — 
znovuzrodený, znovuzrodená, 
znovuzrodiť, obrodiť, zmeniť 
z telesného do duchovného 
stavu. 

Regenerateness, regeneracy — 
rídženôrejtnes, rídženeresi — 
novuzrodenie. 

Regenerative, regeneratory — 
rídženôrejtiv, rídženôrejtori — 
spôsobujúci alebo spôsobujúce 
znovuzrodenie, obnovujúci, ob- 
novujúca, obnovujúce. 

Regent — rídžent — panujúci, 
vládnuci, panovník, vladár, gu- vernér, dozorca, tá osoba, kto- 
rá vladári počas tej doby, 
kým nástupca na trón nedosia- 
hne plnoletosti. 

Regency — rídžensi — vladár- 
stvo. 

Regicide — redžisajd — ten čo 
zavraždí kráľa, kráľovrah, krá- 
ľovražda. 

Regime — režim — spôsob a či 
systém vlády, správa. 

Regimen — redžimen — pravi- 
delná vláda, poriadok. 

Regiment — redžiment — regi- 
ment, pluk. 

Region — rídžn — okolie, veľ- 
ká plocha zeme, krajina. 

Register — redžistr — soznam, 
zápis, zaviesť do soznamu, za- 
písať. 

Registered — redžistôrd — za- 
písaný, zapísaná, uvedený v 
zápisnici, zapísané. 

Registrar — redžistrer — regi- 
strátor, zápisník, úradník, kto- 
rý má pod dozorom úradné so- 
znamy. 

Registration — redžistrejšn — 
registrovanie, zapisovanie, zá- 
pis. 

Regnant — regnänt — panujúci, 
panujúca. 

Regrant — rígränt — udeliť 
poznovu, udeľovanie. 

Regrate — rígrejt — kúpiť a za- 
se hneď predať na tom istom 
trhu, prekupovať. 

Regrater — rígrejtr — priekup- 
ník. 

Regress — rígres — ísť nazpäť Regre — 404 — Rein na predošlé miesto, návrat, na- 
vrátiť sa. 

Regression — rígrešn — vraca- 
nie sa, zpiatočníctvo. 

Regret — rígret — žiaľ, poľuto- 
vanie, po ľutovať, žialiť, lamen- 
tovať, ľutovať za niečim. 

Regretful — rígretful — ľúto- 
stivý, ľútostivá, žialný, žialná. 

Regretfully — rígretfuli — žia- 
lostne. 

Regretable — rígretebl — poľu- 
tovania hodný, poľutovania ho- 
dná, poľutovania hodnú. 

Regular — regjulr — riadny, 
riadna, riadnu, pravidelný, pra- 
videlná, pravidelnú. 

Regularity — regjuläriti — riad- 
nosť, pravidelnosť. 

Regularly — regjulrli — riadne, 
pravidelne. 

Regulate — regjulejt — regulo- 
vať, riadiť, urobiť pravidel- 
ným. 

Regulation — regjulejšn — pra- 
vidlo, nariadenie, riadenie. 

Regulative — regjulejtiv — ria- 
diaci, riadiaca. 

Regulator — regjulejtr — regu- 
látor, ten alebo to čo riadi, na 
párnom stroji prístroj riadiaci 
páru. 

Rehear — ŕíhír — znovu vypo- 
čuť, znovu vyslúchať. 

Rehearse — ríhôrs — opako- 
vať, prednášať, vyprávať, vy- 
držiavať skúšku v niečom, ja- 
ko pred vystúpením na javiste 
v divadelnej hre alebo v nie- 
čom inom. 

Rehearsal — ríhôrsl — skúška iktorá sa koná pred verejným 
vystúpením. 

Reign — r ej n — panovať, pa- 
novanie, panstvo. 

Reimburse — ríimbôrs — dať 
odškodné, nahradiť. 

Reimbursement — ríimbôrs- 
ment — náhrada, nahradenie. 

Reimburser — riímbôrsr — ten 
čo dáva náhradu, náhraditeľ. 

Reimpose — ríimpóuz — nalo- 
žiť alebo uvaliť poznovu. 

Reimprison — ríimprizn — po- 
znovu dať do väzenia, znovu 
uväzniť. 

Reimprisonment — ríimprizn- 
ment — znovu uväznenie. 

Rein — rejn — liaca, ktorými 
sa vedú kone, uzda. 

Reinless — rejnles — bez uzdy, 
bez uzdný. 

Reindeer — rejndír — jeleň. 

Reinforce — ríinfóurs — sosil- 
niť novou pomocou alebo no- 
vou podporou. 

Reinforcement — ríinfóursment 
— posila. 

Reinsert — ríinsôrt — zase vlo- 
žiť poznovu. 

Reinspect — ríinspekt — po- 
znovu prezreť poznovu pre- 
zkúmať. 

Reinstall — ríinstól — znovu 
uviesť, znovu dosadiť. 

Reinstate — ríinstejt — dosa- 
diť do predošlého postavenia. 

Reinsure — ríinšúr — znovu po- 
istiť. 

Reintroduce — ríintrodjús — 
•znovu predložiť, uviesť pozno- 
vu. Rein 405 Relight Reinvest — ríinvest — znovu 
investovať. 

Reinvestigate — ríinvestigejt — 
znovu vyšetrovať. 

Reinvestigation — ríinvesti- 
gejšn — znovuvyšetrenie, nové 
vyšetrovanie. 

Reissue — ríišjú — vydať zno- 
vu. 

Reject — rídžekt — odopreť, 
zamietnuť, odvrhnúť. 

Rejector — rídžektr — ten čo 
zavrhuje. 

Rejection — rídžekšn — odvrh- 
nutie, zavrhnutie. 

Rejoice — rídžojs — vefmi sa 
radovať a či tešiť, jasať, 
obveseliť. 

Rejoicer — rídžojsr — ten čo 
sa teší, čo sa raduje, ten čo 
obveseľuje. 

Rejoicing — rídžojsing — ra- 
dovánky, jasanie. 

Rejoin — rídžojn — spojiť sa 
zase po rozlúčení, znovu sa 
pripojiť, znovu pristúpiť. 

Rejoiner — rídžojnr — odpoveď 
na odvetu. 

Rejudge — rídžadž — znovu sú- 
diť. 

Rekindle — ríkindl — znovu 
rozložiť oheň, znovu roznietiť. 

Relapse — ríläps — klznúť ale- 
bo pošmyknúť sa nazpäť, pad- 
núť zase do nemoci potom keď 
sme už vyzdravili, klesnúť na- 
zpäť. 

Relate — rílejt — vyprávať, 
vyrozprávajte, Ivyrozpráv a j , 
vzťahovať sa na niečo, týkať 
sa niečoho. Related — rílejted — rozprával, 
vyrozprával, príbuzný, príbuz- 
ná. 

Relater — rílejtr — ten čo vý- 
prava, vypravovateľ. 

Relation — rílejšn — vypráva- 
nie, pomer, vzťah, ohľad, prí- 
buzný, príbuzná. 

Relative — rílejtiv — príbuzný, 
•pomerný, pomerná. 

Relatively — rílejtivli — po- 
merne. 

Relax — ríläks — povoliť to 
čo je tesné, uvoľniť, uľahčiť, 
uvoľniť zácpu. 

Release — rílís — prepustiť, 
vzdať sa, poznovu najať. 

Releasable — rílísebl — pre- 
pustný, to čo môže byť prepu- 
stené. 

Relegate — relegejt — vylúčiť. 

Relegation — relegejšn — vylú- 
čenie. 

Reliance — rílajäns — dôvera, 
spoliehanie. 

Relic — relik — pozostatky ne- 
jakého predmetu, ktorý bol 
zničený, keď sa niečo zacho- 
vá na pamiatku. 

Relief — rilíf — podpora, po- 
moc, úľava, uľahčenie. 

Relieve — rilív — pomôcť, u- 
mierniť, zmierniť, uľahčiť. 

Relievable — rilívebl — to čo- 
mu sa dá odpomôcť, čo sa dá 
uľahčiť, zmierniť, odpomôži- 
teľný, odpomôžiteľná. 

Reliever — rilívr — odpomôži- 
teľ. 

Relight — rílajt — poznovu za- 
páliť. Religion 406 — Removed Religion — rilidžn — nábožen- 
stvo, viera. 

Religionary — rilidžneri — ná- 
boženský. 

Religionless — rilidžnles — bez- 
náboženský, beznáboženská. 

Relinquish — rílinkwiš — zriecť 
sa niečoho, opustiť, zanechať. 

Relish — reliš — chuť, to čo 
nám chutí, chutnať. 

Reluctant — rílaktent — odpor, 
ten čo nie je ochotný niečo u- 
robiť. 

Rely — rílaj — spoliehať sa, 
dôverovať. 

Reliable — rílaj ebl — spoľahli- 
vý, spoľahlivá, spoľahlivú. 

Reliableness, reliability — ríla- 
jeblnes, rílajäbiliti — spoľahli- 
vosť, dôvernosť. 

Reliably — rílajebli — spoľahli- 
vo. 

Remain — rime j n — zostaň, zo- 
staňte, zostanú, zostane, zo- 
staňte, sotrvať, zostať, zosta- 
nem, zostaneme. 

Remainder — rime j n dr — po- 
zostatek, zbytok. 

Remains — rímejns — pozostat- 
ky. 

Remand — rímänd — povolať, 
poslať zpiatky. 

Remark — rimárk — poznám- 
ka, poznamenať, urobiť po- 
známku, podotknúť. 

Remarkable — rimárkebl — po- 
zoruhodný, pozoruhodná, zna- 
menitý, znamenitá, znamenitú. 

Remarkably — rimárkebl i — 
znamenite. Remedy — remedi — liek, po- 
moc, prostriedok, odpomoc. 

Remember — rimembr — pa- 
mätaj, pamätáte, pamätám, pa- 
mätať, zapamätať, pripome- 
núť. 

Rememberance — rimembrens 

— pamiatka, vzpomienka. 
Remind — rimajnd — pripome- 
núť, upamätať. 

Reminder — rimajndr — upo- 
mienka, pripomienka, ten aleb. 
to, čo nás na niečo upomína. 

Remission — rímišn — odpu- 
stenie, preminutie. 

Remit — rímit — odviesť, od- 
pustiť, preminúť, povoliť, odo- 
vzdať. 

Remitance — rimitens — pe- 
ňažná zásielka. 

Remnant — remnent — ostatok, 
ostatne, to čo ešte zbýva. 

Remodel — rímodl — preformo- 
vať, premeniť. 

Remonstrate — rímonstrejt — 
robiť námietku. 

Remonstrance — rímonsträns 

— námietka, remonštrácia. 
Remorse — rímórs — výčitka 

svedomia, boľastná rozpomien- 
ka, ľútosť. 

Remote — rimóut — ďaleký, 
ďaleká, vzdialený, vzdialená. 

Remoteness — rimóutnes — 
ďalekosť, vzdialenosť. 

Remove — rímúv — odpratať, 
odstrániť, odsťahovať, odlo- 
žiť, sosadiť. 

Removed — rímúvd — odstrá- 
nený, odstránená, sosadený, 
sosadená, odstránil, odstránili. Remover 407 Repent Remover — rímúvr — ten alebo 
to čo odstraňuje. 

Removal — rímúvl — odstrá- 
nie, presťahovanie, sosadenie. 

Rename — rinejm — dať nové 
meno. 

Rend — rend — roztrhnúť, 
rozdreť na dva čiastky. 

Render — rendr — odplatiť, 
dať, poskytnúť, preložiť z je- 
dnej reči do druhej, predniesť, 
podať, složiť. 

Rendezvous — randevú — do- 
staveníčko. 

Renegade — renegejd — odpad- 
lík. 

Renew — rínjú — obnoviť, ob- 
novím, obnovíme, obnovia. 

Renewal — rínjúel — obnove- 
nie. 

Reniform — renifórm — majúc 
podobu ľadvín. 

Renounce — rínauns — zriek- 
nuť sa, odriecť sa, zaprieť, za- 
pierať. 

Renouncement — rínaunsment 
— zaprenie, odrieknutie, zriek- 
nutie sa. 

Renouncer — rínaunsr — ten 
čo zapiera, čo sa zrieka. 

Renown — rínaun — majúc 
slávne meno, sláva, povesť. 

Renowned — rínaund — slávny, 
slávna, chýrny, chýrna, chýr- 
nu. 

Rent — rent — roztrhol, roz- 
trhla, roztrhnut}'?-, roztrhnutá, 
roztrhnutú, trhlina, roztržka, 
najem, nájmi, nájmem, najať, 
nájomné. 

Rentable — rentebl — to čo sa dá najať, nájmiteľný, nájmiteľ- 
ná. 

Renter — rentr — ten čo má 
niečo v prenájme. 

Reoccupy — ríákjúpaj — zajať 
poznovu, znovu obsadiť. 

Reorganize — ríorgenajz — re- 
organizovať, zorganizovať zno- 
vu. 

Reorganization — ríorgenizejšn 
— zreorganizovanie. 

Repair — ripér — zreparovať, 
napraviť, p.opraviť, oprava. 

Repairable — ripérebl — to čo 
sa dá ešte napraviť, opraviť. 

Reparation — reperejšn — od- 
škodné, náhrada, napravenie, 
oprava. 

Repass — rípäs — prekročiť 
poznovu prejsť zase okolo. 

Repast — rípäst — jedlo, jede- 
nie. 

Repay — ripéj — odplatiť, na- 
hradiť, vrátiť. 

Repeal — ripíl — odvolanie, 
zrušenie, odvolať, zrušiť. 

Repeat — ripít — opakovať, u- 
robiť niečo ešte raz. 

Repeatedly — ripítedli — opä- 
tovne. 

Repeater — ripítr — ten čo opa- 
kuje. 

Repeating — ripíting — opako- 
vanie. 

Repel — ripel — odohnať zpiat- 
ky, odraziť, zahnať, odrážať. 

Repellent — odrážlivý, odrážli- 

vá; 

Repent — ripent — ľutovať nad 
nejakým svojím skutkom, žia- 
líť. Repent — 408 Repress Repentance — ripentens — po- 
kánie, ľútosť. 

Repentant — ripentent — kajú- 
ci, kajúca. 

Repentless — ripentles — neka- 
júci, nekajúca. 

Repetition — repitišn — opako- 
vanie. 

Repetitive — ^ repititiv — opa- 
kujúci, opakujúca. 

Repine — ripajn — sužovať 
alebo trápiť sa nad niečim. 

Replace — riplejs — položiť 
alebo dať na predošlé miesto, 
nahradiť niečim iným. 

Replant — riplänt — presadiť, 
presádz. 

Replenish — ripleniš — pozno- 
vu naplniť. 

Replete — riplít — naliatý alebo 
naliata do plnosti, preplnený, 
preplnená. 

Reply — riplaj — odvetiť, od- 
povedať odpoveď. 

Replier — riplajr — ten čo od- 
povedá. 

Report — ripóurt — oznámiť, 
ohlásiť, podať zprávu, zpráva, 
nejaká verejná zvesť, oznáme- 
nie, ohlásenie, zvuk nejakého 
treskotu a či streli, zvuk. 

Reportable — ripóurtebl — to 
čo má byť alebo čo môže byť 
oznámené. 

Reporter — ripóurtr — zprávo- 
daj. 

Repose — ripóuz — oddycho- 
vať si ležiačky, osviežiť sa 
oddychom, spánok, jakékoľvek 
oddýchnutie. Reposeful — ripóuzful — tichý, 
odpočívajúci, odpočívajúca. 

Reposit — ripázit — odložiť k 
zachovaniu. 

Repository — ripázitori — sklad, 
miesto také, kde sa dajú po- 
klásť alebo uložiť všelijaké 
veci cieľom zachovania. 

Repossess — rípozes •— získať 
poznovu. 

Reprehend — reprehend — ob- 
viňovať s viny, kárať. 

Reprehender — reprehendr — 
ten čo káre vinníkov. 

Reprehensible — reprehensibl — 
pokárania hodný, pokárania 
hodná. 

Reprehension — reprehenšn — 
pokáranie. 

Represent — reprezent — pred- 
stavovať, zastupovať. 

Representable — reprezentebl 
— \ predstaviteľný, predstaviteľ- 
ná. 

Representation — reprezentejšn 
— zastúpenie, predstavenie, re- 
prezentácia. 

Representative — reprezentej- 
tiv — zástupca, vyslanec, po- 
slanec, zastupujúci, zastupiteľ- 
ský, predstavujúci. 

Representer — reprezentr — 
predstavováč. 

Repress — rípres — potlačiť, 
stlačiť, utisnúť, udusiť. 

Represser — rípresr — potlačí- 
te!. .' 

Repression — ríprešn — tlak, 
potlačenie. 

Repressive — rípresiv — potla- 
čujúci. Reprim — 409 Rescue Reprimand — reprimand — po- 
káranie, kárať. 

Reprint — riprint — poznovu 
tlačiť, otisk. 

Reproach — ripróuč — kárať 
slovami, robiť výčitky, hanba, 
potupa. 

Reproachable — ripróučebl — 
pokárania hodný, pokárania 
hodná. 

Reprobate — reprobejt — hrieš- 
ny, hriešna, bohoprázdny člo- 
vek, morálne spustlý človek, 
neschváliť, zavrhovať. 

Reprobation — reprobejšn — 
neschválenie, zavrhovanie. 

Reproduce — ríprods — utvo- 
riť poznovu,- obnoviť výrobu 
niečo, rozplodiť. 

Reproducer — ríprodúsr — ten 
alebo to čo znovu tvorí, roz- 
ploditeľ. 

Reproduction — ríprodakšn — 
znovutvorenie, rozplodenie, na- 
podobnenie. 

Reproof — ríprúf — káravé na- 
pomenutie. 

Reproover — ríprúvr — kára- 
teľ, napomínate!. 

Reptile — reptajl — zemepľaz, 
plazivý, plazivá. 

Republic — ripablik — reubli- 

.ka. 

Reublican — ripabliken — re- 
publikán, republikánsky, repu- 
blikánska, republikánsku. 

Republication — ripablikejšn — ■ 
nové vydanie. 

Republish — rípabliš — vydať 
- poznovu, uverejniť poznovu. Repudiate — ripjúdiejt — u- 
preť, zavrhnúť. 

Repudiation — ripjúdiejšn — u- 
prenie, zavrhnutie. 

Repudiator — ripjúdiejtr — ten 
čo upiera, čo zavrhuje. 

Repuls — rípals — odrážanie, 
nezdar, odraziť, zahnať na- 
zpäť. 

Repulsive — rípalsiv — odpor- 
ný, odporná, odpornú. 

Repulsiveness — rípalsivnes — 
odpornosť, odrážlivosť. 

Repurchase — repôrčes — kú- 
piť nazpäť. 

Reputation — repjutejšn — po- 
vesť, povestné meno, reputácia. 

Repute — ripjút — považovať, 
dobrý charakter. 

Reputed — ripjúted — považova- 
ný, považovaná. 

Reputless — ripjútles — bez 
charakterný, bez charakterná. 

Request — ríkwest — žiadosť, 
prosba, žiadať, prosiť. 

Requiem — ríkwiem — v rím- 
sko-kat. cirkvi omša a či už 
bohoslužba za zomrelých. 

Require — ríkwajr — žiadať, 
požadovať. 

Requisite — rekwizit — potreb- 
ný, potrebná, nutný, nutná, 
nutnosť, požiadavok. 

Requisition — rekwizišn — žia- 
dosť, písomné povolanie, pí- 
somné pozvanie. 

Rescind — rísind — odvolať, 
zrušiť. 

Rescue — reskjú — vysvobodiť, 
zachrániť, oratovať, vysvobo- 
denie, zachránenie, oratovanie. Rescue — 410 — Resig Rescuer — reskjúer — ten čo 
vysvobodil, čo zachránil, čo o- 
ratoval, vysvoboditeľ, zachrá- 
nite f. 

Rescuable — reskjúebl — vy- 
svoboditeľný, vysvoboditeľná, 
zachrániteľný, zachrániteľná, 
to čo sa dá oratovať. 

Research — risôrč — pilné a 
prísne pátranie po niečom, prí- 
sne skúmanie faktov alebo ná- 
uk, vyšetrovanie, prísne pátrať, 
prísne skúmať, prísne vyšetro- 
vať, poznovu prehľadať, po- 
znovu skúmať, poznovu preku- 
távať. 

Researcher — risôrčr — skúma- 
teľ, ten čo prísne vyšetruje. 

Resemble — rizembl — podo- 
bať sa, keď sa niečo podobá 
inému, keď sa niekto podobá 
inému. 

Resemblance — rizemblens — 
podoba, podobnosť, keď je nie- 
čo podobné niečomu inému. 

Resembling — rizembling — 
podobný, podobná, podobnú, 

. napodobňuje, podobá sa. 

Resembly — rizembli — podob- 
ne. 

Resent — rizent — považovať 
za urážku alebo ublíženie, byť 
rozhorčeným. 

Resentful — rizentful — byť ta- 
kej povahy, že sa skoro urazí 
alebo namrazí na jakúkofvek 
maličkosť, popudlivý, popudli- 
vá. 

Resentfully — rizentfuli — po- 
pudlivo, hnevaco. : 

Resentment — rizentment — popudzenosť, urazenosť, zlosť, 
hnev. 

Reserve — rizôrv — reserva, 
držať v reserve, zadržať, scho- 
vať, chladnosť voči iným ľu- 
dom, pozorný a či pozorná v 
svojom chovaní sa. 

Reserved — rizôrvd — zacho- 
vaný, zachovaná, uschovaný, 
uschovaná, pozorný, pozorná, 
zdržanlivý, zdržanlivá. 

Reservedly — rizôrvedli — zdr- 
žanlivo, chladno. 

Reservation — rezôrvejšn — za- 
mlčanie, zadržanie, kus verej- 
ného pozemku, ktorý je vyhra- 
dený k nejakému cieľu alebo 
účelu. 

Reservoir — rezôrvoár — vodo- 
vá nádržka, z ktorej pomocou 
rúr dodávaná je voda mestu, 
miesto na ktorom je niečo dr- 
žané na sklade. 

Reship — ríšip — zaslať po- 
znovu. 

Reside — rizajd — bývať, pre- 
bývať. 

Residence — rezidens — oby- 
dlie, residencia. 

Resident — rezident — obyva- 
teľ. 

Resign — rízajn — poďakovať 
sa, vzdať sa úradu, odstúpiť. 

Resignation — rezignejšn — po- 
ďakovanie sa z úradu, složiť 
úrad, odstúpenie, resignácia. 

Resigned — rizajnd — poďako- 
val sa, zanechal, poďakovala 
sa, zanechala, poďakovali sa. 

Resigner — rizajnr — ten čo sa 
poďakoval, čo odstúpil, , Resist -— 411 — Respi Resist — rizist — protiviť sa, 
vzdorovať, byť sa proti. 

Resistance, resistence — resi- 
stens — odpor, vzdor, prekáž- 
ka. 

Resistant — rizistent — ten 
alebo tá čo sa protiví, odporu- 
júca, odporujúci, v z d o r n ý, 
vzdorná. 

Resistible — rizistibl — odola- 
teľný, odolateľná. 

Resistibleness, resistibility — 
rizistiblnes, rizistibiliti — odo- 
lateľnosť. 

Resisting — rizisting — odporu- 
júci, odporujúca. 

Resistless — rizistles — neodo- 
lateľný, neodolateľná. 

Resoluble — rezoljubl — to čo 
sa dá rozpustiť, rozpustiteľný, 
rozpustiteľná. 

Resolute — rezolút — odhodla- 
ný, odhodlaná, odvážny, od- 
vážna, pevný, pevná. 

Resolutely — rezolútli — od- 
hodlano, odvážne, pevne. 

Resoluteness — rezolútnes — 
odhodlanosť, odvážlivosť. 

Resolution — rezolúšn — usne- 
senie, uzavrenie, rozhodnutie. 

Resolve — rízálv — rozpustiť, 
rozlúčiť, vysvetliť, umieniť si, 
ný, odhodlaná, usneseno, uza- 
vreť, odhodlať sa. 

Resolved — rízálvd — odhodla- 
ný, odhodlaná usneseno, uza- 
vreté. 

Resolvedly — rízálvdli — odho- 
dlane, pevne. 

Resolvedness — rízálvdness — 
odhodlanosť. Resort — rízórt — útočistie, 
ísť, často oprávať, uchýliť sa, 
utiekať sa k niečomu. 

ŕíesound — rizaund — dávať 
ozvenu, ozývať sa, ozvena, vy- 
loviť poznovu. 

Resource — rísóurs — jakákoľ- 
vek pomoc alebo podpora, pra- 
meň, prostriedok. 

Resourceless — rísóursles — 
bez podpory, bez pomoci, bez 
prostriedkov, bez prameňa. 

Respect — rispekt — ctiť, vá- 
žiť, mať ohľad, úcta, vážnosť. 

Respectability — rispektibiliti — 

— slušnosť, váženosť, ctihod- 
nosť, ctihodný, ctihodná, sluš- 
ný, slušná. 

Respectably — rispektebli — 
ctihodné, slušne. 

Respectful — rispektful — úcti- 
vý, úctivá. 

Respectfully — rispektfuli — 
úctivé. 

Respectfulness — rispektfulnes 

— úctivosť. 

Respell — ríspel — znovu sla- 
bikovať, slabikujte ešte raz. 

Respire — rispajr — dýchať, 
oddýchnuť si. 

Respirable — rispajrebl — dý- 
chateľný, dýchateľná. 

Respiration — respirejšn — dý- 
chanie. 

Respirational — respirejšnel — 
dýchací. 

Respirator — respirejtr — prí- 
stroj ktorý napomáha dýcha- 
nie, prístroj pomocou ktorého 
sa z pľúc vyťahá studený 
vzduch, dým atď. Respi — 412 — Restra Respite — respajt — krátka pre- 
stávka, dočasný odpočinok, vy- 
hradený alebo určený čas od- 
počinku počas práci, dočasné 
poshovenie alebo lhota, odlože- 
nie, pretrhnúť, ustať, predĺžiť 
poshovenie. 

Respond — rispánd — odpove- 
dať, odvetiť, zadosťučiniť, 
ozvať sa. 

Respondent — rispándent — od- 
povedajúci, odpovedajúca, ten 
a či tá čo sa ozve, ten čo dáva 
odpoveď v žalobe. 

Response — rispáns — odpoveď, 
otveta. 

Responsibility — rispánsibiliti 
— zodpovednosť. 

Responsible — rispánsibl — zod- 
povedný, zodpovedná. 

Responsibly — ríspánsibli — 
zodpovedne. 

Responsive — rispánsiv — od- 
povedajúci, odpovedajúca. 

Rest — rest — to čo zostane, 
ostatok, odpočinok, pokoj, spá- 
nok, smrť, hocičo o čo sa nie- 
čo opiera alebo na čom spočí- 
va, podpora, odpočívať, oddy- 
chovať si. 

Restful — restful — tichý, ti- 
chá, pokojný, pokojná. 

Restfulness — restfulnes — 
kľudnosť, odpočívavosť. 

Resting-place — resting-plejs — 
miesto k odpočinku, miesto od- 
počinku, hrob, hrobitov. 

Restless — restles — nepokoj- 
ný, nepokojná, nepokojnú. 

Restlessly — restlesli — nepo- 
kojne. Restlessness — restlesnes — ne- 
pokojnosť. 

Restaurant — restoränt — zá- 
vod kde možno kúpiť niečo k 
občerstveniu, obzvlášte miesto, 
kde sa dá kúpiť niečo k jede- 
niu. 

Restitution — restitjúšn — ná- 
hrada, nahradenie, vrátenie to- 
ho, čo bolo ztratené alebo od- 
nesené. 

Restore — ristóur — nahradiť, 
priniesť alebo priviesť do pre- 
došlého alebo do lepšieho sta- 
vu, vyliečiť, uzdraviť, dať ale- 
bo vrátiť nazpäť. 

Restorer — ristóurer — ten čo 
dáva alebo vracia niečo na- 
zpäť, posilnite T. 

Restorable — ristóurejbl — na- 
hraditeľný, nahraditeFná, na- 
vrátitefný, navrátiteľná, obno- 
viteľný obnoviteľná. 

Restoration — restorejšn — na- 
vrátenie, opravenie, obnovenie, 
uzdravenie. 

Restorative — ristóurejtiv — 
majúc vi moci priviesť zase 
zdravie, posilňujúci liek. 

Restrain — rístrejn — zadržať 
zpiatky, prekaziť, zabrániť, ob- 
medziť, zamedziť. 

Restrainable — rístrejnebl — 
zadržateľný, zadržateľná. 

Restrainedly — rístrejnedli — 
obmedzeno. 

Restrainer — rístrejnr — ten čo 
zadržuje, ten čo obmedzuje. 

Restraint — rístrejnt — prekáž- 
ka, obmedzenie, ohraničenie 
svobody. Restrict — 413 — Retrac Restrict — rístrikt — obmedziť, 
ohraničiť. 

Restriction — ristrikšn — ob- 
medzenie, ohraničenie. B 

Restrictive — ristriktiv — ob- 
medzujúci, obmedzujúca. 

Result — rizalt — výsledok, ú- 
činok, vplývať. 

Resultless — rizaltles — bez 
výsledku, bezvýsledne. 

Resume — rizúm — zase za- 
počať, dať sa znovu do toho 
po prestávke, pokračovať v nie- 
čom v čom sme boli prestali. 

Resumption — rizampšn — keď 
sa zase chytíme do niečoho ta- 
kého, v čom sme boli prestali, 
opätovné prevzatie. 

Resurrection — rezurekšn — z 
mŕtvych vstanie, vzkriesenie. 

Resurrectionist — rezurekšnist 

' — ten čo kradne z cintorína 
mŕtvoly cieľom pytvania. 

Retail — rítejl — predávať v 
v drobnom, predávať v malom. 

Retain — ritéjn — zadržať, zdr- 
žať, podržať, najať. 

Retainer — ritéjnr — ten čo za- 
držuje, čo podržuje, zavdávok, 
peniaze, ktoré zaplatíme advo- 
kátovi prv než príde na pojed- 
návanie záležitosť, ku ktorej 
sme ho najali. 

Retake — ritejk — dobyť na- 
zpäť, zajať poznovu, znovu 
odňať alebo znovu vziať. 

Retaliation — ritäliejšn — od- 
plácať dar za dar, pomsta. 

Retard — ritárd — zadržať tak, 
aby pomalší napredovalo, o- 
pozdenie. Retardation — ritárdejšn — zdr- 
žovanie, preťahanie niečoho na 
dlhší čas, zamedzovanie prie- 
chodu. 

Retarder — ritárdr — ten čo 
zdržuje, čo opozd'uje. 

Retch — reč — urobiť alebo ro- 
biť pokus k dáveniu, k grca- 
niu. 

Reticence — retisens — mlčan- 
livosť. 

Reticent — retisent — mlčanli- 
vý, mlčanlivá. 

Reticle — retikl — maličká sieť. 

Reticular — retikjulr — pletený, 
pletená, sieťk?ovitý, sieťkovitá. 

Retire — ritajr — utiahnuť ale- 
bo ísť nazpäť, odstúpiť, odísť 
od spoločnosti, ísť na odpoči- 
nok do postele, utiahnuť sa s 
verejnej služby, utiahnuť sa na 
odpočinok. 

Retired — ritajrd — na odpo- 
činku, osamelý, tajný, osame- 
lá, tajná. 

Retiring — ritajring — odstu- 
pujúci, odstupujúca, odchádza- 
júci, odchádzajúca. 

Retort — rítórt — skriviť, zo- 
hnúť zahnúť mrzuto odpove- 
dať, odseknúť mrzutým slo- 
vom, odvrknúť, odvetiť s hne- 
vom. 

Retrace — ritrejs — prekresliť 
niečo, stopovať nazpäť, prejsť 
nazpäť po niečom. 

Retract — ríträkt — odvolať to 
čo sme boli povedali, vziať 
zpiatky. 

Retraction — ríträkšn — odvo- 
lanie. Retrac — 414 — Review Retractile — ríträktajl — to čo 
sa dá nazpäť stiahnuť, j ako na- 
príklad pazdiere kočiace. 

Retreat — ritrít — ustupovať, 
cúfať, ústup, útulok, utúliť sa, 
ustúpiť v boji. 

Retribution — retribjúšn — od- 
plata. 

Retributive — retribjútiv — od- 
plácajúci, odplácajúca. 

Retrieve — ritrív — nahradiť to 
čo sme boli utratili, získať za- 
se znovu, napraviť, postaviť sa 
zase na pevný základ. 

Return — ritôrn — vrátiť, vráť, 
vráťte, vrátiť sa, prísť nazpäť, 
odvetiť, odpovedať, odvrknúť, 
priniesť alebo poslať nazpäť, 
návrat*, vrátenie, odplata, vý- 
kaz. 

Return ticket — ritôrn tiket — 
zpiatočný lístok (na železnici). 

Returning — ritôrning — vracia 
sa zpiatky, ide nazpäť. 

Reunion — ríjúnion — schôdza, 
shromaždenie, opätné sjednote- 
nie sa, spolu sídenie sa viace- 
rých členov jednej rodiny alebo 
spolku. 

Reunite — ríjúnajt — spojiť sa 
znovu. 

Reveal — rivíl — odhaliť alebo 
prezradiť niečo takého čo bolo 
tajomstvom alebo čo bolo 
skryté. 

Revealable — rivílebl — to čo 
môže byť odhalené, odhaliteľ- 
ný, odhaliteľná. 

Revealer — rivílr — ten čo od- 
haľuje, odhaliteľ. Revelation — revelejšn — zja- 
venie. 

Revenge — rivendž — pomsta, 
pomstiť sa. 

Revengeful — rivendžful — po- 
mstivý, pomstivá. 

Revengefully — rivendžfuli — 
pomstivo. 

Revenue — revnjú — ročný dô- 
chodok z prenájmu, dôchodok 
a či zárobok z jakéhokoľvek 
majetku. 

Revere — rivír — mať v úcte, 
ctiť. 

Reverence — reverens — úcta, 
ctihodnosť, dôstojnosť. 

Reverencer — reverensr — cti- 
teľ. 

Reverend ■ — reverend — dôstoj- 
ný. 

Reverent — reverent — úctivý. 

Reverse — rívôrs — obrátiť, pre- 
vrátiť, obrátiť dolu hlavou, o- 
pak, protiva, nezdar, protiven- 
stvo, obrátený, obrátená, pro- 
tivný, protivná. 

Reversal — rivôrsl — obráte- 
nie, odvolanie. 

Reverseless — rivôrsl es — ne- 
zvratný, nezvratná, nezvratnú. 

Revert — rivôrt — obrátiť na- 
zpäť alebo protivným sme- 
rom, prevrátiť, vrátiť sa zase 
k niečomu, vrátiť sa zase k 
predošlému stavu. 

Revertible — rivôrtibl — pre- 
vrátiteľný, prevrátiteľná. 

Review — rivjú — prezreť a či 
prehliadnuť ešte raz, posúdiť, 
uvažovať, prehliadka, úvaha, 
kritika. Revile — 415 Richness Revile — rívajl — nadávať s 
hrešením, hanobiť. 

Reviler — rívajlr — ten čo na- 
dáva, čo tupi, hanobiteľ. 

Revise — rívajz — opraviť, pre- 
zreť pozorne a opraviť chyby. 

Reviser — rívajzr — ten čo o- 
pravuje chyby, opravováč. 

Revision — rivižn — revísia, pre- 
hliadka. 

Revival — rívajväl — oživenie, 
oživiť po zdanlivej smrti, ob- 
novenie, prebudenie ľudu v du- 
chovnom smere. 

Revivalist — rívajvälist — mis- 
sionár. 

Revive — rívajv — oživiť, prísť 
k životu prebrať >k životu, o- 
sviežiť sa, okriesiť. 

Revivable — rívajvebl — oživi- 
teľný, oživitefná. 

Reviver — rívajvr — o živiteľ, 
kriesiteľ. 

Revoke — rívóuk — odvolať, 
zrušiť alebo vyhlásiť za ne- 
platné. 

platné, zmeniť, obrátiť, odlo- 
žiť. 

Revocable — rívóukebl — odvo- 
lateľný, odvolateľná. 

Revocation — revokejšn — od- 
volanie. 

Revolt — rivóult — zrušiť prí- 
sahu vernosti, vzbúriť sa, po- 
vstanie proti vláde, vzbúrenie, 
vzbura. 

Revolter — rivóultr — burič. 

Revolution — revolúšn — revo- 
lúcia, točenie, beh do kola. 

Revolutionary — revolúšoneri — 
buričský, burič. Revolutionist — revolúšonist — 
revolucionár. 

Revolutionize — revolúšonajz — 
pobúriť, spôsobiť revolúciu. 

Revolve — riválv — točiť alebo 
otáčať sa okolo osi, gúľať sa. 

Revolver — riválvr — ten alebo 
to čo sa točí alebo gúľa, revol- 
ver s točiacim sa magazínom. 

Reward — riwórd — odmena, 
odplata odmeniť, odplatiť. 

Rhetoric — retorik — výmluv- 
nosť, rečníctvo. 

Rheumatism — rúmetizm — reu- 
matismus, hostec. 

Rheumatic — rúmätik — reuma- 
tický, reumatická, reumatickú. 

Rhinoceros — rinoseros — veľ- 
ký zver majúc kopytá a veľmi 
hrubú 'kožu a na nose má jeden 
alebo dva hore sa vypínajúce 
rohy, nosorožec. 

Rhubarb — rúbarb — zelenina 
s veľkými listami, je výborná, 
keď sa uvarí na omáčku ba 
vyrába sa z nej aj liek, rebar- 
bora. 

Rhyme — rajm — rýmovať, 
básniť, veršovať, verš, báseň. 

Rib — rib — rebro. 

Ribbon — ribn — stužka, pantli- 
čka. 

Rice — rajs — ryža, rajs. 

Rich — rič — bohatý, bohatá, 
bohatého, bohatú, mastný, 
mastná, nádherný, nádherná, 
nádhernú. 

Riches — ričes — bohatstvá. 

Richly — ričli — bohato. 

Richness — ričnes — bohatosť, 
hojnosť, nádhera, skvostnosť. Rick 416 Rigid Rick — rik — kopa alebo stoh 
sena alebo slamy. 

Rickets — rikets detská nemoc, 
pri ktorej sú obyčajne niektoré 
kosti skrútené alebo vykrútené. 

Rid — rid — osvobodiť, odstrá- 
niť, zbaviť sa niečoho takého 
čo nám spôsobovalo nepríjem- 
nosť alebo trápenie, osvobode- 
nie, pozbavenie sa. 

Riddle — ridl — hádanka, pre- 
sievať, sito s dosť veľkým? 
dierami. 

Ride — raj d — viezť sa, cesto- 
vať na koni, jazdiť na voze 
alebo na niečom inom, voziť 
sa. 

Rider — rajdr — jazdec, ten čo 
sa vezie. 

Ridge — ridž — úzke pásmo 
hory. 

Ridicule — ridikjul — posmie- 
vať sa, vysmievať sa s nie- 
koho, posmech, smiešne nieko- 
ho napodobňovať. 

Ridiculous — ridikjules — smieš- 
ny, smiešna. 

Ridiculously — ridikjulesli — 
smiešne, posmešne. 

Ridiculousness — ridikjul e snes 
— smiešnosť. 

Rife — rajf — početný, hojný, 
obecný, početná, hojná, obec- 
ná. 

Rifeness — rajfness — počet- 
nosť, hojnosť. 

Riffraff — rifräf — smeti. 

Rifle — rajfl — puška, flinta, 
odtrhnúť, okradnúť, olúpiť. 

Rifle-corps — rajfl-kór — sbor 
vojakov ozbrojených puškami. Rifler — raj f Ír — zlodej, okrá- 
dač. 

Rifle-range — rajfl-rejndž — 
miesto na ktorom sa vojaci u- 
čia strielať z pušeik. 

Rig — rig — obliecť, vyoblie- 
kať, vyraviť, vystrojiť, malý 
ľahší kočík. 

Rigging — riging — povrazy, 
ktoré podporujú stožiare na lo- 
diach. 

Right — raj t — pravý, pravá, 
správny, správna, pravú, správ- 
nu, rovný, rovná, správne. 

Righter i — rajtr — teh čo na- 
pravuje. 

Rightful — rajtful — spravedli- 
vý, spravedlivá, oprávnený, o- 
právnená. 

Rightfully — rajtfuli — opráv- 
neno 1 , spravodlivé, pravé. 

Rightfulness — rajtfulnes — o- 
právnenosť, spravedlivosť. 

Right-hand — ■ rajt-händ — na 
pravo, pravý, pomocník iného. 

Right-handed — rajt-händed — 
pravoruký, pravoruká. 

Rightly — rajtli — pravé, spra- 
vedlivé, dľa spravedlivosti. 

Righteous — rajčes — sprave- 
dlivý, spravedlivá. 

Righteously — rajčesli — spra- 
vodlivej, spravodlivo. 

Righteousness — rajčes nes — 
spravodlivosť. 

Rigid — ridžid. — neohnuteľný, 
neohnuteľná, neohnuteľnú, to 
čo sa nepodá, tuhý, tuhá, prís- 
ny, prísna. 

Rigidness — ridžidnes — ne- 
ohnuteľnosť, tuhosť, prísnosť. Rigor 417 — River Rigor — rigor — nenadalý po- 
cit zimy a triašky, čo obyčaj- 
ne predchádza nejakú nemoc, 
ztuhlosť, drsnosť. 

Rigorous — rigores — prísny, 
prísna, nemilosrdný, nemilo- 
srdná. 

Rile — raji — hnevať, dráždiť, 
domrzať. 

Rill — ril — malý potôček. 

Rim — rim — okraj, lem. 

Rind — rajnd — kôra, lupa, 
koža. 

Ring — ring — kruh, krúžok, 
obruč, prsteň, obkľúčiť, za- 
zvoň, zvoniť, zazvoniť. 

Ringed — ringd — kruhový, 
kruhová. 

Ringer — ringr — ten čo zvoní, 
zvonár. 

Ringlet — ringlet — kader. 

Ring-bolt — ring-bóult — že- 
lezná žrď na konci ktorej na- 
chodí sa krúžok alebo kolo ka- 
diaľ sa pretiahne povraz. 

Ring-bone — ring-bóun — na 
koňskej nohe vlaska kosť. 

Ringleader — ringlídr — náčel- 
ník alebo vodca zlosynskej 
bandy. 

Rinse — rins — opláknuť vo 
vode, spláknuť vodou, umyť. 

Rinser — rinsr — ten alebo to 
čo vyplákuje, umýva. 

Riot — raj o t — vzbúrenie, hý- 
riaca a krikľavá hostina, brať 
účasť vo vzbúrení. 

Rioter — rajotr — burič. 

Riotous — rajotes — buričský. 

Rip — rip — párať, rozpárať, roztrhnúť, roztrhnutie, trhlina, 
naničhodný lump, ožran. 

Ripe — rajp — dozretý, dozre- 
tá, dozretú. 

Ripely — rajpli — zrale. 

Ripen — rajpn — dozrieť, do- 
zrejú, zapríčiniť dozrenie. 

Ripeness — rajp nes — dozre- 
losť, zralosť. 

Rise — rajz — prejsť s nižšieho 
na vyšší stupeň, vstať,vstanúť, 
sdraženie, výšina, východ, vznik 
— Sun rise — s an rajz — vý- 
chod slnka. 

Rising — rajzing — nadobúdať 
majetok, nadobúdať známosti, 
keď sa voda v koryte svojom 
dvihá, vstáva, povstanie. 

Risk — risk — nebezpečie, vy- 
staviť sa nebezpečiu, odvážiť 
sa, riziko, rizikovať. 

Risker — risker — ten čo sa 
odváži k niečomu, čo podujme 
niečo nebezpečného, ten čo ri- 
zikuje. 

Rite — rajt — obrad, istá cere- 
mónia. 

Ritual — ričuel — obrady, kni- 
ha obradov náboženských. 

Ritualism — ričuelizm — obrad- 
níctvo. 

Rival — rajvl — ten alebo tá, 
čo sa pokusuje o to čo iný ale- 
bo iná, sok, sokyňa. 

Rivalry — raj víri — sokovstvo. 

Rive — raj v — trhať, roztrho- 
vať, štiepať, rozštiepiť. 

Rivel — rivl — pokrčiť, po- 
húžvať, pozohýňať. 

River — rivr — rieka. River — 418 — Rod River-basin — rivr-bejsin — ko- 
ryto rieky. 

Rivet — rivet — . železný nit, 
ktorý na jednom konci má. hla- 
vičku, zanitovať nitami. 

Riveted — riveted — znitovaný, 
znitovaná, znitovanú, znitova- 
né. 

Riveter — rivetr — ten čo nitu- 
je. 

Riveting — riveting — nitova- 
nie. 

Roach — róuč — šváb. 

Road — róud — dráha, cesta. 

Road-bed — róud-bed — zem 
cesty. 

Roam — róum — túlať sa, po- 
tulovať, motať sa sem tam. 

Roamer — róumr — pútnik, tu- 
lák. 

Roar — róur — hrkot, hrmot, 
rachot, hukot, hučať, hrmotiť, 
rachoťť, burácať, kričať alebo 
smiať sa na celé hrdlo. 

Rouring — róuring — krikľavý, 
hlučný, revajúci, revajúca, kri- 
kľavá, hlučná. 

Roast — róust — pražiť alebo 
piecť v peci, pečené mäso. 

Roaster — róustr — ten čo pe- 
čie alebo praží mäso, zver ur- 
čený na praženie. 

Roasting-jack — róusting-džäk 
— vidličke podobný dlhý prí- 
stroj, pomocou ktorého sa ob- 
racia mäso, ktoré sa praží pri 
otvorenom ohni. 

Rob — ráb — kradnúť, okrad- 
núť, ozbíjať. 

Robber — rábr — zlodej, lúpež- 
ník. Robbery — ráberi — krádež, lú- 
pež. 

Robe — róub — dlhé rúcho, kto- 
ré sa obyčajne oblečie povrchu 
iného obleku, odiať sa do rú- 
cha. 

Robin — rábin — drozd s červe- 
ným perím na predku. 

Robust — robast — silný, silná, 
pevný, pevná, rázny, rázna. 

Robustly — robastli — silno, 
pevno, rázno. 

Robustness — robastnes — pev- 
nosť, ráznosť. 

Rock — rák — kolísať sem tam, 
kolísať v kolíske alebo na hu- 
páku, úskalie, skala, kameň, u- 
kameňovať. 

Rocker — ■ rákr — ten čo kolíše, 
polkruh na kolíske, na ktorom 
sa kolíska kolíše, stolička, v 
ktorej sa dá kolísať. 

Rockery — rákeri — umelá ka- 
menná mohyla, umelý vršok u- 
robený z kamenia a zeme. 

Rockiness — rákines — skalna- 
tosť. kamenitosť. 

Rocking-chair — ráking-čér — 
hupák. 

Rocking-horse — ráking-hórs 
— drevený kolísajúci koník pre 
deti. 

Rocky — ráki — kamenitý, ka- 
menitá, skalnatý, skalnatá, skal- 
natú. 

Rockless — rákles — bez kame- 
nia, bez skalí. 

Rockaway — rákewej — ľahký 
koč o štyroch kolesách. 

Rocket — ráket — rachetľa. 

Rod — rád — prút, rovná o- Rodent — 419 — Room hybná palica, odznak úradu, 
žrď, miera obsahujúca S J A 
yardov alebo i6 l / 2 šuchov. 

Rodent — róudent — zver alebo 
zveratko s ostrými zubami, kto- 
ré vie dobre upotrebiť k vy- 
hrýzavaniu, potkan, myš, veve- 
rica atd\ 

Roebuck, roedeer — róubak, 
róudír — srnec. 

Rogation — rogejšn — litánie. 

Rogation days — rogejšn dejz 
— pondelok, utorok a streda 
pred na nebevstúpenie Pána. 

Rogue — róug — šikovný a 
všetkými masťami namazaný 
mužský, darebák, nespoľahli- 
vec. 

Roguery — róugry — darebá- 
ctvov, šelmovstvo. 

Roguish — róugiš — darebácky. 
šibalský. 

Roil — roji — popudiť, zkáliť. 

Role — róul — úloha, rolla. 

Roll — róul — gúľať, gúľať sa, 
zguľať, vyválkať, v